Реферати українською » Коммуникации и связь » Структурні Схеми каналів зв'язку


Реферат Структурні Схеми каналів зв'язку

>Міністерствоосвіти та науки України

>Чернівецькийнаціональнийуніверситетімені Юрія Федьковича


>Реферат

>Структурнісхемиканалівзв’язку

>Чернівці

2008


План

 

1.Структурнісхемиканалів зв'язку

2.Сигнали йперешкоди

>Висновок

>Література


1.Структурнісхемиканалів зв'язку

 

>Каналом зв'язку >прийнятоназиватисукупністьтехнічнихзасобів, щонеобхідні дляпередачіповідомлення відджерела доспоживача.Цимизасобамиєпередавач,лінія зв'язку йприймач. Канал зв'язку разом ізджерелом йспоживачемутворює систему зв'язку. >Розрізняють >системипередачідискретнихповідомлень (>наприклад, система телеграфного зв'язку) й >системипередачінеперервнихповідомлень (>системирадіомовлення, аналоговоготелебачення,телефонії й т. п.).Існуютьтакожсистемизв'язкизмішаного типу, в якінеперервніповідомленняпередаютьсядискретними сигналами,наприкладсистемиімпульсно-кодовоїмодуляції. Система зв'язкуназивається >багатоканальною, >якщо воназабезпечуєнезалежну передачудекількохповідомлень за однимспільному каналу зв'язку.

>Лінією зв'язку >називаєтьсясередовище дляпередачісигналів відпередавача доприймача. У системахелектричного зв'язку,зокрема,це парадротів, кабель чихвилевід, в системахрадіозв'язку - областьвільногопростору (>ефір), вякомурозповсюджуютьсяелектромагнітніхвилі, в системахоптичногозв’язку - областьвільногопростору чиоптоволокно.

>Специфікарізних сферзастосування систем зв'язку (системпередачіінформації)вимагаєрізногопідходу до їхньогореалізації. Системапередачіданих потелефонних каналах абсолютно не так на системукосмічного зв'язку чицифрову систему тропосферного зв'язку.Проте методівпобудови йпризначення окремихпристроївнайрізноманітніших систем багатоспільного. Цедаєможливістьрозглядатинеперервні йдискретні (>включаючицифрові)системи зв'язку зспільнихпозицій,відволікаючись відспецифіки їхнізастосування йконкретних умів роботи, щодозволяєз'ясувати рядважливихположень,характерних длябудь-якоїсистемипередачіінформації.

Каналпередачіінформації внайпростішомувипадкускладається ізпровідноїлінії зв'язкуЛЗ (мал.1, а) ізджерелаінформації І навході йприймача П навиході. Увипадкубагатоканальноїпередачі чирадіоканалудодаткововикористовуються модулятор М йдемодулятор Д (мал.1, б), увипадкупередачіцифровихсигналів -кодер До йдекодер Д (мал.1, п-р), а й увипадкунеобхідностідодатковоїобробкисигналів -обчислюючіпристрої P.S навиході (мал.1, г-ж) й Р навході (мал.1, >д-ж). При особливовисокихвимогах додостовірностіпередачіінформаціїможутьвикористовуватисяпрямі ПК йзворотні ЗКканали ізінформаційним (мал.1, е) чиобчислюючимоберненимзв'язком (мал.1, ж).

>Рис. 1.Структурнісхемиканалівпередачіінформації

Уцифрових системах дляекономнішоговикористаннялінійзв’язку, азменшеннявпливурізнихперешкод йспотвореньдискретнапослідовність, щопередається взагальномувипадкуможе бутипідданаподальшомуперетворенню вкодуючомупристрої До,якийможескладатися із рядуоперацій, щовключаютьоблік статистикивипадковоїпослідовності, щопоступає, дляусуненнянадлишковоїінформації (>статистичнекодування), атакожвведеннядодатковихелементів длязменшеннявпливуперешкод йспотворень (>перешкодостійкекодування).Крім того, у складкодуючого прилаштую взагальномувипадкуможутьвходитипристроїстатистичногоаналізудискретноїпослідовності, щопоступає,якщоїї статистиказаздалегідьневідома, атакожпристрої, щоперетворюютьдискретнупослідовність із одногоалфавіту віншій. Середперетворень навиходікодераутворюєтьсявипадковапослідовністьелементів, котра задопомогою модуляторазмінює один чидекількапараметрівсигналу-носіяінформації, щогенерується впристрої,який йогопередає.Процесзмінипараметрів сигналу –носіявідповідно дозміндискретноїпослідовностіназивається >маніпуляцією навідміну відмодуляції – длянеперервнихсигналів.Сукупністьоперацій,пов'язаних ізперетвореннямповідомлень, щопередаються,називається способомпередачі.

>Маніпульованийдискретнимповідомленням сигналвипромінюється всередовище (>лінію зв'язку),виконуючи рольпереносникаінформаціїміж пунктамипередачі й прийому. При цьомувінможепослаблюватисяіз-запоглинання йрозсіюванняенергії йспотворюватисявнаслідокзавмирання,відбиття віднеоднорідностейЛЗ,перешкод й т. п. Томупоступаючи вприймачсигналиможутьістотновідрізнятися відвипромінюванихпередавачем нелишеенергією, але й йстатистичними характеристиками йспектральним складом. Уприймачісуміш сигналу йперешкодперетворюється вдискретнеповідомлення,відповіднепереданомуповідомленню. Цеперетворенняскладається із рядуоперацій,оберненихвиконуваним впередаючійчастинісистемне.Післяфільтрації йпідсилення увиборчійчастиніприймача сигналдемодулюється,внаслідок чогоутворюєтьсядискретнапослідовність, котра виннавідповідатипослідовності навиходікодера.Повнотацієївідповідностізалежить відкоректуючиможливостейкодованоїпослідовності,рівня сигналу йперешкод, їхні статистики, характеристикдекодера й т. п.Сформована врезультатідекодуванняцифровапослідовністьпоступає доодержувачаінформації. Таким чином, вприймальнійчастинісистемипередачіінформаціїздійснюється рядоперацій,пов'язаних ізперетвореннямсигналів, щоприймаються нафоніперешкод, ввихідніповідомленнятієї чиіншоїформи.Сукупністьцихопераціїназивається способом прийому.

 

2.Сигнали йперешкоди

Передача йзбереженняінформаціїздійснюються задопомогоюсигналів; тут миобмежимосярозглядомнайбільш частовикористовуваногоелектричного сигналу.Фізичноювеличиною, щовизначаєтакий сигнал,єнапруга (чиструм), щозмінюється вчасі згідно з законом, щовідображуєповідомлення, якупередається. При цьомурозрізняютьсигналидискретні (>перервні вчасі) йнеперервні вчасі,детерміновані йвипадкові,прості йскладні. Сигналназивається буд>етерм>інованим (>регулярним),якщо йогоматематичнимпредставленнямє заданафункція години. Зінформаційної точкизоруцеозначає, що такому сигналувідповідаєвідомеповідомлення, що непредставляє дляодержувачіінтересу,оскільки суть зв'язкуполягає до того,щобпередатиодержувачуневідомійомувідомості. Отже,інформаційнісигнали йсупроводжуючі їхньогоперешкоди дляодержувачаєвипадковими (>недетермінованими).Поняттядетермінованої сигналуєвідносним:якщо длявідправникавіндетермінований, то тут дляодержувача тієї ж сигнал якщонедетермінованим,оскількиповідомлення, щопередається наприймальномукінціневідоме.Реальнісигнали, щопередаються по системах зв'язку, як правило,володіютьпоєднаннямвластивостейдетермінованих йнедетермінованихсигналів:деякіпараметри сигналуодержувачевівідомізаздалегідь, адеякі дляньогоєвипадковими.

>Випадковим сигналом >називається сигнал,математичнимописомякогоєвипадковафункція години.Між сигналами йперешкодами немаєпринциповоїрізниці.Перешкода -цетеж сигнал, але йнебажаний дляданоїсистеми чи прилаштую. Урядівипадківодне й ті жколивання дляоднієїсистемиє сигналом, аіншої -перешкодою.Наприклад,електромагнітніхвиліданоїрадіостанціїєкорисним сигналом дляданогоприймача йперешкодою дляіншого,налаштованого наіншурадіостанцію до того ждіапазоні частот.

>Прикладом простого (>елементарного) сигналуєдискретний сигнал увиглядіпосилкипостійногоструму чивідрізкугармонійногоколивання.Такий сигналнесепростуінформацію типу «так чи ані», «плюс» чи «>мінус». Сигнал, щоявляє собоюсукупністьелементарнихсигналів,називається >складеним, чи >складним. Для такихтеорії зв'язку вводитисяпоняття >бази сигналу

У =2TF,

де F -смуга частот сигналу; Т - йоготривалість.

Дляпростихсигналів У 1, дляскладних У > 1. Томупростісигнали частоназивають >вузькосмуговими, аскладні - >широкосмуговими.


>Література

1.Уолренд Дж. Телекомунікаційні і комп'ютерні мережі.Вводний курс. М.:Постмаркет, 2001. – 480 з.

2. В. Г.Олифер, Н.А.Олифер. ОсновиСетей передачі. Курс лекцій. – М.:ИНТУИТ.РУ «>Интернет-УниверситетИнформационних Технологій», 2003. – 248 з.

3. В. Г.Олифер, Н.А.Олифер.Комп’ютерние мережі. Принципи, технології, протоколи: Підручник для вузів. – СПб.: Пітер, 2003. – 864 з.

4.АгуровП.В. Послідовні інтерфейси ПК. Практика програмування. –СПб.:Петербург, 2005. – 496 з.

5.АгуровП.В. Інтерфейс USB. Практика використання коштів і програмування. –СПб.:Петербург, 2005. – 576 з.

6. А.В. Фролов,Г.В. Фролов.Модеми іфакс-модеми. Програмування для MS-DOS і Windows. – М.:Диалог-МИФИ, 1995.

7.ГнедовГ.М. Контроль апаратури передачі. М.: Радіо і зв'язок. 1981.

8.ЖураковськийЮ.П., Полторак В.П.Теоріяінформації такодування:Підручник. – До.:Вища шк., 2001. – 255 з.

9. Гук М.Аппаратние кошти IBM PC: Енциклопедія. – СПб.: Пітер, 2001. – 928 з.


Схожі реферати:

Навігація