Реферати українською » Этика » Основи ділового Спілкування


Реферат Основи ділового Спілкування

 

>Комплекснаконтрольна робота

Основиділовогоспілкування


Тема 1. >ЗНАЧЕННЯДІЛОВОГОСПІЛКУВАННЯ ТАОСНОВНІПОНЯТТЯ

>Ситуація 1

Начальник відділення маркетингуфірми «>Прогрес» КоноваленкоВіктор Степанович провівшинараду із запитаннящодоуправліннямаркетинговоюінформацією. Менеджер відділення,якийвідповідав замаркетинговуінформацію, СтепаненкоГригорійІванович,виступив ізпропозицієюудосконалити системумаркетинговихспостережень якджерелазовнішніхмаркетинговихданих.Вінзапропонуваввмінити вобов'язок всіхспівробітників відділеннязбірданих йоцінкупоточноїринковоїситуації. КоноваленкоВіктор СтепановичнеодноразовоперериваввиступГригоріяІвановича фразами: «>Повторітьще раз!», «>Говорітьповільніше!».ГригорійІванович увідповідь сказавши: «>Меніздається, що у Вас вжесклаласяпевна думка ізданого запитання. Ві просто більше нехочете менеслухати».Віктор Степановичвідреагував на критику словами: «Неговоріть з мноюподібним чином!».

як відумаєте, чиєданеспілкуванняефективним?Чому?

>Які заподійнеефективногослуханнякерівником відділенняпропозиційпідлеглого?

Доякого типусуджень (чибар'єрівспілкування) вівіднесетевисловлення начальника відділення?

Коли б вівідчули,якби були намісціГригоріяІвановича?

1. Зданоїситуації можназробитивисновок щопідлеглийнадтошвидковикладавзмістсвоїхідей тому йоговиступнеодноразовопереривав начальник,протеділовеспілкування –цевзаємодія із приводуконкретної справ, тому начальник винен був донести її допідлеглогосвоєпрохання у болеем’якійформі. Тому на мою думкуданеспілкування неєефективним.

2. До причиннеефективногослуханнякерівником можнавіднестишвидкийвикладзміступропозиційпідлеглого,внаслідок чогокерівникзробивзауваженнящодошвидкоговикладуінформації.

3.Висловлення начальника відділення можнавіднести до типу «наказ,вказівка, команда» бовінзастосовувавфрази: «>Повторітьще раз!», «>Говорітьповільніше!»

4. НамісціГригоріяІвановича явідчув біроздратування та образу бокерівник недаєзмогувисловити свою точкузорущодоспільнихсправ.

Тема 2. >УМІННЯСЛУХАТИЯКНЕОБХІДНАУМОВАЕФЕКТИВНОГОСПІЛКУВАННЯ

 

>Ситуація 2

>Ігор ОлександровичСергєєв здобувшинесподіване заподіяння від свогокерівникаАнтоненка Юрія Михайловича. Уходіспілкуваннявідбувсянаступнийдіалог:

>І.О.: Аліпослухайте! Це заподіяння рокумоє! Це ужезанадто!

>Ю.М.:Чому Візавждичимосьнезадоволені?Га?

>І.О.:Дозвольте,це ж несправедливо.Менізавждидаютьякісьособливі заподіяння.

>Ю.М.:Так-так!Всімвідомо, що Віперевантажені.Менінабридлоцеслухати. Атеперідіть йпрацюйте!

>Питання:

КолихотівсказатиІгор Олександровичсвоємукерівникові,одержавши відньогонесподіване заподіяння?

як ставширеагувати нацекерівник?

>Якінаслідки такогоспілкування?

1.Одержавшинесподіване заподіянняІгор Олександровичхотівсказатикерівникові що заподіяння якуйомупризначили незовсімвідповідаєпосадіпідлеглого, щосамеце заподіяння не входити до йогообов’язків.Іншою причиноюможеслугувати шлюб години узв’язку ізіншимиповсякденнимисправамисаме цогопрацівника.

2.Керівник, Незважаючи нависловлюванняпідлеглого,почав йогокритикувати недаючизмоги допояснень, тім самимпідкреслюючи щокерівникавлаштовуєтакийрозподілсправ.

3.Такеспілкування якщо матірнегативнінаслідки.Підлеглийможевиконатице заподіяннянеякісно чизовсім невиконати узв’язку з шлюбом години.Керівник недаєзмогувисловити свою точкузорупідлегломущодо незовсім правильногорозподілузавдань, ацеможепризвести до неправильноговиконання,непорозуміннямиміжпідлеглими такерівниками, тарозпадом колективу.

Тема 3. >ВЕРБАЛЬНАКОМУНІКАЦІЯ

 

>Ситуація 1

Ві запросили до собі укабінетпідлеглого. Вамнеобхіднодоручитийомуважливе заподіяння, якупотребуєпопередньогопояснення. Вівідчуваєте, що Вашспіврозмовникнапружений й в такомустані навряд чи доброзрозуміє, що відньогопотребують.

>Питання:

1. як Вівстановите контакт із ним?

2.Який методвступу в контакт Вівикористаєте при цьому?Аргументуйте своювідповідь.

1. Длявстановлення контакту ізпідлеглим втакійситуаціїпотрібно ненадаватийому наказу, азробитице увиглядіпрохання чинібитовирішенняспільноїпроблеми.Наприклад: «>Підприємствупотрібнозробитинові закупівліматеріалів, тому, мені бхотілосьдоручитицюсправусаме вам!»Або жвикористатисхвалювальні слова: «>Саме вінайкращезробитецюсправу!»

>Якщокерівник ізпідлеглимдещоспілкуються чиможливотоваришують можнарозпочатидіалог ізпитаньщодоособистихсправпідлеглого,наприкладсімейних чисправзагалом.

2. При цьому можнавикористатиприйом «>Ви-підхід» щоможестворити успілкуванні станпсихологічного комфорту,довіри й таким чиномпривернутиспіврозмовника до болееплідної співпрацю, довирішення запитання более позитивно.Наприклад: «>Я-підхід: «Ненервуйте» – «>Ви-підхід: «Длявирішення цого запитання нампотрібнозаспокоїтисьщоб всеретельноопрацювати».Також можнаскористатисьприйомом «>Я-твердження», щозначнознизитьопір йстворитьособовівідносинидовіри.Наприклад: «>Ви-твердження: «Вінапружені» - «>Я-твердження: «Колі вінапружені, явважаю що ві незрозумієтевсієїсутіданого заподіяння»

Тема 4.Техніка невербальногоспілкування

 

>Ситуація 2

Вашколега просити Васпідняти коробку іпереставитиїї віншемісце.Своєпроханнявінсупроводжуєнаступними жестамидолоні: а)положеннядолоніуверх, б)положеннявказуючого перста. (Див.малюнок) Припустимо, що при цьомувінвикористовував самі і тих сам слова,промовляючи їхні одним тоном голосу й із одним і тім самимвиразомобличчя.

>Питання:

1. Колиозначаєположеннявідкритоїдолоніуверх?

2. Колиозначаєположеннявказуючого перста?

3. як бі Вівідреагували напроханняВашогоколеги уцихситуаціях?

 


1.Положеннявідкритоїдолоні вгоруозначаєщирість,довіру.Людина, якої попросилипересунути коробку, невідчуєніякоготиску, йсприймеце якпрохання із вашого боці.

2.Положеннявказуючого перста схожа насвоєріднупалицю, задопомогоюякоїлюдинупримушують допідпорядкування. Отже людинакотравикористовуєцеположеннянамагаєтьсявстановити уладові надособоюкотрунібитопрохає.

3.Якщоколегавикористовуєположеннявідкритоїдолоні, я бзвичайнодопомігйому.Протеякщо якщовикористаноположеннявказуючого перста,можливо я - невиконав бі цогопрохання.

Тема 5.Процесділовогоспілкування

 

>Ситуація 5

>Порівняйтенаведенінижчевисловлення, в якіміститься критичнаоцінкадіяльностіпрацівника.Оцініть їхнього із точкизорудотримання правилпроведенняпроблемноїбесіди.

1) «Ябачу,Сергію, що твоя робота надновоюматематичноюгрою длядітейрухається згідно ізграфіком. Церідкобуває у нашійфірмі.Твоїпрограмивідміннозроблені ізпедагогічної точкизору, Меніцепідтвердиливчителі, котрі їхні ужевикористовували. Щоправда,нашіконкурентитежоживилися за годину.Може,єсенс внестидеякізміни у нашукомп’ютернуграфіку? Яхотів бі,щобти унайближчий годину обговоривши ізколегамиможливі дії. Несумніваюсь, що вивиникнутьконструктивніпропозиції».

2) «Ну, що ж,Сергію,графіка упрограмі, надякоютипрацюєш, нейде ані в якупорівняння із тім, щороблятьнашіконкуренти.Може,тобіце заподіяння під силу? Читобінаплювати науспіхнашоїфірми?

>Розгляньтецівисловлення із точкизору їхньогомотивуючоговпливу на роботупрацівника.

Упершомувисловленнікерівниквиділивпозитивністорони роботи,наголосивши на бо роботарухається згіднографіку,програмизробленівідмінно. І ужепотімкерівниквніс своївимогищодозмін упрацяхпідлеглого.Такепроведеннябесіди позитивноналаштовуватимепрацівника, врезультаті чого будутьвнесені усіпропозиції тавимогикерівника.

Другависловленняскладається із критики таневдоволеннякерівника.Такийпідхідможепризвести доти щопрацівник невнесезапропонованізміни чи не завершити всю роботу.

>Проте всезалежить від характерупідлеглих.Зустрічаються особинияким для болееякісної роботипотрібнасаме негативна критикаїхньоїдіяльності. Аякийпідхідзастосовувати доти чиіншогопідлеглогокерівник винен знаті сам,звертаючиувагу более детально насвоїхпідлеглих,вивчаючи таким чином їхні характер.

Тема 6. >Видиділовихконтактів.Організація йпроведеннярізнихвидівділовихконтактів

>діловеспілкуванняетикеткомунікація

>Ситуація 1

Менеджер із персоналуспеціальнопідготувався добесіди.Вінподбав просвійзовнішнійвигляд,проводячиспівбесіду приприйомі на роботу,поділивїї втричічастини:вступну,основну,заключну.

Навступнучастинувідвівблизько 15% години длястворенняатмосферивзаєморозуміння.Опитуванняпочав із тими, щоцікавитьобидвісторони, при цьомувсілякопідбадьорювавопитуваного,уникавнегативнихоцінок йкритичнихзауважень,проявлявдружелюбність іінтерес доособистості претендента.

Уосновнійчастині менеджерумілоуправлявбесідою. Кандидат мовивши сам, а менеджер в основномууважнослухав.Намагаючисьвиключитибудь-якийпроявагресивності,переваги,владностістосовноспіврозмовника. Уходібесіди менеджернамагавсявизначити: чидоситькваліфікований кандидат дляданої роботи; чибажаєвінвиконувати роботу приіснуючихумовах; котрімотиви ісповідуванні ціності у претендента; чиєцей кандидатнайбільшпідходящим із всіхінших.

Менеджер не лишенамагавсяодержатиінформацію про кандидата дляприйняттярішення провибірнайбільшпідходящої дляфірми особини.Вінрозповівпретендентові профірму,їїуспіхи ітрадиції,вимоги до персоналу. Менеджернамагався недопускатистилістичнихпомилок, ясновисловлювати свої думи.Вінстежив засвоєю мовою ідикцією, бувтактовний йввічливий.

Уходібесідименеджеровівдалосявиявитинаступністорони претендента:

>Позитивні:доситьвисокакваліфікація ідосвід роботи;гарніаналітичні ітворчіздібності;відміннездоров'я;

>Негативні:відсутністьособистихкар'єрнихпланів,чіткихцілей,пасивність,індиферентність,незрілість, котрі,однак,сполучалися ізнебажаннямпочинати роботу уфірмі ізмолодших посад,наміромодержатиодразузанадто багато;невпевненість усобі іневрівноваженість,нервозність,надмірнаувага догрошовоївинагороди,зацікавленість лише водержанніматеріальних благ;деякаскритність,нещирість, котріпроявлялися – невербально та вербально – вухиленні відпрямоївідповіді;поганівисловлювання проорганізації, в які кандидатпрацювавраніше, й проїхніхкерівників.

Узаключнійчастинібесіди менеджер не ставшиодразусповіщати кандидата пронегативнерішення, що за йогорекомендацією було бприйнято іповідомленокандидатовіпізніше.Вінпідвівпідсумкирозмови і пояснившиподальшийхід прийому на роботу.

Чи можна роботу менеджеравважатиуспішною і правильноорганізованою?

Чидостатньоінформації вописіситуації дляприйняттярішення пронаймання?

1. Припроведенніспівбесіди менеджердотримувавсяосновнихвимогщодо прийому новихспеціалістів.Вінмавзаздалегідьпідготовлений планбесіди; стильспівбесіди бувдоброзичливим тапідбадьорливим; давшикандидатовівисловитися, кандидат мовивши понад менеджера. Уходібесіди менеджеротримавінформацію про кандидата,ознайомив його ізфірмою,традиціями, персоналом. Тому роботу менеджера можнавважатиуспішною й правильноорганізованою.

2.Цільбесіди –збір необходимихвідомостей про кандидата. Задопомогоюспівбесіди менеджердізнався що: у кандидатадоситьвисокакваліфікація ідосвід роботи;гарніаналітичні ітворчіздібності;відміннездоров'я.Проте менеджердізнався й пронегативністорони:відсутністьособистихкар'єрнихпланів,чіткихцілей,пасивність,індиферентність,незрілість,невпевненість усобі іневрівноваженість,нервозність таінше. Тому із цого можназробитивисновок що менеджеротримавдостатньоінформації про кандидатащодоприйняттярішення пронаймання.

Тема 7.Іміджділової л>юдини

 

>Ситуація 1

>Проаналізуйте йобговорітьнаступніположеннящодопрофесійногоіміджу.

1.Дивіться людям вочі.

2. Вашарукостискання винне бути повторюємо.

3.Говорітьсильним голосом.

4. Не будьтескритним.

5.Одягайтесьретельно.

6. Несутультесь, негорбтесь.

7. Будьтеохайним іакуратним.

8.Дозволяйтесобіжестикулювати.

9.Посміхайтесь.

>Питання:

1.Наскільки візгодні (чи незгодні) ізкожним із них?

2.Чому?

1.Дивитись вочіпотрібно,проте постійнапоглядзаважаєспіврозмовникузосередитись,вистачить 10 секунд.

2.Твердим,проте незанадто.Твердерукостисканнясвідчить пронервозністьпротеслабке - проневпевненість.

3. Голос винен бутичітким тавпевненим,протекричати непотрібно.

4.Потрібно бутивідкритим,проте вміру.

5. Припершійзустрічі ізлюдиноюпередусімзвертаютьувагу наїїодяг.Гарний таохайнийодягпрацівника подчеркиваетповагуорганізації до тихий, із кім вонмає справ. Томуодяг виненвідповідатипрофесії,іміджу.

6.Щодопрофесійногоіміджуце не красиво,тому-щокоженпрацівник –обличчякомпанії. Аякщоцимзловживати, томожуть бутипроблемизіздоров’ям.

7.Враження пролюдинуможескластисьлише задопомогоюспостереження, томуакуратність таохайність будутьдоречними.

8.Вербальне таневербальнеспілкуваннядоповнюютьодне одного,проте непотрібноперебільшуватизіжестикулюванням.

9.Посмішка –це вашнастрій. Іцейнастрійможе бутипереданийспівбесіднику,якщо вона якщочистою тадоброзичливою.

Тема 8.Діловийетикет:принципи йфункції

 

>Ситуація 3

«Дмитро,ти представивши собі у резюме у неправдивомусвітлі й,скоріш на,попадешся».

«>Світлано, людизавждипідкреслюють своїкращіякості в резюме.Передбачається, щотиспробуєшприкрасити собі».

«Це удеякіймірі справедливо, але йнечеснописати, щотвійсередній бал 3,0 й що у тобієнеобхіднийдосвід роботи».

«Просто округливши 2,86 до 2,9, а 2,9 –цемайже 3,0.Крім того, до моментузакінчення у мене,можливо, якщо 3,0. Іхто сказавши, що моя робота із продажгамбургерів неміститьприхованийнатяк нафункції менеджера?Підприємствахочутьотриматиспівробітників ізоптимістичнимпоглядом наречі, котріможутьбачитисвітлісторони життя. Просто япокращив їхнівраження про собі».

«Тідужеприкрашаєшфакти. Ценеетично».

«Ати усеускладнюєш.Краще бти приберегла своїуявлення пробізнес-етику для собі».

Дмитровідчуває собі упастці.

>Питання:

1. як бівчинили ві?

2.Наскільки можнаперебільшуватидані в резюме, незаходячидуже далеко?

3.Якщоякась організаціявиявляєперебільшення в резюме, що вона,скоріше на,зробить? Коли,якщо вон якщосприйматице якнеприховану брехню?

1. Явважаю що резюме виннескладатись ізреальноїінформації бонеправдивепредставлення кандидатасприятиме негативномурішеннюроботодавця.

2.Дані в резюмеповинні бути максимальноточними дляефективностіоцінкиздібностей кандидатароботодавцем.Протеокруглення числа 2,86 до 2,9 не якщонадто великимперебільшенням.

3.Скоріше на, організація,виявившиперебільшеннявідмовить кандидату унаданні посади. Увипадкуякщо організація якщосприйматиперебільшення якнеприховану брехню,можливоця організація якщокористуватисьнеуважністю кандидата (>працівника), чи ж матірнедовіру із боці кандидата томувін незможевиконуватискладні таважливі заподіяння що негативносприятиме йогокар’єрномурості.


Схожі реферати:

Навігація