Реферати українською » Краеведение и этнография » Історія Оренбурзького краю. Оренбурзькій край до качанів російської колонізації


Реферат Історія Оренбурзького краю. Оренбурзькій край до качанів російської колонізації


Історія >Оренбурзького краю. >Оренбурзьк>ий край до початкуросійської >колонізації

 


>Зміст

 

>Вступ

1.Містаепохибронзи

2.Кочівникиранньогозалізноговіку.Розпадродовоїгромади

3.Племіннісоюзи тадержавніутвореннястеповихкочовиків уIV-XIII ст.

4.Росіяни наЯїку

>Бібліографічний список


>Вступ

Історія Оренбургабагатаподіями йналічуємайже триста років.Оренбурзька областьневід'ємначастинаРосії. ІсторіяОренбурзькійобласті -частинаісторіїнашоївеликої країни.Оренбурзький край -це,перш нанаселяють його люди.ІсторичноРосіяскладалася якбагатонаціональна держава, депліч-о-пліч жилинародирозрізняючисьмовами,традиціями тавіруваннями. Незавждизгодудавалося легко йщоб неповторюватипомилок умайбутньомупотрібно добро знатісвоє минуле.

>Багатооренбуржців внеслипомітнийвнесок вісторіюнашої Батьківщини.Сучасніоренбуржцівзнають йпишаютьсясвоїми землякамипам'ятаючиїхні подвиги.

>Оренбурзький крайоспіваний у книжкахбагатьохписьменників йпоетів. Та і самаОренбурзька земля дала немалоталановитихлітераторів.


1.  >Містаепохибронзи

>Мисливці за мамонтами.Найбільшранніслідипроживаннялюдини в нашомукраївідносяться дольодовиковоїепохи,давньокам'яногостоліття. Це було б 30-15тисяч років тому.Холодні степу ізострівцямихвойних йлистянихлісів буливільні відльодовика. Устепах гаялисявеличезнімамонти,сибірськішерстисті носороги,первіснібики,дикі коней,північніолені,ведмеді, вовка таіншітварини.Їхкістки частознаходять вобривистих берегахрічок, особливо послевеснянихрозливів, прирізнихземляних роботів.

>Перші людиприйшли донашого краю із болеепівденних широт,ймовірно, із між Південний Казахстану таСередньоїАзії,постійнопросуваючись напівніч впошуках новихмисливськихугідь. Це були людисучасногофізичного типу.Вони жилиматріархальними громадами, в які главою родувважаласяжінка.Їхголовнимгосподарськимзаняттям бувполювання намамонтів,носорогів,північнихоленів таінших великихтварин.Мисливці булиозброєнісписами ізкам'яними наконечниками,кістяними гарпунами,крем'яними ножами,кістяними йкам'янимикинджалами,дерев'янимипалицями. Люди ужевмілидобувативогонь,одягалися взвіринішкури, жили, в землянках,печерах.

>Найдавнішізнаряддя роботипалеолітичноговигляду,знайдені вОренбурзькійобласті. Унизу -кам'янезнаряддя увигляді ножа (>знайдено уверхів'яхрічкиСухийГуберлюпоблизу селаНовомиколаївки),вгорі -уламоккістяного гарпуна (>знайдений на правомуберезірічкиСтрумнижчеНижньоЯіково).Зберігаються вобласномукраєзнавчомумузеї.

>Кам'янізнаряддя (>сокири,сокири-тесла, молоток, наконечникистріл).Знайдені на територїОренбурзькоїобласті.Зберігаються вобласномукраєзнавчомумузеї.

>Сліди стоянок стародавніхмисливціввиявлені врайонінинішнього з.Ідельбаєво (>біля м.Мідногорськ) й врядіінших місць Південний Уралу.Особливоцікавийпам'ятник того години - знаменитаКаповапечера на р.Білої вБашкирії. Настінахзбереглисязображеннятваринльодовикового години,виконаніфарбах руками стародавніххудожників.

>Пройшлитисячі років.Потеплішавклімат.Зниклимамонти ішерстисті носороги.Пішли вдалеку тундрупівнічніолені.Утворивсяблизький досучасногорослинний йтваринний світло степу. Людинавчилисяшліфувати,свердлити йпилятикамінь,удосконалиликам'янасокира,винайшли цибулю йстріли. У громадах сталивиготовлятиглинянийпосуд,робитичовни-довбанки, будувати плоті, із дикихволокнистих травпрясти нитки,в'язатимережі,ткатигрубийматеріал дляодягу.З'явилося першедомашнєтварина - собака,стаючивірним іншому йпомічникомлюдини.Наставновийетап вжиттілюдськогосуспільства –новокам’янестоліття.

У 4-3тисячоліттях донашоїериматріархальніродовіобщини жили, впівденно-уральськихстепахуздовжрічок й озер.Головнимзаняттям їхні булирибна ловля йполювання.Сліди їхнього стояноквиявлені по берегах р..Джарли (>Адамовський район), на територїрадгоспуімені XIXпартз'їзду (>Светлінскій район), на р..Кіембай (>Домбаровський район),біля гирла р.Струм (>Бузулукський район) та віншихмісцях.

>Стародавніскотарі,землероби йметалурги. Удругійполовині 3тисячоліття донашоїеридревнірибалки тамисливціпівденноуральськихстепівперейшли доскотарства,примітивногоземлеробства,видобуткумідної рудій йвиготовленняпершихметалевихзнарядь,спочаткумідних, апотім йбронзових.Змінилосясуспільнийустрій: головою роду ставши Чоловік. У 2тисячолітті донашоїерибронзовізнаряддя роботи,поряд ізкам'яними, широкоувійшли вужиток населеннянашого краю.Наставбронзовийвік.

>Стародавніскотарі,землероби йметалургистепів жилиосілимипоселеннями.Кам'янимимотиками смердотіоброблялим'якізаливні ділянкиземлівздовжрічок,сіялипшеницю, тицялимідними йбронзовими серпами, зернарозтирали накам'янихтерках,розводилидрібну івеликурогату худорбу, коней,добували й плавилимідну руду,відливалибронзовізнаряддя -сокири,кинджали,серпи й т.д.

свідоцтва життя, ідіяльності людей того годинивиявлені вряді місцьнашоїобласті.Слідиїхніхпоселеньвідкриті по берегах р..Джарли (>Адамовський район), на територїрадгоспуімені М. Горького (>Новоорськ район), на р..Чебеньке у з.Гаврилівки (>Саракташского район), у з.Колтубанкі (>Бузулукський район) й т.д.Слідивидобуткумідної рудійвідкритим способомвиявлені й у з.Оленівки (>Домбаровський район),міжрічкамиСередньої йВерхньоїКаргалкамі (>Сакмарське район).Багатопохованьвивчено археологами вЯсний,Новоорськ,Сіль-Илецкой,Гайський,Тоцькому таінших районах.

>Знаряддя роботи бронзовогостоліття:міднісерпи,міднийсокиру,бронзовеспис.Знайдені на територїОренбурзькоїобласті.Зберігаються вобласномукраєзнавчомумузеї.

>Вхід вдревню шахту длявидобуткумідної рудій вурочищіРодниківські гулі налівомуберезірічкиБердянка, за сімкілометрахвище селаБлагословенкі.

>Міднізлитки - результат плавкимідної рудійдревніми рудокопами йметалургами.Знайдені в 1952році умістаСоль-Илецка прибудівельних роботів.Зберігаються вобласномукраєзнавчомумузеї.

2.  >Кочівникиранньогозалізноговіку.Розпадродовоїгромади

>оренбурзькийкочівникплеміннийпершопоселенець

        Появазалізнихзнарядь. УVIII-VII ст. донашоїеридревні жителіпівденноуральськихстепівосвоїли плавкузалізної рудій йпочаливиготовлятизалізнізнаряддя роботи тазброя.Кам'янізнаряддя булиповністювитісненізалізними.Мідь й бронзазастосовувалися длявиготовленнянаконечниківстріл,різнихпредметівпобуту й прикрас.

>Залізнізнаряддязробилипрацюлюдининабагатопродуктивніше, ніжраніше.Вживання їхнівчиниласправжнюреволюцію втехніці, справилавеличезнийвплив наподальшуісторіюлюдськогосуспільства. Зпоявоюзалізнихзнарядьзакінчуєтьсябронзовийвік йпочинаєтьсяраннійзалізнийвік.

>Одночасно ізпоявоюзалізнихзнарядьстародавніосіліскотарі йземлеробиперейшли до нового типугосподарства - докочовогоскотарства.Цейперехідзумовлювавсяподальшимзростаннямпоголів'яхудоби вгромаді йнаявністюсприятливихприродних умів для йоговирощування -безкрайніхстепових пасовиськ.

>Савромати йсармати. У 1тисячолітті донашоїери на територїнашої Батьківщинивідбулисяважливіподії. УЗакавказзі йСередньоїАзіїутворилися Першірабовласницькі держави - Урарту йХорезм. УПричорномор'ї грекизаснували своїміста-держави -Пантікапей,Олів'є, Херсонес таінші. У тієїперіод впричорноморськихстепах жилискіфські племена, астепах Південний Казахстану тасередньоїАзіїкочувалискотарі саки ймассагети.Великіпівденноуральських йприкаспійські степу населяликочівники-скотарі -нащадкиосілих племен бронзовогостоліття.Давньогрецькіісторики (Геродот йінші)називали їхньогосавроматами (>давняназва) й сарматами (>пізнішаназва).

>Савромати булисхіднимисусідамискіфів.Територія, якоїзаймалисавромати,починалася у Дону ййшла далеко на схід.Південноуральський степу булиїїчастиною. Тут смердотікочували понадтисячу років, із VII ст. донашоїери й по IV ст.нашоїери.Савромато-сарматські племена булиродинніскіфам, говорили мовою,близькою доїхньоїмови.

>Головнимгосподарськимзаняттямсавромато-сарматських племен було бкочовескотарство.Вонирозводили коней,велику йдрібнурогату худорбу,сіяли просо, плавилизалізну руду,володіликовальським ремеслом, зналиливарна справа.Житламиїм служилиповстяні кибитки,встановлені навізках.Харчувалися смердотім'ясомдомашніх й дикихтварин,кумисом та Куртом (>сушеним сиром).

>Савромато-сарматські племенавідрізнялисявойовничістю.Чоловіки булиозброєнізалізними мечами,кинджалами,списами чи дротиками, луками ізстрілами. Жінкамитакожволоділизброєю й вразінеобхідності бралибій.

>Родовіобщиниоб'єднувалися у племена йплеміннісоюзи. Начоліродів й племен стояливожді, котрівиділялисясередрядовихобщинників своїмбагатством. Угосподарстві вождязастосовуваласяпрацявійськовополонених -рабів тазбіднілихобщинників.Зросталомайнованерівність,йшов процесутвореннячастинвласності.Родова громада переживалаостаннійщабель свогорозвитку.

>Сарматські племенаспілкувалися ізсусідніми племенами, а й запосередництвом їхні ізгрецькимимістами-державамиПричорномор'я, зСередньоюАзією, ізІраном йЄгиптом. Процерозповідаютьзнайдені в курганахречі. У 1911 р. вкурганібіля з.Прохорівки (>Шарликського район)селянизнайшлидвісрібнічаші роботидревньоіранськихмайстрівкінця IV - початку III ст. донашоїери. Наодній із нихвикарбуванодревнійнапис, щоозначає вперекладі «чашаАтромітра» (>Атромітр -власнедревнеіранськойім'я). У 1971 р. вНовокумакском могильнику умістаОрськазнайшлиєгипетськийалебастровий посудину V ст. донашоїери. Напосудині -чотиринаписи: одназробленаєгипетськимиієрогліфами й три -клинописом (надревнеіранськой,еламська йаккадскоюмовами).Всінаписиозначаютьодне й ті ж: «>Ахашверош, фараон великий».Ахашверошдревнеперсидскийцар.Вінправив у 465-425 рр.. донашоїери.

3.  >Племіннісоюзи тадержавніутвореннястеповихкочовиків уIV-XIII ст.

>Гунськаплемінний союз.Авари.Близько II ст.нашоїерисхіднимисусідамисарматськогоплеменіаланів, що живий впівденноуральськихстепах,стаютьгуннскі племена.Вониприйшли ізПівнічного Китаю йМонголії. Усередині IV ст.ці племенапочалирухатися назахід черезпівденноуральські йприкаспійські степу,тягнучи із собоюсарматські таінші племенаЗахідногоСибіру, Казахстану й Південний Уралу.Гуни ізвогнем й мечемпройшлипівденноруські степу йз'явилися вбасейні Дунаю.

На початку VI ст. черезпівденноуральських йприкаспійські степупройшла новахвилякочівників ізАзії -аварів. Уросійськомулітописі смердотііменуютьсяобрами.

>Західно-тюркский каганат. У VI ст.степовекочове населення Казахстану й Південний Уралуувійшло у складЗападнотюркского каганату - великого державикочових племен із центром наАлтаї.Вплив каганатупоширювалося далеко назахід, аж достепівПівнічного Кавказу. Уперіодіснування каганатудавнє населенняпівденноуральськихстепів все более й болеепоповнювалосятюркомовними племенами,вихідцями ізазійськихстепів.

>Хозарський каганат й державаВолзькаБолгарія. У VII ст.,ПіслярозпадуЗахідотюркскої держави, внизов'ях р.. Волгивиникла держава хозар -Хазарський каганат, але вСереднійВолзі,головним чином умежахнинішньоїТатарськоїАРСР, держава болгар -ВолзькаБолгарія.Північно-західначастинанинішньоїОренбурзькоїобласті був йогопівденно-східноюоколицею.Туди черезпівденноуральських йприкаспійські степуйшликараванні дороги ізСередньоїАзії таІрану.

>Племіннісоюзипізніхкочівників.

>Під годинуіснуваннядавньоруської держави із центром умістіКиєві й вперіодфеодальноїроздробленостінашої країни впівденноуральських йприкаспійськихстепах жили племенакочівників-скотарів,об'єднані вплеміннісоюзи.Їхзазвичайназиваютьпізнімикочівниками. Це булидавніугорські племена,печеніги,гузи йкипчаки.Племіннісоюзипослідовнорухалися назахід упівденноруські степу, а й умежі СучасноїУгорщини. Удругійполовині IX ст. назахідпросунулисяпеченіги.Слідом по нихблизькосередини XI ст.рухалисягузи йкипчаки (уросійськихлітописах Першііменуютьсяторками,останні -половцями).З'явившись впівденноруськихстепах,кочові племена нападали на населенняКиївськоїРусі.Руськідружини вели із нимитривалу йзапеклуборотьбу, Яказнайшлавідображення вчудовомудавньоруськомупоетичномутворі «Слово про полкуІгоревім».

Усередовищіпізніхкочових племенпівденноуральськихстепівсформувалисятакожстародавнібашкирські племена.

>Слідамиперебуванняпізніхкочовиків упівденноуральськихстепахєїхнімогили. як йраннікочівники, смердотівірили взагробне життя, і тому клали зі світузброю,різніречі, частоулюбленого коня.Похованняпізніхкочівниківвиявленібіля селаНежінкі (>Оренбурзький район),поблизу м.Соль-Илецка, у селищаНовийКумака (>Новоорськ район) та віншихмісцях. Упохованняхзнайденізалишкиодягу йшкіряноговзуття,зброя (>залізнішаблі,ножі, луки йстріли,берестяні сагайдаки),прикраси (сережки,намиста,браслети,бронзовідзеркала). Укипчаків (>половців)існувавзвичайставити на могилахвисічені ізкаменяфігурилюдини. Археологиназивають їхні «>кам'яними бабами». Одна із нихзнайдена у з.Петропавлівки (>Новосергіевскій район).

4.  >Росіяни наЯїку

>Появаросіян взаволзькихстепах сталоможливимлише іздругоїполовини XVI ст., Колі послезавоюванняКазанського ханствавійськамиІвана IV булиусуненіперешкодипросуванню на схід. До складуРосіїдобровільноувійшлаБашкирія йвизналапідданствоНогайська орда.Важливезначення длявключенняЗаволжжя йПриуралля у склад Ро-сійської держави малобудівництво міст йукріплень,спорудженняобороннихліній,заселення їхніросійськимслужилим йземлеробськимнаселенням. Зініціативицарської влади в 1574 р. бувзаснована Уфа, XVII ст.спорудженаЗакамськаязахисналінія ізцілоїланцюгом міст йфортець.

>Цяколонізація, щопроводилася заініціативою й накошти держави,доповниласяколонізацієюсвободоонародної, коли на схід, вЗаволжя впошукахсвободи від феодальногогнобленняспрямовувалисявсілякішвидкі люди, котріпоповнювали виряджайформується наЯїкувільного козацтва й населенняновозбудованихфортець.

>Першікозацькімістечка й їхніпершопоселенці на берегахЯїказ'явилися в 1586 р., коли у зв'язку ззакладкоюмістаСамари ватагивільнихволзькихкозаків, щоховалися вЖигулівських горах наСамарськоїцибулі,змушені булишукатисобіновийпритулок внеобжитихмісцях,подалі відцарськихвоєвод.Їхвибір припавши нарічкуЯїк,багатупрекрасноїрибою,дичиною,пасовищами йсінокіснимиугіддями.Привільні берегацієїрічки були тодібезлюдні.Навесні цого рокузагінволзькихкозаківчисельністю від 500 до 700 Чоловік нарічкових суднах, адеякісушею на коняхрушив вгору - порічціСамарі.Дійшовшимайже доїївитоків, козаки перенесли свої струги впротікаланеподалікрічкуКамиш-Самару, права припливуЯїка, й понійвийшли наславнурічку,сподіваючисьзнайти тутсобіновийпритулок.Пропливши вниз поЯїкукількадесятків верст, смердотізупинилися на великомулісистомуострові,утвореномудвома рукавамирічки, йвирішилизакріпитися в цьомудоситьбезпечномумісці.Звідтивідкривалися шляху вниз й вгору поЯїку, а й за щовпадає тутІлека - вглибЗаяіцьком степу.

Про ті, що козакизакріпилися тут йпобудуваликозачиймістечко,свідчитьскладена вкінці XVI ст.першаросійська карта країни «>Великоїкреслення», щодійшла до наслише вописі. Унійзазначено, що наЯїку, у гирлаІлеказнаходитьсяострівКіш-Яїк, але вньомуКозачиймістечко.Кош-Яїк вперекладі ізтюркського -подвійнийЯїк,розділений на дварукави,міжякими й лежавшивказанийострів.

У цьому жроці козакизробилинабіг наногайськіулуси йповернулися ізбагатоюздобиччю,захопившиблизько 300полонених, 3тисячіголівхудоби, 15панцирів. Учисліполоненихопинилася й сестра князяУрус. Увідповідьногайціпідступили доКозачогомістечка,прагнучирозгромити його. Алі усіїхні напади буливідбиті.

НаЯїку тоді було бзакладеноще двакозачімістечка. Історіязбереглаіменадеякихкозаків -першопоселенців наЯїку:отаманиМатюша (>Матвій)Мещеряк,Єрмак Петров,АртюхаБолдирєв,Микита Ус, Богдан Барабаш,Іванко Дуда, НечайШацький,Якун Павлов,ПервушаЗезя,ЯнбулатЧенбулатов. якбачимо,переважали слов'янське -російські й укра-їнські -імена,прізвиська тапрізвища.

>Поселеннякозаків наЯїку маловажливийнаслідок.Слідом по них на схід йпівденний східспрямовуютьсямасипереселенців, в основномуросіян, що Веде дозаселення краю йвключенню його у склад Ро-сійської держави.

>Окремікозачі зажени ймістечкапоступовооб'єднуються вєдинеЯїцькевійсько із центром уЯїцькомумістечку (>нині містоУральськ),заснованому в 1613 р.Козачий жмістечкоКош-Яїк у 1614 р. бувзалишений козаками.Лише в 1737 р. у цьомурайонівиниклоновепоселення -Ілекскіймістечко,якийувійшов у складОренбурзькоїукріпленоїприкордонноїлінії (>нині селоІлек - центроднойменного районуОренбурзькоїобласті).

>Тривалийісторичний шлях,пройдений нашимкраєм заостаннічотиритисячі років,свідчить про ті, щовеликістеповіпросториПриуралля ізглибокоїдавнини булиосвоєні йобжитілюдиною, що тутформувалися йстоліттямиіснували,змінюючи один одного,самобутні тарізноманітні культуринародівдавнини йсередньовіччя .


Списоквикористаноїлітератури

 

1. Ю. С.Зобов,Л.І.ФуторянскійРіднийісторіїсторінки - Оренбург 1994

2.П.І. Сучков Історіярідного краю -Південно-Уральськекнижковевидавництво, 1988.

3. Н.П.Семикіної Історіярідного краю - 1976рік.

4. С.А. Попов Історіярідного краю.

5. О.Н. Шестаков Історіярідного


Схожі реферати:

Навігація