Реферати українською » Коммуникации и связь » Модернізація прістроїв автоматики и телемеханікі ділянкі залізніці на базі мікропроцесорніх технічних засобів


Реферат Модернізація прістроїв автоматики и телемеханікі ділянкі залізніці на базі мікропроцесорніх технічних засобів

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Вступ

>Системи кодовогоуправлінняоб'єктамиєпотужнимзасобомпідвищенняефективності роботизалізничного транспорту.Цісистеми позабезпеченню безпекиставляться додругоїкатегоріїпристроївЖАТ,тобто допристроїв, від дії які безпека рухупоїздівбезпосередньо незалежить. Томувпровадженнямікропроцесорноїтехнікишвидше іпростішевідбуваєтьсясаме вцій сфері.

>Розвитокпристроїв автоматики йтелемеханікибазується напостійномуудосконаленніелементноїбази та розробки новихархітектурнихрішень. Часдиктує: часвпроваджуватимікропроцесорні йрелейно-процесорніЕЦ, котрівбирають у собіфункціїлінійного пунктудиспетчерськоїцентралізації,автоблокування наприлеглих перегонах,переїзноїсигналізації.

>Розвитокмікропроцесорноїтехнікивідбувається закількома напрямами.По-перше,церозширенняперелікутехнологічнихпроцесів, в яківикористовуєтьсямікропроцесорнатехніка.По-друге,цепідвищеннярівнянадійності роботиобладнання таобгрунтованостіприйняттякеруючихрішень.По-третє,цевикористанняінформаційнихтехнологій, щодозволяютьспеціалістам, котрі немаютьспеціальних знань ізособливостейфункціонуванняобчислювальноїтехніки,ефективновикористовувати завісься арсеналзасобівкеруванняскладнимиоб’єктами,починаючи ізведеннядокументації йзакінчуючивикористаннямекспертних систем.

>Цісистемиздатні досамодіагностики,стикуються ізбудь-якимиапаратно-програмними комплексами, їмпідходятьіснуючіприміщення. Придецентралізованомурозміщеннітакоїапаратуризаощаджуютьсячималікошти зарахуноквикористанняволоконно-оптичного кабелю (>одночасновирішуються запитанняперешкодозахищеності відджерелперенапруги).Знімаютьсяпроблемибезконтактногоуправліннястрілками й сигналами.Зводячи домінімумукількістьрелейноїапаратури,вдаєтьсяскорочуватиобслуговуючий штат.

1Обґрунтуваннявиборупристроївзалізничної автоматики

>Відповіднодозавданняперегін, щоприлягає достанції «П»,обладнанийпристроями кодовогоавтоблокування (КАБ) релейного типу. Цеавтоблокуванняпочаловпроваджуватися намережізалізницьколишньогоРадянського Союзу в 50-х рр.минулогосторіччя і здобуланайбільшширокепоширення з всіх системавтоблокуваннязавдяки рядупереваг,головними із якієнаступні:

-використаннякодовихрейковихкіл, котрікрімвиконаннясвоїхосновнихфункцій (контролювільностіблок-дільниці і контролюцілісностірейкових ниток)виконуютьфункціїтелемеханічного каналу дляпередачіінформаціїміжсусіднімисигнальними установкамиавтоблокування;

-використання якколійноїапаратуриАЛСБкодовихпристроївіснуючихрейковихкіл.

Однак, упроцесіексплуатаціївиявилися інегативністорони КАБ релейного типу.Головнийнедоліквиявився втім, що приодночасномувпливідекількохнесприятливихфакторів, асаме, присполученнікритичнихпогодних умів припевнихексплуатаційнихситуаціях йдеякихушкодженняхтехнічнихзасобів, системадопускаєнебезпечнівідмови:короткочасніпроблиски вогню, болеедозвільного,чимдопускається приданійексплуатаційнійситуації.

>Крім цого,аналізвідмов КАБ релейного типупоказує, що понад 50 % з них доводитися нарейкові кола.Майже половинацихвідмоввикликана їхньогонестійкоюроботою прифлуктуаціях опорубаласту та при діїзавад від тяговогоструму.

У зв'язку ізвищезазначенимвиникаєнеобхідність умодернізаціїпристроїврелейної КАБ наперегоніміжстанціями «У» й «П».Модернізаціяперегіннихпристроївможлива шляхомпоступовоїзамінисигнальних установокрелейної КАБсигнальними установкамимікропроцесорноїсистеми числового кодовогоавтоблокування типуАБ-ЧКУ, що буврозробленаспеціально дляцієї мети.Такий принципмодернізації здобувшиназву «>шафа нашафу».


2.Модернізаціяперегіннихпристроїв

2.1Колійний план перегону

Наколійномуплані перегону,обладнаногоелектричноютягоюпоїздів,вказані:

-перегіннісвітлофори;

-рейкові кола вдвонитковомузображенні звказівкоюїхньоїдовжини;

-колійнідроселі -трансформатори;

-сигнальні жилимагістрального кабелю;

-високовольтнулініюавтоблокування;

-резервнувисоковольтнулініюелектропередач;

-місцявстановленнясиловихтрансформаторів таін.

>Білякожноїсигнальної установкивказуютьшафи длярозміщеннярелейноїапаратури, йкабельний планз'єднання всіхпристроїв звказівкоюдовжини,кількості жив кабелю і числазапасних жив.

На малюнку 1.1 наведеньколійний план перегону,якийобладнанийдвоколійнимкодовимавтоблокуванням приелектротязізмінногоструму.Біля шкірногоколійногосвітлофорарозташованарелейнашафа типуШРУ, дляякої наданііпозначення типуданоїсигнальної установки («Про») й тип кодовогоколійноготрансмітера.

>Основнеживленнязміннимструмом (>ПХ-ОХ)подається врелейнушафу від силового трансформатора типуОМ-0,2 чиОМ-0,6,установленого насиловійопорівисоковольтноїлініїавтоблокування.Резервнеживленнязміннимструмом (>РПХ-РОХ)здійснюється відлініїелектропередачіЛЕП черезтрансформаторнупідстанціюКТПО.

>Лінійні колаавтоблокуваннявиконанімагістральним кабелем зв'язку. При новомупроектуванні, як правило,застосовуютьдвокабельнімагістралі ізвикористаннямкабелів, котрі неєпупінізованими, маркиМКПАБ.

При кодовомуавтоблокуванніпередбачаютьсянаступнілінійні кола:

М, ВІН -зміни напрямі, приорганізації поодній зколійтимчасовогодвобічного руху. При цьому,дроти М, ВІНтакожвикористовується дляпередачі насигнальну установкуінформації пропоказаннянаступногосвітлофора. Ценеобхідно длявиборусигнальнихкодів при неправильного напрямі руху поданійколії перегону;

ПДН,ОДСН -подвійногозниженнянапруги, котріводночасвикористовуються і дляпередачікодовихсигналів усистемі частотногодиспетчерського контролю;

>ИЧ,ОИЧ -повідомлення пронаближенняпоїзда достанції відпопереджувальноїпарноїсигнальної установки достанційного релейногоприміщення;

>ЗС,ОЗС -ув'язуванняпоказаньсвітлофора,розташованого передвхідним зпоказаннямивхідногосвітлофора.

Малюнок 1.1 -Колійний планперегіннихпристроїв кодовогоавтоблокуванняелектротязізмінногоструму

>Приладикожноїсигнальної установки вдвоколійному кодовомуавтоблокуваннірозміщають вокремійшафі типуШРУ. Наспаренихсигнальних установках у шкірногопрохідногосвітлофоравстановлюютьокремурелейнушафу іутворюютьсядвіодиночнісигнальні установкивідповіднихтипів. Длякожноїсигнальної установкивказуютькабелі відрелейноїшафи досвітлофорів,рейковимколам,кабельним ящиків.

2.2Принципово -структурна схемамодернізаціїперегіннихпристроїв

Приавтоблокуваннікожнийміжстанційнийперегінподіляють наокреміблок-ділянки, котріобладнуютьелектричнимирейковими колами йогороджуютьпрохіднимисвітлофорами, котрідіютьавтоматично.Показаннясвітлофорівзалежать відмісцязнаходженняпоїзда. Нормально (привідсутностіпоїзда) насвітлофорахгоритьзеленийвогонь.

>Основнівимоги, щопред'являються допристроївавтоблокування,передбачаютьсянаступними правиламитехнічноїексплуатації:

- призайнятомустаніблок-дільниці, насвітлофорі, щоїїогороджує, виненвключатисячервонийвогонь;

-пристроїавтоблокування неповиннідопускативідкриттясвітлофора дозвільненняблок-дільниці, щовіногороджує;

-необхідно,щоб наодноколійних перегонах послевідкриттявихідногосвітлофора буввиключенаможливістьвідкриттявихідних йпрохіднихсвітлофорівпротилежногонапряму;

- приперегораннічервоної лампочки насвітлофорі, щоогороджуєзайнятублок-дільницю,передбачаєтьсяавтоматичнеперенесення червоного вогню напопередній у процесіпоїздасвітлофор;

-технічнізасобиавтоблокуванняповиннізабезпечувати захист відпояви сигналу,який болеедозволяє , припошкодженняхелементівапаратури.

>Вибір сигнальногопоказання напрохідномусвітлофоріздійснюється втакийпослідовності: задопомогоюрейкового колаконтролюється станблок-ділянки, щоогороджується.

Длязаданоїексплуатаційноїситуації, котразображена вдодатку А схема працює втакийспосіб.Рейкове колоблок-дільниці4Пзайнятапоїздом ікоди внійвідсутні.Відсутністькодів ізрейковоїлініїблок-дільниці4П черездросель-трансформаторДТ-1 йпристрійзахисту ісполучення ПЗЗпередаються умікропроцесорнийприймач МПП.Відповідно до алгоритму роботи МППвідбуваєтьсявиконаннякоманди ">Збудженнявідповіднихсигнальних реле".

Так як реле3Ж й3Ззнеструмлені, то, насвітлофорі 4горитьчервонийвогонь, абезконтактнийкомутаторструму (>БКС) черездросель-трансформаторДТ-1посилає врейкове колоблок-дільниці6Пкодовісигнали «>ЧЖ».

У нашомувипадку, приперегораннілампи червоного вогню насвітлофорі 4,вогневе реле4Озалишається безструму іфронтовим контактомрозмикає колотрансмітерного реле6Т. Урейковомуколі6ПкодовіімпульсиЧЖприпиняються, насвітлофорі 6включаєтьсячервонийвогонь. Таким чином,відбувається перенесення червоного вогнюсвітлофора 4 насвітлофор 6.

>Блок-дільниця8П вільна і тому реле8ИП якщоприймати кодЧЖ йпередавати його в дешифратор8ДА.Дешифраторрозшифровує код йкомутує кола обмотоксигнальних реле8Ж таким чином, що релестануе подструм, й своїмфронтовим контактомзамкне кололампижовтого вогнюсвітлофора 8.

2.3Принципова схема дешифратора АБ

>Принципова схема дешифратора АБзображена на малюнку 2.3відображає роботу дешифратора6ДАблок-дільниці6П длязаданоїситуації згідно заподіяння курсового проекту.Блок-дільниця6П вільна і донеї порейковомуколі ізблок-дільниці4Ппоступає кодЧЖ.Дешифратор6ДАприймаєціімпульси та відімпульсу Першого кодового циклуЧЖфронтовим контактом реле Іодночаснозамикаються три кола дешифратора.

Попершому паліспрацьовуєреле-лічильник 1, щомаєвповільнення напритягання0,15с. На годину цоговповільненняодночасноутвориться одному коло длязарядження конденсатора С1, що проходити черезтиловіконтакти реле1А, Ж,ПТ,діодД1,тиловіконтактиреле-лічильника 1,1А конденсатор С1 й полюс М. Позакінченнівповільненняреле-лічильник 1притягаєякір йфронтовий контактзамикає колорозрядження конденсатора С1 на реле Ж й конденсаторС2.Резистор R01обмежує колозарядження конденсатора С1, тому конденсаторС2 від Першогоімпульсу незаряджається доповноїнапругипритягання і реле Ж неспрацьовує.Завдяки цьомудосягається захист відпомилковоговмикання реле Ж принадходженні ізрейкового колавипадковогоімпульсу.

Потретьому палі, що проходити черезтиловий контакт релеПТ тадіодД6,спрацьовує реле У,контролюючивідсутністьімпульсу всуміжномурейковомуколі (>тиловий контакт релеПТ) йприсутністьімпульсу увласномурейковомуколі (>фронтовий контакт реле І). Реле Уфронтовим контактомпідготовляє колоувімкненняреле-лічильника1А.

З моментузакінченняімпульсу кодуЧЖ удовгомуінтервалі реле Івідпускаєякір.Йогофронтовим контактомвимикаютьсяреле-лічильник 1 й реле У, атиловим контактомвмикаєтьсяживлення дореле-лічильника1А, щозбуджуючись,стає черезсвійвласний контакт насамоблокування.Тривалістьдовгогоінтервалу (>0,57с)значноперевищує годинууповільнення реле У йреле-лічильників, тому,витримавшивповільнення,знеструмлюютьсяреле-лічильник 1 й реле У.Потім реле У своїмфронтовим контактомвмикає колосамоблокуванняреле-лічильника1А,витримавшивповільнення,останнійвідпускаєсвійякір.

Принадходженнінаступного кодового циклуЧЖ конденсатор С1 йС2зновузаряджаються, але й, ізоблікомранішенакопиченоїенергії, цого разу донапругипритягання якоря реле Ж. Черезфронтовий контакт релеЖ1 (>повторювача реле Ж) йтиловий контакт реле З насвітлофорівключається лампажовтого вогню. Іншимфронтовим контактом релеЖ1послідовно ізлампою червоного вогню повисокоомнійобмотцівмикаєтьсявогневе реле Про, щоконтролюєцілість ниткилампи червоного вогню в холодногостані.

Принадходженнінаступнихімпульсів кодуЧЖ робота всіхкілповторюється.Від шкірногоспрацьовуванняреле-лічильника 1відбуваєтьсяперіодичне подзарядженняконденсаторів С1 йС2.


Малюнок 2.3 -Принципова схема дешифратора кодовогоавтоблокування


3Обладнаннястанції «П»системоюелектричноїцентралізації ізкодовимкеруванням

>Обладнаннястанції «П»системоюелектричноїцентралізації (>ЕЦ) ізкодовимкеруванням дозволити забезпечитиїїкеруваннязістанції «У», щозначнопідвищитьефективністьвикористанняЕЦ.

При цьому,застосуванняМСКК дозволитискоротитиоперативний персоналчергових навиконавчійстанції «П» шляхомпередачіїхніхфункційкерування і контролю персоналурозпорядницькоїстанції «У», що дозволитисконцентруватикерування іполіпшититехнологіюперевізногопроцесу. При цьому,інформація проситуації навиконавчійстанціїможепередаватися потелемеханічномуканалі зв'язку нацентральний посадукеруванняпоїзному чивузловомудиспетчерові.

>Системи кодовогокеруванняоб'єктами зарівнем забезпечення безпекивідносяться додругоїкатегоріїпристроїв ЗАТ,тобто допристроїв, від дії які безпека рухупоїздівбезпосередньо незалежить.

Уцей годину уРосії і Україністворенийцілий рядподібних систем кодовогокерування, котрі по принципахпобудовиприблизнооднакові. До них можнавіднестисистеми ">Тракт" й ">Сетунь" (>Росія), "Темп" й ">Навігатор" (Україна).

Зперерахованих системнайбільшдоцільнимєвикористаннясистемиНавігатор,оскільки вонаповністюпідходить длявирішенняпоставленої в курсовомупроектізадачі помодернізаціїстанційнихпристроїв йрозроблена в Україні, щоспрощуєїївпровадження тазменшуєкапітальнівитрати.

>Взагалімікропроцесорна система кодовогокерування ">Навігатор"призначена длятелекеруванняокремимистанціями,групоюстанцій,вилученими районамистанцій,роз'їздами, блокпостами таіншимипристроями.


3.1Вибір комплексутехнічнихзасобів

Комплекстехнічнихзасобів для кодовогокеруваннястанцією «П» (малюнок 3.1)складається запаратуриелектричноїцентралізаціїЕЦ ізпультом-таблоПТ для місцевогокеруваннястанцією йтехнічнихзасобівмікропроцесорноїсистемителекерування (>системоюМСКК). СистемаМСКК дляданоговипадку виннаскладатися з двохкомп'ютерів, щопрацюють подкеруваннямспеціального базового й прикладногопрограмного забезпечення із'єднаних каналами зв'язку,основним тарезервним. Один ізкомп'ютерівперебуває нарозпорядницькійстанції (>станція Р),другийперебуває навиконавчійстанції (>станція П). Задопомогоюрозпорядницькогокомп'ютераоперативний персоналрозпорядницькоїстанціїздійснюєкеруваннявиконавчоюстанцією іконтролює станїїоб`єктів:колій,стрілок тасвітлофорів.

>Відбуваєтьсяце таким чином

Привведенні операторомрозпорядницькоїстанції (РС) командкерування (>введенняздійснюється задопомогоюклавіатури (>КЛ) чиманіпулятора (М) типу "Мишко")центральнийпроцесор (ЦП)розпорядницькогокомп'ютера (РК)формуєвідповідниймашинний код.Цей код задопомогоюмодемів (>МОабоМР)перетворюється у кодтелекерування (ТК),захищений відзавад тапризначений дляпередачі пофізичнійлінії зв'язку,основній (>ЛЗО), а й увипадкуїїнесправності,резервної (>ЛЗР). Код ТКприймається навиконавчійстанції (ЗС),демодулюється модемами МО чиМР (>перетворюється вмашинний код) йнадходить уцентральнийпроцесор (ЦП).

ЦПдешифрує код ТК ізабезпечуєавтоматичнеформуванняпослідовності команд ТК длявстановленнязаданого маршруту (аналог релейного маршрутного набору) іздодатковоюперевіркоюправильності діїпристроїв йманіпуляційчергового постанції.Потім,командикерування черезмодулівиводу (>МВ)виконавчогокомп'ютера (ВК)передаються до системиелектричноїцентралізації (>ЕЦ) длявиконання.

>Інформація про станстанційнихпристроїввиконавчоїстанції ЗС (>колій,стрілок,світлофорів йін.) черезмодулівведення (>МВВ)передається в ЦП ВК. Там вонкодується,потіммодулюється модемом (МО чиМР) й увигляді кодутелесигналізації (МС) полінії зв'язку (>ЛЗО чиЛЗР)передається на ЗС. У ВКвиконавчоїстанції код МСдемодулюється,розшифровується івідображається наекранікольоровоговідеомонітору (ВМ) увиглядімнемосхем,подібних достандартнихпозначень напульт-таблоЕЦ.

ДляпідвищеннянадійностісистемиМСККенергопостачаннярозпорядницького івиконавчогокомп'ютерівздійснюється відблоківбезперебійногоживлення (>ББЖ).

Позабезпеченню безпеки рухупоїздів, як було бзазначеновище,МСККвідноситься додругоїгрупи,тобто до систем, від дії які безпека рухупоїздівбезпосередньо незалежить. Подачасигналів ТК дляреалізаціїкеруючихнаказівздійснюється шляхомзамиканняелектричнихкіл,еквівалентнихнатисканню кнопокпульт-таблоЕЦ.Відповідальність за безпечу при таких принципахув'язуванняМСКК ізЕЦ несутьпристроїелектричноїцентралізації.

>ТехнічнізасобиМСККявляють собоюстандартневстаткування,спеціалізаціяякогодосягається зарахунокспеціальногопрограмного

забезпечення, й зарахунокспеціальноговстаткування, доякоговідносяться (див.рис.3.1):

· М -модеми;

·МВ -модулівиведеннясигналів ТК;

·МВВ -модулівведеннясигналів МС.

>Модемизабезпечують роботу вдвопровіднихфізичнихкабельнихлініях зв'язку чи каналах зв'язку в режимах - симплекс,напівдуплекс,повний дуплексвідповідно доміжнародного стандартуCC1TTV.21зішвидкістюобміну 300Бод.

3.2Однонитковий планстанції зсигналізуванням

Упроцесіпроектуванняелектричноїцентралізації (>ЕЦ)насампередрозробляєтьсяоднонитковий планстанції, наякомурозміщуютьсяпоїзні (>вхідні,вихідні) йманевровісвітлофори;визначаєтьсяконструкціясвітлофорів (>щоглові,карликові);нумеруютьсястрілки ісигнали;вказуютьсясигнальнівогнісвітлофорів;виконуєтьсярозбивкаколії наізольовані ділянки (рис. 3.2).

З боці перегонустанціязахищаєтьсявхіднимисвітлофорами (М й Ч).

>Вхіднісвітлофорипередбачаютьсязавждищогловими імаютьп'ятьвогнів:червоний, дважовтих,зелений ймісячно -білий.

Для прийомупоїздів понеправильнійколії (>наприклад, наперіодорганізаціїтимчасовогодвобічного руху пооднієї ізколій перегону под годинукапітального ремонтуіншої)передбачаютьсядодатковівхіднісвітлофори НВ йЧД.Цісвітлофори черезнедостатню ширинуміжколійяможутьустановлюватися ізлівоїсторони по рухупоїздів.Вонимаютьоднедозвільнепоказання - дважовтихвогнінезалежно від маршруту прийому.

>Сполученісвітлофори (>вихіднісвітлофори, котрісполучені ізманевровими)встановлюються ізурахуваннямзаданоїспеціалізаціїприйома-відправнихколій йпозначаютьсялітерами М й Чзалежно від напрямі руху іздодаваннямцифриколіївідправлення (НІ,Н3, – для непарного напрямі іЧІІ,Ч4 - для парного напрямі

Назнеособленихколіяхвихіднісвітлофоривстановлюються ізобохкінцівстанційноїколії (Н5 йЧ5), але вспеціалізованих (>колії І, ІІ, й 3) - лише із одногокінцявідповідно доспеціалізації.

Уданомувипадку,оскількиприлягаючі перегониобладнанітризначнимавтоблокуванням,сполученісвітлофоримаютьчервоний,жовтий,зелений йлуно-білийвогні:жовтий йзеленийвогнівикористовуються якдозвільні длявідправленняпоїздів;луно-білий (немиготливий) – дляманеврів ізколії;червоний – якзаборонний дляпоїзних йманевровихмаршрутів;луно-білий (>миготливий) – якзапрошувальний длявідправленняпоїздів посвітлофорах, котріприймають доля в маршрутахбезупинного руху (>світлофори НІ,Н3 йЧІІ,Ч4).

Ос-кількистанція «П»проміжна іманевровіпересування унеїздійснюються вмінімальнихрозмірах,маневровісвітлофоривстановлюються лише лише у необходимихвипадках. Приїхньомурозміщенні вартовраховуватинаступнівимоги.Маневровісвітлофоризістанційнихколій, як було бвикладеновище,сполучаються ізвихідними, тому усісполученісвітлофориодночасноє іманевровими.Якщоколіяспеціалізована (>сполученийсвітлофор установлень із одногокінця), то зпротилежногокінцяпередбачаєтьсяманевровийсвітлофор.Маневровісвітлофоривстановлюються для:

·огородженнястанції із боціпід'їзнихколій,вантажнихдворівіншихпримикань (на рис. 3.2відсутні);

·виїзду ізтупиків (>М5);

·огородженнягорловинистанції із боціприйомо-відправнихколій (>ЧІІ,Ч5,Ч4,М7,М9, НІ,Н3,Н4, Н5,М4);

·виїзду із безстрілочнихділянок,розташованихміжвхіднимисвітлофорами іпершоюстрілкою, (М1,М3, М2);

>Стрілки на схематичномупланівказують у нормальному (>плюсовому)положенні інумеруютьпорядковимипарними номерами впарнійгорловині,починаючи відвхідногосвітлофора, йнепарними - унепарнійгорловині.Стрілкиз'їздівнумеруютьсясуміжними номерами.


3.3Перелікмаршрутів

>Маршрутом приЕЦприйнятовважатиорганізований шляхпроходженнярухомого складупоїзним чиманевровим порядком умежахстанції задозволяючимипоказаннямисвітлофорів.

Назаданійстанції усіпересування по прийому тавідправленнюпоїздів, атакожманевровіпересуваннямаршрутизуються.

>Розробкамаршрутизаціїзавершуєтьсяскладаннямтаблицьосновних йваріантнихпоїзних (табл. 3.1). таманевровихмаршрутів (табл. 3.2).

Утаблицімаршрутівпослідовноперераховуютьсяспочатку усіпоїзні апотімманевровімаршрути,вказуєтьсяположенняходових йохороннихстрілок, щовходять у маршрут,позначаються Літерисвітлофорів, по яківідбуваєтьсяпересуваннярухомого складу.

>Напрямок №п/п >Найменуваннямаршрутів >Літерасвітлофора  Стрілки
1/3 5/7 9 11 13 15  2  4  6  8
 >Поїзнімаршрути  >Станція А  >Прийом 1 >Прийом наІП М + +  +
2 >Прийом на3П М + + - -
3 >Прийом на5П М + + - + -
>Відправлення 4 >Прийом на4П М + - -
5 >Відпр. ізІІП >ЧІІ + + +
6 >Відпр. із5П >Ч5 - + - + -
7 >Відпр. із4П >Ч4 + + -
>Станція Б >Прийом 8 >Прийом наІІП Ч + +
9 >Прийом на5П Ч - + +
10 >Прийом на4П Ч + -
>Відправлення. 11 >Відпр. ізІП НІ + -
12 >Відпр. із3П >Н3 + + -
13 >Відпр. із5П Н5 + + +
14 >Відпр. із4П >Н4 +

>Таблиця 3.1 -Перелікпоїзнихмаршрутів


>Таблиця 3.2 -Перелікманевровихмаршрутів

>Напрямок №п/п >Найменуваннямаршрутів Стрілки

 

1/3 5/7 9 11 13 15 2 4 6 8

 

>Від М1 1 НаколіюIП - + +

 

3 НаколіюIIП + + +

 

4 НаколіюIIП - - +

 

5 Наколію3П - + - -

 

6 Наколію5П - + - + -

 

7 Наколію4П - - -

 

8 Наколію4П + + -

 

За М1 9 ЗколіїIП - + +

 

10 ЗколіїIIП - - +

 

11 ЗколіїIIП + + +

 

12 Зколії3П - + + -

 

13 Зколії5П - + + + -

 

14 Зколії4П - - -

 

15 Зколії4П + + -

 

>М3 16 НаколіюIП
Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація