Реферати українською » Юриспруденция » Суверенітет Української держави


Реферат Суверенітет Української держави

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
закон «ПроЗбройніСили України»заборонивзастосування їхні безрішенняВерховна Рада України длявиконаннязавдань непов’язаних ізобороною держави.Цим ж закономвстановлювалосьвикористання уЗбройних Силах України державноїмови,здійсненнявійськово-патріотичноговиховання.

>Прийнятим 4 листопаду Законом «ПроНаціональнугвардію України» було бутворено набазівнутрішніхвійськозброєнийзагін длязахистусуверенітету йтериторіальноїцілісності держави, атакож життя,гідності,конституційних прав та свободгромадян.

>Суттєвим атрибутомнезалежної державиєїїгромадянство. 8жовтня 91 р.Верховна Рада Україниприйняла закон «Прогромадянство України».Зважаючи напоширенукомуністичну практикупозбавленнягромадянстванебажанихрежимові людей, законвизначивгромадянство, якневід’ємне праволюдини,якогоніхто неможе бутипозбавлений, як й правазмінитигромадянство.

>Особливемісце удержавнійатрибутиціпосідаютьгімн, герб та прапор.Український народ давновизначивсязісвоїминаціональними символами,обравши загімнпісню на свої словаП.Чубинського тамузикуМ.Вербицького «>Ще невмерла Україна», гербом - тризуб князяВолодимира та прапор -синьо-жовтезнаменокольору неба йстиглого пшеничноголану.Всіцідержавнісимволи булизатвердженіВерховноюРадою України.

>РОЗДІЛ ІІІ

>Міжнародневизнаннянезалежної України

 

>Після референдуму 1грудня 1991 р.розпочався процесміжнародноговизнаннянової держави.Першою 2грудня 91 р.незалежність УкраїнивизналаПольща йвирішилавстановити із неюдипломатичнівідносини. Про те ж дняпрем’єр-міністрКанадиБратанМалрупі заявивши, що Канадавизнає Україну, якнезалежну державу йрозпочинає переговори провстановленнядипломатичнихвідносин.Наступного дняпідписано протокол провстановленняміжнароднихвідносинміжУкраїною таУгорськоюреспублікою йрозпочало роботу перше до посольства.

4грудня Українувизнали Литва таЛатвія, 5грудня -Росія йБолгарія.Середзахідноєвропейськихкраїнпершими булиШвеція (19грудня) йНорвегія (24грудня). 25грудняВашінгтонвизнавнезалежність України. Про те ж дняцезробилиМексіка,Ізраїль, далі ФРН,Австралія таБразілія (26грудня), КНР (27грудня),Японія таІталія (28грудня),Великобританія таДанія (31грудня).Загаломпротягом Першогомісяця после референдуму Українувизнало 57 держав світу, але в вушкоберезня 1992 р. - 104.Водночас 47 із нихвстановили ізреспублікоюповномасштабнідипломатичнівідносини.

>Протягом Першого рокуіснуваннянезалежної Україниїїдержавнусамостійністьвизнали более як 130країн,дипломатичнівідносини було бвстановлено уповномуобсязі із 110 із них, а 40 державвідкрили своїпредставництва уКиєві.

26 лютого 1992 р. Україназробилаважливийкрок у напрямкуінтеграції вЄвропу, коли встолиціФінляндії Президент КравчукпідписавГельсінськийзаключний акт.Цяподіязнаменувала собою курс - нанезалежну ірівноправнуміждержавнуполітику. Одним ізнайважливішихпринципів документаєположення провідсутністьтериторіальнихпретензій один до одного та пронепорушністькордонів.

>Середпершихзовнішньо-економічнихзаявнезалежна Українапроголосилавідмову відвійни якзасобурозв’язанняміждержавнихспорів.Вонадекларувалатакож, що невважаєжодного народу своїм ворогом й немаєтериторіальнихпретензій доінших держав. Заініціативою українськоїдипломатії 20березня 1992 р. було бпідписаноДекларацію пронезастосуваннясили чипогрози силою устосункахміжкраїнами -учасниками СНР.

У «>Основнихнапрямахзовнішньої політики України»,схваленихВерховноюРадоюлипні 1993 р.підкреслювалося, щоперспективноюметою українськоїзовнішньої політики членство України вЄвропейськихспівтовариствах, атакожіншихзагальноєвропейських структурах. Однак у Перші роктанезалежностіпріоритетнимизалишалисявідносини із державами, щовиникли послерозпаду СРСР,насамперед зРосією.

>Іншоюпроблемою, Яказачіпалаінтереси не лише України йРосії, а іусього світу, було б запитання проядернузброю,розміщену на територї України.Йшлося про 15% ядерногопотенціалуколишнього СРСР: 176міжконтинентальнихбалістичних ракет (МБР) таблизько 3 тис.Одиницьтактичноїядерноїзброї, котріпотенційноперетворювали Україну натретю после США таРосіївійськову потугу світу, із арсеналомбільшим ніж уВеликобританії,Франції та Китаю разомузятих.

Українаще вДекларації просуверенітет 1990 р.проголосиласвійнамір статібез’ядерною Державою. Це було бпідтверджено й послепроголошеннянезалежності.[19]

     РозбудоваУкраїнськоїнезалежної держави,створенняїїрозгалуженоїправовоїсистеми -складний йтривалий процес,якийвимагає великогонапруження тазусиль із боці якдержавних структур, то йгромадськості. Вже багатозроблено.Зрушено ізмісця йрозпочатоздійсненняекономічних реформ.Чималимиєздобутки у сферіутвердженнядемократії. Україна сталаповноправним членомсвітовогоспівтовариства.Найважливішимкроком умайбутнєєвходженняїї до ЗарадиЄвропи. На тому одну годину напроцесідержавно-правовогобудівництваіснуєчимало проблем.Виникалиускладнення увзаємовідносинахміжзаконодавчою йвиконавчоюгілками влади. Неменшпроблемнимвиявилось і запитання проефективністьреалізаціїчинногозаконодавства, щоістотновідбилося на темпахформуванняправової держави.Відчуваласянагальна потреба упосиленні контролю із боцісудової влади зареалізацієючинногозаконодавства.

      Велику роль розбудовіУкраїнськоїправової держави виннавідіграти новаКонституція, Яка бувприйнятаВерховноюРадою 28червня 1996 р.Цяісторичнаподіяпосідаєодне ізголовних місць уновітнійісторії України, Якавідниніміцностоятиме нагрунтідемократії й парламентаризму нафундаментівласноїКонституції.[20]

>Висновок

>Отож, процесукраїнськогодержавотворенняпочався ізпроголошенняДекларації просуверенітет української держави.Після цого актупослідувало рядіншихактів, котрістосувались цогопроцесу.Всіоргани влади на Україніприймалиактивну доля вційроботі.Щодоміжнародного стану, то Українувизнали понад 130країн світу.Цей фактсвідчить про ті, що Україна утвердилася як держава.Вона сталачастиноюсвітовогоспівтовариства, ізякоюповиннірахуватисьінші. 

>Підводячипідсумки роботи, авторхочезауважити, що в основному процесдержавотворення бувздійсненим напочатковомуетапірозвитку України.Буливжиті заходь дляствореннянезалежноїправової держави,протягом цого години було бприйнято ряд законіввищимзаконодавчим органом держави, булипроведеніреформи у всіхгалузяхсуспільного життя. Уроботі авторпідтримує думкуЮщика,якийопублікував своюстаттю вжурналі “Право України”.

Отже, накінець авторхоческазати, що в основному усіціліданоїкурсової роботивважаєдосягнутими й тема роботивисвітлена.Український народздобув свою державу йтепервін виненробити всезадляїїпроцвітання у всіхвідношеннях.

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ :

 

1.Кісь Роман .Аспекти національної ідеї -К.,1997.

2.Лук’яненко Л. За Україну заїї волю.К.-1991.

3.Михеєнко М.М., Мовчан У. У.,РадзієвськаЛ.К.Порівняльнесудове право До. 1993. - З. 160.

4.СташисВ.В.,БажановМ.І.Шляхионовленнякримінальногозаконодавства України //>ВіснАкадеміїправових наук України. 1993. - № 1

5.Тацій У.Й.,Грошевий Ю. М.Правові заходьохорониКонституції //Вісн.Академіїправових наук України. - 1995. - № 3. - З. 41- 43.

6. Терен У.,Чмир Ю., Українасьогодні й завтра //Розбудовадержави.,1994-№1

7. Шемшученко Ю. Силадемократії - усилі влади ! //Віче. - 1995. - № 6. - З. 9.

8.Ющик Про.Реформуваннязаконодавчогопроцесу:проблеми йперспективи //Віче, - 1995. - № 2 - З. 15.

9.Еволюція державного улаштую в Україні : відтоталітаризму додемократії //Віче.,1997-№1,С.21-31.

10.Конституція України - основарозвиткузаконодавства //П.У.1997-№8.,С.18-36.

11.Національно-культурнебудівництвонезалежної України:труднощі,перешкоди,пошуки //ВісникХарківськогоУніверситету.,1996-№38

12. НоваКонституція України -втілення національноїідеологіїдержавотворення //>П.У. – 97. - №1, З. 46-49.

13.Правовіпроблемисуверенітету йнезалежності України //П.У.,-1992-№10,С. 10-22.

14.Проблемиформуваннясуверенноїправової України.-Львів.,1993.

15.Соціальні йполітичніпередумовиорганізаціїконституційногопроцесу в Україні //Адвокат.,1996-№3,ст.3-13.

16.Сучаснаісторія України //Культурол.Студія.,1996.Вип.1,С.9-13.

17. Українська перспектива:історико-політологічніпідстави Сучасної державноїстратегії./К.,1996.,С.110-126.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>ДОДАТОК

Д Є До Л А Р А Ц І Я

 

  Продержавнийсуверенітет України

    Верховна РадаУкраїнськоїРСР,

    виражаючи волю народу України,

    прагнучистворитидемократичне сус-пільство,

    виходячи із потребвсебічного забезпечення прав й свобод

>людини,

    шануючинаціональні права всіхнародів,

    дбаючи проповноцінний політичний,економічний,соціальний й

духовнийрозвиток народу України,

    визнаючинеобхідністьпобудовиправової держави,

    маючи наметіутвердитисуверенітет й самоврядування народу

України,

П Р Про Р Про Л Про Ш УЄ

    державнийсуверенітет України як верховенство,самостійність,

>повноту йнеподільність владиРеспубліки вмежахїї територї та

>незалежність йрівноправність узовнішніхзносинах.

I. >САМОВИЗНАЧЕННЯУКРАЇНСЬКОЇНАЦІЇ

     УкраїнськаРСР як сувереннанаціональна державарозвивається

віснуючих кордонах наосновіздійснення російськоюнацією свого

>невід'ємного права насамовизначення.

     УкраїнськаРСРздійснює захист йохорону національної

>державностіукраїнського народу.

    Будь-якінасильницькі діїпроти національноїдержавності

України із боціполітичнихпартій,громадськихорганізацій,інших

>угрупувань чи окремихосібпереслідуються за законом.

II. >НАРОДОВЛАДДЯ

    ГромадяниРеспубліки всіхнаціональностейстановлять народ

України.

     Народ Україниєєдинимджерелом державної влади вРеспубліці.

    Повновладдя народу Україниреалізується наосновіКонституції

>Республіки якбезпосередньо, то й через народнихдепутатів,

>обраних доВерховної ймісцевих РадийУкраїнськоїРСР.

    Відіменівсього народуможевиступативиключноВерховна Рада

>УкраїнськоїРСР.Жоднаполітичнапартія,громадська організація,

>іншеугрупування чиокрема особа неможутьвиступати відімені

>всього народу України.

III.ДЕРЖАВНА ВЛАДО

     УкраїнськаРСРєсамостійною увирішеннібудь-якихпитань

свого державного життя.

     УкраїнськаРСРзабезпечує верховенствоКонституції та законів

>Республіки насвоїй територї.

    Державна влада вРеспубліціздійснюється за принципомїї

>розподілу назаконодавчу,виконавчу тасудову.

    Найвищийнагляд заточним йоднаковимвиконанням законів

>здійснюєтьсяГенеральним прокуроромУкраїнськоїРСР,який

>призначаєтьсяВерховноюРадоюУкраїнськоїРСР,відповідальний

перед нею й лишеїйпідзвітний.

   IV. >ГРОМАДЯНСТВОУКРАЇНСЬКОЇРСР

     УкраїнськаРСРмаєсвоєгромадянство йгарантуєкожному

>громадянину декларація прозбереженнягромадянства СРСР.

    Підставинабуття йвтратигромадянстваУкраїнськоїРСР

>визначаються ЗакономУкраїнськоїРСР прогромадянство ( 1636-12 ).

    ВсімгромадянамУкраїнськоїРСРгарантуються права йсвободи,

котріпередбаченіКонституцієюУкраїнськоїРСР ( 888-09 ) й нормами

>міжнародного права,визнанимиУкраїнськоюРСР.

     УкраїнськаРСРзабезпечуєрівність перед законом всіх

>громадянРеспублікинезалежно відпоходження,соціального й

>майнового стану,расової та національноїприналежності,статі,

>освіти,мови,політичнихпоглядів,релігійнихпереконань, роду й

характеру зайняти,місцяпроживання таіншихобставин.

     УкраїнськаРСРрегулюєімміграційніпроцеси.

     УкраїнськаРСРвиявляєтурботу йвживаєзаходівщодоохорони

йзахистуінтересівгромадянУкраїнськоїРСР, котріперебувають за

межамиРеспубліки.

V. >ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО

     УкраїнськаРСРздійснює верховенство навсійсвоїй територї.

    ТериторіяУкраїнськоїРСР віснуючих кордонахєнедоторканою

й неможе бутизмінена тавикористана безїїзгоди.

     УкраїнськаРСРсамостійновизначає

>адміністративно-територіальнийустрійРеспубліки та порядок

>утвореннянаціонально-адміністративниходиниць.

    VI.ЕКОНОМІЧНАСАМОСТІЙНІСТЬ

     УкраїнськаРСРсамостійновизначаєсвійекономічний статус й

>закріплює його законів.

     Народ Українимаєвиключне декларація проволодіння,користування й

>розпорядженнянаціональнимбагатством України.

     Земля,їїнадра,повітрянийпростір,водні таіншіприродні

>ресурси, котрізнаходяться вмежах територїУкраїнськоїРСР,

>природніресурсиїї континентального шельфу тавиключної

(>морської)економічноїзони, весьекономічний йнауково-технічний

>потенціал, щостворений на територї України,євласністюїї

народу,матеріальноюосновоюсуверенітетуРеспубліки й

>використовуються ізметою забезпеченняматеріальних йдуховних

потребїїгромадян.

     УкраїнськаРСРмає декларація про своючастку взагальносоюзному

>багатстві,зокрема взагальносоюзних алмазної та валютному фондах

й золотомузапасі, котраствореназавдякизусиллям народу

>Республіки.

    Вирішенняпитаньзагальносоюзноївласності (>спільної

>власності всіхреспублік)здійснюється надоговірнійосновіміж

>республіками -суб'єктамицієївласності.

    Підприємства,установи,організації таоб'єктиінших держав й

>їхніхгромадян,міжнароднихорганізаційможутьрозміщуватись на

територїУкраїнськоїРСР тавикористовуватиприродніресурси

України згідно із законамиУкраїнськоїРСР.

     УкраїнськаРСРсамостійностворюєбанкову (>включаючи

>зовнішньоекономічний банк),цінову,фінансову,митну,податкову

>системи,формуєдержавний бюджет, а принеобхідностівпроваджує

своюгрошовуодиницю.

    ВищоюкредитноюустановоюУкраїнськоїРСРєнаціональний Банк

України,підзвітнийВерховній радіУкраїнськоїРСР.

    Підприємства,установи,організації тавиробничіодиниці,

>розташовані на територїУкраїнськоїРСР,вносять плату за

>використанняземлі,іншихприродних йтрудовихресурсів,

>відрахування відвалютнихнадходжень, атакожсплачуютьподатки до

>місцевихбюджетів.

     УкраїнськаРСРзабезпечує захист всіх формвласності.

VII.ЕКОЛОГІЧНАБЕЗПЕКА

     УкраїнськаРСРсамостійновстановлює порядокорганізації

>охорониприроди на територїРеспубліки та порядоквикористання

>природнихресурсів.

     УкраїнськаРСРмає своюнаціональнукомісіюрадіаційного

>захисту населення.

     УкраїнськаРСРмає правозаборонитибудівництво таприпинити

>функціонуваннябудь-якихпідприємств,установ,організацій та

>іншихоб'єктів, котріспричиняютьзагрозуекологічнійбезпеці.

     УкраїнськаРСРдбає проекологічну безпечугромадян, про

генофонд народу, його молодогопокоління.

     УкраїнськаРСРмає декларація провідшкодуваннязбитків,заподіяних

>екології Українидіямисоюзнихорганів.

VIII. >КУЛЬТУРНИЙРОЗВИТОК

     УкраїнськаРСРєсамостійною увирішенніпитань науки,

>освіти, культурного й духовногорозвитку українськоїнації,

>гарантує усімнаціональностям, щопроживають на територї

>Республіки, право їхнівільногонаціонально-культурногорозвитку.

     УкраїнськаРСРзабезпечуєнаціонально-культурневідродження

>українського народу, йогоісторичноїсвідомості йтрадицій,

>національно-етнографічнихособливостей,функціонування української

>мови у всіх сферахсуспільного життя.

     УкраїнськаРСРвиявляєпіклування прозадоволення

>національно-культурних,духовних ймовних потребукраїнців, що

>проживають за межамиРеспубліки.

    Національні,культурні таісторичні ціності на територї

>УкраїнськоїРСРєвиключновласністю народуРеспубліки.

     УкраїнськаРСРмає декларація про Повернення увласність народу

Українинаціональних,культурних таісторичнихцінностей, що

>знаходяться за межамиУкраїнськоїРСР.

>IХ. >ЗОВНІШНЯ ІВНУТРІШНЯБЕЗПЕКА

     УкраїнськаРСРмає декларація провласніЗбройніСили.

     УкраїнськаРСРмаєвласнівнутрішнівійська таоргани

державної безпеки,підпорядкованіВерховній радіУкраїнськоїРСР.

     УкраїнськаРСРвизначає порядокпроходженнявійськовоїслужби

>громадянамиРеспубліки.

    ГромадяниУкраїнськоїРСРпроходятьдійснувійськову службу,

як правило, на територїРеспубліки й неможутьвикористовуватись

у військовихцілях заїї межами беззгодиВерховної Заради

>УкраїнськоїРСР.

     УкраїнськаРСРурочистопроголошує просвійнамір статі в

>майбутньомупостійнонейтральною Державою, Яка небереучасті у

військових блоках йдотримуєтьсятрьохнеядернихпринципів: не

>приймати, невиробляти й ненабуватиядерноїзброї.

X. >МІЖНАРОДНІВІДНОСИНИ

     УкраїнськаРСР яксуб'єктміжнародного праваздійснює

>безпосереднізносини ізіншими державами,укладає із ними домов,

>обмінюєтьсядипломатичними,консульськими,торговельними

>представництвами,бере доля вдіяльностіміжнароднихорганізацій

вобсязі,необхідному дляефективного забезпеченнянаціональних

>інтересівРеспубліки уполітичній,економічній,екологічній,

>інформаційній,науковій,технічній,культурній йспортивній

сферах.

     УкраїнськаРСРвиступаєрівноправнимучасникомміжнародного

>спілкування, активносприяєзміцненнюзагального світу й

>міжнародної безпеки,безпосередньобере доля в

>загальноєвропейськомупроцесі таєвропейських структурах.

     УкраїнськаРСРвизнаєперевагузагальнолюдськихцінностей над

>класовими,пріоритетзагальновизнаних нормміжнародного права

перед нормамивнутрішньодержавного права.

***

>ВідносиниУкраїнськоїРСР ізіншимирадянськимиреспубліками

>будуються наосновідоговорів,укладених за принципами

>рівноправності,взаємоповаги йневтручання увнутрішні справ.

    Деклараціяєосновою дляновоїКонституції, законів України й

>визначаєпозиціїРеспубліки приукладанніміжнароднихугод.

>ПринципиДекларації просуверенітет Українивикористовуються для

>укладання союзного договору.

>ПрийнятаВерховноюРадоюУкраїнськоїРСР

м.Київ, 16 июля 1990 року


З А До Про М У До Р А Ї М І

 

Проправонаступництво України

 

(ВідомостіВерховної Заради (ВВР) 1991, N 46,ст.617 )

>Стаття 1. З моментупроголошеннянезалежності України

>найвищим органом державної влади УкраїниєВерховна Рада України в

>депутатськомускладіВерховної ЗарадиУкраїнськоїРСР.

>Стаття 2. ДоухваленняновоїКонституції України на територї

УкраїнидієКонституція (>Основний Закон)УкраїнськоїРСР

( 888-09 ).

>Стаття 3.ЗакониУкраїнськоїРСР таіншіакти,ухвалені

>ВерховноюРадоюУкраїнськоїРСР,діють на територї України,

>оскільки смердоті несуперечать законам України,ухваленим после

>проголошеннянезалежності України.

>Стаття 4.Органи державної влади йуправління,органи

>прокуратури, суди таарбітражні суди,сформовані напідставі

>Конституції (Основного Закону)УкраїнськоїРСР,діють в Україні до

>створенняорганів державної влади йуправління,органів

>прокуратури,судів таарбітражнихсудів напідставінової

>Конституції України.

>Стаття 5.Державний кордон СоюзуРСР, щовідмежовуєтериторію

України відінших держав, та кордонміжУкраїнськоюРСР й

>БілоруськоюРСР,РРФСР,Республікою Молдова за станом на 16 июля

1990 рокуєдержавним кордоном України.

>Стаття 6. Українапідтверджує своїзобов'язання за

>міжнародними договорами,укладенимиУкраїнськоюРСР до

>проголошеннянезалежності України.

>Стаття 7. Українаєправонаступником прав й обовязків за

>міжнародними договорами СоюзуРСР, котрі несуперечатьКонституції

України таінтересамреспубліки.

>Стаття 8. Українадаєзгоду наобслуговуваннязовнішнього

>боргу СоюзуРСР за станом на 16 июля 1990 року вчастині, котра

>визначаєтьсяокремоюміждержавноюугодою.

Україна ненесезобов'язань закредитними договорами та

>угодами СоюзуРСР,укладеними после 1 июля 1991 року беззгоди

України.

>Стаття 9.Всігромадяни СоюзуРСР, котрі на даний моментпроголошення

>незалежності Українипостійно мешкали на територї України,є

>громадянами України.

Українагарантує забезпечення правлюдиникожномугромадянину

Українинезалежно від національноїналежності таіншихознак

>відповідно доміжнародно-правовихактів про правалюдини.

Порядокзбереження,набуття йвтратигромадянства України

>регламентується Законом прогромадянство України ( 1636-12 ).

ГоловаВерховної Заради України Л. КРАВЧУК

>м.Київ, 12вересня 1991 року[1]Правовіпроблемисуверенітету йнезалежності України //>П.У.-1992, №>10.С.54 - 58.

 [2] Історія України ->Лвів., 1996 р. 486 з.

[3]ВідомостіВерховної Заради України. - 1993, - .№3. - З 17-го.

[4]ВідомостіВерховної Заради України - 1991. - № 33. - З. 446.

[5] Саме там - 1992.- №ЗЗ. - З 471.

[6] Саме там. - 1993. - № У. -С.138

[7] Саме там.- 1994. - № 22. - З. 1-48.

[8] Див.; Основи держави й права. Правові пам'ятники й правові акти / Під ред.В.Комарова Х., 1994, - З. 45.

[9] Див.Ющик Про.Реформуваннязаконодавчогопроцесу:проблеми йперспективи //Віче. - 1995. № 2 - З. 15.

[10] Див.: Шемшученко Ю. Силадемократії - усилі влади! //Віче. - 1995.- № 6. - З. 9.

[11] Див.: Т а ц й і У.Й.,Грошевий Ю. М.Правові заходьохорониКонституції //Вісн.Академіїправових наук України. - 1995. - № 3. - З. 41-43

[12] Див. До а м п про У.Реформи: принципсполучених посудин. //Віче. - 1995. -№ 6. - З 18 - 22.

[13] Див.: Право України. 1995. - ;№ 7. - З. 3 - 14.

[14] Див.:Цивільне право, До., 1995. - З 15.

[15]Докладніше проце див.: Мусіяка В.Л Правові основи підприємницькоїдеягельности X., 1995;Селіванов У.Концептуальні засади Кодексу пропідприємництво України // Право України. - 1995. - № 2. - З.З-11.

[16] Див. Право України. - 1994 -- № 9.

[17]Див.:Захистцивільнихсправ усуді / За ред.В.В.Комарова.X,1995.-С 105-106.

[18] Див:Семчик У. І,Бичкйва Ц.В.Новіформисільськогосподарськоговиробництва.Організаційно-правові запитання. До,, 1894.

[19]Докладніше проце див.:Ющик Про.Реформуваннязаконодавчогопроцесу :проблеми йперспективи //Віче, - 1995. - № 2 - З. 15.

[20] Див :Михеекко М.М., Мовчан У. У.,РадзієвськаЛ.К.Порівняльнесудове право До. 1993. - З. 160.


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація