Реферати українською » Юриспруденция » Юридична платформа ОУН


Реферат Юридична платформа ОУН

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
булидві справ —вивіз доНімеччини накаторжну роботу йграбунокхліба.Оцінюючиобидвіці справ яксвідому йплановуакцію ворога,розраховану нафізичневинищування народу, ОУНвиступила зразу ізгостроюпротидією.Натуга й формаорганізованого опору стояла взалежності відсилиорганізаційноїмережі вданомутерені, від того,наскількинаселеннярозумілозагрозуворожоїакції та було бпсихічнопідготовленепіднятиборотьбу,вкінці, відвимог тактикинашоїборотьби напоодиноких теренах України. Тому іпрактичнірезультатиакції були в окремих теренахрізні.Найбільшіуспіхи в цьомувідношенні маліпівнічно-західніобласті Волині іПолісся, де було бповністюзірвановивізробочоїсили лише уїї печатках,тобто весною 1942 р.Селянство тихийтеренівтакож не допустилоограбити собі ізхарчовихпродуктів.Крімназваних двохсправ,актуальних дляцілої України, впрограмусамооборони іборотьби включалисятакожінші справ, более чименшпекучі для окремихтеренів.

Так було впостійномурусі йборотьбіактивізувався народ, росла іміцніла його репетуванняганізованаполітична сила — ОУН.Жертви ОУН не так намарне. Намісцеполяглих уборотьбі приходилиновічисленні зажени.

>Провід ОУН наІІІ-ійКонференції в лютому 1943 р.зважив станвнутрішніх сил та сил ворога,розглянувзовнішніполітичніобставини йствердив, що насталисприятливіобставини длявійськової дії.Після цого натереніПолісся й Волині вис тупили ПершізбройнівідділиУкраїнськоїПовстанчоїАрмії (УПА). З того години про ронуукраїнського населенняПолісся і Волині взяла у собіукраїнськавійськова сіла. УПА,крімзавданьсамооборони,прийняла зразутакож заподіяннякадрової репетуванняганізаціїмайбутньоїУкраїнськоїНародньоїАрмії.

>Крімрадикальноїзміни втактиці, життявисунуло потребузміни всамійорганізаційнійструктурі та впрограмі ОУН. Бопотрібнізмінийдуть даліурядовихкомпетенційПроводу,скликавПровід всерпні 1943 р.Надзвичайний ВеликийЗбір ОУН. Таким чином був завершеньдволітнійперіодполітичноїборотьби,який своїмзмістом й характером творити вісторії ОУНокремуепоху.

>РівночасноІІІ-ійНадзвичайнийЗбір ОУНзаймавсяцілим поручпитань Сучасноїполітичноїдійсності. Тутзгадаємосправу приходубольшевиків,справузбройноїсили йсправуоб'єднання.Вирішення ВеликогоЗборузнайшличастиннесвійвислів у наведених тутпостановах,частинно унапрямних роботи йконкретнихвказівках дляПроводу йОрганізації.Прийнятінапрямні іінструкції ужереалізуються і будуть реалізуватися вмірурозвиткувнутрішніх йзовнішніхподій.

Одним ізголовнихпитань, до якімусів ВеликийЗбірзайняти становище,є новабольшевицькаокупація українських земель. Немісце говорити процілий пландальшоїнашоїборотьби, туттреба лишествердити, що подумці ВеликогоЗбору, >єдинополітично ймілітарнозорганізований народзможезберегти собі перед звинувачуйщенням більшовиками тапродовжувати своюборотьбу державу. Практикабольшевицькогонаступу із весною ц. р. і дотеперішньогонаступупоказує, що більшовикийдуть насвідомезнищенняукраїнського народу. Байдуже, чицедіється шляхомнещаднихрозстрілів, чинасильнимгоненнямневишколених чоловіків йжінок напершулінію фронту поднімецькікулемети. Нам важливо, що більшовикипродовжують вцейспосібметодинасильноїмобілізаціїукраїнців доЧервоноїАрмії танаслідують тактикунімцівзабирати із Українивоєнноздібнийелемент.

У зв'язку ізсучасноюполітичноюситуацією і нашимизавданнямистоїть справа доліцілого народу уборотьбі. Це запитаннятакожосновнерозглянув ВеликийЗбір. Українська держава —це добро всіхгромадян України, тому занеїмусять усіборотися. З іншого боці,сьогоднінебезпека загрожувативсьомународові, тому усі його синімусять статі доборотьби.Навітьтисячінайбільшвідданихборців нездобудутьУкраїни, коли ввесьнарід неприйме долі уборотьбі.Хто цого нерозумів, чихто,розуміючи,відтягається відборотьби, — тієї дезертир йнароднийшкідник, й так йогонарід якщотрактувати.

Тому ОУН яккерівникреволюційно-визвольноїборотьбивзиває добезпосередньої долі уборотьбі всіхгромадян. ОУН небореться за Україну для собі, вона небореться за уладовіані за форму влади. Про уладові йїї форму якщорішати самнарід й його найкращіпредставники.                              

ОУНвважає, щообов'язком шкірногоукраїнського громадянинаєслужитиукраїнській візвольнійсправі йцювимогу якщоконсенктентноздійсняти.Завдяки цьому вцейспосіб будутьтакож, подумці ВеликогоЗбору,створеніпередумови дляоб'єднаннявсього народу, якудоконаєтьсяєдино уборотьбі. Томурозбудовуючипоодинокі фор мивизвольноїборотьби тапритягаючи донеїякнайширшімаси, ОУНрівночасновизнає, щоліквідаціяпартійнихспорів йвсеукраїнськеоб'єднанняє одним ізосновнихзавдань всучасний момент.

>Серпень 1943 р.

І.Програмовіпостанови

>ОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістівбореться заУкраїнськуСамостійнуСоборну Державу й свої,щобкожнанація жилавільнимжиттям усвоїйвласнійсамостійнійдержаві.Знищеннянаціональногопоневолення таексплуатаціїнації, системавільнихнародів увласнихсамостійних державах —це Єдиний лад,якийдастьсправедливурозв'язкунаціонального йсоціального запитання вцілому світі.

ОУНборетьсяпротиімперіялістів йімперій,бо у яких одинпануючий народпоневолює культурно йполітично тавизискуєекономічноіншінароди. Тому ОУНбореть сяпроти СРСР йпротинімецької „>НовоїЄвропи".

ОУН ізусієюрішучістюборетьсяпротиінтернаціоналістичних йфашистсько-націонал-соціялістичнпхпрограм йполітичнихконцепцій,бо смердотієінструментом завойовницької політикиімперіялістів. Тому мипротиросійського-комуно-большевизму йпротинімецькогонаціонал-соціалізму.

ОУНпроти того,щоб один народ,здійснювавімперіялістпчніцілі, „>визволяв", „бравши подохорону", „подопіку"іншінароди,бо зацимилукавими словамикриєтьсяогиднийзміст —поневолення,насильство,грабунок. Тому ОУНборетьсяпротиросійсько-большевицьких йнімецькихзагарбників,поки не очистити України від всіх „>опікунів" й „>визволителів",поки нездобудеУкраїнськоїСамостійноїСоборної Тримаючи ві (>УССД), вякій селянин,робітник йінтелігентмогтимевільно,заможньо й лантухтурно жити тарозвиватися.

ОУН заповне Визволенняукраїнського народуспідмосковсько-більшовнцького танімецького ярма,побудовуУССД безпоміщиків,капіталістів, та безбольшевицькихкомісарів,енкаведистів йпартійнихпаразитів.

Уукраїнськійдержаві владавважатиме занайвищийсвійобов'язокінтересинароду. Немаючизагарбницькихцілей тапоневоленихкраїн йпригнобленихнародів всвоїйдержаві, народна влада України невитрачатиме години,енергії такоштів натворенняапаратугноблення. Українськанародня влада усіекономічніресурси та всюлюдськуенергіюспрямує напобудову нового державного порядку, справедливогосо-ціяльного ладу, наекономічнебудівництво країни такультурнепіднесення народу.

У лавах ОУНборяться укра-їнськіселяни,робітники таінтелігентипротигнобителів, заУССД — занаціональне ісоціяльне Визволення, зановийдержавнийпоря док тановийсоціяльний лад:

1. а) Зазнищенябольшевицької інімецькоїексплуататорсько-кріпацькоїсистеми ворганізаціїсільськогогосподарства.Виходячії із того, що земляєвласністю народу,українськадержавна влада ненакидуватиме селянамоднієїформикористуваннязем леї. Тому вУкраїнськійДержавідопускатиметьсяіндивідуальне таколективнекористуванняземлею, взалежності відволі селян.

б) Забезплатну передачу селянамзахідніх областей всіхпоміщицьких,монастирських тацерковних земель.

2. а) За ті,щоб великапромисловість бувнаціонально-державноювласністю, адрібнакооперативно-громадською.

б) За доляробітників укерівництві заводами, зафаховий, а чи некомісарсько-партійний принцип укерівництві.

3. а) Зазагальнийвосьмигодиннийробочий день.Понаднормовапрацяможе бути лишевільною, як йкожнапрацявзагалі, йробітникотримує занеїокрему плату.

б) Засправедливу оплату роботи, за доляробітників уприбутках підприємства.Робітникотримуватиметаку зарплату,якоїпотрібно для забезпеченняматеріяльних йдуховних потребцілої його сім'ї. Прирічнихпідсумкахгосподарського станупідприємства,кожнийробітникодержуватиме: угосподарсько-кооперативнихпідприємствахдивіденд (>належнайомучасткарічногоприбутку), анаціонально-державних —премію.

в) Завільнупрацю,вільнийвибірпрофесії,вільнийвибірмісця роботи.

р) За свободупрофспілок. Зазнищеннястахановщини,соцзмагань,підвищування норм таіншихспособівексплуатаціїпрацюючих.

4. Завільне ремесло, задобровільнеоб'єднуванняремісників уартілі, за право ремісниківвийти ізартілі таіндивідуальновиконуватипрацю івільнорозпоряджатися своїмзаробітком.

5. Занаціонально-державнуорганізаціювеликоїторгівлі, загромадсько-кооператив нудрібнуторгівлю та задрібнуприватнуторгівлю, завільнібазари.

6. Заповнурівністьжінки ізчоловіком в всіхгромадських правах йобов'язках, завільний доступжінки до всіхшкіл, до всіхпрофесій, запершочергове правожінки нафізичнолегшупрацю,щобжінка нешукалазаробітку на роботи в шахтах,рудниках таінших тяжкихпромислах й внаслідок цого неруйнувала свогоздовров'я. Задержавнуохорону материнства. Батько сім'їодержуватиме,крім плати упродовж свогопрацю,додатковуплатню наутриманняжінки інеповнолітніхдітей.Лише вумовахжінка викличезмогувиконуватисвійважливий,почесний йвідповідальнийобов'язокматері івиховательки молодогопокоління.

7. а) Заобов'язковесереднєнавчання. Запіднесенняосвіти й культуриширокоїнародньоїмаси шляхомпоширеннямережішкіл,видавництв,бібліотек,музеїв,кіно, тіатрів тощо.

б) Запоширеннявищого іфаховогошкільництва, заневпиннийріствисококваліфікованихкадрівфахівців на всіхділянках життя.

в) Завільний доступмолоді до всіхвищихнавчальнихзакладів. За забезпеченнястудентствастипендіями, харчами,мешканнями танавчальнимиприладдями.

р) Завсебічнийгармонійнийрозвиток молодогопокоління —моральний,розумовий тафізичний. Завільний доступ до всіхнаукових йкультурнихнадбаньлюдства.

8. Запошану до роботиінтелігенції. Застворення такихморальних основ роботи,щобінтелігент, будучицілкомспокійний прозавтрашній день та про частку сім'ї,мігвіддатисякультурно-творчій роботи,мавпотрібніумовини для роботи із себе,постій алезбагачував своїзнання тапідвищувавсвійрозумово-культурнийрівень.

9. а) Заповне забезпечення всіхпрацюючих настарість та навипадокхвороби чикаліцтва.          

б) Заширокезапровадженняохоронинародньогоздоров'я, запоширеннясіткилікарень,санаторій,курортів табудинківвідпочинку, за збільшеннялікарськихкадрів. Правопрацюючих набезплатнекористування всімазакладамиохорониздоров'я.

в) Заособливудержавнуопіку наддітьми імолоддю, запоширеннясітки дитя пчихясел тасадків,санаторій,таборіввідпочинку таспортивнихорганізацій. Заохопленнявсієїдітвори тамолодідержавнимизакладамиопіки тавиховання.

10. а). За свободудруку, слова, думи,переконань,віри ісвітогляду.Протиофіційногонакиданнясуспільностісвітоглядних доктрин й догм.

б) Завільневизнавання йвиконуваннякультів, котрі несуперечатьгромадськійморалі.

в) Завідокремленняцерковнихорганізацій від держави.

р) Закультурнівзаємини із іншими народами, за правовиїздугромадян за корів дон длянавчання,лікування тапізнавання життя ікультурнихнадбань інших народів.

11. Заповне правонаціональнихменшостейплекати своювласну поформі і позмістунаціональну культуру.

12. Зарівність всіхгромадян України,незалежно від їхньогонаціональности, у яких тагромадських правах таобов'язках, зарівне декларація пропрацю,заробіток йвідпочинок.

13. Завільну,українську поформі і позмісту культуру, загероїчнудуховість,високу мораль, загромадськусолідарність, дружбу тадисципліну.

 

II.Політичніпостанови.

А. Доміжнародньоїситуації.

І.Сучаснавійна —цетиповавійнаміжконкуруючимиімперіялізмами запанування надсвітом, зановийподілматеріальнихбагатств, заздобуття новихсировинних баз йринківзбуту та заексплуатаціюробочоїсили.

2.Воюючіімперіалізми не несутьсвітові жаднихпрогресивнихполітичних чисоціяльнихідей. В частности, т.зв.німецька „новаЄвропа" імосковський „>совєтський зі юз" єзапереченням праванародів насвобідний політичний йкультурнийрозвиток увласних державах та несуть усім народамполітичне ісоціяльнепоневолення. Томуперемогаімперіялізмів усучаснійвійні іпобудовасвіта наімперіялістичних принципах, був б лишехвилевоюпередишкою увійні та скоро довела б до новихударівміжімперіялізмами натліподілувоєнноїдобичі та новихсуперечок. З іншого боці,визвольнірухипоневоленихімперіялізмаминародів стали бзародком новихконфліктів тареволюцій. Таким чиномперемогаімперіялізмів усучаснійвійні довела б до хаосу і додальшихстражданьмільйонових маспоневоленихнародів.

3. Утеперішній моментсучаснаімперіялістичнавійна вступила увирішальнустадію, котрахарактеризується:

а)вичерпанням силімперіялізмів,

б)зростомсуперечностейміжімперіялізмами,

в)зростомборотьбипоневоленихнародів.

>Рівночасносучаснавійнаявляєтьсязовнішнімдопоміжнимчинником, щозближаєнаціональні ісоціяльніреволюціїпоневоленихнародів.

4.Реакційні іпротинародніпланинімецькоогорасистськогоімперіялізмупонево літтаіншінароди,терористичнінімецькіметоди наокупованих теренах йборотьба поневоленихнародівпроти т.зв.НовоїЄвропиприспішилиповний політичний крахнімецькогоімперіялізму.Тепер, под ударамисвоїхімперіялістичнихпротивників та увислідівизвольноїборотьбипоневоленихнародів,зближаєтьсяНімеччинатакож й донеминучоїмілітарноїпоразки.

5.Большевицька Москва,ідейно-політичноскомпрометована іматеріяльно ослабнув льону,використовує для собітерористичнуполітикунімців наокупованих теренах тадоставиаліянтів напродовжуваннявійни.

>Тільки страх переднімецькоюокупацією івнутрішнійсталінськийтерорзаставляютьбійцівЧервоноїАрмії далівоювати.Величезнівтратилюдського івоєнногознаряддяпоглиблюютьвнутрішню кризовімосковськогоімперіялістичного режиму.Скрут нахарчоваситуація внутрі країни івисадкааліянтів вЄвропі тазагрозабольшевицьким планам із того боцізаставляютьбольшевиківприспішитивласнийнаступ.

>Ціллюбольшевиківє, подширмою т.зв. оборонибатьківщини,відігрітогослов'янофільства іпсевдореволюційноїфразеології,здійснитинапрямнімосковськогоімперіялізму, асаме:опануватиЄвропу, адальшучергу весь світло.Вихідною базою дляздійсненнямосковськихімперіялістичнихпланівє Україна, ізїїприроднімибагатства ми.Дальшими базами в моїх планахмосковськогоімперіялізму єБалкани, При балтика іСкандінавія.

6.Незалежно відрозбіжностей, котрііснуютьміжаліянтами,ведуть смердотівійну зазнищеннясвоїхконкуренційнихпротивників впершучергунімецькогоімперіялізму.Черговимзавданнямаліянтівявляєтьсязнищенняяпонськогоімперіялізму. Длязнищенняотихпротивниківаліянтивикористовують й будутьстаратисяякнайдовше вікористовуватимосковськийімперіялізм.Рівночасно вінтересіаліянтів неєопануванняЄвропи більшовиками, і смердотізмагають усучаснійвійні допослаблення, а такльшучергу і дозаломаннямосковськогоімперіялізму.Продовжуваннявійни на східномуфронті івзаємневинищуваннянімецького імосковськогоімперіялізмів іде полініїінтересіваліянтів.Ціллюаліянтів, азокремаАнглії, наєвропейськомусуходоліявляєтьсярозгромлення чипринаймніістотнепослаблення всіхвеликодержавЄвро пі тапобудова такого ладу, щозабезпечував біїмвирішальний голос вЄвропі іповну свободуангло-саксонськихполітичних йекономічнихвпливів. Дляздійсненняцихцілейаліянтиопановують чизмагають доопануваннянайважливіших баз довкругиЄвропи чи всамійЄвропі (>Сіцілія,Апенінський йБалканськийпівострів,Скандінавія, Кавказ).

7.Поневоленінароди й їхнівизвольнаборотба —це один знайважливіших ледвементів удальшомурозвою Сучасноїполітичноїситуації.Мілітарнаперевагаімперіялізмів усучасний моментщегамуєповнийвияв силпоневоленихнародів. Алі вмірупоглиблюваннякризивійни,міцніютьсилипоневоленихнародів йзближається моментнаціональних йсоціяльнихреволюцій, апоневоленінародистаютьновимвирішальнимполітичнимчинником.Єдино наплатформіновоїполітичноїконцепціїпоневоленихнародів, — що — впротивенстві доімперіялізмів —гарантуєкожномународові декларація провласнунаціональну державу,забезпечуєйомусоціяльнусправедливість,може бутипобудованийсправедливий лад тавдержанийтривалий світміж народами.

8.Близькиймілітарний крахНімеччини наСході таповнаідейно-політична комупрометаціямосковськогоімперіялізму, ставити передпоневоленими народамиСходу заподіяння боротисяпротиімперіялістичнихгнобителів вім'яперебудовиСходу на нових принципахсвободи народам та їхнісамоозначення увільнихнезалежних тримаючивах тазвільненнянародів йлюдини відполітичногогніту іекономічноїексплутації.Тільки шляхомнаціональних йсоціяльнихреволюційпоневоленихнародівСходу, щопроходитимуть под прапором новихпрогресивнихідей йборотьбинародівпротиімперіялістів,може бутизнищениймосковсько-большевицькийімперіялізм.

9. Українастоїть вцентрі Сучасноїімперіялістичноївійни. Запанування надУкраїною іїїексплуатаціюборютьсямосковські йнімецькоїімперіялісти.Рівночасно Україна якносійпрогресивнихідейсередпоневоленихнародівстаєвирішальним чин ніком упідготовціреволюцій наСході. Українаєпершою, Якапіднесла наСході прапоррішучоїборотьбипоневоленихнародівпротіїімперіалістів, й вонапочнеперіоднаціональних йсоціяльнихреволюцій.Тільки успільнійборотьбіукраїнського народу ізіншмипоневоленими народамиСходуможе бутирозбитий більшовизм.ВідбудоваУкраїнськоїСамостійноїСоборноїДержавизабезпечитьвідбудову йтривалеіснуваннянаціональних державіншихнародівСхідньої,Південно-Східньої таПівнічноїЄвропи тапоневоленихнародівАзії.Тільки приіснуванніУкраїнськоїДержавиможе бути забезпеченетривалеіснування тихийнародів, що увзаємномупорозумінні і співпрацю за принципами права шкірного народу навласну державу, насправедливийсоціяльнии лад таекономічнунезалежністьзможутьставитиопір усімзазіханнямворожихімперіялізмів. Таким чином якщозабезпеченийтривалий ймирнийнаціональний,соціяльний такультурнийрозвиток тихийнародів.

 

Б. Довнутрішньоїситуації на українських землях.

І.Зовнішнічинники.

10.Незалежно відударів, котрідосі здобулаНімеччина на всіх фронтах,їїполіти ка наокупованих українських землях іде далі полініїповногополітичногопоневолення і нещадногоколоніяльно-економічногограбункуукраїнського народу.

11.Большевицькіагентимосковськогоімперіялізму на українських землях (>большевицька партизанка, т.зв.НароднаГвардія) шляхомпоширеннярозкладуміжукраїнським народом,провокуваннямнімецькихударів тавинищуваннямукраїнськогосамостійницькогоелементу,готуютьокупацію всіх українських земель більшовиками.

12.Недобиткибілогоросійськогоімперіялізму (Власов, Союз Російських Офіцерів) нетворятьсамостійноїполітичноїсили.Вислуговуючись чужимімперіялізмам тапрагнучи довідбудовиреакційногопоміщицько-капіталістичного ладу, смердоті немаютьсередукраїнського народужодногополітичноговпливу, аросійськийелементштовхають до більшовизму.

13.Польськаімперіялістичнаверхівкаєвислужником чужихімперіялістів таворогомсвободинародів.Вонанамагаєтьсязапрягтипольськіменшини наукраїнських землях йпольськінароднімаси доборотьби ізукраїнським народом тапомагаєнімецькому імосковськомуімперіялізмовівинищувати Українськийнарід.

14.Національніменшини України,свідоміспільноїдолі ізукраїнським народом,борються разом із ним заУкраїнську Державу!

II.Внутрішньо-український стан

15. сучаснийперіодвизвольноїборотьбиукраїнського народупозначається вели кімзростом національноїсвідомости іполітичноїактивності на всіх землях, що віявляється у:

а)зв'язаннінародніх мас ізреволюційно-визвольноюпрограмою ітактикоюОрганізаціїУкраїнськихНаціоналістів,

б) вбезпосереднійучасті мас уборотьбі,зокрема уїї новихсамооборонних та військових формах.

16.Усіспробиопортуністичного таборускерувативизвольнуборотьбуукраїнсько го народу заУССД наманівці співпрацю ізокупантськимиімперіялізмами тадочепитиукраїнськувизвольнусправу допланівотихімперіялізмів,розбивалися прорішучийспротив українськихнародніх мас.

17.ОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістівє самотнім,вповнінезалежнимсамостійницькимкерівникомреволюційно-визвольноїборотьбиукраїнського народу заУкраїнськуСамостійнуСоборну Державу.

 

У.Нашіцілі.

18.ОрганізаціяУкраїнськихНаціоналістівбореться заУкраїнськуСамостійну Зборну Державу, за право шкірного народу насамостійнедержавнеіснування, завизволенняпоневоленихнародів відімперіялізмів, запобудову справедливогополітичного ісоціяльного ладу.

 

Р.Методи іформинашоїборотьби

19.Єдиний шлях дляздійснення нашихцілей —цереволюційнаборотьбаукраїнського народу й всіхіншихпоневоленихнародівпротиімперіялізмівБерліна іМоскви, Якаприспішитьпоразкуобохімперіалізмів та черезнаціональніреволюціїпоневоленихнародівдоведе довідбудови їхнінаціональних держав.

20.Тількиодностайноюборотьбою Український народздобудеУкраїнськуСамостійнуСоборну Державу. Тому нашимзавданнямєзалучитиякнайширшінароднімаси допланової,активноїборотьби. Усучаснийпередреволюційнийперіодзалучуваннянародніх мас доборотьби проходити уформі їхньогоактивної долі:

аполітичнихдіях,

б)самообороннихдіях,

в) у військовихдіях.

21.Об'єднанняукраїнського народу якщоздійсненеєдино вборотьбі.Прагнучи дооб'єднанняукраїнського народу,орієнтуємосьсьогодні наелементи,здібні дореволюційноїборотьби.

22.Збройна силаукраїнського народу —цеосновнапередумоваперемоги в йогоборотьбі заУССД.

23.Нашіціліздобудемо,вийшовши позамежі України тазв'язавши нашуборотьбу заУССД ізборотьбоюіншихпоневолених чизагроженихімперіялізмаминародів,зокреманародівСходу, Прибалтики іБалканів,пропагуючи іреалізуючи наше гасливолі народам йлюдині і права шкірного народу насамостійницькінаціональні тримаючи ві та протиставитисьреакційнимконцепціям й планамімперіялістів.

24.Організаційназбройна іполітична силаукраїнського народу —цеєдина гарантіяуспіхів назовнішньомувідтинкунашоїборотьби.

25.Ведучиборотьбупротиімперіялістичнихгнобителів України, мистоїмо за вілучення всіхдругоряднихфронтів. У нашихзносинах ізсусідніми народамирозраховуємо наспівпрацю ізїхніминароднімимасами та ізїхнімиреволюційниминеімперіялістичнимиелементами іпоборюємо всіхпопутчиківімперіялізмів.

Політичнапрограма ОУН(б) сталапрограмою УПА.Вона бувнадрукована йпоширена на Україні увиглядівідозви „За щоборетьсявизвольнареволюційна УкраїнськаПовстанськаАрмія".

ОУН(б) й УПАрозуміли, що потрібеннадпартійний політичний орган,якийоб`єднав бі усінаціонально-визвольнісилиукраїнського народу.Внаслідоккропіткоїконсолідаційноїпідготовки улипні 1944 р.біля селаНедільна наСамбірщині подохороноюзагонів УПА заучастюпредставників всіхчастин Українивідбулисязбори, на які бувстворенийтимчасовийпідпільний Український парламент — УкраїнськаГоловнаВизвольна Рада (УГВР).

>Провід ОУН,керівництво УГВР великогозначення надавалироз'яснювально-пропагандивнійроботісеред населення. До цого було бзалучено рядвидатних українськихпубліцистів, котрі у 40-хрокахпідготували длятиражування упідпільнихдрукарнях ОУН й УПА науково-популярні роботи, девисвітлювалисяідейно-політичніосновинаціонально-визвольноїборотьби,викриваласямосковська політикакривавогоколоніальногогніту йвизискупоневоленої України.

Дляконсолідації широких народних маснавколодержавницької ідеї ОУН(б)потрібен був годину.Протешвидкийнаступрадянськоїармії удругійполовині 1943 р. позбавити їїзмогиукраїнськомурухові опору,очоленому ОУН(б),перетворитись назначнутретю силу,реальну альтернативу нацистам йбільшовикам.

Настарорадянській територї Українимісцевий рух опорузалишивсяслабшим відЗахідної України,бо наЗаходіорганізована діяльністьнаціоналістівтривала двадесятиліття, але вСході -здебільшоголише 2 рокта.Звісно, страх ">східняків" передвладою,вирощенийдесятиліттяминелюдської практикикомуністичнихкаральнихорганів, неміг бутиподоланий затакий короткийперіод.Широкі прошарки населенняще неповірили у своїсили, хоч якце ненамагались довестибандерівці, та іактивістів ОУН(б) настарорадянській територї України було бнепропорційно мало дозагальноїкількості населення.

Усуворихумовахпідпіллясклаласявідповіднаорганізаційна структура ОУН. На 1 января 1946 р.діялоробоче бюро ізтрьохосіб Центрального дроту ОУН, 5краєвих („Мос ква", „>Одеса", „>Буг-2", „>Карпати", „>Поділля"), 14окружнихпроводів, 41надрайонний, 200районних,кущових,станичнихорганізацій ОУН.Організації ОУНіснували до вузів,технікумах, училищах,середніх школах.

>Ще 12 листопаду 1945 р.Провід ОУНнадіславінструкцію, вякійвизначався ряднайважливішихзавданьукраїнськогопідпілля.Акцентуваласяувага напідготовцікадрівпідпільників,вихованні їхнього нагероїзмі українськихпатріотів, котрізагинули уборотьбі завідновленнядержавності (>ЄвгенКоновалець, ОльгаБасараб, ДмитроБілас, Василь Данилишин,ІванКлимів-Легенда, ДмитроМирон-Орлик таін.).Вказувалось нанеобхідністьпосиленнянаціонально-роз'яснювальної роботисеред вояків УПА,молоді, особливоуродженцівсхідних областей України: «Ми,щобздобути схід у 1942році,вислалитуди людей, котрі,пробиваючицейрухомий кордон, платилижиттям.Сьогодніцихукраїнців маємо тут. Мимусимопам'ятати, що,здобуваючи схід,робимо более як половинуреволюційної роботи. БезСходу української держави нам нездобути. Тому «>Лицем доСходу!»Агітуватиробітників,інтелігентів,партійців, москалів,грузинів й всіхіншихнавітьенкаведистів.Останніх словом йкулею».

>Важливоюструктурою упідпільнійборотьбі був СлужбаБезпеки (РБ). Уінструкціїзазначалося: «Колі михочемо боротися із такоюсильною йвишколеноюполіційноюінституцією, як НКВС —мусимостворюватитакийсамийсильнийапарат зсвоєїсторони».

         Збройнаборотьбаукраїнськогопідпіллятривала досередини50-их років.Такаборотьба бувможливазавдякипостійнійдопомозіповстанцям із боці населення, щозасвідченочисленними документами йматеріалами.

>Сьогодні ОУНдіє в Україні якгромадська організація,зареєстрованаМіністерствомюстиції України 24вересня 1993 року йналічуєбіля 1500членів.

>Вонавидаєгазету-тижневик "Українське Слово",журнали -">Українськийзасів", ">Розбудова держави", ">Самостійна Україна", ">Смолоскипи" (>молодіжний).

 

Зпрограми партії:

           Націоналізмєсвідомим йпідсвідомимпрагненнямнації досамореалізації, доповногорозвиткувласнихдуховних йфізичних сил, щовиявляється взростаннінаціоналістичноїсвідомості народу й втійжертовності тасамопосвяті, ізякоїнаціоналістичносвідоміодиниці йгрупиборолися увизвольнихзмаганнях йутверджуютьнинісамостійну державу.

ОУНобстоюєналежнеКонституційне забезпечення влади в Україні ізметоюзапобіганнянепорозумінь йконфліктівміжрізнимивладними структурамивгорі й намісцях.

>Сильнапрезидентська влада уданомувипадкуєнайбільшдемократичною,тобто реальновідповідаєінтересампереважноїбільшості народу. ОУНвважає, що парламент винензаконодавчезакріпити заУкраїною статуспрезидентськоїреспубліки.

>Вищівладніструктури Україниповиннівиробитиглибокупродумануконцепцію національної безпеки України,завданнямякої був б якнейтралізаціяагресивнихнамірівсуміжних ізУкраїною держав, то й заходьщодоподоланнябайдужогоставлення в Українуважливихміжнароднихорганізацій та окремих великихкраїн.

Українамуситьзалишатисянейтральною Державою, не винна Дозволитивтягнути собі увійськовіструктури СНР, що практичнопозбавило б Українувласноїармії, а тім самим державноїнезалежності.
Україна вперспективі винна бутибез'ядерною Державою,однакїїядернероззброєння винневестися паралельно зядернимроззброєнняміншихядерних держав.

>Кінцевоюметоюекономічниих реформ, щовпроваджуються в Україні,має статістворенняпотужногопромислового комплексу ізвисокоюпродуктивністю роботи йзакладеними вньогоможливостямиподальшогоекономічногозростання,якийзабезпечив бієвропейськістандарти життя, іпідніс бі Україну нарівеньвисокорозвиненихцивілізованихкраїн світу.

>Остаточнимнаслідкомприватизаційнихпроцесів населімає бутиновийпереділ земель. Прававласності на грішну землюповинні матірвиключногромадяни України.

>Освіта в Українімаєрозвиватися нагрунтіукраїнознавства,обов'язковогознання державноїмови,історії,духовнихнадбань танароднхтрадицій України. Сутьнаціоналізму -самовідданеслужіння йсамопосвята Батьківщини -повинні статіконцептуальноюосновоюукраїнськогоосвітянства.

 >Змістом йголовноюметоювиховання танавчання винна бутигуманістичнаорієнтація наокремулюдину, нарозвитоквсебічногармонійноїособистості.Самореалізаціяіндивіда,вибір нимвласноїжиттєвої дорогиповинніпочинатисязі школи, ізпізнання світу йБожих законів.

 >Духовневідродженнянаціїнеможливе безвідновленнядоброчинної,виховної,миротворчоїролі Церкви.

 Програму ОУН не тавруватиметіперетворенняорганізації напартію йжодним своїмположенням неспрямованапротиіншихполітичнихугруповань, котрітежвизначають своїмпрограмовимзавданнямрозбудовуУкраїнської держави.

>ВИКОРИСТАНАЛІТЕРАТУРА:

>Науково-дослідний центрісторіїнаціонально-визвольнихзмагань України «ЛітописуНескореної України» ----------------------------Львів-1997

Ольжич Про. «>НезнаномуВоякові» -------------------------------------Київ-1994

>Баган Олег «>Націоналізм йнаціоналістичний рух» ---------Дрогобич-1994

>Содоль Петро «>Довідник УПА 1943-53» --------------------Нью-Йорк-1994

«>Здалека проблизьке» ----------------------------------------------------Львів-1992

Лебєдь Микола «УПА» --------------------------------------------Дрогобич-1993

«Літопису УПА» ------------------------------------------------------Торонто-1989

Прокіп Мирослав «>Напередоднінезалежності України» ------ Львів 1993

>Кричевський Роман «ОУН Україні» ------------------Львів-Меморіал 1991

Яценко Про. «ОУН(б) вЦентральній таСхідній Україні вперіоднацистськоїокупації (1941-1943р.р.)» --------------------------------------Київ


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація