Реферати українською » Коммуникации и связь » Інформаційні системи й технології підприємства


Реферат Інформаційні системи й технології підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

 

Кафедра прикладної математики


[email protected]

 

Контрольна робота

із дисципліни “Інформаційні системи

й технології підприємства”

студента -го курсу -ї групи

спеціальності “Економіка підприємства”

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач:

 

 

 

 

РІВНЕ - 2004

 

ЗМІСТ

 

сторінка

 

1.         Системи та їхнього класифікація........................................................................ 3

2.         Методи класифікації економічної інформації ........................................ 5

3.         Принципи побудови управлінських інформаційних систем ............... 7

Література ............................................................................................................... 10


Номер залікової книжки –

Варіант – .


1. Системи та їхні класифікація.

Призначення інформаційних систем (ІС) в економіці – це автоматизація розрахунків, под якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних завдань. Для цого розробляються й впроваджуються такі види забезпечення: правове, інформаційне, програмне, математичне, методичне, організаційне, технічне, лінгвістичне та ергономічне.

сучасний етап розробки ІС в економіці країни характеризується створенням ІС нового покоління, до які належати експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи з штучним інтелектом. Основою створення таких систем є децентралізація структури ІАСУ та організація розподільної обробки інформації. Технічною передумовою створення таких систем є значне поширення ПЕОМ. Організаційною передумовою виникнення таких систем стали процеси децентралізації управління, що відбуваються в стране. Структурно смердоті реалізуються у вигляді мереж обчислювальних машин чи мереж АРМ.

Класифікація систем.

ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характе ром та обсягом розв'язуваних завдань та іншими ознаками (рис. 1).Рис. 1. Ознаки класифікації ІС

Державні ІС призначені для вирішення найважливіших народногосподарських проблем країни. На базі обчислювальних, комплексів та економіко-математичних методів складають перспективні та поточні плани розвитку країни, розробляють державний бюджет та контролюють його виконання тощо. Центральне місце в мережі державних ІС займає автоматизована система державної статистики (АСДС), Яка є основним джерелом статистичної інфор мації й необхідна для функціонування державних та регіональних ІС. АСДС взаємодіє із автоматизованою системою планових розрахунків (АСПР) Міні стерства економіки України, автоматизованою системою фінансових розра хунків (АСФР) Міністерства фінансів, автоматизована система обробки ін формації із цін (АСОІ цін), автоматизована система обробки науково-технічної інформації (АСО НТІ) тощо.

Територіальні (регіональні) ІС призначені для управління адміні стративно-територіальним регіоном. Ці системи виконують роботи із обробки інформації, котра необхідна для реалізації функцій управління регіоном, формування звітності та видачі оперативних даних місцевим й керівним державним та господарським органам.

Галузеві ІС призначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Сфери застосування — промислова, непромислова, наукова.

ІС управління підприємствами (АСУП) — це системи з застосуванням сучасних засобів автоматизованої обробки даних, економіко-математичних та інших методів для розв'язування завдань управління виробничо-господарською діяльністю підприємств.

ІС управління технологічними процесами (АСУ ТП) керують станом технологічних процесів.

Інформаційно-пошукові системи (ІПС) орієнтовані на розв'язування завдань пошуку інформації без її змістовної обробки.

Інформаційно-довідкові системи (ІДС) призначені для обчислення значень арифметичних функцій за результатами пошуку.

Інформаційно-управляючі системи (ІУС) призначені для автоматизованого розв'язування широкого кола завдань управління.

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) — це інтерактивні комп'ютерні системи, котрі призначені для підтримки різних видів діяльності та прийняття рішень з слабкоструктурованих чи неструктурованих проблем.

Штучний інтелект — це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що імітують розв'язування людиною складних творчих завдань. Створенню інтелектуальних ІС сприяла розробка в теорії штучного інтелекту логіко-лінгвістичних моделей, котрі дають змогу формалізувати конкретні змістовні знання про об'єкти управління та процеси, що відбуваються у яких.

Розрізняють три типи інтелектуальних ІС:

1) інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (ІІПС) — системи типу "запитання-відповідь";

2) розрахунково-логічні ІС — дають змогу користувачам, котрі. не є програмістами розв'язувати у режимі діалогу із ЕОМ свої задачі із використанням складних методів та відповідних прикладних програм;

3) експертні системи — дають змогу проводити ефективну комп'ютеризацію областей, котрі подані в експертній описовій формі, а використання математичних моделей неможливе чи утруднене.

2. Методи класифікації економічної інформації.

Система класифікації визначається й характеризується використаним методом класифікації, ознаками класифікації, послідовністю й кількістю рівнів класифікації, кількістю угруповань.

Метод класифікації – це сукупність правил створення системи класифікаційних угруповань та зв"язки між ними. Розрізняють два основних методи класифікації: ієрархічний та фасетний.

Ієрархічний метод класифікації характеризується тім, що початкова множина об"єктів ТЕІ послідовно поділяється на угруповання (класи) Першого рівня поділу, потім – іншого й так далі. Сукупність угрупувань при цьому утворює ієрархічну деревоподібну структуру, якої зображають у вигляді гілястого графа (мал.2).

                                                      проЗ

                                                                                    

                                                                                                                                                 1-ї рівень

                                                               З1        З2      З3

                        

                                  З11                                                                                                          2-ї рівень

                                                       З12     З13      З22      З22

                                                                                                                                                    3-й рівень

                           З111      З112      З113           З114

Рис. 2. Схема угрупувань ієрархічного методу класифікації.

 

Ієрархічний метод класифікації характеризується глибиною (кількістю рівнів класифікації), ємністю (глибина та кількість створених на кожному рівні угруповань) та гнучкістю (добра пристосованість для ручної обробки та велика інформативність кодів). Основним недоліком цого методу є жорсткість структури, Яка зумовлена фіксованістю ознак та їхні послідовністю. Зміна хоча б однієї ознаки призводить до перерозподілу класифікаційних угруповань. Тому в класифікаторах, котрі побудовані за ієрархічним методом, повинні бути передбачені резервні ємності. Також цей метод не дає змоги агрегувати об'єкти за будь-яким довільним поєднанням ознак, що ускладнює АОД.

Фасетний метод компенсує недоліки ієрархічного методу класифікації. При цьому методі класифікації початкова множина об'єктів може незалежно поділятися на класифікаційні угруповання із використанням однієї із образних ознак. Кожна ознака фасетної класифікації відповідає фасеті, котра є списком значень цієї класифікації (колір: червоний, зелений, ....; професія: інженер, бухгалтер,...). Система класифікації може бути подано переліком незалежних фасетів (списків), котрі містять значення ознак класифікації. За допомогою фасетної формули, котра утворюється в послідовності ознак класифікації, можна описати об'єкти ТЕІ. Кількість фасетних формул, для які можуть бути утворені ієрархічні класифікації, визначається можливим поєднанням ознак.

Розглянемо, для приклада, фасетну класифікацію одягу при використанні трьох ознак (фасетів): вид тканини, сезонність, призначення (рис.3).

Фасета

1

2

3

Назва ознаки Вигляд тканини Сезонність Призначення одягу
Значення ознаки

Вовна

Шовк

Бавовна

Трикотаж

Зимова

Літня

Демісезонна

Чоловічий

Жіночий

Дитячий

Рис. 3. Фасети ознак та їхні значення.

З використанням цих трьох ознак можна побудувати шість різних ієрархічних класифікацій із трьома рівнями розподілу (рис.4).

Фасетний метод класифікації не має недоліків ієрархічного методу й тому він особливо ефективний при функціонуванні комп'ютерних ІС.

Про Д Я Р

 


 

1-ї рівень


2-ї рівень


3-й рівень

чоловічий

 

жіночий

 

дитячий

 


Рис. 4. Варіант ієрархічної класифікації для заданої послідовності фасетів.

 

3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем.

 

Науково-методичні положення та рекомендації із проектування автоматичних систем управління (АСУ) вперше були сформульовані В.Глушковим й були прийняті як принципи побу дови АСУ та закріплені державним стандартом. До них належати принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефективності.

Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні та розвитку АСУ. Він дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти різні, типи зв'язків між структурними елементами, що за безпечують цілісність системи; встановлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи та виконувані нею функції. Системний підхід передбачає проведення подвійного аналізу, що має назву "макро- та мікропідходи".     

При макроаналізі система чи її елемент розглядається як частина системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв'язкам: встановлюється їхнього кількість, аналізуються тих зв'язки, котрі зумовлені метою вивчення системи та із них відбираються найперспективніші, котрі реалізують задану цільову функцію.

При мікроаналізі вивчається структура об'єкта, аналізуються її складові елементи за їхнього функціональними характеристиками, що виявляються через зв'язки із іншими елементами та зовнішнім середовищем.

У процесі проектування АСУ системний підхід дає змогу використову вати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних влади востей окремих елементів та системи в цілому, моделювати процеси, що вивчаються, для аналізу роботи створюваних систем.

У сучасних умовах створення АСУ базується на системному підході, що дає змогу знаходити оптимальну структуру системи та забезпечити найвищу ефективність її функціонування.

Принцип розвитку полягає в передбаченні можливостей поповнення та оновлення функцій АСУ та видів її забезпечення, тобто автоматизована система винна збільшувати свої обчислювальні можливості, оснащуватись новими технічними та програмними засобами, постійно розширювати та по новлювати склад завдань й бази даних.

Принцип сумісності полягає в забезпеченню взаємодії АСУ різних ві дів та рівнів в процесі їхнього спільного функціонування, що дає змогу підви щити ефективність управління народним господарством та забезпечити нір мальне функціонування економічних об'єктів.

Принцип стандартизації та уніфікації полягає в необхідності засто сування типових уніфікованих та стандартизованих елементів при створен ані, функціонуванні та розвитку АСУ, що дає змогу скоротити часові, тру дові та вартісні витрати на створення АСУ при максимальному використанні нагромадженого досвіду у формуванні проектних рішень та автоматизації проектних робіт.

Принцип ефективності полягає в досягненні раціонального співвідно шення між витратами на створення АСУ та цільовим ефектом, одержаним при її функціонуванні.

Крім основних принципів для ефективного управління існують часткові принципи, додержання які дозволяє отримати певний економічний ефект. До них належати принципи декомпозиції, Першого керівника, нових завдань, автоматизації інформаційних потоків та документообігу, автоматизації проектування.

Принцип декомпозиції грунтується на розбитті системи на частини, вивченні їхнього властивостей та особливостей, що дає змогу для ефективного аналізу системи та її проектування.

Принцип Першого керівника передбачає на етапі створення системи відповідальність замовника, тобто майбутнього користувача (керівника підприємства, установи, галузі), за ввід в дію та функціонування АСУ.

Принцип нових завдань полягає в пошуку постійного розширення можливостей системи, вдосконалення процесів управління за рахунок постановки та реалізації на ЕОМ нових завдань управління.

Принцип автоматизації інформаційних потоків та документообігу  передбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях проходження інформації від моменту її реєстрації до одержання результативних показників та формування управлінських рішень.

Принцип автоматизації проектування діє змогу підвищити ефективність процесу проектування та створення АСУ на основі типізації проектних рішень, уніфікації методів та засобів при підготовці проектних матеріалів, методів автоматизації проектних робіт із використанням АРМ проектувальника АСУ, що організовані на ПЕОМ.

ЛІТЕРАТУРА

1. У. Бойка й ін. Проектування баз даных інформаційних систем. –М.: Фінанси і статистика, 1989.

2. У. Глушков. АСУ сьогодні й завтра. –М.: Думка, 1976.

3. З. Кондрашова. Інформаційні технології під управлінням. –До.: МАУП, 1998.

4. У. Ситник та інші. Основи інформаційних систем. –До.: КНЕУ, 1997.

5. Методичні вказівки №№ 100-29, 100-32.

Схожі реферати:

Навігація