Реферати українською » Экономико-математическое моделирование » Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів


Реферат Розробка програмного забезпечення Вирішення Задачі Формування портфеля цінніх паперів

valign=top>0.212 0.021 0.045 0.069 0.065 0.003 -0.030 0.208 -0.088 -0.066 >черв 09 0.032 0.061 -0.030 0.113 0.041 -0.015 -0.027 -0.172 -0.145 0.073 лип 09 0.029 -0.019 -0.027 -0.159 0.098 0.007 0.050 0.083 0.283 0.068 серп 09 0.016 0.098 0.050 0.155 0.232 0.014 0.032 -0.038 0.118 0.165 вір 09 0.097 -0.036 -0.012 0.015 -0.203 0.001 -0.038 -0.080 0.289 0.199 >жовт 09 0.003 0.019 -0.008 0.044 0.018 -0.010 0.055 0.261 0.286 -0.092 лист 09 0.005 -0.091 -0.015 0.070 0.321 0.058 0.066 -0.069 -0.056 -0.055 купи 09 -0.003 0.120 -0.075 0.079 -0.216 0.012 -0.027 0.074 0.050 0.082 >січ 10 0.029 0.018 -0.034 0.049 0.121 -0.003 0.037 0.103 -0.040 0.148

>Післярозрахункудохідності закожниймісяць, задопомогоюформулирозраховуємосереднюдохідність (>математичнеочікування)цінногопаперу.Після чогорозраховуєморизик (>середньоквадратичневідхилення) шкірногоцінногопаперу задопомогоюформули .

>Результатирозрахункудоходності таризикуціннихпаперівпредставлені втаблиці 4.4.

>Таблиця 4.4–Доходність таризикціннихпаперів

>Цінніпапери >Дохідність  >Ризик
1 >UGZB 0.0399 0.0577
2 >ZPEN 0.0149 0.0597
3 >MSICH 0.0004 0.038
4 >AZGM 0.1077 0.1758
5 >LTPL 0.0462 0.1487
6 >DTRZ 0.0089 0.0178
7 >SMASH 0.0174 0.036
8 >EXPN 0.0235 0.1286
9 >ALMK 0.0724 0.1462
10 >ENUG 0.0582 0.0999

Утаблиці 4.5розрахованікоефіцієнтилінійноїкореляціїміждоходністюціннихпаперів.

>Таблиця 4.5 –Коефіцієнтикореляціїміждоходністюціннихпаперів

>Акції >UGZB >ZPEN >MSICH >AZGM >LTPL >DTRZ >SMASH >EXPN >ALMK >ENUG
>UGZB 1 -0.09 0.33 -0.01 -0.11 -0.24 -0.53  0.19 -0.19 - 0.16
>ZPEN 1 -0.17  0.22 -0.31 -0.41 -0.34 0.03 -0.18 0.03
>MSICH 1 0.32 0.32 0.11 0.15 0.02 -0.03 -0.03
>AZGM 1 -0.02 0.02 0.13 -0.48 - 0.42 0.25
>LTPL 1 0.45 0.65 -0.06 -0.28 -0.23
>DTRZ 1 0.41 -0.19 -0.15 -0.18
>SMASH 1 0.10 0.16 -0.31
>EXPN 1 0.32 -0.29
>ALMK 1 0.23
>ENUG   1

Дляоптимізації портфеля занечітко-множинноюмоделлюнеобхіднорозрахуватикоефіцієнтицільовоїфункції , такоефіцієнтиобмеження

.

>Використовуючидані, ізтаблиці 4.3 длянечітко-логічноїмоделідохідностіціннихпаперівзнаходяться вдіапазоні .Результатирозрахункупредставлені втаблиці 4.6.

>Таблиця 4.6 –>Дохідністьціннихпаперів

>Цінніпапери >MinДохідність >AvДохідність >MaxДохідність
1 >UGZB -0.003 0.0399 0.212
2 >ZPEN -0.091 0.0149 0.12
3 >MSICH -0.075 0.0004 0.051
4 >AZGM -0.159 0.1077 0.611
5 >LTPL -0.216 0.0462 0.321
6 >DTRZ -0.015 0.0089 0.058
7 >SMASH -0.038 0.0174 0.066
8 >EXPN -0.172 0.0235 0.261
9 >ALMK -0.145 0.0724 0.289
10 >ENUG -0.092 0.0582 0.199

>Припустимо, що критичнаприбутковість портфеля ,складає 3,5%,тобтопортфельніінвестиції, щоприносятьдохіднижче 3,5%,вважаютьсянеефективними.

>Задаючирізнезначенняризику портфеля,оптимізуємо структурупортфелів,використовуючи модельМарковіца танечітко-логічну модель.

4.2Результатичисельнихрозрахунків

>Використовуючирозрахованівищепоказники длямоделіМарковіца булиотриманінаступні численнірезультати,представлені утаблиці 4.7.

>Таблиця 4.7 –>Результатирозрахунківоптимізації портфеля

Портфель

>Цінніпапери >Частка >Дохідність >Ризик
Портфель 1 >EXPN 0.10 0.0638978 0.055
>SMASH 0.22
>LTPL 0.35
>AZGM 0.34
Портфель 2 >AZGM 0.29 0.057578 0.04
>SMASH 0.23
>LTPL 0.27
>ENUG 0.05
>EXPN 0.16
Портфель 3 >SMASH 0.26 0.051599 0.03
>AZGM 0.23
>LTPL 0.24
>EXPN 0.18
>ENUG 0.09

Длянечіткоїмоделі булиотриманінаступні численнірезультати,представлені утаблиці 4.8.

>Таблиця 4.8 –>Результатирозрахунківоптимізації портфеля

>Цінніпапери >Частка >MinДохідність >AvДохідність >MaxДохідність >Заданийризик
Портфель 1 >UGZB 0.1345 -0.126343  0.596729 0.08067 0.03
>ZPEN 0.0409
>EXPN 0.0499
>ENUG 0.2443
>LTPL 0.2448
>AZGM 0.2448
>DTRZ 0.0409
Портфель 2 >UGZB 0.0161 -0.109481 0.053511 0.135936 0.04
>ENUG 0.3735
>LTPL 0.1314
>AZGM 0.4501
>EXPN 0.0282
Портфель 3 >ENUG 0.3849 -0.100923  0.471920 0.196939 0.55
>AZGM 0.5852
>LTPL 0.0286

>Змінюючи завданьрівеньризику миможемопобачити, якзмінюєтьсярівеньдохідності портфеля та його структура.

4.3Аналіз тапорівняннярезультатів,отриманих задопомогоюмоделіМарковіца танечіткоїмоделі       

як видно,прибутковостінадзвичайномалі. Це обумовлене тім, щодані по курсахакційбралися задуже короткийперіод,протягомякоїзміни вціні булинезначними. Тому длябільшоїнаглядності,візьмемокотирування самихдохіднихакцій заперіод із 2006 по 2010 рокта.

>Задаючисьрізнимирівнямиризикуотриманінаступнідані для двох моделей. Утаблиці 4.5приведенідохідностіпортфелів прирізномурівніризику.

>Таблиця 4.5 –>Результатирозрахунківоптимізації портфелямоделіМарковіца

Портфель >Дохідність >Ризик
Портфель 1 0.485944 0.40
Портфель 2 0.403530 0.35
Портфель 3 0.396499 0.30
Портфель 4 0.268116 0.25
Портфель 5 0.146049 0.10

Утаблиці 4.6приведенірезультати длянечітко-множинноїмоделіоптимізаціїпортфелів.

>Таблиця 4.6 –>Результатирозрахунківоптимізації портфелянечітко-множинноїмоделі.

Портфель >MinДохідність >AvДохідність >MaxДохідність >Заданийризик
Портфель 1 -0.065252 0.168870 0.254167 0.40
Портфель 2 -0.084760 0.216664 0.328722 0.35
Портфель 3 -0.153634 0.352959 0.392412 0.30
Портфель 4 -0.218066 0.381757 0.427554 0.25
Портфель 5 -0.238552 0.454634 0.495060 0.10

Томупорівнявширезультатиотримані задопомогою двох моделей, можназробитивисновок, щоочікуванадохідністьоптимальнихпортфелів,отриманих задопомогоюмоделіМарковіца, вищий ніж,дохідністьоптимальнихпортфелівотриманих задопомогоюнечітко-множинноїмоделі. Цепояснюється тім, щонечітка модельвраховуєнечіткістьвхіднихданих,враховуючи як найкращі то йнайгіршізначеннядохідності заобранийперіод.

>Залежностіочікуваноїприбутковості відміриризикупортфелів,отриманихвказанимивище методами, практичнопротилежні.Причиною такого результатуєрізнерозуміннярівняризику портфеля.

Унечітко-множинномуметоді подризикомрозумієтьсяситуація, колиочікуванаприбутковість портфелянижча за завданькритичнийрівень. Ззниженнямочікуваноїприбутковостізростаєризик того, щодохід відпортфельнихінвестиційвиявитьсянижчим критичногозначення.

УмоделіМарковіцаризикрозглядається якміраколиванняочікуваного прибутку по портфелю,причому як вменшу, то й вбільшу бік.


5.Охорона роботи інавколишньогосередовища

 

5.1Загальніположенняохорони роботи

>Питанняохорони роботи інавколишнього природногосередовищарозглянуті дляетапупроектування і розробкипрограмного таінформаційного забезпеченнявибору портфеляціннихпаперів.Охорона роботи -це системазаконодавчихактів,соціально-економічних,організаційно-технічних,гігієнічних йлікувально-профілактичнихзаходів йзасобів, щозабезпечують безпечу,збереженняздоров'я іпрацездатностілюдини впроцесі роботи.Повністюбезпечних йнешкідливихвиробництв неіснує.Завданняохорони роботи -звести домінімальноїймовірностіпоразки ізахворюванняпрацюючого ізодночаснимзабезпеченням комфорту примаксимальнійпродуктивності роботи.Основнихцілейохорони роботиєформування вмайбутніхфахівців необходимих знань йпрактичнихнавичок поправових йорганізаційнихпитанняхохорони роботи,виробничоїсанітарії,техніку безпеки,пожежної безпеки. Боумови роботи,підвищення його безпекивпливає напродуктивність роботи,якістьвипускаєтьсяпродукції, що, атакож приводити дозниженнявиробничого травматизму,професійнихзахворювань трудящих йодночасно приводити дозменшеннявитрат на оплатупільг йкомпенсацій за роботу внесприятливихумовах, налікування, запитанняохорони роботиєзагальнодержавним.Основнимизаконодавчими документамиє:Конституція України, Кодекс законів проПрацю, Закон України "Проохорону роботи" від 2002 р. Удипломнійроботі на задану тему: ">Розробкаінформаційного тапрограмного забезпеченняоцінкиефективностіреклами підприємствабудівельноїгалузі" запитанняохорони роботирозглядаютьсястосовно до роботикористувачаПЕОМ.Приміщення, уякомупроводятьсярозрахункові роботимаєнаступні характеристики:

-кабінетрозташований на четвертомуповерсідев`ятиповерховогобудинку;

- обладнаньЕОМ (1 прим.), принтером (1 прим.), сканером (1 прим.);

-розміри:довжина – 6 м, ширина – 5 м,висота – 3 м;

-загальнаплощаприміщеннястановить 30 м2,обсяг – 90 м3.

>ЗгідноНАОП 0.00-1.31-99 [39], нормаплощі винна бути неменш 6 м2 йобсяг неменш20м3 наоднеробочемісце. Уприміщеннірозташовано 1робочемісце, щовідповідаєнеобхідним нормам [39].

5.2Небезпечні ішкідливівиробничіфактори

>Реальнівиробничіпроцесихарактеризуютьсянаявністюнебезпечних йшкідливихвиробничихфакторів.

>Перелікшкідливих йнебезпечнихвиробничихфакторіввідповідно до ГОСТ 12.0.003-74* [40] йджерелаїхньоговиникнення привиконаннірозрахунків наПЕОМнаведені вдодатку Д

5.3Виробничасанітарія

 

5.3.1Мікроклімат

>Мікроклімат увиробничихприміщенняхвизначаєтьсянаступними параметрами:температуроюповітря (>t,0З),відносноювологістю (j,%) йшвидкістю рухуповітря (v, м/с).Метеорологічніумови роботи наобчислювальномуцентрівибираютьсявідповідно довимог ГОСТ 12.1.005-88 [41] ізурахуваннямкатегоріїробіт заенерговитратами для теплого і холодногоперіодів року. Утаблиці 5.1представленіоптимальнізначенняметеорологічних умів роботи оператораПЕОМ ізурахуваннямкатегоріїважкостіробіт -Iа (>енерговитратиорганізму до 139 Вт,здійснюєтьсясидячи і непотребуючоїсистематичноїфізичноїнапруги чипідняття іперенесення ваг).


>Таблиця 5.1 –Значенняоптимальнихпараметрівметеорологічних умів

>Період року >Категорія вагиробіт Температура, °З >Відноснавологість, % >Швидкість рухуповітря,м/с, не понад
>Холодний

>Легка, Іа

22-24 40-60 0,1
>Теплий

>Легка, Іа

23-25 40-60 0,1

Для забезпеченняоптимальнихпараметрівмікроклімату вхолоднийперіод рокуздійснюютьсяопалення відцентральноїтепломережі,кондиціонуванняприміщеннямісцевимикондиціонерами, утеплийперіод рокувикористовуютьсявентилятори,кондиціонери та проводитисяпостійнепровітрювання. Дляпідтриманняоптимальних умівмікроклімату вробочомуприміщенні увідповідностізіСНиП 2.04. 05-91 [42]встановленісистемиопалення івентиляції.

5.3.2Освітлення

Уприміщенні передбаченеосвітлення: усвітлий годину доби –боковеодностороннєприроднеосвітлення, утемний годину -загальнерівномірнештучне. якнормована величина дляприродноїосвітленостіприйнятавідносна величина -коефіцієнтприродноїосвітленості (>КПО) [43].

>Нормиосвітленнявиробничихприміщеньнаведені утаблиці 5.2.

>Таблиця 5.2 –Нормиосвітленнявиробничихприміщень

Характеристиказорової роботи >Найменшийрозміроб’єкту, мм >Розрядзорової роботи Контрастоб’єктарозрізнення з тлом Характеристика фону >Штучнеосвітлення >Суміщенеосвітлення
Виглядосвітлення >Мінімальнаосвітленість Виглядосвітлення

, %

>Високаточність >Від 0,3 до 0,5 IV, р >Середній >Світлий >ЛБ-40 300 >Бокове 1,5

>Нормованезначеннякоефіцієнтаприродноїосвітленості згідноДБНВ.2.5-28-2006 [43] = 1,5%. Длянайменшогорозміруоб'єктарозрізненнямінімальнезначенняосвітленостіробочоїповерхні приштучномузагальномуосвітленністановить 300 лк,штучномукомбінованомуосвітленні – 750 лк згідноДБНВ.2.5-28-006[43].

Дляосвітленняприміщеннязастосовуютьсялампи типуЛБ-40.

Длязахисту відвлученняпрямихсонячнихпроменів уданомуприміщеннізастосовуютьсяжалюзі тащільніштори.

>Коефіцієнтприродноїосвітленості —цевідсоткове ставленняосвітленостігоризонтальноїповерхнівсерединіприміщення доосвітленостірозсіянимсвітломподібноїгоризонтальноїповерхні подвідкритим небом.

>Всівиробничіприміщення, ізпостійнимзнаходженням вони людей,відповідно досанітарних норм й правилами,повинні матірприроднеосвітлення.

У нашомувипадкувикористаєтьсябоковеодностороннєприроднеосвітлення.Природнеосвітленнянормуєтьсякоефіцієнтомприродноїосвітленості.

>НормованізначенняКПО (езв) длябудинків,розташованих в І, II, III, IV, V поясахсвітловогокліматувизначаються заформулою:

еМIV = еМIII>mc, (5.0)

де еМIII –значенняКПО для III поясасвітловогокліматустановить 1,5%;m –коефіцієнтсвітловогоклімату (для м.Харковаm = 0,9%); з –коефіцієнтсонячностіклімату,рівняється 0,75, бовікнавиходять напівдень.

>Нормативнийкоефіцієнт для IV поясавибираєморівним 2%, щовідповідає IIIрозряду,підрозряд "в"зоровихробітвисокоїточності ізнайменшимрозміромоб'єктарозрізнення 0,3 - 0,5 мм.

ДлямістаХаркова, щоперебуває в IVпоясісвітловогоклімату,значенняm й з якщонаступним:т=0,9; 0,10ЗнайдемозначенняКПО:


еМIV =1,5∙0,9∙0,75=1,01 %.

>Застосовується влабораторіїкомбінованештучнеосвітлення,тобтозагальне імісцевеосвітлення, атакожсполучене.

Дляробітвисокоїточності,розміроб'єктарозрізнення 0,3 - 0,5 мм,приймаємомінімальнуосвітленість Єmin=300 лк.

5.3.3Іонізаціяповітря

>НПАОП 0.00-1.31-99 [39]регламентуєрівнііонізаціїповітря вприміщенні прироботі наПЕОМ.РівнііонізаціїповітряОЦ прироботі ізПЕОМнаведені втаблиці 5.3.

>Таблиця 5.3 –Рівнііонізаціїповітря вприміщенні прироботі ізПЕОМ

>Рівні

Кількістьіонів один дивповітря

>Мінімальнонеобхідні 400 600
>Оптимальні 1500-3000 3000-5000
Максимальноприпустимі 50000 50000

>Необхідніконцентраціїпозитивних йнегативнихіонів уповітріробочих зон, можна забезпечитизастосуваннямгенераторівнегативнихіонів, установок штучногозволоження,примусовоївентиляції тазахиснихекранів, котрізаземлені.

5.3.4 Шум тавібрація

Шумє одним ізнайпоширенішихшкідливихфакторів. Уприміщенні, де працює операторПЕОМ,вінстворюєтьсякондиціонерами, принтерами, сканерами ііншимустаткуванням.Інтенсивний шумвикликаєголовнийбіль, под йоговпливомрозвиваєтьсядратівливість,знижуєтьсяувага,уповільнюютьсясенсомоторніреакції,підвищуються, а принадмірно-інтенсивній діїзнижуютьсязбуджувальніпроцеси укорі головногомозку.

>Відповідно до ГОСТ 12.1.003-89* [44] уприміщеннях, де працює операторПЕОМ,рівні звуку іеквівалентнірівні звуку неперевищують 50дБА.Відповідно до ГОСТ 12.1.012-90 [45]рівеньвібрації длякатегорії ІІІ, тип "У", вумовах "комфорту" неперевищує75дБ. Длязменшеннярівня звуку івібраціїзастосовуютьсяматеріали, щодемпфірують (>гумова прокладка под принтер).

5.3.5Випромінювання

>Джереламивипромінювання, у томучислірентгенівського,єелектронно-променеві трубки.Потужністьдозирентгенівськоговипромінювання трубки вбудь-якійточці передекраном п'ять див від йогоповерхні неперевищує 100мкР/год, щовідповідає нормамНПАОП 0.00-1.31-99 [39].Допустимірівнінапруженостіелектромагнітного поляприведені втаблиці 5.4.

>Таблиця 5.4 –Допустимірівнінапруженостіелектромагнітного поля

>Діапазон частот, гц >Допустимірівнінапруженостіелектромагнітного поля

>Допустимаповерхневащільність потокуенергії,Вт/м

Заелектричноюскладовою (Є),В/м Замагнітноюскладовою (М),А/м
>60кГц –3МГц 50 5 -
>3МГц -30МГц 20 - -
>30МГц -50МГц 10 0,3 -
>50МГц -300МГц 5 - -
>300МГц –300ГГц - - 10

Длязахисту віделектромагнітноговипромінюваннязастосовуєтьсяспеціальнепокриттяекранамонітора.

>Відповідно до ГОСТ 12.1.045-84 [46],напруженістьелектричного поля наробочомумісці прироботі ізвідеотерміналом не понад 20кВ/м.

>Допустимийрівеньоптичноговипромінювання наведень утаблиці 5.6.

>Таблиця 5.5 –Допустимаповерхневакількість потокуенергії в західних областяхоптичноговипромінювання

>Видиоптичноговипромінювання (>діапазондовжинихвиль)

>Допустимаповерхневакількість потокуенергії (>інтенсивність потокуенергії)Вт/м

>Ультрафіолетовівипромінювання
>УФ-С (220-280 нм) 0,001
>УФ-В (280-320 нм) 0,01
>УФ-А (320-400 нм) 10
>Видимівипромінювання
460-700 нм 10
>Інфрачервонівипромінювання
0,76-10мкм 35-70

>Приміщеннявідповідаєвказанимвимогам, котрізатвердженіДСанПіН 3.3.2-007-98 [47].

5.4Електробезпека

>ЗгідноНПАОП 0.00-1.31-99 [39] припроектуванні системелектропостачання, примонтажі силовогоелектроустаткування іелектричноговисвітлення вбудинках йприміщеннях дляПЕОМнеобхіднодотримуватисявимог нормативнотехнічноїдокументації.

>ЗгідноПУЕ-2008 [48] усіміриелектробезпечностіподіляють натехнічні іорганізаційні. У своючергу, утехнічніміризахистувходять:конструктивні,схемно-конструктивні іексплуатаційні.

>Схемно-конструктивніміризахищаютьлюдину віддотику дометалевихкорпусів ЄП, котрі увипадкуаваріїперебувають поднапругою: зарахунокподвійноїізоляції,малоїнапруги (менше42В),захиснийподілмережі ізметоюзменшенняїхньоїємності, йрадіустрансформаторної будки 500м,захисневідключення якміраУЗО,захиснезаземлення (>використовується вмережах понад1000В й умережах ізменш1000В зізольованоїнейтралью), йзанулення вмережахменш1000В,заземленоїнейтралью.

>Занулення -ценавмиснеелектричнез'єднанняметалевого корпусу, що увипадкуаваріїперебуває поднапругою, ізнейтралью.

>Здійсниморозрахунокзанулення.

>Дано: Р1=>370Вт, Р2=>15кВт, Uл =>380В, Uф =>220В, l1 =>50м, l2 =>150м. Наділянці 1 кабельпролягає уметалевійтрубі, але вділянці 2 – уземлі.Матеріалпроводів –алюміній (> = 0,028Ом*мм2/м).

Для початкувиберемозапобіжник. Для цоговизначимострум I1, щопідпитуєелектроустановкупотужністю Р1 , Вт:

 (5.1)

>Далівизначимопусковийструм Iпуск Р1 , Вт:

 (5.2)

>Тепервиберемоапаратзахисту (АЗ).

>Номінальнийструм, приякомуспрацьовує АЗ, виненперевищувати Iпуск,інакше АЗ якщоспрацьовувати прикожномувключенні ЄП.Апаратзахисту (АЗ)дивимось уметодичці:


.

Отже,вибираємоВПБ 6-11.Тепернеобхідновизначитиструм короткогозамиканняфази на корпус ЄП (Iдо):

 (5.2)

Для цогоспочаткувизначимоповнийопір трансформатора.Потужність трансформаторавизначається поформулі:

 (5.3)

Зтаблицівідомо, щоz>тр = 1,237Ом.Визначимоповнийопірпетліфаза-нуль:

 (5.4)

>Причому x = xф + x>нз + x>вз .

Дляалюмінієвихпровідників xф й x>нз >дужемалі, як й x>вз, таким чином, ними можназневажити. Отже, формулаприйменаступний вид:

 (5.5)

Отже, формуларозрахункуструму короткогозамиканняфази на корпус ЄПприйменаступний вид:


. (5.6)

>Визначимоактивнийопір фазовогопровідника:

. (5.7)

Зтаблиціберемозначення , .

. (5.8)

. (5.9)

.

. (5.10)

>Визначимоопірнульовогозахисногопровідника,Ом:

. (5.11)

>ЗгідноНПАОП 0.00-1.31-99[39],площаперетинунульовихробочих йнульовогозахисногопровідників угруповийтрипроводноймережі винна бути не меншеплощі фазовогопровідника,тобто: P.S>нз1 = P.S>ф1, P.S>нз2 = P.S>ф2 ,відповідно R>нз = Rф .


>Тоді Iдо >приймає вид:

. (5.12)

>Здійснимоперевірку.

>Повинневиконуватисяумова: Iдо До* I>ном ; 82,95 ≥3*3,15; 82,95 ≥9,45.

>Втратинапруги неповинніперевищувати 22 У,тобтоповинневиконуватисяумова: U>п1 + U>п1 22В, де:

. (5.13)

. (5.14)

>Підставившинашізначення, маємо: U>п1 = 1,68*0,7= 1,176 У і U>п2 = 68,18*0,42 28,64 У.

>Перевіримовиконанняумови: 1,295+ 28,64>22В; 29,82>22В.

Зрівняння видно, щоумови невиконуються, тому ми маємо правовзяти P.S2більшогодіаметру.Візьмемо P.S2 = 16 мм2.

Таким чином,перераховуємоактивнийопір фазовогопровідника.

.

.


Iдо якщорівно:

.

>Здійснимоперевірку.

>Повинневиконуватисяумова: Iдо До* I>ном ; 94,12 ≥3*3,15; 94,12 ≥9,45.

>Втратинапруги неповинніперевищувати 22 У,тобтоповинневиконуватисяумова: U>п1 + U>п1 22В.

>Підставившинашізначення, маємо: U>п1 =>1,85*0,7=1,176В і U>п2 = 68,18*0,2625 17,88 У.

>Перевіримовиконанняумови: 1,176 + 17,88 22В; 19,05622В.

Таким чином, длянадійного конструктивноговиконаннязануленнянеобхідновстановитизапобіжник типу ВПШ 6-11зіструмомспрацьовування1,68А іпрокластифазнепроведення, атакожнульовийзахисний йнульовийробітникпроведення ізматеріалу –алюміній,причомуалюмінієвіпроведення наділянці l1 (>металева труба)повинні матірперетинуплощею 2 мм2, але вділянці l2 (уземлі) –>16мм2 .

5.5Пожежна безпека

Закатегорієювибухопожежної тапожежноїнебезпеки згідноНПАОПБ.03.002-2007 [49]данеприміщеннявідноситься докатегорії У –пожежонебезпечне черезтвердігорючіматеріали.Виходячи ізкатегоріїпожежної безпеки іповерховостібудинку,ступіньвогнестійкостібудинку II згідноДБН У 1.1-07-2002 [50].

>Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91* [51]передбаченінаступніміризахисту відпожежі: системазапобіганняпожежі; системапожежної безпеки;організаційніміризахисту.

Зможливихелементівсистемипожежногозахистуобов'язковимиєпервиннізасобипожежогасіння.

>Таблиця 5.6 –Перелікпервиннихзасобівпожежогасіння

>Приміщення

>Площаприміщення, м

>Первиннізасобипожежогасіння (тип,назва) >Кількість
>Обчислювальний центр 30 >ВВК-2 1

>Існуюча системазапобіганняпожежінаступна:

- контроль йпрофілактикапожежі;

-наявністьплавких вставок йзапобіжників вустаткуванні;

- длязахисту відстатичноїнапругивикористовуєтьсязахиснезаземлення;

-блискавкозахистбудинку згідно РД 34.122-87 [52].

Системапожежної безпеки:

- системаавтоматичноїпожежноїсигналізації оснащенадимовимисигналізаторами;

-приміщенняоснащене однимвуглекислотнимвогнегасникомВВК-2.

>Організаційніміризахисту:

-навчання персоналу правилампожежної безпеки;

- планевакуації

Схожі реферати:

Навігація