Реферати українською » Коммуникации и связь » Сучасний радіозв'язок та Його застосування в різніх галузях народного господарства та військовій справі


Реферат Сучасний радіозв'язок та Його застосування в різніх галузях народного господарства та військовій справі

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВОАГРАРНОЇПОЛІТИКИ

>Вищийдержавнийнавчальний заклад

«>Херсонського державного аграрногоуніверситету»

>СКАДОВСЬКИЙТЕХНІКУМ.

>ФАКУЛЬТЕТАГРАНОМІЯ.

>Спеціальність: 5,09010103 «>Технологіявиробництва йпереробкипродуктіїрослинництва»

>РЕФЕРАТ

 

сучаснийрадіозв'язок та йогозастосування врізнихгалузях народногогосподарства тавійськовійсправі

>Виконав студент 1-Анавчальноїгрупи:

Трифонов В.О.

>Перевіриввикладачвищоїкатегорії:

>Пасічник В.М.

>Антонівка 2009


План

1.Радіозв’язок

>Радіохвилі

>Радіорелейнийзв'язок

>Радіочастотний ресурс

2.Радіо

3.Радіотелеграфнийзв'язок

Абетка Морзе

4.Супутниковийзв'язок

>Ku-діапазон тасупутниковетелебачення

GPS

5. Wi-Fi

6. Bluetooth

7.Цифровийзв'язок

8.Стільниковийзв'язок

3G

2G

GSM

GPRS

EDGE

>CSD

9.Третяінформаційна революція


>Радіозв’язок —різновид зв'язку, укотромуносіємінформаціїєрадіохвилі.

>Радіохвилі —діапазонелектромагнітниххвиль іздовжиноюхвилі м. Уекспериментах Герца (1888 р.)вперше булиодержаніхвилі іздовжиноюкількадесятківсантиметрів. У 1895-99 Про. Поповвпершевикориставрадіохвилі длябездротовогозв`язку. Зрозвиткомрадіотехнікирозширявся йчастотнийдіапазонхвиль, щоможуть бутизґенеровані чисприйнятірадіоапаратурою. Уприродііснують йприродніджереларадіохвиль у всіхчастотнихдіапазонах.Наприклад такимджереломможе бутибудь-якенагрітетіло.Такожрадіохвиліможутьгенеруватисядеякимиприроднимиявищами (>блискавка) чикосмічнимиоб`єктами (>нейтроннізірки).

>Використовуютьсярадіохвилі задлявласне радіо але й і длялокації,дослідженнякосмічнихоб`єктів,дослідженнясередовища, вякому смердотіпоширюються, й врадіометеорології.

>Частотнасітка,використовуєма урадіозв'язку,поділяється надіапазони:

>Довгіхвилі (ДХ-2) —f = 150—450кГц (> = 2000—670 м)

>Середніхвилі (СХ) —f = 500—1600кГц (> = 600—190 м)

>Короткіхвилі (>КХ) —f = 3-30 МГц (> = 100-10 м)

>Ультракороткіхвилі (>УКХ) —f = 30 МГц — 300 МГц (> = 10-0,01 м)

Узалежності віддіапозонарадіохвилімають своїособливості тазакониросповсюдження:

ДХ-2 сильнопоглинаютьсяіоносферою,основнезначеннямаютьприземніхвилі, котріросповсюджуються,огинаючи землю.Їхінтенсивність в мірувіддалення відпередавачазменшується порівняношвидко.

СХ сильнопоглинаютьсяіоносферою усунь, район їхнього діївизначаєтьсяприземноюхвилею,ввечері добровідбиваюються відіоносфери й район діївизначаєтьсявідбитоюхвилею.

>КХрозповсюджуютьсявиключновідбиттям відіоносфери, томунавколопередавачаіснує т. зв. мертва зона. У денькращерозповсюджуються болеекороткіхвилі (30 МГц),вночі — болеедовгі (3 МГц).Короткіхвиліможутьрозповсюджуватися навеликівідстані прималійпотужностіпередавача.

>УКХрозповсюджуються відеальнихумовах попрямій яксвітло. ПрипроходженніУКХ черезіонізовані ділянкиатмосфери (>грозоваактивність,магнітнібурі наСонці)вонизазнаютьменшихвтрат йрадіозвязокможевідбуватися набільшівідстані.

>Росповсюдженнярадіохвиль відджерела доприймачаможевідбуватисядекількомашляхамиодночасно.Такеросповсюдженнямаєназвубагатопроміневістю. якнаслідокбагатопроміневості тазмінипараметрівсередовища,виникаютьзавмирання (анг.fading) — змінурівняотримуємого сигналу учасі. Прибагатопроміневості змінурівня сигналувідбуваєтьсявнаслідокінтерференції,тобто уточці прийомуелектромагнітне полієсумоюзміщених учасірадіохвиль одного і того ж сигналу.

>Класифікація задовжиною

>Радіохвилідовжиною 100–10 км (частота 3–30кГц) тадовжиною 10–1 км (частота 30–300кГц)називаютьсянаддовгими (>НДХ) тадовгими (ДХ-2)хвилями,розповсюджуються увільномупросторівздовжповерхні землі й усунь йвночі й малопоглинаються водою. Тому їхнівикористовують,наприклад, длязв’язку ізпідводнимичовнами (>наддовгіхвилі). Однак, смердоті сильнослабшають в мірувіддалення відпередавача, й томупередавачіповинні бутидужепотужними.

>Хвилідовжиною 1000–100 м (частота 0,3–3 МГц), такзванісередніхвилі (СХ), усунь сильнопоглинаютьсяіоносферою (>верхнім кулеюатмосфери, щомаєвеликуконцентраціюіонів) ташвидкослабшають, коливночііоносфера їхнівідбиває.Середніхвилівикористовують длярадіомовлення,причому усунь можначутилишеблизькорозташованістанції, авночі –ще ідужевіддалені.

>Хвилідовжиною 100–10 м (частота 3–30 МГц), такзванікороткі (>КХ),надходять доантениприймача,відбиваючись відіоносфери,причому усунькращевідбиваютьсякоротші, авночі –довші із них. Для такихрадіохвиль можнастворюватиантенипередавачів, яківипромінюютьелектромагнітнуенергію спрямоване,фокусуютьїї увузькийпромінь, й таким чиномзбільшуватипотужність сигналу, щонадходить доантениприймача. На короткиххвилях працюєбільшістьстанційрадіозв’язку –суднових,літакових таін., атакож багатостанційрадіомовлення.

>Радіохвилідовжиною 10м–0,3 мм (частота 30МГц–1ТГц), щоназиваютьсяультракороткими (>УКХ), невідбиваються й непоглинаютьсяіоносферою, але вкшталтсвітловихпроменів,пронизуютьїї йвідходять у космос. Томузв'язок наУКХможливийлише на такихвідстанях, колиантенаприймача «>бачить»антенупередавача,тобто коли немаєнічогоміжантенами, що могло бзаступати шляхцимхвилям (гора,будинок,опуклість землі таін.). Тому,УКХвикористовують в основному длярадіорелейногозв’язку,телебачення,супутниковогозв’язку, арадіолокації.

>Радіорелейнийзв’язок —радіозв’язок полінії,утвореноюланцюжкомприймально-передавальних (>ретрансляційних)радіостанцій.Наземнийрадіорелейнийзв'язокздійснюєтьсязвичайно надеци- йсантиметровиххвилях.Антенисусідніхстанційзвичайнорозташовують умежахпрямоївидимості, боцесамий надійнаваріант. Для збільшеннярадіусавидимостіантен їхнівстановлюють якнайвище — на щоглах (>вежах)висотою 70-100 м (>радіусвидимості — 40-50 км) й нависокихбудівлях.

>Граничнимвипадком цогопідходуєсупутниковийзв’язок — уній ретрансляторвинесений на максимальноможливувисоту (десяткитисячкілометрів!), й взоні йоговидимості —майже половинаЗемноїкулі!Довжинаназемноїлініїрадіорелейного зв'язку — до 10000 км,ємність — додекількохтисячканалів.

>Глобальнамережарадіорелейного зв'язку активнорозверталася в СРСР 70-х рр. (>оскількице на багатопорядківдешевше, ніжкабельнілінії, особливо вумовахвеличезнихпросторів ізнерозвиненоюінфраструктурою;високої жшвидкостіпередачіінформації тодіще не булипотрібні), йретранслятори можназнайти практично дезавгодно — набудь-якомувисотномубудинку чипіднесенні іуздовжбудь-якоїтранспортної (особливо —залізничної)магістралі.Пізніше наїїоснові (якмагістральноїмережі)будуваласямережа стільниковогозв’язку, особливо врегіонах.

>Радіочастотнийресурс -цечастинарадіочастотного спектру,придатна дляпередаваннята/абоприйманняелектромагнітноїенергіїрадіоелектроннимизасобами й якоїможливовикористовувати дляпоширеннябудь-якоїінформації на територї України та заїї межамивідповідно в Україну таміжнародного права, але ввиділених для Україничастотно-орбітальних позиції.

>Радіочастотний спектр, на свійчергу,визначається якбезперервнийінтервалрадіочастот невищий за 3ТГ (3000 ГГц).Радіочастота –цеелектромагнітнахвиля упросторі без штучногоспрямовуючогосередовища ізпевнимноміналомчастоти умежахрадіочастотного спектру.

(>Стаття 1 Закону України "Прорадіочастотний ресурс України" уредакції від 24червня 2004 року)

>Відповідно доДеклараціїкерівних засідоквикористаннямовлення черезсупутники длявільногопоширенняінформації,розвиткуосвіти йрозширеннякультурнихобмінів (Париж, 15 листопаду 1972 року) й год. 2 ст. 44СтатутуМіжнародного союзуелектрозв’язку,радіочастоти йорбітагеостаціонарнихсупутниківєобмеженимиприродними ресурсами, що належати всім народам й їхнівикористаннярегулюєтьсяКонвенцієюМіжнародного союзуелектрозв’язку таїї Регламентомрадіозв’язку. СтатутМіжнародного союзуелектрозв’язку йКонвенціяМіжнародного союзуелектрозв’язку (Женева, 22грудня 1992 року)ратифіковані Законом України від 15 июля 1994 року.

>Положенняміжнародно-правовихактіввідображені у п. 4Концепціїрозвиткузв’язку України до 2010 року,затвердженоїпостановоюКабінету міністрів України від 9грудня 1999 року № 2238, згідно ізяким,радіочастотний ресурсєобмеженимприродним ресурсом,ефективністьвикористанняякоговпливає наекономічне становище країни та на стандовкілля.

>Радіо —ділянка науки ітехніки,пов'язана ізпередаванням навіддальелектромагнітнихколиваньвисокоїчастоти —радіохвиль, іздопомогоюякогоздійснюєтьсязокремарадіомовлення — передача через радіосигналів,мови,музики длянеобмеженоїкількостіслухачів.

>Радіовикористовується в Україні длярадіотелеграфічного зв'язку із 1902. Початківрадіомовленняприпадають на 1924, коли уХаркові, через 4 рокта после того, якпочалидіяти4-кіловатнірадіостанції вМоскві,Ленінграді іКазані,розпочаторадіопересилання черезмалопотужніпередавачі.Першіпотужнірадіостанції булизбудовані уХаркові іКиєві 1925Московськимакціонернимтовариством для широкогомовлення по радіо.Згодомпосталирадіостанції вОдесі,Дніпропетровську,Донецьку таіншихмістах. Введено удію 1927Харківська «РМ 4» (>Радиовещательная станція 4) бувчетверта запотужністю вусьому СРСР. 1941найпотужнішоюдовгохвильовоюрадіостанцією УРСР бувКиївська («РМ 84»),призначенатакож дляпропагандивнихпересилань за кордон.

Абетка Морзе (>телеграфна абетка) —назване заім'ямрозробникаСемюела Морзевідтворенняграфічнихзнаківкомбінацієюкрапок й тирі.

>Російськийалфавіт >Латинськийалфавіт Код
 А A · –
 Б B – · · ·
 У W · – –
 Р G – – ·
 Д D – · ·
 Є E ·
 Ж V · · · –
 З Z – – · ·
 І I · ·
 >Й >J · – – –
 До K – · –
 Л L · – · ·
 М M – –
 М N – ·
 Про >O – – –
 П >P · – – ·
 Р R · – ·
 З P.S · · ·
 Т T
 У U · · –
 Ф F · · – ·
 Х H · · · ·
 Ц З – · – ·
 Ч – – – ·
 Ш – – – –
 Щ >Q – – · –
 И Y – · – –
 >Ь X – · · –
 Еге · · – · ·
 Ю · · – –
 Я · – · –
>Цифри та знаки Код

 

 1 · – – – –

 

 2 · · – – –

 

 3 · · · – –

 

 

 5 · · · · ·

 

 6 – · · · ·

 

 7 – – · · ·

 

 8 – – – · ·

 

 9 – – – – ·

 

 0 – – – – –

 

 , · – · – · –

 

 · · · · · · ·

 

 ; – · – · –  ' · – – – – ·  : – – – · · ·  ( ) – · – – · –  ? · · – – · ·  ! – – · · – –  – – · · · · –  / – · · – ·

>Супутниковийзв'язок — один ізвидіврадіозв'язку,заснований навикористанніштучнихсупутників землі на якізмонтованіретранслятори.Супутниковийзв'язокздійснюєтьсяміжземнимистанціями, котріможуть бути якстаціонарними, то ймобільними.

Ос-кількисупутниковийзв'язокєрадіозв'язком, дляпередачі черезсупутник сигнал винен бутипромодульованим.Модуляціявідбувається наземнійстанції.Модульований сигнал переноситися напотрібну частоту,підсилюється танадходить напередавальнуантену.

>Звичайний (>нерегенеративний)супутник,прийнявши сигнал відоднієїназемноїстанції, переносити його наіншу частоту,підсилює іпередаєіншійназемнійстанції. Усупутникуможе бутикільканезалежнихканалів, щоздійснюютьціоперації,кожний із які працює впевномудіапазоні частот (>ціканалиобробкиназиваютьсятранспондерами).

>Регенеративнийсупутникдемодулюєприйнятий сигнал тазновумодулює його.Завдяки цьомупомилкивиправляються два рази: насупутнику та наприйомнійземнійстанції.Недоліком цого методуєскладність,високавартістьсупутника та наземногообладнання.

>Ku-діапазон —діапазон частотсантиметровиххвиль.Використовується всупутниковомутелебаченні.ЧастотиKu-діапазонурозміщені вмежах від 10,7 до 12,75 ГГц. Длясупутниковоготелебаченнявикористовуються дваосновнихдіапазона:Ku-діапазон (10.7 —12.75ГГц) йC-діапазон (3.5 —4.2ГГц).Європейськісупутникитранслюютьпереважно вKu-діапазоні.Російські таазіатськісупутникизазвичайтранслюють вобохдіапазонах.

>Ku-діапазонумовноподілений втричіпіддіапазони:

першийдіапазон (>10.7-11.8ГГц) —FSS-діапазон;

Іншийдіапазон (>11.8-12.5ГГц) —DBS-діапазон;

>Третійдіапазон (>12.5-12.75ГГц) —використовуєтьсяфранцузькоюфірмою Telecom.

>Супутниковетелебачення — системапередачітелевізійного сигналу відпередавального центру доспоживача черезштучнийсупутник землі,розташований нагеостаціонарнійнавколоземнійорбіті надекватором.

>Стандартна система дляприйманнясупутниковихканалівскладається зсупутниковоїантени, кронштейна (>кріпленняантени достіни чидаху), конвертера, кабелю іресивера (>супутниковогоприймача).

>Молнія-1 (ріс.Молния-1) —серіяштучнихсупутників землі,запущених в СРСР нависокуеліптичнуорбіту для зв'язку через космос. першийсупутник запущено 23 апреля 1965,другий — 14жовтня 1965,третій — 25 апреля 1966,четвертий — 20жовтня 1966,п'ятий — 25жовтня 1967.Основна позначка запуску —здійснення передачпрограмтелебачення й далекогодвосторонньогобагатоканального телефонного,фототелеграфного й телеграфного зв'язку.


GPS,Системаглобальногопозиціонування (анг. GlobalPositioning System) —сукупністьсупутників,обладнанихрадіочастотнимприймально-передавальнимобладнанням тазапущених назамовлення військовоговідомства —УправлінняОборони США, щовикористовуються длявизначеннярозташуванняоб'єкта наповерхні землі под годинунаведення ракет націль такоординаціїпересуванняпідрозділівавіаційного,морського й наземногобазування.

>Військовевідомство США дозволилоцивільнимкористувачамвикористаннясистеми ізменшоюточністю.ВикористовуючиGPS-приймач, можна точновизначити йогопозицію наповерхні землі. Насьогодніокрімприймачівспеціальногопризначеннявипускаютьсяприлади,вмонтовані внаручнігодинники,сотові інтернет-телефонії,ручнірадіостанції, задопомогою яких, можнаорієнтуватись намісцевості.Їхвикористовуютьальпіністи,рятівники,туристи.

Рух GPSсупутників землі, наша планета самаобертається.Зауважте, що за годинукількістьвидимихсупутників дляпевної точкиповерхнірізне (для приклада взято 45°пн.ш.)


Принцип дії

GPSприймачобчислюєвласнеположеннявимірюючи годину, коли було б послано сигнал з GPSсупутників.Коженсупутникпостійнонадсилаєповідомлення, вякомуміститьсяінформація про годинувідправкиповідомлення, точкуорбітисупутника, ізякої було бнадісланоповідомлення (>ефемеріс), тазагальний стансистеми йприблизніданіорбіт всіхіншихсупутниківугрупуваннясистемиGPS(альманах).Цісигналирозповсюджуютьсязішвидкістюсвітла увсесвіті, та зтрохименшоюшвидкістю через атмосферу.Приймачвикористовує годинуотриманняповідомлення дляобчисленнявідстані досупутника,виходячи ізякої, шляхомзастосуваннягеометричних татригонометричнихрівняньобчислюєтьсяположенняприймача[1].Отриманікоординатиперетворюються в болеенаочну форму,таку як широта тадовгота, чиположення накарті, тавідображаєтьсякористувачеві.

Ос-кільки дляобчисленняположеннянеобхідно знаті годину ізвисокоюточністю,необхідноотримуватиінформацію з 4-х чи понадсупутниківзадляусуненнянеобхідності внадточномугодиннику.Іншими словами, GPSприймачвикористовуєчотирипараметри дляобчисленнячотирьохневідомих: x, y,z таt.

Удеяких окремихвипадкахможе бутинеобхідноюменшакількістьсупутників.Якщозаздалегідьвідома одназмінна (>наприклад,висота надрівнем морячовна вокеанідорівнює 0),приймачможеобчислитиположеннявикористовуючидані ізтрьохсупутників.Також, напрактиці,приймачівикористовуютьрізнудопоміжнуінформацію дляобчисленняположення ізменшоюточністю вумовахвідсутностічотирьохсупутників.


Wi-Fi, >WiFi (від анг.WirelessFidelity) -торгова марка, щоналежить Wi-FiAlliance.Загальновживананазва для стандартубездротового (радіо) зв'язкупередачіданих,якийоб’єднуєдекількапротоколів таґрунтується насімействістандартів IEEE 802.11 (Institute ofElectrical andElectronicEngineers -міжнародна організація, щозаймаєтьсярозробкоюстандартів у сферіелектроннихтехнологій).Найбільшвідомим тапоширеним насьогоднішній деньє протокол IEEE 802.11b, щовизначаєфункціонуваннябездротовихмереж.

>Наявність Wi-Fi-зон (>точок)дозволяєкористувачупідключитися до точки доступу (>наприклад, доофісної,домашньої чипублічноїмережі), атакож підгримуватиз'єднаннядекількохкомп'ютерівміж собою.

>Максимальнадальністьпередачі сигналу утакіймережіскладає 100метрів,однак навідкритіймісцевості вонаможедосягати до 300-400 м.

>Окрім 802.11bщеіснуєбездротовий стандарт802.11a,якийвикористовує частоту 5Ггц тазабезпечуємаксимальнушвидкість 54Мбіт/сек., атакож802.11g, що працює начастоті 2,4Ггц йтакожзабезпечує 54Мбіт/сек.Крім цого,наразіведетьсярозробка стандарту802.11n,який умайбутньомузможе забезпечитишвидкості до 320Мбіт/сек.

ЯдромбездротовоїмережіWiFiє так кликана точка доступу (>Access Point), котрапідключається доякоїсьназемноїмережевоїінфраструктури (каналамІнтернет-провайдера) тазабезпечує передачурадіосигналу.Зазвичай, точка доступускладається зприймача,передавача,інтерфейсу дляпідключення додротовоїмережі тапрограмного забезпечення дляобробкиданих.Навколо точки доступуформуєтьсятериторіярадіусом 50-100метрів (>їїназиваютьхот-спотом чизоноюWiFi), наякій можнакористуватисябездротовоюмережею.

Ащобпідключитися до точки доступу тавідчути усіперевагибездротовоїмережі,власник ноутбука чимобільного прилаштую зWiFi адаптером,необхідно простопотрапити врадіусїї дії.Усі дії звизначення прилаштую таналаштуваннямережібільшістьопераційних системкомп’ютерів тамобільнихпристроївпроводятьавтоматично.Якщокористувачодночаснопотрапляє вдекількаWiFi зон, топідключенняздійснюється до точки доступу, щозабезпечуєнайсильніший сигнал.

 

Bluetooth (анг. Bluetooth) —цетехнологіябездротового зв'язку,створена у 1998роцігрупоюкомпаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba.

У годину розробки вобласті Bluetoothведутьсягрупою анг. Bluetooth SIG (анг.SpecialInterest Group), доякоївходятьтакож Lucent, Microsoft таіншікомпанії,чия діяльністьпов'язана ізмережнимитехнологіями.Основнепризначення Bluetooth - забезпеченняекономного (із точкизоруспоживаногоструму) й дешевогорадіозв'язкуміжрізноманітними типамиелектроннихпристроїв, таких якмобільні інтернет-телефонії тааксесуари перед тим,портативні танастільнікомп'ютери,принтери таінші.Причому,великезначенняприділяєтьсякомпактностіелектроннихкомпонентів, щодаєможливістьзастосовувати Bluetooth у малогабаритнихпристрояхрозміром ізнаручнийгодинник.

>Інтерфейс Bluetoothдозволяєпередавати як голос (>зішвидкістю 64Кбіт/сек), то йдані. Дляпередачіданихможуть бутивикористаніасиметричний (721Кбіт/сек в одному напрямі й 57,6Кбіт/сек віншому) тасиметричний (432,6Кбіт/сек вобохнапрямках)методи.Працюючи начастоті 2.4 ГГц,прийомопередавач (>Bluetooth-чіп)дозволяєвстановлюватизв'язок умежах 10 чи 100метрів. Устандарті Bluetoothпередбаченешифруванняданих, щопередаються ізвикористанням ключаефективноїдовжини від 8 до 128біт йможливістювиборуодносторонньої чидвосторонньоїаутентифікації.Додатково, дошифрування нарівні протоколу,може бутивикористаношифрування напрограмномурівні.

>Назва Bluetooth скидатися відпрізвищасередньовічного короляДанії Гаральда IСинєзубого (>норв.HaraldBltann). Гаральдвмівпосадити застілпереговорівворогуючі партії,домовляючись ізкожноюпартієюокремо, томуназва Bluetooth сталавідповіднимім'ям длятехнології, щодозволяєрізнимпристроямспілкуватися один із одним.Використовуючи Перші Літериімені короля (>руни B та H) укомбінації,створено і логотиптехнології.

 

>Цифровийзв'язок — областьтехніки,пов'язана ізпередачеюцифровихданих навідстань.

У годинуцифровийзв'язокповсюдновикористовуєтьсятакож й дляпередачіаналоговихсигналів, котрі дляцієї метиоцифровуються.

>Сучаснісистеми цифрового зв'язкувикористовуютькабельні (у томучисліволоконно-оптичні),супутникові,радіорелейні йіншілінії зв'язку.

>Технології цифрового зв'язку:

>Модуляція —перетворенняданих велектричний сигнал.Залежно відсередовищапередачізастосовуєтьсяімпульсна чисмуговамодуляція.

>Імпульснамодуляціязастосовується припередачі сигналу кабелем (у томучисліволоконно-оптичному) на порівняноневеликівідстані. При цьому символ, як правило,представляєтьсядеякимрівнемнапруги.Існуєдекількакодуваньімпульсноїмодуляції.Обмеження навідстаньпередачі привикористанніімпульсноїмодуляції припередачіінформації поелектричному кабелюпов'язано ззвуженнямсмугипропускання кабелю призбільшенні йогодовжини.

>Смуговамодуляціязастосовується як припередачіданих поелектричному кабелю, то й прирадіозв'язку. Присмуговіймодуляції символєвідрізкомсинусоїдального сигналу іздеякими параметрами.Модульований сигналєквазігармонійним йпредставимо увигляді

>s(t)=А(t)cos(?0t + ?(>t))=I(t)cos?0t +Q(t)sin?0tВидисмуговоїмодуляції, що частовикористовуються:частотнаманіпуляція,фазоваманіпуляція,амплітуднамодуляціяквадратури.

>Завадостійкекодування

>Будь-яка система зв'язкусхильна діїшумів йспотворень, котріможуть привести до неправильного прийому сигналу. Дляборотьби ізвиникаючими при цьомупомилками в сигнал вводитисяспеціальним чиномсконструйовананадмірність щодозволяєприймаючійсторонівиправитидеякукількістьпомилок.Існує великакількістьперешкодостійкихкодів, щорозрізняютьсянадмірністю йвиправляючоюздатністю.

>Основнікласиперешкодостійкихкодів:Блоковікоди,перетворюючіфіксовані блокиінформаціїзавдовжки досимволів (>цісимволиможутьвідрізнятися від тихий, щовикористовуються примодуляції) в блокизавдовжки nсимволів. При цьомудекодування шкірного блоку проводитисяокремо йнезалежно відінших.Прикладиблоковихкодів:кодиХеммінга,кодиБЧХ,кодиРида-Соломона.Сверточниєкодипрацюють ізбезперервним потокомданих,кодуючи їхнього задопомогоюрегістрівзсуву ізлінійнимзворотнимзв'язком.Декодуваннясверточнихкодів проводитися, як правило, задопомогою алгоритмуВітербі.

>Ущільнення

>Підущільненнямрозуміють методрозділенняпропускноїздатності каналу дляпередачідекількохцифровихпотоків.Основнівидиущільнення:Частотнеущільнення, приякомукожнийцифровийпотікпередається всвоєму частотногодіапазоні;Тимчасовеущільнення, приякому закожним цифровому потокомрезервуєтьсячасовийінтервал дляпередачіданих, званьтаймслотом.

>Стільниковий телефон

>Стільниковийтелефон —малогабаритнийкишеньковийтелефоннийапаратстільникового зв'язку.

>Стільниковийтелефон —мобільнийкомунікаційнийпристрій, щовикористовуєкомбінаціюрадіопередачі йтрадиційноїтелефонноїкомутації дляздійснення телефонного зв'язку на територї (>зонипокриття), щоскладається із «>сотів», щооточуютьбазовістанціїстільниковоїмережі.

У наше годинустільниковийзв'язок —найпоширенішазі всіхвидівмобільного зв'язку, томузазвичаймобільним телефономназиваютьстільниковий телефон,хочамобільними телефонамикрімстільниковихєтакожсупутникові інтернет-телефонії,радіотелефони йапаратимагістрального зв'язку.


Історія

У 1947роцідослідницькалабораторія BellLaboratories (що належалакомпанії AT&T)виступила ізпропозицієюстворитимобільний телефон.

У 1973році буввипущенийперший прототип портативногостільникового телефону — MotorolaDynaTAC.Вважається, щопершийдзвінок бувзроблений 3 апреля 1973 року, коливинахідник,співробітник MotorolaМартін Купер (>en:MartinCooper)подзвонив конкурентові із AT&TДжоєлюЕнгелю (>en:JoelEngel).DynaTACваживблизько 1.15 кг тамаврозміри22,5х12,5х3,75 див. На йогопереднійпанелі було брозміщено 12клавіш, із них 10цифрових тадві длявідправкивизову тазакінченнярозмови. УDynaTAC-а не було б дисплея та не було бніякихдодатковихфункцій. Урежиміочікуваннявінмігробити до максимально восьми часів, врежиміразмовиблизькогодини (поіншимданим 35хвилин),заряджати його доводилосятрохи понад 10 часів. До 1983 року, було бстворено 5прототипівDynaTac.

1981-го вякостієдиного стандарту дляШвеції,Фінляндії,Норвегії,Данії,Ісландії таСаудівськоїАравії бувприйнятий NMT-450 (>Nordic MobileTelephone) ізробочою частотою 450 МГц.

>Мартін Куперрозробник одного ізпершихмобільнихтелефонів

13червня 1983 року наринок Америки вступившипершийсерійниймобільний телефон.Пристрій подназвоюDynatac8000xвиробництвакомпанії Motorolaваживмайже 800 р, айгогдовжинаскладала 33 див.Акумулятортримаввсьогопівгодини прирозмові, ацінаскладаламайже 4000доларів. [1]

У 1989році буввипущениймобільний телефон MotorolaMicroTAC,мікрофонякоговміщувався увідкиднійкришці (>фліпі).

У 1990році СШАзатвердженоновийнаціональний стандарт цифрового зв'язкуIS-54 (D-AMPS).

У 1990році СШАQualcomm вуходосліджень нового виду зв'язку, заснованого натехнології кодовогорозділеннясигналів почастоті, — CDMA (>CodeDivision MultipleAccess).

9вересня 1991 вРосіїзявивсяперший операторстільникового зв'язку набазітехнології NMT-450 — ЗАТ «Дельта телеком».Ціна телефонуMobira -MD 59NB2 (>вагоюблизько 3 кг) ізпідключеннямскладалаблизько 00.Хвилинарозмовикоштувалаблизько . За Першічотири рокта роботи «Дельта телеком»підключило 10 000абонентів.

У 1992 вНімеччині запущено вкоммерційнуексплуатацію система зв'язку наосновітехнології GSM.

У 1992році в Україністворенозявивсяпершиймобільний оператор ЗАТ «>УкраїнськийМобільнийЗв'язок».

У 1993створенопершиймобільний телефон ізвбудованимгодинникомBenefonBeta.

1995-го вКитаїзарапрацювалаперша в світі система зв'язку стандарту CDMA (IS-95)

У 1996році буввипущенийпершиймобільний телефон вформ-факторі «>розкладушка» — MotorolaStarTAC.

У 1996випущено NokiaCommunicator, щовключав у собі широкий, спектрфункцій,серед які факс таелектроннапошта.

У 1997випущениймобільний телефон PhilipsSpark, щомігпрацювати 350 часів безпідзарядки.

У 1997першиймобільний телефон ізкольоровимекраном SiemensS10

У 1998з'явивсяпершиймобільний телефон ізсенсорнимдисплеєм —SharpPMC-1Smart-phone.

У 1999-мувипущеномобільний телефон ізпідтримкоютехнології WAP — Nokia 7110.

У 1999-мувипущеномобільний телефон ізможливістювикористання двох SIM-картBenefonTwin+.

У 1999-мупершийсотовий телефон вформ-факторіслайдер SiemensSL10

2000-гороціпершиймобільний телефон ізпідтримкоютехнології Internet Times (Swatch) — EricssonT20.

2000-гороціпершиймобільний телефон, щомавGPS-приймач —BenefonESC.

2000-гороціяпонськакомпаніяSHARPспільно із оператороммобільного зв'язкуJ-Phoneвипустила Першісотові інтернет-телефонії ізвбудованоюфотокамерою.

2000-гопершиймобільний телефон ізMP3-плеєром

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація