Реферати українською » Краеведение и этнография » Основні стереотипи Велікобрітанії


Реферат Основні стереотипи Велікобрітанії

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсова робота на задану тему:ОсновністереотипиВеликобританії


План

>Введення

>1.Основністереотипи:погляд із боці

1.1Історичний аспект

1.2Почуття національноїсамосвідомості

1.3Великобританіяочимаіноземців

1.3.1Типовеуявлення

2.ВивченнясприйняттяОб'єднаногоКоролівства задопомогоюсоціологічногоопитування

3.Виявлення «>сильних йслабкихсторін»

3.1 Культура імистецтво

3.2Колоритинаціональнихтрадицій

3.2.1Королівськітрадиції

3.2.2Традиції парламенту

3.2.3Національнізабави (>Полювання за «>рудимсмолоскипом»)

4.Відміннірисибританця

4.1Щирий джентльмен

4.2 «>Теоріявідносності» чисуб'єктивнийпогляд туриста

4.3 «>Типовий»британськиймільйонер

>Висновок

Списоклітератури


>Введення

>Кожний народмає своїстійкіуявлення проіншінароди. Коліговорять ">типовийанглієць" чи ">типовийнімець",мають наувазіцілкомпевний характер. як правило,культурніобразиформуютьсялітературою,кіно,розповідями тихий,хтовідвідувавкраїну, йзасобамимасовоїінформації.Формуванняподібнихстереотипівзв'язанотакож зтривалимісторичнимпроцесомспілкування:народів один із одним.Найчастішеобразиіншихкраїннеоднозначні,суперечливі імістять усобі ітрадиційністереотипи, йсучасніуявлення.

>Частинадосліджень вобластікультурнихстереотипівпов'язана ізвивченням причин ймеханізмівїхньогоформування вминулому. У цьомувипадкувивчаєтьсяісторичний контекствзаємодіїкраїн,літературніджерела, фольклор,релігійні іміфологічніуявлення.Іншачастинадослідженьзосереджена наз'ясуваннііснуючогоіміджу країни іподань проїїжителів.Дослідженняданого типу -цетривалий,складний,багатоступінчастий процес, щоможемістити всобівивченнядекількохаспектів. Урезультатістаєможливимвизначити як ">біліплями" умасовому:свідомості,позначитиіснуючізабобони, установки іемоційне ставлення людей до країни йїїжителів:сильні іслабкісторониіміджу країни, то йзрозумітимеханізми іканатиформування думи прокраїну.

>Особливогостро дана проблемає вситуації збільшеннянакрапувати,діловихконтактів, коливідбуваєтьсяпрогрес вобластітехнологій йкомунікацій,рістринків,їхняглобалізація. Томудоситьважливо не лишевивчатимеханізмиформуванняіснуючихподань уминулому, а івідокремлюватитрадиційністереотипи відсучаснихподань,формуватистратегіїефективноїкомунікації.Саме томуцільданійкурсової роботи: -з'ясування того,яким чином жителірізнихкраїнсприймаютьВеликобританію, котрі установкиіснуютьстосовнорізних, аспектам життябританськогосуспільства.Подібний типдослідженьдозволяєодержатиінформацію, щоє базою дляобґрунтуваннянеобхідності рядуінформаційних йіміджнихзаходів,спрямованих як наполіпшеннявідносинміжкраїнами вцілому, то й напідвищенняефективностікомунікацій у всіх сферахлюдськогоспілкування.

>великобританіянаціональнийсоціологічнийтрадиція


1. >Основністереотипи:погляд із боці

 

1.1Історичний аспект

>НайбільшсильнимирисамиіміджуЗ'єднаногоКоролівстваєтрадиції,історіяцієї країни.Вонивикликають йпозитивне, йнегативне ставлення доВеликобританії, будучиодночасно ісильної, йслабкоюїїстороною.

>Історичнозложилося, щоемігрантизавждиздавалисядеяким людямпогрозоюбританськимморальним,соціальним йкультурнимцінностям,чияприсутність радикальнозмінить сус-пільство. Однакцейпоглядзовсімвипустить зувагитруднощіввизначеннябританських норм урізніперіодиісторіїВеликобританії.Емігранти,звичайно, упевніймерізмінили сус-пільство івідносинивсерединінього, але йБританськіостровизавжди булинаселенідекількомарізними культурами.ІснуєбезлічрозходженьміжчотирманаціямиАнглії,Уельсу,Шотландії іІрландії, атакожрозмаїтість культурусерединіцихкраїн.Такерізноманіттясвоїх, культур йприсутністьспівтовариств емі-грантівставлять под запитаннязначеннявизначення ">типовобританський".

">Типовобританське"поводженняприписуєтьсявсьомунаселеннюБританськихостровів із 1070 року, коли був,утворенаВеликобританія. З тихий пір уцепоняттявкладаєтьсястабільність йцентралізованістьінститутукерування безшкоди длясформованихнаціональнихтрадицій. АліісторіяБританськихостровів до початку XVIIIстоліттяявляє собою неісторію єдиної держави, аісторіючотирьохзовсімрізнихкраїн йїхніхнародів, котрінерідковоювали один із одним.

>НародининішньогоЗ'єднаногоКоролівствазберегливажливінаціональні ікультурнірозходження.Політичнітерміни,такі, як ">британський" й ">Британія"здаютьсядоситьштучнимибагатьом із них.Іноземці частоназиваютьбританціванглійцями, йнерідко зпрацеюрозрізняютьбританські культури і незауважуютьроздратуваннянеанглійського населення,пов'язаного із такимобігом.

>Шотландці,валлійці іпівнічніірландці в основномуєнащадкамикельтів, в тієї годину яканглійці -нащадкамианглосаксів. Критикизауважують, що багатожителівВеликобританії невважають собі ">британцями", йвважають, щонеобхідно радикальнопереглянутицейтермін усвітлімультинаціональної країни, що входити уЄвропейськеСпівтовариство.

>Звичайно застоліттяцічотиринаціїякоюсьміроюперемішалисяміж собою,чомусприялигрупи емі-грантів, щоприбуваютьдоситьнерівномірнимихвилями.Булистворенієдинаполітична,суспільна ідержавнасистеми, урезультаті чого усі жителіостровів сталивідчувати собієдиним народом. Однакбританців частоплутають занглійцями, бо,по-перше,англійці -самийчисленний ізнародів на територїВеликобританії,по-друге,об'єднанняшотландців,ірландціввідбулосясаме поданглійськоюкороною, й, по третє, бо всядержавна владасконцентрованасаме вАнглії,точніше,її південносхідноїчастини.

>Виходить, щопануєнаціоналізманглійців, та і сам смердоті небачатьособливоїрізниці увизначенні собібританцями чианглійцями.Представники жіншихнародівзавждирозмежовуютьсвій народ йВеликобританіюзагалом, як правило, нетерплятьпанування івпливуанглійців,уважають собівідмінними від них йволіютьусвідомлювати собісамешотландцями (>ірландцями), а чи небританцями. [5,стор. 123]

1.2Почуття національноїсамосвідомості

>Почуття національноїсамосвідомості донедавнаіснувало лише в культурномусередовищі, азагальнийбританський уряд буввизнаний всімачотирма народами, завиняткомневеликоїкількостіжителівПівнічноїІрландії. Однак 70-хрокахнаціоналізмперебрався вполітику вШотландії і вУельсі.Заклики донезалежностіцих двохкраїн відАнглії привели до початкуствореннявласного парламенту вУельсі іпередачібільших,повноважень йсвободидійшотландському парламенту.

>ВимогидецентралізуватиекономікуусерединісамоїАнгліївідбиваютьїїрегіональнірозрізняючи. Бо саманглійці якнаціїдоситьрізнорідні,їхнізвичаї,акценти іповодженнязначнорізняться.ЖителіпівнічноїАнглії, припустимо,уважають собікращежителівпівдня, йнавпаки.Жителірізних графств йокругівзберігаютьвірністьсвоємуоточенню, що частовиражається вспорті,політику,змагання,культурних, заходах, йстилі життя.

УУельсітежприсутнірозходженняміж жителямипромисловогопівдня і в основномусільськоїпівночі,між заходом, жителіякогоговорятьваллійською, йангломовним збіговиськом йпівденно-заходом.

І все-таки,більшістьваллійцівчітковиділяють собі якокремунації,відмінну віданглійців,Їхнаціональна і культурнаунікальністьберекоріння вїхнійісторії,літературі,валлійськоїмові, наякому говорити 26% населення,спорті інаціональних фестивалях.Також вонвідбивається втісному зв'язкуміжіндустріальним йсільськимсуспільствами іпідкріплюєтьсяполітичними,релігійними ісуспільнимирозходженнямиміждвома народами. Унашідніваллійціборютьсяпротивитисненняїхньої культури імовианглійськимиеквівалентами,протиставляючиунікальність свого народуполітичної влади Лондона.

>Аналогічним чиномшотландціпоєднуються,захищаючи своїнації і культуру, черезісторичносформовануворожість доанглійців.Шотландцішанують своїтрадиції, котрівідбиті вмісцевих фестивалях йвідрізняються віданглійськоїзаконодавчої,релігійної іосвітньої систем.Шотландці:незадоволені тім, що всяполітична владасконцентрована вЛондоні, що уряд нерозвиваєекономіку вШотландії (>хоча вШотландіювкладається понад бюджетних грошей,чим вАнглію чиУельс).Більше 30%шотландцівхочутьполітичноговідділення відАнглії.

Однак смердотірозділенідвомамовами,різнимирелігіями,забобонами ітрадиціями.Культурнірозходженняроз'єднуютьжителів долин йгорців, а через два самих великихміста -Единбург й Глазго -жорстокосуперничаютьміж собою. [2,стор. 9].

УПівнічнійІрландіїсуспільні,політичні іекономічнірозходженняміж католиками і протестантами уже давно вже неновина, й тепер смердотіще болеепосиленігеографічнимирозходженнями.Значнакількість яккатоликів, то йпротестантівневдоволеноанглійцями і ворожкоставляться до уряду вЛондоні.Протестанти,хоча і невважають собіанглійцями,зволіли бзалишитися уВеликобританії, а католикидумають собіірландцям! йхочутьприєднатися доІрландії. І тих, йіншізацікавлені взбереженнімісцевої культури,музики іірландськоїмови. [1,стор. 12-29]

1.3 >Великобританіяочимаіноземців

 

1.3.1Типовеуявлення

>Британціпишаються тім, щопомітновідрізняються відбудь-якихіншихнацій світу.Вони доцихнірдотримуютьсядивнихзвичаїв, таких, яклівосторонній рух чигра в крикет.Вонидоситьнеохочеперейшли надесяткову систему заходів,помінявши своїобожненіпінти налітри, а.дюйми насантиметри. До 1971 року у якихдіяла диканедесятеричнагрошова система,відповідно доякоїрахунок заобідмігвиглядати як ">чотирифунтишістьшилінгів йсім із половиноюпенсів". ІхочаіншаЄвропавимірюєвідстанькілометрами,британцідотеперчіпляються за своїмилі,хочатепер смердотікупуютьтканини метрами, а чи не ярдами.Логіка - ненайвидатніша рисубританського характеру.

>МіжВеликобританією ііншоюЄвропою як йранішеіснуєпевнийпсихологічнийбар'єр,анітрошки незнятийвступомВеликобританії в Європейський Союзв1973році. Ла-Манш,вузькасмужка водиміж континентом йБританськими островами,зіграввирішальну рольісторіїВеликобританії,діючи якрів,призначенийзахищати "острів-міцність" відзагарбників йзберігативідмінну відіншихнаційментальність.Багатобританцівхочуть облишитицейрів - протока Ла-Манш.Важкооцінити, як удовгостроковомуперіодівплине напочуттязахищеності (якполітичної, то йекономічної) пересічногобританцявідкриттятунелю через протоці.Навітьсьогодні частоцитуємийстарийгазетний заголовок "Туман надпротокою, континентізольований"частковозберігає своюістинність. Аліця горданаціїдоброзичлива дотуристів.Вона радапоказатиіншим ті, щовважає одним з самихцивілізованихсуспільств у світі.

>Єчастка істини і упоширенійдумці, щобританці -холоднокровний народ.Вищийпроявсхвалення їм - ">Непогано", тому смердотіможутьвиглядатинебагатопихатими іманірними.Вони непоказують своїпочуття, але й все-такицетовариські люди,почуттягумору ілюбов до абсурдногоякийурівноважуєїхняхолодність.Вонимаютьдивнузвичкужартувати над тім, що їхніоточує, при цьому непоказуючинеповаги.Їхньогожарту прорелігію чикоролівську батьківщину частоспантеличуютьіноземців. [3].

>Великобританія -дужегустонаселенакраїна. Наквадратну милюплощі доводитися 940жителів, щоперевершуєпоказники всіхкраїнЄвропи,крімГолландії. Аліцетакож й землянеймовірноїкраси, щобританціохороняють йпідтримують.Скрізь можнапобачитиакуратніживоплоти,охайнихквіткових клумб йгазони,гладкі, якбільярдністоли.Англійцілюблять сади, але й і незневажаютьдикоюприродою.Вонилюблятьбродити по полях чишльопати вгумовихчоботях пострумках й болотам, чиспостерігати заптахами.Деякідотеперполюють налисиць (про що якщорозказанонижче),інші запеклопротестуютьпроти цогожорстокого виду спорту.

Погода уВеликобританії -це тема - длящоденнихжартів йобговорень.Деякііноземціуявляють, щоцякраїнапостійнообкутана туманом, Аліце негаразд із тихий пір, як жителі містперейшли нановівидипалива.Проте, погода уВеликобританіїдужемінлива:дощ йсонцеможутьпоміняти якліченіхвилини. Алі,принаймні,цедодаєелементнесподіванки.

>Незважаючи напостійнізміни всуспільстві,британцізберігаютьбезлічособливихтрадицій. Улітню пору на полі села можнапобачитигру в крикет у самомурозпалі. Цедужеповільна і статичнагра, щоможездатисянудноїспостерігачеві, але й на самом деле вонаповнарізноманітними хитрощами іособливостями. Усільськіпідпилювати жителі частограють у дартс,рідше - у шашки чи шахи.

>Британське сус-пільство,хоча істурбованесумнівами іневизначеністю, йпостійнозмушеневирішуватиключовісоціальніпроблеми,виразно неперебуває взанепаді, йнавіть невгасає.Проте, воно таглибокостурбоване ісерйознообговорює багатотрадиційнихпідвалинсуспільства. Убританцяхє щосьнепередбачене,непояснене.Звідки вцихнаційз'явилисясилипотопитиіспанську армади?Виразно незавдякивеличезнимкількостямекономічнихресурсів чидисциплінованомусуспільству.Може бути, у душах, цого народу,об'єднаногозагальноюметою,є щось, що не под силузрозумітисоціологам.Британці -чудовий народ, йїхньоїпримхи,соціальна ">дистанція" йлівосторонній рухєневід'ємноючастиноюнашого світу. [1, 10].


2.Вивченнясприйняття >Об'єднаногоКоролівства задопомогоюсоціологічногоопитування

як прикладвивченнянакрапуватисприйняття країнихотілося б привестирезультатипроведеного 1999-гороцідослідження,метоюякого було бз'ясування того,яким чином жителірізнихкраїнсприймаютьВеликобританію, котрі установкиіснуютьстосовнорізнихаспектів життябританськогосуспільства.Дослідженняпроводилося зазамовленнямБританської Заради іохоплювало 13країн (>Бразилія, Китай,Єгипет,Франція,Німеччина,Індія,Малайзія, Мексика,Польща,Росія,СаудівськаАравія,Південна Африка іТуреччина). Координаторомworld-wideдослідженнявиступалакомпаніяMORI (>Великобританія), щонадалаузагальненідані за результатамиопитувань укожній зкраїн-учасників проекту.Дослідження вкожній странепроводилисякомпаніямиданихкраїн, уРосії воно та було б проведенокомпанією GallupSPb.

>Усього було бопитаноблизько 200 Чоловік укожній стране. УРосії:дослідженняпроводилося вМоскві,Санкт-Петербурзі,Самарі іНижньомуНовгороді,опитаноблизько 400 Чоловік.Учасникамидослідження були ">succesorgeneration",тобто люди, котріприймають уцей годинувідповідальнірішення,єлідерами, чи вмайбутньому будутьприйматирішення у сферідіяльності,формуватисуспільна думка.Вікопитаних -24-45, смердотімаютьвищеутворення чипродовжуютьнавчання (>студенти,аспіранти),працюють упромисловості,бізнесі,культурних йгромадськихорганізаціях,уряді .

>Порівняльніданіопитувань уРосії і віншихкраїнах показали, щоросіяни меншеінформовані проВеликобританію,Францію,Німеччині, США йЯпонії, упорівнянні із респондентами віншихкраїнах.Учасникидослідженнявідзначали, щонайкращеросійськіреспондентиінформовані про США, бо про Америку понадінформації,чим проВеликобританію: й потелебаченню і упресі. При цьому понадмолодіреспонденти (20-25 років)кращеінформовані про США,Великобританії іФранції, тоді якпредставники понадстаршогопокоління (36--45 років)думають, що смердотікращеінформовані проНімеччину йЯпонію.

Уреспондентів, понадобізнаних проВеликобританію,зложивсязагальнийпозитивнийімідж країни.РосіянипредставляютьВеликобританію якзакрите,консервативне сус-пільство, дляякогохарактерний порядок,стабільність йтрадиційність.НайбільшсильнимирисамиіміджуВеликобританіяєтрадиції,історіяцієї країни.Ця рисувикликає іпозитивне, йнегативне ставлення доВеликобританії, будучиодночасно ісильної, йслабкоюстороноюїїіміджу.

>Незважаючи тих, щоросіянидоситьнизькооціниливласнупоінформованість проВеликобританію (>майже так саме, якреспонденти вБразилії,Китаї іМексиці),загальневраження прокраїнудужепозитивне (>значеннявище засереднє, упорівнянні ізусімаопитаними віншихкраїнах).Респонденти вСаудівськійАравії над усєоцінили івласнупоінформованість проБританію, йкраїну вцілому.

>Крімтрадицій, 6%опитанихросіян, уякостіосновнихсильнихсторінВеликобританіївідзначилистабільністьбританськоїекономіки іполітичноїсистеми.

УРосії, то й віншихкраїнах,Англія іШотландія -ценайбільшвідомічастиниОб'єднаногоКоролівства. При цьомунайчастішеБританіяасоціюється ізкоролевою ікоролівськоюродиною, кельтами, соборами ірегбі. Знанняцихобразів, щомаютьстійкіасоціації ізВеликобританією,єважливим длядипломатії.

>Британське сус-пільство вціломупредставляєтьсяскорішеконсервативним, ніжсучасним.Такесприйняття притаманноопитаних урізнихкраїнах,хоча вРосії (то вМексиці іКитаї) було бнайбільшереспондентів, котріпогодилися зтвердженням, щобританське сус-пільство -це ">дужетрадиційне сус-пільство".

>Англійціздаютьсяманірними,стриманих йзамкнутими,доситьполітичнокоректними, але й недужедружелюбнимистосовноіноземців, що несприяєлегкостіспілкування із ними.Візит доанглійцяприпускаєдотриманнявстановлених правил,певнихумовностей (>попереднюдомовленість,вечірній костюм).

як приклад можна привестидеякіокремінайбільше що частозустрічалисявисловленнявідносножителівЗ'єднаногоКоролівства:

">Англійцібільшісноби і понадпотайливі,чимамериканці.Росіяни понадпривітні, упорівнянні і ізанглійцями, й ізамериканцями".

">Дивно, що слово ">манірний"ніколи невикористовується приописіяких-небудьіншихнацій,кріманглійської.Якщохто-небудьвикористовує слово ">манірний" увідношеннікого-небудь,вінзавждидодає, "яканглієць". [7].


3.Виявлення ">сильних йслабкихсторін"

>Відповідно добільшостіпроробленихджерел, частоособливаувага прививченні культури ітрадиційзакордоннихкраїн (йВеликобританія невиключення)приділяєтьсявизначеннюслабких йсильнихсторін всіх сфержиттєдіяльності, без чого, на думкуавторів,неможливоскластиоб'єктивнеуявлення.Такеуявленняпозначається і насприйняттібританськогобізнесу, що нерозглядається якдоситьінноваційний.Незважаючи тих, що багатохтопогоджуються із тім, щоВеликобританіямаєсильнурепутацію вобластінаукових йтехнологічнихінновацій, вонвідстає від США,Японії іНімеччині.

Один ізнайбільшпозитивнихелементівбританськогосуспільстваполягає втім, що тутприділяється великаувагазахистунавколишньогосередовища.

>Крім того, убільшостілітературдужевисокооцінюєтьсярівеньбританськоїзаконодавчоїсистеми ібританськоїсистемисоціальногозахисту.Уважається, що уВеликобританії державаіснує для таких людей,будь-які дії державипродиктованітурботою пролюдину.Якщо СШАсприймається яккраїна, уякійпанує закон; тоВеликобританія яккраїна, уякійсильні і закон, йтрадиції.

>Також не можна непогодитися із тім, щоБританіяявляє собоюгарну модель демократичногосуспільства.Великобританіямаєпозитивний політичнийімідж,насамперед,відрізняєтьсястриманістю іконсервативністюсвоєї політики.Вонапрагнедотримуватисвоїхвнутрішніхінтересів й ненамагаєтьсявтручатися вконфлікти навідміну від Америки, щопрагне досвітовогопанування. [1, 127].

Уусьому світівисокоцінуєтьсяякістьбританськихтоварів йпослуг.Британські, щоє нагарномурахунку в рейтингукраїн, котрімаютьвеликукількістькомпаній -світовихлідерів -Британіятреба за США,Японією іНімеччиною, йхочаЗ'єднанеКоролівство усещепосідаєтретємісце посленазванихкраїн,проте, воно таєсильнимфінансовим центром.

>Англійськийбізнеспредставляється, уцілому, як неризиковийбізнес,орієнтований наконкретні ринкизбуту.Бізнес уВеликобританії понадвпорядкований й некримінальний, навідміну відбільшостірозвиненихкраїн.

>Основнінедолікибританськогобізнесу -це твердаприхильністьпевним правиламгри (>прояванглійськогоменталітету) йвідсутністьгнучкості.Успішністьанглійськогобізнесмена багато вчомувизначаєтьсяефективністюорганізаціївсієїекономічноїсистеми країни і доброналагоджениммеханізмом роботи йогофірми.

якдоказ можна привестивисловленнябізнеспартнерів ізрізнихкраїн:

">Цей постійнаризик убізнесі, щовластивийамериканцям,занадтостомлюючий длябританців" -Німеччина.

">Британцієкерівниками понатурі". -Єгипет.

">Вонироблятьречіакуратно. Вікупуєтеякий-небудь предметодягубританськоговиробництва, й Візнаєте, щовін якщослужитивічно". - Мексика.

">Цяприхильністьтрадиціям й вбізнесітежнакладаєсвійвідбиток: як на характеркеруючого, то й тих,яким чиномвінуправляєфірмою.Здається, щоефективність роботи багато вчомувизначаєтьсязлагодженістюсамоїсистеми". -Росія

>РепутаціямистецтваВеликобританіїбільшоюміроюзаснована надосягненняхминулого, а чи несьогодення (>Шекспір, Байрон й т.д.).Можна говорити про ті, щоіснуєявнийнедолік знань пронинішнємистецтвоВеликобританії. Усучаснихджерелахінформації можнапочерпнутилишедужеповерхневізнання пробританськемистецтво. Тому прирізнихопитуванняхсуспільної думи можнапомітитипевнутенденцію - в основному смердотіобмежуютьсяобластюпоп-музики ікіно:

">Британськемистецтвовідображаєїхню культуру -дужестримане іпохмуре". -Малайзія.

">Авангардне,ексцентричне,божевільне". -Франція.

"Але вони немаєніякихвідомихдіячівмистецтва.Вонилюблять футбол", -СаудівськаАравія.

>Незважаючи тих, США усєщеєлідером у сферіосвіти, йвважається, щоотримана туткваліфікаціякористуєтьсянайбільшоюпопулярністюсередпотенційнихроботодавців, неменш престижноодержатиутворення уВеликобританії. Однак критикивказують, що системаутворення не виннадотримуватисяелітнихстандартів, а. виннаспробуватискомбінуватиакадемічні іліберальнітрадиціїнавчання.Майбутнєбританськогоутворення багато вчомузалежить від того,наскількиефективним будутьреформи уряду й як смердоті будутьсприйнятівикладачами,батьками іучнями.

>Британськізасобимасовоїінформації (>ЗМІ)розцінюються як понадправдиві впорівнянні ізбільшістюзакордоннихЗМІ - смердотісприймаються як понадоб'єктивні,оскільки понадорієнтовані нафакти,інформацію:

">Навіть самутворені людичитаютьбульварнупресу,щоб бутисформованими.Більшачастинаскандальноїінформації уційпресі, переносити докоролівської родини". - Мексика. [8,стор. 12-22].

Колистосуєтьсяканалівінформації,звідки жителірізнихкраїндовідаються проВеликобританію і наоснові чогоскладаєтьсяуявлення прокраїну йїїжителів,основними каналамиє люди, котрівідвідуютьВеликобританію,ЗМІ (>включаючиІнтернет) й книжки.

3.1 Культура імистецтво

КультуражителівВеликобританії в основномувизначаєтьсякультуроюАнглії, іздодаванняммісцевихкультурнихтрадиційШотландії,Уельсу іПівнічноїІрландії, аменшомуступені, культурамидесятківкраїн, одного разуколишнімиколоніямиБританськоїІмперії.

>Широкомасштабнізміни вкультуріВеликобританіївідбулися после 1945 року.НайбільшпримітнимзразкамцихзмінможепослужитиперетворенняЛіверпуля, апотім й Лондона, уцентрисвітовоїпоп-культури 1960-хроках. "Бітлз" булилишенайпершої інайбільшвідомої збританськихрок-груп, котріскорили світ.Британськімодельєриодягупрославилися своїмавангардним стилем, йяскравийодяг ізмагазинів наКарнаби Стріт йКингзРоад сталавідома далеко за межами Лондона.Крімцихзмін, атакожменшзначногопожвавлення в західних областях культури послезакінченняДругоїСвітовоївійни,значнізмінивідбулися в самомусуспільстві.Найбільшпомітноюзміною сталопідвищеннярівняутворення.Кількістьучнів, щопродовжуютьнавчання послезакінчення школи,значнозбільшилося вдругійполовині 40-х років 20-гостоліття. У тієї ж годинузначнозбільшиласякількістьуніверситетів,коледжів йіншихнавчальнихорганізацій.

Уцей годину уряд ставшиприділяти понадувагирозвитку іпідтримцімистецтва в стране.Спеціальна Рада помистецтву,сформована в 1946році,підтримуєрізніобластімистецтва, що, у своючергу, послужило причиноюрозширення культурногоринку, в основномукомерційного. як й вбагатьохрозвиненихкраїнах,зіткненнясмаків йцінностейстаршого імолодшогопокоління,періодами було бдужежорстоким, особливо в 60-х 70-хроках 20-гостоліття.

Колизаюшив послеутворенняЗ'єднаногоКоролівства уВеликобританіюпотік емі-грантів зкраїн, щорозвиваються,приніс з собоюрозмаїтість культур йрелігій зкраїн, щорозвиваються.Взаємодіяцих культур йзагальної культуриВеликобританії багато вчомувизначаєсьогоднішнєкоролівство.

3.2Колоритинаціональнихтрадицій

>Традиціїкоролівського дворунайчастішенаділяються у формурізнихцеремоній,виконуванихкоролевою йїїродиною.

3.2.1Королівськітрадиції

>Відкриття парламенту.

Корольоваофіційновідкриваєновусесію парламентущороку,звичайно вжовтні чилистопаді.Вона разом ізГерцогомЕдинбургськимвідправляється ізБукингемськогопалацу уВестмінстерський удержавнійкареті (StateCoach). Перед тім, як королева йїїоточеннязаходять убудинок парламенту,палацовістражі (theYeomen of theGuard)обшукуютьпідвалибудинку.Цятрадиціядотримується із 1605 року, коли,ґрунтузмовниківнамагаласяпідірватибудинок парламенту. Унашідні впошукахвибухівкипалацовим стражамдопомагаютьофіцериполіції.

>Нагородження

>Нагородженняпроводяться вБукингемськомпалаці 20разів урік.Іноді смердотітакожпроводяться вЕдинбургськомпалаці і за межамиЗ'єднаногоКоролівства.Кожнуцеремоніюнагородженнявідвідують до 150кандидатів,кожний із якіможезапросити дотрьох гостей. Корольова входити у зал усупроводі двохофіцерів.Граєвійськовий оркестр. Корольова чиінший членкоролівської родини, що проводитицеремонію,стоїть протягомвсієїпроцедуринагородження, щотриваєледве понадгодини.Після того, як оркестрзігравдержавний наш,Лорд-камергер почерзіназиваєім'я шкірного кандидата і причину, поякійвіннагороджується.Потім королеваприкріплює до грудщасливчиканагороду іпоздоровляє його. Наційцеремонії королеватакожприсвячує влицарі.

>Прийоми вкоролівському саду

>Більше 30тисяч Чоловіквідвідуютьприйоми вКоролівському садущороку.Щоліта проводитися,принаймні, триприйоми вБукингемськомпалаці і одна в ПалаціХолирудхаус (thePalace ofHolyroodhouse) вЕдинбурзі.Ціприйомипроводяться із 1860-х років. Уп'ятдесятихроках 20-гостоліттякількістьприйомів у садуБукингемськогопалацузбільшили з двох дотрьох урік.Іноді королевадаєдодатковийприйом у саду, проваджень длявеликої національноїорганізації, щовідзначаєкруглу дату,наприклад, ЧервонійХрест, чи,наприклад,щобвідзначитирікІнваліда. Для прийомувибираються люди з всіх сфер життясуспільства: з уряду,збройних сил,дипломатичного корпусу. запрошеннярозсилаютьсяЛорд-камергером (Lord.Chamberlain) відіменікоролеви. Наприйомі, годинупроведенняякогозвичайно із 4 до 6 год.вечора,єприсутнім до 8тисяч гостей. Корольова і герцогЕдинбургський разом ізіншими членамикоролівської родинипроходжуютьсяміжгістьми после того, якзіграютьнаціональнийгімнВеликобританії.Кожний зпредставниківкоролівської, родинийде садом своїм шляхом із такоюметою,щоб у шкірного із гостей бувможливість бутипредставленими іпоспілкуватися зцарственими особами.Під годинуприйомівмузикуграють двівійськові оркестру. Корольова іінші члениїї родини,зрештою,прибувають докоролівського тенту, де смердотіп'ють чай.Також наприйоміставлятьокремий тент длядипломатичного корпусу і всіхінших гостей.Подається чай йнасолоди.Близько 6 часіввечоракоролівська батьківщиназалишає сад, а оркестрграєгімнВеликобританіїще раз,щобвідзначитикінець прийому.

>Офіційнівізити

Корольоваєофіційною главоюЗ'єднаногоКоролівства, атакожБританськоїСпівдружностіНацій: ">МіністерствозакордоннихсправВеликобританіїрозсилаєзапрошення главамінших держав.Звичайно врік королеваприймаєпредставників двохіноземних держав.Кожний із такихвізитівтриває ізвівторка поп'ятницю, под годинуякого главаіноземної держави не лишевстигаєзустрітися ізкоролевою,прем'єр-міністром,міністрами,лідерамиполітичнихпартій й главамидипломатичнихмісій уЛондоні, але йтакожпобувати на державномубанкеті на вшанування,дативідповідний бенкет й провести день поза Лондоном, йЕдинбурга, под годинуякоговін чи вонзнайомиться ізіншими аспектами життябританців.

3.2.2Традиції парламенту

Застоліття, свогоіснування парламентобростивчисленнимитрадиціями.

>Деякі із нихактуальні йявляють собою правилаповедінки уверхній йнижній палатах,інші жзастаріли ізберігаються лише ізлюбові дотрадицій.

>Молитви

>Кожнезасіданнянижньоїпалати парламентупочинається ізмолитви.Членипалатимолятьсякоштуючи, повернувшисьособою достіни заїхніми спинами (>молитися,коштуючи наколінах, членипалати було неможливо, коли, було бприйнятоноситимечі впарламенті).Священикчитаємолитвивголос. З 1997 рокучитаєтьсядодаткова молитва в тихдні, коли одинзічленів парламентувмирає.Цятрадиціябере своїкоріння із 1558 року, коли членипалатипочалимолитися передзасіданням, аблизько 20 років через вон уже твердо вилюдніла ймолитви читавшиспеціальнозапрошений священнослужитель.

">Непарламентська мова"

>Вираження,уживані впалаті,повинніпідкорятисяособливим правилам. Упарламенті не можнавимовляти слова івираження, котріможутьобразитиіншихчленів парламенту, не можнавживатигрубівираження,натякати чивідвертозаявляти про ті, щоінший членпалатибреше чип'яний, йперебріхувати словаінших. Маленькийглосарійзаборонених упарламентіслів;blackguard,coward,git,guttersnipe,hooligan,rat,swine,stoolpigeon йtraitor.Якщо жхтосьпорушивці правила.Спікер попросити цого ">когось"забрати їхнього тому.Якщо ж його непослухаються, товинуватецьможе бутипокараний йнавітьвідсторонений відзасідань напевний рядків.

>Поліція

У годинузакінченнязасідань упарламентіполіцейські кричати "Whogoeshome?" (">Хтойдедодому?).Цятрадиціяпочалася в тихдні, коли вЛондоніще не було б центральноговисвітленнявулиць, йпарламентаріїйшлидодомуневеликимигрупками,знижуючиризик бутипограбованими натемних,вулицяхміста. Доречі,це, співуче, актуально і тепер, тім понад що зарозкладомвечірнізасіданнязакінчуються удесятеровечори, але йможутьтривати далеко запівніч.Поліцейські невходять у залзасіданьдоти,покиобговорення незакінчиться.

>Вітанняспікера

>Членинижньоїпалатизвичайнокланяютьсяспікерові, колизалишають залзасідань.Передбачається, щоцейзвичайвідбувся від тихийчасів, коли ПалатаГромадзасідала вкаплиці Св. Стівена (>StStephen'sChapel), деспікерсидівпоруч звівтарем й члени парламенту,кланялисясамевівтарю, а чи неспікерові.Післязавершеннячерговоїсесії парламенту, а особливо после йогорозпуску передновимивиборами, членинижньоїпалати,залишаючи залзасідань, тицьнути рукуспікера.

Формаодягу

>Офіційнийодягспікера описів, в ">Форміодягуспікера".Одягіншихчленів парламентуявляє собою костюм, що,скажемо,одягають наділовузустріч чи переговори. Однак востанні роктадеякі члени парламенту булизамічені уВестмінстерськомупалаці не лише безкраваток, але йнавіть безпіджаків. Увісімнадцятомустолітті булиприйнятіноситиперуки, але й до відома нашихднівперукизалишилисялише сторч головою,спікера іклерків. ОднакдіючийспікерПалатиГромад не носитиперуку.

>Капелюха булиіншим атрибутомпарламентськогоетикету...Їх носили взалізасідання, але йзнімали привході івиході з залі, а.також под годинувисловлень. Капелюхтакожслуживвідмінним способомзайнятимісце налаві взалізасідань, бо безкапелюха людина не могла далекопіти, й,відповідно, винен бувобов'язковоповернутися.Ця система бувзруйнованатими членамипалати, котрі носили з собою по двохкапелюха.

У наш годинукапелюханеобхідноносити усімпарламентаріям-чоловікам под годинузвертання доспікера, Жінкамиможуть неноситикапелюх.Медалі іінші знакивідмінності, щопоказуютьприхильність чиподяку монарха, не можна носити упарламенті.

>Тютюн

>Інший "пережитокминулого" упарламенті -нюхальнийтютюн,наданий длякористування членамнижньоїпалати парламенту ііншихклерківпалати.Табакеркалежить у входу до палати. Однак далеко ще не усікористаються зцієїможливості,хочанюхальнийтютюн -це Єдиний видтютюну, дозволів упалаті ікомітетах.Паління було бзабороненоще в 1693році;

Собаки

Собаки, завиняткомсобак-поводирів, недопускаються вбудинок парламенту. Одинзічленівнижньоїпалати парламенту, Девід Бланкетт (David,Blunkett),позбавленийі зорі, томувінпостійноприводив з собою свогособаку-поводиряЛюсі (>Lucy).

>СхваленняБіллів

>СхваленняБіллів -використаннянорманнськоговаріантафранцузькоїмови.

>Процесприйняття нового закону,вимагає,щоб текстБілля бувприйнятийобома палатами парламенту. ПередачаБілля ізпалати до палатизавждивідбувається запевним порядком, приякому дляповідомленнярезультатівобговоренняБілляіншійпалаті від цього вже понад 200 роківвикористовуютьсяфразинорманнськоїфранцузькоїмові. Віддеякі із них:

>І.Якщо ПалатаЛордівприйняла один чи понадБіллів, то члениПалатиГромадодержують їхні разом ізнаступноюприпискою;case ">sortbailauxcommunes"

>2.ЯкщоЛордисхвалилиБілль,прийнятийПалатоюГромад, то, наньомунапишуть "AcesteBille lesSeigneurssontassentus".ЯкщоБілль при цьому якщозмінений, тоЛорди после ">Віllе"додадутьamended ">avecquedesamendements".

>3.Увипадку,якщоБілльПалатиГромад бувзміненийПалатоюЛордів, а членинижньоїпалати непогоджуютьсязізмінами, то заподійнезгодипишутьсяпо-англійському под заголовком ">CesteBilleestremiseauxSeigneursavecquedesraisons".

>4.Формасхваленнякоролевитакожоголошуєтьсяфранцузькою нацеремоніїзакриття парламенту. Длязагальнихбіллівце LaReyne leveul, ачасток -Soitfaitcommeilestdesk.

>Мішок ізвовною (thewoolsack)

>Лорд-канцлер уПалатіЛордівсидить намішку ізвовною.Цейзвичайвийшов зсередніхстоліть, колиАнглія бувголовнимекспортеромвовни івовнянихвиробів уЄвропу іуважаласяпровіднимвиробником як поякості, то й покількостіматеріалу.Символізуючинаціональненадбання країни,Лорд-канцлерсидів й

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація