Реферати українською » Этика » Поведінка - ції дзеркало, в якому відбівається образ нашого Я


Реферат Поведінка - ції дзеркало, в якому відбівається образ нашого Я

>ІНДИВІДУАЛЬНЕЗАВДАННЯ

іздисципліниЕтикаділовогоспілкування

Тема роботи:Поведінка –цедзеркало, вякомувідбивається образнашого Я


>ЗМІСТ

>Вступ

1Етикет якважливачастиназагальнолюдської культури

2Поведінка яквідбиттянашоговнутрішнього Я

>Висновки

>Переліклітератури


>ВСТУП

Насьогоднішньомуетапірозвиткусуспільства темаетичноїповедінки тавзаємозв’язоквнутрішньої тазовнішньої культурилюдиниєдужеактуальною, аособисто для мене –доситьцікава тапізнавальна.Адже культурнаповедінка усвоїйосновієвсезагальною йдотримуватисьїїповинні неокремі особини, проте сус-пільство вцілому. На нормахповедінкибазуютьсяполітичні,економічні,культурнівідносини,боіснування всуспільстві,взаємодія тавзаємовідносини ізіншими людьми бездотриманняпевних правилнеможливе.

>Багатопедагогіввивчалидану проблему,більшістьвважала, що людинаможеповодитися добролише тоді, коли вонмаєпевніморальніякості,гармоніюзовнішнього тавнутрішнього. Упроцесі життялюдинивідбуваєтьсяїївзаємодія ізнавколишнімсередовищем, але йзовнішніобставинивпливають налюдину черезвнутрішніумови, через тихякості, що внеїсформулювалися.

>Насамперед,кожна людина винна не лише знаті, а ідотримуватисяосновних правилповедінки.Етикетвиражаєзміст тихий чиіншихпринципівморальності у широкомурозумінні слова.Етикет –важливачастиназагальнолюдської культури,моральності,моралі, удобрі,справедливості,людяності – вобластіморальної культури й украсі, порядку йблагоустрої.Поняття культуриповедінки можнавизначити, яксукупністькорисних длясуспільствастійких формповсякденноїповедінки впобуті, успілкуванні, урізних видахдіяльності. Алі культураповедінки незводиться до формальноговиконанняетикету.Вонатіснопов’язана ізморальнимипочуттями тауявленнями й, на свійчергу,підкріплює їхні.

Томуоб’єктмогодослідження –сутність таособливостіетичноїповедінки укожноїокремоїлюдини та всуспільстві вцілому.

Метамогоіндивідуального заподіянняполягає до того,щоб не лишепояснити, щопредставляє собоюсукупністьпевнихетичних нормповедінки, манер тавчинків, а ідослідити тапоказатитіснийзв’язоквнутрішньої культурилюдини таїївідповідноїповедінки всуспільстві.


1ЕТИКЕТЯКВАЖЛИВАЧАСТИНАЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОЇКУЛЬТУРИ

 

Культураспілкуваннямає не лишевнутрішню (>моральну,психологічну), а ізовнішню бік -етикет,нормиякогодоситьзначущі в моральномуплані.Людина,спілкуючисьвідповідно дозагальноприйнятих норм й правил,демонструє своюготовністьзважати наспільноту людей,серед які вонаживе.

>Сформованінормиморальностіє результатомтривалого за годиноюпроцесустановленнявзаєминміж людьми. Нацих нормахповедінкибазуютьсяполітичні,економічні,культурнівідносини,боіснування бездотриманняпевних правилнеможливе.

>Етикет - словофранцузькогопоходження, щоозначає манеруповодження. Доньоговідносяться правилачемності йввічливості,прийняті всуспільстві.

>Етикет -цесукупність правилповедінки, котрірегулюютьзовнішні проявилюдськихстосунків (>ставлення людям,формизвертання,поведінку,манери тощо).Етикетміститьвимоги, котрінабувають характерубільш-меншрегламентованогоцеремоніалу й длядотримання якіособливезначеннямаєпевна формаповедінки.Етикет, як правило,відбиваєпевніморальніпринципи,притаманнісуспільству, іпевноюміроюстає ритуалом.Водночасетикетмаєсутозовнішню, годиноювідірвану від моральногозмісту форму, котрамаєсувороканонізований характер.Вінвизначаєтьсясистемою детальнорозроблених правилчемності,чіткокласифікує правилаповедінки ізпредставникамирізнихкласів йпрошарків, ізпосадовими особами (>відповідно доїхнього рангу), атакож правилаповедінки впевнихмісцях.Протеякщо засуворимдотриманням правилетикетукриєтьсянедоброзичливеставлення доінших, товінстаєформоюлицемірства.

>Гіднаповедінкалюдиницінуваласяще в античномусуспільстві. Однак грекивважали, що людинаможеповодитися добролише тоді, коли вонамаєпевніморальніякості,гармонію “духу татіла” (за Платоном),зовнішнього тавнутрішнього.Протезовнішняповедінкалюдини, щовідповідає нормаметикету та правилам доброго тону, лише тодінабуваєособистісногосмислу,якщо восновіїї лежатиморальнімотиви.Пристойнаповедінка — результатосмисленогоставлення довласнихвчинків,відповідальності за їхнінаслідки. Невипадкововидатнігуманістиминулого проетикет говорили так: “>Хорошіманерискладаються іздрібнихсамопожертв” (Р.Емерсон); “>Спілкуючись із людьми, думай не про своюкористь, а прокористь того, із кімспілкуєшся, й не про ті, яктибудешсудити пронього, а яквін якщосудити про тобі” (Л. Толстой); “Убудь-якомудрібному,навітьнезначному,непримітномувчинку ужевиявляється весь наш характер.” (Ж. деЛабрюйєр).

>Етикетнаслідуєкращіморальніпринципи,норми,звичаї,традиціїповедінки та культуруспілкування всіхнародів.Вониєзагальнолюдськими чипритаманнимипевномународові.Наприклад,японець, як правило, успілкуванні невживаєзаперечення “ані”. Ті, яквінвклоняється под годинузустрічі,залежить від статусу особини, ізякоювінвітається:чимвищий статус особини, тімнижчим якщоуклін.Деякі із правилетикету, щоспочатку булизвичаємлише одного народу,поступовостаютьнадбаннямусьоголюдства (>наприклад, ізДревнього Китаю таЯпонії —проявповаги до старших людьми, ізДревнього Риму —звичайгостинності).

Умірузмін умів життялюдства, зростаннюутворень й культури самі правилаповедінкизмінюютьсяіншими. Ті, щораніш вважалосьнепристойним,ставатизагальноприйнятим, йнавпаки. Алівимогиетикету неєабсолютними:дотримання їхньогозалежить відмісця, години іобставин.Поводження,неприпустиме в одномумісці й за однихобставин,може бутидоречним віншіммісці й заіншихобставин.

сучаснийетикетуспадкував усізвичаї йдосвід всіхнародів світу іздавніхчасів досьогодення.Культурнаповедінка усвоїйосновієвсезагальною йдотримуватисьїїповинні неокремі особини, проте сус-пільствозагалом. Укожній стране народ вносити своївиправлення йдоповнення ветикет, щозумовленосоціальним,політичним,суспільнимжиттям таспецифікоюісторичногорозвитку країни,походженню,традиціями тазвичаями народу.

>Нормиетикетує ">неписаними",тобтомають характерпевноїсвоєрідної догодиміж людьми,щододотриманняпевнихстандартівповедінки. Кожна культурна людина винна не лише знаті йдотримуватисяосновних норметикету, але й ірозумітинеобхідністьіснуваннявизначених правил йвзаєминміж людьми.Манери багато вчомувідбиваютьвнутрішню культурулюдини, йогоморальні іінтелектуальніякості.Умінняправильнеповодитися всуспільствімаєдужевеликезначення: воно таполегшуєвстановленняконтактів,сприяєдосягненнювзаєморозуміння,створюєгарні,стійківзаємини.

Усучасному світі культурнаповедінкамаєдужевеликезначення: вонадопомагаєвстановлюватиконтактиміж людьми,спілкуватись тастворюватистійківзаємини.

Отже,етикет -дуже велика йважливачастиназагальнолюдської культури,моральностіморалі,виробленоїпротягомбагатьохстоліть життя всіма народамивідповідно доїхніхпредставлень про добро,справедливість,людяність - вобластіморальної культури й про красу, порядок,благоустрій,побутовійдоцільності - вобласті культуриматеріальної.

 

2ПОВЕДІНКАЯКВІДБИТТЯНАШОГОВНУТРІШНЬОГО Я

 

>Нерідко людизабувають, що влюдськихстосункахіснуютьпевні правила йзакономірності. Матірепутаціюсимпатичноїлюдини,відчуватилюбов,повагу,прихильнеставлення людей до собі -прагнення шкірного. Алі як цогодосягти?

>Щойносказаним язовсім не травнянамірусказати, щослідпрагнутиподобатисякожному й так самелюбити всіх й вся. Це було б б неправильно, та такого бути неможе бути.

Абсолютнооднакових людей небуває. Так саме як немає людейцілком хороших чицілкомпоганих. Урізнихситуаціях зарізнихобставин одна і та сама людина Веде собінеоднаково. Людирізнятьсябагатьмавластивостями, вонирізнийдосвід,риси характеру,вдача, у шкірногоіндивідуальна й шкалапозитивнихякостей, котрівінвизнає йвідповідно до які собі поводити.

Отже,прагненняподобатисяіншиммаєкількасвоїх "але й". Праворуч до того, що вкожноїлюдини своявимога до "масштабу"популярності. титану, кого ніхто нелюблять самі,можуть бутиулюбленцямиінших. І,врешті-решт,прихильність можна запевнихобставиндужешвидковтратити (>наприклад, тоді, колихтосьповеде собіщодоіншого негаразд, як тієїсподівався) чи,навпаки,здобути (>знову ж такинесподіванимдобримвчинком).Є і люди, яківзагаліусінедолюблюють.

>Звичайно, длялюдининабагатокраще, коли доїїіншихпозитивнихякостейдодаєтьсяще і авторитет.Проте неслідпрагнути доньогоскрізь йзавжди. Так, чого доброго, можна статі ісмішним. Доти ж у шкірного із насє, що всобівиправляти.Аджесаме від нас великоюміроюзалежить ті, як до насставлятьсяінші.Слідподумати, чи незанадто миегоїстичні,заздрісні,недовірливі,марнославні,легковажні,нешляхетні,малонадійні, чи немає мищеякихосьнегативнихякостей.

>Німецький співає У. Гете писавши: «>Поведінка –цедзеркало, уякомукоженпоказуєсвоєобличчя». Отже, яспробуюрозкритидеякийзміст цоговислову.

На мою думку,требавмітивідчуватипоряд із собоюлюдину,умітирозумітиїї душу,бачити вїї очахскладний світло –радість, горі,біду,нещастя.Своєюповедінкою,своїмивчинками не можналюдиніболю,образи,хвилювання.Требавмітипідтриматилюдину,допомогтиїй, коли унеї горі. Ми маємовиховати собі так і не «>сипатисіль» начужірани,щоб не сміятися тоді, коли усімсумно.

І ясподіваюсь, щокожна людинабажає статіввічливою,вихованою йкультурною. Бо лишетакулюдинуповажаютьоточуючі.Культурна людина бажана вбудь-якомуколективі.Вонауспішна вбізнесі, набудь-якійпосаді.

>Живучипоряд,спілкуючисьміж собою вісь вже багатостоліть, людинавчилисьрозрізнятихороше йпогане:хорошівчинки відпоганих,позитивніриси характеру віднегативних.Усехорошенакопичувалось людьми йзгодом стало правиламигарноїповедінки.Усі правилагарноїповедінки,надбанілюдством,називаються «>етикет», як ужеговорилося впершомурозділі. Доетикетувідноситься ті, як людина обходитися ізіншими людьми,їїзовнішнійвигляд,поведінка вгромадськихмісцях,манери,вчинки, жерсті,способивітання, культурамовлення.

Отже, людинамаєконтролювати своївчинки. А щотакевчинок?Вінєодиничним,відноснозавершеним актомповедінки.Вінреалізуєморальнуспрямованістьповедінки. Гадаю, що багато людейзнають чи чуввлучнийкрилатийвислів: «>Посієшучинок –пожнешзвичку,посієшзвичку –пожнеш характер,посієш характер -пожнеш частку». Допевнихвчинків, на мою думку,впливає не лишевиховання.Також багатохто дивуватися наповедінкуінших людей, яківважають авторитетами, частонамагаючисьповодити собівідповідно.Прикладомможуть будидіти іпідлітки, щодивляться наповедінку тавчинкисвоїхбатьків, учителів йнамагаютьсяповодити собі так саме,вважаючитакуповедінкуправильною.

>Існуєтакожзагальний принципповедінки, ізякоговипливаєбільшістьінших. І вньомувтілена самамудрість доброгоставлення людям: ">Поводь собі ізіншими так, якхотів бі,щобіншіповодилися із тобою". На мою думку,цей принциппередбачає не лише ті, чого людина не виннаробити уповодженні ізіншими, інші ж, щонеобхідноробити у тому,щобвзаєминиміж людьми булиякнайкращими.

>Поряд ізпопереднімєще один неменшважливий принцип: ">Увійди в становищеіншого". Убудь-якійситуації,якщойдеться простосункиміж людьми, ">виграє"насамперед тієї,хтоможеувійти в становищеіншого,зрозуміти йогоінтереси,бажання,побоювання,мрії.Меніздається, що причиноюбільшостісуперечокміж людьмиє ті, щообидвісторони неможутьпоставити собі намісце однаодної. Тієї,хтоегоїстичнонаполягаєлише насвоїхвласнихінтересах йнічого ічути нехоче проіншого,завждивдається донепотрібнихсварок йвикликає до собізагальну ворожість.

>Відповедінкилюдинизалежитьтакож ті, чи добро донеїставлятьсяінші.Адже людинаскорішевіддастьперевагу тім, що,зустрівшиїї,посміхаються іпоказують, що смердотірадізустрічі, ніж тім,яким "ані холодно ані спекотно" віднеї, чи тім, котрінасуплені іпохмурі. Алітребапам’ятати, щодеякі люди, котрідобріактори,спекулюютьсвоєюзанадтодружньоюпосмішкою,маючи надумцілишеодне - своїособистіінтереси.

>Дужеціннимирисамиособистостієїївмінняспілкуватися,доброзичливість дооточуючих,урівноваженість,здатністьшвидкозабутиприкренепорозуміння. Алі людинаможеповодитися добролише тоді, коли вонмаєпевніморальніякості,гармоніюзовнішньої тавнутрішньої культури.Зовнішняповедінкалюдини, щовідповідає нормаметикету та правилам доброго тону, лише тодінабуваєособистісногосмислу,якщо восновіїї лежатиморальнімотиви. Отже, яможусказати, щоповедінкалюдини багато вчомувідбиваєїївнутрішню культуру,їїморальні іінтелектуальніякості,тобтоповедінкаєсвоєріднимдзеркалом, вякомувідбивається образнашоговнутрішнього Я.


>ВИСНОВКИ

 

Отже, яквисновок, яможусказати, що впроцесіспілкування культураповедінкихарактеризує духовний йморально-естетичний образлюдини,свідчить,наскількиглибоко іорганічно вонзасвоїлакультурнінадбаннялюдства.Наприклад,повага доспіврозмовникавиявляється уввічливості,делікатності,тактовності, вумінніцінуватичужий годину.Обов’язковість із точкизору культуриповедінки успілкуванніозначаєсвоєчасність йточність увиконаннідомовленостей,обіцянок, Поверненняпозиченого тощо.Чесність заформоювиявузбігається ізвідвертістю.

>Актуальністьдослідження тимиданоїіндивідуальної роботизумовлена тім, щоповедінка –цезовнішнійпоказник нашихвнутрішніхякостей. Явважаю, що секретособистоїпривабливостілюдини якспіврозмовникавиявляється надчудовійзовнішності, модномувбранні чи прикрасах. Люди нелюблять тихий,хтодемонструє своюзверхність.Привабливоюназиваютьлюдину, котрадоброзичливо і ізповагою переносити доінших.Виявляєтьсяцеставлення уманеріповедінки:вираз очей таміміціобличчя,певних позах та жестах,тоні татембрі голосу, уставленні доспіврозмовника.

Таким чином, позначкамогоіндивідуального заподіяння, котразаклечається до того,щобпояснити, щопредставляє собоюсукупністьетичних нормповедінки,дослідити тапоказатитіснийзв’язоквнутрішньої культурилюдини таїївідповідноїповедінки всуспільстві, на мою думку,досягнута. Отже,ця темарозглядаласьпротягомбагатьох роківрізними педагогами таєдоситьактуальною у наше годину, томупотребуєподальшогорозгляду тааналізувпливувнутрішніхякостейлюдини наїїповедінку привзаємодії ізіншими людьми танавколишнімсередовищем.


>ПЕРЕЛІКЛІТЕРАТУРИ

>поведінкаетикетвчинок

1. Словник з етики / Під ред. І. З. Кіна. — М. 1981.

2. Щокін Р. У. Візуальна психодіагностика: пізнання людей з їхньої зовнішності і поведінці. — До., 1995.

3. Малахов В.А.Етика: Курслекцій.Навч.посібник. – До., 1997.

4.Шеломенцев В.М.Этикет і культуру спілкування. – До., 1995.

5.ЧмутТ.К., Чайка Г.Л.Етикаділовогоспілкування:Навч.посіб. – До., 2006.


Схожі реферати:

Навігація