Реферати українською » Юриспруденция » Судова реформа (Контрольна)


Реферат Судова реформа (Контрольна)

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Консти ту ці вінноепра у РФ


>Вари анте 4


ПЛАН:

1. Судебная ре фор мало до вусомло віях фор мированияпра у у го демократи чогоско го го су дар ства.

2. Консти ту ці вінно-пра у виття статус судей РФ.

3. За такча.


Усвязи зпе реме на ми в ріссийском проще стве не з бежним закре п ле ні їм це го вправе, в Консти туции 1993 го так бло упер шиї прове де але якщо де ление го су дар ст вен іншоївласти втричівет ві: за до але тактельную,ис підлогу нітельную і судебную. Якщо де лениевластей — це од але з зі ставшиних годинутей демократии. Воно прозначает раз де ление підлогу алемочий го су дар ст венних репетування га новий при зіхра ненииприн ці па єдиний ства го су дар ст вен іншоївласти. З держаниеприн ці па раз де лениявластей зі стоит всле дмущем:

1. За донидолжни прола дативис ши юрі ді чогоской сілой і за ні мати ся толь до за до але тактельним репетування ганом;

2.Ис підлогу нітельная влададолж на за ні мати ся в ос новийномис підлогу не ні їм за до новий і толь доогра ніченнимпра утвор чого ством, бути під від чіт іншої за до але тактель але му репетування га ну;

3.Ме жду за до але тактельним іис підлогу нітельним репетування ганом дол дружин бутиобеспечен баланс підлогу алемочий,исклю чающийпе ре ніс підлогу алевласти на од але го їх;

4. Судебние репетування гани не було за ві сі ми, впре делахсво їй комупетенциидей ст ву ютсамо стоячитель але;

5. Ні од на звластей недолж навмешивать ся впреро гати видругойвласти, а тимболеесливать ся із нею;

6.Спори когопетенциидолжни решат ся толь до кінсти ту ці віннимпу тим гаслам і чогорезпра увую процеду ру;

7. Консти ту ці віннаясис ті малодолж напредусматриватьпра у шиї шпп зі бсдерживания ка ждойвластидву мядру гі ми;

>Важ ній шиосо бен алестью але виття Консти туции РФяв ляет ся те, що Президент хоч як меневходит ні з од ну із трьохвластей. Він дол дружин зігла зі виватьдей ствия всіхвет війвласти і од алевре мін алеяв ляет сягла виттяис підлогу нітель іншоївласти.Од алевре мін але Президентяв ляет сяга ран тому Консти туции РФ.

Усвязи з вишесказанним, без вус вилов але, судебная владаяв ляет ся од іншої зваж нійшихвет війвласти іурав алевешиваетборьбу ос джекних двохвет вій. У цьомусвязилогичнимяв ляет ся ви де ление в Консти туции від дель іншоїсамо стоячитель іншоїгла ви “Судебная влада" (гол. 7). Алевим підхо будинокяв ляет ся також не сение репетування га новий судеб іншоївласти дочислу репетування га новий го су дар ст вен іншоївласти, тогда як іпредидущей Консти туции до та довим лише від але сі лисій Зве ти на рідних депу та тов. Таквая прощуюха рак тіристику судебних репетування га новийследует відметить що вонияв ля ют ся посво йомуха рак ті ру>пра у охра нітельни ми репетування га на ми. Конеч але, даноний тер хвимеет в з вест іншоїме ре вус виловнийха рак тер. Під них щодо ні малоет ся за так чи іфункцииобеспе чогония за кін алести іпра у по ряд ка, за щі ти маєш рацію ісво бодгра ж дано.Обос але ванность ви де ленияоп ре де льон іншої годинути держ репетування га новий в від дельную ка ті горию зі стоит у цьому, що вони у сілу пручимо гоука зания в за до а йспе ці фі чогоско го ста туса свої ми ос новийни ми про фессиональни ми за такча ми іфункция мииме ютобеспе чогоние за кін алести іпра у по ряд ка. Судебная владу цесложное імно го елі ментноеяв ление, ос але ву до торо го зі ставши ляетдеятельность судов по від прав лениюпра у судия. Пра у судиереа чизует сяпу тим рассмот рения в судебних ін стан ціяхгра ж даноских,уго виловних і пекло ми ні стративних справ уоп ре де льон іншої, вус та новий льон іншої за доном процес су аль іншої форме. Пра у судиереа чизует ся толь до су так ми, у своїйсоз такние через ви чайних судов не дуже допус кает ся. Тегдавстает упрос про судеб іншоїсис тіме, тобто про кінсти ту ці він але закре п льонномпереч не судов, осуще ст вляющих судебную влада. У цьомусвязи Консти ту ці їйпредусмот рени:

1.) Консти ту ці вінний суд РФ, до торий зі стоит з 19 судей і саме ре шает дела про зі відвет ствии Консти туции РФ (ст.125 ч.2);

2.)Верховний суд РФ, до торийяв ляет сявисшим судебним репетування ганом погра ж даноским,уго виловним, пекло ми ні стративним й іншим де лам (>ст.126).

3.)ВисшийАр біт ражний Суд РФ, до торийяв ляет сявисшим судебним репетування ганом за решению еко але ми чогоских шпп рів (ст. 127).

4.)Сис ті мало феє деральних судов, поря докдеятель алести до торих дол дружин вус танав чивать ся феє деральним кінсти ту ці вінним за доном.

Що й казати касает сяболее низкихзвень ївши, а саме науров не районов і городов, а як і науров несубъ ек тов РФ, їхсис ті малодолж наоп ре делят ся феє деральним кінсти ту ці вінним за доном.

Усис ті му судеб іншоївластиуказан іншої в Консти туции ока за лася увлечен іншої прокура тура,хотя донеч але,це тепер і за так чи в неї не як додругие. Насамом де ле прокура тура находит ся поза судеб іншоїсис ті ми, по це му рассматривать її неимеетсмисла.

У вусло віях фор мированияпра у у го демократи чогоско го го су дар ствавпол нелогичним перед ставши ляет ся статьи 5 і шість За до на “Про су до вус т рій стве РРФСР”, в до торихуказивает ся нара вен ст угра ж данопе ред за доном і су дім" іпра угра ж дано на судебную за щі ту.

2. Статус судей РіссийскойФе дерацииоп ре де ляет ся Консти ту ці їй РФ, і За доном РФ “Про ста ту се судей в РіссийскойФе дерации”. Усі судьи до прола так ютединим ста ту сом і саме чича ют сяме жду зі бій толь до підлогу алемочия ми і комупетен ці їй (ст.2 п.1). Без вус вилов але, судье так ют сяширо києправа й підлога алемочия, а йтребованияпредъявляемие до не му — не малолие. Консти ту ці їй вус та новий ле але, що судьи не було за ві сі ми бачимо під чиняе ми толь до за до отже Консти туции (ст.120 п.1). З глас але ст.121 Консти туции судьи несменяе ми. Цеважний кроквпе ред в по ладінии демократи чогоско го проще ства,осо бен але навчай тивая мало фіозние на клон алести владаимущих.Принцип несменяемости судейяв ляет ся од них із ос а й у пола гающих демократи чогоских на чалдеятель алести су так, а як іслужит га ранти їй підлин іншої не було за ві сімости і стабиль алести врабо ті судей. У зі відвет ствии зі стати їй 13 За до на про ста ту се судей підлогу алемочия судейпрекра зара ют ся вслу чаї:

1.)пись мін але го заяв ления судьи про від ставшике;

2.) про дол жниясудь їйдеятель алести, не зівмести мій з йогодеятель алестью, несмотря напредупре ж дение зі відвет ствующей ква чи фі ка ці він іншої кіл легии судей або за ос та новий ления її стать алемочий;

3.)ис ті чогониясро ка підлогу алемочий — для судьи, термін підлогу алемочий до торо го вус та новий льон за доном (>име ют сяввиду миро шиї судьи, судьи феє деральних рай вінних судов, судьи уенних судов);

4.) зі стоявше го ся нього йвсту пившише го в за кінную сілу про ві нітель але го при го ура су так;

5.) признания їхдее шппсобним реше ні їм су так,всту пившишим в за кінную сілу;

6.)утра тисудь їйгра ж дано ства РФ;

7.)объяв ления його помершим вусом та новий льонном за доном по рядке реше ні їм су так,всту пившишим в за кінную сілу;

8.)смерти судьи;

9.) зі віршения по ступ ка, позоряще го честьдос то ін ст у судьи;

10.) від ка за судьи відпе ре у і удругой судсвязи зупразд не ні їм чи ре репетування га нізащо ці їй су так.

>Од іншої з до підлогу нітельних га рантий зіблю дения прав судьияв ля ют ся статьи За до на “Про поза сении зме нений і по підлогу нений в За кін про ста ту се судей РФ”. Зме нение до ст. 14 п.2, вча ст алести, до то рої го урит у тому, що решение зі відвет ствующей ква чи фі ка ці він іншої кіл легии судейможет бути прожалова алесудь їй уВисшую ква чи фі ка ці вінную кіл легию судей у ті чогоние 10 днів із дня полу чогония допии решения.

>Кроме то го, в зі відвет ствии зі стати їй За до на про ста ту се судей, підлогу алемочия судьи при ос танав чива ют ся реше ні їм ква чи фі ка ці він іншої кіл легии судей вслучаях,ес чи:

1) бло так але згла це зі відвет ствующей ква чи фі ка ці він іншої кіл легии судей на привле чогоние судьи доуго вилов іншої відвет ст вен алести чи його зклю чогоние підстражу;

2) судья за ні малоет сядеятель алестью, не зівмести мій з йогодолж алестью;

3) судья був підверг нут при ну дітельнимме рамме діцинско гоха рак тіра чиогра нічен вдее шппсоб алести зі відвет ст вен алеоп ре де ле ні їм чи реше ні їм су так,всту пившишим в за кінную сілу;

4) судья був зазнан без вест але відсут ствующим вусом та новий льонном за доном по рядке реше ні їм су таквсту пившишим в за кінную сілу.

Одне зваж нійшихприн ці заговорили українською у, закре п льонних в Консти туции (ст. 122), — не при кіс але венность судей. Цейпринцип — од алевре мін але га рантия не було за ві сімости судей. У статье 16 За до на про ста ту се судей вус та новий ле насис ті мало га рантийобеспе чогония не при кіс але вен алести судей. Не при кіс але венность поширюється не толь до наличность судьи, але як і наимуще ст у,служебное помещение,жи чище, транс порт і корівреспонденцию (ст. 16 п.1).Кроме то го, судья неможет бути привлечен до пекло ми ні стратив іншої ідис ці п чи нар іншої відвет ст вен алести (ст. 16 п.2). Уго виловное дело в від алешении судьиможет бути візбу ж де але толь до Ге неральним прокуро ром, при на чичии зігла ця зі відвет ствующей ква чи фі ка ці він іншої кіл легии судей (ст. 16 п.3).

У За до щодо ста ту се судей статья 9 від удит ся підваж нійший упрос — “>Га рантии не було за ві сімости судей”. Незалежність судді, відповідно до цього закону, забезпечується:

1.)предусмотрен іншої за доном процеду рій осуще ст в ленияпра у судия; запре тому, підугрозой відвет ст вен алести, чиє го би там не бловме шатель ства вдеятельность по осуще ст в лениюпра у судия;

2.) вус та новий льонним по ряд кого за ос та новий ления іпрекращения підлогу алемочий судьи;

3.) правом судді на відставку;

4.) недоторканністю судді;

5.) системою органів суддівського співтовариства;

6.)предостав ле ні їм судье з допомогою го су дар ства мало тіри аль але го і з ці аль але гообеспе чогония, зі відвет ствующе го його зі до му ста ту су.

На статуслюбо го го су дар ст вен але го чи новий ні ка, ка довим, не зімнен але,яв ляет ся судья більшоезна чогониеимеет денежное зі держание. За кін про ста ту се суддів, і За кін про поза сении до підлогу нений і зме нений ви де ляетспе ці альную статью для це го “Ма тіри альноеобеспе чогоние судей” (ст. 19).

За такча: >Президент РФ находясь з візи тому в запад але ївширо пийскойстра не, під пісалме жду на рідний до го злодій “Про еко але ми чогоскомвзаимодей ствииме жду Ріс сі їй і дано

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація