Реферат Динаміка продуктивності праці

Страница 1 из 5 | Следующая страница

>СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Короткаприродно-економическая характеристика господарства

2. Динаміка продуктивність праці

3. Статистичне дослідження динаміки продуктивність праці

3.1 Аналіз динаміки продуктивність праці

3.2 Виявлення тенденції розвитку низки динаміки продуктивність праці

3.3 Аналіз показниківколеблемости низки динаміки продуктивність праці

3.4 Прогнозування у майбутнє продуктивність праці

4. Статистичні методи аналізу впливу різних гілок чинників на продуктивності праці

4.1 Аналіз зміни продуктивність праці за групами продукції

4.2Индексний аналіз впливу чинників на продуктивності праці

4.3Индексний аналіз впливу продуктивність праці на валову продукцію

5.Корреляционно-регрессионний аналіз впливу чинників на продуктивності праці

Укладання

>Библиографический список


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Втілювана країни економічна реформа призвела до зменшення обсяги виробництва сільськогосподарської продукції, зменшення кількості робочих місць й потреби у робітничій силі.

Забезпечення колгоспів і радгоспів необхідними трудовими ресурсами та його раціональне використання важливі умовами інтенсифікації сільського господарства і збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Особливого значення питання використання робочої сили в має у колгоспному виробництві, де має бути забезпечено зайнятістю у виробництві не мінімально необхідну кількість працівників, а весь готівковий склад працездатних членів колгоспу.

На сільськогосподарських підприємствах потреби у робочої сили різко зростають у весняно-літній період. Особливо висока ця потреба у господарствах, котрі займаються обробленням сільськогосподарських культур з низькому рівні механізації робіт, а осінньо-зимовий період навпаки більшість працівників сільського господарства особливо галузі рослинництва не забезпечені роботою.

Принаймні інтенсифікації сільського господарства дедалі більше робіт виконується механізмами, а й за комплексної механізації люди, здійснюють виробництво матеріальних благ, є головною продуктивної силою.

Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Рівень продуктивність праці характеризується співвідношенням обсягу виготовленої продукції або виконаних робіт і витрат робочого дня. Від рівня продуктивність праці залежать темпи розвитку промислового виробництва, збільшення заробітної плати доходів, розміри зниження собівартості продукції. Підвищення продуктивність праці шляхом механізації і автоматизації праці, впровадження нової техніки і технології практично немає ніякого кордонів. Тому метою аналізу продуктивність праці є виявлення можливостей подальшого збільшення випуску продукції з допомогою зростання продуктивність праці, раціональнішого використання працюючих, і їх робочого дня. З зазначених ланцюгів виділяють такі статистичного вивчення продуктивність праці у промисловості:

1) вимір рівня продуктивність праці;

2) вивчення виконання плану і динаміки продуктивність праці;

3) аналіз взаємозв'язку продуктивність праці коїться з іншими економічними показниками, котрі характеризують результати своєї роботи підприємства.

Цим обумовлюється актуальність обраної теми.

Метою роботи є підставою проведення статистичного аналізу динаміки продуктивність праці й розробка заходів для ефективного використання ресурсів (трудових, потребує матеріальних та фінансових).

Поставлене мета зумовлює ряд розв'язуваних завдань у її виконання:

- дати коротку характеристику господарства;

- вивчити і проаналізувати динаміку продуктивність праці;

проаналізувати показники використання робочого дня;

скласти баланс робочого дня і вкриваю його основі розрахувати показники використання робочого дня;

проаналізувати взаємозв'язок показників трудовий активності з чинниками, які надають її у вплив;

зробити і розробити пропозиції щодо ефективного використання трудових ресурсів.

Як досліджуваного об'єкта обраний сільськогосподарський виробничий кооператив «Маяк»Давлекановского району, розташований за адресою: з.Хусаин, вул. Центральна,д.54.

За виконання роботи буде застосовано метод динамічних лав ікорреляционно-регрессионний метод.

Інформаційній базою до виконання роботи послужила бухгалтерська звітність і первинна документація планово-економічного відділу, і навіть навчальні та періодичних видань, присвячені даній темі.

продуктивність працю статистичний


1.  КОРОТКАПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

>Давлекановскиймуниципальнийрайон (>башк.Длкн райони) — муніципальне освіту у складі республікиБашкортостан Російської Федерації.

>Давлекановский район створений у 1930 року.

Населення 42 тис. людина. Середня щільність населення 22 людини (зокрема сільського близько 20 людина) на 1км. У районі 95 сільських населені пункти, найбільші їх Іванівка,Курьятмасово. Переважають башкири, татари і росіяни.

Район розташований на південному заході республіки. Площа становить 1907км. Територія району у межахПрибельскойувалисто-волнистой рівнини.

Клімат теплий, засушливий. Переважають вітри південних та південно-західних напрямів. Найбільш холодний місяць - січень (мінус15.7°С), найтепліший місяць - липень (плюс19,5°С).Общегодовое кількість опадів становить 500-600 мм.

Територією району протікають річкиДема, МалийУдряк,Уршак. На заході перебуває озероАсиликуль.

Переважають типовічерноземи.Пахотние площі піддаються змиття івидуванию вітром. На території району є родовища нафти, глини, суглинку, піщано-гравійної суміші.

>Давлекановский район єпромишленно-сельскохозяйственним. У містіДавлеканово розміщені підприємства харчової, легку промисловість. Працюють підприємства місцевого значення з випуску збірного залізобетону, шлакоблоків, лиття чавунного, швейних виробів, ремонту сільськогосподарської техніки. Сільськогосподарські підприємства району спеціалізуються на вирощуванні зерна, цукрових буряків, соняшнику й розведеннімолочно-мясного худоби, овець і свиней. Під сільськогосподарськими угіддями зайнято 162,4 тис. га землі (85,2 % території району), зокрема під ріллями — 122,6,сенокосами — 5,3, пасовищами — 34,6 тис. га. Ліси займають 5,2 % земельної площі території району.

Як досліджуваного об'єкта обраний сільськогосподарський виробничий кооператив «Маяк»Давлекановского району, розташований за адресою: з.Хусаин,ул.Центральная,д.54.

У таблиці 1 приведено характеристика оснащеності господарства ресурсами (фондами, працівниками і засипали землею) та його використання.

За аналізований період (2005-2007 рр.), загалом сталося зниження результативних показників, як-от: навантаження 1 середньорічного працівника, отримано валової продукції, окупність витрат.

У 2007 року за даними статистичної звітності, аналізоване підприємство не проводило посівних робіт, що несприятливо позначилося на валової продукції.

Зниження середньорічний чисельності на 12 людина дало зниження навантаження на 1 середньорічного працівника.

Попри зниженняОПФ, зниження чисельності на 12 людина, посилило навантаження поОПФ що припадає на 1 середньорічного працівника.

Основні шляху скорочення плинність кадрів сільському господарстві такі: поліпшення умов праці та побуту працюючих, які забезпечують високу продуктивності праці і на підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення рівня культурно-побутового обслуговування; вдосконалення оплати праці та його нормування. Також для боротьби з плинністю необхідно посилення матеріального й моральної заохочення.

Отже, необхідно розробити заходи щодо підвищення продуктивність праці й ефективного використанняОПФ, земель.

І тому необхідно провести дослідження за попередні періоди часу.

Таблиця 1. Оснащеність господарства ресурсами та його використання

Показники 2005 2006 2007 Темп зростання, % (базисний)
2006 2007
Середньорічна чисельність, чол. 32 32 20 100 62,5
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. крб. 2543 2118,5 2079,5 83,3071 98,1591
ФОП, тис. крб. 653 588 594 90,0459 101,02
Загальна земельна площа, га 2699 3608 1819 133,679 50,4157
У тому числі:
>С.-х. угіддя, га 2445 3302 1513 135,051 45,8207
>Пашни, га 1582 1977 0 124,968 0
>Посевов, га 1149 1520 0 132,289 0
Усього енергетичних потужностей, к.с. 1541 1260 940 81,7651 74,6032
Виручка, тис. крб. 3817 3058 2060 80,1153 67,3643
Собівартість, тис. крб. 3448 2839 1960 82,3376 69,0384
Доводиться основних виробничих фондів, тис. крб.:
На 100 гас.-х. угіддя 104,00818 64,1581 137,442 61,6856 214,224
На 1 середньорічного працівника 79,46875 66,2031 103,975 83,3071 157,055
Доводиться енергоресурсів, к.с.:
На 100 гас.-х. угідь 63,0265849 38,1587 62,1282 60,5438 162,815
На 100 га посівів 134,116623 82,8947 - 61,808 -
На 1 середньорічного працівника 48,15625 39,375 47 81,7651 119,365
Навантаження на 1 середньорічного працівника, га:
>с.-х. угідь 76,40625 103,188 75,65 135,051 73,3131
ріллі 49,4375 61,7813 0 124,968 0
посівів 35,90625 47,5 0 132,289 0
Отримано валової продукції, тис. крб. 3817 3058 2060 80,1153 67,3643
На 100 гас.-х. угіддя 156,114519 92,6105 136,153 59,3222 147,017
На 1 середньорічного працівника 119,28125 95,5625 103 80,1153 107,783
На 1 крб. основних виробничих фондів, крб. 0,66623002 0,69277 1,00947 103,984 145,714
Окупність витрат, % 110,701856 107,714 105,102 97,301 97,5751

2. ДИНАМІКАПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРАЦІ

Продуктивність праці — це плідність праці працівників у сфері матеріального виробництва. Діяльність Великий почин У. І. Ленін зазначав: «Продуктивність праці, це, у тому рахунку, найважливіше, найголовніше для перемоги нового суспільного устрою».

За Конституцією РФ держава дає зросту продуктивність праці, підвищення ефективності виробництва та якості роботи, спираючись на творчу активність трудящих, соціалістичне змагання, досягнення науково-технічного прогресу.

Основний шлях розвитку країни — інтенсивний. Отже, найважливіших показників розвитку і вдосконалення народного господарства — це показники ефективності громадського виробництва. У системі показників, характеризуючих ефективність громадського виробництва, провідний — продуктивності праці.Неуклонний зростання продуктивність праці — одне із економічних законів соціалізму.

Рівень продуктивність праці виражається кількістю продукції, виробленої одиницю часу: ставленням кількості вироблену продукцію до живого праці, безпосередньо витраченому їхньому виробництво, або ж до всього втіленим у ній праці — живому іовеществленному.

Рівень продуктивність праці характеризується прямими і зворотними показниками. Прямим показником служить кількість продукції, виробленої в одиницю часу. Якщо продукції позначитиQ, витрати робочого дня все обсяг продукції – Т, а рівень продуктивність праці – W, то:


w=, (1)

Показником, зворотним рівню продуктивність праці, є трудомісткість, тобто. час, витрачене виробництва одиниці виробленої продукції:

>t=, (2)

Вочевидь, що трудомісткість і продуктивності праці пов'язані співвідношенням

w=;t=, (3)

>Обобщающим показником рівня продуктивність праці є кількість продукції (в грошах), виробленої в одиницю часу:

w= чи w=, (4)

деQ=qp

>q — продукція у натуральнихизмерителях;

р — ціна одиниці виробленої продукції, у якій враховано розбіжність у ролі продукції (за умови правильного ціноутворенні).

Грошове вираз дає можливість узагальнити різнорідну продукцію (різніпотребительние вартості) і розрахувати рівень продуктивність праці різноманітні ділянкам роботи (бригаді, цеху, підприємству, галузі, народному господарству окремих регіонів у цілому країною).

Рівень продуктивність праці під час випуску різнорідних видів продукції може статися представлено трудовому вимірі, т. е. як збільшується кількість продукції людино-годинах (переважно у нормативних), виробленої в одиницю часу:

W=, (5)

>Знаменатель дробу може бути виражений в людино-годинах,человеко-днях або жсреднесписочним числом працюючих, відповідно отримуємо вироблення продукції за людино-година,человеко-день або ж однієї робітника чи працюючого протягом місяця, квартал, рік (за людино-місяць,человеко-квартал,человеко-год).

Середня вироблення продукції за 1чел/ч показує рівень продуктивність праці під час чистої роботи (не враховуючи втрат часу у хвилинах і секундах); вироблення за 1чел/день залежить від годинниковий вироблення і рівня використання робочого дня, а вироблення однієї робітника чи працюючого — від денний вироблення і південь від рівні використання робочого місяці, кварталу, року (кількості відпрацьованих днів за певний період).

Якщо вироблення за 1чел/ч помножити на середню фактичну тривалість робочого дня, одержимо вироблення за 1чел/день; якщо вироблення за 1чел/день помножити на середню фактичну тривалість робочого місяці (кварталу, року), одержимо вироблення однієї робочого протягом місяця (квартал, рік).

У галузях сільського господарства продуктивності праці розраховується протягом року розподілом валової продукції сільського господарства за порівняних цінах на середньорічну кількість працівників, зайнятих сільському господарстві. З іншого боку, розраховується вироблення валової продукції сільського господарства за цілому і окремо у рослинництві і тваринництві загалом однією відпрацьований людино-година.

Вироблення валової продукції в порівняних цінах однієї середньорічного працівника, зайнятого сільському господарстві, також використовується для характеристики продуктивність праці у зведеній територіальної і відомчої звітності,

Але валова продукція сільського господарства розраховується методом валового обороту: воно охоплює вартість як покупних матеріалів, але й вирощених даному господарстві (наприклад, продукцію рослинництва, використану у тваринництві). У статистичних збірниках публікуються зворотні показники — прямі витрати в людино-годинах виробництва 1 ц основних продуктів в колгоспах і радгоспах. У агропромисловий комплекс продуктивності праці розраховується окремими галузях своєї діяльності відповідно до прийнятої методологією розрахунку (промисловість, будівництво, торгівля тощо. буд.).

Таблиця 2. Динаміка продуктивність праці

Показники Роки
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8
Загальна земельна площа, га 2198 2314 2436 2564 2699 3608 1819
У тому числі:
>С.-х. угіддя, га 1991 2096 2207 2323 2445 3302 1513
>Пашни, га 1289 1356 1428 1503 1582 1977 0
>Посевов, га 936 985 1037 1092 1149 1520 0
>Убрано, га
зерно 565 595 626 659 694
Страница 1 из 5 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація