Реферати українською » Этика » Українські Національні моральні цінності та їх Місце у діловому спілкуванні


Реферат Українські Національні моральні цінності та їх Місце у діловому спілкуванні

>Реферат

"Українськінаціональніморальні ціності та їхнімісце уділовомуспілкування"


>Вступ

Уцей годину у стране як йраніше не наведеноналежного порядку ізалишаєтьсянизьким відсоток приростуекономіки.Рівень життябільшості населення –наднизький.Чому?Адже ужеблизько 20 роківкраїнанезалежна.Можливо боєнаціональні (>внутрішні)гальма, котріістотноперешкоджаютьрозвиткуекономіки і культури.

>ДавньогрецькийфілософПіфагор,видатниймислитель та математикстародавності, усвоїй роботи «Про державу» писавши так: «>Народи!Прагнітьпередусім матірдобрізвичаї, ніжзакони:звичаїєнайпершими законами». ФомаАквінський усвій годинупроголосив про ті, що «Богвклав у рукиправителів уладові у тому,щоб смердотізахищали благо всіх».

>Якщорозглядатитріаду:економіка, політика,етика, – тоідеальномувипадкуосновоюгармонійногорозвиткусуспільства винна бутиетика.

Приорганізаціїбудь-якогосуспільствадоречно говорити пронаціональнийменталітет.Частиноюменталітетуєнаціональний характер. В частности, Українськийнаціональний характерприпускаєнаявністьдеяких рис, котріможутьробитиістотнезначення на усісфери життя.

Прирозв'язанніскладноїпроблемионовленнянаціональногобуттяєнеприйнятним «>механічне»копіюваннязарубіжногодосвіду черезсуттєвівідмінності усвідомості,цінніснихорієнтаціях,соціально-економічнійповедінці народу України.Привабливісвітовімоделіекономічногорозвиткупринесутьбажанийефект Україні,якщоавтори реформ будутьвраховуватиособливості українськоїментальності, критичноосмислювативласний ізарубіжнийдосвід. При цьомуважливозберегтинаціональнусамобутність.

>Визначення перспективподальшогорозвиткуринковоїекономіки в Україні ставитинасущне заподіяннявивченнявзаєминицінностейбізнесу іморальності.Цьомузавдаю іприсвяченаця робота.


1. Українськінаціональніморальні ціності

>Національніморальні ціності –цеісторичнозумовлені,створеніконкретним народом подивися,переконання,ідеали,традиції,звичаї,обрядипрактичні дії, котріґрунтуються назагальнолюдськихцінностях. Алівирізняютьпевнінаціональні прояви,своєрідності вповедінці, котрієосновоюсоціальноїдіяльності людейконкретноїетнічноїгрупи[1].

>Ціннісніорієнтаціїлюдини,суспільства,націїскладаютьсяісторично,успадковуютьсяпоколіннями,збагачуються,вдосконалюються чиздрібнюються,розпорошуються ними. Цецілкомстосується іморальнихцінностей, котріуособлюютькультурнеобличчя XXIстоліття. Мораль –вагомаскладовачастинадуховної культуриетносу,нації; даний аспектїїіснуванняпотребуєґрунтовногонауковогорозкриття. Упланідослідження таосмисленняморальнихцінностейукраїнського народу особливозначущим йперспективнимзавданнямвидаєтьсяаналізвідповіднихпоглядів селянства,аджеісторія дляукраїнцівзначноюміроювиявилася «>замкненою» напостатіхлібороба-трударя,представникасільської «>мовчазноїбільшості». Невипадкововітчизняніісторики, котрідосліджувалиселянську проблематику,здавнавдавалися в цьомузв’язку дотермінів «народ», «>українці».Додамо, що селянствопринаймні досередини ХХ ст.становилобільшість українськоїнації, ацедаєпідстави говорити проукраїнців як пронаціюпереважнохліборобську надісторичному, асоціально-культурному,цивілізаційномуаспекті[2].

Уукраїнськомунаціональномухарактерідослідникизнаходятьсоціальнийегалітаризм (>прагнення досоціальноїрівності),громадоцентризм,провінційність,загальнуаполітичність,впертість,анархічність,здатність домімікрії тапристосування («>аби негірше…»)[3].

Увідомихісторичнихумовах було б в Україні гоже полі допостання комплексуменшвартості (>політичнепоневолення ззаперечуванням донедавна права намовнуокремішність, ізнакиненоюназвоюмалоросів). Комплекс меншовартостізбуджуєтенденцію донадолуження –компенсації чинадкомпенсацїї, Якаможейти врізнихнапрямах: чизнецінюванняоб’єктивноїдійсності іутечі ветично-ідилічнемрійництво ізвірою вутопію, чинасолоди вмазохістичномубажанні ореолустраждання, чиагресивності ізбажаннямпомсти,жорстокості,кривавоївідплати[4].

>Додамо, що в Україніяскравоспостерігаютьсявідчутнірегіональнівідмінностіментальності танаціонального характеру. Тому процілісність/тотальністьнаціональнихморальнихцінностей українськоїнації вцілому можна говоритилише ізпевнимизастереженнями.

>Розглянемотакуважливу рисунаціонального характеру, якіндивідуалізм,який особливоважливий вділовомуконтексті. Не було бобщини якявища народного життя,притаманногоіншимкраїнам. Політичнанаціональнаісторія України (>народневічеКиївськоїРусі,громадсько-політична йвійськова організаціяукраїнського козацтваЗапорізька Сич,демократичніпроцедури місцевого самоврядування та церковного життя.Конституція Пилип Орлик тощо)свідчить пропереважання принципуіндивідуалізму якмеханізмувідтвореннясуспільноїреальності в Україні та яксуттєвоїособливості українськоїментальності.Українському народуєхарактернимнахил доіндивідуальноїсвободи;українськаментальність, іздавніхчасівіснування українськоїнації,єсприятливим тлом длярозвиткуіндивідуалістичногоособистісного ядраокремоїлюдини.Сільська (>хуторянська) структураукраїнськогонаціонального характеру,схильність домалихспівтовариств,такожзберігає принципіндивідуалізму,автономіїокремоїлюдини.

>Щодо запитанняособливостіхристиянськоїрелігійноїсвідомості вісторії України тавпливїї нанаціональну мораль, тохристиянські засадиментальностізахідноїлюдини тастановленнякласичноїзахідноїекономічноїментальностіхарактерні і дляісторії України.Особливостіправославноїетики роботи,власності табагатства, щоформуваливітчизнянуекономічну культуру іекономічнументальність,надаютьзмогузрозумітивітчизнянусвоєрідність,виробляти своїформиринковоїповедінки таринкової культури, котрієадекватнимиукраїнськимтрадиціям.

>Щеоднецікаве запитання суб'єктивно-моральнерозуміннянеправди,справедливості і правособистості, ставлення до законів, якупредставляє вціломуетичну систему народу. На думкуЛефевра[5],існуєдвіетичнихсистеми, щохарактеризуютьподання просправедливість.Ціподання «проперспективністьнеправди» дляпростотивиражаються увигляді2-хумовиводів:

а) зло + добро = Добро.

б) зло + добро = Зло.

>Українцівважають що «Добро»завждиперемагає «Зло», й томуприпустиміневеликі (засуб'єктивнимиоцінками) й «Зло» і «Неправда впорятунок».Навітьнаціональний фольклорорієнтований налегковажне ставлення донеправди.Згадаємовеселуукраїнськупісню «Ті жмініпідманула,ти жмініпідвела».Прихильникидругоїетичноїсистеми,наприклад,американці, незмішуютьпоняття «Добро» і «Зло», йвважають, що неправда неможе бутизасобомдосягненнягуманноїмети[6].

>Морально-правовісудження. Усвідомостіукраїнцівпоняття «закон» і «мораль»споконвічнорозділені.Змішання уукраїнців зрозуміти просправедливість йморальність приводити дозаперечення законів якраціональних йсправедливих.Орієнтація наморальнінормирозглядається яккомпенсаторниймеханізм «>законослухняності» принедостатньоефективнійроботі правовогоапарата.

>Соціологивиділяють тринайбільшузагальненімоделіосновнихтипівреакціїгромадян України напострадянськуситуацію:пасивність йаттантізм (>тобтоінерція «>колективістських»цінностей, розпорядження протерпіння інеяснунадію на «>об'єктивні»позитивнізміни вмайбутньому,ностальгія заминулим,), активнаадаптація (>тобтоенергійнийпошукможливостейвиживання,відкритихновимисоціально-економічнимиумовами) таорієнтаціялюдини намаксимальнийіндивідуальнийекономічний йсоціальнийуспіх[7]. Томуєреальніпідставистверджувати, що всучасній Українііснує типлюдини, дляякоїпритаманнийвисокийрівеньавтономії увідношенні досоціуму ісоціальнихінститутів. Уновійсуспільнійреальностізароджуютьсяновінорми й правила,необхідні дляжиттєдіяльності, ііндивідуалізмстаєоднією із таких норм.

Цедужескороченедослідженнінаціональнихморальнихцінностейсучасногоукраїнського народу векономічному таділовомуконтексті.Розглянемо тепер более детальновзаємозв’язокпритаманнихукраїнцямморальнихцінностей та рисїхньогоділовогоспілкування.Останнє можнарозглядати в широкомуконтекстіпідприємництва як способузагальногоекономічногоспілкування, авузькому, якувідображаєсамеділовийетикет.


2.Особливостінаціональногопідприємництва таділовогоспілкування

>Розглянемозазначене вроботіпитанні уузькомурозумінні. Знання ізетикиділовогоспілкуванняєважливоюскладовоюпрофесійнихумінь таділовихздібностейпідприємців. Усучасномупрофесійномужиттідотримання норм й правилспілкуваннябезпосередньовпливає нарезультатипрофесійноїдіяльності.Будь-яківидивзаємостосунків ізпотенційнимиспоживачами, партнерами,організаціями таустановамиєділовимспілкуванням.Метоюділовогоспілкуванняєдосягнення результату успільнійдіяльності.

>Діловийетикетпосідаєособливемісце вмистецтвіповедінки.Його правилазасновані на такихморальнихкатегоріях, якввічливість,тактовність,коректність,порядність.Володіння правиламиетикетуусуваєскутість,даєзмогу нескривдитиділового партнеранезграбним словом чидією, йводночас – невтратитивласнедостоїнство і престижфірми[8].Засвоєннястереотипівповедінки,запропонованихетикетом,даєможливістьустановитисприятливийпсихологічнийкліматділовогоспілкування, щоробитьбізнесуспішним йприємним.

>Загальнийморальний принциплюдськогоспілкуваннявикладено в категоричномуімперативі І. Канта: «>Поводься так,щоб максиматвоєїволізавжди могла матіртакож силу принципузагальногозаконодавства». Уділовомуспілкуванніосновнийетичний принцип можнасформулювати так: под годинуухваленнярішення про ті,якимцінностям вартонадатиперевагу впевнійситуації,поводься так,щоб максиматвоєїволі бувсумісна ізморальнимицінностямиіншихсторін, котріберуть доля вспілкуванні, й допускалакоординаціюінтересів всіхсторін[9].

Убагатьохвітчизнянихбізнесменів-початківцівзриваєтьсябезлічвигіднихугод, особливо ізінофірмами, через ті, що смердоті незнають правилділовогоетикету.

якпереконуєдосвідналагодженняпідприємцямизовнішньоекономічнихзв'язків,нашібізнесменитакождоситьсвоєріднорозуміють ціностіцивілізованогоринку, щоґрунтуються на такихморальнихкатегоріях, якшляхетність,надійність,порядність,солідарність[10].

>Численніфірмимають убагатьохкраїнахтакий принцип: «>Прибуток –вище на, але й честь вищий відприбутку». Набагатьох нових українськихбізнесменівіншіпринципи: «>Прибутокбудь-якоюціною», «Укомерції все дозволено», «>Гроші не пахнути».

>Відповідно мораль нового класубізнесменів в Україні –явищескладне ісуперечливе. Наньоговпливаютьрізнісили,різніморальнітрадиції ісистемицінностей,бо вукраїнськомубізнесізайнята великакількість людейрізнихнаціональностей,різноговіросповідання ірізнихморальнихпоглядів, зрізнимекономічним базисом.Крім цього у Українськийбізнеснаприкінці 90-х років ХХ ст.прийшлигромадянизакордонних держав, діяльність якізаснована на канонахзахідноїетики.Контакти із нимиформуютьдоситьсвоєріднепереплетеннянаціональних українських рис ззагальносвітовими, щопочасти все-такиполегшуєвключенняукраїнськогобізнесу до системисвітовихморальних нормділовоїповедінки.

Про.Бродськавиділяє такирисивітчизняногобізнесу[11]:

1. Комплекс «>неповноцінності»,покірність,острахризикуватипо-великому.Психологія непереможця, а того,хтозавждизазнає поразки до початкугри.

2.Рабськаагресивність,нездоровебажання «>розтоптати»,принизити,невмінняшукатикомпроміси.

3.Відсутністьіміджуділовоїлюдини, подприємця, щовиражається встилімислення,манері вдягатися,поводитися.

3.Прагнення дообмеженняконкуренції,монополізму,опорі на «блат».

>Особливозгубновпливає нарозвитоквітчизняногобізнесу його «>нечесне»ведення.

>Перейдемо до более широкомурозуміннюділовогоспілкування, яку можнарозуміти якділовеспілкування ізекономічноюметою, як формувзаємодійміжпідприємцями, Державою танаселеннямщододосягнення нимиособистих тасуспільнихекономічнихцілей.

Ос-кільки за годину напідприємництвопокладаютьнадії як на силу,здатнупіднятивітчизнянуекономіку, то тут дляуспішноїдіяльностіпідприємцевідужеважливодотримуватиморальних норм як увідносинах із Державою, партнерами побізнесі, так і увідносинах ізнайманимиробітниками.

>Моральнаповедінка удовгостроковоїперспективізавждисприяєзбільшеннюдоходів, бопідтримкависокихетичнихстандартівпідвищуєконкурентноздатність підприємства.Неморальний шляхповедінкилишезбільшуєризик підприємства,оскільки результатвиявляєтьсянепередбаченим. У тієї ж годинуякщовзятиякісьокремівипадки, тонеетичнаповедінкаможе принестибільший дохід,чимповедінкаетична.Передумовоюморальноїповедінки вбізнесі служитинаявністьконкуренції, щопокликана забезпечити для всіхсуб'єктівекономічноїдіяльностірівніможливості.Успіх уділовому світіможливийлише тоді, коликоженпідприємецьочікує відсвоїхконкурентівдотриманняетичних таморальних норм. У огидноговипадку системавільногоринку ненормальнофункціонувати.

Уцей годину не лише сферабізнесу, але й іукраїнське сус-пільство вціломувиявилосяохоплениметикоюрелятивізму, девиключаєтьсяабсолютність таких зрозуміти, якгарне іпогане,щире іпомилкове. У рамкахцієїетикиморальні ідеїпопадають у залежність відвипадковихфакторів йцілкомвизначаютьсяконкретноюситуацією.

>Етикапідприємництва в Україніскладалася входіподоланняпережитківкріпосництва і вумовах державногопатерналізму.Незважаючи наочевидніуспіхи усвоємустановленні,класпідприємців то й неоформився всерйознусоціальну силу.Складностіформування морального кодексупідприємництваіснують і уцей годину йзв'язані ізнеприйняттямпідприємництва ііндивідуальноїініціативи вперіодсоціалізму.Конкретнийаналізпоказуєрозходженняморальноїпозиціїпідприємця іморальноїоцінкисуспільством феноменапідприємництва.Культурналегітимаціяпідприємництвавимагаєвзаємодіїетичнихпідставпідприємництва,психологіїособистостіпідприємця іекономічнихцілей, щокоштують проти нього. Уданійструктуріособливогозначеннянабуває моральналегітимаціядіяльностіпідприємця,спрямована насистематичнеодержанняприбутку входімаксимальноїекономічноїефективностіповедінки.Легітимація виннавраховувати якнормиетикиуспіху (>здоров'я, комфорт,багатство,соціальний престиж), то йсоціальноїетики (батьківщина,колективізм,патріотизм).

>Зв'язокміжпсихологічнимиякостямипідприємця іетичнихпідстав йогодіяльності неоднозначна.Загальніпсихологічніриси,характерні дляпідприємців –прагнення досамостійності,цілеспрямованість,пошукновизни,готовністьіти наризик, –можутьодержатиморальневиправдання. Однакцірисиможутьздобувати ііндивідуалістичний (>внеморальний)зміст. Комплексавтономності в українськихпідприємціввираженийсильніше черезїхнюбільшувідчуженість відсуспільства івідсутностіпослідовноїпідтримки із боці держави.

>Етикавітчизняногобізнесунерідко ставила у безвихідьбагатьохіноземнихпартнерів іінвесторів. Українськіділові люди явнопроцвітали вторгівлі, але й поступалися впромисловихпочинаннях.Великікапіталивкладалися в основному в «>вірні»промисли:винокуріння,солеваріння тощо.Іноземніінвестори привідкриттісвоїхпідприємствзобов'язувалисянавчатизаморським секретів українських людей,нічого неприховуючи. При цьому на всіхетапахрозвитку українськоїекономікичіткопростежуєтьсязв'язокпідприємництва іздіяльністю ізаступництвом держави.

>Такеположення породило однузіспецифічнихособливостейукраїнськогобізнесу –прагненнядосягатиуспіху не скількизусиллями доефективногорозвиткувиробництва, стількиодержаннямвигіднихурядовихзамовлень йпільг, авиходить,підкупомчиновників.

>Вітчизнянепромисловепідприємництвооформилосяпізнішезахідноєвропейського і томувисокоцінувалотехнічнідосягненняЗаходу,їхнюорганізацію і культурувиробництва. Однакзштовхнувшись зсильноюконкуренцієюіноземногокапіталу ісподіваючись напротекціюсвоєї влади,вітчизняніділові людиздавнашукалипідтримку вобґрунтуванніунікальності інеповторностінаціональногорозвитку.Важкозаперечуватисвоєрідністьнаціональнихтрадицій йзвичаїв, але йшукати у якихглибокепротиріччяміжістинно російськоюцивілізацією іфатальнимвпливомзахідних тасхіднихідей за всіхчасів було бпорочноютенденцією.Саменаціональнимменталітетом,непопулярністю в Україніділовоїощадливостіпорозумівалосяпоказнемарнотратство,схильність доспекуляції іобдурю,необов'язковість іобмеженість кругозору.

Уцей годину у нашій стране не усімпідприємцямвистачаєістинно українськоїсумлінності іпорядності «людей слова»,хазяйськоїощадливості ібажаннядопомогти талантам й людям, щопотрапили на хвацько.Турботи проетичністьповодженнявітчизнянихбізнесменів частозакінчуютьсязабезпеченнямгідногоособистогоіміджу ісучасногоінтер'єрафірми.

>Незважаючи напорушенняморальних норм, багатобізнесменів все-такивважають, щозміцненняетикисприяєїхнімінтересам. Команда, щоскладається із людей, щоволодіютьвисокоюкультурою іпрофесіоналізмом,здатнадомогтисяуспіху.Ефективнекерівництво, щобазується наетиці,єкращимзасобом длядосягненняцілей.Етичнийпідхід добізнесувимагаєприйняття вувагупозицій всіхзацікавленихсторін. Цесприяєвиробленнюкомпромісів, а означатиефективнійспільнійроботі ідовгостроковомуспівробітництву, щонесе з собоюдодатковийприбуток.

Таким чином,етикаєзасобом, що позитивновпливає набізнес,підтримує йогоприбутковість,конкурентноздатність йподальшийрозвиток. Тому часткасоціально-економічних реформ в Україні багато вчомупов'язаназізміноюморальноїповедінкивітчизняногопідприємця.

>Процессуспільнихтрансформацій вновітній Україніпороджуєстановлення новогосоціальногосуб'єкта,принципово новихособливостейсоціально-економічнихвідносин,сприяєзмінамсоціально-економічноїповедінки людей, котріпозначаються на їхньогоекономічнійсвідомості таповедінці.Суспільнасвідомістьмаєадаптуватися дорадикальнізмінсоціально-економічноїповедінки;маєвідбутися процесцивілізованого «>оброблення»цієїситуаціїментальністю.

На шкода,вітчизнянісоціологічнідослідженняпоки нефіксуютьмасовогопоширенняякостей,властивихсучаснійєвропейськійекономічнійментальності,посеред населення України.Психологічнимиперешкодами длянабуття такихментальних рис усучасній Україніє[12]:соціальнаінертність;викривленерозуміннясоціальноїсправедливості;деформованістьуявлень про захист відекономічнихтруднощів як прообов'язок держави, а чи не шкірногоособисто;сприйняття якцілком нормальногоявищаавторитарнихметодівправління;соціальназаздрість якнаслідоктривалоїзрівнялівки воплаті роботи;звичкабезвідповідальності.Звичайно,неприємно й нелегкопогоджуватися із такимиреаліями.

>Процессоціально-психологічноїадаптації населення доринковоїсуспільніатмосферивіддзеркалюєзміну парадигмекономічноїсвідомості,соціальноїекономічноїпсихології,економічноїментальності;відбувається змінустарої схемекономічногомисленняновою.Важливогозначення тутнабуваєпосиленнявпливуцінностей національної культури таморалі.Розвитку Українисприятимуть тихриси національноїментальності, яки природнопритаманніукраїнцям. Цеякості «>хліборобського» типу м'якість,поблажливість,толерантність,чутливість,душевна теплота,мрійливість,милосердя;по-друге,якості «>козацького» типу –діловитість,рішучість,настирливість,здоровий авантюризм,практичність,індивідуалізм.


>Загальнівисновки

Системаморальнихцінностей вукраїнцівсформуваласяздавна.Вонавибудувалась ізурахуванням таких рис національноїментальності якіндивидуалізм,природний демократизм,схильність доінтроверсії, атакож комплексуменшвартості, щодістає свогопродовження взнецінюванняоб’єктивноїдійсності іутечі ветично-ідилічнемрійництво ізвірою вутопію. Уукраїнськомунаціональномухарактерідослідникизнаходятьсоціальнийегалітаризм (>прагнення досоціальноїрівності),громадоцентризм,провінційність,загальнуаполітичність,впертість,анархічність,здатність домімікрії тапристосування.Єреальніпідставистверджувати, що всучасній Українііснує типлюдини, дляякоїпритаманнийвисокийрівеньавтономії увідношенні досоціуму ісоціальнихінститутів.

>Засобом,який позитивновпливає набізнес,підтримує йогоприбутковість,конкурентноздатність йподальшийрозвиток,здавнавизнаєтьсяетика та мораль. Тому часткасоціально-економічних реформ в Україні багато вчомупов'язаназізміноюморальноїповедінкивітчизняногопідприємця.

Уцей годину у нашій стране не усімпідприємцямвистачаєістинно українськоїсумлінності іпорядності «людей слова»,хазяйськоїощадливості ібажаннядопомогти талантам й людям, щопотрапили на хвацько.Турботи проетичністьповодженнявітчизнянихбізнесменів частозакінчуютьсязабезпеченнямгідногоособистогоіміджу ісучасногоінтер'єрафірми.

Напідставівикладених вційроботі причин можналишерозраховувати (>сподіватися) натривалий процессоціального «>дозрівання»українців йпоступовоїадаптаціїїхньогоменталітету досучаснихвимог життя. У огидноговипадку смердоті невитримаютьконкуренції, щозбільшується (>науково-технічної,економічної,духовно-релігійної,психологічної тощо) ізіншимикраїнами, й простоперестанутьіснувати (>більшість населенняфізичновимруть чи держававтратитьусякунезалежність йрозчиніться віншихкраїнах, понад «>розумних» іорганізованих).


>Використаналітература

1.Белобров В.М.,Гаврилин В.А., Павлов О.С. Національні пута моральності й слов'янського права // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2007. № 11. З. 103–106.

2. Богдан С.К.Мовнийетикетукраїнців:традиції йсучасність. – До.: Рідна мова, 1998.

3. Бондаренко О.В. Українськаекономічнаментальність:соціально-філософськийаналіз.Автореф…докт.філософ. наук. До.: 2008. 24 з.

4.Бродська Про.Діловаетика вукраїнськомубізнес-суспільстві // Персонал, № 5, 2006. З. 3436.

5.Землюк У.Етнопсихологічні іетнополітичніособливості ідентичністьукраїнців /Наукові запискиІнститутуполітичних йетнонаціональнихдослідженьім.І.Ф. Кураса НАН України:Збірникнауковихпраць. – До., 2007.Вип. 34. З. 93110.

6.Касянова С.П.Методичнірекомендаціїщодо забезпеченнясамостійної роботистудентів іздисципліни «>Етикаділовогоспілкування» (длябакалаврів,сипеціалістів). – До.: МАУП, 2008. – 30 з.

7.КузьмінськийА.І.,Омелянко В.Л.Педагогікародинноговиховання. – До.: «Знання», 2006.

8.Лефевр В.А.Алгебра совісті. – М.,Когито-Центр, 2003.

9. Планрозвитку країни / За ред. І.Богословської, І.Дідковського, Про. Чалого //viche.org.ua/planrus

10.Разумцева Р. І.Морально-етичні подивисяукраїнського народу зафольклорнимиджерелами:аксіологічний аспект.Автореф.дис…канд.філософ. наук. До.: 2004.

11. Харрісон Дж. та інших. Біологія людини. – М.: Світ, 1979. – 240 з.

12.Янів У.Нариси доісторії українськоїетнопсихології. – До., 2006.[1]КузьмінськийА.І.,Омелянко В.Л.Педагогікародинноговиховання. – До.: «Знання», 2006. З. 12.

[2]Разумцева Р. І.Морально-етичні подивисяукраїнського народу зафольклорнимиджерелами:аксіологічний аспект.Автореф.дис…канд.філософ. наук. До.: 2004.

[3]Землюк У.Етнопсихологічні іетнополітичніособливості ідентичністьукраїнців /Наукові запискиІнститутуполітичних йетнонаціональнихдослідженьім.І.Ф.Кураса НАН України:Збірникнауковихпраць. – До., 2007.Вип. 34. З. 107.

[4]Янів У.Нариси доісторії українськоїетнопсихології. – До., 2006. – З. 128-129.

[5]Лефевр В.А.Алгебра совісті. — М.,Когито-Центр, 2003. З. 58-61.

[6] Харрісон Дж. та інших. Біологія людини. — М.: Світ, 1979. З. 79.

[7] Бондаренко О.В. Українськаекономічнаментальність:соціально-філософськийаналіз.Автореф… докторафілософ. наук. До., 2008. З. 20.

[8] Богдан С.К.Мовнийетикетукраїнців:традиції йсучасність. — До.: Рідна мова, 1998.

[9]Бродська Про.Діловаетика вукраїнськомубізнес-суспільстві // Персонал, № 5, 2006. З. 34.

[10] Кубрак О.В.Етикаділового таповсякденногоспілкування. —Суми:ВТД «>Університетська книга», 2002.

[11]Бродська Про.Діловаетика вукраїнськомубізнес-суспільстві // Персонал, № 5, 2006. З. 3436.

[12] Бондаренко О.В. Українськаекономічнаментальність:соціально-філософськийаналіз.Автореф… докторафілософ. наук. До., 2008. З 21-го.


Схожі реферати:

Навігація