Реферати українською » Юриспруденция » Юридична платформа ОУН


Реферат Юридична платформа ОУН

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ УКРАЇНИ

>ПрикарпатськийУніверситет ім. В.Стефаника

>КОНТРОЛЬНАРОБОТА

 

НА ТЕМУ:

«>ЮРИДИЧНАПЛАТФОРМА ОУН»


>ВИКОНАВ:

студент1-ого курсу

>юридичного факультету


>ПЕРЕВІРИВ:


м.Івано-Франківськ

2000рік    

 

>Доба, вякійживемо,безмірно велика. Це одна із тихийреволюційнихепох, котріпростягаються націлідесятиліття й в якікуєтьсяновий світло й нова людина. Увеликійсвітовійдрамі нашихднів ми маємо довибору: чи бутитворцями, чи жертвамиісторії.

>ЄвгенКоновалець

 

>Диявольськийтерормосковсько-большевицького режиму непідірвав сил йпрагненьукраїнського народу досамостійницького державного життя.Боротьбу завідновленняУкраїнськоїСоборноїДержавиочолиластворена у лютому 1929 р.ОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістів начолі ізЄвгеном Коновальцем.

>Навколо ОУНоб'єдналися люди, щохотіли бутитворцями українськоїісторії, якіокрилялаукраїнськанаціональнаідея.Вони булиготові занеївіддатисвоє життя. З ОУНтісноспівпрацювали чи ж булиїї членамиталановитіписьменники,публіцисти,поети.Основнимидрукованими органами ОУН буличасописи «>Розбудованації», «>Сурма» таін.

>Хочвизначитикількістьчленів ОУНнадзвичайноважко, заприблизнимипідрахункаминапередоднідругоїсвітовоївійни вонналічувала від 20 до ЗОтисяч Чоловік. Кількістьсимпатиківвизначалося сотнямитисяч.Перевага середмолодих,самовідданих людейзробила ОУНголовнимрушіємнаціонально-визвольної політики.

 Великимполітичнимекзаменом для ОУН сталиподії у 1938-39 рр. наЗакарпатті. 26жовтняпрем'єромавтономноїКарпатської України ставшио.Августин Волошин.Тоді ж ізініціативи ОУНсформовановійськовуорганізацію —Карпатську Сич, котра угрудні 1938 р.налічувала 10тисяч вояків.

Усяпоневолена Українастежила заподіями наклаптикунезалежної українськоїземлі -Карпатській Україні.НезалежністьКарпатської України було бпроголошено 15березня 1939 р. наПершомуСоймі. Президентомїї ставшио.Августин Волошин.  

 23травня 1938 р. укра-їнськінаціонально-визвольнісилинапередоднівирішних для Україниподійзазналинепоправноївтрати: від руккремлівськоговбивці П.Судоплатовазагинув полковникЄвгенКоновалець.Цей ударвикликавглибокестрясення таспричиниврізнівнутрішніускладнення в ОУН, але йсилиОрганізації незнищив й непослабив.Провід ОУНвидаввідозву, вякій подкреслював: «Нас незлякаєтерор Кремля! якдовгожитимеостанній Українськийнаціоналіст,останній українець, такдовгойтимеостаннійбій заСувереннуСоборнуУкраїнську Державу».

>ГоловоюПроводу ОУН ставши полковникАндрій Мельник. Однакнерішучістьйо го под годинуподій 1938-39 рр. вКарпатській Україні,орієнтація нагітлерівськуНімеччи ну, а не так навласнісили привели доконфлікту ізмолодимидіячами ОУН, атакожКрайовимПроводом ОУН,якийпідтримував Степана Бандеру.

10 лютого 1940 р. З. Бандераскликав уКраковіконференцію, наякійставсярозкол в ОУН. титану, що стали бік З.Бандери, аце бувмолодіжнабільшістьорганізації,почали називатися ОУН (>революційна), чи простобандерівцями;прихильників А. Мельника, щоскладалисяпереважно ізпредставниківстароїгенерації,називалиОУН-м, чимельниківцями.Тоді ж бувсформованийновийРеволюційнийПровід ОУН начолі із З.Бандерою.

>МаніфестОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів

>грудень 1940 р.

>Існуючий політичний уклад наснаги в реалізації світі, що насильноздавлюєвартісні тажиттєздатнінароди, валитися від їхньоговизвольнихударів.

>Московськаімперія — СРСР —сьогодніскладовачастина того укладу.

Ми,українці,підносимо прапорнашоїборотьби за свободународів талюдини.

>Розвалюючіїназавждижахливутюрмународів —московськуімперію —творимоновийсправедливий лад йкладемо основу новогополітичного укладу в світі.

І

>Боремося за Визволенняукраїнського народу та всіхнародівпоневоленихМосквою.

>Боремосяпроти всіхвидівмосковськогоімперіялізму, азокремапроти більшовизму, щодовівнаціонально-політичний,релігійний,культурний,соціальний йгосподарськийгніт докрайніх між.

ІІ

>Несемоновий ладСхіднійЄвропі іпідмосковськійАзії.

>Несемо усімпоневоленимМосквою народам свободутворитивласне життя наріднійземлі посвоїйвольнійволі.

ІІІ

>Кличемо усінароди,поневоленіМосквою,повстати доборотьби упродовж свого волю йсамостійність.

>Лишеповневідділення відМоскви іповнедержавнеусамостійненняпоневоленихМосквоюнародівЄвропи таАзії йсвобіднаспівпрацяміж нимидоведе їхні добічногорозвитку.

>Кличемореволюціонерів всіхнародів,поневоленихМосквою, до одногоспільноговизвольного фронту, доспільноїборотьби та додружної співпрацю ізукраїнськими революціонерами-націоналістами.

>Кличемо всіхукраїнців, щоживуть на земляхіншихнародів,поневоленихМосквою —будитисеред тихийнародівзмагання довласноїсамостійности,помагатиїмвсіми силами увизвольнійборотьбі таорганізувативсюди одинспільнийреволюційний фронтпротиМоскви - за волю йсамостійністьнародів та свободу люди ні.                                             

Українаєправдивим союзником всіхпоневолених йзагроженихМосквоюнародів тадопоможеїмвизволитися йзбудувати своїсамостійні держави.

>ІУ

>Кличемо всіхукраїнців, де смердоті не жили б,ставати убойовілави фронтуУкраїнської НаціональноїРеволюції, якої ВедеОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістів (ОУН) под дротом СтепанаБандери.

>Кличемо вояків всіхбувших українськихармій,

>Кличемо всіхкозаків,стрільців,запорожців йгайдамаків,

>Кличемо всіх українськихповстанців,

>Кличемо всіх українськихполітв'язнів йзасланців,

>Кличемочленів йприхильників всіх українськихпідпільнихорганізацій,бувших йтеперпшиіх — ЦентральногоПовстаньчогоКомітету, ЦентральногоПовстаньчого КозацькогоКомітету,Вільного Козацтва, спілкиВизволення України (СВУ), спілкиУкраїнськоїМолоді (СУМ), УкраїнськогоНаціонального Центру,УкраїнськоїВійськовоїОрганізації (УВО),УкраїнськоїВоєнноїорганізації (УВО) та всіхіншихорганізацій йгуртів.

>Кличемо всіхШумськістів,Хвильовистів,УКАПістів,

>Кличемо всіх українськихкомуністів,членів йприхильниківнаціоналістичноїопозиції,

>Кличемо всіх українськихкомсомольців —націоналістів,

>Кличемочленів йприхильників всіхбувших українськихпартій,

>Кличемо всіхукраїнців-самостійниківстанути в одномуреволюційномуфронті доборотьби засамостійність йсоборність України та засамостійність всіхнародів, поневоленихМосквою, — якоїорганізує і Веде ОУН под дротом СтепанаБандери.

У

>Творимо до одногоспільний фронтборотьби всіх селян,робітників йтрудовоїінтелігенціїпротимосковсько-більшовицькогогніту івизиску.

За уладові, за землю, залюдське життя, упродовж свогоСамостійну Державу.

>УІ

>Боремося:

>протикрайньогопониженнялюдини вїї роботи та вїїхаті,

>протиограбленняїї ізусякоїрадості життя,

>проти поголовногоожебрачуваннягромадян,

>протиколгоспів йпроти поворотупоміщиків,

>протиобтяжуванняжінокнайтяжчимиобов'язками подбрехливоюзаслоною «>урівноправлення»,

>протизлочинногооглуплюваннядітей ймолодібрехливоюбільшовицькою «>наукою»,газетою,радіом, театром,мітингами тавсієюбезтолоковоюагіткоюсталінсько го режиму.

>Боремося:

загідність й свободулюдини,

за правовизнавати явно своїпереконання,

за свободу всіхвіросповідань,

заповну свободусовісті.

>УІІ

>Боремося:

>протитиранії йтерорубільшовицькоїкліки,

>протижахливого режиму НКВС уколгоспах, фабриках, заводах,армії,флоті, партії,комсомолі,школі йхаті.

>Боремося:

за правопрацюючихвиявлятивідкрито своїполітичніпереконання словом йдруком,відбуватиприлюднізбори татворити своїполітичні,громадські тапрофесійніорганізації.

>УІІІ

>Боремося:

>протиекономічноговизискування України та всіхпоневоленихМосквоюнародів,

>Боремосяпротиколгоспів, якієнайстрашнішоюсистемоюкольоніяльноговизиску,

>Боремосяпротиневільництва у фабриках й заводах,

>протиограблюваннягромадян ззлиденнихздобутківважкої роботи,

>проти насильноговиселювання ізрідноїземлі.

>Боремося свої,щобкожнийпоневоленийМосквоюнарідмігвповнікористуватисябагацтвамисвоєїземлі таздобуткамищоденної роботи.

>Боремося под гаслом:уся земля селянам, безколгоспів й безпоміщиків.

>Боремося свої,щоб уСамостійнійУкраїнськійДержавікожний селянин був >самостійнимзаможним господарем,кожнийробітниквласникомсвоєї роботи,кожний громадянинвільноюлюдиною.

ІХ

>Боремося свої,щобУкраїнський народ ставшиповним,незалежним господаремсвоєїземлі йщобувійшов увеликусім'ювільних,державнихнародів світу.

>Встане Україна йрозвіє темрявуневолі!

Черезповнийрозвалмосковськоїімперії, шляхомУкраїнськоїНаціоналістичноїРеволюції тазбройнихповстань всіхпоневоленихнародівздобудемоУкраїнську Державу тавизволимопоневоленіМосквоюнароди.

>Валітьмосковськутюрмународів!

Свобода усімпоневоленим!

Воля йСамостійність України — смертьМоскві.

>Постій, 1940 р.

>ПровідОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів.

Уквітні 1941 р. уКраковівідбувся II ВеликийЗбір ОУН,якийрозробивпрограмуборотьби ізросійськоюімперією - СРСР:

Зпостанови Іншого ВеликогоЗбору

>ОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів

>квітень 1941 р.

>ІдеяСуверенноїСоборноїУкраїнськоїДержави стала в нашомустоліттіосновоюукраїнськогосвітогляду та новогополітичного руху, рухунаціоналістичного, що ввогніборотьбипротинаїзників,оформився вокремуполітичнуорганізацію — вОрганізаціюУкраїнськихНаціоналістів.

II ВеликийЗбір 1941-го р.являється на шляхунашоїборотьбизапочаткуванням новогоетапу дороги до тихий ж самихнайвищих йнезміннихідейукраїнськогонаціоналізму, що них боролися ми ввесь годину. Іншийетапборотьби не означати заперечення іперекреслення Першого. Цедальшийконечнийступінь вперед. Бездосвідуминулоїборотьбивін не був біможливий. Новеполітичнеположення,відмінностіумовинреволюційної роботи ідалекосяглінаслідкинашої роботивимагаютьполітичногодозброєння інайдоцільнішої тактикиборотьби.Підкутом тихийвимог II ВеликийЗбір ОУНвиносить своїпостанови.

>Програмовіпостанови

1.ОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістіввизнає, щоборотьба за силу і доброукраїнськоїнаціїєосновоюнашогосвітогляду;всестороннійрозріст, сила,здоров'я ідобробутукраїнського народу —це нашанайвищаціль.

2.ТількивповніСуверенна Українська Державаможе забезпечитиукраїнсько мународовісвобідне життя іповнийвсестороннійрозвиток всіх його сил.

3.Тільки шляхомреволюційноїборотьби ізнаїздникамиздобуде Український народ свою державу.

4.Тількисправедливий,націоналістичнийсуспільний лад якщоосновоюсилиУкраїнськоїДержави іосновоювільного життявсього народу.

 

ТомуОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістівбореться:

1. ЗаСувереннуСоборнуУкраїнську Державу, за уладовіукраїнського народу наукраїнськійземлі.

2. ЗаОрганізаціюУкраїнськоїДержави на засадахсильної влади,сильноїнаціональноїармії іфльоти таодноїполітичноїорганізаціїпровідногонаціонального активу.

3. Запляновуорганізаціюцілогогосподарського ісуспільного життя на таких основах:

а)рівність всіхукраїнців у правах йобов'язкахсупротинації і держави;

б)поділ нарівнізаняття іфахи тавідповідно до цоговиробничі іпрофесійніорганізації,побудовані назасадіпродукційногосолідаризму ірівноправності всіхпрацюючих;

в)власникомусієїземлі і вод,підземних йнадземнихбагатств,промислу ішляхівкомунікації —є самУкраїнський Народ й його держава;

р)українська земляукраїнським селянам, фабрики і заводіукраїнськимробітникам, Українськийхліб —українськомународові, вільнаініціятивавільних людей;

>загальне іповне правовласности напродуктисвоєї роботи;обмеженеприватне, дооперативне іспілкове правовласності нагосподарюванняземлею іверстатами для тихий, котрі у якихпрацюють;

>державнавласністьважкогопромислу і транспорту; вільнаторгівлянижчих ступнів;

>законнеобмеженнязисків,усуненнявсякоїспекуляції тасамоволі інедбальства вгосподарці;

>інтенсивнарозбудова всіхгалузей народногогосподарства,щоб воно та сталоосно виюмогутностіУкраїнськоїДержави;

>пов'язання вціломужиттівільноїтворчоїініціятиви роботи івласностігромадян —ініціятивою,власністю,організованістю >їїконтролею держави — до однієїнерозривнуцілість;

буд) законна доляробітників укермі ізискахпідприємств, — закращупрацю —кращаплатня; забезпечення закономнайменшоїплатні запрацю,вистарчальної на по позаудержанняробітника та йогорідні; забезпеченняздоровихумовин роботи в допальнях, фабриках,верстатах та всіхмісцях роботи; забезпеченняплатнихвідпусток йзаспокоєння всіх потребздоров'я і культури;

е)загальне іповне забезпечення настарість та ввипадкахкаліцтва інездібности до роботи всіхгромадянєосновоюбагатства народу і упершучергуздібности іпраця всіхчленів національної спільноти.Тількипраця іїївидайністьєміриломвартостікожноїодиниці таосновоюїїсуспільного стану.

4. Запляновуорганізацію російськоюдержавноювладою народногоздоров'я,розросту ітугості українськоїраси шляхом:

а)загальної,обов'язкової,безплатноїлікарськоїопіки івикористання всіхздобутківлікарських наук талікувальнихзаведень дляцілого народу;

б)допомогибагатодітнимродинам;

в)опіки іохорониматерів йдітей;

р)піднесення стану народноговідживлення, проживання ірівняцілого життя;

буд)плеканняфізичногоздоров'я народу.

5. Заорганізаціюшкільництва наосновізагального,безплатноїосвіти длявсієї українськоїмолоді іособливоговихованняздібноїдітвори;

заперевихованняцілогоукраїнського народу вдусівласнихтрадицій українськоїісторії;

заусунення чужихрозкладовихвпливів;

зановийгероїчнийзміст української культури.

6. За свободусумління ірелігійнихкультів непротивнихморальнійсилінації іінетересамУкраїнськоїДержави.

7. ОУНборетьсяпротикомуністичногосвітогляду,протиінтернаціоналізму і капіталізму тапроти всіхпоглядів й струменів, що несутьослабленняживотних сил народу;

ОУНбореться зазнищенняневолі, зарозвалмосковськоїтюрминародів, зазнищенняцілоїкомуністичноїсистеми, зазнищення всіхпривілеїв,поділів йрізниць накласи та всіхіншихпережитків йпересудів.

8. ОУНбореться за свободу всіхнародів,поневоленихМосквою таїхнє декларація просвоєвласнедержавне життя.

9. ОУНзмагає доз'єднання всіхукраїнців у одномувизвольномуфронтіУкраїнської НаціональноїРеволюції таорганізовує і творитиполітпчно-мілітарну і візвольну силу,здібну перевестизбройнийзрив,здобутиУкраїнську Державу такерувати нею.

10. ОУН іде вборотьбі заздійсненнязаповіту Великого Пророка України — ТарасаШевченка,революційним шляхомКоновальця, шляхом Святослава,ВолодимираВеликого,Хмельницького,Міхновського іПетлюри, шляхомборотьби за славу івелич ЗолотогоТризуба...

>Пропагандивнінапрямні

І. >Загальніозначення

1.Основнимзавданнямнашоїпропагандиєпоширитисереднайширших масУкраїнського Народові ідеї таполітичнупрограму УкраїнськогоНаціоналізму,змобілізувати їхні доборотьби за ідеїУкраїнськоїРеволюції,дативідпірворожійпропаганді,явному ізамаскованомунаступовіворожої політики, таприєднати допротимосковськоїборотьбитакожпозаукраїнськісили.

2.Розгорненняінтенсивноїпропагандивної роботиє одним знайважливіших завданьОрганізації всучасномустаніїїборотьби.Цілістьпропагандивної роботи мусить бутизцентралізована іузалежнена відполітичної тактикиОрганізації.

3. Наша пропаганда,їїзміст,методи, тактика і організаціяділиться навідділи:

а) пропагандапротибольшевицька дляукраїнців в Україні іцілому СРСР;

б) пропаганда дляукраїнців позамосковськоюзайманщиною;

в) пропаганда дляпоневолених йзагроженихМосквоюнародів;

р)закордонна пропаганда длячужинців.

4.Зосереджуватиголовнуувагупропаганди насправах длявизвольноїборотьбинайважніших, а чи нерозпорошуватиїїнадмірно нарізнороднихсередовищах, що длясправвизвольноїборотьбимаютьзначеннядругорядне.

ІІ. >Протимосковська пропаганда

А. Дляукраїнців.

1.Основнимзавданням українськоїреволюційноїпропагандиєпоширити ідеїукраїнськогонаціоналізмусереднайширших масукраїнського народу на Україні іусюди, деживутьукраїнці, тазібратидовколаполітичноїпрограмиУкраїнської НаціональноїРеволюції ввесь актив.

2.Негативненаставлення українських маспротибольшевицького режимузмінити моментомворожогонаставленняпротиМоскви тадатиїмпозитивнупрограмунаціонального Визволення.Розкладова,протирежимна пропагандамає для справнашоїреволюціїповнувартість,оскільки вонйде впарі із нашимипозитивнимигаслами.

3.Протидіючи усіммісцевимпартикуляризмам йзагумінковості,скріплятисвідомість, що лише віддолі Києвазалежить частка всіх українських земель.

4.Виказатинайширшимколам населенняслабістькремлівського режиму іможливість йогоповалення тавизволити їхні відпсихози страху,розбуджуючивіру увласну силу народу.

5.Опановуючи усі укра-їнськісередовища, наша пропагандамуситьзвернутиособливуувагу на молодь вЧервонійАрмії іробітництво ізогляду на їхніролю і ваги вреволюційнійборотьбі.

Б. ДляпоневоленихМосквоюнародів.

Наша пропаганда дляпоневоленихМосквоюнародів,крімпротирежимного фронту,муситьрівнождуже сильнозвертатисьпротипануванняМоскви,взагалі занаціональнусвідомість шкірного народу бутисувереннимвласникомсвоєїземлі ікерівникомсвоєїдолі,виказуючиспільністьінтересівпоневоленихМосквоюнародів ізУкраїною в одномуфронтіборотьби.

У. Длявсього населеннямосковськоїтюрминародів.

>Тереномдіяння українськоїпропагандиє даліціламосковськаімперія вкожночаснихїїмежах.Серед всіх москалів,обмосковленихелементівпоневоленихнародів такомуністичнихнизів наша пропагандазвертаєтьсяпередусімпроти режиму,виказуючи шлюбполітичної іособистоїсвободи,економічний тасоціальнийгніт,переслідуваннярелігії,шкідливістьімперіалізму,облудуінтернаціоналізму,забріханістьцілого режиму тапануваннякремлівськоїкліки надпартією іїїприхвостнів надмільйонамигромадян. Узагальномузвертатиособливуувагу наЧервонуАрмію ібільшіпромисловіосередки.

ІІІ. Пропаганда позамосковськоюзайманщиною.

1. Пропаганда ОУН позамосковськоюзайманщиноюмусить бутитісно йнерозривнозв'язана ізцілістювизвольноїборотьби, якої Веде ОУН на українських землях подмосковськоюзайманщиною.

2.Мобілізувати усіздоровіелементи українськоїсуспільностидовколаборотьби >наїздником й довсесторонньоїдопомоги нашійреволюційнійборотьбі в Україні подворожимизайманщинами.Пропагувати, якодинокувизвольнуконцепцію упротивагунереальнимнадіям, насамочиннийрозвал більшовизму —творення українськоїполітичної імілітарноїсилипередусім наУкраїнськихЗемлях.

3.МобілізуватиеміграційніелементиіншихпоневоленихМосквоюнародів доспільноїборотьбизіспільним ворогом —Москвою.

4.Здобути вгромадянськійопініїнародівзагроженихмосковськимімперіалізмом та вопініїчужинецькихкілвзагаліприхильність для українськоїреволюції,вказуючиспільністьінтересів ізнашоюборотьбою.

5.Протидіючипротибольшевицькійпропаганді,демаскуватинасильницькийексплуататорський,антикультурний,протипоступовий,реакційний характермосковськогоімперіалізмувзагалі, а більшовизму, як йогосучасноговоплочення,зокрема,міжукраїнцями,еміграцієюіншихпоневоленихМосквоюнародів йчужинцями.

6.Демаскуватиневірну ітенденційну пропагандупольську,мадярську ііншу, у пикуукраїнськійсправі.

7.Поборювати укра-їнськінереволюційні,опортуністичні,масонськіорганізації,гру пі ітечії,розкривати їхньогошкідницьку роботу тадемаскувати їхнівсюди, де смердотіпоявляться.

8.Демаскувати усі тихгрупи ітечії, котрі хочвиступаютьпротисьогоднішньогобольшевицького режиму, але йє вдійсностізамаскованимимосковськимиімперіялістами і яктакієворогами Визволення України тапоневоленихМосквоюнародів.

9.Головнуувагумуситьзвернути наша пропаганда наопануваннямолоді іробітничихосередків.

10.Завданнямпропаганди вЗакарпатській Україніє:загально-освідомлюючапраця,політична пропагандапротимадярського імосковськогоокупанта таширенняідей тагасел (>зокремасоборницьких).

 

IV.Окреміпостанови

>Зовнішніформи,вживані вОрганізації, не дуже до цого годиниузгіднені воднородний іобов'язуючийспосіб.Вводиться в цьому напрямкудеякіточнішіустійнення ізмінивідноснозовнішніхсимволів таорганізаційногопривіту.

1.Організаціюобов'язує лишезагально-національнийТризубВолодимира Велике го вформі,введенійЦентральноюРадою.Касується-звичайвживатиТризуба ізме ніж, яквідзнакиОрганізації.

2. ОУНуживаєсвойогоокремогоорганізаційного прапоручорної ічервоноїкрас кі. Уклад йобов'язуючіпрапорці будутьухваленіокремоюкомісією.

3.Обов'язуючіорганізаційні святає: СвятеСоборності 22 января, СвятеГероївРеволюції дня 23-готравня й деньборотьби 31серпня.Всііншірічниціподій, обхіджені членамиОрганізації,єпам'ятковими днями, що немаютьзагально-обов'язуючогозначення на всіх теренах й для всіхчленів.

ВідозвуПовітового дроту ОУН

10 июля 1941 р.

>Український народі!Сповнилась Твоявіковічнамрія!

Червонійнаїзник всоромнийспосібвивтікав ззагарбаної ним країни.Сотками йтисячамитрупіввкрилася земля,всякаючії у собінеповиннепролиту притулокїїсинів.

Над російськоюземлею сходитисонцеправди йволі.

Щоправдапобідила!

>Сьогодні сам Український народ заговоривши просвоємайбутнє, сам ставши господаремсвоєїземлі, сампостроїввільненове життя.

Волеюукраїнського народу, напрадідній йогоземлі, вкняжомугороді Льва,проголошенасамостійна йнезалежна Українська Держава.

Навизволених українських земляхОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістів (ОУН)будуєУкраїнську Державу под дротом СтепанаБандери.

У нашомумісті йповіті вся владаперейшла б рукиПовітовогоПроводу

 >ОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів.

>Повітовийпровідвзиває все населенняміста йповіту допідпорядкування йогозарядженням, дозадержанняспокою й порядку.

Органи безпекиявляєтьсяПовітоваОхорона,підпорядкованаПовітовомуПроводові,якоїзарядженняєобов'язуючнм.

>Всіступаємо наясний шляхбудівництва нового життя.

Славанародові-страдникові, що незупиняється всвоїйвизвольнійборотьбі!

Славанародові, щосамотужкивизволюєтьсяспідгніту й рабствамосковськоїтемряви!

СлаваГероям-Мученикамбольшевицькихкатівень!

СлаваГероям-Воїнам!

>ПровідниковіСтепановіБандері — слава!

Слава Україні!

>ПовітовийПровідОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів

>Стратегічну йтактичнуконцепціюборотьби заУкраїнськуСамостійнуСоборну Державу й пландій навипадоквійнирозробивПровід ОУН утравні 1941 р. уполітичнихвказівках «>Боротьба і діяльність ОУН под годинувійни».Згідно ізцим документомставилося заподіяння: «назвільнених відмосковсько-большевицькоїокупаціїчастинах українськоїземлі, неждучи наніщо»,проголоситивідбудовуУкраїнськоїДержави тавідновити уладові, котра винна «>зорганізуватидержавне життя в всіхділянках такерувати ним».Відзначалося, що при «>будуванніУкраїнськоїДержавимусять бутисконцентрованіусі укра-їнськісили,мусять внійвзяти доля усіукраїнці, щощиро ічесно ізвідданням будутьпрацювати длянеї таобороняти ізаступатиїїінтереси».

>Хоч ОУНрозділилась надвіфракції, усе ж таки таки якполітичнаформація вонзалишилася багато вчомуцілісною. Це,мабуть,пов'язано із тім, що ОУН малавеликуорганізаційнумережу навсій територїЗахідної України, Якаволоділазначнимдосвідомполітичної роботище іздовоєннихчасів. У меморандумах,надісланихГітлеру на початкувійни, ОУН(б) йОУН(м)відстоювалиідеювідновленнясуверенної української держави на всіхетнічних кордонах.

>Звичайно,планигітлерівцівніяк неспівпадали ізполітичнимипрагненями ОУН,протефашистськіверховоди невиявлялипоки що свогоставлення доцихнамірів.Вони дозволилиПроводу ОУН(б) у межах вермахтусформувати на територїПольщіДружинуУкраїнськихнаціоналістів, котранараховувала 700солдатів йофіцерів. Утравні 1941 р.цювійськовуодиницю було брозділено на двабатальйони — «>Нахтігаль» («Соловей») подкомандуванням сотника Романа Шухевича та «Роланд» подкомандуванням майораЄвгенаПобігущого.Німцірозраховували, щооунівськібатальйони будутьсприяти вуспішномунаступі вермахту на східбольшевицькоїімперії.Провід ОУН(б)бачив уцихбатальйонахсерцевинумайбутньої українськоїармії.Крім того,угода із вермахтом був дляоунівцівприкриттям від гестапо, що даваломожливістьздійснюватипевнуполітичну діяльність. ОУН (б), як йОУН(м), маланамірякнайшвидше после початкувійнипроникнути натериторію України,політично неюоволодіти после того, як пройдо фронт. Черезбольшевицькийтерор наВеликій Україні невдалосьналагодити роботупідпілля, тому ОУНконспіративним шляхоммобілізувалаблизькоп'ятитисячсвоїхчленів,щобпосилати їхнього ізпочаткомвійни насхідно-українськіземлі дляздійсненнякультурно-освітницької йнаціонально-державницькоїдіяльності.

>Булосформовано йвишколено трипохіднігрупи.Похіднігрупи уже 22червня 1941 р.вирушили унелегку дорогу. 30червня у Львівприбувбатальйон «>Нахтігаль», тоді ж домістапрорвався рядпровіднихдіячів ОУН. Про те ж дні вбудинку «Просвіти»відбулисяНаціональніЗбори, в які взяли долясотнівидатнихосіб Львова —професорів,науковців,господарників,політиків. Через шлюбмісця взалі багатольвів'янрозташувалося передбудинком «Просвіти». Ярослав Стецько зачитавши Акт провідновленнянезалежноїУкраїнськоїДержави,якийодностайносхвалилиприсутні. Відразу було бсформованоДержавнеПравління начолі із Я.Стецьком. До складу урядуввійшлипредставникирізнихполітичнихтечій.

>Скориставшисьпевноюнезорієнтованістюнімців нащойнозахопленій територї,похіднігрупи ОУН(б)досяглиДніпра й взяли под контроль багатомісцевихадміністрацій,почалитвореннясвоєїнелегальноїорганізаційноїсітки.

>ВідновленнянезалежностіУкраїнськоїДержавивикликалонезадоволенняфашистськихправителівНімеччини.СпочаткугітлерівцінамагалисяпримуситиПровід ОУН(б) відкликати Акт ЗОчервня. Однак, коливінвідмовивсяцезробити,нацистивдалися домасовихрепресій.Вонизаарештували й кинули уконцтабори Степана Бандеру, ЯрославаСтецька, всіхобраних уДержавнеПравління та понад 300членів ОУН(б).

>Післямасовихарештівбандерівців,проведених нацистами усерпні -вересні 1941 р.,припинилиіснуванняПівнічна йСередняпохіднігрупи, атакожспецгрупа, Яка начолі із Василем Кукомпрямувала до Києва,щобпроголосити тамУкраїнську державу.

>ОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістів, якоїочолив Микола Лебєдь («Микола Рубан») вступила унову фазувизвольноїборотьби, цого разутакожпротигітлерівськоїНімеччи ні. Увересні 1941 р.відбулася 1конференція ОУН(б) в Україні, котранамітилаосновні на прямидіяльності увоєннихумовах:пропагандивно-роз'яснювальнапідготовка доактивноїборотьби ізнімецькимиокупантами,розкриттянімецькихпланівпоневолення йколонізації України,знешкодженнябольшевицькоїагентури йдиверсійнихчекістськихпартизанськихзагонів,збір тамагазинуваннязброї,вишкіл новихпровіднихкадрів длявизвольноїборотьби.Намічалосяорганізуватикомандирські школи,військовікурси.

          Звересня 1941 р., послесвоєїПершоїконференції, ОУН(б) Ведепідпільнупідготовку доактивноїборотьби ізгітлерівськоюокупацією.Зі свого боці,німці проводилиновухвилюарештів послерозкриття улистопаді 1941 р.планованого ОУН(б)повстання.Поприжорстокийтеророкупантів, діяльність ОУН (б)набираєдедаліширшогорозмаху. Зберезня 1942 р. внімецьких таємнихповідомленняхфігурує рубрика ">Український рух опору", деосновнуувагуприділеносамеруховіБандери, якнайбільш сильному йнебезпечному длянацистськогопанування.

>Політика геноциду, якоїгітлерівці проводили на Україні, змириласяОУНівськіосередкипіти углибокепідпілля,розгорнутиактивну роботу ізмобілізаціїпатріотичних сил наборотьбу ізокупантами. Уквітні 1942 р.відбулася IIконференція ОУН(б), наякійвирішенозосередитиувагу на «>творенні й розбудовівласнихреволюційно-політичних й військових сил»,прийнятоконцепціюдвофронтовоїборотьби.Підкреслювалось, щомосковсько-большевицькомуінтернаціоналізму інімецько-фашистській т.зв. «>НовійЄвропі» ОУНпротиставляє «>міжнароднюконцепціюсправедливоїполітичногосподарськоїперебудовиЄвропи назасадівільнихнаціональних держав подгаслом «Свобода народам йлюдині!» ОУН(б)ще раззаперечилабудь-якіорієнтації начужісили йпасивневичікування. Наконференції подтвердженонамір боротися занезалежність України в всіхїїкуточках.

Триокремінаціонально-патріотичніугрупуванняпочалимайжеодночасноорганізовуватиповстанськівійськовіформування.Нимикерували від ОУН(б) Микола Лебєдь («Максим Рубан»), відОУН(м) — Олег Ольжич,третьоюгрупою — ТарасБоровець («отаман Тарас Бульба»),якиймавзв'язок ізурядом УНР векзилі.

ОУН(б),враховуючисумнийдосвіднаціонально-визвольнихзмагань 1917-1920 рр.,бороласяпроти будь-якогоотаманства.Одночасно вона вела переговори ізметоюоб'єднання всіхповстанськихвідділів до однієїармію подєдинимкомандуванням. Колі ж невдалосядійти допорозуміння,військовівідділи УПАоточили йроззброїли улипні 1943 р.повстанськізаго ні Олега Ольжича, асерпні 1943 р. —роззброїлиосновнівідділиУкраїнськоїНародноїРеволюційноїАрмії ТарасаБоровця («ТарасаБульби»).Ціакціївдалися безпролиттякрові, йбільшість старшин йвоїніввлилися вУкраїнськуПовстанськуАрмію.

ДоДругоїсвітовоївійни ОУНпротидіялапольській тарумунськійрепресивнійвладі, йїїідеологія малатоталітаристськіриси. титану гаснула ОУН(б), котрімістилитенденції доукраїнськогототалітаризму йвиключності, несприймалисябільшістю ">східняків". Тому самреалії життя у центральних йсхідних областяхвимагалидемократизаціїсоціально-політичних засідокбандерівського руху.Почавшись у 1942 р. уДніпропетровську, дедіяв Василь Кук, процессоціально-політичноїеволюціїпоступовопіднявся доПроводуорганізації йзнайшовсвоєвтілення наТретьомунадзвичайному великомузборі ОУН(б) усерпні 1943 р.

Упостановахзборувперше було бприділено багатоувагисоціально-економічнимпитанням;це малопершоряднезначення.Булопроголошено, що ОУН(б)виступає за політичнийплюралізм,загальнодемократичнісвободи йповнурівність у правах всіхгромадян України,незалежно від їхньогонаціональності.

>Ще у 1943 р. УПА перестала бутилишеоунівськимвійськом, аперетворилася у загальнонаціональнузбройну силу. Унійборолися усі,хтовідстоювавСамостійнуУкраїнську Державу, не так наполітичні подивися,політичніпереконання йпартійнуприналежність. Тому життявисунуло потребузміни ворганізаційнійструктурі та впрограмі ОУН(б). 21-25серпня 1943 р. уБережанськомурайоніТернопільськоїобластівідбувся IIIНадзвичайний ВеликийЗбір ОУН - йогоголовна позначка —цестворенняСамостійноїУкраїнськоїСоборноїДержави.

На IIIНадзвичайному ВеликомуЗборі ОУН(б)реорганізовано структуруПроводу ОУН.Створено бюроПроводу ускладітрьох Чоловік: голова — він, заступники ДмитроМаївський й Ростислав Волошин. До складуПроводуввійшли: Василь Кук («>Леміш»), Дмитро Грицай («>Перебийніс»),Яків Бусел («>Дніпровий»), МиколаАрсенич («Михайло»), МихайлоСтепаняк («>Лекі»), Роман Кравчук («Петро») таін. IIIНадзвичайний ВеликийЗбір ОУН(б)провівдемократизацію ОУН йїїкерівництва,зняв гасло «Україна дляукраїнців».

>Постанови IIIНадзвичайного ВеликогоЗборуОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів

21 - 25серпня 1943 р.

Слава Україні! Героям слава!

Свобода народам йлюдині!

ЗаУкраїнськуСамостійнуСоборну Державу!

Завільнінаціональні державипоневоленихнародів!

>Поневоленінароди,єднайтеся вборотьбіпротиімперіялістів!

>Весною 1941 р.,незадовго послезакінченнянарадІІ-го ВеликогоЗбору ОУН на ступилирізкізміни входіімперіялістичнихвоєннихдій.Німецькі таросійськіімперіалісти,відкинувши усідипломатичні ходи йзамаскованіманеври, вступили у відкритийвоєннийконфлікт. З моментомвибухунімецько-большевицькоївійни точкатяжіннясвітовихподійпересунулась натерениСхідноїЄвропи. Таким чином Україна стала не лише предметомімперіалістичнихзазіхань, але й іареноюнайбільших йнайжорстокіших вісторіївоєн. Урезультатівоєннихуспіхівнімецькоїармії в 1941-42роках всяукраїнськатериторіяопинилася надеякий годину поднімецькоюокупацією.

Уціважкі рокта ОУНвідстояла не лишеморальніпозиції українськоїнаціональноїреволюції — ОУНстворила за годину усіпрактичніпередумови у тому,щоб перейти унаступ йздобутиостаточнуперемогу.Поручпропагандивної роботи, багатоуваги, години іенергіїприділенопоширеннюорганізаційногоапарату. Урезультаті репетуванняганізаторської роботицілаукраїнськатериторіяпокритасьогоднівсецілоорганізацій ниюмережею. Таким чином політичнийпровідмає до рукміцнийвиконавчийапарат,якийдаєможливістьпереводитиполітичні дії тареалізуватиполітичніплани на територїцілої України.

>Поширюючиорганізаційнумережу,залучаючиактивнийелемент ворганізованіла ві, ОУНпостійнотримала руку напульсісвітовихполітичнихподій. Часвідносноїстабілізації на фронтахвикористано задля розбудовіорганізації.Будуючії репетуванняганізовануполітичну силу на всіх землях України,Провід ОУНприглядавсяпильно до життя в Україні йреагував накожнуподію так, як цоговимагало добронайширших масукраїнського народу.Інакше бути були,бо ж ОУН стала ізгущі народупоповнюватисьнайкращими інайактивнішими йогопредставниками. Тому іПровідОрганізації, не так нажертвисвоїхкадрів,тримавїїпостійно встаніборотьби із ворогом занайелементарнішіжиттєві права народу.

>Віссю оборони народу передокупантськимтерором

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація