Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Корупція як об'єкт математичного моделювання


Реферат Корупція як об'єкт математичного моделювання

роботі М.Джонстона [17], корупція є симптомом глибших проблем суспільства, що підтверджено емпіричними даними: корупція міцно пов'язана зі спадами економічного розвитку, зниженням инвести ций, недоліком кредитоспроможних гарантій прав власності і контрактних прав, слабкої ннституционализации уряду, низькому рівні громадського взаємодії і слабкістю закону, низькою конкурентоспроможністю, глибокими етнічними поділами і конфліктами, низькому рівні участі мас у політиці та слабкої захистом цивільних свобод, низьким освітнім рівнем і щодо закритою економічної і політичною системою.

1.3 Варіації ступеня корумпованості.

     Практично всі автори робіт про корупцію згодні про те, що вона поширена в усьому світу і її досить значимо. Як у роботі [2], у низці країн прибутки від корупції, мабуть, становлять значну частину ВНП, однак слід підкресліть нуть, що корупція є повсякденним явищем й у розвинених країн. У тоталітарних державах, до котрих віднести колишні соціалістичні країни, важко провести межу між корупцією та владою: оскільки корупція розростається тим більше коштів, що більш абсолютна влада, вона зрештою зливається з владою або стає нею. Що ж до із перехідною економікою, то них державна корупція може розгорнутися на великих масштабах. Як уже відзначалося вище, однією з основних умов виникнення корупції служить наявність дефіцитних благ, котрі або неможливо придбати на вільний ринок по сформованим цінами, чи, як і можливо, у дискриминирующего монополіста. Таке явище притаманно із перехідною економікою, у яких власність коштом виробництва та продукти праці раніше належала держави і лежить у розпорядженні бюрократичного апарату. У цих країнах у період поступової і невпевненою приватизації права власності залишаються у значною мірою дуже розпливчастими, а привілеї на розпорядження власністю – до рук бюрокра тического апарату. Тож бюрократичного апарату з'являються широкі можливості використовувати збережені привілеї для вилучення особистої вигоди. Мета бюрократів, очевидним, що цьому випадку відрізняється від цілей, їхніх насущних як представники всього суспільства.

Питання, чому ступінь корупції настільки різна у різних (але схожих не якому іншому сенсі) країнах, у різних організаціях одному й тому країни і навіть у різних відділах одному й тому ж організації, викликає великий інтерес иссле дователей корупції. Видача віз, наприклад, супроводжується корупцією вищою, ніж прийом на інститут. Як зазначено у роботі М.С. Алама [21], таке відмінність можна пояснити в термінах легкодоступності "протидіючих акцій" (countervailing actions) для жертв корупції. Такими діями може бути відхилення від примусу, притягнення до суду чи апеляція до засобів масової інформації, протидія незаконними методами (виклик власної мафіоз іншої "даху"). Чинниками, различающимися за кордоном та організаціях, як зазначається у [1], є "глобальні" чинники: прав людини, права собствен ности, рівень прибутку і освіти, і навіть "специфічні" чинники, такі, як тип корупції, число проигрывающих від корупції. "Глобальні" чинники можуть пояснити відмінність рівня корупції у різних країнах у час, тоді як "специфічні" чинники пояснюють ці розбіжності у різних суспільних орга низациях. Приміром, студентам інституту набагато простіше викликати скандал з корупцією, чому це зробити індивіду, намагається отримати візу.

Різниця рівня корумпованості також може бути пояснено минулим зі стоянням суспільства, його історією. Моделювання такого ефекту наводиться у низці робіт, наприклад Ф.Т.Луи [22]. Діяльність У. Танці [14] стверджується, що справжній рівень корупції залежить від культури суспільства: що стоїть персоніфіковані відносини для людей, тим паче корумповане суспільство, оскільки бюрократи постійно відчувають тиску з боку своїх на друзів і близьких.

1.4 Наслідки корупції.

     Питання, завдає чи корупція збитки всього суспільства або він може приносити йому користь, палко обговорюється економістами. Спочатку переважала думка "традиціоналістів", вважають, що корупція отрица тельно впливає економіку, оскільки не може викликати небажане суспільству перерозподіл благ і знизити швидкість розвитку. Потім "ревизио нисты" стали стверджувати, що корупція часто веде підвищення ефективності розподілу ресурсів, порушеною внаслідок державного регулювання. Як помічається в огляді П. Бардхана [23], у багатьох присвячених корупції роботах передбачається, що за умови численних безглуздих державних ограни чений корупція може призвести до економічного розвитку та підвищення еф фективности.

     Причиною такої позитивного ефекту є також те, що деякі випадках наявність корупції демонструє, наприклад, неправильне призначення прави тельством цін. Так, відповідно до З. Роттенбергу [4], хабар може розглядатися як ціна за право (чи ліцензію) займатися певної діяльністю. У окремих випадках хабар надає позитивну ціну праву, номінальна ціна якого дорівнює нулю. За інших випадках хабар виявляється дешевше платою по срав нению з номінальною, як водиться у разі, коли хабар службовцю предпочти тельнее сплати штрафу. Постає питання: яким буде оптимальна ціна за декларація про діяльність - та, який показує ринок, чи та, що компенсує повні витрати виробництва, чи та, що дорівнює граничним затратам? Чи можна сказати, що хабарництво у сенсі сприяє досягненню оптимальних критеріїв? У окремих випадках – так.

     Але, з іншого боку, хабарництво може генерувати социально-суб оптимальну ціну (наприклад, хабар дорожнього інспектору замість штрафу збільшує ймовірність аварій та знижує загальну корисність автоводителей) [4]).

     Така двоїстість з'являється у результаті протиріччя громадських і приватних інтересів. У більш загальному випадку ця проблема формулюється для поведінки "шукаючих вигоду" [13, 24-35]. Це поведінка пов'язані з корупційним, оскільки хабарі є з "козирів" у конкуренції за вигоду (ренту - rent) поруч із матеріальних ресурсів для (real resources), проте говорити про втрати чи прибуток від такої поведінки суспільству можна сперечатися (див. роботу Р. Таллока [24]). Дилема, затрагиваемая у тих суперечках, така: з одного боку, хто може "знайти вигоду" краще самої людини (інакше може дістатися тоталітаризму - "не ти, а мені відомо, як тобі краще"). Але, з іншого боку, досягнення громадського оптимуму може підвищити корисність кожного члена суспільства.

     На сьогодні в дискусії щодо позитивних і негативних сторони корупції виявилася, з погляду, наступна думка, підтримувана багатьма дослідниками, - суперечності з приводу корисності корупції виникатимуть лише у конкретних випадках: корупція може допомогти економічного розвитку на деякому перехідному етапі (як зазначається у роботі [23], у низці країн при процесі модернізації та розвитку відбувається злет корупції до початку періоду зменшення), але затримка цьому етапі може бути згубною суспільству (див. роботу С.Н.С. Ченга [15] про корупцію у Китаї). Укоренившаяся корупція, про низывающая суспільство згори до низу стала системою, супроводжується очевидно несприятливими наслідками (див. роботу М- Джонстона [17])-

Відповідно до П. Мауро [Зб], корупція має такі наслідки, подтверждае мые емпіричними даними.

- Зниження інвестицій у виробництво і це уповільнення економічного зростання.

- Неефективне використання сил (таланту): замість твори материаль ных благ індивіди витрачають час на непродуктивний пошук ренти.

- Зниження ефективності міжнародної фінансової допомоги, наданої країнам, у її нецільового використання.

- Втрати податків, коли корупція набуває форми використання влади податковими інспекторами.

- Зниження якості громадського сервісу.

- Неефективне розподіл урядових витрат.

     З іншого боку, як помічає Про. Кюрер (37], хоча ревізіоністи і стверджують. що корупція часто веде до ефективнішого розподілу ресурсів, в клиентелистской політичній системі (який практично і в тій чи іншій ступеня реальна політична система), навпаки, корупція веде тільки в значному додатковому відхилення від ефективного розподілу ресурсів. Воно тому, що корупція веде до прийняття політичних заходів, спецально вкладених у вилучення корупційних прибутків. Наприклад, система ліцензій може бути створена з єдиною метою максимізації не добробуту суспільства, а суми одержуваних бюрократами хабарів. Таке усунення цілей звертає увага фахівців і Р. Таллок [38]. Він зазначає довге історичне минуле офіційної "купівлі" політичних посад і рішень із боку зацікавлених груп, і пропонує вивчити можливість привнесення ринкової процедури у чинні методи прийняття державних рішень, припускаючи, що наслідки цього, то, можливо, виявляться ефективнішими, ніж наслідки існуючої нинішній момент нелегальної (коррупционой) діяльності, профанирующей власне аналогічну ринкову процедуру.

Корупція пов'язана з тільки з перерозподілом ресурсів: у роботі Л. Хил лмана [13] показано, у результаті процесу конкуренції за хабар може прой зойти непросто перерозподіл благ, а й розтрачання додатково при влекаемых для конкуренції ресурсів.

І хоча у роботі Ф.Т. Луї [39] показано, що корупція може у окремих випадках підвищити громадську економічну ефективність, оскільки бюрократи намагатимуться прискорити затягнутий адміністративний процес щоб одержати більшої хабарі, але це ще підтверджує реальної ефективності цього. Йдеться скоріш про те, що "ліпше жива собака, ніж “мертвий лев", тобто. якщо бюро краты не роблять без хабарі, тут ми дуже добре, якщо роблять що завгодно за хабар.

1.5 Мораль й корупція.

     Говорячи про етичний бік питання, зауважимо, у цілому суспільство завжди вважало корупцію "аморальним поведінкою". На думку М. Редера [40], визнання поведінки корупційним вже піддає його моральному осуду. Безпосереднє економічне наслідок цього – зниження оцінки корисності будь-якого контакту (переслідує вигоду) з аморальним індивідом, до чого це відбувається почасти через побоювання піддатися спільним репресіям, а почасти через природного відрази до аморальності.

     Еге. Банфилд [9], який досліджує корупцію з погляду максимізації корисності для агента економіки, в розгляд включає облік впливу морального клімату на зниження корисності корупції для агента. Діяльність З. Роз-Аккерман [3] в модель функції корисності учасників корупційної угоди включається величина моральних витрат від ухвалення і давати хабарі. Включення поняття колективної репутації в моделювання корупції (робота Дж. Тиропа [41]) також відбиває ці ческую оцінку цього явища товариство. Одне з висновків [41] у тому, що систематично повторювані порушення ними закону можуть бути традицією, з якою дуже складно боротися, втім, як випливає з [42], важко здоланна будь-яке традиційне поведінка суспільства.

1.6 Заходи боротьби з корупцією.

     Сучасний економічний підхід до вивчення злочини минулого і покарання розглядає максимізацію громадського доходу на ролі критерію для формулювання оптимальних законів. Якщо суворо сле довать цьому підходу, то, при деяких припущеннях може знадобитися повного викорінення корупції, а досить осягнути лише деякого "оптималь ного" рівня, бо затрати на викорінення можуть перевершувати прибутку. Досягнення "оптимального" рівня корупції можна використовувати різні схеми обмеження.

     Однією з способів дослідження заходів боротьби з корупцією є складання плану проведення спеціальні заходи. Р. Клитгаард [7] описує план дейст вий у цій галузі, котрі з успіхом застосовувалися для боротьби з корупцією на Філіппінах в 1975 р.

1.6.1 Модель хозяин-исполнитель-клиент.

     Аналіз полягає в моделі хозяин-исполнитель-клиент (principle-agent-client model), у якій виконавець (агент), є громадським службовцям (тобто. бюрократом, чиновником чи поли тиком) порівнює свою зиск із скоєння корупційного акти із витратами і максимизирует свою вигоду. Аналогічний аналіз то, можливо виконано по отно шению до клієнту (client), який пропонує хабар виконавцю. Некоррумпи рованныйгосподар (principal) розглядає баланс між прибутками зменшення корупційної роботи і ціною прийняття різних кроків, вкладених у зменшення корупції. Співвідношення цих двох "цін" це і є модель господар – виконавець – клієнт.

Можна згрупувати методи контролю корупції господарем у п'ять категорій:

1. відбір виконавців (и.их навчання);

2. зміна стимулів (награды-наказания), наявних проблем виконавців, і клієнтів;

3. збирання та обробка інформації про прила гаемых виконавцями й клієнтами зусиль і їх результатів;

4. реструктуризація відносини исполнитель-клиент (наприклад, зменшення монопольної влади, про яснение правив і процедури обмеження повноважень виконавця, зміна правил прийняття прийняття рішень та дійсне перевизначення місії організації):

5. підвищення моральних витрат від корупції (наприклад, з допомогою етичного кодексу й змін - у організаційної кульгуре).

     У працях [6, 17] пропонуються антикорупційні заходи на організаційному, законодавчому та виконавчому рівнях.

2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ До МОДЕЛИРОВАНИЮ КОРУПЦІЇ

     Вивчення корупції досить був із вивченням згадуваній вище діяльності, спрямованої до пошуку ренти (rent - seeking activity), як кажуть, "народи тельским" напрямом. Економічні дослідження феномена корупції як фактично почалися не пізніше 1975 р. з роботи З. Роз-Аккерман [З], у якій корупція розглядали як економічне поведінка батьків у умовах ризику, що з скоєнням злочини і можливим покаранням для неї (основної з економічного підходу до злочину і покарати є робота Р. Бекера [43]). У цих роботах порушувалися такі питання, як "корупція", чому її і його існує, корупція і структура суспільства, способи боротьби з ним, економічна роль (втрата часу та прибуток) корупції, вплив моралі, динаміка розвитку корупції. У деяких роботах були описані випадки корупції та приведено трохи статистики. У багатьох робіт було запропоновано математичні моделі, описують функціонування корупції.

2.1 Класифікація напрямі дослідження корупції.

     У літературі на настою щий момент є велика число математичних моделей корупції. У межах цих моделей вивчаються найрізноманітніші питання, пов'язані з корупцією, причому розумітися під різними кутами зору. По-перше, умовно можна назвати матема тические моделі двох напрямів – вивчення актів зовнішньої корупції та коррумпирования організації зсередини (див. угруповання в п. 1.1). Тут можна доволі реально простежити кордон досліджень. Третій напрям стосується дослідження таких можна побачити явищ, як неединственность рівноважних корупційних станів, циклічність виникнення тощо. З іншого боку, існують роботи, де вивчається вплив корупції у деяких приватних спеціальних ситуаціях

     Для проведення умовної класифікації напрямів дослідження

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Лабораторний стенд Видеотракта
  Міністерство загального характеру і професійної освіти РФ Воронезького державного
 • Реферат на тему: Лекції АХД
  Лекція 13 АХД 14.05.96 При директивному плануванні була фінансова дисципліна. Головне завдання
 • Реферат на тему: Лекції экономанализ
  Лекція №1. Предмет і метод экон. аналізу. Питання: Місце економічного аналізу, у системі
 • Реферат на тему: Методи монте-карло
  Методи монте-карло-ця загальна назва групи методів для рішення різних завдань за допомогою
 • Реферат на тему: Моделювання складу машинно-тракторного парку
  Лаптєва В.М. «». 1999 р. Міністерство сільського господарства та продовольства Російської Федерації

Навігація