Реферати українською » Юриспруденция » Юридичні особини Як суб'єкт цівільніх правовідносін


Реферат Юридичні особини Як суб'єкт цівільніх правовідносін

Страница 1 из 2 | Следующая страница

НаціональнаАкадеміяВнутрішніхсправ України

Факультет заочногонавчання

>Курсова робота

ізцивільного тасімейного права

тема: >Юридичні особини яксуб’єктцивільнихправовідносин.

 

>Виконавець:

м.Київ 1998рік

План.

 

1.Поняттяюридичної особини таїїознаки.

 

3

2. Порядоквиникнення,припинення тареорганізаціїюридичнихосіб.

 

10

3.Видиюридичнихосіб.

 

20
4. Списоквикористаноїлітератури 31

1.Поняття таознакиюридичної особини

 

>Суб’єктамицивільнихправовідносин таносіямимайнових таособистихнемайнових прав йобов’язківможутьвиступати не лишефізичні особини, але й ірізніколективніутворення, асамегосподарські товариства, підприємства йорганізації,виробничі таспоживчікооперативи таінші. Алі у тому,щоб матірможливістьвступати уцивільніправовідносини й бути їхнісуб’єктами,ціколективніутвореннянаділяються занаявностіпевнихознак, такзваним, статусомюридичної особини. Навідміну відфізичнихосіб,юридичні особини неєживимиістотами й тому немаютьприродноїволі,однак у якихдієоб’єднаналюдська воля йоб’єднаналюдська сила впевному напрямку,зумовленомуметоюстворенняюридичної особини. З огляду на цого заюридичноюосо бою йвизнаєтьсяможливість бутисуб’єктом права.

>Юридична особаєсамостійнимсуб’єктомправовідносин йіснуєнезалежно відфізичнихосіб, котріїїутворили, йхочацеколективнеутворення йвизнаєтьсясуб’єктомправовідносин,однак якюридична особа вонможе бутиносіємлише таких прав йобов’язків, котрі непов’язані ізприроднимивластивостями людей.

діяюридичної особиниобумов льонутоварно-грошовимивідносинами,суспільнимрозподілом роботи,необхідністювключення доцивільного оборотумайна держави,кооперативів,громадських таіншихорганізацій.Наділенняпідприємств йоб’єднань майном,наданняїмгосподарськоїсамостійностієнеодмінноюпередумовоюздійсненнягосподарськогорозрахунку, скоєнняправовихактів пореалізаціїпродукції,розпорядженнягрошовимикоштами,тобтовиступу вобороті яксамостійногосуб’єктацивільних прав йобов’язків.

>Поняття таознакиюридичної особинирозкриваються в ст.23 ЦК України:

>Юридичними особамивизнаютьсяорганізації, котрімаютьвідокремленемайно,можуть від свогоіменінабуватимайнових йособистихнемайнових прав, нестиобов’язки, бутипозивачами йвідповідачами всуді,арбітражномусуді чи втретейськомусуді.

З цоговизначення можнавиділититакіістотніознакиюридичної особини:

>Організаційнаєдність.

>Юридична особа —цеколективнеутворення,певним чиноморганізованийколектив людей (організація).Принципиформування цого колективуможуть бутирізноманітними:укладеннятрудовихдоговорів (>контрактів)робітниками йслужбовцями ізадміністрацією державного підприємства,добровільнеоб’єднаннягромадян наоснові членствомкооперативі тощо. Алікожна організаціяхарактеризуєтьсянаявністюпевноїсис тимиістотнихсоціальнихвзаємозв’язківїїчленів,внутрішньоюструктурною йфункціональноюдиференціацією.

>Наприклад, ускладі кооперативуможутьстворюватисяструктурніпідрозділи, до тогочислітериторіальневідокремлені:

>відділення, цехи,майстерні,ательє,магазини таінші, щодіють, як правило, на засідкахколективного,сімейного чиіндивідуальногопідряду. Структура шкірногоокремого кооперативу закріплюється його статутом.Протенезалежно відособливостейсвоєївнутрішньоїструктури кооператив узовнішніхвідносинахвиступає якєдина організація.

>Наявністьвідокремленогомайна.

Кожнаюридична особамаєсвоємайно,відокремлене,по-перше, відмайначленів трудового колективуданоїорганізації;по-друге, відмайна держави чи автономногоутворення,адміністративно-територіальноїодиниці; по третє, відмайнаіншихорганізацій, до тогочислівищестоящихорганів.

>Майнокооперативних,іншихгромадськихорганізацій й долективнихутвореньналежитьїм направівласності. Удержавнихпідприємствєпра уповногогосподарськоговіданняналежнимїм майном, а й у державнихустанов — право оперативногоуправління (ст.38 Закону «Провласність»).Здійснюють йоготакож й тихкооперативні тагромадськіорганізації —юридичні особини, котрімаютьвідокремленемайно, яку при цьомуналежить направівласності кооперативу чигромадськійорганізації, що їхньогостворили.

>Виступ уцивільномуобороті від свогоімені.

Кожнаюридична особамаєсвоєнайменування (>ім’я).Від свогоімені вонанабуваємайнових йособистихнемайнових прав йнесеобов’язки,вступаючи врізноманітніцивільно-правовівідносини ізіншимиорганізаціями тагромадянами.Інші особиниможутьдіяти відіменіюридичної особини лише заїїзгодою (>наприклад, наосновідовіреності). Так, спілка (>об’єднання)кооперативівможе поставшилятиінтереси кооперативу йдіяти від йогоімені увідповіднихдержавних таінших органах, аміжнароднихорганізаціях.

>Здатність нестисамостійнумайнову відповідальність.

>Здатністьорганізації від свогоіменібрати доля вцивільнихправовідносинах,самостійнонабуватимайнових йособистихнемайнових прав й нестиобов’язкизумовлює йсамостійну травеньнову відповідальністьюридичної особини засвоїмизобов’язаннями.

>Відповідно до ст. 203 ЦК України:

Уразіневиконання чиненалежноговиконаннязобов’язанняборжникомвінзобов’язанийвідшкодуватикредиторовізавданіцимзбитки.

>Підзбиткамирозуміютьсявитрати,зроблені кредитором,втрата чипошкодження йогомайна, а чи неодержані кредиторомдоходи, котрівін здобувши бі,якбизобов’язання було бвиконаноборжником.

>Формоюцивільно-правовоївідповідальностіюридичнихосібєтакож неустойка,відповідно до год. І ст.179 ЦК України:

>Неустойкою (штрафом,пенею)визнаєтьсявизначена законом чи договоромгрошова сума, якоїборжник виненсплатитикредиторові уразіневиконання чиненалежноговиконаннязобов’язання,зокрема уразіпрострочення віконання.

>Юридична особавідповідає посвоїхзобов’язанняхналежнимїй (>закріпленим за нею) майном, на яку за ст.7 Закону «Провласність», ст.32 ЦК таіншими актамизаконодавства Україниможе бутизверненестягнення. Держава зазобов’язанняхдержавнихорганізацій, котрієюридичними особами, аціорганізації зазобов’язаннях держави.

>Умови й порядоквідпускукоштів напокриттязаборгованостіустанов таіншихдержавнихорганізацій, щоперебувають на державномубюджеті,якщоцязаборгованість за криту зарахунок їхньогокошторису,встановлюютьсязаконодавчими актами (ст. 33 ЦК).Відповідно до п.3ст.39 Закону «Провласність»державнаустанова (організація)відповідає позобов’язанняхгрошовимикоштами, котріє вїїрозпорядженні. Принедостатностікоштів відповідальність позобов’язаннях державноїустановинесевласниквідповідногомайна (держава чи автономнареспубліка,адміністративно-територіальнаодиниця).Державна,кооперативна чиіншагромадська організація зазобов’язаннях підприємства, що входити у склад йєюридичноюособою, ацепідприємство зазобов’язанняхорганізації, у складякої воно та входити. Уцивільномузаконодавствічіткорозмежовується відповідальність кооперативногооб’єднання (>спілки) йкооперативнихорганізацій, щовходять у склад, атакож відповідальністьдержавно-кооперативної чигромадськоїорганізації таїїчленів. Для окремихвидівкооперативнихорганізацій законом чиїхніми статутамиможе бутипередбачена відповідальністьчленівкооперативноїорганізації поїїзобов’язаннях (ст. ст. 35—36 ЦК України).

>Здатність бутипозивачем чивідповідачем всуді,арбітражному читретейськомусуді.

Широка долягосподарськихорганізацій вмайнових йособистихнемайновихвідносинах,можливістьпокладення нимицивільно-правовоївідповідальності запорушеннязобов’язань,заподіяннямайновоїшкодиіншим особамспричиняють потребу взахистіпорушенихцивільних прав, а й узв’язку ізцим йнеобхідністьзвернення ізпозовом до суду,арбітражного читретейського суду.Іншими словами,юридична особастаєстороноюпозивачем чивідповідачем уцивільному,арбітражномупроцесі читретейськомурозглядіцивільною шпп ру.

>Згідно із год. 2,ст.102 ЦПК України:

Сторонами уцивільномупроцесіможуть бутидержавні підприємства,установи,організації,колгоспи,іншікооперативніорганізації, їхніоб’єднання,іншігромадськіорганізації, щокористуються правамиюридичної особини.

Сторонами у суперечках, котрірозглядаютьсяарбітражним судом,можуть бути підприємства,установи таорганізації, котріє юрідичними особами, атакожїхнівищестоящіоргани,інші державніоргани (ст. 1Арбітражногопроцесуального кодексуУкраї ні). Ос-кільки втретейськомусудірозглядаютьсяспори,віднесені докомпетенціїарбітражного суду, то сторонами у якихмо жах бутилишеорганізації,наділені правамиюридичної особини.

>Всізазначеніознаки (>риси)юридичної особинивзаємообумовлені йповиннірозглядатися вєдності,сукупності,болишеразом смердотірозкривають сутьюридичної особини. Доознакюридичної особинивідносятьіноді правоорганізації матіррахунок в банку,круглу печатку тощо. Аліціознаки неєістотними, смердотідругорядні,похідні.Адже коли організаціястворена й ужеіснує якюридична особа, то силу закону винназвернутись доустанови банку ззаявою провідкриттярахунку длязберіганнясвоїхкоштів йпроведеннябезготівковихрозрахунків ізінши миорганізаціями.Цейобов’язокстає ужеелементомцивільноїправосуб’єктностіорганізації якюридичної особини.

1.1.Правоздатністьюридичної особини

яксуб’єктмайнових йособистихнемайновихвідносин юрідична особанаділяєтьсяцивільноюправоздатністю тадієздатністю. Навідміну відгромадян, у якіспочатку (в останній моментнародження)виникаєправоздатність, адієздатність вповномуобсязівиникає ізнастаннямповноліття,тобто последосягнення18-річноговіку, уюридичнихосібцивільніправоздатність йдієздатністьвиникаютьводночас, тому взаконі (ст. 26 ЦК України)йдетьсялише процивільнуправоздатністьюридичної особини,якій зазмістомтотожнацивільнадієздатність. Асаме:

>Юридична особамаєцивільнуправоздатністьвідповідно довстановленихцілейїїдіяльності.

>Правоздатністьюридичної особинивиникає із моментузатвердженняїї статуту чиположення, а й увипадках, коли вона виннадіяти напідставізагальногоположення проорганізаціїданого виду, - із моментувиданнякомпетентним органомпостанови проїїутворення.Якщо статутпідлягаєреєстрації,правоздатністьюридичної особинивиникає в останній моментреєстрації.

>Тобтоправоздатністьюридичної особинивиникає із моментуїї державноїреєстрації (ст. ст. 5, 6 Закону про підприємства), а й у віпадках,передбаченихзаконодавчими актами (>наприклад, ст. 13 Закону «Про свободусовісті тарелігійніорганізації»), — із моментуреєстрації статуту. Уцейсамий моментвиникає іцивільнадієздатністьюридичної особини,тобтоздатністьсвоїмидіяминабуватицивільних прав йстворювати для собіцивільніобов’язки.

>Якщоцивільнаправоздатністьгромадянє >загальною (ст. 10 ЦК України), топравоздатністьюридичної особиниє >спеціальною: вонмаєцивільнуправоздатністьвідповідно довстановленихцілейїїдіяльності (год. І ст.26 ЦК. України).

Усьогочаснихумовахзначнорозширеногосподарськусамостійність, аотже, іцивільнуправоздатністьпідприємств, держподарських товариств,кооперативів якосновноївиробничої лан кі народногогосподарства. Так,відповідно до ст.1 Закону про підприємстванезалежно від формвласності назасобивиробництва таіншемайнопідприємствоможездійснюватибудь-яківидидіяльності,якщо смердоті незабороненізаконодавчими акта ми України йвідповідаютьцілям,передбаченим устатуті підприємства.Окремими видамидіяльності,перелік яківизначається Законом «Пропідприємництво»,підприємствоможезайматисялише наосновіспеціальноюдозволу (>ліцензії).

>Цивільні права таобов’язкиюридичнихосібвиникають ізрізнихпідстав,насамперед ізугод (>договорів). То в п.1 ст.21 Закону «Про підприємства в Україні»зазначається, щовідноси ні підприємства ізіншимипідприємствами,організаціями йгромадянами у сферігосподарськоїдіяльностіздійснюються наосновідоговорів.Підприємствавільні увиборі предмета до говору,визначеннізмістузобов’язань,будь-якихінших умівгосподарськихвзаємовідносин, що несуперечатьзаконодавству.

>Майнові права таобов‘язкиюридичної особиниможутьвиникати зодносторонніхугод (>заповіту,оголошення конкурсу тощо), атакож знеправомірнихдій (>заподіянняшкоди,придбання чизбереженнямайна зарахуноккоштівіншої особини бездостатніхпідстав тощо).

Узмістцивільноїправоздатностіюридичної особини входититакож >здатністьїї матірособистінемайнові права таобов’язки. До нихвідносяться права нанайменування,виробничу марку, знаки длятоварів йпослуг, декларація про честь,гідність йділову ріпутацію таінші.

>Юридична особамаєсвоєнайменування (год. І ст.27 ЦКУкраї ні).Воноприсвоюєтьсяорганізації в останній моментїїстворення й віступаєзасобоміндивідуалізації цоготворення вцивільному пророті,бомаєміститиреквізити, котрідозволяютьвідрізнятиїї відіншихюридичнихосіб.Найменуванняюридичної особинивизначається вустановчих таіншихїї документах.

>Юридичні особини, котріздійснюютькомерційну діяльність, повинні матірособистенайменування ізвказівкою на цей вид таорганізаційно-правову форму,місцезнаходження йспеціаль нуназву.Місцемзнаходженняюридичної особиниємісцезнаходженняїїпостійнодіючого органу (ст.30 ЦК України).Господарська організаціямає правовиключногокористуванняособистогонайменуванням вугодах, навивісках, воголошеннях, річок ламах,рахунках; на товарах, їхніупаковці тощо.

>Виробнича марка якзасібіндивідуалізаціїюридичної особини тапродукції, що неювиготовляється,включає у собінайменуванняорганізації,вказівки на сортвиробу, номер стандарту,ціну таіншівідомості. В частности, припоставцітоварів смердотіпідлягаютьмаркуваннювідповідно довимогстандартів,технічних умів чи договору.

Знаки длятоварів йпослуг —цезареєстроване вустановленому порядкупозначення, яку длявідрізненнятоварів (по слуг) однихфізичних чиюридичнихосіб відодноріднихтоварівіншихосіб. як знаки длятоварів йпослугможуть бутизареєстрованісловесні,зображувальні,об’ємні таіншіпозначення таїхнікомбінації. Назареєстрований знакДержпатентом Українивидаєтьсясвідоцтво.

>Організації —юридичні особини —мають декларація про честь,гідність йділовурепутацію та їхні захист в судновому порядку (ст.7 ЦКУкраїни), атакожможутьнабуватиіншихнемайнових прав й пров’язків.

>Відповідно до ст.29 ЦК України >юридична особанабуваєцивільних прав йбере у собіцивільніобов’язки через своїоргани, щодіють умежах прав,наданихїм за законом чи статутом (>положенням). Порядокпризначення чиобранняорганів юрідичної особинивизначається їхні статутом (>положенням).

>Органиюридичнихосіб,залежно від їхньоговидів,можуть бутиєдиноначальними чиколегіальними. Так,відповідно до ст.14 За кону «Про підприємства в Україні»управлінняпідприємствомздійснюється згідно із його статутом наосновіпоєднання праввласника погосподарськомувикористанню свогомайна йпринципівсамоуправління трудового колективу.Підприємство саместійновизначає структурууправління,встановлюєштати.Влас нікздійснює свої права поуправліннюпідприємствомбезпосередньо чи черезуповноважені ниморгани.Ці праваможутьделегуватисьраді підприємства (>правлінню) чиіншомуорганові,якийпередбачений статутом підприємства йпредставляєінтересивласника й трудового колективу.

>Керівник підприємстванаймається (>призначається)власником чиуповноваженим ним органом й із нимукладається контракт (>договір).Керівник підприємствасамостійновирішує запитаннядіяльності підприємства, завинятком тихий, щовіднесеністату тому докомпетенціїіншихорганівуправління цогопідприємства.Власникмайна помиляюсявтручатись воперативну діяльністькерівника підприємства.

>Вищим органом такихвидівгосподарських товариств, якакціонерне, ізобмеженою чидодатковоювідповідальністюєзагальнізбориакціонерів (>учасників).Виконавчими органамиєправління чидирекція, котрідіють якколегіальний органюридичної особини.Правління (>дирекція)обираєтьсязагальнимизборами.Повноваженняправління (>дирекції)визначаються ЗакономУкраїни «Прогосподарські товариства» та статутомвідповідного товариства.

Укооперативнихорганізаціяхвищим органомуправлінняєзагальнізбори, котріобирають голову, а й у великих кооперативах —такожправління.Правління (голова) кооперативуздійснюєкерівництвопоточнимисправами йприймаєрішення ізпитань, що невіднесені довиключноїкомпетенціїзагальнихзборів чизборівуповноважених.

>Виступаючи відіменіюридичної особини,вищий органвиражаєїї волю, волювсього колективу, тому дії органу —це діїсамоїюридичної особини.Проте діїорганів, котрі непов’язані ізцілямиюридичної особини, неслідвизнаватидіямисамоїюридичної особини.Відповідальність заці дії винна нести особа (орган), що їхнівчинила.Вчинення ж органамиюридичної особинидій відіменіюридичної особини, але й ізперевищеннямсвоїхповноважень,тягне відповідальністьюридичної особини увідповідності ізчиннимзаконодавством.Цивільні права таобов’язкиюридичної особиниможутьвиникати йвнаслідок діїїїпредставників,належним чиномуповноважених (>наприклад, шляхомвидачідовіреності). Алівиробничо-господарська,соціально-культурна,управлінська таінша діяльністьюридичної особинипроявляється наддіяхїї органу йпредставників, але й і вдіях йрішенняхвсього трудового колективу вцілому, й шкірногопрацівниказокрема. Тому вЗаконі (>ст.441 ЦК України)закріплено правило про ті, що організація виннавідшкодувати шкоду,заподіяну із звинувачуйїїпрацівників под годинувиконання нимисвоїхтрудових (>службових)обов’язків.

2. Порядоквиникнення йприпинення

>юридичнихосіб

>Відповідно до ст.28 ЦК Україниюридичні особиниутворюються в порядку,встановленомузаконодавством.Громадськіорганізації, порядоквиникнення якізаконодавством непередбачений,утворюються в порядку,встановленому їхнього статутом.

>Виникненняюридичної особининеможливе безпевнихустановчихдокументів,якимиможуть бути:розпорядчий акт, чи ста тут (>положення), чиустановчийдоговір й статут, чи протоколзборів тощо. Уустановчих документахповиннізазначатисьнайменуванняюридичної особини,місцеїїзнаходження,цілі й предметдіяльності, склад йкомпетенціяїїорганів, атакожіншівідомості, щопередбачаютьсязаконодавчими актами проюридичні особинивідповідного виду.Установчідокументиможутьмістити ііншіреквізити, котрі несуперечатьзаконодавству.

>Законодавствомпередбачаєтьсядекількаспособіввиникненняюридичнихосіб.Прийнятовиділятитакіосновніспособиутворенняюридичнихосіб: >розпорядчий,нормативно-явочний,дозвільний йдоговірний.

Суть >розпорядчого порядкуполягає до того, щовласникмайна чиуповноважений ним органприймаєрішення (>розпорядження) простворенняорганізації тазатверджуєїї статут чи положення пронеї. У такому порядкувиникають,зокрема,підприємства (ст.5 Закону «Про підприємства в Україні»). Увипадках, коли длястворення йдіяльності підприємствапотрібнаділянказемлі, атакожіншіприродніресурси,дозвіл на їхнівикористаннявидаєть сяРадою народнихдепутатів, апередбаченихзаконодавчими актамивипадках —ВерховноюРадою України занаданням перекл винногоприродокористувача при позитивномувисновкуекологічноїекспертизи чивідповідної Заради народнихдепутатів.

>Нормативно-явочний порядокполягає у боумовистворенняюридичної особинизафіксовані узаконі (нормативномуакті) увиглядізагальногодозволу держави, але й длявиникнення кінкретноїорганізаціїпотрібніпроявініціативи (явки)їїорганізаторів йреєстрація увідповідномуоргані. У такому порядку звинувачуйкаютькооперативи йгромадськіоб’єднання. Так, кооперативорганізується забажаннямгромадян надобровільних засідках.Чисельністьчленів кооперативу неможе бутименшою ніж 3 особини. Статут кооперативуприймаєтьсязагальнимизборамигромадян, щобажають йогостворити. З протоколомзагальнихзборів й статутом орган кооперативузвертається увиконкомрайонної Заради народнихдепутатів ізписьмовоюзаявою продержавну реєстрацію кооперативу.

>Відповідно дост.ст.11, 14 Закону «Прооб’єднаннягромадян»політичні партіїстворюються заініціативоюгромадян України, котрідосягли 18 років, необмежені судом удієздатності й нетримаються вмісцяхпозбавленняволі.Засновникамигромадськихорганізаційможуть бутигромадяни України,громадяниінших держав, особини безгромадянства, котрідосягли 18 років, амолодіжних йдитячихорганізацій —15-річноговіку.Рішення прозаснуванняоб’єднаньгромадянприймаєтьсяустановчимз’їздом (>конференцією) чизагальнимизборами.Легалізація (>офіційне візнання)об’єднаньгромадянздійснюється шляхом їхніреєстрації чиповідомлення прозаснування. Увипадкуреєстраціїоб’єднаннягромадяннабуває статусюридичної особини.

>Юридичні особиниможутьутворюватись на >договірнійоснові,тобто шляхомукладенняустановчого договоругромадянами чиорганізаціями, щодобровільнооб’єднуються длядосягненняпевнихцілей. Унинішніхумовах у такому порядкувиникаютьрізноманітні держподарські товариства,асоціації,концерни таіншіоб’єднанняпідприємств, ізметоюкоординаціїїхньоїдіяльності, забезпеченнязахистуїхніх прав,представленняспільнихінтересів увідповіднихдержавних таінших органах, а й уміжнароднихорганізаціях.

>Установчийдоговірукладаєтьсяміжзасновникамиюридичної особини. Уньомузасновникизобов’язуютьсястворитиюридичну особу,визначають порядоксумісноїдіяльності поїїутворенню,умовипередачі вїїволодіння,користування йрозпорядження свогомайна таучасті вїїдіяльності. Договоромвизначаютьсятакожумови й порядокрозподілуміжзасновникамиприбутків йзбитків,управліннядіяльністююридичної особини,виходу засновників ізїї складу.Установчі домов простворенняспільнихпідприємств ізучастюзарубіжнихпартнерівпідлягаютьнотаріальномупосвідченню.

>Дозвільний порядокутворенняюридичної особиниозначає, щооднією із необходимих умівїївиникненняєдозвіл (>згода)відповідного органу чи підприємства. Так,підприємствоможе бутистворене урезультатівиділеннязі складудіючого підприємства чиорганізації одного чикількохструктурнихпідрозділів зарішенням їхньоготрудовихколективів,якщо нацеєзгодавласникамайна чиуповноваженого ним органу й при цьомузабезпечується віконанняранішеприйнятихпідприємствомдоговірнихзобов'язань (п.2 ст.5 Закону «Про підприємства в Україні»).

Длястворенняюридичнихосіб, діяльність яківідповідно доустановчихдокументівпов'язана ізгромадськоюбезпекою,забезпеченням правопорядку,грошово-кредитнимобігом,охороноюздоров'ягромадян,одержаннямосвіти,необхіднимє одержаннядозволу відвідповіднихдержавнихорганів.

>Інодістворенняюридичної особинивідбуваєтьсяскладнішим шляхом, колипоєднуютьсяодразудекільканазванихвище шппсобів:розпорядчий,дозвільний,нормативно-явочний чидого вірна.

>Неодмінноюумовоювиникненняюридичної особиниє чиїїдержавнареєстрація, чиреєстраціяїї статуту.

>Відповідно з Положенням продержавнуреєстраціюсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності,затвердженогопостановоюКабінету міністрів України від 29 апреля 1994 р. (уредакціїпостанови КМ від 25 января 1996 р.),державнуреєстраціюсуб'єктівпідприємництванезалежно від їхніорганізаційних форм й формвласності, завинятком окремихвидівсуб'єктівпідприємницькоїдіяльності (банки,засобимасовоїінформації,фондовабіржа тощо),проводятьвиконкомиміських чирайонних Радий народнихдепутатів. Для державноїреєстраціїсуб'єктапідприємницькоїдіяльності —юридичної особини —власник (>власники) чиуповноважена ним особа (>заявник)подає до органу державноїреєстрації:

1. Вустановчідокументи:

а)рішеннявласникамайна чиуповноваженого ним органу проствореннясуб'єктапідприємництва (>якщо уласниківдекілька, такимрішеннямєустановчийдоговір);

б) статут,якщоценеобхідно длястворюваноїорганізаційноїформисуб'єк тапідприємництва;

2.Реєстраційнукартку;

3. Документ, щопідтверджуєсплатуреєстраційногозбору;

4. Документ, щозасвідчуєсплатувласником (>власниками)внеску достатутного фондусуб'єктапідприємницькоїдіяльності врозмірі,передбаченомузаконодавчими актами;

5.Рішення Антимонопольногокомітету прозгоду настворення,реорганізацію (>злиття,приєднання)суб'єктівпідприємницькоїдіяльності,якщозаконодавчими актамиУкраї ніпередбаченанеобхідністьтакоїзгоди.

Орган державноїреєстраціїпротягомп'ятиробочихднів іздатинадходженнязазначенихдокументівзобов'язаний провести державнуреєстраціюсуб'єктапідприємницькоїдіяльності йвидатизаявниковісвідоцтво.

>Перереєстраціясуб'єктівпідприємницькоїдіяльностіпроводиться до того ж порядку,якийвстановлено для їхньогореєстрації. В частности, вона проводитися вразізміни:

а)назвисуб'єктапідприємницькоїдіяльності;

б)формивласності;

в)організаційної фор мисуб'єктапідприємництва.

>Відмова удержавнійреєстраціїсуб'єктапідприємництваможлива ізмотивівпорушеннявстановленого законом порядку йогостворення, атакожневідповідностіустановчихактів (>документів)вимогамзаконодавства.Наприклад,відмова удержавнійреєстраціїпідприємництва ізмотивівнедоцільності йогостворення недопускається.Якщодержавнуреєстрацію підприємства у вустановлений рядків нездійснено чи унійвідмовлено ізмотивів, котрі учредительвважаєбезпідставними,вінможезвернутись до суду.Засновникмає правостягнути в судізбитки,заподіянійомувнаслідокнезаконноївідмови уреєстрації. Задержавнуреєстраціюбереться плата,розмірякоївизначається в порядку,встановленому законом «Пропідприємництво».

Дляреєстраціїоб'єднаньгромадянзалежно від їхні статусу засновникиподають заяви доМіністерстваюстиції України,місцевихорганів державноївиконавчої влади,виконавчихкомітетівсільських,селищних,міських Радий народнихдепутатів.Заява прореєстраціюполітичної партії винна бутипідтриманапідписа ми неменш якоднієїтисячігромадян України, котрімають віборче право. До заявидодається статут (>положення), протоколустановчогоз'їзду (>конференції) чизагальнихзборів,відомості про складкерівництва центральнихстатутнихорганів,дані промісцевіосередки,документи просплатуреєстраційногозбору.Політичні партіїподаютьтакож своїпрограмнідокументи.Заява прореєстраціюрозглядається удвомісячнийтермін від днянадходженнядокументів. У необходимихвипадках орган,якийздійснюєреєстрацію, проводитиперевіркувідомостей,зазначених уподаних документах.Рішення прореєстрацію чивідмову внійзаявниковіповідомляєтьсяписьмово в10-денний рядків.Відмова вреєстраціїоб'єднаннягромадян припустима тоді, колистатутнідокументи чиіншідокументи,подані дляреєстрації,суперечатьзаконодавству України.Рішення провідмову у реєстрації виннеміститипідстави длятакоївідмови. Церішення можнаоскаржити у судновому порядку (ст. ст. 15, 16 Закону «Прооб'єднаннягромадян»).

Принастанніпередбачених узаконіобставин >юридична особаприпиняє свою діяльність. Такимиобставинамиможуть бути:

а)досягненняпоставлених перед неюцілей (>наприклад, послезавершеннябудівництваоб’єкталіквідуєтьсябудівельнаорганізація,створенаспеціально для йогоспорудження);

б)закінченняпевного рядок, наякий було брозраховано діяльністьюридичної особини,наприклад, одну годину діїнадзвичайнихобставин тощо.

>Припиненнядіяльностіюридичнихосібвідбувається, якпра вило, у тому ж порядку, вякому смердоті булистворені. Так, припиненнядержавнихорганізацій, щоєюридичними особами,здійснюється органом, зарішеннямякого смердотіутворюються (ст.38 ЦК України).

>Відповідно до ст.34 Закону про підприємстваліквідація йреорганізація підприємстваздійснюється зарішеннямвласника йогомайна чи органу,уповноваженогостворюватитакіпідприємства, чи зарішенням суду чиарбітражного суду.Підприємстволіквідуєтьсятакож увипадках:

а)визнання йогобанкрутом;

б)якщоприйняторішення прозаборонудіяльності підприємствавнаслідокневиконання умів,встановленихзаконодавством, й упередбаченийрішенням рядків незабезпеченодотриманняцих умів чи незмінено виддіяльності;

в)якщорішенням судувизнанінедійснимиустановчіакти простворення підприємства;

р) ізіншихпідстав,передбаченихзаконодавчими актами України.

>Громадськіорганізації, щоєюридичними особами,припиняють свою діяльність напідставах,зазначених в їхнього статутах (ч.2ст.39 ЦК України).

Формамиприпиненняюридичнихосібє:

а)ліквідація;

б) ре організація (год. І ст.37 ЦК України).

Приліквідаціїюридична особаприпиняє свою діяльність (справ ймайно) безправонаступництва,тобто переходу прав таобов’язків доіншихосіб. Дляздійсненнярішення проліквідаціююридичної особинистворюється, як правило,ліквідаційнакомісія.

>Відповідно до ст.35 Закону «Про підприємства в Україні»ліквідація підприємстваздійснюєтьсяліквідаційноюкомісією, щостворюєтьсявласником чиуповноваженим ним органом, аразібанкрутства —арбітражним судом. Заїхнімрішеннямліквідаціяможездійснюватись самимпідприємством вособі його органууправління. При цьомувстановлюються порядок йстро кіпроведенняліквідації, атакож рядків дляпред’явленняпретензійкредиторів,який неможе бутименшим двохмісяців із моментуоголошення проліквідацію.Ліквідаційнакомісія чиінший орган, щоздійснюєліквідацію,поміщає вофіційнійпресі замісцемзнаходження підприємствапублікацію про йоголіквідацію та про порядок й рядкипред’явлення кредиторамипретензій.Одночасновживаються заходь постягненнюдебіторськоїзаборгованостіпідприємству йвиявленнюпретензійкредиторів ізповідомленнямостанніх проліквідацію підприємства.Ліквідаційнакомісіяоцінюєнаявнемайно підприємства,розраховується із кредиторами,складаєліквідаційний баланс йподає йоговласникові чи органу,якийпризначивліквідаційнукомісію.

>Претензіїкредиторів до підприємства, щоліквідується,задовольняються ізмайна цого підприємства. При цьому упершочерговому порядкупогашаютьсяборги до бюджету й комупенсуютьсязатрати порекультивації земель, щоперебували укористуванні підприємства.

>Претензії,виявлені йзаявлені послезакінчення рядок,встановленого дляїхньогопред’явлення,задовольняються ізмайна підприємства, щозалишилось послепершочерговихвимог таіншихпретензій,виявлених чизаявлених увстановлений рядків.

>Претензії, незадоволенівнаслідокнедостачімайна,вважають сяпогашеними. Так самепогашенимивважаютьсяпретензії, невизнаніліквідаційноюкомісією,якщокредиторипротягоммісячного рядок із дняодержанняповідомлення проповне чи частийковеневизнанняпретензії непред’являть покличу до суду чиарбіт раж прозадоволенняїхніхвимог. Приліквідації підприємствавнесок члена трудового колективувидаєтьсяйому угрошовійформі чиціннимипаперами послезадоволеннявимогкредиторів.

>Майно, якузалишилось послезадоволенняпретензійкредиторів тачленів трудового колективу,використовується завказівкоювласника (ст.36 Закону про підприємства).

Приліквідації кооперативумайно, щозалишилось послерозрахунків із бюджетом, банками таіншими кредиторами,розподіляєтьсяміж членами кооперативу.Майноліквідованоїгромадськоїорганізаціїпередаєтьсяїївищестоящійорганізації, а й уразівідсутностітакої —відповідномуорганові нагромадськіпотреби.Майно, щозалишається послезадоволеннявимог всіхкредиторівліквідованоїміжколгоспної,державно-колгоспної чиіншоїдержавно-кооперативноїорганізації,розподіляєтьсяміжїїучасникамипропорційно доїхніхвнесків (ст.40 ЦК України).

Законом «Прооб’єднаннягромадян» (ст.32) передбачене і >примусовийрозпуск (>ліквідацію)об’єднаньгромадян. В частности, заподаннямлегалізуючого органу чи прокурора напідставірішення судуоб’єднаннягромадянпримусоворозпускаються (>ліквідуються) увипадках:

1) скоєннядій,передбачених ст.4 цого Закону (пропагандавійни,насильства чижорстокості,розпалювання національної тарелігійноїворожнечі тощо);

2)систематичного чи грубогопорушеннявимог ст. 22 цого Закону (>одержанняполітичнимипартіямикоштів чиіншогомайна віддержавнихорганів чиіноземних держав тощо);

3)продовженняпротиправноїдіяльності послепопередньогонакладаннястягнень;

4)зменшеннякількостічленівполітичної партії до числа, коли вон невизнається якпартія.Рішення пропримусовийрозпусквсеукраїнських таміжнароднихоб’єднаньгромадян на територї УкраїниприймаєтьсяКонституційним Судом України.

>Однією ізпідстав дляліквідаціїюридичнихосіб, котрієсуб’єктамипідприємницькоїдіяльностівиступає >банкрутство.Відповідно до ст. 1 Закону від 14травня 1992 р. “Пробанкрутство” подбанкрутствомрозумієтьсяпов’язана ізнедостатністюактивів уліквіднійформінеспроможністьюридичної особини —суб’єктапідприємницькоїдіяльності —задовольнити увстановлений для цого рядківпред’явлені донього із боцікредиторіввимоги йвиконатизобов’язання до бюджету.

>Визнанняюридичної особинибанкрутомздійснюєтьсяарбітраж ним судом зазаявою чи кого ізкредиторів чи самогоборжни ка. Кредиторможезвернутися іззаявою пропорушення справ пробанкрутствоюридичної особини уразі, колиостаннянеспро можназадовольнитипротягом одногомісяцявизнані неюпретензійнівимоги чисплатитиборг завиконавчими документами.Боржникможезвернутися доарбітражного суду ізвласноїініціативи уразі йогофінансовоїнеспроможності чизагрозитакоїнеспроможності. До заявиборжникадодаються список йогокредиторів йборжників,бухгалтерський баланс таіншаінформація про йогофінансове ймайнове становище.

>Післяприйняття заявиарбітражний суд зовсім непізнішеп’ятиднів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Юридична деонтологія
  1. >Поняття та >зміст 2. >Юридична діяльність: >поняття та >зміст ст 3. Предмет та заподіяння
 • Реферат на тему: Коментар до Закону про оперативно-розшукову діяльність
  Федеральний закон «Об оперативно-розискной деятельности» от 12 августа 1995 г. 144-ФЗ (Собрание
 • Реферат на тему: Судову реформу 1864 року
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ Тема цієї курсової роботи «Судову реформу 1864 року» було обрано мною невипадково.
 • Реферат на тему: Телефон
  УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПОСТАНОВА від 26 вересня 1997 р. N 1235 ПРО УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ
 • Реферат на тему: Толкование норм права
  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ЭКНОМИКИ ФАКУЛЬТЕТ ЭКНОМИКИ І УПРАВЛІННЯ РЕФЕРАТ

Навігація