Реферати українською » Этика » Класіфікация привітанняў. Типи адказаў на привітанні


Реферат Класіфікация привітанняў. Типи адказаў на привітанні

>МіністерстваадукациіРеспубліки Білорусь

>Установаадукациі

"БресцкідзяржаўниўніверсітетімяА.С.Пушкіна"

>Реферат

патеме ">Класіфікацияпривітанняў.Типиадказаў напривітанні"

>етикетзносінипривітаннегутарка

>Виканаластудентка3-га курсу

групиФІ-3

ХмарукН.І.

>БРЭСТ 2011


>Зварот йпривітанне

>Цяжкаўявіцьсабечалавека, котрі нехацеў бтримаццаўпеўнена,свабоднаў будь-якимграмадстве йкампаніі.Кожнимарицьпадабацца,прицягваць таксабенавакольнихманерамі,знешнасцю,уменнемадчувацьсябесвабоднаўсамайскладанайсітуациі. якдамагчисягетага?Вельмі проста -авалодацьмастацтваметикетузносін.

якзвяртацца таклюдзейЁсцьтривідизвароту:

>Афіцийнае (>грамадзянін,спадар);

>Сяброўскае (>паважаникалега,дарагісябар);

>Фамільярнае,дапушчальнаетолькісярод самихблізкіхсяброў.

Такстарейшим паўзросцетребазвяртацца на "ви".

Такнезнаемимаднагодкаўтаксаматребазвяртацца на "ви".

На "ти"звяртаюццатолькі так самимблізкіхсябраў.

>Агульнияправілипривітанняприсустречи.Першимівітаюцьмалодшиястарейших,мужчини -жанчин,жанчинавітаемужчину, котрінашматстарейши заяе.Виключенні ізгетагаправіли:ўвайшоў упакой,будзь томужчина чижанчина,першимвітаецца ізприсутнимі, котрісиходзіць -першимразвітваецца іззастиўшиміся. Увипадку,каліўпакоінекалькічалавек,вітаюццаспачатку ізгаспадиняй вдома,затим ізіншиміжанчинамі,затим - ізгаспадаром хати ймужчинамі.Вітаючися ізмужчинам,жанчинапавіннапершаяпадаць руку.Каліянаабмяжоўваеццапаклонам -мужчину невартапрацягваць їй руку.Тое ж -паміжстарейшимі ймалодшимімужчинамі.

>Мужчиназаўседипаўстае (завиключеннемвельміпажилих йхворих, якимцяжкападимацца),вітаючися й ізжанчинамі, й ізмужчинамі.Жанчина,вітаючися ізмужчинай, неўстае.Мужчина,вітаючися ізжанчинай,ўстае.

>Виключенні:гаспадиня хати,примаючигасцей,заўседиўстае,вітаючися ізімі;ўслужбовайстановішчимужчинаможа неўставаць,вітаючижанчину.Жанчиниўстаюцьтаксама,вітаючися ізвельміпажилимімужчинамі.

>Павітаўшисясасваімравеснікам,мужчинаможасесці.Калі женвітаецца ізбольшпажилиммужчинай чи ізжанчинай, тоенможасесцітолькіпаслятаго, яксядуць яни, чи паіхдазволу.Калігаспадиня вдомапрапануесесці, а самапрацягваестаяць -садзіцца неварта.Вітаючи даму,мужчинаможапацалаваць їй руку.Аднак,рабіцьгета можнатолькіўпамяшканні! Непринятавітаццапразпарог,праз стіл,празякую-небудзьперагародку.

>Большскладаниясітуациі,калі вамтребазвярнуцца таксвайгосваякуціблізкамузнаемаму, котріз'яўляеццакіраўніком, уприсутнасцістаронніх,лепшназвацьяго паімя-імя пабацьку й на "ви". Удадзенимвипадкуроднасния чиприяцельскіясувязінедаречнадеманстравацьўсім.Калі,наприклад,уякім-небудзь новою як на васкалективеўсезвяртаюццаадзін такаднаго на "ти", а випривиклі на "ви",лепшусе-такіприняцьправіликалективу,чимдиктаваць палі.Калі васхто-небудзьпаклічаняветліва,наприклад: "Гей, ти!", Невартаадклікацца нагетиаклікаючи.Аднак нетребачитацьнатаций,вихоўвацьіншихпадчаскароткайсустречи.Лепшпадацьўрокетикетууласнимприкладам.Распавядаючикаму-небудзьпралюдзей,якія непринятаказацьпраіх утрецім схилі - ">ен" чи "яна".Наватпраблізкіхсваякахтребасказаць: "ТамараМіхайлаўнапрасілаперадаць ...","ВіктарІльічбудзечакаць вас ...".

Зчагопачинаюццазносіни?!

Будь-якезнаемства,ди йнаогуллюбиязносінипачинаюцца ізпривітання.Якімянопавіннабиць?

>Паетикету,вітацьчалавекатребасловамі:

"Добрідзень!"

">Добрайраніци!" "Добрідзень!" "Добрівечар!"

Формипривітанняўўрознихкраінахадрозніваюцца.Алеприўсейшматстатнасціпривітанняўміжнародниетикет усваейасновеаднолькави:людзі,сустракаючися,жадаюцьадзінаднамудабра йдабрабиту,здароўя,поспехаў упраци,добрайраніци, дняцівечара.Кожнаму народу,кожнайсацияльнайгрупеўласцівая паля манерапривітання.Наприклад, наУсходзехарактернайрисайпривітанняз'яўляеццанахіл корпусу ізадначасовимвикіданнерукінаперад.

>Еўрапейци,вітаючися,звичайназлегкуприўздимаюцьлевай рукоюкапялюш йаддаюцьлегкіпаклонгалавой.

>Неабходнацвердазасвоіцьнаступнияправілиетикету,якіятичаццапривітанняў:1)Увайшоўшиўпамяшканне, у якимзнаходзяццалюдзі, котріўвайшоў,вітаенахіламгалавиўсіхнезнаемих йпаціскае рукутим, ізякіміўжознаеми.

>2)Привітання навуліцискладаюцца ізлегкагапаклону безякіх-небудзьвоклічаўтипу ">Але".

>3)Парушеннеметикетуз'яўляюццашумния,нястриманияпривітання. Невартаразмахвацькапелюшомцікричацьпразвуліцу.

>4)Простижест,легкаяўсмешкавиказваюцьпачцівасць йпавагу.

>5)Ваенни,вітаючижанчинуцімужчину, нездимаючифуражкібяре рукупадказирок.

6) якмужчина, то йжанчина,сядаючиўтаксі,вітаюцьшаферапершим. Неробяцьгетагаўвипадку,калішаферз'яўляеццакіроўцамкалектиўнагатранспарту.

>7)Виразветлівасціпавінназиходзіць пеклокліента,каліенуваходзіць уцирульню,ателье,майстернюрамонтуабутку йўіншия службипобиту.

>Людзівітаюцьадзінаднаго,притримліваючисянаступнихправілаў.Мужчинапавіненразглядаць як знакасаблівайпавагі такяго,каліжанчинапершайпавіталаяго.Мужчинаўпершуючаргувітаевишейшага паіерархіі (>службовим,грамадскаму чиіншамуприкмеце).Вітаючижанчину навуліци,мужчиназдимаекапялюш йпальчатку.

>Каліенвітаекаго-небудзь наадлегласці, торобіцьлегкіпаклон йдатикаецца рукою таккапелюши,злегкуяеприўздимае.Калісядзіць, тоўстае йпаслягетагавітае.Галаўниўбор -зімовую шапку, лижнушапачку, кепкуцібяречапаць нетреба.Мужчинаабмяжоўваеццалегкімпаклонам,калівітае наадлегласці, йздимаепальчатку,каліабменьваеццапоціскамрукі.Ваўсіхвипадках,вітаючися,мужчинапавінензняцьпальчатку ізправайрукі, дляжанчингетанеабавязкова.Каліжанчинаўсе-ткіздимаепальчатку -гета знакасаблівагапавагі. Уадносінах дожанчинам ймужчинампажилогаўзростугетапавіннабицьнормай.Улюбимвипадкуўмомантпривітанняўроце непавіннабицьцигарети йнельгатримаць рукуўкішені.Жанчинизлегкунахіляюцьгалаву йадказваюць напривітаннеусмешкай,янимогуць невимацьрукі ізкішеняўпаліто, жакета.

>Привітанне,шляхамабменупоціскамі рук,мужчинамрекамендуеццарабіцьзаўседи,жанчинам - паўзаемнайзгодзе.Калісустракаюццашлюбния пари, тоспачаткужанчинивітаюццаадзін ізадним,затиммужчинивітаюцьжанчин, йтолькіпаслягетагамужчинивітаюцьадзінаднаго.Жанчинеў знакпривітанняніколі нецалуюць руку навуліци,гетаробяцьтолькіўпамяшканні. В Україніпринятацалаваць рукутолькізамужняйжанчине.Цалуючи рукужанчине, невартападнімацьяезанадта висока,старайцеся самнахіліцца.

>Поціскурукі незаўседиабавязковия.Калісустракаюццазнаемиялюдзі навуліци чисупрацоўнікіўпамяшканніаднойўстанови чипрадприемства,калінаведвальнікіўваходзяць таккіраўнікоў,досицьветліва йкаректнаабмежаваццапривітаннем "Добрараніца", "Добрідзень" й т. п.,пригетимзрабіцьлегкіпаклонгалавой,злегкуўсміхнуцца .Ініциятарампоціскурукіамальзаўседипавіннабицьжанчина. Аліўнекаторихвипадкахжанчини, атаксамамужчинипершимі непрацягваюць рукуасобам,нашматстарейшим засябе паўзросту йвишей паслужбовамустановішчу.Ёсцьагульнаеправіла:старейшиз'яўляеццаініциятарампоціскурукі,жанчинападае рукумужчину, заміжняжанчина -незамужняй,маладиялюдзі непавінниспяшаццапершиміпаціснуць рукустарейшаму чизамужніхжанчин.Гаспадиня хати непавінназабиццапаціснуць рукуўсімгасцям,запрошаним такяеў хату.Жанчинаўгасцяхабавязанаяпаціснуць руку дляпривітаннянаватасобе, із яким яназнаходзіццаўнедружалюбнихадносінах.

>Што важливаўпривітанні

>Інтанация.Вельміважниелементпривітання!Привітанне,виказанае грубим чисухімтонам,можапакриўдзіцьчалавека, із яким випривіталіся.Вітацьлюдзейтребацяпло йприязна.

>Ўсмешка, ">дададзеная" такпривітання,палепшицьагульни настрій.

>Жести.Привітаннепринятасуправаджацьпаклонам,кіўкомгалави,поціскамрукі,абдимкамі,пацалункамрукі.

>Мужчинампадчаспривітаннятребазняцькапялюш.Зімовую шапку,бяре, кепкуздимаць неабавязкова!

>Падчаспривітання невартаапускацьвочи,требасустреццапозіркам ізтим,каго вивітаеце.

>Падчаспривітаннянепристойнатримацьрукіўкішенях йцигаретуўроце.

>Большскладанияетикетнисітуациі

>Калі визаўважилізнаемагаудалечині (надругім бакувуліци, уаўтобусе й т. п.), йкалізаўважилі й вас, тотребапавітацьзнаемагакіўкомгалави,узмахамрукі,паклонам,усмешкай.Кричацьваўвесьголас неварта!

>Калі виўбачилізнаемага, котрінабліжаецца так вас, нетребакричаць ">дабридзень!"здалеку.Дачакайцеся,каліадлегласцьпаміжваміскароціцца такнекалькіхкрокаў.Калі виідзяце ізкім-небудзь, й вашспадарожнікпавітаўся ізнезнаемим вамчалавекам,вартапривітацца й вам.Калі висустракаецезнаемагаўкампаніінезнаемца,требапавітацьіхабодвух.

>Таксаматребапавітаць всіх угрупе, такякой випадиходзіце.

>Калі виідзяцеўгрупе йсустракаецесвайгознаемага, неабавязковазнаеміць із імастатніх.Можна,папрасіўшипрабачення, нанекалькі секундадисціў бік йпагаварицьсазнаемим.

>Абавязковатребавітацьтихлюдзей, ізякімі частасустракаецеся,наваткалі ви ізімі й незнаемия,наприклад, ізпрадаўцомбліжейшагамагазіна, ізпаштальенам,суседзямі ізпад'езда.

>Калі виўваходзіцеўпакой, дзезнаходзіцца шматлюдзей,треба невітацца із шкірнимпаасобку, асказацьагульнае ">дабридзень!".

>Поціскрукі

>Паетикету:

>Першиміпадаюць рукустарейшиямалодшим, а чи ненаадварот.

>Сяродаднагодкаўпершиміпадаюць рукужанчинимужчинам.

>Калісустракаюццадзвешлюбния пари, тоспачаткувітаюццаадзін ізаднимжанчини,затиммужчинивітаюцьжанчин,паслягетагамужчинивітаюццапаміжсабой.Перадпоціскамрукімужчинапавіненабавязковазняцьпальчатку.Жанчинегетарабіць неабавязкова.Аднак,вітаючибольшстарейших паўзросце,пальчаткупавінниздимацьусе.

якадказваць напривітанні

>Калі васпавіталі,требаабавязковаадказаць нагетапривітанне.

>Калівітаюць вас,требаадказаць нагетапривітанненаватнезнаемамучалавеку.

>Міжнародниетикетпривітанняў, якправіла,аднолькави: урознай формірозниміспосабаміжадацьадзінаднамудобрага дня,уранку чиўвечари,здароўя,працоўнихпоспехаў,дабра йдабрабиту.

Формулупривітаннявибірайце тую,штонайбольшпадиходзіць такдадзенайсітуациі. Упривітанніпаспрабуйцевиказаць палюдобразичлівасць йсімпатию.Словипрамаўляецевиразна, неспяшаецеся. Незалянуецесяўсміхнуццачалавекуцілюдзям, такякіх визвяртаецеся.

>Першимвітаеццамужчина ізжанчинай,большмалади -састарейшим, котріпраходзіць

-састаячим намесци.Першайвітаеццажанчина, якаючиідзеўграмадствемужчин, ізжанчинай, якаючиідзеўадзіноце чи ізіншайжанчинай.

>Привітанне (як йразвітанне)звичайнасуправаджаеццажестамі:поціскамрукі,ўзняццемрукі,кіўкомгалави,паклонам.

>Поціскрукі -традицийни,сімвалічнижест.Сенсстаражитнагазвичаюпадаваць правицю дляпривітання -паказаць,штоў їйнямазброі.Унаш годину безпоціскурукі можнаабийсціся (>асаблівакалі частадаводзіццаўступаць укантакт). Алікалігетая формапривітання вампадабаецца,памятайце:поціскрукі непавіннабиць анізалішнемоцним (>асабліва ізжанчинай), анізнеживелим.Падавайце рукусвабодним йупеўненимжестам.Поціскрукіпавіненбицькароткім.

>Калі,увайшоўшиўпакой, дзезнаходзіццанекалькічалавек, вихочацеабмяняццапоціскамрукі ізаднимчалавекам,етикетаммяркуеццаабавязковапрацягнуць руку йўсімастатнім.Присустречи навуліцижанчина,вітаючися,можа нездимацьпальчатку (>рукавіцуздимаюць усє),мужчинаабавязковапавіненгетазрабіць.Калімужчинуўяўляюцьжанчине, янопершайпрапануе яму руку.Большпажилиятаксамаўгетиммаюцьприяритет.

>Вітацьзнаемих,седзячи застолікам урестаране чикафе, можнатолькікіўкомгалави.Старейшим паўзросце йжанчинамкланяюцца,злегкунахіляючися йустаўши ізкресла.Калі визнаходзіцесяўграмадстве дами, топриўставаць нетреба.Парушеннеметикетулічаццашумнияпривітання. Неприцягвайцеўвагіўсіхприсутних таквашагаз'яўлення йпривітанні.

>Привітаннез'яўляеццапристойним йцалкамдапушчальнимспосабамўступіць уразмову чизавязацьзнаемства.

>1.ПРАВІЛЫЗНАЁМСТВА ІПРАДСТАЎЛЕННЯ

>Малодших паўзроступрадстаўляюць чи,принеабходнасці, яни сампрадстаўляюццастарейшим.

>Тое жпривідавочнайрозніциўграмадскіхпалаженнях:малодшипрадстаўляеццастарейшаму.Жанчина,па-зазалежнасці пеклоузросту йстановішча,ніколі непрадстаўляеццамужчинепершай. Запошнягаправіламогуцьбицьвиключенні:наприклад,калігетаяжанчина -студентка, амужчина -ганаровипрафесар.Калі викаго-небудзьзнаеміцецізнаемяць вас,паспрабуйцеглядзецьсуразмоўцуў тварюко. Іусміхніцеся.Знаемства,пачинаецца іздобразичлівайўсмешкі,напеўнабудземець вамстаноўчаепрацяг.

>Першимпадае рукучалавек,якомупрадставілііншага.Жанчинапрацягвае рукумужчину,старейши -малодшаму (незабудзьцеся,калі виўжознаемия, тогетаробіццанаадварот).Асоба,якоетолькіштопрадставілі, верба йспакойначакае,калі можнабудзенарешцеадказацьузаемнимпоціскамрукі.Каліпрадстаўляюцьмужчину,енпавіненустаць. Дамаўстаетолькіўвипадкузнаемства іззначнабольшстарейшайжанчинай чи ізвельмішаноўнимваўсіхадносінахмужчинам.

Уграмадстве (угасцях, утеатри)знаеміцьлюдзейадзін ізаднимгаспадиня (>Гаспадар) вдома чиарганізатармераприемства.Цяжкасцізнаемстваўзнікаюць,каліадзін іззапрошанихприходзіць ізспазненнем.

Ніў яким разі невітаццаўпершуючаргусасваімісябрамі,старимізнаемимі,пакідаючи безувагіўсіхастатніх.Гаспадар вдомапрадставіць вас всімадразу йпасадзіць насвабоднаемесца.Спазніўшися,можапотим сампазнаеміцца ізбліжейшимісуседзямі пастале.Калі виприйшлі ізжонкай, то, якправіла, васпавіннапрадставіцьжонка, а чи не вияе.

Янатаксамапершайвітаецца ізгаспадиняй йгаспадаром.

>Каліпаўсталанеабходнасцьбицьпрадстаўленим, аваколняманікога,хто міг би вам угетимдапамагчи, товарта простападаць руку йвиразнаназвацьсябе.Сваіхжонку, чоловіка, дачка, синаўяўляемсловамі: "травняжонка", "мій син".Знаемства ізмаці йбацькам -виключенне ізгетагаправіла:бацькамўяўляюцьзнаемих, але й ненаадварот.Прадстаўляючичалавека,вартавиразнавимаўляцьягоімя йпрозвішча.Сяродаднагодкаўцалкамдапушчальнапризнаемственазивацьтолькіімя. Некажаце,прадстаўляючивашагаспадарожніка чиспадарожніцу: ">Гета мійсябар".

Такепадкресленнеасабістихадносінможапакриўдзіцьастатніх.Простаназавіцеімя.

2.ПРАВІЛЫЗВАРОТУ

>Вялікуюролюадигриваеспосабзвароту таксуразмоўци.Ёнможабиць:

-Афіцийним (>тавариш,грамадзянін, папрозвішчи,імя,імя пабацьку);

-Інтимним (>дарагіСяргей,мілая Оля);

-Даверним (>паважаниякалегі, сябри);

-Жартоўния (>дзіцячаемянушкудадзенагаасоби).

Тутусезалежиць пеклоканкретнихабставінаў. Іўпершуючаргу пеклотаго, уякіхадносінах визнаходзіцеся іздадзенимчалавекам.Зварот "ви"перш заўсесведчицьабвашайўласнай культури. Івядома ж,янопадкреслівае вашапавага такасоби, із яким ви розмовляєте.Гетаветліваезайменнікчасцей заўсеўживаеццапризносінах ізнезнаемимі ймалазнаемимілюдзьмі йўафіцийнайабстаноўци.Калі висапраўди добравихавания йкаректния, вискаристаецесягетайформайзваротунезалежна пеклотаго, ізкім виўдадзенимомант розмовляєте:будзь то вашнепасредниначальнікціпадпарадкавани,чалавекзначнастарей васцімаладзей,мужчинаціжанчина.Зварот "ви" аніў яким разі непринізіць вас,наваткалі виўживаецеягоўразмове ізчалавекамнеприемним вам, ізвашимсапернікамцінаватворагам.

3.ЗНОСІНЫ

>Сення, як й стогадоўтаму,паспешнаяфамільярнасцьгетакжанеприемнаямногімлюдзям, як йзалішняяназойлівасць.Таму неспяшайцесяпераходзіць на "ти" ізвашиміновимізнаемимі.Зваротам "ти" можна безсумневукаристацца,калі вибяседуете ізблізкім, добразнаемим вамчалавекам, унеафіцийнайабстаноўци.Цвердихправілаў, як можнаперайсці на "ти", неіснуе.Гетазалежиць пекломногіхпричинаў.Ініциятива й правапераходу на "ти"належицьжанчине йстарейшим паўзросце. Такнезнаемамучалавеку можназвярнуццасасловамі: ">грамадзянін", ">Спадар", ">дзяўчина", ">маладичалавек" ...Шчиракажучи, усенняшняйРасіінямаўстоянай формитакогазвароту. Ітребапризнаць,штонекатория із названихслоў уканкретнихвипадках незусімудалим.Таму ми частазвяртаемся такнезнаемамучалавеку проста ізфразай: ">прабачце ..." чи ">дазвольце ..." чи ">будзьце такдобрия ...". Неспяшаецесяператварицьтолькіштоадбилосязнаемстваўсяброўства.Гетаможавиглядацьназойліва.Пазбегнуцьнепаразуменняўўзвароце ізтолькіштопазнаеміўсячалавекамдазваляюцьвізітниякарткі. Узамежнихкраінахвізітниякартківельміраспаўсюджания.Іхпамер йшрифт нерегламентуюццастрогіміправіламі.

>Уручаючикаму-небудзь палювізітнуюкартку, випаказваецеімкненнепадтримлівацьдзелавия йасабістиякантакти йўбудучині.

4.МАСТАЦТВАвесткігутарку

>Уменнемецьзносіни -гетаперш заўсеўменневесцігутарку. Туттаксамаіснуюцьагульнапринятияправіли.Навучицесяслухацьвашагасуразмоўци, неперабіваючияго. Боуменнеўважліва йцярплівавислухацьчалавека, із яким вибяседуете,паказаўшипритимсімпатию,спачуванне такяго, -гетасапраўдниталент. Нашчасце,гетиталент неприроджани:кожниможавихавацьягоўсамімсабе йўсваіхдзецях.Слухаючисуразмоўци,старайцесяглядзець ямуўвочи чи напрадмет,наякіен самзвяртае вашуўвагу.Пацвярджаць свійнайживуюцікавасць такчиіх-небудзьвиказванняхлегкімікіўкамігалавиціякімі-небудзьсловамі-заўвагамі. Ніў яким разі неспяшайцесяпяречиць йспрачацца, невислухаўши такканца.Ніколі невартаабриваць чиперабівацьгаворачага,адварочвацца пеклояго,глядзець нагадзіннік,пазяхаць,корпаццаўкішенях чиўсумци,уступацьпаралельнаўгутарку ізіншимчалавекам.Калісуразмоўцазлоўживаевашай,увагай, можнаветлівапапрасіцьпрабачення йсказаць,што вицяпер, на шкода,занятия й розумноперанесціразмову наінши годину.Здараецца,штоўгутарциўдзельнічаюцьнекалькічалавек. Угетимвипадкутемапавіннабицьцікавай йзразумелай длякожнага ізсуразмоўцаў. Невартазакранаць упадобнихсітуацияхспецияльнияпитанні. Нелічиццаветлівимраспавядаць уграмадствесенсацийния, але й недакладниянавіни.Непригожаказацьнамекамі,зразумелимітолькіасобнимсуразмоўцам. Невартааддаваццадоўгімўспамінахабмінулим,захапляццабясконциміманалогамі.

>Дреннисуразмоўца,вядучиразмовутолькі длятаго,кабвигаварицца самому. Уканчатковимрахункуентакізастанецца безслухачоў.Пазбягайцезаўваг,якіямогуцьбалючапараніцьпачуццісуразмоўци, незлоўживайце ">колкасцямі".Вельмі важливасачиць затим, яксуразмоўцареагуе наваши слова. Бопакриўдзіць можна нетолькітекстам, але й йпадтекстам.

Успречкахстараннавибірайцефармулеўкі.Старайцесявиконваць проступавагу таксуразмоўциў будь-якийсітуациі.Дапамагайцеўключиццаўагульнуюгутаркутим,хтотолькідалучиўся такгутаркі йяшче незариентаваўсяўабстаноўци.Гутаркіпадчасежи непавіннипсавацьапетитунавакольним.Кажацезаўседи пасутнасціпитанняў,назірайце,слухае вассуразмоўца.Нядренна годинахпахваліцьягоразвагі.Непригожаперабівацьсуразмоўци,асаблівакаліенстаречагаўзросту. Невартападказваць чипапраўляцьапавядальніка.Адмоўнаеўражанневирабляевичварним,ненатуральнасць,залішняятеатральнасць,насиченнепрамовивульгарнимі й ">пустазельним"словамі (>типу "так", "вось", "таксказаць"),миканнеприпадборипатребнага слова.Абавязковайнормайзносінз'яўляеццаўмеранаягучнасцьвиказванні.Нішто неможаапраўдацьузбуджаная йкриклівайпрамови.

>Нямасенсупавишацьголаснават успречци, так яккрик недадаепераканаўчасціаргументаў. Небудуйце ізсябе ">усезнайку".Калімагчима,паспрабуйцезагадзяпадрихтавацца таквизначанайгутарци,пацікаўцесязахапленнямівашагасуразмоўци.Привимушанихзносінах (>наприклад, виедзецеўаднимкупецягніка чиўаднойкаюцепарахода)размовапавіннабицьлегкай,неназойливай.Калі вашспадарожнік -вихаваничалавек, але йўдадзенимомантен несхільнигутариць,ен вамветлівадасцьзразумець,кораткаадказваючи навашияпитанні.Вельмінебяспечниякрайнасціўгалінезносін.Калізмрочнаемаўчаннепригнятальнадзейнічае навашагасуседа, топразмернаяадкритасць йприсвяченнеяговаўсевашиясправитаксамазусімнедаречния.Такіявипадкі частабиваюцьсяроджанчин.Такіхжанчиннястримнацягнепадчаспадарожжаўнеадкладнавикласцісуседзям завісься станспраў:адкуль йкуди яниедуць,навошта,якоеіхсямейнаестановішча,лесіхсваякоў йг.д.Вядома,чалавек травні права нашчирасць,аднаквартакантраляваць свійгутарковисверб.

Невартаўметахпадтриманняразмовизакідвацьсуразмоўципитанняміанкетнагахарактару.Такіяпитанні,якіянагадваюцьразмовусаследчим,насцярожваюцьсуразмоўци.

>Випрабаванимсродкамзняццянапружанняўспречци чи простігутарциз'яўляеццагумар.Аднакпамятайце,штозалішнігумар,вастрині й анекдоти незаўседидаречния.


Схожі реферати:

Навігація