Реферати українською » Коммуникации и связь » Проектування вісокошвідкісної Лінії внутрішньозонового зв'язку Одеської області


Реферат Проектування вісокошвідкісної Лінії внутрішньозонового зв'язку Одеської області

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Реферат

 

>Об'єктпроектування -синхроннатранспортнамережаОдеськоїобласті ізвикористаннямSТМ - 4.

Мета роботи -спроектувативисокошвидкіснулініювнутрішньозонового зв'язку.

Методпроектування -розрахунковий звикористаннямкомп'ютернихтехнологій.

Удипломномупроекті бувспроектованависокошвидкісналініявнутрішньозонового зв'язкуОдеськоїобласті. Наведеморозрахунок числаканалів йПЦП,розрахунокдовжинділянокрегенерації.Також приведеньрозрахунокпараметрівлінійного тракту.Наданірекомендації попрокладенню та монтажуоптичного кабелю. Дляпроектованоїмережірозгляненотехніко-економічнеобґрунтування.


1.Проектуваннясинхронноїтранспортноїмережі

 

1.1Загальніположення

 

Уданомудипломномупроекті увідповідності ізтехнічнимзавданням,необхіднопроектувативисокошвидкіснулініювнутрішньозонового зв'язкуОдеськоїобласті, Яка винназ'єднуватиміста:Одеса,Біляївка, Б.Дністровський,Татарбунари,Кілія,Ізмаїл,Рені, Болград,Арциз,Тарутине,Сарата.

Передачасигналів ЦСПздійснюється покабельним,радіорелейним йсупутниковимлініям зв'язку.Технологія SDHорієнтована навикористанняволоконно-оптичнихкабелів, в які передача практично непідлягає діїелектромагнітнихзавад, щонадаємережінадійність тасамовідбудову. Тому, яксередовищепередачіпроектуємоїлінії зв'язку,візьмемоволоконно-оптичний кабель. Дляпроектуваннявисокошвидкісноїлініїпередачінеобхідновибратиконфігураціюмережі.

 

1.2Конфігураціямережі

 

1.2.1Топологія >мережSDН

>Розглянемобазовітопології й їхньогоособливості:

а) «>точка-точка» -єнайбільш вибачимо прикладомбазовоїтопології SDH (>малюнок 1.1).Вонаможе бутиреалізована задопомогоютермінальнихмультиплексорів ТМ, як насхемі без резервного каналуприйому/передачі, то й засхемою ізстовідсотковимрезервуванням типу 1+1, щовикористовуєосновний йрезервнийелектричний чиоптичнийагрегатнівиходи (>каналиприйому/передачі). Привиході із ладу основного каналумережа влічені десяткимілісекундавтоматично переходити нарезервний;


Малюнок 1.1 -Топологія «>точка-точка»,реалізована ізвикористанням ТМ

б)топологія «>послідовнийлінійнийланцюг» (>малюнок 1.2).Цябазоватопологіявикористовується, колиінтенсивністьтрафіку вмережі негаразд велика ііснуєнеобхідністьвідгалужень урядіточок налінії, деможутьвводитися йвиводитисяканали доступу.Вонареалізується ізвикористанням яктермінальнихмультиплексорів наобохкінцях, то ймультиплексоріввводу/виводу в точкахвідгалуження.Цятопологіянагадуєпослідовнийлінійнийланцюг, декожен мультиплексервводу/виводуєокремоюїїлапкою.Вонаможе бути представленавиглядіпослідовноголінійноголанцюга безрезервування, чи болеескладнимланцюгом ізрезервуванням типу 1+1;

Малюнок 1.2 -Топологія «>послідовнийлінійнийланцюг»,реалізований на ТМ іТDМ

в)топологія «>зірка» (>малюнок 1.3), щореалізуєфункцію концентратора. Уційтопології один ізвіддаленихвузлівмережі,зв'язаний із центромкомутації чивузломмережіSDН на центральномукільці,відіграє роль концентратора, дечастинатрафікуможе бутививедена натерміналикористувачів, що тоді якзалишкова йогочастинаможе бутирозподілена поіншимвіддаленимвузлам.Інодітаку схемуназиваютьоптичнимконцентратором,якщо на його входь ">Подаютьсячастковозаповнені потокирівняSTМ-N (чи потокирівня наступіньнижче), але в йоговихіднадходитьSTМ-N.Фактичноцятопологіянагадуєтопологію «>зірка», де якцейгральнийвузолвикористовується мультиплексер SDH.

Малюнок 1.3 –Топологія «>зірка» ізмультиплексором як концентратором

 

р)топологія «>кільце» (>малюнок 1.4).Цятопологія широковикористовується дляпобудовиSDНмережперших двохрівнівSDН-ієрархії (155 й 622Мбіт/с).

>Основнаперевагацієїтопології -легкістьорганізаціїзахисту типу 1+1,завдякинаявності всинхроннихмультиплексорахSMUХ двох пар (>основної йрезервної)оптичнихагрегатнихвиходів (>каналівприйому/передачі); схід -захід, щодаютьможливістьформуванняподвійногокільця ізубудованими потоками, йшляховогозахисту.

 

1.2.2Функціональніметодизахистусинхроннихпотоків

ПрипроектуваннімережСЦІважливо забезпечитиїхнюнадійність йживучість.Технологія SDHдозволяєорганізуватитакумережу, приякійдосягається не лишевисоканадійністьфункціонування,обумовленавикористанням ВОК, але й йможливістьзбереження чивідновлення (протягом години - у десяткимілісекунд)працездатностімережі,навіть увипадкувідмовлення одного ізелементів чисередовищапередачі - кабелю.Крім того,вмонтованізасоби контролю йкеруванняполегшують йприскорюютьвиявленнянесправностей йпереключення нарезервніємності. Томустосовно домереж SDHінодівикористовуєтьсятермін - «>самозаліковующієся».

>Існуютьрізніметоди забезпеченняшвидкоговідновленняпрацездатностісинхроннихмереж, щоможуть бутизведені донаступних схем:

•резервуванняділянокмережі по схемах 1+1 й 1:1 порознесених трасах;

• організаціякільцевихмереж, щосамовідновлюються,резервованих по схемах 1+1 й 1:1;

•резервуваннятермінальногоустаткування по схемах 1:1 йN:1; >відновленняпрацездатностімережі шляхом обходунепрацездатноговузла;

>використання систем оперативногопереключення.

 

1.2.3 Характеристикаобслуговуванихпунктів

>Метоюданого дипломного проектуєстворення Сучасноїтелекомунікаційноїмережі й організаціяякісного зв'язку дляпередачіінформаціїрічнихвидівміжнаселеними пунктамиобласті.

>Обґрунтуємонеобхідність зв'язкуміжвибраними пунктами.Тяжіннявибранихпунктів запослугами зв'язкузалежить відчисельності населення. Рівеньзацікавленості у зв'язкузалежить відекономічних,культурних тасоціально-побутовихвідношеньміжнаселеними пунктами.

>Наведемоскорочену характеристикуобслуговуванихпунктів:

>Одеса - один з великихобласних,адміністративних,наукових йкультурнихцентрів України.Населеннямістаскладає 1500000 м. людей. Уструктурізайнятості населеннянайбільшийрозвитокналежитьпромисловості заводі:кабельний,станко-будівельний,антрацитний, завод „>Стальканат”,олійножировийкомбінат. >Одеса -багатофункціональний центр.

>Біляївка -районний центр.Населення –94,7тис.людей. Уструктурізайнятості населенняпревалюючезначеннямаєосновнагалузьпромисловості:сільськогосподарськевиробництво,добрерозвиваєтьсярибнапромисловість.

Б.Дністровський-районний центр.Населення-62,8 тис. людей. Уструктурізайнятості населенняпревалюючезначення векономіцімаєсільськогосподарськевиробництво.Єрізнікомбінати.

>Татарбунари-районний центр.Населення-48,8тис. людей. Уструктурі (>зайнятості населенняпревалюючезначенняналежитьпромисловості.Основнігалузіпромисловостізаймаєсільськогосподарськевиробництво.

>Кілія-районний центр.Населення-68,5тис. людей. УструктуріЗайнятості населенняпревалюючезначенняналежить.Основнігалузіпромисловості: (заводі,ремонтнімайстерні);харчова (>комбінати:хлібний,м'ясний,молокозавод).Головненаправленняекономіки району –виробництвосільськогосподарськоїпродукції,побутовийкомбінат,рибнегосподарство.

>Ізмаїл-районний центр.Портове місто.Населення- 80,7 тис. людей. Уструктурізайнятості населенняпревалюючезначенняналежитьпромисловості.Містопромисловий центр.Основнігалузі:харчовапромисловості,головнемісце векономіці районузаймаєсільськогосподарськевиробництво.Єдекількавищих тасередніх НЗ.

>Рені-районний центр.Портове місто.Населення-42,3 тис. людей. Уструктурі (>зайнятості населенняпревалюючезначенняналежить,ведучагалузь народногогосподарстварайоннаєсільськогосподарськевиробництво ізрозвиткомрослинництва й скотарства.Маєтьсяп’ятьпромислових йдвібудівельніорганізації.

Болград-районнийцентр.Район межувати ізРумунією.Населення-81,6тис. людей. Уструктурізайнятості населенняпревалюючезначенняналежитьсільськогосподарськомувиробництву.єдекілька фабрик йзаводів.

>Арциз-районний центр.Населення-61,8 тис. людей. Уструктурізайнятості населенняпревалюючезначенняналежить,основнігалузі:харчовапромисловості,сільськогосподарськевиробництво.

>Тарутине -районний центр.Населення-56,1тис. людей. Уструктурізайнятості населенняпревалюючезначенняналежить,основнігалузіпромисловостісільськомугосподарству.

>Сарата- >районий центр.Населення – 55,6 тис. людей. Уструктурізайнятості населенняперевалюєтезначенняналежитьпромисловості (41% відзагальноїкількостізайнятих), транспорту (7,2%),будівництву (6,3%).Місто –промисловий центр.Основнігалузі: (>Металовиробництво,виробництво вина,харчовапромисловість).

1.2.4Обґрунтування йрозрахунок числаканалів йПЦП

Кількістьканалів, щозв'язуютьобранінаселеніпункти, в основномузалежить відчисельності населення вцих пунктах й відступенязацікавленості окремих груп населення увзаємозв'язку.

>Чисельність населення вбудь-якомунаселеномупунктіможе бутивизначена напідставістатистичнихданихостанньогоперепису населення.Звичайноперепис населенняздійснюється одного разу уп'ять років, тому приперспективностіпроектування вартоврахуватиприріст населення.Кількість населення взаданомупункті й йогопідлеглихоколицях ізурахуваннямсереднього приростувизначається поформулі (1.1).

люд., (1.1)

де H>o - числомешканців под годинупроведенняперепису населення, люд.;

 -середнійрічнийприріст населення вданіймісцевості, % (>приймається 2-3)%);

>t -період,визначаємий якрізницяміжпризначеним фатальністю перспективного

>проектування й фатальністюпроведенняперепису населення,рік.Рік перспективногопроектуванняприймається на 5-10 років вперед упорівнянні ізпоточним годиною.Якщо впроектіприйняти 5 років вперед, то

 (1.2)

деtn -рікскладання проекту;

>tо -рік, доякоговідносятьсядані Але.

Уперспективікількістьабонентів, щообслуговуютьсятою чиіншою (>кінцевоюАМТС,визначаються взалежності відчисельності населення, щоМешкає взоніобслуговування. 1Приймаючисереднійкоефіцієнтоснащуваннявселеннятелефоннимиапаратамирівним 0.3,кількістьабонентів узоніАМТС

                                 (1.3)

>Використовуючиформули (1.1), (1.2) й (1.3)розрахуємочисельність населення у всіхобраних пунктах.

>Взаємозв'язокміжобранимикінцевими йпроміжними пунктамивизначається наосновістатистичнихданих,отриманихпідприємствами зв'язку запопередніпроектуванню рокта. йфактичноцівзаємозв'язкивиражають черезкоефіцієнттяжінняКТ, що, якпоказуютьдослідження,коливається в широкихмежах, від 0.1% до 12%. УпроектіКТ = 5%,тобтоКТ = 0,05.

>Враховуючице, атакож туобставину, щотелефонніканали вміжміськомув'язкумаютьпереважаючезначення,попередньонеобхідновизначитикількістьтелефоннихканалівміжобраними пунктами. Длярозрахуваннякількостітелефоннихканалів йпервиннихцифровихпотоків (>ПЦП) можнаскористатисянаближеноюформулою (1.4.).

/30           (1.4)

де До і -постійнікоефіцієнти, щовідповідаютьфіксованійдоступності йзаданимутратам,звичайновтратизадаютьсярівними 5%, тоді ДО= 1,3;= 5,6;

у -питоменавантаження,тобтосереднєнавантаження,створюване одним абонентом, у = 0,05 Ерл;

Ма й >Мв -кількістьабонентів, щообслуговуютьсякінцевимиАМТСвідповідно в пунктах А й Б.

Таким чином, можнарозрахувати числоканалів йІІЦІІ для телефонногозв’язкуміж пунктами. ІІокабельнійлініїпередачіорганізовуютьканали ііншівиди зв'язку, атакожвраховують йтранзитніканали.Розрахунки числаканалів йGWG для телефонногозв’язкуміж пунктамиприведемо втаблиці 1.2.

>Таблиця 1.1 –Кількість населення ізурахуваннямсереднього приросту


>Таблиця 1.2.Первинніцифрові потокиПЦП

>Білявка Б.Дністровський >Татарбунари >Кілія >Ізмаїл >Рені Болград >Арциз >Тарутине >Сарата >Всього
>Білявка - 5 5 2 1 4 6 4 2 4 33
Б.Дністовський - - 4 1 1 3 2 2 1 2 14
>Татарбунари - - - 1 1 4 3 3 1 1 14
>Кілія - - - - 1 3 2 4 1 1 12
>Ізмаїл - - - - - 3 3 2 4 5 17
>Рені - - - - - - 4 3 3 1 11
Болград - - - - - - - 4 1 2 7
>Арциз - - - - - - - - 1 1 2
>Тарутине - - - - - - - - - 1 1
>Сарата - - - - - - - - - - -
>Всього - 5 9 4 4 17 20 22 14 18 111
>ПЦП введеннявивода 33 19 23 16 21 28 27 24 15 18 -

1.3Вибірсистеми передач. Характеристика йтехнічніданіобраноїсистеми передач

 

1.3.1Вибірсистеми передач

>Ґрунтуючись нарозрахованійкількостіканалів,обираємоапаратурусинхронноїцифровоїієрархіїSTМ-1/4.

>МультиплексорSТМ-1/4призначений дляорганізації цифрового потокузішвидкістюпередачі155(622)Мбіт/с.працюючий поодномодовомуоптичному кабелюдовжиноюхвилі1300нм. Длякільцевих структурпобудовимережівикористовується мультиплексер ізфункцієювставки/виділення (рис 1.6),призначений для забезпечення простого доступу дотрібутарнихпотоківРDH й SDH


Малюнок 1.5 - Схемамультиплексора ізфункцієювставки/виділення

>Основнітехнічні характеристики синхронногомультиплексораSМА-1фірми «SIEMENS»приведені втаблиці 1.3.

>Таблиця 1.3 -Основнітехнічні характеристикиSMA-1фірми «SIEMENS»

>Найменуванняпоказників >Одиницявиміру >Мультиплексор5М 1
1

2

3
1Номінальнашвидкість >Мбіт/с 155,520
2Напругаелектроживлення У 40,5-75
3Споживанапотужність Вт 70-160
4Швидкістьвхіднихпотоківосновнийваріант нахвильовийопір 75Ом, 120Ом Мбіт/с 2,048

5Номінальнаамплітудаімпульса:

-симетричніз'єднувачі

-коаксіальніз'єднувачі

У

У

3±10%

2,37+10%

6Послаблення >дБ 6 при1024Гц
7Кількістьінтерфейсів на модуль >КІЛЬКІСТЬ 21
>8.Загальне числопотоків >КІЛЬКІСТЬ 63
>9.Лінійний код - >HDB 3
>10.Номінальнатривалістьімпульсу СР 244
11 .Частотасинхронізації >кГц 2048
>12.Точність установкичастотисинхронізації не гірше од.

1

13.Діапазондовжинихвилі нм 1285 - 1330
14.Енергетичнийпотенціал надовжиніхвилі 1300 нм >дБ 36
>15.Тип волокнаоптичного кабелю - >Одномодовий
>Іб.Переключення нарезервний модуль з 10
17.Переключення нарезервнулінію мс 25

1.3.2 Характеристикатранспортноїсистеми

>Досягнення Сучасноїтехнікикомутації йпередачі привели доти, щозникланеобхідність устворенні Сучасноїцифровоїтранспортноїмережі чисистеми.Транспортна система (МС) ->цеінфраструктура,поєднуючаресурсимережі, щовиконуютьфункціїтранспортування. Притранспортуваннівиконуються не лишепереміщенняінформації, але й іавтоматизоване йпрограмнекеруванняскладнимиконфігураціями (>кільцевими йрозгалуженими), контроль,оперативнепереключення таіншімережніфункції. МСє базою для всіхіснуючихпланованих служб, дляінтелектуальних,персональних йіншихперспективнихмереж, у якіможутьвикористовуватисясинхронний чиасинхроннийспособи переносуінформації.

>Транспортна системаСЦІ -органічнасполукаінформаційноїмережі йсистеми контролю йкерування SDH.НавантаженнямінформаційноїмережіСЦІможуть бутисигналиіснуючихмережПЦІ, атакожсигнали нових служб ймереж зв'язку.Аналоговісигналипопередньоперетворюються вцифрову форму задопомогоюнаявного намережіустаткування.

УінформаційніймережіСЦІчітковитримуєтьсярозподіл пофункціональних кулях.Мережамістить тритопологічненезалежних шари (>канали,тракти йсередовищепередачі), котріпідрозділяються на болееспеціалізовані шари.Кожен кулювиконуєвизначеніфункції ймає точки доступу.Вониоснащенівласнимизасобами контролю йкерування, щомінімізуєзусилля приліквідаціїаварій йзнижуєїхнійвплив наінші шари.Функції кулізалежать відфізичноїреалізаціїнижньогообслуговуючого кулі.Кожен кулюможестворюватися іудосконалюватисянезалежно.

Уінформаційніймережівикористовуютьсяпринципиконтейнернихперевезень.Завдяки цьомумережаSDНдосягаєуніверсальнихможливостейтранспортуваннярізноріднихсигналів. УтранспортнійсистеміSDНпереміщаються не самсигналинавантаження, ановіцифровіструктуривіртуальніконтейнери, у якірозміщаютьсясигналинавантаження, щопідлягаютьтранспортуванню.Мережніоперації із контейнерамивиконуютьсянезалежно відзмісту.Після доставки намісце йвивантаженнясигналинавантаженнязнаходятьвихідну форму. Томутранспортна системаSDНєпрозорою.

>Створеннямережнихконфігурацій, контроль йкеруванняокремимистанціями йвсієюінформаційноюмережеюздійснюєтьсяпрограмне йдистанційно адопомогоюсистемиобслуговування SDH.

Ушарісередовищапередачі самими великими структурамиSDНєсинхроннітранспортнімодулі (>SТМ), щопредставляють собоюформатилінійнихсигналів. Дляствореннявисокошвидкіснихлінійнихсигналіввикористовуєтьсясинхроннемультиплексуванняпотоківінформації.

 

1.3.3Структуримультиплексування SDH йРDH

>Розглянемогрупоутвореннясинхроннихтранспортнихмодулів (>SТМ).Інформація, щонадходить умережу,узгоджуєтьсязі структурами, задопомогою якіпідтримуєтьсяз'єднання. УSDНціструктуриутворюються вмережних куляхсекцій йтрактів йтранспортуютьцифрові потоки, атакожширокосмуговуінформацію. Уфункціїцих структурвходятьтакожкомпенсаціяможливихзміншвидкості й фазтранспортуючих помережі SDHцифровихпотоків.ТакакомпенсаціязабезпечуєфункціонуванняSDН яксинхронноїмережі, щодопускаєплезіохронний режим.

>Синхроннімультиплексорифірми «SIEMENS»формують потокисинхронноїцифровоїієрархії йплезіохронноїцифровоїієрархії. Намалюнку 1.7показані організація йзв'язки структурмультиплексуванняієрархійSDН йPDH.


Малюнок 1.6 -СтруктуримультиплексуванняSDН й >PDH

>Мультиплексуванняпочинається ізформування контейнера.Вхідні потокиPDHупаковуються вконтейнериSDНС-12, С-3 чиС-4відповідноплезіохронному методузрівнянняшвидкостей;кожна стандартнашвидкістьпередачіінформації потокуPDHпостійнопризначаються контейнеравизначеногорозміру.Шляхомвдавання доконтейнерів заголовка тракту (>POH) ізконтейнерівстворюютьсявіртуальніконтейнериVС-12,VС-2,VС-3 чиVС-4.ТобтоVС=РОH+C.Трактовий заголовокРОНстворюється (>ліквідується) у пунктах, у якіорганізується (>розформовується)VС, йконтролює трактміжцими пунктами. УфункціїРОН контрольякості тракту й передачааварійної таексплуатаційноїінформації.РОН трактувищого порядкумістить так самеінформацію про структуруінформаційногонавантаженняVС.Коженвіртуальний контейнерVС-12 чиVС-2генерує, разом ізвідповіднимипокажчикамиTU (>покажчикданих),трібутарниходиницюTU-12 чиТU-3. '>ІUзабезпечуєузгодженняміжмережними кулямитрактівнижчого йвищогопорядків йміститьінформаційненавантаження йТUпокажчик, щопоказуєвідступ початку циклунавантаження від початку циклуVСвищого порядку.

'>TU =ТU-покажчик +VС.


Один чикількаTU, щозаймаютьвизначеніфіксованіпозиції внавантаженніVСвищого порядку,називають «>групоютрібутарниходиниць» (>ТUG).TUGутворюється шляхомгенеруваннябайтівТU-12U-З.

Черезсвійрозмірвіртуальний контейнерVС-4можепередаватися лишебезпосередньо вцикліSТМ-1.Віртуальний контейнерVС-4 разом ізвідповіднимпокажчикомАUутворюєадміністративнуодиницюАU-4.ТобтоАU =AU-покажчик +VС.ПокажчикAUміститьрізницю фазміж цикламиSDН болеевисокого порядку йвідповіднимвіртуальним контейнеромVС-4. Один чикількаАU, щозаймаютьвизначеніфіксованіпозиції внавантаженніSТМ,називаються «>групоюадміністративниходиниць» (>АUG)ГрупаміститьодноріднийнабірблоківАU-3 чи одинАU-4.

>SТМ-Nутворюєтьсяпобайтнимз'єднаннямN-АUG йсекційного заголовкаSOH:

>SТМ-М =SOH +NxAUG.

 

1.3.4 Структура циклу модуляSТМ-1

>Розглянемологічну структуру модуляSТМ-1,представлену увигляді циклуSТМ-1 із його заголовками. МодульSТМ-1маєшвидкість 155Мбіт/с.Крімінформаційногонавантаження модульSТМ-1маєнадлишковісигнали (ВІН), щозабезпечуютьавтоматизаціюфункцій контролю,керування іобслуговування (>ОАМ) йдопоміжніфункції.Такінадлишковісигналиназиваються «заголовками». Ос-кількиSТМвикористовується вмережномушарісекцій, його заголовокназиваєтьсясекційним (>S0Н).Вінпідрозділяється на заголовкирегенераційної (RSOH) ймультиплексної (МSOН)секцій. RSОНпередаєтьсяміжрегенераторами, a МSОНміж пунктами, у якіформується йрозформовуєтьсяSTM,проходячирегенератори транзитом. RSOH -виконуєфункціїцикловоїсинхронізації, контролюпомилок,указівки порядкусінхронізуємого модуля, атакожстворюєканалипередачіданих,службового зв'язку йкористувача. МSOH –виконуєфункції контролюпомилок йстворюєканаликеруваннясистемоюавтоматичногопереключення на резерв,передачіданих йслужбового зв'язку.

Структура циклу модуляSTM-1 приведено намалюнку 1.8

ЦиклSTMмаєперіодповторення 125 мкс.Звичайно циклпредставляється увиглядідвовимірноїструктури (>матриці), форматякої: 9рядків на 270однобайтнихстовпців 9(270=2430елементів).Коженелементвідповідає одному байту (8біт)інформації йшвидкості 64кбіт/с. Весь циклSTM-1маєшвидкістьпередачірівну 64(2430=155520кбіт/с). ЦиклSTM-1складається ізтрьох групполів: полісекційнихзаголовків -регенераційноїсекції (RSOH) формату3х9байтів ймультиплексноїсекції (МSOH) формату5х9байтів; поліпокажчикаAU-4 формату1х9байтів; полікорисногонавантаження формату9х261байтів.

БлокAU-4 для переносу одноговіртуального контейнераVC-4, щомаєсвіймаршрутний (>трактовий) заголовокPOH (>лівийстовпецьрозміром 9байтів).ОсновнепризначенняРОH - забезпечитицілісність намаршруті від точкизборкивіртуального контейнера до точки йогорозбирання.

>Байти заголовкамаютьнаступнізначення:

• байтJ1 -використовується дляпередачі вциклічномурежимі 64(8бітових структур дляперевіркицілісності зв'язку;

• байтВЗ -ВІР-8 код, щоконтролюєпомилкипарності впопередньомуконтейнері;

• байтС2 -покажчик типукорисногонавантаження.Несеінформацію пронаявністькорисногонавантаження;

• байтGl -покажчик стану маршруту.Використовується дляпередачіінформації про станлінії довіддаленоготермінала (>наприклад, пронаявність чипомилокзбоїв надальньомукінці);

•F2,Z3 -байти, томожуть бутизадіянікористувачемданого маршруту дляорганізації каналу зв'язку;

•H4 -узагальненийіндикаторположеннянавантаження,використовується дляорганізаціїмультифреймов;

•Z4 - байтзарезервований дляможливогорозвиткусистеми;

•Z5 - байт оператора,зарезервований дляцілейадмініструваннямережі.

>Розглянемо структурузаголовків циклуSTM-1. ЗаголовокSOH (>малюнок 1.9)складається із двохблоків: RSOH - заголовкарегенераторноїсекціїрозміром3х9=27 байт й МSOH - заголовкамультиплексноїсекціїрозміром5х9=45 байт.

Малюнок 1.7 - Структура циклуSTM-1 йVC-4

Заголовки RSOU й MSOHмістятьнаступнібайти:

>байти А1, А1, А І, А2, А2, А2єідентифікатораминаявності циклуSTM-1 уцикліSTM-N (А 1 =11110110,А2=00101000);

-байт В1 й трибайти В2формуютьдвікодовіпослідовності,використовувані дляперевірки напарність ізметоювиявленняпомилок упопередньомуфреймі:

->BІP-8формує8-бітнупослідовність длярозміщення в В1 йВІР-24 -24-бітнупослідовність длярозміщення втрьох В2;

-байт С1визначаєзначеннятретьоїкоординати «з» -глибинуінтерлівінга всхемімультиплексуванняSTM-N;

->байтиD1-D12формуютьслужбовий каналпередачіданих DCC:D1-D3формують DCC каналрегенераторноїсекції (192Кбіт/с),D4-D12 - DCC каналмультиплексноїсекції (576Кбіт/с);

->байтиE1,Е2можуть бутивикористані длястворенняслужбовихканалів голосового зв'язку: Е1 длярегенераторноїсекції (64Кбіт/с),E2 длямультиплексноїсекції (64Кбіт/с);

-байтF1зарезервований длястворення каналупередачіданих голосового зв'язку, для потребкористувача;

->байти КІ,К2використовуються длясигналізації такеруванняавтоматичнимпереключенням насправний канал прироботі взахищеномурежимі - APS;

->байтиZl,Z2єрезервними завиняткомбіт 5-8байтівZl,використовуємих дляповідомлень про статуссинхронізації,

-байтS1 - байтSSM -cигнал маркерасинхронізації. Уньомупередаєтьсяінформація проякістьджереласинхронізації;

->шістьбайтів,позначених знаком ,можуть бутивикористані як полявизначенісередовищемпередачі;

->байти,позначенізірочками, непіддаються (навідміну відінших)процедурішифрування заголовку;

->усінепоміченібайтизарезервовані длянаступноїміжнародноїстандартизації.


 

Малюнок 1.8 - СтруктуразаголовківSOH циклуSTM-1

1.4Комплектаціяобладнання

УданомудипломномупроектівикористовуєтьсяобладнанняSM 1фірми «SIEMENS».SM 1виконуєфункціїлінійного йстанційногообладнання.УсьогоВикористовується 10SM 1, за одним внаступнихнаселених пунктахОдеса,Біляївка,Роздільна,Фрунзівка,Котовськ,Кодима, Балта,Любашівка,Ананьїв,Шіряєво.КомплектаціямультиплексораSMA 1здійснюєтьсянаступними модулями:

>E12W (>робочий) - модульвставки/виділенняпотоків 2Мбіт/с. На одномумодулі можнавиділяти до 21 потоку 2Мбіт/с,можливерезервуваннямодулів урежимі 1 +1,цей модульпризначений длянормальної роботи;

>Е12Р (>резервний) - модуль дляпереключення на резерв (захист плати);

>ОІ 155 - модульоптичноголінійного тракту. МодульОІ 155міститьдвунаправленийсинхроннийінтерфейс. Структурапотоківданих йїхніхарактеристичніпараметривідповідаютьрекомендаціїITU-TG.957 длялінійнихпотоківSTM-1зішвидкістюпередачі 155Мбіт/с. МодульОІ 155виконуєфункціїмультиплексування/демультиплексування SDH дляпотоківТU-3,TU-2 й '>I'U-12рівніAU-4. Потоки SDHможутьпередаватися взакритійформі нависокомурівні чирозосереджуватися понизькихрівнях.Необхідніфункції поточного контролю йкеруванняреалізовані для всіхрівнів.Обробка заголовка потокуSTM-1 йпереключення на резерв (захист тракту)виконуються разом ізкомутаційним полем;

>SN - модулькомутаційного поля. Ядромкомутаційного поляє неблокуємаповнодоступнаматрицятимчасовогокомутатораємністю 1008еквівалентівVC-12.Матрицяздійснює усіпереключення подкеруваннямвстроєногомікроконтролера.Усіплезіохроннісигнали котріпідключаються перед введенням укомутаторперетворюються увіртуальний контейнервідповідногорівня напідставірекомендаціїITU-T №G.709.комутаторзабезпечуєпідключеннясигналіврівнів: '>I'U-12 (2Мбіт/с),TU-2 (6,3Мбіт/с),TU-3 (34Мбіт/с) йAU-4 (140Мбіт/с). При цьомуможлива організаціянаступнихвидівз'єднань:

-однонаправлене;

-двонаправлене;

- шлейф;

- доступ дорозділення;

-віщання.

Малюнок 1.9 -Функціональна схемакомутаційного поля

>ОHА - модуль доступу до заголовка SDHпотоківSTM 1. Модуль ВОНАпідтримуєнаступніінтерфейси:

-інтерфейсиданих 64кбіт/с напідставіITU-TG.703;

-інтерфейсимовнихсигналів (>двохпроводні,чотирьохпроводні);

-комутаційне полі для прямогоз'єднаннязіслужбовими каналами;

-комутаціяконференц-з'єднанняканалівслужбового зв'язку;

-кнопковийтелефоннийапарат ізтональним набором;

-генераціявикличнихсигналів йакустичнихтональнихсигналів;

>джерелосинхронізації.УсімодулімультиплексораSMA 1маютьзагальнуфункціональнугрупуSET длясинхронізаціїмультиплексорівSMA 1. якджерелаопорнихсигналівможутьвикористовуватисянаступніджереласинхросигналів:

-зовнішнійопорнийтактовий генератор 2,048 МГц (>вхідний сигналТЗ);

-суміжнийпотікданихSTM-1 (>вхідний сигналТ1);

-потікданих 2,048Мбіт/с (>вхідний сигналT4);

-внутрішнійкварцовий генератор (>вихідний сигнал ТЕ).

яквхіднісигналиможуть бутивибрані до 6різнихзовнішніхджерел

>синхросигнала;

>UCU-C - модуль блокукерування -цеуніверсальнийпроцесор ізопераційноюсистемою UNIX, щовиконуєфункціїкеруваннясинхроннимобладнаннямSEMF йфункціїпередачіповідомленьMCF ублоцікеруваннясистемою (>SCU);

>LAD - модульлокальноїаварійноїсигналізації йжорсткого диска. МодульLAD -цечастина блокукеруваннясистемою (>SCU);найбільшважливимифункціями модуляLADєнаступніфункції:

>масовапам'ять блокуSCU назмінномужорсткому диску 2,5дюйми (>плануєтьсядзеркальнекопіювання твердого диска);

>генераціяаварійнихповідомлень йповідомлень пропомилки;

>одержанняпрограмнихаварійнихповідомлень,повідомлення проперешкоди іаварійнісигналиапаратнихзасобів від модуляUCU-C. БлоккеруванняUCU-U й модульлокальноїаварійноїсигналізації й короткого диска разомскладають блоккеруваннясистемою (>SCU). БлокSCUвідповідає закерування йпоточний контроль синхронногомультиплексора (>функціяSEMF) йпередаєінформаціюміжінтерфейсамиQD2F йQD2B (>функціяMCF).

>Кожен модуль,кріммодулівUCU-C йLAD,містить один чи двапериферійних блокикерування (>PCU).PCU -цепроцесор для контролюпристроївпередачіданих,регулюванняконфігурації й зв'язку із блокамикеруваннясистемою (>SCU) болеевисокогорівня.

Намалюнку 1.11 представленавзаємодіяописанихмодулівSMA 1.СинхроннімультиплексориSMA 1являють собоюмодульніпідстативи.Існуютьпідстативи двохтипів:

>подвійнийпідстатив, здвома рядамимодулів, максимальнакількістьвиділяємихпотоків - 252;

>одиночнийпідстатив, із однимпоручмодулів, максимальнакількістьвиділяємихпотоків - 125.

>Даним проектомпередбачаєтьсязастосування одиночногопідстатива (>малюнок 1.12.).

>ПідстативисинхроннихмультиплексорівSMA 1призначені для установкистативахETS1 ізрозмірами 600 мм ( 2200 мм ( 300 мм (ширина,висота,глибина).

>Кожен мультиплексерпостаченийпанеллюлокальноїсигналізаціїаварійнихстанів.Панельзапобіжнихавтоматівзнаходиться уверхнійчастиністативаETS1. Збоківстативапередбаченийпростір дляпідведених домультиплексоракабелів.

ПрирозробцімультиплексорівSMA 1 буливикористаніпринципидецентралізації, що дозволиловідмовитися відєдиного блокуживлення.Кожен модульміститьсвійперетворювач, щовиробляєнапруги,використовуємо модулями.Застосування такогопідходузначнозбільшилонадійність прилаштую йзменшилоспоживанупотужність.


>SТМ-1

 

>SТМ-1

 

>Тактовісигнали

Малюнок 1.10 -ВзаємодіямодулівSMA -1

 

Малюнок 1.11 –МеханічнаконструкціяSMA 1


1.5Вибір типуоптичного кабелю

>Ведуча рольудосконаленніліній зв'язкуналежитьволоконно-оптичним кабелям, що упорівняннізізвичайнимиметалевимиволодіють поручпереваг:

•високазавадозахищеність відзовнішніхелектромагнітнихполів;

великаширокосмуговість. ВОКпрацюють удіапазоні частот 1014 – 1015гц.

Усвітловомудіапазонізбільшуєтьсянесуча частота в 6-10разів.Звідси |>теоретичнозбільшуєтьсяобсягпередаваємоїінформації.Працюютьоптичнілініїзішвидкістюпередачі до 10Гбіт/с (>досліднізразки до 100Гбіт/с);

>малезагасанняенергії воптичномуволокнідозволяєістотнозбільшитидовжинурегенераційної ділянки;

•дефіцитні метали (>мідь,свинець)замінені кварцом;

>високаскритністьпередачіінформації;

>великібудівельнідовжини кабелю (2

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація