Реферат Динаміка продуктивності праці

width=60 valign=top>960 115 Цукрові буряки 24 26 27 29 30 292 0 Збір продукції, ц зерно 2496 2628 2766 2912 3065 4148 423 Цукрові буряки 3502 3687 3881 4085 4300 0 0 Середньорічне поголів'я, голів 57 60 63 67 70 38 70 Усього вирощено худоби і птиці у живій вазі 248 261 275 289 304,5 209 169 Молоко незбиране 1533 1614 1699 1788 1882 2450 2500 >Отработано працівниками, зайнятих в усіх галузях господарства – всього,тис.чел.-час 109 115 121 127 134 59 34 У тому числі у сферірастиниеводства,тис.чел.-ч 59 63 66 69 73 28 0 у сфері тваринництва,тис.чел.-ч 50 52 55 58 61 31 16 Середньорічна чисельність, чол. 26 27 29 30 32 32 20 Валова продукція, тис. крб. 3109 3273 3445 3626 3817 3058 2060 1. Прямі показники Трудові витрати на 1 ц,чел.-час зерно 23,82 23,82 23,82 23,82 23,82 6,75 0,00 Цукрові буряки 16,93 15,98 14,94 16,91 16,98 - - молоко 32,41 33,31 32,91 32,91 32,71 12,65 6,40 >Привес ВРХ 200,33 205,73 203,93 206,88 200,33 148,33 94,67 зерно 0,041986 0,044 0,045 0,0417 0,042 0,1481 - Цукрові буряки 0,0587 0,0588 0,0591 0,0592 0,0589 - - молоко 0,030853 0,0301 0,0391 0,0392 0,0309 0,0790 0,1563 >Привес ВРХ 0,004992 0,0051 0,0052 0,0053 0,0055 0,0067 0,0106 Зроблено своєї продукції 1 працівника, ц зерно 94,281 94,558 94,788 94,981 95,781 129,63 21,15 Цукрові буряки 133,38 133,83 133,99 134,18 134,38 0 0 Зроблено своєї продукції 1 працівника, молоко 56,893 56,929 57,263 57,893 58,813 76,563 125 >Привес ВРХ 7,515625 8,9956 9,3466 9,4446 9,5156 6,5313 8,45 Зроблено валової продукції на 1 працівника (у цінах 1994 року), тис. крб. 285,93 290,43 295,77 300,83 310,13 248,46 267,8 Зроблено валової продукції на 1чел.-час, відпрацьований вс.-х., крб. 4184,7 4185,7 4186,7 4187,1 4187,5 1843,8 1700 2. Непрямі показники Трудові витрати на 1 га посівної площі,чел.-час зерно 102,22 103,39 104,44 104,89 105,19 29,167 0 Цукрові буряки 15,777 15,877 15,977 16,477 16,977 - - Трудові витрати на 1гол.скота,чел.-час 860,43 863,43 865,43 869,43 871,43 815,79 228,57 Врожайність із 1 га, ц зерно 4,416 4,416 4,416 4,416 4,416 4,321 3,678 Цукрові буряки 141,97 142,23 142,66 142,93 143,33 0,000 - Молоко, ц 25,116 25,436 25,606 25,776 26,886 64,474 35,714 Продуктивність 1 голови, ц 3,770 3,8850 3,950 4,050 4,350 5,500 2,414

За проведеним дослідженню, результативні наведені цифри щодо погіршилися. Найбільш позитивні результати були досягнуті у 2005 і 2006 рр., оскільки середньорічна чисельність досягла 32 людини, валовий збір продукції відповідно: 2005 року – 3817 тис. крб., 2006 року – 3058 тис. крб.

Отже, необхідно розробити заходи щодо підвищення продуктивність праці й ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів.


3.СТАТИСТИЧЕСКОЕ ДОСЛІДЖЕННЯДИНАМИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

 

3.1 Аналіз динаміки продуктивність праці

 

Одне з основних завдань статистики – вивчення процесу зміни соціально-економічних явищ у часі,т.к. все явища перебувають у безперервному розвитку.

Динамічний ряд – ряд статистичних показників, характеризуючих розвиток явищ у часі. Динамічні ряди бувають два види:моментние іинтервальние.Моментние рівні ставляться до якогось моменту часу.Интервальние ставляться до якогось інтервалу часу.

Для аналізу рядів динаміки використовуються такі показники:

1) абсолютний приріст y – дорівнює різниці двох порівнюваних рівнів, наступного і попереднього чи початкового, прийнятого за базу. Якщо це база безпосередньо попередній рівень, показник називається ланцюговим. Якщо за базу взятий початковий рівень, показник називають базисним

y = Y1 – Yі-1                б = Yі – Y1                           ц = Yі – Yі-1

2) темпи зростання дорівнює відношенню двох порівнюваних рівнів, тобто. ставлення кожного наступного рівня до попередньому або до початковому. Темп зростання свідчить, скільки відсотків становить порівнюваний рівень стосовно рівню, прийнятому за базу, чи скільки раз порівнюваний рівень перевищує рівень прийнятого за базу.

>Трбаз = Yі / Y1 - в частках одиниць чи *100%.


>Tрціп =Yi / Y>i-1

3) темп приросту – ставлення абсолютного приросту до базисному чи попередньому рівню, або як відмінність між темпом розвитку і 100%.

>Тпрбаз = б / Y1 * 100

>Тпрціп = ціп / Yі-1 * 100

чи:Тпрбаз =Трбаз – 100 %Тпрціп =Трціп – 100 %

4. Абсолютна значення 1% приросту – одно сотої частини попереднього рівня або базисного рівня, тобто. порівняння абсолютного приросту за певного періоду і темпу зростання відсотках за ж період.

1% інбаз = 1% інціп =

>Рассчитаем ці показники стосовноанализируемому підприємству, простеживши динаміку зміни продуктивність праці за 2001-2007 рр.

Результати уявімо в таблиці 3.

З таблиці 3 видно, що продуктивності праці протягом 7 років змінювалося нерівномірно – то підвищуючи, то знижуючи, але загалом з 2001 по 2007 року кількість днів знизилося на 0,3 дня.

Показник 285,62 – середній – характеризує високу продуктивності праці співробітників. Найвищий показник у 2005 р. – 310 тис.руб./чел., найнижчий 2006 р. – 248,46 тис.руб./чел.


Таблиця 3

Показники низки динаміки зміни продуктивність праці за 2001-2007 рр.

Роки Продуктивність праціYt Абсолютний приріст, ц,

Темп зростання (T>p), %

Темп приросту (>Тпр), % Абсолютна зміст 1% приросту, ц П
ціп баз ціп баз ціп баз ціп баз
2001 285,93 0 0 100 100 0 0 -! -
2002 290,43 4,5 4,5 101,573812 101,573812 1,57381 1,57381 2,8593 2,8593
2003 295,77 5,34 9,84 101,838653 103,441402 1,83865 3,4414 2,9043 2,8593
2004 300,83 5,06 14,9 101,710789 105,211066 1,71079 5,21107 2,9577 2,8593
2005 310,13 9,3 24,2 103,091447 108,46361 3,09145 8,46361 3,0083 2,8593
2006 248,46 -61,67 -37,47 80,1147906 86,895394 -19,885 -13,105 3,1013 2,8593
2007 267,8 19,34 -18,13 107,783949 93,6592872 7,78395 -6,3407 2,4846 2,8593
Разом загалом 285,621429 17,8214 -0,3086 106,654753 99,8920815 6,65475 -0,1079 2,678 2,8593

3.2 Виявлення тенденції розвитку низки динаміки продуктивність праці

Однією з методів аналізу та узагальнення динамічних рядів є виявлення його основних тенденцій. У статистичної практиці виявлення основних тенденцій розвитку явищ виробляється трьома способами:

1) метод укрупнених інтервалів;

2) метод ковзної середньої;

3) метод аналітичного вирівнювання.

Розглянемо метод аналітичного вирівнювання. У цьому методі функція динамічно сприймається як функція від часу:

Y>t =f(t),

де Y>t – теоретичне значення динамічного низки;

>t – порядкові номери років.

Якщо рівні динаміки змінюються загалом з приблизно однаковими абсолютними приростами (чи зниженнями), тобто. рівні динаміки змінюються пропорційно часу, такий динамічний ряд моделюється рівнянням прямий

Y>t = a +bt,

де a і b – шукані параметри рівняння,

a – вільний член,

b – коефіцієнт динаміки.

Для розрахунку параметрів a і b вводиться система нормальних рівнянь:

>an +bt =y

>at +bt2 =yt

Аби вирішити системи складемо таку таблицю 4.

Таблиця 4

Вирівнювання низки динаміки трудовий активності за способом найменших квадратів

Роки Продуктивність праціYt >t Розрахункові величини Вирівнювання значення продуктивність праці,Yt
>Yt

>t2

2001 285,93 -3 -857,79 9 298,9025
2002 290,43 -2 -580,86 4 294,475
2003 295,77 -1 -295,77 1 290,0475
2004 300,83 0 0 0 285,62
2005 310,13 1 310,13 1 281,1925
2006 248,46 2 496,92 4 276,765
2007 267,8 3 803,4 9 272,3375
РАЗОМ 1999,35 0 -123,97 28

Якщоt = 0, то система прийме такий вигляд:

звідки знаходимо a і b:

     ;       

      ;       

>Рассчитанние параметри a і b підставляємо у початковий рівняння динаміки: 285,62-4,4275t

У рівнянні прямий: якщоb<0 – тенденція зниження,

якщо b>0, тенденція до зростання.

У прикладіb<0, отже, продуктивності праці протягом 7 років знижувалася. Значення a показує середня кількість відпрацьованих днів на рік одним працівником. Значення b показує, як щорічно у середньому змінюється рівень динаміки.

У прикладі продуктивності праці знижувалася щорічно у середньому становив 4,4275 тис. крб.

>Yt 2001 = 285,62-4,4275 * (-3) = 298,9025

>Yt 2002 = 285,62-4,4275 * (-2) = 294,475

>Yt 2003 = 285,62-4,4275 * (-1) = 290,0475

>Yt 2004 = 285,62-4,4275 * 0 = 285,62

>Yt 2005 = 285,62-4,4275 * 1 = 281,1925

>Yt 2006 = 285,62-4,4275 * 2 = 276,765

>Yt 2007 = 285,62-4,4275 * 3 = 272,3375

>Рис. 1. Графік фактичних і вирівняних значень продуктивність праці

Розподіл координатних значень на графіці підтверджує, що продуктивності праці має тенденцію зниження (>b<0), причому щороку з 2001 по 2007 року воно знижувалася загалом на 4,4275 тис. крб. (>b=4,4275).

3.3 Аналіз показниківколеблемости низки динаміки продуктивність праці

 

Отримане рівняння тренду дозволяє визначити стійкість виявленої тенденції та прогноз. Для цього він слід провести розрахунок показниківколеблемости.

Попередньо до розрахунку показників проведемо підготовчі розрахунки і зведемо в таблицю 5.

Таблиця 5.Колеблемость продуктивність праці

Роки продуктивності праці

Відхилення від тренду

>Квадрат відхилення

фактична розрахункова
2001 285,93 298,903 -12,973 168,285756
2002 290,43 294,475 -4,045 16,362025
2003 295,77 290,048 5,7225 32,7470062
2004 300,83 285,62 15,21 231,3441
2005 310,13 281,193 28,9375 837,378906
2006 248,46 276,765 -28,305 801,173025
2007 267,8 272,338 -4,5375 20,5889062
РАЗОМ 1999,35 1999,34 0,01 2107,87973

Середні величини дають узагальнюючу характеристику ознаки, властивого всім одиницям сукупності, але з показують ступінь згуртування чи незібраності (варіацію) окремих показників ознаки довкола їхнього середнього значення.

Для виміру розміру варіації в статистиці використовуютьсяследубщие показники: розмахколеблемости, середнє відхилення по модулю, дисперсіяколеблемости, середнє квадратичне відхилення від тренду, коефіцієнт стійкості.

Далі проведемо розрахунки

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація