Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Визначення основних показників плану економічного та розвитку на 2001 рік


Реферат Визначення основних показників плану економічного та розвитку на 2001 рік

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ВИЩИЙ КОЛЛЕДЖ ЗВ'ЯЗКУ

Допущене до захисту ________________2000 р.

Викладач__________________________

Дата защиты______________________2000 р.

Оцінка________________________________

Викладач__________________________

КУРСОВАЯ РОБОТА

НА ТЕМУ:

"Визначення основних показників плану економічного

та розвитку на 2001 рік"

Дисципліна: Економіка підприємств зв'язку

Викладач

Учень

Група 8711

Спеціальність Т.12.01.01

МІНСЬК 2000

 

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 5

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ 7

2. РОЗРАХУНОК ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 8

3. РОЗРАХУНОК ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО РЕАЛИЗОВАННОЙ

             ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 9

4. ПРИБУТОК І ЇЇ РОЗПОДІЛ 14

4.1. РОЗРАХУНОК БАЛАНСОВОЙ ПРИБУТКУ 14

4.2. РОЗПОДІЛ БАЛАНСОВОЙ ПРИБУТКУ 16

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 19

6. РОЗРАХУНОК І АНАЛІЗ ОСНОВНЫХ ЕКОНОМІЧНИХ

     ПОКАЗАТЕЛЕЙ 20

ЛІТЕРАТУРА 24

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Одне з найважливіших елементів ринкового механізму господарювання є регулювання економіки. Економічне регулювання здійснюється прямими і непрямими методами.

Прямі знаходять свій вияв у прийнятті законодавчих актів, обов'язкових до виконання всіма учасниками відтворення, які визначають правило цивілізованого проведення та оформлення угод.

Найбільш активний вплив держава має надавати непрямими економічними методами. Насамперед, через фінансову і через кредитну політику. Поруч із фінансовими і кредитними важелями держава використовує методи державного планування. У разі ринкових відносин держава використовує не жорстке централізоване планування, а ориентирующее, тобто. індикативне планування.

На розробку планів прогнозів вивчається статистика, конкурентоспроможність, попит. З цих даних робиться детальний науковий аналіз стану та складається прогноз з кожної галузі народного господарства і республіки до цілому.

Прогнози розвитку галузей розробляють вигляді галузевих програм. Ці програми може бути довгострокові (20 років) і середньострокові (3-5 років). З середньострокових програм підприємства розробляють річні (поточні) плани економічного та розвитку.

Під час упорядкування планів підприємства вже повинні керуватися нормативами:

- відсоткові ставки;

- відрахувань до бюджету і вищі організації, норм амортизаційних відрахувань, і навіть відсоткових ставок фонд соціального захисту населення, фонд зайнятості та інші фонди.

З річних планів розробляються плани завдання всім структурних підрозділів підприємства.

У цьому курсової роботі складено план економічного та розвитку основних показників підприємства.


1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРУЧКИ

Виручка є кошти, отримані підприємством зв'язку як доходів від наданих платних послуг зв'язку з встановленим тарифами і договорів із окремих видів послуг.

Виручка охоплює всі дохідні надходження за всіх джерел.

Розрахунок очікуваного виконання виручки за рік виробляємо за такою формулою:

У протікав. р. = Дпро + Д ін.

(1)

де Дпро – прибутки від основний діяльності;

      Д ін. – інші доходи.

У протікав. р. = 98100 + 16115 = 114215 тис. крб.

Значимість виручки на запланований рік визначаємо з величини виручки, очікуваного нинішнього року й планованого темпу зростання за такою формулою:

У пл. =

У протікав. р. x n

(2)
100

де У протікав. р. – очікуване виконання плану виручки за рік, тис. крб.;

       n – темпи зростання виручки на запланований рік, %.

У пл. =

114215 x 129,0 = 147337,35 тис. крб.
100

Виручка за планом наступного року становитиме 147337,35 тис. крб.

 

2. РОЗРАХУНОК ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Чисельність співробітників у плані підприємства показується у середньорічному обчисленні.

Необхідно розрахувати середньорічну кількість працівників підприємства на запланований рік у результаті приросту чисельності працівників у планованому року у з недостатнім розвитком підприємства.

Среднегодовую кількість працівників планового року визначаємо за такою формулою:

Р пл. = Р н.г. ±

Р доп. x n

(3)
n

де Р пл. – середньорічна кількість працівників за планом, чол.;

      Р н.г. – чисельність працівника початку планованого року;

      Р доп. – кількість працівників, прийнятих працювати в планованому

                  року, чол.;

      n – кількість повних місяців новоприйнятих працівників з

            моменту прийому кінця року.

Р пл. = 80 +

5 x 9 = 80 + 3,75 = 83,75 » 83 чол.
12

Середньорічна чисельність за планом становитиме 83 людини.

3. РОЗРАХУНОК ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО РЕАЛИЗОВАННОЙ

    ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

Витрати виробництва реалізованої продукції – це поточні витрати підприємства виробництва річного обсягу робіт, послуг.

Витрати виробництва продукції визначаємо за такими статтям:

1. Матеріальні витрати, зокрема: сировину, матеріали, закупівля комплектуючих деталей, паливо, енергія, теплоэнергия.

2. Витрати оплату праці.

3. Відрахування на соціальні потреби.

4. Амортизація основних фондів.

5. Інші витрати (до елементам «Інші витрати» у складі собівартості продукції (робіт, послуг) ставляться: податки, збори і відрахувань до бюджету і позабюджетні фонди, вироблених у відповідність до встановленим законодавством порядком і зараховують на собівартість продукції (плату землю, надзвичайний податок, і ін.); платежі зі страхування майна, відрахування на ремонтний фонд, відрядження, орендної плати, Плата підготовку і перепідготовку кадрів, інші витрати, що входять до склад собівартості продукції (робіт, послуг), але з які стосуються раніше переліченим елементам витрат).

До складу витрат на оплату праці включаються:

- виплати зарплати у виконанні робіт;

- вартість продукції, котру видають гаразд натуральної оплати працівникам;

- виплати стимулюючого характеру: премії за виробничі результати, надбавки до тарифним ставками і окладів за професійну майстерність, високі досягнення у праці тощо.;

- одноразове винагороду за вислугу років;

- оплата відпустки до початку роботи випускникам ПТУ і молодим фахівцям, які закінчили вище чи середню спеціальну навчальний заклад й інших виплат.

Витрати оплату праці в плановий рік визначаємо з середньомісячного числа працівників і середньомісячної зарплати одного працівника за такою формулою:

РОТ = З порівн. пл. x Р пл. x 12,

(4)

де РОТ – витрати з оплати праці в рік;

       З порівн. – середньомісячна планована вести одного працівника,

                  тис. крб.;

       Р пл. – середньорічна кількість працівників планового року;

       12 – число місяців у році.

Среднемесячную плановану зарплатню одного працівника визначаємо за такою формулою:

З порівн. пл. =

З порівн. протікав. р. x n

(5)
100

де З порівн. протікав. р. – середньомісячна вести одного працівника; очікуване

                        виконання за рік, тис. крб.;

n – темпи зростання середньомісячної зарплати на запланований рік, %.

З порівн. пл. =

37,8 x 129,0 = 48,7 тис. крб.
100

РОТ = 48,7 x 83 x 12 = 48505,2 тис. крб.

У елементі «Відрахування на соціальні потреби» відбиваються:

- відрахування на державне, соціальне страхування, до Фонду соціального захисту населення Республіки Білорусь у (35% від витрат на оплату праці);

- відрахування на Фонд зайнятість населення (1% від витрат на оплату праці).

Відрахування на соціальні потреби виробляється на всі види оплати праці співробітників. Розрахунок виробляємо за такою формулою:

Про с.н. =

РОТ x 36 (6)
100

Про с.н. =

48505,2 x 36 = 17461,8 тис. крб.
100

Річна сума амортизаційних відрахувань визначається виходячи з середньорічний вартості основних виробничих фондів і норми амортизації.

Амортизаційні відрахування визначаємо за кожним видом основних фондів з вартості кожного виду основних виробничих фондів і лобіювання відповідних норм амортизації за такою формулою:

А =

Ф x М а

(7)
100

де Ф – середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. крб.;

       М а – норма амортизації на повне відновлення, %.

Для визначення спільної суми амортизаційних відрахувань – амортизаційні відрахування, певні за кожним видом сумуються.

Результати підрахунків амортизаційних відрахувань надаємо в таблиці № 1.

Таблиця 1

Основні виробничі фонди

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. крб.

Норма

амортизації, %

Амортизаційні відрахування, тис. крб.

1

2

3

4

Активна частина:

Станционные споруди. 99400 3,3 3280,2
Лінійні споруди. 107100 5,0 5355
Транспортні кошти. 2300 15,0 345
Пасивна частину будинку. 2400 2,4 57,6

РАЗОМ:

211200

 

9037,8

Інші витрати в курсової роботі визначаємо виходячи з середньої структури витрат за виробництво реалізованої продукції підприємств електрозв'язку.

Матеріальні витрати визначаємо як сукупність витрат на «Матеріали, палива, запчастини» і «Електроенергію», які у своє чергу розраховуємо виходячи з запланованого нормативу витрат за 100 крб. виручки і планованої виручки. Результати підрахунків показуємо в таблиці № 2.

Таблиця 2

Статті витрат Витрати на 100 крб. виручки цього року, крб. Зниження витрат за 100 крб. виручки в планованому року Витрати на 100 крб. виручки на запланований рік, крб. Виручка на запланований рік, тис. крб. Загальна сума цих витрат за 57-ю статтею, тис. крб.
1 2 3 4 5 6
Матеріали й запчастини 3,2 0,5 3,2 147337,35 4714,8
Електроенергія 2,8 2,8 147337,35 4125,4

РАЗОМ:

 

 

 

 

8840,2

Питома вага витрат за оплату праці, соціальні потреби, амортизаційні відрахування, матеріальні витрати становлять 78,3%. Перед інших витрат 21,7%.

Определим інші витрати:

(48505,2 + 17461,8 + 9037,8 + 8840,2) x 21,7 = 23236,7 тис. крб.
78,3

Определим видатки виробництво реалізованої продукції як суму витрат з основних статтях витрат, розрахованих вище.

Під структурою собівартості розуміють питому вагу кожної статті витрат у загальній сумі витрат за виробництво реалізованої продукції.

Щоб визначити удільні ваги, витрати на кожній статті розділимо до витрат, пов'язані з виробництвом продукції і на помножимо на 100%.

Калькуляція собівартості – це розрахунок витрати з кожної статті витрат за 100 крб. виручки.

Составим калькуляцію собівартості продукції.

І тому витрати на кожній статті розділимо на заплановану виручку і помножимо на 100 крб. виручки.

Результати підрахунків витрат з статтям, витрат за виробництво реалізованої продукції, структури собівартості і калькуляцію собівартості показуємо в таблиці № 3.

Таблиця 3

Статті витрат

Сума,

тис. крб.

Структура, % Калькуляція, крб.
1 2 3 4
1. Витрати оплату праці. 48505,2 45,3 32,9
2. Відрахування на соціальні потреби. 17461,8 16,3 11,8
3. Амортизація основних засобів. 9037,8 8,4 6,1
4. Матеріальні витрати. 8840,2 8,2 5,9
5. Інші витрати. 23236,7 21,8 15,7

РАЗОМ:

107081,7

100

72,4


4. ПРИБУТОК І ЇЇ РОЗПОДІЛ

Прибуток підприємства зв'язку – це чистий прибуток підприємства. Прибуток окреслюється різницю між статками і витратами.

Прибуток від підприємствах зв'язку включає прибуток за основний роботи і решти виконаних робіт та надаваних послуг. Загальна прибуток підприємства називається балансовою прибутком.

4.1. РОЗРАХУНОК БАЛАНСОВОЙ ПРИБУТКУ

Произведем розрахунок балансового прибутку за чинною методиці у сучасних умовах.

При визначенні балансового прибутку виручка приймається за мінусом наступних відрахувань й підвищення податків:

- податку додану вартість (ПДВ);

- відрахувань до республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції та продовольства (1,5%);

- відрахувань до жилищно-инвестиционный фонд (1%);

- відрахування на місцевий цільової бюджетний фонд стабілізації економіки виробників сільгосппродукції, продовольства та цільові збори (2,5%);

- відрахування коштів користувачами автошляхів (1%).

Відрахування в республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції та продовольства визначаємо у вигляді 1,5% від виручки за мінусом податку додану вартість за такою формулою:

Ф п.п.с/хп =

(У – ПДВ) x 1,5 (8)
100

де Ф в.п. с/хп – республіканський фонд підтримки виробників

                       сільгосппродукції та продовольства;

      

        У – виручка планова, тис. крб.

Ф п.п.с/хп =

(147337,35 – 9800) x 1,5 = 2063,0 тис. крб.
100

Відрахування в жилищно-инвестиционный фонд визначаємо у розмірі% від виручки зменшеній у сумі ПДВ і відрахувань до республіканський фонд підтримки виробників сільгосппродукції та продовольства за такою формулою:

Ф жи =

(У – ПДВ – Ф п.п.с/хп) x 1

(9)
100

Ф жи =

(147337,35 –9800 – 2063,0) x 1 = 1354,7 тис. крб.
100

Відрахування у місцевий цільової бюджетний фонд стабілізації економіки виробників сільгосппродукції, продовольства та цільові збори у вигляді 2,5% від виручки за мінусом попередніх відрахувань визначаємо за такою формулою:

Ф м. ст. п. с/хп =

(У – ПДВ – Ф п.п.с/хп - Ф жи) x 2,5

(10)
100

Ф м. ст. п. с/хп =

(147337,35 –9800 – 2063,0 – 1354,7) x 2,5 = 3352,9 тис. крб.
100

Відрахування коштів користувачами автошляхів у розмірі% від що залишилася виручки за мінусом вищевказаних відрахувань і зборів визначаємо за такою формулою:

Ф а.д.=

(У – ПДВ – Ф п.п.с/хп - Ф жи - Ф м. ст. п. с/хп) x 1

(11)
100

Ф а.д. =

(147337,35 –9800 – 2063,0 – 1354,7 – 3352,9) x 1 = 1307,6 тис. крб.
100

Балансовую прибуток визначаємо за такою формулою:

Пб = У – ПДВ – Ф п.п.с/х.п. - Ф жи - Ф м. ст. п. с/хп - Ф а.д. - Еге

(12)

де У – планова виручка (У пл), тис. крб.;

       ПДВ – податку додану вартість, тис. крб.;

       Ф п.п.с/хп – відрахування на республіканський фонд підтримки предпринима-

                        телей сільгосппродукції та продовольства, тис. крб.;

       Ф жи – відрахування на жилищно-инвестиционный фонд, тис. крб.;

      

      Ф м. ст. п. с/х.п. – відрахування на місцевий цільової бюджет, фонд стабілізації

                              економіки виробників сільгосппродукції, продо-

                              вольствия і цільові збори, тис. крб.;

       Ф а.д. – відрахування коштів користувачами

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація