Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Оцінка і аналіз ризиків інвестиційних проектів


Реферат Оцінка і аналіз ризиків інвестиційних проектів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Російський державний Університет нафти і є

імені И.М.Губкина

Кафедра економіки нафтової та газової промисловості

Курсова робота на задану тему :

Оцінка і аналіз ризиків інвестиційних проектів у нафтогазовій промисловості

                                           

                                      Перевірив: Захаров К.В.

Москва –2002.г

Зміст

1.Проектные ризики: загальних положень

2.Основные способи зниження проектних ризиків

висновок

список використаної літератури

 

1.Проектные ризики : загальних положень

Проектні інвестиційні рішення можуть прийматимуть різних умовах, які називаються середовищем прийняття рішень. Зазвичай виділяють три можливих середовища: визначеності (детерминированности), риска(вероятностной визначеності) та соціальної невизначеності.

    Середовище визначеності характеризується відомими провідними станами системи чи, інакше кажучи, відомими можливими наслідками реалізації рішення.

   Ризик окреслюється небезпека, можливість збитку чи шкоди. Отже, ризик належить до можливість настання якого – або несприятливого події. Під ризиком прийнято розуміти ймовірність можливих втрат частини ресурсів, недоотримання доходів, появи додаткових витрат за порівнянню з варіантом, передбачених проектом, чи дисперсию навколо гаданого результату. Средой ризику у разі є ситуація, коли відомі можливі результати

реалізації проекту і ймовірності появи.

    Середовище невизначеності відповідає цій ситуації, коли відомі тільки можливі результати реалізації проекту й невідомі ймовірності цих фіналів.

   Усі ризики, які можуть опинитися виникати при реалізації тієї чи іншої проекту, можна підрозділити сталася на кілька видів:

      - політичний;

      - соціальний;

      - економічний;

      - екологічний;

      - юридичний.

  

  Класифікація ризиків за видами використовується під час аналізу підприємницького клімату країни, інвестиційного рейтингу окремих регіонів і вирішення інших завдань.

    Політичний ризик становить загрозу ззовні, ступінь впливу опозиції, ставлення регіональних органів влади до політики уряду, до іноземних інвестицій, ступінь втручання у економіку, можливість націоналізації без повну компенсацію, запровадження заборон імпорту.

   Соціальний ризик характеризується рівнем безробіття, можливістю страйків, вираженням недовіри із боку працівників органів державної влади на місцях, адміністрації підприємства.

   Нерідко ці види ризиків об'єднують їх і визначають соціально-політичний ризик.

   Для оцінки соціально-політичного, в тому числі інших видів ризику, часто використовується метод експертні оцінки, що полягає у цьому, кожному показнику, що характеризує певний вид ризику, присвоюється певна кількість балів. У цьому кожен із показників у системі оцінки має власний вагу, відповідний його значимості. Потім отримані у процесі експертизи бали сумуються за всіма показниками з урахуванням вагових коефіцієнтів й утворюється узагальнена оцінка цього виду ризику в регіоні чи країні:

 оцінка ризику j-го виду;

- ваговій коефіцієнт i-го показника ризику j-го виду;

              

- значення i-го показника ризику j-го виду;

 

 

                                               

   Економічний ризик, своєю чергою, можна підрозділити на виробничий, пов'язані з можливістю невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом із замовником; фінансовий (кредитний), пов'язаний коливаннями курсів валют і відсоткові ставки; інвестиційний, пов'язані з можливістю знецінювання інвестиційного портфеля, який перебуває що з власних, і придбаних цінних паперів; комерційний ризик, який відбиває не надійність майбутніх доходів рахунок зменшення обсягів продажу, зростання цін споживані ресурси, і інших чинників.

   Екологічний ризик пов'язані з можливим виникненням стихійних лих (землетрусів, повеней), пожеж, аварій.

   Юридичний ризик викликається несприятливими учасники проекту змінами у законодавстві (запровадження нового податку, підвищення ставок за діючими податком, скасування податкових пільг).

   По стадіям прояви ризик можна класифікувати як предоперационный і операційний. Аналіз по стадіям реалізації проекту дозволяє котра фінансує організації виявити ризик, властивий конкретному проекту, і передбачити заходи для її зниження.

   Вивчення передопераційного ризику включає у собі: аналіз статуту підприємства, що реалізовуватиме проект, визначення мети організації та розподілу обов'язків між засновниками й директорами; аналіз можливостей прав розпоряджатися, орендувати, використовувати приміщення, землю, устаткування, природні ресурси; перевірку захищеності авторських прав, документів, підтверджують екологічну чистоту виробництва, пожежну безпеку контрактів для будівництва виробничих об'єктів, поставку енергії, води, на транспортне обслуговування може й оцінку укомплектованості підприємства кваліфіковану робочу силу; оцінку наявних проблем підприємства фінансових ресурсів.

   При дослідженні операційного ризику оцінюють можливість падіння обсягів продажу (виробництва) до точки беззбитковості; стабільність системи оподаткування, обмінного курсу валют; ритмічність матеріально-технічного забезпечення виробництва; можливість несприятливих підприємствам дій компаньйонів чи урядових органів, рівень гарантій за кредитами тощо. буд.

   Ризик з причин виникнення (зокрема, над ринком цінних паперів) ділиться на функціональний, грошовий, інфляційний, ризик ліквідності та інших.

   За своїми наслідків ризик можна підрозділити з ризиком припинення діяльності (наприклад, внаслідок банкрутства, неплатоспроможності, безперспективності подальших пошуків з корисними копалинами тощо. буд.) і вариационный ризик, обумовлений мінливістю доходів, отриманих від цінних паперів.

   Нафтова і газова промисловість як система характеризується поруч специфічних особливостей, які різнять його від інших галузей матеріального виробництва. Як зазначалося, найважливішими їх із погляду аналізу ефективності інвестиційних проектів з оцінкою ризику є велика залежність показників і критеріїв ефективності витрат від природних умов, від рівня використання розвіданих і добуваних ресурсів вуглеводнів; динамічного характеру (мінливість у часі) природних чинників; вероятностный характер більшості техніко-економічних показників розробки нафтових та газових родовищ; зміна воспроизводственной структури капіталовкладень масштабу галузі бік збільшення їх частки, яке б на компенсацію падіння видобутку на старих родовищах; велика тривалість реалізації нафтових та газових проектів; висока капіталомісткість нафтовидобутку, необхідність великих інвестицій, період відшкодування початкового капіталу.

  
   Ці особливості нафтової та газовій промисловості впливають на формування системи проектних ризиків. Инвестиционным проектів у цих галузях властиво всі види ризиків, розглянутих раніше. Крім таких ризиків специфічними для нафтової галузі є ризик невідкриття родовища; ризик, пов'язані з неточним визначенням геолого-промысловых характеристик об'єкта розробки (обсягу геологічних запасів, динаміки видобутку вуглеводнів тощо. буд.); ризик, пов'язані з завершенням проекту; ризик, пов'язані з умовами ринку збуту нафти, газу, нафтопродуктів; ризик, обумовлений якостями учасників проекту; ризик, викликаний підвищеної ймовірністю виникнення форс-мажорних ситуацій.

У таблиці 1. Приведена класифікація ризиків, які виникають за реалізації проектів у нафтогазовій промисловості.

   Основні причини ризиків, які виникають за реалізації нафтогазових проектів, є: розподіл віддачі проекту на часу; розкид значень кожної перемінної, впливає на величину критеріїв ефективності; значні витрати, пов'язані з збиранням додаткової інформації.

   Всі учасники проекту зацікавлених у тому, щоб знизити можливість прийняття невдалого (неефективного) рішення, уникнути повного провалу проекту чи навіть значних збитків. І тому учасники проекту змушені враховувати всі можливі наслідки реалізації проекту на у для ринкового середовища.

   Отже, призначення аналізу ризику у тому, щоб дати потенційних партнерів необхідну інформацію прийняття рішень доцільність участі у проекті, і передбачити заходів для захисту від його можливих фінансових втрат.

Таблиця 1.

Класифікація ризиків проектних рішень на нафтогазової промисловості.

Ознака класифікації Види ризиків

А. Загальні

1. Сфера прояви Політичний, соціальний, виробничий, комерційний, фінансовий, екологічний тощо.
2. Стадія прояви Предоперационный, операційний
3. Причини появи Функціональний, грошовий, інфляційний, ризик ліквідності тощо.
4. Наслідки прояви Ризик припинення діяльності, вариационный ризик та т.д.

Б. Специфічні

5. Стадія пошуків

Ризик невідкриття родовища

Ризик відкриття нерентабельного родовища

6. Стадія розвитку Ризик відхилення від оптимальної стратегії розвідки
7. Стадія розробки

Ризик втрат, що викликаються неточним визначенням обсягу запасів і коефіцієнтів нефтегазоизвлечения.

Ризик будівництва об'єктів (свердловин) з низькими якісними характеристиками.

Ризик, викликаний змінами умов ринку збуту нафти, газу, продуктів переробки.

Ризик виникнення форс – мажорних ситуацій.


  

Для зниження ймовірності прийняття неефективного рішення потрібно до проведення аналізу ризику визначити класифікаційні ознаки проектних рішень; оцінити як і економічній галузі (позитивної чи нормативної) належить рішення; вміти вирішувати проблему (готувати і приймати рішення) поетапно.

   Позитивний аналіз, як говорилося, передбачає пояснення та прогнозування явищ економіки, а нормативний відповідає питанням, як має бути. З допомогою нормативного аналізу готуються і приймаються, переважно, політичні рішення (запровадження або скасування податків, мит, зміна рівня заробітної плати т. буд.).

   Практика показує і у своїх побудовах враховує економічна теорія, особи, котрі приймають рішення про інвестиції, можуть лежати до ризику, не схильні до ризику чи байдужі щодо нього. Як, знову ж показує практика, більшість інвесторів схильні до ризику, що підтверджено їхнім нинішнім прагненням застрахуватися від ризикованих ситуацій.

На мал.1. приведено взаємозв'язок між ризиком проектом і прибутком на инвестируемый капітал, показує, що з більшому ризик проект повинен генерувати більший прибуток, заинтересовывающую інвестора у вкладеннях.

   Аналіз ризиків можна підрозділити на якісний і кількісний.

   Головне завдання якісного аналіз - встановити фактори ризику, етапи й досвід роботи, і під час яких вона виникає, встановити потенційні області ризику, після чого – ідентифікувати усі ризики.

   Кількісний аналіз ризику передбачає чисельна визначення розмірів окремих ризиків і ризику проекту на цілому. Кількісний аналіз виявляється значно складнішим і на теорії ймовірностей, математичної статистиці, теорії дослідження операцій.

   Подією теоретично ймовірностей називається що може статися або статися під час здійснення певного комплексу умов. І таке здійснення називається випробуванням. Для прикладу події можна навести відкриття скупчення нафти і є, банкрутство підприємства, зростання (зниження) нафтових цін, газ, продукти нефтегазопереработки тощо. Події можуть відбуватися обов'язково, тобто. бути детермінованими, і обов'язково, тобто. випадковими.

прибуток


                                                                                            ризик

Мал.1. Взаємозв'язок прибутків і ризику проекту

   Относительной частотою випадкового події А називається ставлення числа появи цієї події до равновозможных випадків.

   Можливість то, можливо об'єктивної, тобто. обчислена з урахуванням відносної частоти, з якою відбуваються події, і суб'єктивної, обумовленою припущеннями у майбутнє, заснованими на судженні чи власному досвіді експертів.

    Випадкової величиною називається така, котра внаслідок випробування приймає певне значення; в повторних випробуваннях значення випадкової величини може змінюватися. Випадкові величини може бути дискретними і безперервними.

   Щоб поставити дискретну випадкову величину, необхідно перерахувати її можливі значення й ймовірності, якими вони досягаються.

   Непрерывная випадкова величина може прийматимемо всі можливі значення й задаватися як функції щільності ймовірності. Однією з найпростіших прикладів служить величина, рівномірно розподілена по деякому інтервалу, тобто. приймаюча все значення від цього інтервалу рівної ймовірністю і приймаюча значень поза цього інтервалу.

   Однією з найважливіших числових характеристик випадкової величини є його математичне очікування, зване також значенням чи центром розподілу випадкової величини.

Для дискретної випадкової величини математичне очікування


визначається:

   -математичне очікування випадкової величини x;

xj    -значення випадково величини x при j-ом результаті

Pj   -ймовірність j-го результату

У формулі визначення математичного очікування безупинної випадкової величини замість ймовірності використовується функція щільності ймовірності:


f(x)-функция щільності ймовірності

  

Математичне очікування випадкової величини є величина невипадкова (детермінована). Вона має ту розмірність, як і випадкова величина та вчинена між найменшим і найбільшим можливими її значеннями.

    Під час проведення практичних розрахунків зручно використовувати деякі властивості середнього значення. Наприклад, якщо випадкову величину помножити на константу, те й математичне очікування помножитися ту константу. Якщо скласти дві випадкові величини, їх середнє також складеться. Зокрема, якщо випадкової величині додати константу, те й середнє збільшиться з цього ж константу. Якщо потрібно визначити середнє твори двох незалежних випадкових величин, потрібно перемножити їх математичні очікування.

              Основні способи зниження  

                   Проектных ризиків.

   Більшість нафтогазових проектів характеризується підвищеним рівнем ризику. Натомість, високий рівень ризику проекту призводить до необхідності пошуку шляхів її зниження. У практиці управління проектами є кілька способів зниження ризику.

1. Ризик проекту на етапі її реалізації можна зменшити, передбачивши диверсифікацію – розподіл зусиль підприємства між видами діяльності, результати яких безпосередньо пов'язані між собою.

     Беручи рішення про інвестиції будь-якої проект, інвестор повинен розглядати проект не ізольовано, тоді як у взаємозв'язку коїться з іншими проектами і з роботи вже наявними видами діяльності підприємства. З метою зниження ризику бажано вибирати виробництво таких товарів чи послуг, попит куди змінюється в протилежних напрямах.

    Для виміру взаємозв'язку між певними видами діяльності підприємства використовується показник кореляції. Диверсифікація із від'ємною кореляцією, переважно, кілька зменшує сукупну віддачу від проектів, але у водночас скорочує ризик різкого зменшення доходів.

2. Розподіл ризику між учасниками проекту є також однією з методів її зниження. Звичайна практика розподілу ризику у тому, щоб зробити відповідальних конкретний вид ризику того учасника проекту, який здатен найкраще інших розраховувати контролювати цей ризик.

  Проблема розподілу ризику носить двоїстий характер, обумовлений через участь у інвестиційному проектові з меншою мірою двох учасників продавця та покупця чи замовника і виконавця (підрядчика). Замовник прагне наскільки можна зменшити вартість контракту. З іншого боку виконавець робіт, за формуванні портфеля замовлень прагне отриманню прийнятною йому маси прибутку. Прибуток виконавця при реалізації якого – або проекту то, можливо певна за такою формулою:


П- прибуток, із урахуванням ризику

K- початковий капітал

Чj-возможная прибуток виконавця при реалізації j-го результату робіт

P(xj)- ймовірність j-го результату

J=1,2,…. N-число можливих фіналів

    Більшості великих проектів у нафтогазовій промисловості, як свідчить практика, властиві затримки у реалізації, що може спричинити до такого збільшення вартості робіт, яка перевищить початкову вартість проекту.

3. Вихід із цій ситуації у тому, що до участі у проекті мусить бути залучена страхової компанії. Страхування ризику уже є щодо суті передача на певні ризики страхової компанії.

4. Зменшити рівень ризику проекту на деяких випадках можна шляхом придбання додаткової інформації, що дозволяє уточнити деякі параметри проекту, підвищити

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація