Реферати українською » Юриспруденция » Конституційно-правова відповідальність


Реферат Конституційно-правова відповідальність

>Сдавалось у Київському Університеті їм. Т.Г. Шевченка спеціалісти кафедриКонстит. Права

           Cистемна кризу у сферісуспільного життя України не могла необминути йконституційну сферу. При цьому особливонебезпечноюєбезвідповідальністьвищихорганів державної влади, їхніпосадовихосіб запорушення нормКонституції України від 28.06.1996 р.Актуальність [КПУ] тимипосилюєтьсявиключноюважливістювиконання заподіяння поствореннюефективного правовогомеханізмузахистуКонституції,особливемісце вякомузаймаєконституційна відповідальність.

           Конституційно-правова відповідальність –цеособливий видюридичноївідповідальності,зміст йособливостіякоїзумовленіпершочерговоюроллюконституційного права всистемінаціонального права України.

>Дамовизначення:

            >Конституційно-правова відповідальність – >передбачений нормамиконституційного праваспецифічнийобов’язоксуб’єктівконституційного правапереноситиособисті чиматеріальнінезгоди заскоєнеправопорушення,якийвиступає якзасіб забезпечення нормконституційного права, частомаєчітковиражений політичний характер,реалізуєінтересиособливого коласуб’єктів черезспеціальниймеханізмреалізації тавтілення в життя;маєцілу низкусанкцій.

>Існуютьрізні до>ритеріїкласифікаціїконституційно-правовоївідповідальності. Я наведунайбільшпоширені:

Заформоюреалізаціїконституційно-правова відповідальністьподіляється на: >пряму (>безпосередню) – >передбаченубезпосередньо нормамиконституційного права, та >непряму (>опосередковану) – >передбачену нормамиіншихгалузей права.

>Конституційно-правову відповідальність можнатакожкласифікувати засуб’єктами.

 

            [[Урадянському державномуправінедостатньоувагиприділяли проблемамконституційно-правовоївідповідальності. Це,звичайно, було бзумовлено тім, що характер цого видуюридичноївідповідальностіполітико-правовий (>хочаце й неєдина точказору:детальніше проце –нижче) - політичний режимрадянської держави непередбачав de factoвідповідальностівищихорганів влади, що на свійчергу були невідобразитися наконституціоналістичнихнастроях,поглядах й,звичайно,працяхдослідників.]][1]

            Управовійдержаві основоюпобудовисистемидержавнихорганівпокладається принципрозподілу влади.Даний принцип,закріплений й уКонституції,зокрема (ст. 6),визначає, що “>Державна влада в Україніздійснюється на засідкахїїподілу назаконодавчу,виконавчу тасудову”.Основоюданого принципуємеханізмстримань тапротиваг,якийфактичнозакріплюється в >санкціях нормКонституції – нормпрямої дії, котрі на свійчергувизначаютьпевнівидиконституційно-правовоївідповідальності.

             якзазначалосявище, реальнанеобхідністьрозвиткуконституційно-правовоївідповідальностінабулаособливогозначення востанні рокта узв’язку,перш на, ізнедосконалістюфункціонуваннявищихдержавнихорганів, котрікеруютьполітикою держави (>саме дляліквідації цого негативного чинникунеобхідновстановитипотужну системуконституційноївідповідальності).По-другеце запитаннямає і сутотеоретичний аспект,якийзумовлює йвимагаєпоглибленоговивчення самого запитанняконституційно-правовоївідповідальності,оскільки досіпірдеякіїїположеннязалишаютьсядискусійними йвимагаютьнегайноговирішення.Конституційно-правовійвідповідальностіпритаманніособливості (>особливіознаки), котрівідрізняютьїї відіншихвидівюридичноївідповідальності:

1)Основнепризначення КПУ – захистКонституції, у тому годину, колиіншівидиюридичноївідповідальностіпокликанівиконувати болееширокіфункції.

2)Підставоюнастання КПУєпорушення нормКонституції, котрівідповідноконкретизуються вконституційномузаконодавстві.

            3)Конституційно-правова відповідальністьмає >складну структуру. >Воназакріплює: >по-перше,соціальну відповідальність, щовимагаєвідповідної,високосвідомої таініціативноїповедінки всіхсуб’єктівконституційного права; >по-друге,загальні початкувідповідальності заправопорушення, щослужать “>орієнтиром” дляформуваннявідповідальності віншихгалузях права; по третє, -конкретнівидиконституційно-правовоївідповідальності, щозастосовується запорушення окремихконституційно-правових норм таінститутів.

            4)Високий авторитетконституційно-правових норм, їхнінеухильневиконання всімасуб’єктамиконституційного правазабезпечується  >виключністюзастосування >заходівконституційно-правовоївідповідальності заправопорушення. На першемісце тутвиступаєпревентивно-попереджувальнадіяданого видувідповідальності.

            5)Конституційно-правова відповідальністьвизначає не лишемірувпливу увипадкуправопорушення, але й іпередусімвідповідальнуповедінкусуб’єктівконституційного праващодовиконання свогообов’язку,реалізаціїполітико-юридичноїкомпетентності. Тому даний видвідповідальності >формується надохоронних, але й,більшоюмірою, урегулятивнихприписах нормконституційного права.

            6) КПУ частоностьяскравий >політико-правовий характер,обумовленийреалізацієюданого видувідповідальності у сферіздійсненнянародовладдя, іінодіперетинається ізполітичноювідповідальністю. З приводу цого запитанняміжвченими-конституціоналістамиведетьсядискусія: чиєконституційна відповідальністьрізновидомполітичноївідповідальності, чинавпаки,конституційна відповідальністьпоєднує всобіполітичну йморальну відповідальність. Моя точказору така:політична відповідальність немає рисюридичноївідповідальності,оскільки тут мивзагалі не так наувазіпорушенняюридичноїнорми. Тому КПУєсамостійним виглядомюридичноївідповідальності.

     Щеоднієюособливістюконституційноївідповідальностіє ті, що вонабуває двохвидів:

-      >ретроспективна, щопередбачає відповідальність за минуле.Вонанастаєлише тоді, коли для цогоєнормативнапідстава – прямавказівка взаконі;фактичноюпідставоюретроспективноївідповідальностіє скоєнняправопорушення. Зараззастосуваннязаходівретроспективноївідповідальності вгалузіконституційного права – незвичайний, аскорішенадзвичайний виддіяльності.

-      активна чи позитивна,тобтовідповідальнаповедінка,підзвітність,юридичнакомпетентність,усвідомлення свогообов’язку, йогонеухильневиконання,тобто відповідальність якобов’язокздійснити дії,встановлені узаконі.Підставоюактивної (>позитивної)відповідальностієпокладення насуб’єктаконституційно-правовихвідносин йневиконання чи неналежневиконаннясуб’єктомконституційнихвідносинпевнихфункцій (>бездіяльністьпосадової особини,недосягненняпоставленихцілей йзавдань,неефективна роботапевнихорганів тощо).

>Дужеважливоюособливістюконституційно-правовоївідповідальностієперенесення “центрутяжіння” із ретроспективного аспекти напозитивний.Ретроспективна відповідальністьнастаєлише до тоговипадку, коли “неспрацював”механізмактивноївідповідальності.

           

            якбачимо,деякі ізнаведенахознак КПвідповідальностієзастарілими й невідповідаютьрівню новихвідносин, котріскладаються насучасномуетапірозвитку вгалузіконституційного права, йневиправданоускладнюють їхнього.Зрозумілотакож, щоКонституція таконст.закони неможуть бутиєдинимджерелом КПУ,оскількибільшоюмірою смердотіпокликанірегламентуватилишеоснови всіхвидівюридичноївідповідальності, котріпідлягаютьподальшійконкретизації вгалузевомузаконодавстві. Однак всистемі КП Українинедостаєінтеграційної ланки, Яка бвпорядкувала усіскладові КПУ. Явважаю, що для цогонеобхіднорозробити таприйняти закон України “Проконституційну відповідальність”, вякому були бчітковизначеніюрдичніпідстави длянастаннянесприятливихнаслідківконституційноївідповідальності, а то йпорцедурні запитаннявідставкивищихпосадовихосіб.Відсутністьконкретнихпідставпритягнення доконстит.відповідальності – одна ізнайважливіших проблемконституційного права.Загальний характерконституційних нормєдодатковим аргументом накористьприйняття такого закону,який системноконкретизував бінормиКонституції, томуцей закон виненповністюгрунтуватися наположенняхКонституції,деякі із яких, можнанавітьбезпосередньовикористати в йоготексті.

На мойпогляд, уданомузаконі виннедаватисяпоняття КПУ,підставинастання КПУ,повинні бутиперерахованісуб’єкти КПУ й процедурапритягнення довідповідальності шкірного із них.

           

            >Суб>єктами >конституційно-правовавідповідальностіможуть бути:

- держава.Такийвисновоквипливає заналізу ч.2 ст. 3.Конституції, вякій сказано, що “держававідповідає передлюдиною упродовж свого діяльність.Утвердження й забезпечення прав й свободлюдиниєголовнимобов’язком держави”, томуневиконаннявзятих у собі Державоюзобов’язань виннетягти за собоюконституційно-правову відповідальність.

-органи державної влади

-органи місцевого самоврядування

-громадськіоб’єднання:політичні партії йгромадськіорганізації

-посадові особини –депутати

-фізичні особини:громадани України,іноземнігромадяни та особини безгромадянства

>Згідно із такимподіломсуб’єктів можнарозробити структуру законопроекту за принципом:кожномусуб’єктувідповідаєрозділ із такою жназвою. (напр. “>ВідповідальністьДержави”, “>Відповідальністьвищихорганів державної влади”, “>Відповідальністьпосадовихосіб” тощо.)

 >Згадавшисуб’єкт КПУ,логічно було б бзгадатиоб’єкт йоб’єктивну бік КПУ.

            >Об'єктом >конституційно-правовоївідповідальностієвідносини, щорегламентуються нормамиданоїгалузі права,сутність якіполягає до того, щоцефундаментальнівідносини, воснові якілежить практиканародовладдя.Об’єктомравопорушенняможуть бути,наприклад,владовідносини у сферіреалізації прав й свободгромадян,виданняактівдержавнихорганів,виборчих правгромадян тощо.

           

Про>єктивна сторона >порушення по правоєпротиправноюповедінкоюсуб’єкта, котра невідповідаєвимогам нормконституційного права України.Особливістю цогоелемента складуправопорушенняє ті, щозаконодавецьлише внайбільшузагальненомувигляді,вказуючилише народовіознаки,визначаєоб’єктивніпідставивідповідальності.Другоюособливістюоб’єктивноїсторониданого видуправопорушенняє ті, що,оскільки вконституційномуправівідсутнічітковираженіформалізованікритерії складуправопорушення (як, напр. укримінальномуправі), йогооб’єктивна стороназакріплюєтьсянайчастіше в >конкретнійрегулятивнійнормі, Якавизначаєправовеположення винногосуб’єкта.Цей фактще разпідтверджуєнеобхідністьстворення закону “Проконституційну відповідальність”.

           

            >Санкції по право України.

           Санкціяєобов’язковим атрибутомретроспективноїюридичноївідповідальності; вданомувідношенніконституційно-правова відповідальність неєвиключенням. Тутвзагалінеобхідновказати тих, що відповідальністьвиступає вякостіформиреалізаціїдеякихсанкцій

Перед тім, якбезпосередньозвернутися досанкцій, котріпередбачають відповідальність окремихсуб’єктівконституційного права,необхідноназвати їхнізагальнутипологію,оскільки до шкірногоокремогосуб’єкта можназастосувати ідекілька ізнижченазванихзагальнихвидівсанкцій.

1)скасуваннянезаконнихактів (>примусоваліквідаціяправовідносин, що незаконновиникли,відновленняпорушеного правопорядку таліквідаціїспричиненоїшкоди); (ст.118.ч.8) >Рішенняголівмісцевихдержавнихадміністрацій, щосуперечатьКонституції та законам України…можуть бутивідповідно до законускасовані Президентом України, чи головоюмісцевоїдеравноїадміністраціївищогорівня.

2)призупинення діїактівдержавнихорганів; (>нижче)

3)визнаннярезультатіввиборів,референдумів,іншихголосуваньнедійсними;

4)достроковеприпиненняповноваженьорганів державної влади; (>нижче)

5)достроковепереформуванняорганів,звільнення із посади; (ст. 122 ч.1) ВР Україниможевисловитинедовіру Ген.Прокуророві України, щомаєнаслідком йоговідставку із посади.

6)позбавленняюридичноїсилидій, котрі невідповідаютьвимогамконституційно-правових норм;

7)процесуальнісанкції,передбачені регламентами;

           

Тутслідвідмітитинадзвичайноважливий всучаснихумовахтакий факт: >Конституціяпроголошує (ст. 8,чч. 2,3):НормиКонституціїє нормамипрямої дії.Звернення до суду длязахистуконституційних прав й свободлюдини й громадянинабезпосередньо напідставіКонституції України >гарантується.  Цетакожозначає, що відповідальність засанкціямиКонституції та (на іншомумісці) законституційними законами >безпосередня;такий принципзакріплюєтьсявперше вісторіїукраїнськогоконституціоналізму. Урадянськийперіодакти йрозпорядженннявладнихорганів часто вже не лише невідповідалиКонституції, а і частопротирічилиїй;застосовуючидеяківиди юр.відповідальності,іноді незважали напершочергову рольвідповідальності заКонституцією, простозамінюючиїї (>наприклад Кодекс законів пропрацю).

 

>Відповідальність заКонституцією України (>санкції):

               Закони,іншіправовіакти чи їхньогоокреміположення, щовизнанінеконституційними [>Конституційним Судом України] >втрачаютьчинність із дняухваленняКонституційним Судом Українирішення про їхнінекоституційність. (ст. 152 ч.2)

                >ВідповідальністьВерховної Заради України: (ст. 106ч.8) [Президент України]припиняєповноваженняВерховної Заради України,якщопротягомтридцятиднівднієїчерговоїсесіїпленарнізасідання неможутьрозпочатися;

>Відповідальність народному депутату: (ст. 81чч. 3,4) >достроковеприпиненняповноважень народному депутату узв’язку ізнабраннямзаконноїсилиобвинувальноговироку.

(ст.79 п. 5) >Відмоваскласти присягумаєнаслідком втрачудепутатськогоиандату.

            >Відповідальність Президента України: (ст. 111) Президент Україниможе бутиусунений із посади  >ВерховноюРадою України в порядкуімпічменту уразі скоєння ним державноїзради чиіншогозлочину. [вся процедураімпічментувикладена у з статтею].

            >ВідповідальністьКабінету міністрів України: (ст. 115 ч.4) >Прийняття ВР Українирезолюціїнедовіри КМУмаєнаслідкомвідставку КМУ.

            >Відповідальністьсуддів: (ст. 126 год. 5.пп. 4,5,6) >суддязвільняється із посади органом, що йогообрав чипризначив, уразі: >порушеннясуддеювимогщодонесумісності;порушеннясуддею присяги;набраннязаконноїсилиобвинувальнимвирокомщодонього;

            >Значенняконституційно-правовоївідповідальності. Усучасній Україні проблемаконституційно-правовоївідповідальностінабуваєнадзвичайної ваги йзначення. Цезумовленопередусім характеромполітичних,економічних,соціальних тацілим поручіншихпроцесів у нашій стране.Політизація мас,відмова відтоталітарноїсистеми та поворот допрогресивних,демократичнихвідносин,перебудовасистемиорганів державної влади,розбудованезалежності України - всецезумовлюєреальнунеобхідністьстворення новихмеханізмів забезпеченняреалізаціїповновладдяукраїнського народу. Одним з такихмеханізмівє йконституційна (>державно-правова) відповідальність, котра, будучикваліфікаційноюознакоюконституційного права,проникає вусісферисуспільногожитття,охороняючинайважливішісуспільнівідносини.

>Сдавалось у Київському Університеті їм. Т.Г. Шевченка спеціалісти кафедриКонстит. Права.[1]Можнапотімвикористати вдрукованій з статтею.


Схожі реферати:

Навігація