Реферати українською » Этика » Офіс шкірного дня


Реферат Офіс шкірного дня

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

Темакурсової роботи «>Офіс шкірного дня» іздисципліни «>Діловийетикет».

>Дуже часто мипотрапляємо ускладніситуаціїбіля дверей,ліфтів тасходів бо неможемовибратиправильнуповедінку. Чиповинні мипритримуватидвері? Читребавиходити зліфту упротилежному порядку доти, заяким ми заходили? Чинеобхідночекатипокизупинятьсядвері, котріобертаються?

>Даючивідповідь наподібні запитаннясучаснийділовийетикетбільшоюмірою, ніжраніше,виходить зпрактичності. При цьомуввічливість вофісі всечастіше непов'язуєтьсязістаттюпрацюючих. Убудь-якому жразі,якщо ві незнаєте, Якаповедінка якщоправильною утій чиіншійситуації,робіть так, якпідказує вамздоровийглузд, й вабсолютнійбільшостівипадків вашвибір якщобезпомилковим.

Томупершимпитаннямкурсової роботи якщо яктребазаходити тавиходити ізофісу.

>Збираючись ізвізитом дофірми,установи, ізякою працює вашакомпанія, незабувайте про ті, що вашаповедінка под годинузустрічі не лишевідображатиме вашуособистість, а івпливатиме на вашихпартнерів, ізякими візустрічаєтесь. Так самевашівміннязустріти гостя йповодитися із нею ввашомувласномуофісізможуть багаторозповісти провашісвітські таділовінавички.

Друга запитаннякурсової роботиє провізит доофісу, таповедінка господаря та гостяофісу.

>Місце, де віпрацюєте,незалежно від того, яку воно та –індивідуальнеробочемісце чиокремийкабінет,значноюміроюхарактеризує вас та вашуфірму/компанію.Виходячи із цого, вібезумовнохочете,щоб вашеробочемісцесправляло максимальнопозитивневраження. Томунаступниметапом якщорозглядетикетуіндивідуальногоробочогомісця.

>Завждитребаповажатисвій тачужий годину.Розглянемо яктребаберегти таефективновикористовуватиробочий годину.

Укожномубізнесієзакритаінформація: проокремуспецифічнувиконувану роботу; пропатенти таукладеніконтракти; пропродажі таприбутки; провиробництво тавпровадженняновоїпродукції.Цей списокможе бутибезкінечним. як можнауникнутирозкриттяконфіденційноїбізнес-інформації? Це мирозкриємо взаключномупунктікурсової роботи.


1.Вхід тавихід ізофісу:двері,ліфти, сходи

1.1Двері

>Вхід тавихід з дверей – ненайскладнішаситуація, але й багато людейїїневиправданоутруднюють. Урезультатідехто,наближаючись до дверей разом ізіншимиспівробітниками,починаєстишувати ходу,щоб непідійтипершим й невирішувати запитання,хтовідчиняє тапритримуєдвері.Ще у недалекомуминулому багато правилетикетущодо того,хтовідчиняєдвері,хто їхніпритримує йхто проходити нихпершим,виходилизістаті чи статусуосіб (>чоловік-жінка,підлеглий-начальник).Сьогодніці правилапереважнозорієнтовані напрактичність.

>Основоюповедінки уподібнихситуаціяхсучаснийділовийетикетпропонуєвибрати принцип –дверівідчиняє тієї,хтопершим перед тимпідходить.

>Звичайно,завждиєввічливимпритриматидвері дляіншоїлюдини, особливо,якщо унеїзайняті руки, чиційособіважкопересуватися, чи ждвері незачиняютьсящільно, ахитаються йможутьвдарити того,хто ідепозаду вас. Вочевидь, що не можнавідпускатидвері ані перед кім,сліддочекатися,поки людина, щойде за вами, викличеможливість самапритриматидвері.

>Супроводжуючивідвідувача вашогоофісу,завждинамагайтесяпідійти до дверейпершим,відчинити тапритримати їхнього для гостя.

>Якщо ві –жінка, числід вамвідступитивбік,щобколега – Чоловікзмігвідчинитидвері вам?Якщо ві –наймолодший запосадоюсередгрупи, що наближається до дверей, читреба вампоспішити,щобвідчинитидверівашому начальнику?Відповідь наподібні запитаннязалежить як від рис вашого характеру, то й відкорпоративної політикивашоїфірми,організації чиустанови. Вочевидь, що утрадиційномуділовомуоточеннікращимвиборомвідповідно будуть болеетрадиційні правила – Чоловікпритримуєдвері дляжінки,нижчапосадова особавідчиняєдвері длявищоїпосадової особини.

>Завждинадзвичайноважливопам'ятати прозбереженняобличчяоточуючих вас людей,тобтоуникатиситуацій, у які смердотіпочуватимуть собі некомфортно.Якщо старший завіком Чоловікпочуватиме собіображеним уситуації, колижінка ненадастьйомуможливостіпритримати длянеїдвері й тім самимопосередковановкаже на йогонемолодийвік,співробітниціслід Дозволитицезробити.Рівноюміроюсправедливе йпротилежне:якщожінкапочуватиме собінезручно у томуразі, коли групаколег-чоловіківчекатиме нанеїбіля дверей,щобпропуститиїїпершою,їмтреба простойти за порядкомнаближення до дверей –хтопершимпідійшов до дверей, проходитипершим.

1.2Двері, щообертаються

>Метоюстворення дверей, щообертаються, було бприскорення руху у двохнапрямках черезвузькийпрохід. Однакефективність таких дверейзначноюміроюзалежить відвміння тихий,хто входити тавиходить,сприйняти й підгримуватизаданішвидкість та ритм руху. У такомувипадкусинхронні діїєвиявомввічливої співпрацю.Раптовізупинки та змінушвидкостіможуть бути якгрубі, то йнебезпечні.Ключовим моментом для шкірного,хтовикористовуєдвері, щообертаються,має бутиуважність табажанняпристосуватися.

>Людина, котра ходитиповільно, чи ж простовідчуває собі некомфортно,проходячи черезподібнідвері, виннадочекатися,поки пройдоосновнийпотік й после тогорухатисязізручним для собі темпом ташвидкістю.Якщо віпідійшли до дверей, щообертаються, зразу после того, як така особазайшла вони,ввічливим якщодочекатися,покидверізвільняться, чи жприлаштуватися,синхронізувативашішвидкості,щобуникнутипідштовхування того,хто ідепопереду.

Колі до васприйшоввідвідувач й ві заходите чивиходите із ним збудинку черездвері, щообертаються, віпершим проходьте черездвері йзустрічаєте гостяпротилежнійстороні,вказуючинапрямокподальшого руху.Входячи удвері, ві можетесказати: «Язустріну вас напротилежномубоці» – вашгістьпочуватиме собікомфортніше. Будучихазяїном, віштовхаєтедвері, але й недужешвидко.Післявиходу із дверейдочекайтеся вашого гостя;якщо за вамийдекількаосіб,сліддочекатися,покивийдутьусі, йпотімпродовжувати рух.

1.3Ліфти

Уминуломукоординувативхід тавихідпасажирівдопомагалиоператориліфтів.Тепер усезалежитьлише відповедінки тихий,хтокористуєтьсяліфтом, при цьомупередбачається, що усі будутьввічливими тапередбачливими.

На шкода, не усіпасажириліфтівзнають чи жпрактикуютьввічливуповедінку. Алічим понадбажаючихскористатисяліфтом (й у зв'язку ізцим,чимповільнішерухаютьсяліфти), тімбільшанеобхідність, потреба уввічливійповедінці.Чемний (йпрактичний)пасажиррозуміє, щочим понадвін якщовраховуватиінтересиінших, тім ізменшими проблемами тазатримкамирухатиметьсяліфт й,відповідно, тімшвидшевін (>пасажир)дістанеться допотрібногойому зверху.

Колідверіліфтавідчиняються,зачекайтетрохи,щобпобачити, чивиходитьхтось зпасажирів.Поспішаючи зайти, ві можете чизіткнутися із кимось, чи ж простоуповільнитиподії,намагаючисьрозійтися ізіншими людьми, котрі у своючергу будутьпрокладатисобі дорогу.Подібний «>танець»можезабрати багато години.Можливопритриматидверіліфта рукою у тому,щобвстигнути зайтиусередину.Якщо візбираєтесьвиходити нанаступномуповерсі, а із вами заходитичимало людей,зачекайте,пропустіть їхні йзаходьтеостаннім. Утакийспосіб вірозташуєтесь як раз переддверималіфта, щополегшить вашвихід.

>Зайшовши доліфта,просувайтеся навільнемісце,даючиіншимпасажирамзмогуйти за вами, й не забудьте заможливостіпритриматидвері чи жнатиснути на кнопку «>Відчиненідвері»,якщопобачитекогось,хтопоспішає доліфта.Прийнятноюповедінкою дляпасажирів, котріпершимизайшли доліфта, якщорозміщеннявздовж йогостінбіля дверей;іншіможутьставатиуздовжбокових тадальньоїстіни; тих,хтозаходятьостанніми,розміщуютьсяусерединіліфта.Займатимісце уцентрі,виходячи збажання бутипершим привиході, нерозсудливо.Крім того, щоподібнаповедінкаєневвічливою, вонапризведе доуповільненняпроцесу, боприсутнімдоведетьсяобходити один одного.

>Супроводжуючи гостя,притримайтедверіліфта длянього йнадайтеможливість зайтипершим.Виходячи ізліфта, заможливостітакожпритримайтедвері для гостя йвкажітьнапрямокподальшого руху, сказавши,наприклад: «>Мійофіс –ліворуч коридором».Якщо віпроводжаєте гостя послевізиту до вашогоофісу,доведіть його доліфта тадочекайтеся,покивідчинятьсядвері.

>Якщо ві немаєтеможливостідотягнутися до кнопкипотрібного вам зверху,ввічливопопросіть того,хтоможецезробити, йпотімподякуйтеїй чийому.

>Штовхнувшикогось,вибачтесь.

>Якщоліфтзупинився не так навашомуповерсі,посуньтеся,щобнадатиможливістьбажаючим зайти. Уразі колиліфтдужезаповнений, вістоїте переддверима й тих,хтознаходиться углибині,білядальньоїстінки,бажаютьвийти,такожвийдіть,щоб незаважати руху, але йпритримайтедверіліфта,щоб незалишитися на чужомуповерсі.

>Стоячи углибиніліфта,скажіть, коли візбираєтесьвиходити.Зробитицебажанозаздалегідь, дозупинкиліфта навашомуповерсі,щобіншіпасажири малі годину йможливістьзвільнити вам дорогу. Таким чином візбережетевласний тачужий годину, що йважливо.

>Якщоліфт непереповнений й віпізнали особу, котра лишезайшла,ввічливим якщопривітатися із нею тапочатикороткунеформальнубесіду.Якщо доліфта, дезнаходитесь ві тавашіколеги,зайшлазнайома вам людина,представтеприсутніх один одному.

Будучи уліфті, не вартоголоснообговорюватиприватніпроблеми чи ж запитання, котрівикликаютьпротиріччя. Ві можете не знаті,хтознаходиться уліфті разом із вами чизайшов донього, й ві незвернули нацеуваги. Нетребаставатиджерелом чиоб'єктом трохи –це нерозумно й не красиво.

1.4 Сходи

>Хазяїнофісу по сходахзавжди ідепопереду гостя, Незважаючи нанапрямок руху – вгору чи вниз. Цедаєйомуможливість послепривітаннявказувати дорогу. При цьому можнасказати: «>Дозвольтепоказати Вам дорогу».

>Колегипочинають рух по сходах,незалежно відстаті: у такомуразізначеннямає порядок, уякому смердотіпідійшли досходів; годиноюрозмірсходівдозволяєрухатися паралельно, незаважаючи один одному.Ніколи нетребайтидужеблизько долюдини, Яка ідепопереду.

>Підганятилюдину на сходаходночасно йнебезпечно, йневиховано.Якщохтось ідеповільніше, ніж вамхотілося б,стиште ходу чи заможливостіобженіть «тихохода», але йніколинікого невимушуйтеприскоритися. Уразі, коли вірухаєтесьповільно, пропускайте тихий,хто ідешвидше. Ві можетесказати: «>Проходьте вперед, я - непоспішаю».

>Ідучи по сходах, очевидноважко підгримуватирозмову, томукращезачекати,поки ві спуститеся чипідніметесь. Цедопоможеуникнутинезручноїситуації, колихтось зприсутніх немаєможливостібрати доля врозмові.

>Основніположеннязісказаноговищевкладені всвоєрідномуПутівничку черездвері,ліфти, сходи.

1.5Путівничок черездвері,ліфти, сходи

1.5.1Двері

>Хто ідепершим: Тієї,хтопідходитьпершим. (>Пам'ятаємо прокорпоративнуполітикуофісу та йоготрадиції.)

>Переваганадається: Людям,якимважкопересуватися; атакож тім, хто маєзайняті руки.

>Іншізауваження: >Притримуйтедвері для особини, котрайде за вами.Якщохтосьпритримавдвері вам, не забудьтеподякувати.

1.5.2Двері, щообертаються

>Хто ідепершим: Тієї,хтопідходитьпершим.Хазяїнофісу ідепопереду гостя,обережно йнеквапливоштовхаючидвері йзустрічаючи гостяпротилежномубоці.

>Переваганадається: Людям,якимважкопересуватися; особампохилоговіку; тім, хто маєзайняті руки; атакожвашомухазяїну (>особі, учийофіс віприйшли).

>Іншізауваження: >Намагайтеся підгримуватипостійнушвидкість руху, незупиняйтеся й незмінюйте темпраптово.

1.5.3Ліфти

>Хто ідепершим: Тієї,хтопідходитьпершим.Гість заходити перед господарем.Господарвиходитьпершим,притримуючидвері для гостя тавказуючинапрямокподальшого руху.

>Переваганадається: Людям,якимважкопересуватися; особампохилоговіку тапасажирам, щовиходять.

>Іншізауваження: >Притримуйтедвері чинатисніть кнопку «>Дверівідчинені» дляполегшення рухупасажирів, котрівиходять чизаходять, а того,щобнадатиможливість особам, котріпоспішають доліфта,встигнутипідійти донього.

1.5.4 Сходи

>Хто ідепершим: >Хазяїнофісу. Уіншихвипадках – тієї,хтопідійшов досходівпершим.

>Переваганадається: Людям,якимважкопересуватися, чи тім,хтопоспішає.

>Іншізауваження: >Ніяким чином непідганяйте людей на сходах,якщо віпоспішаєте –обійдіть їхнього.


2.Візит доофісу.Поведінка господаря та гостя

Уціломувізит доофісу неєчимосьнадзвичайноскладним:існуючіщодонього правила –прості йконкретні.Зрозуміло, що ті, як візустрінете тапривітаєте гостюючи ввашомуофіс},впливатиме на тонмайбутньоїрозмови,рівеньефективностізустрічі вцілому, атакожподальшийрозвитоквзаємовідносинміж вами й вашим гостем,між гостем йвашоюкомпанією,міждвомакомпаніями,представниками які ві й вашгістьє.Дуже часто,приходячи уновемісце тазустрічаючись ізнезнайомцями, людипочувають собінапружено й недужевпевнено, вісьчому вподібнихситуаціяхмаютьзначеннянайменшідеталі. Вам,зрозуміло,хочеться,щоб усєпройшло, як годити, й вашазустріч принесланеобхіднірезультати,заклаласоліднепідґрунтя длямайбутнього. Ті, як вівпершепривітаєте гостюючи ввашомуофісі,можезначноюміроювизначити, чизустрічатиметесь ві ізцієюособою, уже як ізпостійнимділовим партнером,надалі.

2.1Етикетвізиту

>СИТУАЦІЯ >ДІЇГОСПОДАРЯ >ДІЇ ГОСТЯ
Часвізиту Не змушуйте вашого гостячекати уприймальні,це ненайцікавішемісце вашогоофісу. Доти ж, годину вашого гостя так самеважливий, як й вашвласний >Приходьтевчасно, чи накількахвилинраніше у тому,щоб матірдодатковий годину дляотриманняперепустки,роздягання вгардеробі
>Прибуття Детальнопоясніть, якнайкращедістатися домісцяпризначення, назвавшиоптимальний маршрут. Точнісінькозорієнтуйте гостя, дерозташований вашкабінет,офіс. Занеобхідностівнесітьім'я гостя список наперепустку.Зустріньте гостя привході чи уприймальні тапроведіть вофіс.Якщовикористовуєтеліфт,притримайтедвері для гостя.Якщо вівикористовуєтедвері, котріобертаються, господар проходитипершим,щоб матірможливістьвказати гостюнапрямокподальшого руху Занеобхідностіуточніть ваш маршрут передвиходом. Привході доустанови чи уприймальніхазяїнаназвітьсвоєім'я,організацію, якої віпредставляєте, атакожім'я особини, доякої віприйшли. Занеобхідностізапропонуйте своюбізнес-картку
>Привітання >Привітайтеся,посміхнувшись тапотиснувши руку. Призустрічі вкабінеті/індивідуальномуробочомумісці –підніміться тавийдітьіз-за столу >Аналогічні дії дляпривітання
>Верхнійодяг,головнийубір >Повісьтеверхнійодяг таголовнийубір гостя >Почекайте,поки господарпокаже, деповіситиверхнійодяг таголовнийубір.Якщотакемісце не якщовказано,покладітьречі насусідній із вашимстілець
>Розміщення >Запропонуйтесісти,вказавшимісце, яку якщо не лишекомфортним, а ідостатньозручним дляведеннязаписів. При цьомугість й господармаютьсидіти якрівні, астіл не винен бутибар'єромміж ними >Почекайте, доки господар невкаже ваммісце, десісти (>можливо, вамзапропонують перейти віншеприміщення). Некладітьнічого настілхазяїна –це йоготериторія. Портфель чи сумкукраще напоставити напідлогу.Якщо вібажаєтепереставитизапропонованийстілець чикрісло,зробітьце лише іздозволухазяїнаофісу
>Неформальнабесіда >Тривалістьнеформальноїбесіди – від 3 до 5хвилин, после цогопереходьте досправ (ві можетезапропонувати гостюкаву, чай, воду чисік) >Ініціативаналежить господарю,якщовінзапропонувавзустріч; упротилежномувипадкуініціатива за гостем
>Початокбесіди >Зразу,якщо цого не було бзроблено припризначеннізустрічі,визначте годину,який ві можетевідвести длябесіди із вашим гостем 3розуміннямпоставтеся доможливихзмін учасових рамкахзустрічі
>Бізнес-картки >Запропонуйте гостю своюкартку, атакожкарткуорганізації, якої віпредставляєте >Попросітькарткухазяїнаофісу/організації, якоївінпредставляє,якщоїї вам незапропонували.Якщобізнес-карткизнаходяться успеціальнійпідставці (>холдері), перед тім, яквзяти одну,запитайтедозвіл ухазяїнаофісу
>Паління >Запитайтедозвіл у гостя («Ві не будетезаперечувати?») >Намагайтесяутриматися відпаління
>Перерви убесіді Невідволікайтеся нателефоннідзвінки та наіншихвізитерів,якщо смердоті лише непов'язані ізякоюсьекстремальною,терміновоюсправою.Якщо ж до вашогокабінету >Якщо господарофісувимушенийпереговорити телефоном,запитайте (>цеможливозробити й задопомогоювідповіднихжестів), чихотів бівін вестирозмову безприсутності сторін-
>хтосьзайшов, короткопредставтеприсутніх (читреба вамвийти).Якщо докабінетухазяїнахтосьзайшов,привітайтеся,піднявшись
>Прощання Завідповідних умів позитивнооцініть фактзустрічі,їїрезультати.Проведіть гостя доприймальні (доліфта чи довиходу).Якщовізитерзатримується,вибачившись,скажіть, що віобмежені учасі (вашпомічник/секретарможенагадати вам пронаступнузапланованузустріч) >Піднявшись,потисніть руку. Незатримуйтесь безпотреби, незатягуйтебесіду. Присприятливих,позитивних результатахзустрічіможливенаписаннялис-та-подяки

2.2 Часвізиту

>Перше йнадзвичайноважливе – незабувайтедомовитися пронеобхідну вамзустріч,інакше ві простозгаєтесвій годину,прийшовши безпопередньої догоди; при цьому вівиставите собі уневигідномусвітлі (якнеорганізована людина, Яка, доти ж, нецінуєчужий годину).

>Домовившись прозустріч,приходьте нанеївчасно –це вашобов'язок як гостя. Незапізнюйтесь й незмушуйтенікогочекати.Якщовисокапосадова особа якщовимушеначекати на вашприхід, навряд чи воназахоче вести справ із вами тавашоюфірмою умайбутньому. Доти ж,прийшовши назустрічзнервованим йзахеканим (>адже ві, очевидно,поспішали), ві будетезмушенівитратитидодатковий годину у тому,щобвлаштуватися,скинутинапруження від дороги тасконцентруватися набізнесі.

>Особа, Якапризначилазустріч йвизначилаїї годину, винна на даний момент приходувідвідувача бутивільною йготовою добесіди.

>Якщо ві – господар й ві невкладаєтесь узапланованийробочийграфік,попередьте процевідвідувача, як лишевін Прийде.Залежно від того,наскількиможескоротитисязапланована із нимзустріч,гістьможе чизгодитисязачекати, чивирішити прийтипізніше чи перенести переговори наінший день й годину. Уподібнійситуаціїнамагайтесянадативідвідувачуможливістьвибрати ізкількохваріантівперенесеннявашоїбесіди, незалишайте його передєдинимвибором.Також незмушуйте вашого гостясидіти уприймальні тапочувати собі некомфортно від думи, що ві пронього простозабули чи жвін ставшижертвоювашоїнеорганізованості.

>Якщогістьвимушенийзачекатидеякий короткий годину,ввічливим якщозапропонуватийому чай,каву, воду. Упригодістанутьзручнийстілець/крісло такількасвіжихжурналів.

>Якщо ві –гість й візапізнюєтесь більше, ніж на 10хвилин,зателефонуйте йпопередьте проце особу, Яка на васчекає (чиїїпомічника).Запропонуйтеможливістьвідмінити чи перенести вашузустріч.Прийшовши іззапізненням,обов'язкововибачтесь перед господарем.

2.3Прибуття

>Господармаєчітко й доступнопояснити гостю, яккращедістатися домісцяпризначення (людина, щовитратиладорогоцінний годину,розшукуючипотрібну адресою, навряд чиприбуде назустріч ухорошомунастрої).Необхіднотакожвказати,куди конкретнослідітивідвідувачу после того, яквін Прийде завказаноюадресою (уприймальню привході? натретій поверх? у 573кімнату?ліворуч відліфта коридором?). Удеякихвипадкахвідвідувач виненрозписатися привході таотриматиперепустку. Максимальнополегшити для гостяпроходження всіх формальностей,пов'язаних ізпитаннями безпеки, –обов'язок господаря. Цевключає йгарантію того, щоім'я особини, котраприйшла до вас назустріч,занесене увідповідний списоквідвідувачів.

>Якщо вігість, беззатримкиповідомляйте просвоєприбуття домісцяпризначення: уприймальніназвітьсвоєім'я,організацію,фірму,компанію, якої віпредставляєте.Вручіть своювізитнукартку (ізперерахованими посадами, що віобіймаєте), атакожназвіть особу, ізякою визапланованазустріч. Будьтеввічливим до всіхприсутніх.Якщо особа, доякої візвертаєтесь уприймальні,розмовляє телефоном,спокійнозачекайте,поки вонзвільниться йзможеприділити вамувагу. Колі ві приходьте довеликоїорганізації, частокорисно знатідодатковий номер (>telephoneextension)офісу особини, ізякою візустрічаєтесь. Утакийспосіб ві можетеповідомити господаря чи йогопомічника, що ві намісці, йхтось з них Прийде,щоб провести вас доофісу.

>Ніколи неслідприноситиїжу чинапої до чужогоофісу,якщо лише вас це не попросили забезпечитиїжу длязапланованоїзустрічі. (>Нікому незахочетьсядивитися, як віїсте, апотім,можливо, йприбирати за вами).

2.4Привітання

>Відвідувач й господармаютьпотиснути один одному руки таобмінятисяпривітнимипосмішками (>детальнішедивітьсярозділ 3 «>Вмінняспілкуватися»: «>Вітання тарекомендування»).Якщо дляпроведеннябесідинеобхідно перейти віншеприміщення (>наприкладкімнатупереговорів), господар винензаздалегідь забезпечититакуможливість,щобуникнутинеефективноївитрати години.

2.5Верхнійодяг,головнийубір

>Господарюналежитьзапропонуватиповіситиверхнійодяг чиголовнийубір гостя. Удеякихорганізаціяхіснуєцентралізований гардероб чи жєможливість облишитиодяг уприймальні. Уразі, коли угардеробі великачерга, можназабративерхнійодяг доофісу господаря. (>Цейваріантдопустимий, але й незавждибажаний.)

>Якщо господар непокаже,куди можнаповісити/покластивашіречі у йогоофісі, простопокладіть їхнього насусідній ззапропонованим вамстілець чикрісло.

2.6Розміщення

>Господарвказує гостю, де можнасісти. У своючергувідвідувач, непоспішаєсісти наперше-ліпшемісце, щойомусподобалося чинайближче донього, ачекає,поки господарвизначить,яким якщорозміщення.Якщо заякоїсь заподій господар, невказав гостюмісце (>можливо, простозабувши проце),прийнятним йпідходящимкроком якщо перед тім, яквмоститися узручномукріслі,запитати, десісти.По-перше, очевидно, ві будетепочувати собі некомфортно, колираптомз'ясується, що візайняличужемісце.По-друге,можевиявитися, що вашабесідавідбуватиметься віншомуприміщенні, а чи не там,куди віспочаткузайшли.

>Якщозустрічвідбуватиметься вкабінеті господаря,вінмаєзаздалегідьвпевнитися, щовідведене,запланованеприміщення вже були наготові,маєналежнийвигляд й якщовільним у потрібен для цого годину. Де б не було бзапланованепроведеннябесіди, господар виненнадативідвідувачузручне,достатньогорозмірумісце, яку дозволяло б занеобхідностіробитинотатки.

>СергійНіконов, партнерюридичноїфірми,прийшов назустрічзі своїмклієнтом, ВасилемХмарою, до йогоофісу.Післяпривітання тарукостискання ВасильзапропонувавСергіюсісти укрісло.Щевимовляючиостаннє слово, Васильусвідомив, що,прийшовшивранці докабінету,вінзалишив на цьомукріслівогкий віддощу плащ.Почуваючи собідуженезручно, Васильшвидкоскрикнув: «>Зачекайте!»,стягнув плащ ізкрісла йдодав «>Сідайте, чи ласка». На шкода,цекрісло було бєдинимвільниммісцем укабінеті господаря, тому, Незважаючи на усізусилля Василя бутигостиннимхазяїном,виявилося, що його гостю було бзапропонованевогкесидіння.

>Господар виненпіднятися йвийтиіз-за столу,щобпривітативідвідувача.Сидіти ізвідвідувачемкраще на якрівні, непідкреслюючи статусприсутніх: «>гість – господар». Уразі, колирозмірикабінету чиіндивідуальногоробочогомісця недозволяють гостю та господарюсидітипоруч за одним столомпереговорів, можнапоставитистілецьвідвідувачабезпосередньобіляробочого столу господаря, чи ж перейти доіншого, болеезручного,приміщення.Стіл не винен бутивидимимбар'єромміж гостем та господарем.Водночасважливо,щобприсутні несиділидужеблизько один до одного.Наявністьпідходящої,прийнятої уділовихстосунках,відстанідопомагаєзберігати й підгримувати вашупрофесійнурепутацію.Діловийетикетвизначає, щокомфортноювідстанню приспілкуванні уробочійситуаціїєприблизно 90сантиметрів, що практичнодорівнюєдовжинівитягнутої руки.

>Світлана Пилипенків, менеджерфірми, попросила зайти донеї своюколегу, ОксануІващук,щоб тарозказала, котрі запитанняобговорювалися наробочомузасіданні, деСвітлана незмогла бутиприсутньою. НевстиглаСвітланазапропонуватиОксанісісти, як тапочаларозповідати прогарячудискусію назасіданні.Переповненаемоціями, Оксана ходила покабінету, всенаближаючись доСвітлани, котразмушена буввідступати тому. Урезультаті, на даний моментзакінченняОксаноюїїрозповіді,Світланавиявиласяпритиснутою достінки.

>Відвідувач не виненрухатизапропонованиййомустілець чикрісло бездозволу/відповідноїпропозиції господаря.Якщо віпересувалистілець, послезакінченнязустрічіпоставте його намісце. У томуразі, коли вамнеобхідно наблизитись дочогось, арозташування вашогостільця недаєтакоїможливості,спробуйтеспочаткунахилитися употрібному вам напрямі,якщо ж цоговиявиться недосить, встаньте надеякий годину,щоб можна було бпобачитидокументи/матеріали, котріобговорюються.

>Гостю неслідставитисвій портфель / сумку наробочийстіл господаря –це йоготериторія. Нетребатакож бездозволучіпати,брати до рукречі настолі господаря,навітьякщо смердотімаютьвиглядіграшок чи ж відумаєте, щоцеіграшки.

>Головний менеджероднієї ізкомпаній поставивши насвоємуробочомустолічорнулаковану коробкунезвичноїформи. Коліхтосьвідкривав коробку, ізнеївискакувалалялька-клоун ізнаписом у руках: «Нечіпаймоїх промов».Дуже скоросередспівробітників нелишилосяжодногобажаючоговзяти коробку до рук.

2.7Неформальнабесіда

>Якщоініціаторомзустрічі був господар,він ймаєрозпочатибесіду. Упротилежномувипадкуініціативаналежить гостю.Першіхвилинибесідамаєноситинеформальний характер, после цого можнапереходити досправ. як правило,кількоххвилин (годиною,кількохречень)достатньо.Гостюневвічливоуникатинеформальноїбесіди й зразупереходити дообговоренняділовихпитань.Звернітьувагу наособистість господаряофісу, йогонастрій (особливо,якщо візустрічаєтеся із нимвперше).Деякібізнесменирозглядаютьнеформальнубесіду якважливийзасібвстановленнясприятливихділовихвзаємовідносин.Деякіставляться до такого родурозмов як дочистоїформальності. Уціломувважається, щонеформальнабесідаєнеобхіднимелементомділовогоспілкування.Кількахвилиннарозмова, Якапередує переговорам,можевключатизауваженнящодоофісу й йогооформлення –картини,відзнаки,предметимистецтва, книжки. Уцей годину господарможезапропонувати гостю чай,каву,сік тощо. (>Детальнішедивітьсярозділ З «>Вмінняспілкуватися»: «>Неформальнабесіда:вмінняслухати та говорити»).


2.8Початокділовоїбесіди

>Хазяїнможенагадати провизначенуранішетривалістьзустрічі чи зразусказати,який годинувінможеприділитидискусії (>якщо цого не було бзробленозаздалегідь). У томуразі, коли господар забудь-яких причинможеприділити гостю менше години, ніж було бдомовлено,він винен зразупопередити проце. У своючергугістьмає ізрозуміннямпоставитися доможливихзмін й,виходячи ізконкретноїситуації,вибратинайкращий для собіможливийваріант –погодитися накороткузустріч,запропонувати перенести переговори й т.ін.

2.9Обмінбізнес-картками

Ві можетепредставити своюбізнес-картку на початку чинаприкінцізустрічі: у цьомувипадкуділовийетикет невизначаєжорстких норм,виходьте зконкретноїситуації, з того, як проходитирозмова.Якщо господар незапропонувавсвоєїкартки /карткикомпанії, якоївінпредставляє,відвідувач перед тім, якпіти,можепопроситиїї.Якщобізнес-картки стоятиме біляспеціальнійпідставці (>холдері), перед тім, яквзяти одну,слідзапитатидозвіл. Ві можетезапропонуватидвісвої/своєїкомпаніїкартки – одну для господаря, одну для йогопомічника/секретаря. У своючергу ві можетепопросититакождвікартки – одну для вашогоRolodex, одну для файлаклієнта/файла йогокомпанії. (>Детальніше проетикетбізнес-картокдивітьсярозділ 3 «>Вітання тарекомендування»: «>Етикетбізнес-карток»).

2.10Паління

>Гість виненнамагатисяутримуватися відпаління.Господар перед тім, якзапалити,маєзавждизапитатидозвіл увідвідувача.


2.11Перерви убесіді

>Ніхто

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація