Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства з прикладу господарства Шлях Леніна


Реферат Оптимізація виробничої структури сільськогосподарського підприємства з прикладу господарства Шлях Леніна

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Запровадження

Рациональная організація виробництва сільськогосподарських підприємств має величезне значення нині. При дедалі більше усугубляющемся кризу, коли відбувається скорочення виробництва, найважливішим стає знайти можливості, ті ресурси, які відновили рівень добробуту і темп розвитку. Оцінивши ефективність своєї діяльності, сільськогосподарські підприємства, можуть вибрати економічно вигідне напрям, який відповідав би б можливостям підприємства міста і сформованим економічним умовам.

У зв'язку з цим особливе значення набуває оптимізація виробничої структури підприємства. Экономико-математическая модель дає можливість визначити основні параметри розвитку для поточного і перспективного планування, можна використовувати для аналізу сформованій структури виробництва, що дозволяє виявити більш доцільні шляху використання ресурсів немає і про можливість збільшення обсягів виробництва, спираючись на фактичні дані за попередні роки. Склад змінних та даної моделі, характер вхідний інформації та використовувані прийоми моделювання значною мірою аналогічні багатьох інших важливим экономико-математическим моделям. Отже, підготовка курсового проекту з до цієї теми сприяє поглибленню і закріплення знань у області економіки та організації сільськогосподарського виробництва та математичного моделювання економічних процесів сільському господарстві.

Отже, метою даного курсового проекту є:

 • поглиблення теоретичних знань по математичному моделюванню економічних процесів сільському господарстві;

 • отримання практичних навичок постановки, рішення і політичного аналізу економіко-математичних завдань на конкретних матеріалах.

Джерелами вихідної інформації і розробити числової экономико-математической моделі дані бізнес-плану, річний звіт підприємства міста і нормативні довідники з рослинництва і тваринництва.

Глава 1. Розробка экономико-математической моделі оптимізації виробничої структури господарства

1.1. Постановка завдання

Розробка экономико-математической моделі проводиться на при-мере господарства Московській області, Раменського району «Шлях Леніна». Цифровим матеріал таблиць розраховується з урахуванням даних за 2000 рік.

Потрібна визначити оптимальну производственно-отраслевую структуру, план використання коштів і поповнення ресурсів, рівень ефективності виробництва на сільськогосподарському підприємстві.

На розробку моделі треба зазначити:

 1. спеціалізацію господарства і її зміни;

 2. джерела поповнення ресурсів немає і ті їх види, обсяги яких визначаються процесі виконання завдання; основними ограни-чивающими ресурсами є земельні і трудові, враховуються зміни (трансформація земельних угідь); деяких видів ресурсів виробляються у самому господарство і споживаються у процесі виробництва (корми);

 3. джерела задоволення потреб тварин за кормах (з допомогою кормів власного виробництва); види тварин, котрим передбачається оптимізація кормових раціонів;

 4. організація зеленого конвеєра, додаткові умови, що впливають структуру витрати кормів;

 5. види продукції, якими встановлюється державне замовлення, обсяги реалізації над ринком, продажу робітникам і службовцям, внутрішньогосподарських потреб;

 6. розміри галузей, які треба обмежити (у рослинництві, наприклад, вимогами сівозмін, у тваринництві – місткістю капітальних приміщень чи можливостями відтворення поголів'я).

Щоб правильно здійснити постановку завдання, і навіть обгрунтувати вхідну інформацію, необхідно вивчити об'єкт моделювання. Треба лише проаналізувати рівень розвитку за такими напрямами:

 • вартість будівництва і структура товарної продукції;

 • посівні площі й структура сільськогосподарських культур;

 • наявність і поліпшених природничих угідь;

 • поголів'я тварин;

 • витрати на одиницю продукції, використання залученого праці;

 • матеріально-грошові витрати;

 • реалізацію продукції;

 • рівень інтенсивності виробництва;

 • собівартість одиниці виробленої продукції;

 • витрата кормів однією центнер продукції, питому вагу покупних кормів;

 • питома вага витрат на корми в собівартості тваринницької продукції, структура витрати кормів за видами тварин, питому вагу основного молочної череди загалом поголів'я тварин, виробництво тваринницької своєї продукції 100 га сільськогосподарських угідь, ефективність виробництва кормів та інші економічні показники.

Критерій оптимальності – максимум прибутку. У цьому вся показнику висвітлюються рівень організації виробництва, ефективність використання ресурсів, економічні відносини між сільськогосподарськими підприємствами й державою, покупцями, постачальниками. Виконання перевиконання плану прибутку створюють сприятливі умови належала для розширення виробництва, матеріальним стимулюванням працівників, проведення соціально-культурних заходів тощо.

2.1. Система змінних

Основні перемінні даної моделі відбивають склад парламенту й розміри деяких галузей і видів діяльності підприємства із інтенсивних технологій, диференціацією за напрямами використання продукції (на товарні і фуражні мети), ступеня інтенсивності і трудомісткості виробництва (велика рогата худоба при стійловому утриманні, в пасовищний період) та інших ознаками.

Крім основних в модель вводяться допоміжні перемінні із єдиною метою оптимізації кормових раціонів, визначення додатково залучуваних ресурсів, а як і обсягів деяких ресурсів, вартісних показників.

Система змінних моделі визначається відповідність до формулюванням завдання і входять такі групи:

 • посівні площі сільськогосподарських культур товарного призначення (га);

 • посівні площі зернофуражних і кормових культур (га);

 • площі кормових угідь (га);

 • поголів'я тварин за видами і половозрастным групам (гол.);

 • прибавка груп кормів в раціонах тварин понад мінімальної кордону (ц корм. од. );

 • розміри поповнення ресурсів у відповідних одиницях виміру;

 • зумовлені обсяги ресурсів;

 • вартісні показники (тис. крб.).

Повний перелік змінних величин представлено таблиці 1.


Таблиця 1 Змінні величини


Змінні Ед. виміру Рослинництво Тваринництво Поповнення ресурсів Определяемые обсяги ресурсів Стоимостные показники
товарні культури зернофуражные і кормові культури кормові угіддя види тварин формування оптимальних раціонів
Овес га
Х1

Картопля га
Х2

Кукурудза на силос га
Х3

Багаторічні:
на сіно га
Х4

на сінаж га
Х5

на з/корм га
Х6

Однолетние на з/корм 1срока га
Х7

Однолетние на з/корм 2срока га
Х8

Природні сіножаті га

Х9
Природні пасовища га

Х10
Солома вівсяна ц
Х11

Покупной комбікорм крб


Х12
Молочное стадо гол


Х13Молодняк ВРХ гол


Х14Приросты кормів для корів:
концентратів ц.к.едХ15


грубих ц.к.едХ16


силосу ц.к.едХ17


сінажу ц.к.едХ18


зелених ц.к.едХ19


Приросты кормів молоднякові ВРХ:
концентратів ц.к.едХ20


грубих ц.к.едХ21


силосу ц.к.едХ22


сінажу ц.к.едХ23


зелених ц.к.едХ24


Товарні культури:
озима пшениця га Х25


Овес га Х26


Картопля га Х27


Реалізація молока гос-ву ц

Х28
Реалізація молока підприємствам, і організаціям ц

Х29
Реалізація ВРХ в живий масі гос-ву ц

Х30
Реалізація ВРХ в живий масі підприємствам, і організаціям ц

Х31
Реалізація м'яса гос-ву ц

Х32
Реалізація м'яса підприємствам, і організаціям ц

Х33
Сума витрат праці крб


Х34
Витрати на товарну продукцію крб


Х35
Загальна вартість реалізованої продукції крб


Х36

1.3. Система обмежень

Перелік умов завдання у числової моделі логічно випливає з постановки завдання й конкретної інформації про специфіку господарства і перспективи його розвитку.

Групи обмежень:

 1. з використання земельних ресурсів (га);

 2. з використання трудових ресурсів, (чч);

 3. з виробництва і використанню кормів, (ц корм.ед.);

 4. щодо реалізації продукції, (ц);

 5. по максимально можливим розмірам поповнення ресурсів;

 6. по додатковим вимогам до величини рослинницьких і тваринницьких галузей;

 7. з основних вартісних показників (крб.).

Щоб уникнути повторення наводжу лише перелік основних груп обмежень, оскільки всю систему обмежень є у роздруківках числової экономико-математической моделі і оптимального рішення.

1.4. Підготовка вхідний інформації

Для підготовки вхідний інформації необхідно розрахувати такі таблиці:


Таблица2. Виробничі ресурси


Ресурси 1999 р. 2000 р.
1. Земельні угіддя, га:

рілля 2699 2699
природні сіножаті 215 215
природні пасовища 128 128
2. Отработанно в сх всього, тис. чел.-ч 583 552
3. Покупные корми, ц:

комбікорм 13000 14500
за ціною крб. за ц
230

Таблица3. Реалізація сільськогосподарської продукції, ц


Вигляд продукції Проданно всього Фактично продано в 2000 р
Гос-ву,ц за ціною, крб підприємствам, і органи- зациям,ц за ціною, крб
Озимая пшениця 3604

3604 199,2
Овес 1392

1392 165,2
Картопля 3461 3329 258,9 132 258,9
Молоко 23317 22333 404 984 404
ВРХ у живій вазі 416 398 1070,4 18 1070,4
М'ясо і мясопродукция ВРХ 774 167 1688,6 607 1688,6

Надалі матеріал таблиць розраховується з урахуванням денных 2000 р.


Таблица4. Врожайність і скоротити витрати на 1 га сх культур і угідь
Культури і угіддя Врожайність, цга Витрати на 1 га
трудових ресурсів, чел.-ч Материально-денежных коштів, крб.
Озимая пшениця 31 25,00 3308,3
Овес 17 30,77 2715,4
Картопля 102 185,00 17770,0
Кукурудза на силос 209 13,33 1666,7
Багаторічні трави:


на сіно 23 10,00 953,3
на сінаж 75 9,50 828,5
на зелений корм 87 3,61 496,4
Однолетние трави на зелений корм 268 10,26 1564,1
Природні сіножаті 31 4,65 232,6
Природні пасовища 55


Таблица5. Розподіл продукції рослинництва (ц/га)
Культура, угіддя Врожайність Відходи, спад при зберіганні Норма висіву Страхові запаси Продукція у Продукція у годівниці зокрема. страхові запаси кормів Використовується у годівниці із першого га
Озимая пшениця 31 1,55 2,8 0,42 26,23


Овес 17 0,85 2,5 0,38 8,71 4,91 0,41 4,5
Солома вівса 8,5 0,85


7,65 0,96 6,69
Картопля 102 5,1

96,9


Кукурудза на силос 209 52,25


156,75
156,75
Багаторічні трави:на сіно 23 2,3


20,7 2,59 18,11
на сінаж 75 41,25


33,75
33,75
на зелений корм 8787
87
Однолетние трави на зелений корм 268268
268
Природні сіножаті 31 3,1


27,9 3,49 24,41
Природні пасовища 5555
55

Таблица6. Вихід поживних речовин із першого га с/г культур і угідь


Культури і угіддя Продукція у годівниці, ц Зміст в 1ц корми, ц Вихід із першого га, ц
корм.ед переваримого протеїну корм.ед переваримого протеїну
Овес 4,5 1 0,085 4,5 0,38
Солома вівса 6,69 0,31 0,014 2,07 0,09
Кукурудза на силос 156,75 0,2 0,014 31,35 2,2
Багаторічні трави: на сіно 18,11 0,52 0,079 9,42 1,43
на сінаж 33,75 0,35 0,034 11,81 1,15
на зелений корм 87 0,21 0,027 18,27 2,35
Однолетние трави на зелений корм 268 0,16 0,025 42,88 6,7
Природні сіножаті 24,41 0,46 0,051 11,23 1,25
Природні пасовища 55 0,16 0,021 8,8 1,16

Для отримання всієї необхідної інформації по комам у рослинництві слід розрахувати вихід зеленої маси по місяців пастбищного періоду.


Таблица7. Розподіл зелених кормів по місяців пастбищного періоду, %


Культури і угіддя Місяці пастбищного періоду
травень червень липень серпень вересень
Багаторічні на зелений корм 20 45
25 10
Однолетние на зелений корм

100 100
Природні пасовища 10 30 25 20 15

Надходження зелених кормів по місяців пастбищного періоду визначається за допомогою таблиць 6 і аналогічних сім (табл8).


Таблица8. Надходження зеленої маси по місяців пастбищного періоду, ц корм.ед з 1га


Культури і угіддя Місяці пастбищного періоду Усього
травень червень липень серпень вересень
Багаторічні трави 3,654 8,222
4,568 1,827 18,27
Однолетние трави 1-ого терміну

42,88

42,88
Однолетние трави 2-ого терміну


42,88
42,88
Природні пасовища 0,88 2,64 2,2 1,76 1,32 8,8

Таблица9. Технико-зкономические коефіцієнти після виходу продукції і на затратам для 1га сх к-р (на 1га корм угідь ), на 1ц корми


Культура, корм угіддя, види кормів Товарна продукція Рівень товарності Витрати на товарну продукцію, крб
ц крб
Озимая пшениця 26,23 5225 84,6 2799,2
Овес 8,71 1438,9 51,2 1217,3
Картопля 96,9 25087,4 95 16881,5
Кукурудза на силос


1450
Багаторічні трави:на сіно


829,4
на зелений корм


720,8
Однолетние трави на зелений корм


431,9
Природні сіножаті


1360,8
Природні пасовищаСолома вівсяна


173,9

Рассчитаем вихідні показники щодо тваринництва.

Таблица10. Вихідні показники щодо тваринництва (для 1 середньорічну гол.)
Показник Молочное стадо Молодняк ВРХ
Середньорічний удій молока від 1 корови, ц 37,9
Вихід м'яса на 1 середньорічну гол., ц 1 1,5
Трудові витрати, чел-ч 192,6 35,9
Виробничі витрати- всього, крб 10699 3718
зокрема. без вартості кормів 6770,7 2997,7
Витрати на товарну продукцію (без вартості кормів), крб 5873,2 2463,8
Річна потреба, ц до корму. од. 39,65 20,45
в переваримом протеине 4,22 2,23
Вартість товарної продукції, крб 15311,6 2532,9

Таблица11. Витрата кормів за видами худоби (загалом за 1999-2000гг.)


Корми Зміст корм.ед в 1ц корма,ц Молочное стадо Молодняк ВРХ
всього, ц
всього, ц
в натурі корм.ед % від виробленого в натурі корм.ед % від виробленого
Овес 1 615 615 1,82 203 203 1,03
Комбикорм 0,92 9917,01 9123,7 26,95 4429,34 4075 20,69
Разом концентратів
10532,01 9738,7 28,77 4632,34 4278 22,6
Сено 0,5 3031,33 1515,67 4,48 1625,31 812,66 4,12
Солома 0,3 490,4 147,12 0,43 109,1 32,73 0,17
Разом грубих
3521,73 1662,79 4,91 1734,41 845,39 4,5
Силос 0,2 33000,54 6600,108 19,5 16042,76 3208,55 17
Сенаж 0,35 18307,6 6407,66 18,93 12499,6 4374,86 23,1
Зелені корми 0,18 23515,8 4232,84 12,51 15415,7 2774,83 14,09
Пастбищные корми 0,16 32536,9 5205,9 15,38 21492,6 3438,85 17,46
Разом зелених
56052,7 9438,74 27,89 36908,3 6213,68 32,8
Усього кормів

33848 100
18920,48 100

Заповнивши таблиці 11 та дванадцяти, маємо основну частину інформації з тваринництва. Іншу необхідну інформацію можна було одержати, розрахувавши оптимальну структуру витрати кормів і оптимальні річні раціони кожної групи худоби. Вони визначаються з фактичної структури витрати кормів (поданих у таблиці 11) і дружина мають відповідати зоотехническим вимогам годівлі тварин (табл. 12 і 13).


Таблица12. Допустимые кордону змісту окремих груп кормів в раціонах тварин, %


Групи кормів Молочное стадо Молодняк ВРХ
min max min max
Концентрированные 26 32 20 23
Грубі 4 5 4 5
Силос 18 22 15 18
Сенаж 17 21 20 24
Зелені 25 31 28 35
Разом 80 111 87 105

Таблица13. Допустимые кордону змісту окремих груп кормів в раціонах, ц корм.ед


Групи кормів Молочное стадо Молодняк ВРХ
min max приріст понад min min max приріст понад min
Концентрированные 1031 12,69 2,38 4,09 4,7 0,61
Грубі 1,59 1,98 0,39 0,82 1,02 0,2
Силос 7,14 8,7 1,56 3,07 3,68 0,61
Сенаж 6,74 8,3 1,56 4,09 4,91 0,82
Зелені 9,91 12,29 2,38 5,73 7,16 1,43
Разом 35,69 43,96 8,27 17,8 21,47 3,67

Потреба тварин за зелених кормах по місяців пастбищного періоду визначається залежно від питомої вазі кожного місяці на загальної тривалості пастбищного періоду (табл. 14).


Таблица14. Розрахунок потреби тварин за зелених кормах по місяців пастбищного періоду, ц. корм. од. на 1 середньорічну голову


Показники Місяці пастбищного періоду Усього
травень червень липень серпень вересень
Кол-во днів пастбищного періоду 16 30 31 31 30 138
Частка потреби у зелених кормах 0,116 0,217 0,225 0,225 0,217 1
Потреба зелених кормах по молочному череді 1,15 2,15 2,23 2,23 2,15 9,91
по молодняку ВРХ 0,66 1,24 1,3 1,3 1,24 5,73

1.5. Экономико-математическая модель у вигляді лінійних рівнянь і нерівностей і взагалі вигляді

I. Обмеження по виробничим ресурсів

 1. Щодо використання земельних ресурсів:

Площа ріллі, га:

Х1 + Х2 + ... + Х13 2699

Змінні Х1 - Х13 - площі посіву культур.

2699- наявність ріллі у господарстві.

Обмеження з використання пасовищ записуються аналогічно.

 1. Щодо використання трудових ресурсів, чч

30,77Х1 + 185Х2 + ... + 192,6Х13 + 35,9Х14 +…+185Х27 –Х34 = 0,

де Х39 – сума цих витрат праці.

Х1 Х27 - площі посіву сільськогосподарських культур і кормових угідь, га;

Х13 Х14 – середньорічне поголів'я тварин.

Коефіцієнти при змінних означають витрати на одиницю J-й галузі.

Загалом вигляді математична запис даних груп обмежень то, можливо записана так:

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація