Реферати українською » Коммуникации и связь » Технічна Експлуатація та потоки енергії в Сеу у режімі ПОВНЕ ходу танкера "Победа"


Реферат Технічна Експлуатація та потоки енергії в Сеу у режімі ПОВНЕ ходу танкера "Победа"

Страница 1 из 3 | Следующая страница
>Міністерствоосвіти й науки України

>Національнийуніверситеткораблебудування

>іменіадмірала Макарова

>Машинобудівнийінститут

Кафедрасуднових й

>стаціонарних

>енергетичних установок

>РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

докурсової роботи

подисципліні ">Випробування таексплуатаціяСЕУ"

на задану тему ">Технічнаексплуатація та потокиенергії вСЕУ урежиміповного ходу танкера "Перемога"

>Спеціальність: 7.090509 –СЕУ таустаткування

>Спеціалізація: ">Експлуатація,випробування та монтажСЕУ"

>Виконавець: студент грн. 5214

_____________ ПетренкоП.П.

Консультант:асистенткафедриССЕУ

_____________ Манзюк О.Ю.

"_____"____________20___ р.

>Керівник:професоркафедриССЕУ

_____________ Шостак В.П.

"_____"____________20___ р.

>Миколаїв 2009


>АНОТАЦІЯ

>Курсова роботаскладається ізпояснювальної записки таграфічноїчастини на2-харкушах формату А2.Пояснювальна запискамістить всобі 48сторінок текстовогоматеріалу, у складякого у томучислі входити 6таблиць й 21 малюнок.

У першійчастинікурсової роботивизначеночасовіпараметрипобудови таексплуатаційно-ремонтнихциклів танкера «Перемога»,розраховановитратипалива напереході від п.Миколаїв до п. Гавана,побудованогістограмурозподілухвильтрьохвідсоткового забезпечення уАтлантицістосовно цого переходу тавизначеновідповідно до заподіянняшвидкістьуявноговітру. Удругійчастинірозраховано потокиенергії як для окремихелементівСЕУ, асаме: головногодвигуна,дизельгенератора таутилізаційного казана, то й дляСЕУ вцілому урежиміповного ходу танкера ізповнимвантажем.

першийаркушграфічноїчастиниприсвяченоосновнимексплуатаційним характеристикам, адругий – потокаменергії урежиміповного ходу танкера «Перемога».


>АННОТАЦИЯ

танкерсудноваенергетична установка

Курсова робота полягає з пояснювальній записки та графічної частини на2-х аркушах формату А2.Пояснительная записка містить у собі 48 сторінок текстового матеріалу, до складу якої зокрема входить 6 таблиць і 21 малюнок.

У першій частини курсової роботи визначено тимчасові параметри будівництва й експлуатаційно-ремонтних циклів танкера «Перемога», розраховані витрати палива на переході від п. Миколаїв до п. Гавана, побудованагистограмма розподілу хвильтрехпроцентной забезпеченості в Атлантиці щодо цього переходу і відповідно до завдання швидкістьвимпельного вітру. В другій частині розраховані потоки енергії як окремих елементівСЭУ, саме: головного двигуна,дизельгенератора і утилізаційного казана, такСЭУ у цілому режимі повного ходу танкера у його вантажу.

Перший лист графічної частини присвячений основним експлуатаційним характеристикам, а інший – потокам енергії як повного ходу танкера «Перемога».


>АBSTRACT

Thetermpaperconsistsfromanexplanatorynote and agraphicpart on 2sheets offormat А2. Theexplanatorynotecomprises 48pages of atextmaterialintowhichstructureincludingenters

6tables and 21drawings.

>In1stpart of atermpapertimeparametres ofbuilding andekspluatatsionno-repaircycles ofdrytanker "Перемога"aredefined,fuelexpenses ontransitionfrom theitemNikolaev to theitemHavanaarecalculated, thehistogram ofdistribution ofwaves ofthree-percentsecurity in Atlanticconcerningthistransitionisconstructed andspeedвимпельного awindisdefinedaccording to thetask.In the secondpartenergystreamsasforseparateelementsСЭУarecalculated,namely:for themainengine,дизельгенератора and утилізаційного acopper, andforСЭУas awhole in amode of afullspeed of thetanker infull tocargo.

Thefirstsheet of agraphicpartisdevoted thebasicoperationalcharacteristics, andanother – toenergystreams in amode of afullspeed ofdrytanker "Перемога".


>ЗМІСТ

>Завдання

>Вступ

1.Аналізтехнічноїексплуатації судна та йогоенергетичної установки

1.1Параметриексплуатаційно-ремонтнихциклів судна

1.2 Районплавання та йогогідрометеорологічніумови

1.3Режими роботи судна таЕУ под годинурейсу

1.4Технічнеобслуговування, ремонтСЕУ

1.4.1 Структура йчисельністьекіпажів

1.4.2Підготовкадизельної установки до дії та пуск дизеля

1.4.3 Ремонтенергетичногообладнання

1.5Витратипалива наголовнийдвигун за рейс

2.Визначенняпотоківенергії вЕУ насталомурежиміповного ходу судна

2.1Зовнішніпараметристалого режиму руху судна

2.2Технічні (>номінальні)параметри основногоенергетичногообладнання, яку працює нарежимі

2.3 Рівеньнавантаження основногообладнання нарежимі

2.4Локальніенергетичні потоки в основномуустаткуванні

2.4.1 Потокиенергії вдвигуні7K80GF

2.4.2 Потокиенергії вдизельгенераторіДГР 500/500

2.4.3 Потокиенергії вутилізаційномукотліКУП-1100

2.5 Потокиенергії вСЕУ

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>Національнийуніверситеткораблебудуванняіменіадмірала Макарова

>Машинобудівнийінститут

Кафедрасуднових тастаціонарних

>енергетичних установок

З А У Д А М М Я

навиконаннякурсової роботи подисципліні

“>Випробування таексплуатаціяСЕУ”

Тема: ">Технічнаексплуатація та потокиенергії вСЕУ урежиміповного ходу

танкера "Перемога"

>ЗМІСТ ІОБСЯГ роботи

1.Розрахунково-пояснювальна записка

>Вступ (>основні характеристики судна й йогоенергетичної установки).

1.Аналізтехнічноїексплуатації судна та йогоенергетичної установки.

1.1.Параметриексплуатаційно-ремонтнихциклів судна.

1.2. Районплавання та йогогідрометеорологічніумови.

1.3.Режими роботи судна таЕУ под годинурейсу.

1.4.Технічнеобслуговування, ремонтСЕУ.

1.5.Витратипалива наголовнийдвигун за рейс.

2.Визначенняпотоківенергії вЕУ насталомурежиміповного ходу судна.

2.1.Зовнішніпараметристалого режиму руху судна.

2.2.Технічніномінальніпараметри основногоенергетичногообладнання,

яку працює нарежимі.

2.3. Рівеньнавантаження основногообладнання нарежимі.

2.4.Локальніенергетичні потоки в основномуустаткуванні.

2.5. Потокиенергії вСЕУ.

>Висновки.

2.Графічначастина

>Аркуш 1.Параметриексплуатаційно-ремонтнихциклів судна,дані прорежими роботи судна й йогоЕУ,зовнішні характеристики режиму руху судна,узагальненаінформація длярозрахунківпотоківенергіїСЕУ.

>Аркуш 2. Потокиенергії всудновійенергетичнійустановці нарежиміповного ходу.

>Загальнівимоги докурсової роботи

1.Обсягпояснювальної записки – 30...50сторінок рукописного тексту нааркушах формату А4.

2. Запискавміщуєстатистичнідані,результатизамірювань,розрахунки, щомістятьобґрунтуваннявхідноїінформації,необхідні малюнки,таблиці таграфіки.

3. Записказакінчуєтьсявисновками, котрівизначають областьвикористаннярезультатіврозрахунків йможливі напрямипідвищенняефективностіЕУданого типу суден.

4.Пояснювальна записка таграфічначастина (нааркушах формату А1 чи А2)повинні бутивиконані згідно ізвимогамиЄСКД.

>Завдання бачено"25" января 2009 р.

>Плановийтермінзахистукурсової роботи "25" >травня 2009 р.

>Виконавець студент грн. 5214____ ________________________Варіант 11

Консультант _________________ О.Ю. Манзюк

>Керівник проектупрофесор ____________ В.П. Шостак

">Завдання навиконаннякурсової роботиотримав"

" " __________ 20_ _ р.


>Дані длявиконаннякурсової роботи студентомПетренкомП.П.
Тип судна й йогоназва >Порти

>Висотахвиль

>3%-їзабезпеченості h3%, м

>Швидкістьвітру V, вуз

Кут напрямівітруqв, град

>Розрахунковийвік судна на

вухоостаннього

>заводського ремонту Ттроянд, рокта

>Тривалість ремонту, доби

>Вік судна присписанні T>сп, рокта

початку рейсу >завантаження бункерування >розвантаження
>заводського докового

>середньо-річного

>міні-

>маль-на

максі-

>мальна

Танкер

"Перемога"

>Миколаїв >Одеса >Пірей Гавана 3,5 27 344 28 20 8 20 32

Датапідписанняздавально-приймального акту – 08.10.1981 р. 1)

Дата длявизначенняпотоківенергії вСЕУ – 03.03.2010 р.2)

1) Для суден, щознаходяться вексплуатації,ця датаможе буди узята за фактом.

2) Датавизначенняпотоківенергії вСЕУ не винна будипізнішевіка судна .Вона,стосовнокурсової роботи, за числом ймісяцем виннаспівпадати іздатоюнародженнястудента-виконавця, внаступний послевидачі заподіяннярік, але й надперіод ремонту чидокування. Уіншомувипадкуця датавибираєтьсядовільно.


>ВСТУП

 

>Теплохід (т/х) "Перемога"спроектовано у 1980роцірадянськимцентральнимконструкторським бюро (ЦКБ) ">Балтсудопроект" ізурахуваннямпобудовисерії таких суден насуднобудівномузаводі СРСР.

Цеуніверсальненафтоналивне суднопризначено дляперевезеннярізнихрідкихвантажів, впершучергунафтопродуктів, ізнеобмеженим райономплавання, ізльодовимипідкріпленнями класуЛ3 (рис. В1).

>Т/х "Перемога" –одногвинтове,однопалубне судно, із баком йкормовимрозташуванням машинноговідділення (>МВ) тажитлових йслужбовихприміщень.Вономаєбульб упідводнійносовійкінцевійчастині,похилий унадводнійчастині форштевень,крейсерську корму йтранецьвищеватерлінії. Це судноспроектовано накласРегістру СРСР.Вономаєпомірнушвидкість ходу й наньомувстановленонайдосконалішийтепловийдвигун -малообертовий дизель (>МОД)корпорації МАНБіВ.

>Основні характеристики судна.Верхня палуба, борті й днище всереднійчастині корпусу суднавиконано поповздовжнійсистемі набору, у краях – попоперечній.Головніпараметри судна:

>довжина, м,

>найбільша L>max . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242,6;

>міжперпендикулярами L. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227,8;

ширина У, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,2;

>висота борту М, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,0;

осаду ізповнимвантажем Т, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,62;

>водотоннажність D при Т = 13,62 м, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84500;

дедвейтDW при Т = 13,62 м, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68000;

>загальнамісткістьвантажнихтанків, м3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .71124;

>дальністьплавання L>max,милі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16000.

>Відповідно допроектнихданих припотужності головногодвигуна (ДД) кВт за умівздавально-приймальних іспитів –ЗПВ (>свіжопофарбований корпус,глибока вода, силавітеру до 3 - xбалів,інтенсивністьхвилювання до 2 - xбалів)швидкість ходу суднаскладає приосадці 13,62 м (>тобто судно зповнимвантажем) = 15,82 вуз.

>Судноваенергетична установка (>СЕУ)зкомплектована з типового длятеплоходівенергетичногообладнання.

ДД –цеМОД 4 - гопокоління7ДКРН 80/160-4 (за ">ГОСТівською"ідентифікацією) чи7K80GF (заідентифікацією МАНБіВ),двотактний,реверсивний,крейцкопфний, ізгазотурбінноюімпульсноюсистемоюнаддуву тавбудованимголовнимупорнимпідшипником. ДДпередаємеханічнуенергію нагвинтфіксованогокроку.

До складусудновоїелектростанції (>СЕС)входять 3основнідизель-генератори (>ДГ) маркиДГР 500/500номінальноюпотужністюдвигунів 535 кВткожний, таутилізаційний турбогенераторТТУ-800потужністю 800 кВт.

>Допоміжнакотельна установка, Яказабезпечуюпароюзагальносудновіспоживачі таспоживачіМВ,має усвоємускладі двадопоміжних казана маркиКВ2, максимальнапаропродуктивність шкірного по 25000 кг/рік, ізтиском парі 1,6МПа, та одинводотрубнийутилізаційний казанКУП-1100паропродуктивністю 6500 кг/рік ізтиском парі 0,65МПа.

Длярозпаленнядопоміжного казана, запуску ДД йДГзастосовуєтьсялегкедизельнепаливо ізтемпературоюспалаху ненижче 60 >З, аподальшої роботи –важкепаливо ізв’язкістю не понад 3500 зРедвуда при 100 >Ззівмістомсірки не понад 5 % йтемпературоюспалаху ненижче 60 >З.


>Рис. В1.Поперечнийпереріз танкера "Перемога"

 


Судномаєтрадиційні длятанкерівзагальносудновісистеми:осушення,баластну, паровогоопалення,господарчогопаропостачання,побутовоговодопостачання,сточну,газовідвідну,протипожежну йкондиціонеруванняповітряжилих,загальносуднових йслужбовихприміщень таспеціальні длятанкерів–продуктовозівсистеми.

На рис. В2зображеночасовіпараметрипобудови судна, котріспрогнозованівідповідно до умівсуднобудівнихзаводів СРСР,оскількифактичніданівідсутні увідкритих додрукуматеріалах.


1.АНАЛІЗТЕХНІЧНОЇЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНА ТАЙОГО

>ЕНЕРГЕТИЧНОЇУСТАНОВКИ

 

1.1Параметриексплуатаційно-ремонтнихциклів судна

Для танкерахарактерніпевніетапи, такзваніексплуатаційно-ремонтніцикли (>ЕРЦ). Напідставіаналізуексплуатаціїподібних суденмоделюємоЕРЦ для танкера «Перемога» [2, рис. 2, з. 8…15].

При цьомузастосовуємонормативнутривалістьміждоковихперіодів, котра для танкерастановить 2 рокта [2, з. 7], тазмінувідносноїсумарноїтрудомісткостізаводськихремонтів судна ізплином години йогоексплуатації [2, рис. 5, з десятьма].

Напідставі цогозмодельовановідноснусумарнутривалістьзаводськихремонтів для танкера «Перемога», Яказображена на рис. 1.1. На цьому малюнку Т –вік судна,тобто година зароках,який проминувши від початкуексплуатації допевного моменту, а l>p –довжинавідрізку, щовідповідаєсумарнійтривалостізаводськихремонтів до цого моменту,поділеної натривалістьзаводськихремонтів за 28 роківексплуатації судна.

>Відповідно до цого малюнкутривалість j - гозаводського ремонту, вдобах,підраховуємо за такоюформулою:

,(1)

де –середньорічнатривалість ремонту, доби;

Ттроянд –розрахунковийвік судна на вушкоостанньогозаводського ремонту, рокта;

, –довжинивідрізків убудь-якиходиницяхвиміру,відповідно до рис. 1, j = 1, 2,…,7.

>Згіднозістатистикою длясучаснихтранспортних суден = 15…28діб, а Ттроянд = 24…30 років [1]. Дляподальшихрозрахунків, згідно іззавданням,приймаємо:

 = 20діб;

Ттроянд = 28 років.


>Рис. В2.Часовіпараметрипобудови танкера "Перемога"

 – вушкобудівництва (>закладаннякіля); –здача поделектромонтаж; – спуск судна на воду; – вухошвартових іспитів; – вухоходових іспитів; – вухоревізій; –здача судназамовнику (>підписанняздавально-приймального акта)


>Рис. 1.1. Характерзалежностівідносноїтривалостізаводськихремонтів відвіку транспортногосудна(внизунаведенізначенняхарактернихвідрізків, котрівідповідаютьпевномувіку судна)


>Довжинарозрахункового ">відрізку"становить lтроянд = 120,5 мм.Тоді формула (1)приймаєвигляд:

 

 20·28

l>pj

= 4,647 . (2)

120,5

>Тривалістьі-го докового ремонтутранспортних суден , де й = 1, 2, 3…, згіднозістатистичнимиданими,частішевсьоголежить вмежах від = 8…10діб до = = 20…25діб, йкожненаступнедокування, як правило,тривалішепопереднього [1]. Для танкера "Перемога" згідно іззавданням,приймаємо:

 = 8діб;

 = 20діб.

Характерзалежностітривалості докового ремонту, щоздійснюєтьсяокремо, надперіодзаводського ремонту, відвіку судназображено на рис. 1.2, наякомузначення l>minвідповідає, а l>mох – .

>Згідно ізцим малюнком привіці судна на вуходокування Tітривалістьі-годокуваннявизначається як

,(3)

де , -довжинивідрізків убудь-якиходиницяхвимірувідповідно до рис. 2.

>Згідно із рис. 1.2довжина ">розрахункового"відрізкустановить = 87 мм.

>Тодірівняння (3) дляподальшихрозрахунківприймаєвигляд:

.

На рис. 1.3зображенорозрахунковийексплуатаційно-ремонтнийграфік танкера "Перемога".Йогочасовіпараметривизначенінаступним чином.

Длятранспортних суденнормативнатривалістьміждоковогоперіодускладає 2 чи 1рік [2, з 7].Приймаємо длясуховантажника, незалежно від йоговікубуд = 2 рокта.

>Тодівік судна на вухо 1-гоокремого (беззаводського ремонту)докування якщо Т>д1 =буд = 2 рокта [1].

При цьому, згідно із рис. 1.2, l>д1 = 0, атривалість 1-гоокремогодокування

= 8 + 0,1379 · 0 = 8діб.

>Вік судна на вухо 1-гозаводського ремонтускладається ізтривалості двохміждоковихперіодів й Першогодокування,тобто:

 2 + 8:365 + 2 = 4,02 року.

При цьомувіці 7 мм, атривалість Першогозаводського ремонтувідповідно дорівняння (2)

4,647 · 7 = 32,5 доби.


>Рис. 1.2. Характертривалості докового ремонту взалежності від

>віку транспортного судна (внизунаведенізначеннярозрахункових величин)


>Рис. 1.3.Часовіпараметриексплуатаційно-ремонтнихциклів танкера "Перемога":

–побудова судна; –доковий ремонт;  –заводський ремонт; –списання судна


>Вік судна на вухо 2-гоокремогодокуванняскладає із 3-хміждоковихперіодів йтривалості Першогодокування та Першогозаводського ремонту,тобто:

4,02 +

8 + 2 = 6,04 року.
365

При цьомувіці (див. рис. 1.2) lбуд2 = 5 мм, атривалість 2-гоокремогодокування,відповідно дорівняння (4)

8 + 0,1379 · 5 = 8,69 доби.

>Далірозрахункиздійснюютьсяаналогічно.

2-їзаводський ремонт:

6,04 +

8,69 + 2 = 8,1 року;
365

4,647 · 14 = 65,06 доби.

3-тєокремедокування:

8,1 +

65,06 + 2 = 10,3 року.
365

8 + 0,1379 · 15 = 10,07 доби.

3-йзаводський ремонт:

10,3 +

10,07 + 2 = 12,3 року;
365

4,647 · 20 = 92,94 доби.

4-теокремедокування:

12,3 +

92,94 + 2 = 14,6 року.
365

8 + 0,1379 · 26 = 11,59 доби.

4-йзаводський ремонт:

14,6 +

11,59 + 2 = 16,6 року;
365

4,647 · 16 = 74,35 доби.

5-теокремедокування:

16,6 +

74,35 + 2 = 18,8 року.
365

8 + 0,1379 · 40 = 13,52 доби.

5-їзаводський ремонт:

18,8 +

13,52 + 2 = 20,8 року;
365

4,647 · 30 = 139,41 доби.

6-теокремедокування:


20,8+

139,41 + 2 = 23,2 року.
365

8 + 0,1379 · 61 = 16,41 доби.

6-їзаводський ремонт:

23,2 +

16,41 + 2 = 25,2 року;
365

4,647 · 21 = 97,59 доби.

7-меокремедокування:

25,2 +

97,59 + 2 = 27,5 року.
365

8 + 0,1379 · 77 = 18,62 доби.

7-йзаводський ремонт:

27,5+

18,62 + 2 = 29,6 року.
365

4,647 · 14 = 65,06 доби.

8-меокремедокування:

29,6+

65,06 + 2 = 31,8 року.
365

Цедокування уже нездійснюється,оскільки привіці роктапередбачаєтьсявилучення судна ізексплуатації й продажів наметалобрухт.

1.2 Районплавання та йогогідрометеорологічніумови

>Рейсовалінія танкера "Перемога",відповідно до заподіяння,зображена на рис. 4; вонапролягає у ">літній"зоні. Длявизначеннявитратипаливаголовнимдвигуном за рейснеобхідно знатідовжини окремихділянокрейсовоїлінії,оскількишвидкість судна наділянкахможе будирізною.

>ДовжинаБузько-Дніпровсько-лиманського-каналу (>БДЛК) від п.Миколаїв дотраверзи п.Очаків ( = 43милі) тадовжина ділянкирейсовоїлінії відтраверзи п.Очаків до п.Одеса ( = 41 миля)визначені задопомогоюукрупненоїкартиприбережноїзони України (див. рис. 1.4).


>Рис. 1.4.Рейсовалінія ">Миколаїв-Одеса-Пірей-Гавана".

>Ліворуч внизу ділянкирейсовоїлінії ">Миколаїв-Очаків" й ">Очаків-Одеса"

 


>Відстань від п.Одеса до входу в протоці Босфор L3, відвиходу із протоки Босфор до п.Пірей L5 та від п.Пірей до п. Гавана L6 >визначено задопомогою глобуса. Для цого наповерхню глобуса нарейсовулініюкладеться нитка.Потім ниткурозпрямляють ізнаходятьдовжину уміліметраххарактернихділянокрейсовоїлінії: l3 = 29,5, l5 = 49,4 й l6 = 158,7 мм.Також задопомогою ниткивизначаютьдовжинуекваторіальноїлінії,аналогічним способом – lЄ = 844 мм.Знаючидовжинулініїекватора нарівні моря LЄ = 60·360 = 21600 миль [1],визначають масштаб: 1 мм нитки = 21600:844 = 25,6милі.Помножуючидовжинухарактернихділянокрейсовоїлінії уміліметрах на масштаб,одержуємодовжину в миль:

L3 = 29,5·25,6 = 755, L5 = 49,4·25,6 = 1265 й L6 = 158,7·25,6 = 4063милі.

>Довжина ділянкирейсовоїлінії упротоці Босфорскладає L4 = 15 миль [7].

Нарейсовійлініївибрано точку НаАтлантичномуокеані, вякійвизначаєтьсякліматична зона [3, з 332-336], та згідно із [1]побудованогістограмурозподілухвиль 3 %->їзабезпеченості (рис. 1.5). якбачимо,найбільшаймовірністьвідповідаєвисотіхвиль h3% = = 2…3 м. На цьому малюнкупозначенависотахвиль = 2,5 м, Якапередбаченазавданням.

1.3Режими роботи судна таЕУ под годинурейсу

>Розглянеморежими роботи головногодвигуна взалежності відрейсовоїлінії.

>Рейсовалінія суднапередбачаєпрохід увузькостях:

уБДЛК –зішвидкістю ходу 9,0 вуз;

у Босфор –>зішвидкістю ходу 10,0

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація