Реферати українською » Юриспруденция » Судова реформа (Контрольна)


Реферат Судова реформа (Контрольна)

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
іншоїстра іншої”.Фе деральное З брание РіссийскойФе дерации,оз на домив шись з протікавстомме жду на рід але го до го ура “висло решение про не зі відвет ствии цих нір малотивнихак тов Консти туции РФ. Пра умоч але чи решениеФе дераль але го З брания? У комупетенцию ка до го репетування га навходит раз решение справ про зі відвет ствии Консти туции РФ?Ка кім проразомбудет в далеч нійшем решать ся упрос провсту п лении дано але го до го ура в сілу? Опишіть процедуру ратифікації міжнародного договору ФедеральномуСобрании?

Відве чаю на по ставши льонние у просимож але відметить, що решениеФе дераль але го З брания в данономслу чаї непра умоч але. Якщо решение справ про зі відвет ствии Консти туции РФвходит хто їмпетенцию Консти ту ці він але го Су так РФ.Ес чибудет призна але, що данонийме жду на рідний до го злодій не зі відвет ст вует Консти туции РФ, він ні догда невступит в сілу. З глас але год. 6 ст. 125 Консти туции РФ признанние не зі відвет ствую щі ми Консти туции РФ невсту пившишие в сілуме жду на рідние до го ури РФ під ле жатийвве дению вдей ствие і заме нению. Рати фі кацияме жду на рідних до го у рів відбувається, як і і занятие феє деральних за до новий. Без вус вилов але,ме жду на рідний до го злодій дол дружин бутирати фі ціро ван і Го су дар ст вен іншої Ду моя Зве томуФе дерации. З глас але ст. 79 Консти туции РФме жду на рідний до го злодій нерати фі ці рует ся,ес чи занятие його:

1) проти у речит ос але ван кінсти ту ці він але го ладу РіссийскойФе дерации;

2)вле чіт за зі бійогра ні чогоние правий ісво бод чоголове ка ігра ж так і.


Література:

Конституція Російської Федерації. М,. 1993

>Баглай М. В.,Габричидзе Б.М., У конституційному праві Російської Федерації: Підручник. М,. 1996

>Судоустройство: збірник тих нормативних документів. М., 1996


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація