Реферати українською » Этика » Планування та підготовка діловіх поїздок


Реферат Планування та підготовка діловіх поїздок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

 

>Вступ

1.Планування тапідготовкаділовихпоїздок

1.1Питання, на котрітребазвернутиувагу припідготовціпоїздки

1.2Багаж,якийполегшить вашупоїздку

2.Етикет удорозі

2.1 Колиробити, коли вдорозівиникаютьпроблеми?

3.Готуємося довідрядження за кордон

4.Вдалезавершенняділовоїпоїздки

5. Вам у гостяхділовийпартнер-співвітчизник

6. яквдалоприйнятизарубіжного гостя

>Висновок

>Література

 


 

>Вступ

Темакурсової роботи «>Діловіпоїздки» іздисципліни «>Діловийетикет».

>Євеличезнакількість причин дляділовихпоїздокбізнесмена.Можливо, ваша посаду й роботатакожпотребуютьчастихвідряджень.Якою б не був причинапоїздки, у тому,щоб вонапройшлавдало, передвід'їздом віповинні матірвідповіді натакі запитання:

1.Чому їду?

Вамнеобхідночіткоусвідомлюватицілі вашоговідрядження.Завдання,поставлені перед вами,мають бутивідомітакож тім особам, котрізустрічатимуть Вас йпрацюватимуть із вами под годинувідрядження.Розумінняочікуванихрезультатівдопоможе усімвідчувати собі комфортно йвпевнено,зосередитися напідготовці домайбутньої роботи, що у своючергу,безумовно, станізапорукоюефективноговикористанняробочого години.

2.3 кім Менінеобхіднозустрітися, комутребапередзвонити под годинупоїздки?

">Звалитися на голову"комусь з вашихпартнерів чиклієнтів,приїхавши безпопередження, —відвертагрубість. Такого родупоїздка-експромтможе бути (йшвидше навиявиться) мало чи абсолютнонеефективною.Аджедоклавшипевнихзусиль у тому,щобдістатися домісцяпризначення, ві можетез'ясувати, щопотрібна вам людина якщовідсутньоюпротягомнаступного тижня.Хорошіманеривимагаютьзаздалегідьпопередити про своїпланищодопоїздки, атакож максимальнонаблизитисвійграфік дографікасторони, щоприймає,зробивши йогонайзручнішим длягосподарів.

>3.Що Менінеобхідновзяти із собою?

>Значення, ">вартість",ефективність вашихзустрічей под годинувідрядженняможуть бутизначноюміроюзнижені,якщо ві не будете матір необходимихматеріалів тадокументів.Якщо візаздалегідь поставитесобітаке запитання,цедопоможе вам не лише незабутипотрібніпапери таіншіматеріали, але й іперевірити,наскільки смердотіготові.

4.Яким якщонаступний послепоїздкикрок?

Вашавідрядженняможе бутилише однимкроком подовгійдорозі,якоюпрямує вашафірма/компанія допоставленихцілей.Якщо ві будете знатікінцеву мітку, вам якщолегшеуникнутизупинок таобходів.

>Куди б не був вашаділовапоїздка — у місто, доякого можнадістатися за 20хвилин, чи наГаваї,кожнухвилину вашоговідрядження віпредставляєте своюкомпанію, й тому вашаповедінка,поводженнямаютьвеличезнезначення. Доти ж,чим понад години ві проводите упоїздках, за межамиофісу, тім понад відемонструєте йпідтверджуєте своюздатністьсамостійновиконуватипоставлені заподіяння,прийматинеобхіднірішення таробитилогічнівисновки.

Мета роботи –відповісти наці запитання.


1.Планування тапідготовка >ділових >поїздок

>Якщо ві частоподорожуєте, то, очевидно, як й усі,хто багатоїздить, ужеприйшли довисновку про ті, щонайважливішим удорозієсамозабезпеченість тамаксимальнедотриманняусталеногощоденного режиму.

>Заздалегідьплануйте своюпоїздку й при цьомунамагайтеся максимальнодотримуватисязвичного тазручного вам режиму,повсякденного ритму. Цезначноюміроюдопоможе вамкращепристосуватися донезвичних, нових умів, людей таоточення.

>Починайтепланувати своюпоїздку, як лише будуть остаточновизначеніїїдати. Не варточекатиякихосьособливих умів, зразу приступайте дозамовленняквитків тамісця уготелі: із годиною їхнього навряд чи стані понад, авартість,якщо йзменшиться, тоненабагато.

>Зробившице, приступайте доскладання спискуінформації, >необхідної дляуспішногопроходження вашоговідрядження. У цьому спискумають бути:

-Інформація про вашполіт домісцяпризначення: номеррейсу; годину ймісцевідльоту таприбуття;назваавіакомпанії тавідповіднітелефонніномери.

-Інформація пронеобхідний вамназемний транспорт:назваагенції, де віорендували/замовили машину;підтвердження вашогозамовлення.

-Назваготелю, уякому ві будетепроживати, його адреси,телефонніномери, атакож номер вашогозамовлення.

- Час ймісцязапланованих наперіодвідрядженнязустрічей (>якщоможливо, ізвідповіднимителефонними номерами).

-Ім'я господаря (>іменагосподарів),номери його (>їхніх)телефонів тафаксів, а й занаявності,електронна(і)адреса(и).

-Інформаціящодоорганізаціїхарчування (занаявностітакої).

-Запланованівечірнісвітські заходь.

-Інформація про вашзворотний шлях: номеррейсу; годину ймісцевідльоту таприбуття;назваавіакомпанії тавідповідніномери.

>Склавшитакий список,зробіть йогокопії, однувіддайтесвоємупомічнику/секретарю чи начальнику,іншу —комусь зчленіввашої сім'ї чи другу.Викладенаінформаціядопоможе занеобхідностізв'язатися із вами убудь-який годину, атакож бути укурсіможливихнепередбаченихзмін у ваших планах (>затримкалітака,переселення вінший номер чиготель й т.ін.).

1.1Питання, на котрітребазвернутиувагу припідготовціпоїздки

- Припідготовцісвоєїпоїздки незабувайте проможливурізницю учасі й ізїїурахуваннямвказуйте годину у спискунеобхідноїінформації. Принетривалійпоїздцірізниця учасіможе бути не такоюпомітною. Невиключено, що візможетедосить легкоприлаштуватися іорганізуватисвійробочийграфік безпереведення ">внутрішньогогодинника" нановий режим.Наприклад, у томувипадку, колирізниця вчасі ">з'їла"кількаробочих часів, ві можетеназдогнати годину,якщо проведетенеобхіднузустріч под годинуробочогосніданку,якийзбігатиметьсяJ вашимизвичнимигодинамиперебування вофісі.Якщо ж на новомумісці ві ">отримали"додатковігодини, вамвдастьсяпродовжитиробочий день,домовившись проще одну, незапланованураніше,зустріч. При цьому ві все однезможетеповернутися уготель длявечері.

Притривалихпоїздкахнамагайтесяприїхати за день-два наперед у тому,щоб матірзмогуадаптуватися дозмін учасі.

-Плануючи своюпоїздку,кориснопереговорити ізколегами ізвашоїфірми, котрі уже були уподібномувідрядженні, йотримати від нихрекомендації тапоради. Давайтеїмусіможливі (йнеможливі) запитання,чим понад відізнаєтесь до початкуподорожі, тімлегшою вон якщо. Такимизапитаннямиможуть бути: чидовгийперехід від одного входу доіншого ваеропорту, де віматимете пересадку? Чиєякасьособлива,необхідна вамінформація про місто,регіон,куди віїдете?Якіпорадиможуть вамдатиколегищодоправильної,відповідноїповедінки із особами, котріпрацюватимуть із вами?Які правилащодоодягуіснують вкомпанії,куди віїдете?

-Завждивраховуйтеможливізатримки,зміни у ваших планах.Літак (чипоїзд)можезапізнитися,замовленийавтомобільможе прийтиневчасно.Дужеважливопрорахувати,передбачитинебажаніситуації, щоможутьвиникнути под годинувідрядження, та матіральтернативнийваріантдій.Завждимайте присобіконтактний телефон вашогоділового партнера, йогофірми.Готуючись допольоту, не забудьте про всяквипадокпокласти у вашручний багаждодатковуготівку тазмінуодягу.

-Підтверджуючи вашезамовлення номери уготелі,запитайте проможливістьпопередньогорезервування місць уресторані на усіважливіланчі таобіди, на котрі віплануєтезапросити вашихпартнерів чиклієнтів.Вибирайтеготель,розташований недалеко відкомпанії,фірми,установи, доякої віприїхали, а чи непоблизуаеропорту.

>Якщо віплануєтевикористовуватиготель яксвійтимчасовийофіс, перед тім, якробитизамовлення,з'ясуйте, чинаявніпідходящіномери: вамнеобхідно матір якмінімумдвокімнатний номер.Цей аспектнабирає особливоважливогозначення у томувипадку, коли вімаєтенамірпроводитизустрічі уготелі.

Уразівідсутностіналежних,необхідногорозміру таплануванняномерів, вам,можливо,доведетьсявикористати дляпроведеннябесід яксвоєрідний, ">сурогатний"офіскав'ярню чи холготелю, що,звичайно, якщоменшзручним таефективним.Запитайте пронаявність уготелібізнес-центру чиневеликого залі дляпереговорів,такийваріант був бі вамнайбільшпідходящим йзадовольняючимнеобхідніумови.

>Ніколи неплануйтепроведенняділовихзустрічей усвоємуномері,якщовіноднокімнатний: укращомувипадкуцеможевикликативідчуття дискомфорту уприсутніх, угіршому — васможутьзвинуватити унамірах, які ві не малі.

-Переконайтеся, що вімаєтеусіматеріали,необхідні вам под годинувідрядження.Складіть список такихдокументів тазберіть їхнього вокремий файл, папку чи портфель.

-Потурбуйтеся про ті,щоб под годинупоїздки вашаосновна робота стояв намісці, а й заможливості,виконуваласяіншимиспівробітниками.Якщовашіобов'язкитимчасово будутьпереданікомусь зколег,надайтеційособі максимальноширокуінформацію про ваш проект. Це,безумовно,допоможе цьомуспівробітнику привиконаннідодаткової роботи йще разпідтвердить вашурепутацію яксправжньогопрофесіонала,якийдумає проколег таінтереси справ.

- Передвід'їздом подумайте над тім, як можна максимальноефективновикористати годинувідрядження. Чизможете ві вдорозіпопрацювати надпаперами чи ж почитатицікавий журнал, книжку, котрі ві давнозбиралисяпрочитати? Чиє умісті, стране,куди візбираєтесяіншіділовіпартнери, ізякими ві можетезустрітися под годинуобіду йпереговорити про запитання, що васцікавлять?Розглядайте вашевідрядження якможливість понаддізнатися й пробізнес, й промісце, де ві будете жити.Можливо, за годину якщопроходитицікавийсемінар,виставка,пов'язані ізвашоюсфероюдіяльності;можливо, вампощаститьпотрапити на концертвідомихартистів, котріприїхали нагастролі, чи жпобувати вмузеї,експозиціїякогошироковідомі.

- Увашомуділовомущоденникупоруч ізперелікомзапланованихзустрічей таіншихзаходівзалиштевільнемісце у тому,щобзаноситидеталі,замітки,конкретнідані, котрі вамдопоможуть прискладаннізвіту после Поверненнядодому та приподальшійроботі над проектом. (Не забудьте, щолисти-подяки,матеріали,обіцяні вамиділовому партнеру, атакожперелікпитань, котрівиникли упроцесіобговореннярезультатіввашоїпоїздки,мають бутивідправлені непізніше семиднів после вашого Повернення.)

-Тверезооцінітьможливості вашогогаманця, як йвизначенийвашоюфірмою бюджет длявідрядження, до початкупоїздки.Чітковизначте, щодозволяютьвашіфінанси й на що ві можетерозраховувати.Дізнайтеся точно, стільки й на що ві можетевитрачати з грошейкомпанії й за що віповиннісплачувати звласноїкишені.Знаючи своїфінансовіможливості (>якими б смердоті не були), ві будетепочувати собівпевненіше, бозможетезастерегти собі віднепродуманихвитрат.

-Приготуйтепідходящийподарунок для вашогоділового партнера,який,можливо, неєобов'язковим, але й занаявності,безумовно, станідружнім жестомщодо вашогоколеги. Доти ж,завждиє годину таобставини, за яківрученняподарункаєвчасним тапідходящим. Вочевидь, що перед тім, якдумати проподарунок,необхідночітко знатііснуючівідповідні правилакомпанії,фірми чиустанови, доякої віїдете.Особливо йнасампередцестосуєтьсяподарунківвашомуклієнту чибізнесмену, уякого вашафірмаплануєкупитипевний товар.Якщо візнаєтелюдину,якійплануєтезробитиподарунок (>наявністьдітей,смаки,хобі й т.ін.), вам якщолегшезробитиправильнийвибір.Діловийетикет невизначає точного годиниврученняподарунка. Ві можетецезробити на початкувізиту — яквираження подяки наперед, чи ж укінці — як знакоцінкигостинності із боцігосподарів.Якщокорпоративна політикавашоїфірмидозволяє, ві можете, длявираженнявашоївдячності,запросити вашогогосподаря/господарів наобід,спортивнізмагання чи намасовевидовище (не забудьтедізнатися провідповідні правила таобмеження, щоіснують вкомпанії,куди віїдете,щоб непоставитихазяїв унезручне становище).

>діловапоїздкавідрядженняетикет

1.2Багаж,якийполегшить вашупоїздку

>Збираючиречі длявідрядження,виходьте з простого правила:брати ті, щонеобхідне, йзалишативдома всеінше. Вочевидь, щокрімпотрібнихматеріалів,документів,мобільного телефону та персональногокомп'ютера вамнеобхідновзятиодяг та усіречі,необхідні для догляду за собою.

>Зрозуміло,нікому нехочетьсяобтяжувати собізайвимбагажем.

А,щобвирішити, щоскладати, вамнеобхідно знаті:

1.Якою якщо (>очікується; як правило,буває уцей годину) погода там,куди віїдете.

>Знайтивідповідьдопоможуть не лишетелебачення та газета, а іІнтернет.Дізнайтеся про погоду вмісціпризначення, а й у пунктахзупинок, пересадок тоговипадок,якщо вамдоведетьсязатриматися там.

2. Коли ві будетеробити, у які заходах вамдоведеться/виплануєтебрати доля.

>Чимконкретнішівашіплани, тімлегше ві можетепідготуватися,підібравшивідповідний,необхіднийодяг. Чизапланованийобід ізпредставникамифірми, доякої віїдете? Чидоведеться вам багатоходити? Чизбирається вівідпочивати убадейні,займатися утренажерномузаліготелю?

титану,хто частоподорожує, як правило,мають списокосновних промов, котріпостійноє вїхньомубагажі. Так самевідпрацьований й порядокпакування промов,якийвизначає, щоскладається увалізу, а й уручний багаж.Досвідбагатьохбізнесменів,яким доводитися частоподорожувати,свідчить, що у >сумці чиневеликійвалізі, якої ві берете із собою у салонлітака, варто матір:

-необхіднідокументи: паспорт (ізвізою запотреби),імена таконтактніномери вашихділовихпартнерів, квитки;

-гроші тадорожні чеки;

-робочіматеріали тадокументи,бізнес-картки;

-наочніматеріали длявиступу:слайди,фотографії й т.ін.;

-ліки,якими вікористуєтесь;

-коштовніречі;

-косметичнийнабір/набір длягоління,іншіречі,необхідні для догляду за собою;

-темніокуляри;

-додаткова парашкарпеток,колгот табілизни;

-зміннийодяг.

>Склавшипереліченіречі уручний багаж, ві будете матірможливість підгримуватисвійзовнішнійвигляд уналежномустані, атакож призатримці чивтраті вашого багажузможете нормальнопрацювати (>маючигроші,робочідокументи та наперший годинуодяг назміну).

Уділовійпоїздці вамзрозумілохочетьсявідчувати собі комфортно.Водночас вашодягмаєвідображати вашпрофесійний статус,положення.Підбираючиодяг,пам'ятайте прокорпоративнуполітикувашоїфірми такомпанії,куди віїдете, атакожвиходьте з характеру тацілейпоїздки. Убудь-якомуразікращеробитивибір накористьпрофесійногоіміджу.

>Навіть, коли ві удорозі й, очевидно, неплануєтезустрітися із вашимиділовими партнерами, не варто бутиодягнутимпо-домашньому, непо-діловому. Вініколи незнаєте, кого й де ві можетезустріти —потенційногоклієнта чи члена зарадидиректорівфірми-партнера.Також вам невідомо, щоможестатися вдорозі:раптом вамдоведетьсятелефонувативашомуділовому партнеру ізпроханнямзустріти Вас уаеропорту чи навокзалі, чи ж ваш багажзагубиться вдорозі.

Увідрядженняберітьодяг,який добровитримуєподорожі:легкі (неважкі)речі, щомінімально чи жзовсім немнуться.Віддавайтеперевагупрактичним, вибачимо предметів, котрі можна легко йвигіднокомбінувати.

Подумайте провечірні заходь: чи якщо вампотрібневечірнєвбрання?Також не забудьте проможливістьвикористатибасейн татренажерний зал, щоє увашомуготелі, йвізьмітьнеобхідні для цогоречі.

>Складаючикожнийокремий наряд, продумайте йвізьмітьусінеобхіднічастини ансамблю тааксесуари — пасок,підходящукраватку,шкарпетки,взуття.Спробуйтеобмежитинабір прикрасосновними,базовими предметами, котріпасують докількохнарядів.Особливуувагуприділітьвзуттю, воно тамає бутизручним таохайним.

>Якщо под годинувідрядження віплануєтевідвідатикілька міст (>наприклад, триміста зачотиридні), незабувайте, що вмісті Азнають, що ві носиливчора,перебуваючи вмісті Б.Виходячи із цого, ві можетепідібратисвійодяг, максимальнообмежившикількістьпредметів, й занеобхідностіздаватиречі у чистку чи дляпрання.

 


 

2.Етикет удорозі

Уситуаціях, коли практичнонезнайомі людизмушенізбиратися увідносноневеликомумісці тапроводити разомдоситьдовгий! годину, правилахорошого тонупевноюміроюстають ">навичками длявиживання".Наведенінижче правиладорожньогоетикетудопоможутьполегшитивашімандри тазробити їхнього максимальноприємними:

- Будьтеуважні таввічливі людям, ізякими візустрічаєтеся вдорозі. Цестосується всіх безвинятку —водіятаксі; особини, котраперевіряє ваш квиток;стюардів тастюардес, атакожпасажирів, ізякими вамдоведетьсязіткнутися под годинувашоїподорожі. Ві незнаєте,чиядопомога вамзнадобиться унаступнухвилину, із кім вамдоведеться провестинайближчий годину.Ставтеся до всіх так, як віпоставилися б до свогоклієнта чиділового партнера.

-Вмійтепотурбуватися про собі.

>Якщо для нормальногофункціонування вамнеобхіднопитикаву, самподбайте про собі,наповнившидорожній термосвідповідноприготовленимнапоєм.Якщо ви кашель,візьміть з собоюнеобхідніліки,щоб упольоті немучитися й недошкулятиоточуючим.

-Посміхайтеся.

Призустрічідивіться людям вочі, особливо тім,хтосидитьпоруч.Привітайтеся ізсусідами,кивнувши та сказавши ">Добрий день". Ві неповинні вести із нимирозмову,якщо вам нехочеться цогоробити. Однакввічливим якщопродемонструвати (особливо в такомуобмеженомупросторі), що віусвідомлюєте та адекватносприймаєтеїхнюприсутність.

-Дотримуйтесьіснуючих правил тавимог.

>Застібайтесвійремінь тазалишайтеся намісці, колисвітятьсявідповіднісимволи. Ненамагайтеся ">покращити"свійпоганийнастрій людьми, котрі васобслуговують удорозі.

- Не будьтебазікою.

>Якщоситуаціядозволяє,ведітьввічливурозмову із вашимисусідами, але й неторохкотіть безупину тоді, колихтось очевиднонамагаєтьсяпопрацювати ізпаперами, почитати чи простозаснути.

- Реальнооцінюйтерозміримісця,відведеного вам.

>Намагайтеся незабиратипростір,відведений для вашогосусіда (>тримайтевашілікті, ноги тавласніречі присобі),поважайте ">життєвийпростір" шкірногопасажира.Уникайтештовханини, коли заходите,виходите чи проходьте політаку чи коридорупоїзда.Кладучисвійручний багаж увідведенемісце,впевніться, що воно тарозташоване над вашим, а чи не чужиммісцем.Перекладати,зсовуватичужий багаж ізналежногойомумісця у тому, щокращерозміститивласніречі —невиховано й грубо. Незабувайте пропасажирів, щосидять перед вами: нештовхайте спинкуїхньогосидіння, невішайте нанеїсвійодяг, плед й т.ін.Вмикаючисвітло,посилюючипотікповітря у ваш бік,відкриваючи/закриваючизавіски навікнах,переконайтеся, щоваші дії незаважають вашимсусідам.Якщопасажир насусідньомумісціп'є чиїсть, а візібралисяпрогулятися політаку,зачекайте,покипосуд та склянки не будутьприбрані.

- Добре подумайте перед тім, яквживати вдорозіалкогольнінапої. >Уявіть, якувраження ві можетесправити на вашогоділового партнера,якийприїдезустрічати Вас уаеропорту.Організмбагатьох людей злереагує на алкоголь,випитий нависоті, а першевраження вашогоклієнта про васможе статіостаннім.

- Будьтетактовні йоптимістичнонастроєні.

Неговорітьдужегучно, неробітьгрубих,нетактовнихзауваженьщодозовнішності,поведінки й т.ін.іншихпасажирів.Уникайтерозмов продорожнікатастрофи,аварії,природнікатаклізми та наіншіподібнінепідходящі тими. Нетребатакожобговорювати вашу роботу, діяльністьфірми чикомпанії, якоїпредставляєте, — вініколи незнаєте,хто васможепочути.

- Незабувайте проконфіденційність.

>Зважтеусі "за" й ">проти" перед тім, якпочатипрацювати насвоємулептопі чи ізконфіденційними документамивашоїкомпанії — ві незнаєте,хто дивуватися вашу плечі. (>Вирішившипопрацювати налептопі, не забудьтезапитати вашихсусідів, чи не будете віїмзаважати.)

- Будьтетерплячі тачекайте,покипідійде вашачерга.

>Заходячи улітак;виходячи ізнього;чекаючи,поки вамподадутьнапої чиїжу чи жпринесуть плед та журнал,дотримуйтесьвстановленого порядку чичерги.Зрозуміло,якщо вімаєтевідповідне право чи ж вамважкопересуватися, ві можетепершим пройти улітак (>вийти ізнього) чискористатисядопомогою персоналу.Чекайтетакож, колипідійде вашачергаотримати багаж чисісти утаксі.Штовхатисязовсім не красиво й неввічливо. (>Якщо вімаєтеможливість,допоможітьлюдині, котра ">воює"зі своїмбагажем чи ж простопотребуєдопомоги, якнаприклад, мама ізнемовлям.)

-Вкладайте у своїпрохання тавимогиздоровийглузд.

>Подорожі — ">швидкийбізнес",вінспрямований нашвидкеобслуговуванняпасажирів, котрісаме томуменшоюміроюсприймаються якокремі особини, арозглядаються якзмінювані,непостійні членивідповідноїгрупиподорожуючих упевному напрямі.Виходячи ізцих умівнерозумно убільшостівипадківочікувати наіндивідуальне,спеціалізованеобслуговування. Ві можете,наприклад,замовитисобі спе-ціальнувегетаріанськуїжу одну годинупольоту, але йсаме віповиннісказати процесвоєбажання агентутуристичноїфірми, декупуєте квиток, й вімаєтенагадати процестюарду/стюардесі,який(а) васобслуговує вдорозі.Навітьзробившивідповіднезамовлення, будьтеготові доти, що: 1) заневідомих причинвегетаріанськаїжа не бувзавантажена улітак; 2) ті страву, яку вам подали,незвичне,незнайоме вам, й ви немаєбажання йогопробувати. Уобохвипадках віповиннівирішити, чи будете віїстизапропоноване вам, чи позбавитесяголодним.Також незабувайте, щоклас,яким віподорожуєте,обумовлюєрівеньобслуговування й,виходячи із цого,намагайтеся максимальнопристосуватися до уміввашоїпоїздки.

2.1 Колиробити, коли вдорозівиникаютьпроблеми?

>Пропущені пересадки.Незапланованізатримки.Хвороба далеко від дому.Пошкодженеобладнання.Загублений багаж. Список проблем, котрівиникають под годинупоїздки, на шкода, можнапродовжувати.

>Кожневідрядженнясвоєрідне, табудь-якевимагаєпостійноїтактовності йввічливості. Не вартозабувати, щосеред нових людей, які візустрічаєте вдорозі,можуть бутивашіпотенційніклієнти,партнери чи працівники.Хорошіманеримають ">подорожувати" із вами.Названінижчепорадидопоможуть вамвирішувати запитання тапроблеми, щоможутьвиникнути вдорозі.

- Будьтеввічливі.

>Незважаючи тих, із кім віспілкуєтесь чи як сильно вівтомлені,роздратовані чирозчаровані,завждивикористовуйтевідоміще іздитинства ">Добрий день", "Дякую", "Будь ласка".Ці слова не лишепродемонструють вашеповажливеставлення доспіврозмовника, але й ізможутьпевноюміроюзаспокоїти вас (>аджеподібні слованавіть унесприятливійситуації ві будете (>спробуєте)вимовлятиввічливим,привітним тоном).

-Намагайтеся невтрачатиспокою.

>Можливо йзрозуміло, що вірозсердитеся,дізнавшись пропроблеми, котрівиникли под годинувашоїпоїздки. Тапроявлятисвійгнів —невиховано й грубо. Людирозуміють, що вірозстроєні йсердиті,якщо не так насвій рейс чи жвашіречі зникли. Тому нетреба,пояснюючиситуацію,виплескувати наоточуючихнегативніемоції, котріпереповнюють вас. Вініколи незнаєте,хтоєсвідкомпрояву вашогогніву, й,навітьякщо віотримаєте ті, чоговимагаєте, вашапрофесійнарепутаціяможезначнопостраждати.Взагалі ж практикасвідчить, щодуже часто,проявляючинегативніемоції,пасажир тім самимзменшуєімовірність того, щовінвзагаліотримаєдопомогу. (>Такароздратована людина можете статі 20-мупасажиром,який протягом дняпідвищив голос напредставникаавіакомпанії, й тієї,спілкуючисьсаме ізцієюособою,нарештівтратитьвитримку табажаннядопомогти.)

-Шукайте тавикористовуйтеальтернативніваріанти.

Заможливостіввічливо йспокійнопоясніть свою проблему, атакожскажіть,яким вібачитеїївирішення.Запитайте, що конкретно можназробити й ізгнучкістюсприймітьзапропонованірішення.Виходьте з того, щоє вашимпріоритетом у данийконкретний момент. Так, призатримці вашого багажу, що вам станіголовним: будь-щоотримати своїречі чивчасно потрапити у пунктпризначення йзустрітися, як було бзаплановано, ізклієнтом?Можливо, узапропонованомуваріантівирішенняситуації, щосклалася, ваш маршрут якщо ненайкоротшим, але й при цьому ві все одневстигнете на переговоривчасно.

-Залишайтесясфокусованим напоставленихцілях.

Колі прибудете домісцяпризначення, ті, як вітудидістались, не викличеособливогозначення —головне, що ві намісцівчасно, аотже, віздатнівиконатиділовучастинувашоїпоїздки.Намагайтеся укожномувідрядженнідобиватисяуспіху, Незважаючи на усіможливітруднощі танесприятливіобставини.

-Використовуйтевласнийдосвід.

>Зрозуміло, що под годинуділовихпоїздокважкоуникнутипомилок, але й ві можетезменшити їхньоговірогідність задопомогоюретельногопланування ізурахуванням вашогодосвіду,отриманого упопередніхвідрядженнях.Навітьневдаліпоїздкиможутьдати вамкорисний урок намайбутнє.


 

3.Готуємося довідрядження за кордон

>Можливо, ваша роботапередбачаєпоїздки за кордон.Збираючись у дорогу, незабувайте, що безвідповідноїпідготовкиперебування учужій странеможе статі годиноюпомилок у сферіетикету. Це не було б б так і страшно,якби віперебували у стране якприватна особа. Уділовійпоїздці віпредставляєте не лише собі, але й, йнасамперед, своюфірму,компанію, томукожнаможливапомилка уповедінці, жестах таміміці призвертанні до вашогозарубіжного партнера й т.ін. наноситиподвійну шкоду. Томузбираючись за кордон,впевніться, щознаєте,якимиє у стране вашоговідрядження:

-прийнятнийділовийодяг;

- правилакористування таврученнявізитних йділовихкарток;

-формизвертання таофіційногоадресування;

-прийнятніформивітання (>рукостискання — яку воно та?,кивання головою,поклони й т.ін.);

- правилаведеннянеформальноїбесіди;

-принципи та правилаведенняділовихпереговорів;

-робочідні тагодини;

-необхідний,прийнятний замісцевимитрадиціями годину длявстановленняділовихвзаємовідносин;

- рольподружжя уділовихвідносинах;

-корпоративна культурафірми,компанії,установи (>відносини ">колега —колега", ">підлеглий — начальник", ">представникфірми —клієнт";нормивідносинміжколегамирізноїстаті й т.ін.);

-традиціївручення таприйняттяподарунків;

-прийнятні жерсті,міміка,пози;

-традиціїщодовживанняїжі танапоїв;національна кухня;

-традиціїщодопроголошеннятостів;

-традиціїщодовживанняалкогольнихнапоїв приділовомуспілкуванні;

-прийнятність,допустимістьгумору приділовомуспілкуванні;

- свята країни (>переконайтесь, що вашевідрядження незбігається ізнаціональними чирелігійнимисвятами);

-основна(і)релігія(ї),поширена(і) в стране.

як видно,діловапоїздкапередбачаєнаявність широких знань збагатьохпитань (неберучи доувагипрофесійний аспект).Якщоце ваше першевідрядження й доти ж, україну, культура йтрадиціїякоїзначновідрізняються відвашої,можливими тазрозумілими будутьпомилки у сферіетикету. Утакійситуаціїголовне невтрачативпевненості усобі,самоповаги тапочуттягумору. Дайтезрозуміти людям, котрі васоточують, що ві незнаєтевсього, щостосуєтьсятрадицій тазвичок уїхній стране, а тому ізготовністюсприйметепоради тазауваження, щодопоможуть вамлегше йшвидшеадаптуватися до новихнезвичних умів.

>Заздалегідьдізнавшись проспецифіку країни,куди візбираєтеся, атакож прокорпоративну культуруфірми, дедоведетьсяпрацювати, візбережете багато години й, доти ж, будетепочувати собізначновпевненіше такомфортніше. Цедасть вамможливістьповністюсконцентруватися нароботі й появити свої найкращіпрофесійніякості.

>Зрозуміло, що узарубіжнійпоїздці ві не лишепрацювати ізпаперами та вести переговори. Вочевидь, щоякийсь годину ві не лише й не скількибізнесменом, а і туристом. Тому вамнеобхідно знатіпевнітрадиції тазвичаїщоденного життя країни,регіону,міста,куди віприїхали.

>Наведенінижчепорадизнадобляться й вділовій, й втуристичнійпоїздках:

- 3'ясуйте, чинеобхіднозробитивідповідніщеплення передвашоюпоїздкою. Уразітакоїпотребипередбачтеспеціальний годину передвідправленням у тому,щоб ">відійти" від всіхможливихпобічнихефектів.

-Перевірте, чизнадобляться вам прававодія (>міжнародногозразка).

-Візьміть карту країни,регіону,міста,куди візбираєтесь.Ознайомтеся ізрозташуванням необходимих вамоб'єктів (>готель,представництвокомпанії й т.ін.).

-Ознайомтеся іздоступноюінформацією промісце своговідрядження (вамдопоможутьдовідковалітература таІнтернет).Дізнайтеся все, що

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація