Реферати українською » Коммуникации и связь » Сучасний радіозв'язок та Його застосування в різніх галузях народного господарства та військовій справі


Реферат Сучасний радіозв'язок та Його застосування в різніх галузях народного господарства та військовій справі

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
тапідтримкою картпам'ятіMultiMediaCard SiemensSL45

У 2001 NTT DoCoMoзапускаємережу зв'язку 3G.

У 2002році буввипущенийпершиймобільний телефон вформ-факторі ротатор — MotorolaV70.

У 2002роцікомпанія Ericssonвипустилапершиймобільний телефон ізпідтримкоютехнології Bluetooth.

У 2002роцікомпанія ЗАТ «Дельта телеком» запустилапершу вРосіїмережу стандарту CDMA-450.

У 2002роцівипущенийпершиймобільний телефон ізпідтримкою EDGE — Nokia 6200 (Nokia 6220).

У 2002роцівипущенийпершиймобільний телефон ізвбудованоюкамерою — SamsungV200.

У 2006році Укртелекомуотримуєліцензію на 3Gзв'язок.

3G (анг.3rd Generation) — «>третєпокоління»,набірпослуг,котрийвключає до собі яквисокошвидкісниймобільний доступ допослугмережіІнтернет, то йтехнологіюрадіозв'язку.

>Загальні характеристикистандартівпокоління 3G

>Мережітретьогопокоління 3Gпрацюють на частотах дециметровогодіапазону (>близько 2 ГГц),швидкістьпередачіданихстановить понад 2Мбіт/с.Такімережінадаютьможливістьорганізувативідеозв'язок,дивитись намобільномутелефоніфільми ітелепрограмми таін. У світііснує двастандарти 3G: UMTS (чиW-CDMA) таCDMA-2000. UMTS болеерозповсюджений в основному в Європі,CDMA2000 — вАзії та США. ЗаданимиWirelessIntelligence, накінець 2006 року в світінараховувалось 364 млн.абонентів 3G, із них 93,5 млн булипідключені домереж UMTS та 271,1 млн. — доCDMA2000. Най-більший оператор —японський NTT DoCoMo (40 млнабонентів).

>Вирішенняцієїпроблеми (>сумісністьстандартів таглобальнийроумінг) абсолютноаналогічнесьогоднішньому —розробкабагатомодовихтерміналів, щоможутьпрацювати в двох й понад стандартах.

>Термін 3Gвикористовується дляописусервісівмобільногозвязкустандартівнаступногопокоління, котрізабезпечуються болеевисокуякість звуку, атакожвисокошвидкіснийінтернет-звязок тамультимедійнісервіси.Мобільнімережітретьогопокоління (3G)відрізняються відмереж іншогопокоління (2G), таких якнаприкладцифровий стандартмобільногозвязку GSM,зв'язокперехідногопокоління (2.5G),GRPSнабагатобільшоюшвидкістюпередачіданих, атакож более широким набором йвисокоюякістюпослуг, щонадаються.

3G в Україні

Угрудні 2006компанія ЗАТ «>Телесистеми України»оголосив про запуск із января 2007 рокумережі 3G подторговоюмаркою «>PEOPLEnet» стандартуCDMA20001xEV-DO (800мГц)rev0[1]. У 2008роціпоступово переходити наEV-DOrevA , в цьомустандартітакожпрацюютьІнтертелеком,який із апреля 2008роціперейшов наCDMA2000EV-DOrevA (800мГц), CDMAUKRAINE із 2007CDMA2000EV-DOrev0 (800мГц), та МТС Україна із июля 2007CDMA2000EV-DOrev0 (450мГц)

1 листопаду 2007державнепідприємство Укртелекомузапускаємережумобільногозвязку 3G под брендом «>Utel» [2].Мережа «>Utel» працює встандарті UMTS 2100 ізнадстройкоюHSDPA (>3,5G).Якщо вбазовійверсії UMTSзабезпечуєпіковішвидкості від2-хмегабіт за секунду длястатичнихоб'єктівпоблизусоти, та 384Кб/с длямобільнихабонентів, то тут дляпристроїв, щопідтримуютьHSDPAшвидкості втеоріїможутьдосягати 14,4Мбіт/с. Напрактиці ж,реальнішвидкостірідкоперевищують 3мегабайти, аумовахвисоких,щільнихзабудов тазавантаженостімережі,ще менше.Зв'язокдаєможливістьздійснювативідеодзвінки,широкополосний доступ вІнтернет, атакожпереглядатипотоковевідео в online.

GSM

>Глобальна системамобільного зв'язку (анг. Global Systemfor MobileCommunications, GSM) —міжнародний стандарт длямобільного цифровогостільникового зв'язку ізрозділенням каналу за принципомTDMA тависокимрівнем безпеки зарахунокшифрування ізвідкритимключем. Стандарт буврозроблений под патронатомЄвропейськогоінститутустандартизаціїелектрозв'язку (>ETSI)наприкінці 80-х років.

>Технічнівідомості

>Більшістьмереж GSMпрацюють удіапазоні 900 МГц чи 1800 МГц.Деякі країни Америкивикористовуютьдіапазони 850 МГц та 1900 МГц,оскількистандартнідіапазони 900 та 1800 МГцзайнятііншими системами.

>Діапазони 400 та 450 МГцвикористовуються удеякихкраїнах (>включаючи країниСкандинавії тадеякіострівні країни).

Прироботі у стандартномудіапазоні 900 МГцвикористовуютьсядіапазон 890—915 МГц, для зв'язку відтерміналу добазовоїстанції, та 935—960 МГц, для зв'язку відбазовоїстанції дотерміналу. Удеякихкраїнахдіапазон частот GSM-900 буврозширений до 880—915 МГц (MS ->BTS) й 925—960 МГц (MS <-BTS),завдякичому максимальнакількістьканалів зв'язкузбільшилася на 50.Такамодифікація був названаE-GSM (>extended GSM).

>Смуга у 25 МГцділиться на 124канали (>несучі),коженшириною у 200кГц.Часоверозділенняканалів (>TDMA)дозволяє укожномуканалірозміщувативісімповношвидкісних (>full-rate) чишістнадцятьнапівшвидкісних (>half-rate)голосовихканалів.

Стандарт GSMвикористовуєдекількаголосовихкодеків, щодозволяютьпередаватиголосовий каналшириною 3.1кГц нашвидкостях від 5.6 до 13кбіт/с.

GPRS

>Загальнийсервіспакетноїрадіопередачі (анг. GeneralPacketRadio Service, GPRS) — стандарт,якийвикористовує незайнятуголосовимзв'язкомсмугу частот дляпередачіінформації.Використовується вмобільнихпристроях дляпередачі MMS,WAP-серфінгу таповноцінногоз'єднання ізІнтернетом.Розрізняють такзванікласи GPRS —рівеньпідтримки стандартуконкретнимприладом.Існуютькласи від Першого додванадцятого —чимвищийклас, тімбільшушвидкістьпередачіданихможе,теоретично, забезпечити телефон.

>Переваги GPRS:

>високасередняшвидкістьпередачіданих – 20-40Кбіт/сек.;

>тарифікаціяGPRS-послуг незалежить відтривалостіз'єднання;

>видке тастабільнеGPRS-з'єднання;

>можливістьрозмовляти телефоном таобмінюватисьSMS-повідомленнями нерозриваючиGPRS-з'єднання;

ефективноговикористанняенергоресурсів телефону привстановленомуGPRS-з'єднанні.

>Особливості GPRS

привикористанні GPRSданіформуються упакети, котріпередаютьсяодночаснокількомарадіоканалами, при цьомуданірадіоканалиможутьпослідовновикористовуватисьдекількомакористувачами;

>голосовівикликимаютьвищийпріоритет, ніжGPRS-з'єднання, тому передачапакетівданихвідбувається лише черезвільні відголосовихвикликіврадіоканали;

GPRSсумісна ізусіманайпоширенишими протоколамипакетноїпередачіданих (>TCP/IP,X.25 й т.д.);

>швидкістьпередачіпакетівданихзалежить від:

>схемикодуванняканалів, щореалізована уGPRS-мережі (умережі UMCвикористовується схемакодуванняCS2, Яказабезпечуєшвидкість до 13.4Кбіт/сек. нарадіоканал);

>кількостірадіоканалів наотримання чивідправленняданих, котріодночасноможе підгримувати телефон;

>завантаженнямережі умісціздійсненняпередачі;

>якостіпокриттямережі умісціздійсненняпередачі.

>GPRS-обладнання

А,щобскористатисяGPRS-послугами,необхідно матірмобільний телефон ізпідтримкою GPRS.

>Мобільні інтернет-телефонії ізпідтримкою GPRSподіляються втричікласи:

інтернет-телефонії класу А –голосовийдзвінок й передачапакетівданихможутьздійснюватисьодночасно;

інтернет-телефонії класу B –голосовийдзвінок й передачапакетівданих неможутьздійснюватисьодночасно (принадходженні голосовоговиклику чиSMS-повідомлення передачапакетівданихпризупиняється йпоновлюється послезавершеннядзвінка чиотриманняSMS-повідомлення);

інтернет-телефонії класу З –підтримують лише передачупакетівданих.

EDGE

EDGE (анг.EnhancedDataRatesfor GSMEvolution) —являє собоюсучаснутехнологію, щозабезпечує передачубільшихобсягівінформації вмережімобільного зв'язку.Технологія EDGEпідтримуєшвидкістьпередачіданих усередньому у трьох разивище, ніж GPRS,крім того,забезпечується более ефективноговикористаннячастотнихресурсів йполіпшенняпокриттямережі впорівняннізізвичайноюмережею GSM. Максимальнодосяжна (утеорії)швидкістьпередачіінформації вмережі EDGE — 474,6кбіт/c.

Цеозначає, щотехнологія EDGEвідкриває для операторамобільного зв'язкуможливістьнадати абонентампослуги ізпередачіданих віснуючому частотногоспектрі GSMзішвидкостями,характерними длямережтретьогопоколіннямобільного зв'язку.

Історіявиникнення

>Уперше EDGE був представленаESTI (Європейськийінститутстандартизаціїелектрозв'язку) на початку 1997 року якеволюціяіснуючого стандарту GSM.

>Вирішуючипроблемипередачіданих умережі GSM,операторизвернулиувагу натехнологію EDGE,EnhancedDatafor GlobalEvolution (>E-GPRS)він жUWC-136 (UniversalWirelessCommunications — 136). EDGEдозволяєчастковознятиобмеження пошвидкості ізапуститицілий рядпринципово новихпослуг, таких якмобільнетелебачення,завантаженнябільшихобсягівінформації на телефон,системивідеоспостереження.

>Основнаеволюційна зміну припереході відкласичноїтехнології GSM до EDGEполягає взастосуванні нового методумодуляції ікодування, щозначнорозширюєможливостірадіоінтерфейсу. Таким чином,технологію EDGE варторозглядати якеволюційнийкрок на шляху до болеевисокихшвидкостейпередачіданих приодночасномузбереженнінайбільшважливихвластивостейрадіоінтерфейсу GSM, таких як,наприклад, ширинасмуги частот каналу в 200КГц й структура пакета (>бітовихпослідовностей).

>Технологія EDGEможевпроваджуватисядвомарізними способами: якрозширення GPRS, у цьомувипадкуїї вартоназиватиEGPRS (>enhanced GPRS), чи якрозширенняCSD (>ECSD).

EDGE неєновим стандартомстільникового зв'язку. Однак, EDGEмає наувазідодатковийфізичнийрівень, щоможе бутивикористаний для збільшенняпропускноїздатностісервісів GPRS чиHSCSD. При цьому, самсервісинадаються точно то йраніше.Теоретично,сервіс GPRSздатнийзабезпечуватипропускнуздатність до 160Кбіт/с (нафізичномурівні, напрактиці жпідтримуючі GPRSClass 10 чи 4+1/3+2апаратизабезпечуютьлише до 38-42Кбіт/с,якщодозволяєзавантаженістьмережістільникового зв'язку), аEGPRS — до 384—473,6Кбіт/с.

>CSD

>CircuitSwitchedData,CSD —технологіяпередачіданих, що буврозроблена длямобільнихтерміналів стандарту GSM.

>CSDвикористовує одинчасовийінтервал дляпередачіданих нашвидкості 9,6кбіт/с упідсистемумережі такомутації (Network andSwitchingSubsystemNSS). Черезвідноснонезначнушвидкістьпередачіданих,більшістьоператоріввиділяють два чи понадчасовихінтервали дляCSDвикликів.

>HSCSD (анг.High-SpeedCircuit-SwitchedData) —технологіяпередачіданих длямереж GSM,покращенаверсіяCSD.Застосовується вмережах, деканальніінтервалипоєднуються вгрупи, щодозволяєзбільшитишвидкістьпередачіданих вкількаразів порівняно ізCSD.

>Третяінформаційна революціяпов’язана звинаходомзасобів, котріуможливилишвидку передачуінформації навеликівідстані – телеграфу, телефону, радіо,телебачення.

1832 р. –російськийвинахідник Павло ЛьвовичШиллінг (1786-1837 рр.)створивелектромагнітний телеграф.

1837 р. –американський художник тавинахідникСемюелФінліБріз Морзе (1791-1872 рр.)винайшовелектромеханічний телеграф, у 1838 р.розробивтелеграфний код (абетка Морзе), вякомукожному знакувідповідаєпевнакомбінаціяпосилокелектричногоструму (>крапок та тирі). У 1844роцівдосконалені нимапарати буливстановлені напершійамериканськійтелеграфнійлініїВашингтон-Балтімор.Першателеграма малатакийзміст: „>Whathathgodwrought!” („Ті, що Бог створивши”).

1876 р. – ОлександрГрейам Белл (1847-1922 рр.)отримав патент наперший телефон.Перша фраза,промовленаОлександромБеллом под годину Першого телефонногодзвінка 10березня 1876 р., бувзвернена до йогоасистента,який перебував усусіднійкімнаті: „>Mr.Watson,comehere; Iwantyou” („>Підійдітьсюди,містере Ватсон; Ві Меніпотрібні”).

У Україніпершателефоннастанція буввідкрита у 1881році вОдесі.

1877 р. –американськийвинахідник ТомасАлваЕдісон (1847-1931 рр.)сконструювавпершийприлад длязапису йвідтворення звуку – фонограф. Звукзаписувавсяголкою,зв’язаною ізмембраною, нациліндричному валику,обгорненомуолов’яноюфольгою. Привиникненніколивань умембраніголкавичерчувала наповерхні фольги канавкузмінноїглибини.Найпершийзвукозапис перебувши собою словавідомоїанглійськоїдитячоїпісеньки „УМері був баранчик”.

1895 р. –французькийвинахідникЛуїЛюм’єр (>Lumiere, 1864-1948 рр.), заучасті брата Огюста (1862-1954 рр.)створивапарат длязйомки йпроектування „>фотографій, щорухаються” –першийпридатний до практичноговикористаннякіноапарат,який здобувшиназвукінематографа. першийпублічний сеансвідбувся 28грудня 1895 упідвалі „>Гран-кафі” уПарижі.Першимифільмами стализнятібратами сценки: „>Вихідробітників із фабрикиЛюм’єр”, „>Прибуттяпотяга”.

1895 р. –російськийфізик йелектротехнік Олександр Степанович Попов (1859-1905/06 рр.)змонтувавперший у світірадіоприймач, задопомогоюякогобездротовийрадіозв’язок бувздійснений навідстань 600 м, а 1897 – п'ять км. НаЗаходівинахідником радіовважаєтьсяіталійськийрадіотехнікГульєльмоМарконі (Marconi, 1874-1937 рр.),який у 1898організувавзв’язокміжсушею (селищебіля Дувра) й невеликим судном, яку стоялоякорі навідстані 19 км від берега. У 1901 р. йогорадіосигнали,послані черезАтлантичний океан,досяглиберегівПівнічної Америки.

У 1906роціамериканець Р.Фессенденвпершезумівзмодулювати тапередати по радіо „>живі” звуки –своєї скрипки та свого голосу,читаючогоуривки ізЄвангелія.

>Початкомофіційного регулярногорадіомовленнявважається 1920рік, колиінженерамериканськоїкомпанії „Westinghouse Electric Corporation” Френк Конрадзакінчивбудівництвостанціїмовлення.Закінченнябудівництваспівпало ізчерговимипрезидентськимивиборами, й 2 листопадурадіостанція „>KDKA” вПітсбурзі (штатПенсильванія)оголосила проперемогу Уоррена Р.Хардінга (>Warren G.Harding).Близько 1000слухачів моглиприйматипершурадіопередачуновин.

У Україніпершарадіостанція буввідкрита у 1924році уХаркові.

1898 р. – датчанин ВальдемарПаульсен (>Poulsen, 1869-1942 рр.)винайшовпершиймагнітофон,якийвінназивав „>телеграфоном”, уякому, навідміну відсучаснихмагнітофонів,запис звукувироблялася не так наферомагнітнустрічку (вонз’явилась в 1928році, анабутилакомерційногозастосуваннялише в 1950році), але всталевийдріт.

>Першіспробиз’єднатизображення та звук накіноплівціпочиналисящеЕдісоном у 1899році йГомоном у 1906році задопомогоюспеціальнихграмофонних платівок,однак лишевинахід йудосконалюванняметодівзапису на одномуносії звуку йзображенняпроклали дорогу звуковомукіно. першийзвуковийфільмз’явився в 1924році. УрадянськійРосіїрозроблялися 2системиоптичногозапису звуку.РоботасистемиШоріна бувпродемонстрована в 1929році, асистеми „>Тагефон” у 1931році вкінофільмі „>Путівка в життя”.

У 1951році 25червня було б показанопершакольоровакомерційна телепередача.Компанія CBSзнімала в Нью-Йоркучотиригодинне шоу АртураГодфрі (>найцікавіше, що утелеглядачів тодіще не було бкольоровихтелевізорів). У 1967роцівідбувсяперший показтелепередачі в прямомуефірі увсесвітньомумасштабі.

>Регулярнітелепередачіпочались у 1936році уВеликобританії таНімеччині, у 1939році в СРСР (вМоскві таЛенінграді), у 1941році США.

ДоВеликоїВітчизняноївійни устолиці Україниіснувало такзванемеханічнетелебачення, якупрацювало задопомогою “дискаНіпкова”. Історіяповоєнноготелебачення в Україніпочинається 6 листопаду 1951 рокупершоюофіційноюпередачею –демонстраціюхудожньогофільму „Великазаграва”.


>Література

>Усявикористаналітература узята звільноїенциклопедії «>ВікіпедіЯ»

>uk.wikipedia.org


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація