Реферати українською » Этика » Етика конкурентної боротьбі


Реферат Етика конкурентної боротьбі

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Європейськийуніверситет

>Житомирськафілія

Кафедра „>Фінанси”

>Реферат

На тему «>ЕтикаКонкурентноїборотьби»

Житомир 2011


>Зміст

>Вступ

1.Методиконкурентноїборотьби

2. Українськіреаліїетичностіконкурентноїборотьби

3.Етичніметодиборотьби ізнедобросовісноюконкуренцією в Україні

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Діловийетикетпосідаєособливемісце вмистецтвіповедінки. У цьомуетикеті немаєкрайнощів йзастарілих формальностей,він неускладнює, аспрощує таробить життяприємнішим.Його правилазасновані на такихморальнихкатегоріях, якввічливість,тактовність,коректність,порядність.

>Володіння правиламиетикетуусуваєскутість,даєзмогу нескривдитиділового партнеранезграбним словом чидією, йводночас — невтратитивласнедостоїнство і престижфірми.Засвоєннястереотипівповедінки,запропонованихетикетом,даєможливістьустановитисприятливийпсихологічнийкліматділовогоспілкування, щоробитьбізнесуспішним йприємним.

>Якщо,порушуючи тих чиіншінормиповедінки упобуті і усуспільстві, віризикуєтенасампередсвоєюрепутацієювихованоїлюдини, тобізнесітакіпомилкиможутькоштувати великих грошей йкар'єри.Відомиймайстер йвчитель у сферіділовихвідносин ДейлКарнегістверджував, щоуспіхлюдини уфінансовихсправах на 15%залежить відїїпрофесійних знань й на 85% — відїївмінняспілкуватися із людьми.

Уділовомуспілкуванніосновнийетичний принцип можнасформулювати так: под годинуухваленнярішення про ті,якимцінностям вартонадатиперевагу впевнійситуації,поводься так,щоб максиматвоєїволі бувсумісна ізморальнимицінностямиіншихсторін, котріберуть доля вспілкуванні, й допускалакоординаціюінтересів всіхсторін».

Убагатьохвітчизнянихбізнесменів-початківцівзриваєтьсябезлічвигіднихугод, особливо ізінофірмами, через ті, що смердоті незнають правилділовогоетикету. Ащечастіше їхнього «>підставляють»різніконсультанти,секретарки. Убільшості «новихукраїнців»поганий смакпомітно водязі, манерахповедінки.

якпереконуєдосвідналагодженняпідприємцямизовнішньоекономічнихзв'язків,нашібізнесменидоситьсвоєріднорозуміють ціностіцивілізованогоринку, щоґрунтуються на такихморальнихкатегоріях, якшляхетність,надійність,порядність,солідарність.

>Численніфірмимають убагатьохкраїнахтакий принцип: «>Прибуток —вище на, але й честь вищий відприбутку». Набагатьох нових українськихбізнесменівіншіпринципи: «>Прибутокбудь-якоюціною», «Укомерції все дозволено».

>Відповідноетика нового класубізнесменів в Україні —явищескладне ісуперечливе. Наньоговпливаютьрізнісили,різніетичнітрадиції ісистемицінностей,бо вукраїнськомубізнесізайнята великакількість людейрізнихнаціональностей,різноговіросповідання ірізнихетичнихпоглядів, зрізнимекономічним базисом.Крім цього у Українськийбізнеснаприкінці 90-х років ХХ ст.прийшлигромадянизакордонних держав, діяльність якізаснована на канонахзахідноїетики.Контакти із нимиформуютьдоситьсвоєріднепереплетеннянаціональних українських рис ззагальносвітовими, щопочасти все-такиполегшуєвключенняукраїнськогобізнесу до системисвітовихетичних нормділовоїповедінки.

>Етичний парадоксукраїнськогобізнесуполягає до того, щоетичність чинеетичність тихий чиіншихвчинків часто вже невизначає ані закон, аніособистийвибір, адиктує,насамперед,необхідністьвижити вумовахневизначеності,недосконалості інедотримання законів,байдужості, анайчастіше іутиску із боці держави.

Отже,розглянемоетичністьвідносин із конкурентами более детально.


1.Методиконкурентноїборотьби

>Етика угалузіконкуренціїпередбачає, що конкурент неє ворогом, асуперником, томустосунки із конкурентамирегулюватимутьсяпослідовноюетикою й правиламичесноїгри, а чи неетикоюсамозахисту тавійни.Саменеетичний конкурентможеобернутисуперництво вжорстокуборотьбу.Водночас,якщо один зконкурентівпрограє зарахунок того, що усііншісправдіпрацюютьефективно йкращезадовольняютьвимогиспоживачів,це не якщонеетичним,оскількиє результатомсправжньогозадоволеннявимогекономічних потребсуспільства.

>Якщо конкурентзавойовуєпокупцівякіснішоюпродукцією танижчимицінами, щобазуються на новихтехнологіях, то його дії не можнавважатинеетичними.

>Неетично говорити неправду просвоїхконкурентів та їхніпродукцію.Навіть щоправдаможеіноді принести понадшкоди, ніж добра.Можливо, конкурентвикористовуєматеріалинижчоїякості, але йрозголошення цого фактуможекинутипідозру протягом усьогогалузь. Зіншого боці,мовчаннятакожможевиявитисянеетичним,якщо воно танаражаєінших,зокремапокупців, назайву шкоду.

Уціломузниженняцінєзаконним йбажанимзнаряддямконкуренції.Від цоговиграєспоживач. Однакзниженняцін частовикористовується у тому,щобзавдатишкодиконкурентові.

>Компаніяможедіятиетично,продаючи зазниженимицінами товар,якогохочепозбутися. Цеможезашкодити конкурентам, але йдіянавмисно неспрямованапротиконкурентів.

>Такождеякікомпаніїзастосовуютьефектприхованоїреклами.

>Компанії тафірми ізмодними брендами таторгівельними маркамирозглядаютьприховану рекламу вЗМІ якважливийелементсвоєїрекламноїстратегії.Саме така рекламадаєнайбільшийефект припроведеннікомплексноїрекламноїкампанії.Популярні газети ізнеймовірноюшвидкістюрозробляютьщоразновішішляхизастосуванняприхованоїреклами,порушуючибудь-якіморальніпринципи,етичнінорми,врештінаціональнезаконодавство.Існують агентства ізвиготовленнярекламноїпродукції, для якіприхована,непряма рекламаєосновним виглядомдіяльності.

>Окремоувагуслідприділитиконкурентнійборотьбі на виборах.

Ззагостренняполітичноїситуації в Українірозвивається «>чорнийпір» та йогорізновиди якефективний методконкурентноїборотьбиміж депутатами.

«>Чорнийпіар» –використання «>чорнихтехнологій» у тому,щобочорнити,спаплюжитиіміджконкуруючої партії чигрупи.Такожпередбачає поширення відіменіконкуруючоїорганізаціїобразливих чиекономічнонебезпечнихзаяв, компромату.Словосполученняутворене поаналогії ізвиразом «>чорна пропаганда».

>Вважаються тихполітичнітехнології,застосування якіпередбачаєпрямепорушеннячинногозаконодавства.Сюдиможутьвідноситьсятехнології яквідвертокримінальні (замахи насуперників,підкупчленіввиборчихкомісій ), то й порівняноневинні, але й усе ж такизаборонені законом дії («>подарунки»виборцям,агітація із боціпосадовихосіб).

>Сірийпіар — реклама (позитивна чи негативна), котраприховуєсвоєджерело. Навідміну від «>чорногопіару», необов'язкововключає брехню.Також подсіримпіаромінодірозуміютьрізновид непрямогочорногопіару, що неміститьпрямоїбрехні йспрямовану напідсвідомість.

До «>сірогопіару»відносятьтехнології, котрі непередбачають прямогопорушення закону, але йвступають усуперечність із нормамисуспільноїморалі таприйнятими способамиведенняполітичної (особливо —виборчої)кампанії.Наприклад —присутність намітингуякого-небудь політикагрупи йогопротивників із транспарантами,листівками таіншимиматеріаламиопозиційного доньогозмісту. З одного боці, такого роду діяльність неєпорушенням закону (>якщо лишематеріали немістятьнаклепу на адресою політика, а сам його противники непорушуютьгромадського порядку), ізіншого —громадськістьзвичайнозасуджуєтакі дії,вважаючи їхньогопорушеннямнеписаних правилпублічнихвідносинполітиків.

>Проте на, шкода, навідміну відбізнесуякийрозробляєКодексиетичноїповедінки, кодексетичноговеденняконкурентноїборотьбисереддепутатів таполітичнихпартій нерозробляється й непроводятьсяніякихпереговорів.

2. Українськіреаліїетичностіконкурентноїборотьби

>Розглянемо наприкладісуб’єктівгосподарювання як усе ж таки таки смердотідотримуютьсяетикиконкурентноїборотьби

На шкода, укра-їнськіреаліїметодівнеетичноїконкурентноїборотьби немає між й сам пособіцікаві запроявами.

>Розглянемоконкретні прикладнеетичноїконкуренції,щодо своїпартнерів:

>Антиконкурентніузгоджені дії

>Перевізникиодночасно без згоди ізвиконкомомСумськоїміськрадипідвищили дооднаковогорівнявартістьпроїзду на маршрутах № 12, № 16 та № 32 у м.Суми. Навимогуміськвиконкому,перевізникизнизилитарифи доекономічнообґрунтованогорівня.

>Зловживаннямонопольнимстановищем

>Протягомсерпня-грудня 2008 рокукомпанії-реалізаторипального для заправкилітаків ваеропорту «>Бориспіль»застосовувализавищеніціни,зловживаючимонопольнимстановищем. Уцей годинуціни наавіапальне насвітових ринкахзменшилися на 45-50%. Однак, вміжнародномуаеропорту «>Бориспіль»ціни булизниженілише на 26%, щонегативним чиномвпливало наконкурентоспроможність якнаціональних, то йміжнароднихавіаперевізників.

Уподальшому було б доведено, що ДП «МА «>Бориспіль» та ЗАТ СП «>КРЕБО»,займаючи 100%монопольне становище наринку,встановлювализавищеніціни наспеціалізованіаеропортовіпослуги, котрінадаютьсяавіакомпаніям при забезпеченнюлітаківпальним на територїаеропорту.Подібнаситуація бувстворена по одній – зарахуноквідповіднихдоговірнихвідносин ДП «МА «>Бориспіль» та ЗАТ СП «>КРЕБО». Урезультаті,вартістьпослуг з заправкилітаків ваеропорту «>Бориспіль»перевищуєвідповідніціни убільшостіаеропортівЄвропи.

Оператор кабельноготелебаченнявстановивекономічнонеобґрунтованітарифи на своїпослуги, щонадаються в аналоговомуформаті, дляабонентів м.Новгород-Волинський. В частности,абонентна плата базового пакетустановить 19 грн.Крім того, операторукладав із абонентами домов, що невідповідають ЗУ «Протелекомунікації» та Правиламнадання таотриманнятелекомунікаційнихпослуг,затвердженимПостановою КМУ від 09.08.2005 № 720. Оператор кабельноготелебаченнявизнавпорушення, навимогу,привівтарифи доекономічнообґрунтованогорівня

>Антиконкурентні діїорганів влади йуправління

>ВиконкомОрхівськоїміськради не затвердивши тариф напослугу ізобслуговуваннядимових тавентиляційнихканалів,виконанняякої под годинунаданнінаселеннюпослуг ізутриманнябудинків йспоруд таприбудинковихтериторійєобов’язковим. У своючергуцестворилоумови длязловживання КП «>Орхівськийкомунальник»монопольнимстановищем.

Ос-кільки Українадужебагата нанеетичніметодиконкурентноїборотьби милишедеякінепоодиноківипадкинеетичноїконкуренції.

3.Етичніметодиборотьби ізнедобросовісноюконкуренцією в Україні

Назаконодавчомурівніведенняконкурентноїборотьби ізврахуванняметики йморалірегулюються такимизаконодавчими актами:Закони України: «Про захист віднедобросовісноїконкуренції», «Проохорону прав назазначенняпоходженнятоварів», «Про рекламу», «Про захист правспоживачів», «Про захист відекономічноїконкуренції» таінші.Контролюючим органомзаконодавчовизначеноїетикиконкурентноїборотьбиздійснюєАнтимонопольнийкомітет.

Наетичномурівні:

>Створення,підписання йдотриманняКодексівконкурентноїборотьби.

>Починаючи із 17.03.2005 р. заініціативоюоб'єднанняпідприємців "НоваФормація" та запідтримкиіншихоб'єднаньпідприємців Українитриваєобговореннятезисів "Кодексу...".Багато ізтезисів -дискутивнi.

Так,наприклад, врозділі «>Відносини із конкурентами»пропонуєтьсявключититакі правилаетики:

> уконкурентнійборотьбізастосовуватилишезаконніспособи;

> нелобiювативласнiбiзнес-iнтереси,шкодячи конкурентам;

>поважатисвоїхконкурентів. Тірухаєшсяупередлише бо смердотііснують ідихаютьтобі в спину.Уникатибрудноїконкуренції таніколи невідгукатись зле просвоїхконкурентів,якщонавітьвважаєш, що смердоті нацезаслуговують.

>договiрнiвідносини;розв'язанняспорівміжпідприємцями

>виконувативзяти у собізобов'язання;

> усіспоривирішувати шляхомпереговорів,використовуючи для цого, до тогочислі, вякостітретейського судьеоб'єднанняпідприємців і "Кодекспідприємця України";

> нерозділяти слово іділо.Намагатись набутирепутаціїобов'язковоїлюдини.Будь-якiдоговiрнiвідносинимають бутичіткими ісправедливими.Їхефективністьвизначаєтьсяперш на тим, щоб тобі правильнозрозуміли івірнотлумачили.

>іншіположення "Кодексу..."

>позитивнемислення - основауспіхуукраїнськогопідприємця;

> підгримувати тазабезпечувати свободу наотриманняінформації (череззасобимасовоїінформації);

>надаватигромадськості лишеправдивуінформацію просвійбізнес;

>робитинадбаннямгромадськостінепрофесійну інеетичнуповедінкупідприємців;

>підприємецьпрагнутимепостійногопідвищеннявласногорівняпрофесiоналiзму;

>підприємецьзалучатиме допідприємництваякомогабільшукiлькiстьгромадян України, особливомолоді;

>підприємецьвідповідальноставитиметься до свогобізнесуосновна позначкабізнесуукраїнськогопідприємця -ефективновиробляти іефективновитрачатистворенийдодатковий продукт.

На 26 листопаду 2008 р.юридичніфірмипідписали «>Основніетичніпринципиведенняюридичногобізнесу й правилконкуренції наюридичномуринку України («>Етичних Правил»). Вісьдеякіпринципи:

>сторонивідмовляються від практикинаданнязнижок йпільговихтарифів, врезультатізастосування якіклієнтотримуватимепослуги заціною,нижчої відсобівартості, як способуборотьбиміж Сторонами заклієнта;

>сторонивважають, що «перегонизаробітних плат»єнеадекватним способомборотьби за персонал;

> ізметоювстановленнядисципліниюридичного персоналу наринкуСторонидомовляються вестиузгодженуполітику повідношенню доюристів, котрі «>шантажують»юридичніфірми йрозпалюють «перегонизаробітних плат». ЗцієюметоюСторонидомовляються вестиреєстрнеблагонадійнихюристів;

>сторонивідмовляютьсязапрошувати доучасті вспільнихPR-акціях,конференціях таіншихсуспільних заходах тихийучасниківринку, котріпорушуютьдані Правила;

>сторониоприлюднятьзмістданих Правил йзроблять все, що від нихзалежатиме,абисприятидотриманню Правил всімаучасникамиринку;

> у межахбудь-яких процедуррейтингуванняСторонизобов’язуютьсядобросовісно тачеснонадаватиінформацію пропоказники, котріберуться в основі рейтингу,навіть у томувипадку, колинеможливо документальнопідтвердитиправдивість чинекоректністьпевнихданих, категоричновідмовляючись від практикизавищеннябудь-якого ізпоказників, щонадаються для такогорейтингування;

>сторонивідмовляються відвикористаннянеетичноїреклами ізметоюпросуваннясвоїхпослуг, котраганьбить Україну як державу,юридичнуспільноту чиколег, й будутьробити всеможливе у тому,щобвидання, котріпублікуютьтаку рекламу,відмовлялись віднеї, як відтакої, щоєнеетичною.

Під час перебуваннячергу «>банкіри»тежрозробилисвій кодекс:

Кодекскорпоративноїетики ВАТ «Ощадбанк»:

>взаємовідносини із конкурентами Банкуґрунтуються за принципамичесності йвзаємноїповаги. Уразівиникненнярозбіжностей йсуперечок уконкурентнійборотьбіпріоритетвіддається переговорам йпошукукомпромісу.

Кодекскорпоративноїетики ВАТ «АБ «>Бізнес Стандарт»

> банквиступає засправедливу тавідкритуконкуренцію як нанаціональному то й наміжнародному ринках.

> то й наміжнародному ринках.

> недозволяєтьсяніяким чиномпорушуватизагальні чиспеціальнізаконодавчі

>акти ізпитаньконкуренції, до тогочислі шляхомзабороненихметодівцінової

>конкуренції,угод пророзподілринку чибудь-якоїіншоїповедінки, котрапорушує

>відповіднезаконодавство ізпитаньконкуренції.

>конкурентоспроможність Банку наринкуґрунтується напропозиції

>високоякісних тарізноманітнихпослуг засправедливимицінами.Конкуренція із

>іншимиБанками винна бутичесною тапрофесійною.

>Суб'єктигосподарюванняповиннітакож нести відповідальність застворюваніекологічніпроблеми,пропорційно досвоєїпричетності доїхньогозагострення, котрівикликанізначнимрівнеммеханізації таавтоматизаціївиробництв,викидамишкідливихречовин у повітря,забрудненнямтериторій тощо.

>Проте,розглянутіКодекси відповідальність застворюваніекологічніпроблеми нерозглядають.

конкурентнаборотьбаетика


>Висновок

Отже,сучасніетичні засадиконкурентноїборотьби -цезведення нормповедінки вбізнесі тавимог, котрі ставити сус-пільство до стилю роботи,підприємця, йогосоціального образу та характерувзаємовідносин іздовкіллям.

>Дотриманняетики позитивновпливає на стансправ напідприємстві тадаєзмогузбільшитидоходністьгосподарюючогосуб'єкта унаступнихнапрямках:запобігти штрафів йвитратам наведеннясудовихсправ;зміцнитисуспільнудовіру підприємства;збільшитизамовлення відпостачальників, котріповажають йпідтримуютьтакуполітику;привабити йзберегтивисокопрофесійнікадри.

На нашу думку, вартозапочаткувати процесгромадськогообговоренняпитаньстворенняетичнихкодексів йзапровадження їхні у діяльністьсуб'єктівгосподарювання таорганів державної влади, що врезультатінеодміннознизитьрівеньекономічноїзлочинності такорупції.

>Ниніетикабізнесу винна статіосновоюдіяльності,спілкування, співпрацю не так нарівнііндивідуумів, але в глобальномурівні.


Списоквикористаноїлітератури

1. Закон України «Про захистекономічноїконкуренції» №2210-ІІІ від 11.01.2001зізмінами йдоповненнями

2.Герет Т.,Клонські «>Етикабізнесу» – До.:1999р. – 321 з

3. ЛевчукЛ.Т. таінші «>Естетика».Підручник – До.:Вища школа,1997.–399с

4. Малахов В.А. «>Етика: курслекцій».Навчальнийпосібник – До.: Ли-бідь, 1996 – 121 з

5.ПалехаЮ.І. «>Діловаетика»:Навчальнийпосібник –4-тевидання. – До., 2002. – 265 з.

6.Петрушенко В.Л. таінші «>Етика таестетика».Навч.посібник. Львів:видавництво Львівскаполітехніка, 2006. – 252 з.

7. Чайка Г.Л. «Культураділовогоспілкування менеджера:Навч.Посіб –Хмельницький, 1999. – 283 з

8.ЧмутТ.К., Чайка Г.Л. «>Етикаділовогоспілкування».Навчальнийпосібник – 6-тевидання,виправлене йдоповнене – До.: Знання, 2007. – 230 з.


Схожі реферати:

Навігація