Реферати українською » Краеведение и этнография » Бібліяграфічнае абслугоўванне па краязнаўству


Реферат Бібліяграфічнае абслугоўванне па краязнаўству

>Кантрольная робота

па курсу:Бібліяграфічнаеабслугоўванне пакраязнаўству


1.  >Характаристикакраязнаўчагадаведачна-бібліяграфічнагаапаратабібліятекі

>Краязнаўчидаведачна-бібліяграфічниапарат (>КДБА)бібліятекі –гетаінфармацийна-пошукаваясістема удакументнайці/іелектроннай формах,метаякойаптимізавацьпошуккраязнаўчайбібліяграфічнай йфактграфічнайінфармациі,ариентациюўкраязнаўчихінфармацийнихресурсах.

>ФункциянальнаепризначеннеКДБАзаключаеццаўтим,кабаператиўна йякасназабяспечиць доступкаристальнікаўдабібліятечнай,бібліяграфічнай йфактаграфічнайінфармациі,присвечанайрегіенуцінаселенаму пункту.Краязнаўчаябібліяграфічнаяінфармацияз’яўляеццагалоўним елементамКДБА. Зяедапамогайзабяспечваецца доступкаристальнікаў такпершаснихкраязнаўчихдакументаў,якіямаюццаўфондзебібліятекі йіснуюць узнешнімасяроддзі.ФактаграфічнаяінфармацияўДБАдазваляеаператиўназабяспечвацьпатокразнастайнихзапитаўаб фактах йпадзеяхмясцовагажицця.

>КДБАўяўляесабойарганізавануюсукупнасць,складаецца ізнекалькіхасноўнихустойлівихчастак.Гета:

1.Краязнаўчиякаталогі будь-якихносьбітах,картатекі йБД.Заразствараюцца йвикаристоўваюццакарткавия йелектронниякраязнаўчиякаталогі йБДрознихвідаў.

2. Фонддаведачних йбібліяграфічнихкраязнаўчихвиданняў йіхелектроннияверсііціаригінальнияелектронниядапаможнікі,фактаграфічнияБД,бібліяграфічнияБД.

3. Фонднеапублікаванихкраязнаўчихдакументаў.

>КДБАЛепельскай ЦРЛпрадстаўленикарткавимікраязнаўчимікартатекамі.Дапаможнікі із фондуДБФуключаюцьвиданні,присвечанияраену,гораду, атаксамавобласці.

>КДБАразмешчаниўчитальнай залібібліятеци.

>Краязнаўчи каталограскриваезместдакументаў утеритарияльнимаспекце.Поўнаадлюстроўвае як фондикраязнаўчихдакументаўбібліятекі, то йдакументи,присвечаниярегіну,незалежна пеклоіхмови, годинистварення ймесцазахоўвання.

>Аддзеламабслугоўвання йінфармациіЛепельскай ЦРЛвядзеццакраязнаўчаякартатека “р.Лепель йЛепельскіраен” із 1974 року.Храналагічниахоп із 1957 року тацяперашняга години.

>Картатека травнінаступнияраздзели:

-Природа йприроднияресурси.Экалогія

-Эканоміка краю

-Аховаздароўя.Медицинскіяўстанови.Фізічная культура й спорт

-Релігійнаежиццеўкраі

-Культурнаебудаўніцтва.Асвета. Друк.

-Мастацтва. Край утворахмастацтва

-Літаратурнаежицце. Край умастацкайлітаратури.Фальклор.

-Інфармаванненасельніцтва паідеалагічнихпитаннях

-Гістория.Этнаграфія.Археалогія краю

-Персаналіі

- Край уцелим

-Мясцовия органиўлади йкіраваннеіхдзейнасцю.Грамадскаежиццекарю

- Сільськагаспадарка

>Аб’емскладае (на 01.01.2009) 5733карткі.

Укаратециадлюстроўваюццакнігі,брашури,артикули ізпериядичнихвиданняў,кніг,зборнікаў,вияўленчиявиданні,картаграфічниявиданні,нотниявиданні нарускай йбеларускаймовах.

>Группоўкаматериялаўкартатеци –сістематичная,алфавітни –карткірастаўлениўадваротнимхраналагічнимпарадку.

Наліцавойстаранекарткіпішаццапоўнаебібліяграфічнаеапісаннедакумента;анатаванаеаналітичнаеапісаннеартикулаў ізпериядичнихвиданняў.Класіфікацийниіндексставіццаўверхнім лівимвуглу.

>Адлюстраванне новихпаступленняўўкартатециправодзіццакожнитидзень.

>Тематикакартатекіуніверсальная.

>Знешняеафармленне – усеяшчикікартатекіпранумераваниўніжнім правимвуглу. Наетикеткахпраздефіспаказаниіндексидзяленняў йназваўрубрик умежахкожнагакаталожнагаяшчика.Назвивиканани набеларускай мови.

>Унутранаеафармленне –центральнияраздзяляльніківикаристоўваюцца дляабазначенняраздзелаўпершайступенідзялення;левастароннія – длядзяленняў інший йтрецяйступені;правастароннія – длядзяленняўчацвертайступені йафармленняпрадметнихрубрик.

2.  >Даведачна-бібліяграфічнаеабслугоўванне пакраязнаўстве

>Бібліятечнаеабслугоўваннеўкраязнаўчайгалінеажиццяўляеццаўмежахагульнай структуриабслугоўвання ,яногрунтуецца наагульнабібліятечнихкриніцах,техналогіі,методици йарганізациіабслугоўваннябібліятекі.

>Сістемабібліятечнагаабслугоўвання пакраязнаўстве –сукупнасцьузаемазвязаних йдапаўняючихадзінаднаговідаўдзейнасці йпаслуг пазадавальненні йразвіццікраязнаўчихпатребабанентаўбібліятекі й,наогул,жихароў краю.

>Развіццебібліятечнагаабслугоўванняідзе па шляхупрадстаўленняроўнихмагчимасцей всімабанентам,якіякаристаюццакраязнаўчиміфондамі йпаслугамібібліятек ізулікамдинамікііхкраязнаўчихпатреб,інтаресаў йзапитаў.

>Сістемабібліятечна-бібліяграфічнагаабслугоўванняўключаенаступнияасноўниясастаўниячасткі:

-дзейнасць папапуляризациі йвидачикраязнаўчихдакументаў йіхкопій;

-дапамогаабанентам увибарикраязнаўчихдакументаў йіхвикаристанні;

-прадстаўленнекраязнаўчага фонду;

-шматаспектнаераскриццеяго складу й структури;

-даведачна-бібліяграфічнаеабслугоўванне;

-бібліятечнаеінфармаванне;

>Асаблівасцьбібліятечнагаабслугоўвання пакраязнаўствезаключаеццаў набориарганізацийнихмераприемстваў йканкретнихпаслугбібліятекі пакраязнаўстве.

>Галоўнайзадачайбібліятекіз’яўляеццастваренненеабмежаванихмагчимасцей длясваіхкаристальнікаў увибари йвикаристаннікраязнаўчихдакументаў,сабраних уфондзе,прадаставіцьбібліяграфічнуюінфармациюабіснуючихкраязнаўчихдакументах.

>Лепельская ЦРЛставіцьперадсабойтакіязадачи, як:

1)задавальненнеагульнакультурних,адукацийнихкраязнаўчихпатребнасцейабанентаў;

2)асветніцкаядзейнасць угалінекраязнаўства;

3)далученнекожнагажихара краю,усягокантингентаабанентаў такчитаннякраязнаўчайлітаратури;

4)распаўсюджаннекраязнаўчихведаў упрацоўнай,грамадскай,аматарскай йсямейнай сферидзейнасці.

>Бібліятекаприцягваенасельніцтватим,штозбіраеў фондиразнастайниякраязнаўчиядакументи;прадстаўляемагчимасцьатримацьінфармациюабіх; комплекснаабсугоўвае пакраязнаўстве;каристальнік травнімагчимасцьудзельнічаць украязнаўчихмасавихмераприемствах.Гетияабставіниактуалізіруюцьпраблемутеаретика-метадалагічнагаабгрунтавання йпаширеннясродкаў, форм йвідаўпаслугбібліятекі пакраязнаўстве.

>Даведачна-бібліяграфічнаеабслугоўваннекаристальнікаўЛепельская ЦРЛажиццяўляе:

-праз видачукраязнаўчихдакументаў;

-сродкаміраскриццякраязнаўчага фонду усістемекартатек,бібліяграфічнихдапаможнікаў;

-сродкаміправядзеннямасавихмераприемстваў,лекцийкансультаций,викананнедаведаккраязнаўчагахарактара,ажиццяўленняінфармаваннянасельніцтва краюаб новихкраязнаўчихдакументах йтих,якіязнаходзяццаўфондзебібліятекі;

-сродкамізносінкаристальнікаў йбібліятекараў.

>Аддзеламабслугоўвання йінфармацияправодзяццашматлікіямасавиямераприемства.Гета йекскурсіі,лекциі,кансультациі, “>гадзінипитанняў йадказаў” уякіхпримаюцьудзел йдапамагаюць уарганізациіправядзеннямясцовиякраязнаўци (ЯнушІ.Я.,ШушкевічА.А) ,директарЛепельскагакраязнаўчага музею (>СтельмахА.У.),настаўнікігісториі.

>Вялікуюпапулярнасцьнабила таку форму роботи якарт-вистава, наякойпрадстаўляюцца роботимясцовихдзеячаўмастацтва. Наўсе роботискладаеццабібліяграфічниспіспрадстаўлених робіт.Пазаканченнівиставикаристальнікампрадстаўляеццамагчимасцьнабицьтворимастацтва.

>Летам розжарюючибібліятекіадкриваецца “>Летняекафе”, дзе можнаазнаеміцца ізнавінкамікраязнаўчайлітаратури, якаючипаступілаўбібліятеку.

Учитальная залідзейнічаепастаяннаякніжнаявистава “>Лепельшчина:гістория йсучаснасць”, дзепрадстаўленикраязнаўчиядакументи па найактуальнішимтемам.

>Бібліятекарамічитальнай залиажиццяўляецца, якмасавае, то йіндивідуальнаеінфармаванне пакраязнаўстве. Уасноўнимкаристальнікамікраязнаўчайінфармациіз’яўляюццакіраўнікімясцовихаргнізаций,настаўнікі.

>Нядаўнаствораниўбібліятецимультимедийницентртаксамааказваезначниўплиў наабслугоўваннекаристальнікаўкраязнаўчайінфармацияй.Празмультимедияпрезентациі, слайд-шоу,караткаметражнияфільмиадлюстроўваеццаінфармациякраязнаўчагахарактару. УасноўнимгетазвесткіпрагорадЛепель,прадприемстви,якіязнаходзяцца натериториігорада,вядомихжихароў,Бярезінскібіясфернизапаведнік й шматінших.

>Аддзелбібліятечнагамаркетингувипускае буклети,метадичнияраспрацоўкікраязнаўчагахарактару.

>Бібліятекацеснасупрацоўнічае й ізсродкамімасавайінфармациі.Празаб’явиўмясцовайгазеце, нарадиекаристальнікідаведваюцццаабправядзеннімасавихмераприемстваў,навінкахлітаратури.Калябібліятекізнаходзіццарекламнистенд, дзеразмяшчаюцца анонсиправядзення культурнихмераприемстваў.Таксамарекламуразмяшчаюць й навокнах самоїбібліятекі.краязнаўчибібліяграфічнибібліятекадаведачни

>Установаадукациі “>Беларускідзяржаўниуніверсітет культури ймастацтваў”


Схожі реферати:

Навігація