Реферати українською » Этика » Сучасний етикет


Реферат Сучасний етикет

сучаснийетикет


>Вступ

 

>Бутикультурним йвихованим - право йобов'язоккожноїлюдини.Нехтування правиламиетикету, то йнезнанняелементарних йоговимог, не лишезначноускладнюєспілкування, але й йзавдаєнепоправноїшкодиділовимвідносинам.

>Термінетикет,тобтовстановлені правилаповедінки,формиобходження,прийняті всуспільстві чи вбудь-якійчастині його,перейшов до нас зфранцузькоїмови.Корінь ж цого слова, -грецький (уперекладі -звичай), віднього скидатися словоетика, щоозначає:

1)філософськевчення проморальність,моралі;

2)нормиповедінки,сукупність правил,прийнятихсередчленівсуспільства,будь-якоїсоціальної чипрофесійноїгрупи й т.п.

>Етикет - велика йважливачастиназагальнолюдської культури,виробленоїпротягомбагатьохстоліть всіма народами, щоввібрала у собіуявленнянародів про добро,справедливість,людяність,красі, порядок,благоустрій,побутовійдоцільності.


1.Етикет йіміджділовоїлюдини

>Взаємодія людей томучислі йділове, врізнихситуаціяхздавнарегулювалося йупорядковувалось нормами й правиламиетикету.

>Етикет -цесукупність правилповедінки, щорегулюютьзовнішнє проявилюдськихвзаємин (>поводження ізоточуючими,формиспілкування йвітання,поведінка вгромадськихмісцях,манери таодяг).Етикет, як йспілкування, можнаумовнорозділити наділовий йнеофіційний.Говорячи проіміджділовоїлюдини,необхіднозробити акцентсаме наділовийетикет,якийрегламентуєповедінку людей,пов'язане ізвиконанням нимислужбових обовязків. Алі,сучаснаділова людинамає знаті йслідувати принципам, якділового, то йнеофіційного (>світського)етикету,дивлячись вякійобстановцівінзнаходиться.

>Важливу роль усучасномуділовомуетикетіграютьвізитнікартки -це невеликийаркуш тонкого картону (чищільногопаперувисокоїякості), наякомунадрукованіосновнівідомості проїївласника.

>Існуютьнаступнівидивізитнихкарток:

>Картка дляспеціальних йпредставницькихцілей, наякійвказують:П.І.Б.,повнаназвафірми, посаду, але й непроставляютькоординати - адресою й телефон.Такувізитнукарткувручають признайомстві.Відсутністьадреси й телефонувказує тих, щовласниккартки немаєнамірупродовжувати контактзіспіврозмовником;

>Стандартнаділовакартка, наякійвказують:П.І.Б.,повнаназвафірми, посаду,службовий телефон.Вонавручається длявстановленнятіснихвзаємозв'язків. Номердомашнього телефонувказуютьлишепредставникитворчихпрофесій.Даний видкарткивикористовується лише вслужбовихцілях.

>Карткаорганізації (>фірми), наякійвказують адресою, телефон, телефакс. З такоюкарткоювідправляютьвітання,подарунки, квіти,сувеніри ізнагодизнаменних дат.

>Візитнікартки длянеофіційногоспілкування, на яківказуютьП.І.Б.,іноді -професію,почесні тавченізвання, але й непроставляютьреквізити, щопідкреслюютьофіційний статус.Їхрізновидомє «>сімейні»картки, на яківказуютьімена та по-батьковіподружжя (>першимзазвичайпишетьсяім'ядружини),домашня адреси й телефон.Такікарткиприкладають доподарунків, котріпідносять відіменічоловіка йдружини,залишають приспільнихнеофіційнихвізитах.

>Візитнікарткидрукуються нащільномукрейдованомупапері.Класичнимваріантомвважаєтьсявізитнакарткабілогокольорузі суворимчорним шрифтом, можнавикористовувати ііншікольори.

Припроведеннізаходів типусимпозіумів,конференцій й т.п.використовуютьвеликівізитнікартки -бейджи ізвказівкоюімені,прізвища,вченогозвання, посади,організації,навчального заставі чинаукового центру.Бейджиприколюють налівійстороні груд йносять лише в приміщення, депроходятьзахід.

>Обмінвізитнимикартками -обов'язковий атрибутпершоїособистоїзустрічі ізділовими партнерами. Признайомствіпершимвручаєвізитнукарткумолодший запосадоюстаршому, прирівностісоціальнихстатусів й внеофіційномуспілкуваннімолодший завікомпершимвручаєстаршому.

Приврученнівізиткувимовляютьвголоссвоєпрізвище, приотриманні -прізвищевручає. Церобиться,щобуникнути неправильноговимови.

>Діловійлюдинірекомендуєтьсязавжди матір присобі не менше десятисвоїхвізитнихкарток.Наявністьвізитноїкартки успівробітниківфірмидопомагаєспілкуванню із партнерамивідповідно дозагальноприйнятихміжнародних нормділовогоетикету.

Таким чином,візитнакарткаявляє собою «портрет»конкретноїособистості, так щоповодитися із неюсліддужеакуратно.

>Етикетвітань йуявлень -сукупність правил йпервісногоміжособистісноївзаємодії, щостосуютьсязовнішньогопроявуставлення людям. Усучасномуділовомуетикетівиробленідеякі правилащодознайомства йпривітань взалежності відстаті,віку й посадиконтактують людей, атакож від того, чизнаходяться смердоті угрупі чипоодинці.Звідцих правилпередбачаєкількаосновнихякостейетикивзаємовідносин:ввічливість,природність,гідність йтактовність.

>Ввічливістьвключає у собітаківажливіелементи як:вітання (у томучислірукостискання) йподання, котріявляють собоюособливу формувзаємноїповаги, йвимагаєвиконаннянаступних правил:

Убудь-якійситуаціївітанняповиннепоказувати вашуприхильність йдоброзичливість,тобто нахарактеріпривітання не виннепозначатися вашнастрій чинегативнеставлення доіншоїлюдини.

Упроцесівзаєминможутьскладатисярізніситуації, щомаютьспецифікувітання,подання один одному чирукостискання.Цяспецифікавиражаєтьсяголовним чином у тому,хтоволодіє правом чизобов'язаний бутипершим узазначенихдіях.

>Кріметикетупроцедуризнайомства тапривітання,існуютьще і правила вербальногоетикету,пов'язаногозі стилеммови,прийнятим вспілкуванніділових людей.Наприклад:

>Замістьзвернення застатевоюознакоюприйнятозвертатися «>дами», «панове».

Привітанні тапрощанні,крімслів «>Здрастуйте», «>Добрий день» й «Допобачення»,бажаноприєднанняімені та по-батьковіспіврозмовника, особливо,якщовінзаймає повідношенню до васпідлегле становище.

>Якщодозволяютьумови та годинубесіди,можливийобміннейтральними фразами: «як справ?» - «>Спасибі, нормально.Сподіваюся, що й у Вас всейде добро »-«Спасибі, так ».

>Допускаєтьсязастосуванняпсихологічнихприйомів, таких як,наприклад, формнапуття йкороткоїоцінкиспілкування. Цесловеснізвороти типу: «>Удачі Вам», «>Бажаюуспіху», «>Приємно було бзустрітися».

>Досвідпоказує, що для забезпеченнянормальнихвідносин ізділовими партнерами далеко ще недостатньо однихправових норм.Дужеважливоще ідотриманняпевнихпротокольних правил йзвичаїв, котріпредставлені вділовомупротоколі.

>Діловий протокол -звід правил,відповідно, ізякимирегулюється порядокрізнихцеремоній,формиодягу,офіційноголистування й т. буд.Будь-якепорушенняцих правилстворитьтруднощі длясторони, Яка допустилапорушення, бо вона винна якщо принестивибачення йзнайтиспосібвиправитипомилку.Необхідністьдотриманняділовими людьми протоколуполягає внаступному:

Протокол,дотримуваний під час переговорів,підготовцірізнихдоговорів таугод,надаєсвоїйурочистістюбільшогозначення йбільшуповагу домістилася у яких особливоважливихположень.

Протоколдопомагаєстворитидружню йневимушену обстановку назустрічах, переговорах,прийомах, щосприяєвзаєморозумінню тадосягненнюбажанихрезультатів.

Добрепоставлений йдотримуванийцеремоніал й протоколдозволяє нормально, безперешкод,працюватискладеномумеханізмуділовихвідносин.

>Підіміджемділовоїлюдинизазвичайрозуміютьсформувався ікону вякомувиділяютьціннісні характеристики йриси, щороблятьпевнийвплив наоточуючих.Іміджскладається уходіособистихконтактівлюдини, наоснові думок,висловлюваних проньогооточуючими. У зв'язку ізцим, можнасформулюватитакіосновнікомпонентиіміджуділовоїлюдини:зовнішнійвигляд (манера вдягатися), тактикаспілкування (>вмілаорієнтація вконкретнійситуації,володіннямеханізмамипсихологічноговпливу тощо),діловийетикет й протокол,етикаділовогоспілкування.

>Необхіднопам'ятати, щоодягвідображає й подчеркиваетіндивідуальність,характеризуєділовоїлюдини якособистість.Зовнішнійвиглядділовоїлюдини -цепершийкрок доуспіху,оскільки дляпотенційного партнера костюмє кодом, щосвідчить проступіньнадійності,респектабельності тауспіху всправах. Разом із тім непотрібнонамагатисяпридушуватипартнерівбагатством своговигляду:імітаціябагатствавважаєтьсядоситьнеетичнимявищем узахідномубізнесі.

>Службова обстановканакладаєпевнівимоги дозовнішньоговиглядуділовоїлюдини. У світімоди давносклалосяпевнепоняття - «>діловий костюм».Він,звичайно,враховуєостаннівіяння йтенденції вмоді, але й при цьомузалишаєтьсяпевноюмірою суворим йконсервативним.Здійснюючипідбір костюма в широкомусенсі (>тобто ізогляду на усісупутнікомпоненти),ділова людинамаєкеруватися такимизагальними правилами:

·єдність стилю;

·відповідність стилюконкретноїситуації;

·розумнамінімізаціяколірноїгами («правилотрьохкольорів»);

·порівнянністьквітів уколірнійгамі;

·сумісністьфактуриматеріалу;

·порівнянність характерумалюнка врізних компонентаходягу;

·відповідністьякісногорівняаксесуарів (>взуття, папки дляпаперів, портфеля й т. п.)якості основного костюма.

>Необхідновідзначити, щоголовне правило, якупотрібновиконувати,підбираючиділовий костюм в всіх його компонентах -загальневраженняохайності,акуратності йнавітьдеякоюпедантичності водязі. Цемаєзмусити його партнерадумати, щовіннастільки жакуратний якщо всправах.

>Останнім годиноютакіаксесуари, якгодинник,окуляри, ручки, стали не скільки «>засобамивиробництва»діловоїлюдини, стільки символами йогодобробуту, апроте смердоті неповиннівідволікати партнера відзагальногосприйняття вашоговигляду яккваліфікованогофахівця йприємногоспіврозмовника.

>Якщоталановитий Чоловікможезробитикар'єру,навітьмаючиневдалийімідж, то тут дляжінкице практичнонеможливо.Ключовими чинниками, котрісправляютьпозитивневраження наоточуючих,є:

·елегантнийодяг;

·привабливазачіска;

· тонкиймакіяж;

·вражаючіаксесуари.

>Жінкаможекористуватисязначнобільшоюсвободою увиборі фасонуодягу,матеріалу йкольорутканини, ніж Чоловік.

Таким чином,зовнішнійвиглядділовоїлюдиниєнаочноюбагатовимірноїінформацією: проекономічніможливості,естетичний смак,приналежності допрофесійногопрошарку,відношенню людям й т.д.Одягєсвоєрідноювізитноюкарткою.Вона лагодитипсихологічнийвплив напартнерів поспілкуванню,нерідковизначаючи їхньогоставлення один до одного.

>етикетіміджділовийспілкування

2.Поведінка вгромадськихмісцях

Умірузмін умів життялюдства, зростаннюутворень й культури самі правилаповедінкизмінюютьсяіншими. Ті, щораніше вважалосьнепристойним,ставатизагальноприйнятим, йнавпаки. Алівимогиетикету неєабсолютними:дотримання їхньогозалежить відмісця, години таобставин.Поводження,неприпустиме в одномумісці й за однихобставин, бутидоречним віншомумісці й заіншихобставин.

>Нормиетикету, навідміну від нормморалієумовними, смердотіносять аби характернеписаної догоди про ті, уповодженні людейєзагальноприйнятим, а що ані. Кожна культурна людина винна не лише знаті йдотримуватисяосновних норметикету, але й йрозумітинеобхідністьвизначених правил йвзаємин.Манери багато вчомувідбиваютьвнутрішню культурулюдини, йогоморальні іінтелектуальніякості.Уміння правильноповодитися всуспільствімаєдужевеликезначення: воно таполегшуєвстановленняконтактів,сприяєдосягненнювзаєморозуміння,створюєгарні,стійківзаємини.

>Головне правилоповедінку вгромадськихмісцях - незабувати, щоякбикоженробив,керуючисьтурботою лише про своїзручності йбажаннях, тобагатьохвипадках врезультаті цоговиникла бнеможливістькористування театром,кіно,музеєм й т.д.

Утеатрі такіноетикетвимагаєсидітиспокійно, нехилячи товліво, то вправо, особливоякщо випишна шевелюра чи (укіно)високийголовнийубір: тієїхтосидить за вами якщовимушений раз в разслідувати ви мали запереміщеннями.

На концертах непотрібнопідспівувати чипідсвистуваввиконавцям чи оркестру,відбивати такт ногами чидиригувати.

>Обмінвраженнями провиконанняномерів концертупотрібновідкладати до антракту чихоча б докінцяномери, дооплесків, под годину які візможете за тими словамиобмінятися думками ізспіврозмовниками.

>Якщо вашемісце у низці, топроходити доньогонеобхіднообличчям доглядачів ужесидить у низці.

У магазинахсліддотримуватися тихий самих правил, що й віншихгромадськихмісцях: нештовхатися, непорушуватизагального порядку, ненамагатися бутиобслуженихпозачергово.

Не можна, особливо за кордоном, самомуперебирати йпереставлятивиставленіречі,знімати їхнього ізполиць,пробуватизапоризакриваютьсявиробів - всеце виненпродемонструватипродавець.Якщо предметдужезацікавив вас й вівирішиликупити його -попросітьдозвіл самомупроробити із ним, дляознайомлення,необхідніманіпуляції, але йвиконуйте при цьомуобережність.

У магазинахтканин йготовихвиробів із нихслідпосиленоперетиратипальцямивиставленізразки. НаЗаходінавітьдужеввічливіпродавці привиглядіенергійнотертьовіпальцямитканинапокупцяспочаткунесхвальнопокашлює, аякщоцей процесзатягується більше, ніж 5-7 секунд,рішучезупиняють його.

У магазинах готовогоодягу тавзуття непотрібноприводити увідчайпродавцівнездійсненнимивимогами чипроханнямищодобажаних вамипоєднань форм,забарвлень,якостівиробу,якщо такихтоварів у магазинах неє.

У продовольчих магазинах не можначіпати рукамитовари без упаковки. Привідвідуваннімагазинів за кордоном ууникненнянепорозуміньзберігайтекасовий чек довиходу із магазину.

>Соціологипідрахували, що у великомумістікожна людина проходитищодня навулиціповздекількатисяч людей.Цілком очевидно, щонорминашоїповедінки навулицінабуваютьвеликесуспільнезначення. Присучасномутемпі життя люди прийшли навулицізазвичайпоспішають. Алі таобставина, щокожному "колися", недаєнікому ані права, аніпідставштовхатися,навпаки,зобов'язує доти,щобнамагатися нештовхнутикогось.Якщо жцененавмисностатися -обов'язковопотрібновибачитися.

>Зустрічнихпотрібнообходитизісвоєюправою боці,обганяти - так саме.

Неслід в процесі лікуваннябалансувати руками, особливоякщо у якихщо-небудьє:парасоль,тростина, портфель й т.п.

Незупиняйте навулицізнайомого,якщовінйде чимало: невідомо, чисподобаєтьсязнайомство із вамилюдині,якій вашзнайомізобов'язаний якщо васуявити, та і чипотрібноцезнайомство вам самому.

Узворотномувипадку -якщо ві чимало, але й вамдужепотрібнозупинитися длякороткоїрозмови іззустрінутим вами навулицізнайомим,попередньозапитаєтедозвіл наце у вашогосупутника й, вразі йогозгоди,представивши йогознайомому, можетепереговорити із нею вприсутності вашогосупутника.Дуженеввічливовідкликатизустрінутих вамизнайомих від їхнісупутників (>крім того ві можетенатрапити навідмову) чивідходити від свогосупутника длярозмовизізустрінутимзнайомим.

На громадський транспортпоширюєтьсязагальне правилохорошого тону:жінку,старшого йзаймає болеевисокеположенняслідпропускати поперед собі. Привиході із транспортунадходятьнавпаки: Чоловік ймолодшийвиходять переджінкою й старшим. Це правило, не працює,якщо мовайде провищихосіб, котрізавждипроходятьпершими. Цевідбувається бовиходитьпершадопомагаєвийти іншому, й правилостаєбезглуздим, коли мовайде просубординацію.Іншими словами,подавати руку начальнику привиході із транспорту не варто (>якщовін,звичайно, нежінка).

>Слідзазначити, щотактовний йвихована людина поводитисьвідповідно до норметикету надсуспільнихмісцях, але й йвдома.

3.Особливостіділовогоспілкування ізіноземними партнерами

>Кожен народмає своїзвичаї,традиції, культуру, політичний йдержавнийустрій. Усіцепозначається наособливостяхділовихвідносин йприйнятих правилахповедінки. Так,відкритідверіробочихприміщень упівнічнихамериканцівсприймаються як норма, а й унімців-як вищийступіньбезладу.Американці таяпонцізвиклипрацювати великіприміщеннях, де усі виду, анімці,навпаки, призакритих дверях.Голоснарозмоваамериканця чиіталійцяможесприйматисяанглійцем якпроявневихованості.Максимальненаближення один до одногоспіврозмовників-латиноамериканціввикликаєпрагненнявідсунутися ванглійців й т. буд.

Упроцесіпідготовки йведенняділовихпереговорівнаціональніособливостівиявляються вхарактеріформуванняделегації,механізмі йступенясамостійності уприйняттірішень переговорів,ціннісноїорієнтаціїучасників,особливостісприйняття ймислення,найбільшхарактернихтактичнихприйомах.

>Незнаннянаціональнихособливостейділовогоетикетуможесправити напартнерівнебажанийвраження,утруднитивзаємодію як настадії переговорногопроцесу, то й приреалізації тихий чиіншихспільнихпроектів.

Уосновіособливостейділовогоетикету йділової культури вцілому лежати не лишетрадиції, але й йрисинаціонального характеру.

>Перекладач, як правило, не лишефілолог, але й йкраїнознавець, щодаєпідставивикористовувати йогознання йдосвід задляперекладацької роботи, а іналагодженнядовірчихвідносин із партнерами.Перекладач-професіоналграєключову роль увстановленні духуспівробітництва, особливо тоді, колипереговорніпроцесийдуть ізпредставникаминародів й культур,світогляд,моральні установки йособливостіділовогоетикету якімаютьзначнівідмінності відприйнятих наЗаході.

>Спілкуючись черезперекладача,потрібнодотримуватисянаступних правил:

-Говоритиповільно,чіткоформулюючи думи, недопускатиможливостідвозначноготлумаченнясказаного;

-Вимовлятислід не понадодного-двохпропозиційпоспіль,враховуючи, щоутримати впам'яті й перевестибільшукількістьматеріалуповно й правильноперекладач надзмозі. Доти ждеякімовиграматично прямопротилежніросійській.Наприклад, уперськіймовіприсудокзавждизавершуєпропозицію, а чи нестоїть в йогосередині, як уросійській,англійській таіншихмовах;

- Не можнасупроводжувати своюпромовуприказками,ідіоматичними оборотами й, тім понад,цитуваннямвіршів.Переведення їхні наіншумовувимагаєтривалої роботи йнеможливий входідинамічноюбесіди.Невірний перекладздатнийзіпсувати атмосферупереговорів,оскількинашіприслів'я таприказки наіншіймовіможутьпридбатидвозначнезначення, аіноді йобразливийзміст;

-Необхідновраховуватиреакціюпартнерів йнегайновживатизаходів,якщовиникаєвідчуття, що смердотірозуміють вас неправильно.Перекладач, у своючергу,може вразінеобхідностіпопроситибудь-якузісторінпояснити думку болеепростими словами чиповторити фразуще раз;

- Перед переговораминеобхідновиділитидостатній годину для роботи ізперекладачем,щобякомогадокладнішеознайомити його із коломпорушених проблем,пояснитивикористовуванутермінологію.Доповідь, мова напрезентації таіншіписьмовіматеріалиповинніпередаватисяперекладачеві дляознайомлення за день-два довиступу. Іостаннє, немаєперекладачів, котрі безпідготовкиоднаково доброоперують ймедичної, йтехнічної, йбудь-якийіншийтермінологією.


>Висновок

Отже, як вжеговорилося, правилаетикету - результатдосвідубагатьохпоколінь. Уосновісвоїй смердотієміжнародними,оскількидотримуютьсябільш-меншоднаково в всіхкраїнах. У тієї ж годинуетикеткожної країниможе матір свої, йдоситьсуттєвіособливості, що обумовленеісторичними,національними,релігійними таіншимитрадиціями йзвичаями.

Умірузмін умів життялюдства,підвищеннярівняосвіти й культури самі правилаповедінкизмінюютьсяіншими, Ті, щораніше вважалосьнепристойним,стаєзагальноприйнятим, йнавпаки.Вимогиетикету неєабсолютними:дотримання їхнізалежить відмісця, години таобставин,Поводження,неприпустиме в одномумісці й за однихобставин,може бутидоречним віншомумісці й заіншихобставин.

>Особливістюетикетуєпоєднанняформальних правив узаздалегідьпевнихситуаціяхзіздоровимглуздом йраціональністю.

>Практичнезначенняетикетуполягає до того, щовіндаєможливість людям безособливихзусильвикористати ужеготовіформизагальноприйнятоїввічливості дляспілкування ізрізнимигрупами людей й нарізнихрівнях.


Списоквикористаноїлітератури

1.Альохіна,І.В.Імідж йетикетділовоїлюдини / І. У.Альохіна - М.:ЕЕН, 2006.

2.БороздінаГ.В.Психологіяділовогоспілкування:Підручник. - 2-ге вид. - М.:ИНФРА-М, 2008.

3.Кибанов А.Я., ЗахаровД.К., Коновалова В. Г.Етикаділовихвідносин:Підручник / За ред. А.Я.Кибанова. - М.:ИНФРА-М, 2007.

4.МітрошенковО.А.Ефективні переговори.Практичнийпосібник дляділових людей. - 2-ге вид.,Справність. - М.:.Видавничийдім «>ИНФРА-М»,Видавництво «>Всесвіт», 2008.

5.Підредакцією Лавриненко В.М. «>Соціальнівитокипсихології таетикиділовогоспілкування» - М., 2006.Видавництво «Культура й спорт».

6.Психологія таетикаділовогоспілкування:Підручник длявузів /Під ред.Проф. В.М. Лавриненко. - 4-те вид.,Перераб. йдоп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

7.ХолоповаТ.І.,Лебедєва М.М. Протокол йетикет дляділових людей. - М.:ИНФРА-М., 2005


Схожі реферати:

Навігація