Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств


Реферат Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Додаток 12

Б

1

лок-схема технологічного процесу


02.08


03.10

02.07

3

2

Графік виконання

Інструкція по виконанню

План-графік виконання

02.05


03.09

4


Продовження блок-схеми технологічного процесу

Листок шлюбу

Неправильні документи

Правильні документи

Джерело

Вхідні документи

Неправильні документи

Неправильні документи

Правильні документи

Правильні документи

Журнал реєстрації

5

6

7

8


П

04.15


05.17


06.21


06.22


04.11


05.15


05.16

родовження блок-схеми технологічного процесу

10

Інструкція

9

Продовження блок-схеми технологічного процесу

Введений документ

Введений документ

Макет введення

D01

11

Введений документ

Введений документ

D01

12

13

Введений документ

Макет введення

D01

14

15

Продовження блок-схеми технологічного процесу

Результати розрахунку

Діалогове вікно

Розрахунок параметрів

17

15

16

18

П

19

19

20

21

22

родовження блок-схеми технологічного процесуВСТУП

У умовах становлення нових економічних відносин, коли ринкова економіка починає лишень встановлюватися на теренах нашої держави, в Україні проходять стрімкими темпами процеси роздержавлення та приватизації, адже наявність приватного сектора й являється одним із головних рушіїв розвитку дердави, а свою чергу, призводить до зміни структури ринку та галузей народного господарства, - самі види діяльності розвиваються, а інші занепадають, в залежності від потреби ринку.

Багато підприємств й галузей народного господарства з тихий чи інших причин переживають тепер не найкращі часи. Транспорт - це одна із небагатьох галузей, якій вдається не лише вижити в цих складних умовах, але й і по деяких видах діяльності розширити обсяги виробництва й надання послуг. Транспорт залишився тією життєдайною артерією, Яка зв”язує народне господарство країни й надає йому єдності й цілісності.

Особлива увага приділяється автомобільному транспорту, бо саме він є самим мобільним й швидко реагує на зміни ринкового середовища, тому саме цьому виду транспорту надають перевагу наші підприємці при здійсненні внутрішніх перевезень й перевезень в країни ближнього зарубіжжя. Україна росташована в центрі Європи, на перетині важливих торгівельних шляхів й тому особливу увагу слід приділяти розвитку транспорту , щоб не лишень забезпечувати власні потреби, але й і виводити цю галузь господарства на міжнародний рівень.

Застарілі методи господарювання стають не практичними в сучасних ринкових умовах, тому гостро постає проблема забезпечення ефективної діяльності підприємств й галузей народного господарства, зокрема в галузі транспорту. Водночас транспорт, а автомобільний особливо, залишається однією із найпривабливіших галузей народного господарства для ділків тіньової економіки. У зв”язку із особливостями виробничої діяльності ( складність контролю на стадії надання послуг й велика частка розрахунків за готівку) значна частина доходів залишається в тіні, що призводить до недотримання коштів у скарбницю держави.

Вибір правильної стратегії діяльності із метою забезпечення оптимальної діяльності за умів різкого виникнення великої кількості конкурентів є одним із головних завдань оперативного планування діяльності автотранспортного підприємства. Саме на цій проблемі зосереджена увага даної дипломної роботи.

1. Характеристика ЛОУС

ЛОУС підпорядковується Держкомстату України. Для ЛОУС характерним є виконання робіт, пов”язаних зі збором, аналізом й обробкою статистичної звітності й видавничою діяльністю в області статистики (статистични бюлетні, вісники). Роботи в ЛОУС ведуться на основі договорів.

як виконавець ЛОУС, крім робіт, пов”язаних зі статистикою, надає замовникам, зокрема , такі послуги:

 • виконання різних обчислювальних робіт ;

 • інформаційно -довідкове обслуговування;

 • оренда приміщень, технічних засобів;

 • технічне обслуговування обчислювальних пристроїв замовника.

як замовник, ЛОУС укладає договору із іншими організаціями на виконання, наприклад, таких послуг;

 • електро- , газо-, водопостачання;

 • вивіз смття;

 • організація робти їдальні;

 • інше.

Головним замовником ЛОУС є Держмінстат України.

Держмінстат України визначає напрямок та характер основних для ЛОУС робіт, й їхнього виконання в ЛОУС фінансується із державного бюджету, згідно державних розцінок.

Деякі роьоти, котрі виконуються в ЛОУС, є комерційними. Перед іх виконанням організація - замовник укладає договір, в якому вказується перелік робіт, їхні характер, термін виконання, вартість ьа деякі інші зобов”язання обох сторін по відношенню один до одного.


Cтатистична звітність

Статистична звітність й спеціально організоване статистичне спостереження - основні джерела інформації про діяльність підприємств, організацій та галузей народного господарства.

Статистична звітність - це спеціально розроблені та затвердженні Держмінстатом України типові та спеціалізовані форми. Вони містять різні відомості про діялбність підприємст й орагнізацій. У типові форми заносяться однакові за змістом показники для всіх підприємств й організацій народного господарства ( показники по роботи й по кадрах й т.д.).

Спеціалізовані форми звітності містять статистичні показники, характерні для даної галузі народного господарства.

Держмінстат України затверджує табель звітності й списки форм звітності обов”язхкових для представлення кожною категорією підзвітних одиниць (промислові підприємства, підрядні будівельні організації та інші), а також порядок представлення (пошта, телеграф) й терміни відправлення біжучої й річної звітності.

За періодичністю представлення розрізняють звітність тижневу, двотижневу, місячну, квартальну, піврічну й річну.

За способом представлення звітність ділиться на поштову й телеграфну (термінову). Такий поділ визначає різні терміни не лише збору, але й і обробки інформації.

ЛОУС в своїй діяльності дотримується певних організаційно-правових основ, а саме:

- обов”язковим є захист інтересів звітуючих сторін;

- надаючи платні інформаційні послуги, попереджують

про відповідальність за некоркетне використання

отриманої інформації.

У статистичній інформації виділяють дві основні групи інформаційних елементів:

- елементи класифікації й кодування;

- статистичні дані.


Група класифікації й кодування включає;

- Державний реєстр звітних одиниць;

- державні класифікатори;

- локальні класифікатори;

- довідник форм статзвітності;

- дескриптор статистичних показників.


Група статистичних даних:

- первинна звітність;

- результуюча (после обробки) статистична звітність;

- публікації;

паспорти територіальних утворень;

динамічні виряджай.


Статистична звітність поступає в розрізах;

 • промисловість (відображає головні економчні показники роботи підприємств)

 • будівництво (про будівництво об”єктів виробничого та житлового призначення, основні показники діяльності будівельно-монтажних підприємств);

 • сільське господарство (підсумки засіву под врожай, про наявність насіння для засіву, про хід збору врожаю, про заготівлю кормів, про стан утваринництві);

 • фінанси й кредити ( фінансові показники підприємств);

 • населення ( дані про віковий склад, про народжуваність, смертність, про кількість шлюбів й розлучень, про зайнятість, про доходи);

 • соціальна сфера ( показники освітніх закладів, музеїв, театрів, бібліотек, медичне обслуговуваня населення, правопорушення, охорона навколишнього середовища);

 • торгівля ( показники товарообігу продовольчої продукції, непродовольчих товарів, побутові послуги);

 • матеріально-енергетичні ресурси ( зокрема про запаси енергоресурсів , палива, їхнього надходження, витарти, використання вторинної сировини);

 • транспорт й зв”язок ( показники роботи залізниці, автомобільного та повітряного транспорту, показники розвитку зв”язку загального користування);

 • наука ( фінансування науково-технічних робіт, технічний рівень наукових розробок, наявність докторів наук та показники їхнього діяльності);

 • зовнішньоекономічна діяльність ( показники зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, обсяги прямих інвестицій в економіку області);

 • ціни й тарифи ( реєстрація цін у роздрібній торгівлі різних форм власності та на селянському ринку й у вибірковій мережі сфери послуг різних форм власності).

На основі статистичних даних можна отримати досить повне уявлення про економічні, соціальні, екологічні та інші процеси в регіоні, відносні оцінки стану економічних й соціальних процесів в субрегіонах й т.д.

У ЛОУС організація збору статистичних даних, їхнього обробки, зберігання та використання , оновлення та поповнення орієнтуються на сучасні засоби обчислювальнлї техніки та телекомунікації. Тут є досить потужний парк обчислювальної техніки, значний арссенал програмних засобів для обробки інформації.

Працює електронна пошта для обміну із Мінстатом та районними відділами, для обслуговування споживачів. Є вихід до системи Internet. Завершується робота над створенням локальної мережі, котра об”єднає усі віддівли обласного управління. іде створення автоматизованого інформаційного фонду обласного рівня.


2.Аналіз фінансово-господарської діяльності автопідприємств Львівської області

2.1 Аналіз роботи автомобільного транспорту всього господарства Львівської області у 1998 році в розрізі форм власності


Основні показники роботи автомобільного транспорту в розрізі форм власності наведені у дожатку 1. До таких показників відносяться:

- перевезено вантажів, тис.тонн;

- перевезено пасажирів, тис.пас;

- вантажооборот, тис.ткм.;

- пасажирооборот, тис.пас-км.;

- витрати на експлуатацію автомобілів, тис.грн.;

- дохід від експлуатації автомобілів, тис.грн.

Перед тім, як проводити оцінку роботи автотранспорту, з”ясуємо зміст деяких показників.

Вантажооборот - це показник продукції транспорту в тонно-кілометрах, який визначається сумою добутків ваги окремих вантажних відправленнь в тоназ на відстань їхні перевезення в кілометрах.

Відправлення вантажів - це показник, який характеризує обсяг роботи транспорту на перевезення пасажирів й визначається як сума добутків числа відправлених пасажирів на відстань їхнього перевезення.

Зрозумівши суть даних показників, можемо приступати до безпосередньої оцінки роботи автотранспорту.

На кінець 1998 року вантажними автомобілями ( до того числі пікапами й фургонами на шасі легкових автомобілів, а також автопричепів) всіх підприємств Львівської області, включаючи підприємства всіх форм власності, було б перевезено 45027,2 тис.тонн вантажів, серед які підприємствами із державною формою власності було б здійснено перевезення 1606,7 тис.тонн (3,6%) вантажів. Причому із цих 45027,2 тис.тонн більшу половину перевезень (2%) забезпечили підприємства загальнодержавної форми власності, котрі перевезли 901,1 тис.тонн вантажів. Решта вантажів (705,6 тис.тонн чи 1,6%) організували підприємства комунальної форми власності.

Щодо приватних підприємств, то "за 1998 рік смердоті здійснили перевезення 28930,0 тис.тонн вантажів, котрі було б здійснено вантажними автомобілями (до того числі пікапами й фургонами на шассі легкових автомобілів, а також автопричепами) Слід відмітити, що ці перевезення становлять более, ніж половину (64%) всіх перевезень, здійсенених підприємствами всіх форм власності разом.

Друга місце по перевезенню вантажів у нашій області займають підприємства з колективною формою власності. За 1998 рік ними перевезено 14496,3 тис.тонн вантажів, що становить 32 % від загальної суми перевезень .

Зовсім незначну частку перевезених вантажів (4,2 тис.тонн) становлять перевезення підприємств, котрі є власністю громадян із інших держав.

Усі вище згадані вантажі були перевезені вантажними автомобілями (до того числі пікапами й фургонами на шассі легкових автомобілів, а також автопричепами). Якщо ж виділити окремо тих із них, котрі працювали для власних потреб ( тобто до обсягу перевезення вантажів не відносяться тих, за котрі отримані прибутки), то ситуація така:

- за 1998 рік вантажними автомобілями (до того числі пікапами й фургонами на шассі легкових автомобілів, а також автопричепами), котрі працювали для власних потреб було б перевезено такі обсяги вантажів (тис.тонн)

- підприємства з державною формою власності - 991,5;

до того числі : - з загально-державною формою власності 536,2

- з комунальною формою власності 455,3

- підприємствами із приватною формаою власності - 19705,8

- підприємствами, з колективною формою власності - 9397,7

- підприємствами, котрі є власністю інших держав - 4,2


Всього, по усім формам власності - 30099,2


Якщо продовжувати оцінювати роботу вантажного автотранспорту, то необхідно проаналізувати такий показник як вантажооборот.

У 1998 році вантожооборот підприємств всіх форм власності Львівщини досягнув 12191130,9 тис.ткм, серед які:

- вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів), котрі працювали для власних потреб становив 506442,4 тис.ткм;

- вантажооборот автопричепів - 46928,2 тис.ткм.

Щодо підприємств державної власності, те в 1998 році вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів) , що належати цим підприємствам ,з клав 27392 тис.ткм (2%), серед які

- вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів), котрі працювали для власних потреб становив 9611,4 тис.ткм (35%);

- вантажооборот автопричепів - 2192,1 тис.ткм(8%).

Більш ніж половина від загальної суми вантожооброт у підприємств державної форми власності (18479,9 тис.ткм чи 67%) належитиь підприємствам комунальної форми власності.Ця частина вантажообороту розподіляється так:

- вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів), котрі працювали для власних потреб становив 7789,8 тис.ткм (42%);

- вантажооборот автопричепів - 1919,1 тис.ткм (10%).

Решта вантажообороту підприємств державної власності (8912,1 тис.ткм чи 33%) - вантажооборот підприємств з загально-державною формою власності, із які:

- вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів), котрі працювали для власних потреб становив 1821,5 тис.ткм (20%);

- вантажооборот автопричепів - 273 тис.ткм (3%).

Якщо говорити про ті, котрі підприємства мають найбільшу частку вантажообороту, то безумовно підприємства із приватною формою власності. Їх вантажооборот становить 603378,8 тис.ткм (50%), із них:

- вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів), котрі працювали для власних потреб становив 368743,6 тис.ткм (60%);

- вантажооборот автопричепів - 33566,6 тис.ткм (6%).

Значну частину від загального вантажообороту становить вантажооборот підприємств колективної власності (587813,6 тис.ткм чи 48%), який розподіляється так:

- вантажооборот вантажних автомобілів (до того числі пікапи й фургони на шассі легкових автомобілів), котрі працювали для власних потреб становив 127440,9 тис.ткм (22%);

- вантажооборот автопричепів - 11169,5 тис.ткм (2%).

І зовсім незначними є вантажооборот підприємств, котрі є власністю іноземних держав (546,5 тис.ткм)

А тепер проаналізуємо роботу пасажирського транспорту. Спочатку розглянемо ситуацію по перевезенню пасажирів.

За 1998 рік пасажирськими автобусами підприємств Львівської області всіх форм власності було б перевезено 135596 тис.пас., із які 407,5 тис.пас (0,3%) скористалися послугами підприємств державної форми власності. Кількість пасажирів,перевезених транспортом цих підприємств розприділяється наступним чином:

- підприємствами комунальної форми власності перевезено 165,8 тис.пас. (41%);

- підприємствами загально-державної форми власності - 241,7 тис.пас (59%).

Щодо підприємств із колективною формою власності, то їхнього транспорт перевіз 52830,9 тис.пас (39%).

Перше місце по перевезенню пасажирів займають підприємства з приватною формою власності, їхні транспорт перевіз 82357,6 тис.пас. (60,6%).

Якщо проаналізувати пасажирооборот підприємств всіх форм власності, то отримаємо наступні результати:

тис.пас.-км

Підприємства з державною формою власності,

до того числі:

- з комунальною формою власності

- з загальнодержавною формою власності.

Підприємста із приватною формою власності

Підприємства із колективною формою власності

Всьго, по всіх формах власності

7385,7


4788,2

241,7

82357,6

817021,5

1870475,9


2.2. Аналіз діяльності автотранспортних організацій Львівщини,я кі здійснюють пасажирські перевезення на комерційній основі.


Протягом 1998 року маршрутні перевезення пасажирів склали 12699,5 тис.пас, із них 58,7% (74262,4 тис.пас) становили внутрішньоміські перевезення, 30,1% (38042,6 тис.пас.) - приміські перевезення, 10,7% (13563,3 тис.пас.) - міжміські перевезення, й лишень 0,5% (429,2 тис.пас.) - міжнародні перевезення, причому відбувалося поступове збільшення обсягів перевезення й лише у IV кварталі смердоті

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація