Реферати українською » Краеведение и этнография » Музеї Астраханської області


Реферат Музеї Астраханської області

>МузеїАстраханськоїобласті


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.КЛАСИФІКАЦІЯМУЗЕЇВАСТРАХАНСЬКОЇОБЛАСТІ

2.МУЗЕЙНАМЕРЕЖААСТРАХАНСЬКОЇОБЛАСТІ

2.1КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

2.2АСТРАХАНСЬКИЙ КРЕМЛЬ

2.3ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙЧЕРНИШЕВСЬКОГО

2.4ДІМ-МУЗЕЙСІМ’ЇУЛЬЯНОВИХ

2.5 МУЗЕЙБОЙОВОЇСЛАВИ

2.6АСТРАХАНСЬКИЙКАРТИННА ГАЛЕРЕЯІМЕНІБ.М.КУСТОДІЄВА

2.7 МУЗЕЙВЕЛІМИРАХЛЄБНИКОВА

2.8МУЗЕЇПІДВІДКРИТИМ НЕБОМ

2.9 МУЗЕЙКАВУНА

>ВИСНОВОК

СПИСОКЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

>Сукупністьмузеїв, щоіснують напевній територї, а з одного типу,профілю,відомчоїприналежності,називаютьмузейноїмережею. УАстраханськійобласті вонадоситьрозвинена. Унеївходять Музейбойовоїслави, МузейЧернишевського,Хлєбнікова,Ульянових таінші.

У 1997роцівідзначивсвоє160-річчя один ізнайстарішихпровінційнихмузеївРосії -Астраханськийдержавнийоб'єднанийісторико-архітектурниймузей-заповідник.

У фондах шестиміських й шестисільськихфіліях музеюмістяться понад 250тисячекспонатів.Серед них можнапобачитирізніунікальніархеологічні,нумізматичні,етнографічні,природничіколекції,колекціюрукописних йстародрукованих книжок,фотографій йдокументів XIX-XXстоліть, моделей суден,знарядь роботи тапредметівпобуту.

>Експозиції музеюохоплюютьвеличезнийісторичнийперіод відперших стоянокдавньоїлюдини край досучасногорозвиткурегіону.Великемісцесередекспонатів музеюзаймає колекціяархеологічнихпредметів іздорогоціннихметалів "Золотаскарбниця", понад 48тисяч монетналічуєнумізматичноїзібрання музею,крім цогозібранібагатіетнографічна таприродознавчаколекції. До складуАстраханського державногооб'єднаногоісторико-архітектурногомузею-заповідникавходятьфілії:Астраханський кремль,Літературний музейЧернишевського,Краєзнавчий музей,Будинок-музейУльянових, Музейбойовоїслави, МузейКурмангазиСагирбаева.


1.КЛАСИФІКАЦІЯМУЗЕЇВАСТРАХАНСЬКОЇОБЛАСТІ

УАстраханськійобластієчималомузеїв,присвяченихрізним сферамлюдськоїдіяльності.Відвідавши їхні, можнапознайомитися ізкультурою,традиціями йзвичаямимісцевихжителів,історією краю.

>Їх можнаподілити надекілька груп зарізнимиознаками.

>Однією ізнайважливішихкатегорійкласифікаціїєпрофіль музею чи йогоспеціалізація.Основоположнимознакою тут служитизв'язок музею ізконкретноюнаукою чи виглядоммистецтва,технікою,виробництвом й йогогалузями.Данийзв'язокпростежується ускладіфондів музею, втематиці йогонаукової,експозиційної такультурно-освітньоїдіяльності.

>Музеїоднієїспеціалізаціїоб'єднуються впрофільнігрупи:природно-наукові,художні,історичні,архітектурні,літературні,театральні,музичні,музеї науки йтехніки,промислові,сільськогосподарські,педагогічнімузеї.

Узалежності відструктурипрофільноїдисципліни чигалузі знаньціосновніпрофільнігрупиподіляються на болеевузькі.

УАстраханськійобластісередісторичнихмузеїввиділяються:

-Археологічні,

-Етнографічні,

-Військово-історичні,

-Історико-побутовімузеї,відтворюють чизберігають картинупобутурізнихверств населення,документуютьсоціально-психологічніособливостіпобуту, котрінайбільшяскравопроявляються вінтер'єрахжител, -монографічнімузеї,присвяченіконкретнійособі,події,установі, колективу.

Допершоїгрупимузеїввідноситьсяархеологічний музей уселіселітрених.Вінрозташовується намісцірозкопокмонгольськогоміста Сарай-Бату.Згодомцейпам'ятник давши скількивідкриттів йзнахідок,даних проархітектуру,економіці,населенніміста, що йогоперетворили на музей подвідкритим небом.Особливість його до того, щорозкопкитривають йдосі дня,несучиновуінформацію. Саме село йнавколишнє йоготериторіявідноситься доунікальноїісторичної територї, деспостерігаєтьсявисокаконцентраціяархеологічнихпам'яток.Іншим прикладомможе статіСамосдельское городище, детакожвиробляютьсяархеологічнірозкопки. Городищеявляєвеликуцінність бо тут великакількістьархеологічнихпам'яток, щовідносяться дохазарської тамонгольськоїепохам.

Додругоїгрупивідноситьсяетнографічний музей вКремлі, де представленаісторія та сама культуранародів, що жили на територїАстраханськоїобласті.

Дотретьоїгрупиналежить музейБойовоїслави, депредставленіекспозиції ізісторіїВеликоїВітчизняноївійни,оборонімістаАстрахані йдеякиміншимвійнам.Крім цього умузеїпроводятьсяекскурсіїприсвячені героямРадянського союзу йРосії.Потрібновідзначити, щокрім центрального музеюБойовоїславиіснуютьмісцеві ташкільнімузеї цого типу,розташовані повсійобласті.Наприклад вбільшостішкіліснують своїкімнати-музеї,присвяченіучасникамвійни -випускникамцієї школи.

Дочетвертоїгрупивідноситься музейісторіїмістаАстрахані.

Доп'ятоїгрупи можнавіднести музей У.Хлєбнікова,музеїАГТУ, АМУ,різнихпідприємств,наприкладГАЗПРОМУ,Драматичного театру таінших.

>Художнімузеїпредставлені лише одниммонографічним - музей Б.Кустодієва,якийєгалереєю.

>Природно-науковімузеї вАстраханіпредставлені мало,серед нихобласноїпланетарій,медичний музей.

УАстраханськійобластііснуютьмузеї, діяльність якіпов'язана ізкількоманауковимидисциплінами чигалузями знань.Їхназивають музеями комплексногопрофілю. ТакимєАстраханськийКраєзнавчиймузей-заповідник,вінпоєднуєісторичну,природничо-науковуспеціалізацію, так як тут представленавиставка ізекології краю.

>Комплекснимпрофілемволодіютьмузеї-ансамблі,створені наосновіпам'яток архітектури, їхньогоінтер'єрів,навколишньої територї йрізнихспоруд.Залежно від характеру ансамблю смердотіможуть бутиісторико-художніми,історико-архітектурними,історико-культурними музеями. До такого видуналежитьАстраханськийісторико-архітектурниймузей-заповідник.

>Розвиток науки йтехніки,мистецтва, культурипризводить допояви новихпрофільних групмузеїв. До нихвідносяться музеймедицини вАстрахані, музей культури вАстрахані, музейісторіїрибальства вселіОранжерейнійІкрянінський району, музейАГПЗ, музейісторії соляногопромислу ">Бассоль".

>Поряд ізпрофільноїкласифікацієюіснує іінша,відповідно доякоївиділяютьмузеїколекційного типу ймузеї ансамблевого типу. Уїїосновілежитьрозподіл за такоюознакою, якспосібздійснення музеямифункціїдокументування.Музеїколекційного типубудують свою діяльність наосновітрадиційногозборівречових,письмових,образотворчихматеріалів,відповідних їхніпрофілю. Уосновідіяльності музею ансамблевого типу лежатипам'ятники архітектури із їхньогоінтер'єрами,прилеглоютериторією,природнимсередовищем.Функціюдокументування смердотівиконують шляхомзбереження чивідтворення ансамблюнерухомихпам'яток йвластивогоїмоточення.Найбільшпоширеніформи цого типумузеїв - музей подвідкритим небом (селоселітрених),будинок-музей,квартира-музей (музей У.Хлєбнікова,Чернишевського,Ульянових таінші).

Останнімузеїможуть бутивіднесенітакож догрупимеморіальнихмузеїв, так як смердотіпокликаніувічнитипам'ять провидатних людей йподії.Необхідним компонентоммеморіальності сталавважатися справжністьмісця -меморіальнебудівля чимісце, колекціямеморіальнихпредметів ймеморіально-побутовакомпозиція.

Заіншоюкласифікацієюмузеїподіляються надержавні таприватні,утвореніпереважно із1991р. Навідміну відприватнихдержавнімузеїєвласністю держави йфінансуються смердоті за йогорахунок.

>Іншоюхарактеристикою длякласифікації служитиадміністративно-територіальнаознака,відповідно доякогорозрізняютьсяобласні,районнімузеї.

Таким чином, вАстраханськійобласті можнавиділитимузеїрізнихкваліфікаційних груп, при цьому годиною рамкиміжрізнимикваліфікаціямирозмиті чиперетинаютьсяміж собою. Урезультаті, можназробитивисновок, щомузейнамережаАстраханськоїобластіоб'ємна тарозвинена.


2.МУЗЕЙНАМЕРЕЖААстраханськоїобласті

2.1КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

музейекспозиція колекція

>Перемогаросійськихармій увійні із Наполеоном у 1812-1813 рр..викликала в странепатріотичнийпідйом,якийпорушивбажаннявивчатиісторіюсвоєї країни йзбиратиреліквії, із неюпов'язані.Активізувалася діяльністькраєзнавців, котрізбиралицікавіприродничі,етнографічні,нумізматичні таіншіколекції.Вставав запитання прозберігання,узагальненні тапопуляризаціїзібранихматеріалів. Усіцепризвело доствореннямузеїв уряді містРосії.Астрахань стала одним ізперших таких міст.

">Губернський музей"відкрився вАстрахані в 1837 р.

У 1862 р через нестачукоштів наутримання музеючастинапредметів бувздана назберігання догімназії,частина - добібліотеки. У 1871 р. на територї порту,закладеногоще Петром I, вкам'яномубудинкуколишнього запасногопровіантського магазину,відкрився музей,якийувійшов вісторію подназвоюбудиночка Петра I.Центральнемісце в цьомумузеїзаймалиПлезір-яхта йчовен-верейка Петра I. Яхта служилацареві дляоглядуоколицьАстрахані. Ушафах музеюрозміщувалисяінструменти початку XVIII ст., Постінах -зброя того години.Білястінрозташувалиблизько 400крем'янихрушниць,морськігармати, ядра,якорі,прапори,вимпели. Алі уміськоїуправи невиявилосякоштів наутримання музею.Рушниці передали вгарнізонний арсенал. Донашого години відяхтивцілілалишедошка бортовогоприкраси, котразнаходиться векспозиціїАстраханськогоісторико-архітектурногомузею-заповідника. Надошцівигадливий орнамент ізлистя йкетягів винограду.

У 1874 р. на честьсвяткуваннядвохсотріччя від днянародження Петра I вмісті було бствореноПетрівськетоваристводослідниківАстраханського про краю.Члени товаристваорганізовувалиекспедиції позборуекспонатів,дбали прозбереженняприватнихколекцій таархівів,комплектувалиархеологічні,етнографічні,історичніколекції, велилистування із музеями,вченимитовариствами таприватними особами ізметоюкомплектуванняколекцій,випустили рядзбіроккраєзнавчих статей. У 1888 р.суспільству булипереданіколекції,ранішезібранігубернськимстатистичнимкомітетом.Міська управавідвеласпеціальнеприміщення для показуекспонатів. У 1890 р.зоологічна,археологічна,нумізматичнаколекції, альбомфотографій,представленісуспільством наКазанськунауково-промисловувиставку, буливідзначеніпочеснимиотзивамі.5березня 1897відбулосяофіційневідкриттяАстраханськогоПетровського музею.

>Учасникиміжнародногогеологічногоконгресу, котрівідвідали музей урік йоговідкриття,віднесли його дозначнихявищ у культурномужиттіміста. У 1911 р. послезавершеннябудівництваміськоїдуми, музеюнадалилівекрилотієї приміщення, девінзнаходиться й в даний годину.

>ПісляЖовтневоїреволюції 1917 р.він бувреорганізований вкраєзнавчий музейприродно-географічногопрофілю. У 1921 р.виникає і у 1938 р.об'єднався ізкраєзнавчимісторико-революційний музей.Тоді ж бувзатверджена структура музею ізтрьохекспозиційнихвідділів;природи краю,історіїдореволюційногоминулого,історіїрадянськогосуспільства.Крім того,створюютьсявідділимасовоїнауково-просвітницької роботи,фонди,науковабібліотека.

Увідділіприродирозповідається прогеографію краю,геології,клімат, флору й фаунуНижньої Волги.Діорама "Дельта Волги"показуєкаспійськіочеретянікріплення,зарості лотоса.Іншадіорамадозволяєзаглянути упідводне царстводельтових проток із косякамириб. Узалі,присвяченомузоністепів йнапівпустель, натлігорбів йпіщаних дюнпоказаніпасутьсясайгаки,змії,різністепові птахи.

>Відділісторіїдореволюційногоминулого в даний годинуназиваєтьсявідділомісторії,вінохоплює великийхронологічнийперіод відепохикаменю, коли людина заселивши наш край, до XX ст. Музеймає усвоємурозпорядженнібагатющимиархеологічнимиколекціями, щорозповідають простародавнінароди, що населяли наш край.Середекспонатів багаторізноїкераміки, прикрас,зброї,предметівпобуту.Унікальнізолоті йсрібнівиробиекспонуються успеціальновідведеному їмзалі.

Великийпізнавальнийінтерес відділенняісторіїпредставляютьекспонати,пов'язані ізрозвиткомрибальства йпароплавства наВолзі йКаспії. Уетнографічномурозділіпредставленіодяг,побутові такультовіпредметинародівнашого краю.Розділиекономіки й культуриАстраханімістятьвеликукількістьсправжніхекспонатів.

>Відділісторіїрадянськогосуспільства в даний годинускасований, то ймеморіальний музей РМ.Кірова,якийрозміщувався вбудинку № 45 повулиціТрусова, де живий З. М.Кіров у 1919-1920 рр..Заразцейбудиноквикористовуєтьсявідділомзовнішньоекономічнихзв'язківАстраханськоїобласноїадміністрації.

>Продовжуєекспозицію відділенняісторіїстаціонарнавиставка ">Астраханська старовина", Якавключаєрозділи: ">Астраханськібазари", ">Соціальний склад населення краю", ">Торгівля", "Культура початку XXстоліття". У 1997 р. до280-річчягуберніївідкритовиставку ">Астраханськігубернатори", Якарозповідає провидатнихгромадськихдіячів краю, котрізробиливагомийвнесок у йогорозвиток.Колекціїсамоварів можнапобачити навиставці ">Російський трактир", щорозповідає протрадиціїросійськогочаювання.Виставкувідкрили 1997-го р. на честьсвяткування160-річчя музею.Виставкуфондів ">Зіскарбниці музею"відкрили 1998-го р., вонрозміщується втрьох залах Першого зверху,її позначка -показатицікавіколекції музею йрозповістиісторію їхньогоформування.

У годинуколекції музеюналічуютьблизько 300тисячекспонатів, щорозповідають про природу таісторіюНижньогоПоволжя.Серед них -колекціїнагород,зброї,рукописної тастародрукованої книжки, фото тадокументів, карт, моделей,макетів,предметів декоративно-прикладного таобразотворчогомистецтва,порцеляни, фаянсу,меблів,годинників,знарядь роботи йвиробництва;археологічніколекції,етнографічні,ботанічні ,нумізматичні та багатоінших.

>Фондовіколекціїмузею-заповідниканалічуютьблизько 300 тис.предметів.Серед них -унікальніприродничі,археологічні,етнографічні,нумізматичніколекції та багатоінших. Основуфондовихколекційстановитьзібранняпредметівархеології з золота йсрібла.Особливемісце вньомузаймаєдивовижний покрасі комплекс із погребение знатногосарматського вождя Iстоліттян.е., Неменшуцінність засвоєюісторичною тахудожньоїзначимостіпредставляє й колекціякультовихпредметів.

2.2АСТРАХАНСЬКИЙ КРЕМЛЬ

>Астраханський Кремль -зразокросійськоговійськово-інженерногомистецтва йкультової архітектури XVI-XVIIIстоліть.Експозиції,розгорнуті уКремлідаютьуявлення про йогобудівництво,архітектурнихпам'яткахміста,історіїАстраханськоїЄпархії. У 1558році нависокомуЗаячому пагорбами удельті Волги бувпобудованадерев'янафортеця.Пізніше в 1582роціІванГрозний приславши ізМосквимайстрів-містобудівників, котрі обнеслифортецявисокимибілокаміннимистінами ізвісьмомавежами йпобудувалиТроїцький собор.

>Незабаром тут бувпобудованийУспенський собор таінші приміщення. Удеяких із них теперрозташовуютьсямузеї.

УАстраханськомукремлі, вколишній приміщення військового начальникаастраханськогогарнізону,розміщуєтьсястаціонарнавиставка "Культура йпобутнародівАстраханського краю". Тутвиставлено понадтисячіекспонатів,серед них -предметипобуту,одяг,прикраси,фотографії,культовіпредмети.

З 1995 р. вНікольськомуНадбрамномухрамі кремлярозміщуєтьсявиставка "ЗісторіїАстраханськоїєпархії",експонативиставкирозповідають пропоширенняхристиянства наНижнійВолзі.Стародруки,ікони,облаченнясвященнослужителів,церковненачиннявідображаютьпроцесизародженняправослав'я наНижнійВолзі,будівництвахристиянських церков ймонастирів,місіонерську діяльність. До 1917 р. вАстраханськійєпархіїналічувалося 203 церкви, із них же вАстрахані - 31, тричоловічих й дважіночихмонастиря. У 1995 р.зареєстровано 38 громадросійськоїправославної церкви йдвістарообрядницькігромади.

>Сезоннавиставка ізтравня пожовтеньрозміщується втортуровівежі кремля.Виставка на задану тему; ">Наказова хата - центрадміністративноюуправління"розповідає проповстання З.Разіна й частку йогоучасників. Упримикає докатівнівежіартилерійськомудворі й вколишньому пороховомупогребірозміщенавиставка потемі: ">АрхітектурастароїАстрахані". Тут можнапобачитиархітектурний декор,кам'яний йметалевийкахлі, декорфасадів таінтер'єрівкупецькихособняків,металопластикові (>кування йлиття),оригінальнідерев'янірізьбленіконструкціїбудинків. УЧервонійбашті кремлязнаходитьсявиставка ">Астраханський кремль -зразокросійського оборонного зодчества".

2.3ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙЧЕРНИШЕВСЬКОГО

Натихійвуличці, вцентрімістазнаходитьсябудинок, вякому живий М. Р.Чернишевський. У 1978році в йогостінах буввідкритийлітературний музей,якийзберігає атмосферуминулогостоліття. Уекспозиції музеюрозповідається проперебуванняЧернишевського вАстрахані, процейсвоєрідниймісті, про людей,пов'язаних ізопальнимписьменником.

>Також вмузеїіснуєпостійнавиставка ">Астраханькнижкова, XVIIIстоліття" наякійпредставлені книжки, щовикористовувалися вмісті в XVII-XVIIIстоліттях.Крім цого, вмузеїпроводятьсярізнівиставки, працюєлітературна студія,збираєсвоїхслухачіввітальня.


2.4ДІМ-МУЗЕЙСІМ’ЇУЛЬЯНОВИХ

У 1970 р. до100-річчя від днянародження У. І. леніна вбудинку, де живий його батько,дід йіншіродичі, буввідкритий музейУльянових.Стоявцейбудинок врайоніКоси наКозачійвулиці, послереволюціїКозачуперейменували увулицю СтепанаРазіна, а із 1958 р. - увулицюУльянових. У двохстаровиннихбудівляхрозміщуєтьсяекспозиція музеюУльянових,одне із які -будинок сім'ї Ульянова (>дідаВолодимираІллічаУльянова-Леніна).

Умузеїмістятьсяекспозиції, щорозповідають просоціальнихгрупахгородян, котрістановлятькістякастраханськогосуспільства XIXстоліття,розкриваєтьсясоціально-економічніумови життярізномовного населення,особливостіпобуту, укладу життя.Документальний йфотографічнийматеріал, галереярізноманітнихтипажів,костюмів йпредметівдопомагаєрозібратися втрадиційномуустрої життя того години. Умузеїпредставленіматеріали процілідинастії, котрі принесливеличезнукористьАстрахані.

>Документальніматеріали йсправжніпредмети сім'їУльянових, члениякої булипредставникамимайже всіх (>крімдуховної)станових груп населеннядореволюційноїРосіїрозміщені вокремомузалі Першого зверхубудинкуУльянових.

перший зал музеюприсвячений селянам, із якіставсядід У. І. леніна, атакожміщанам,ремісникам. Тут можнапобачитизнаряддя роботи,виробиремісників,цеховіпрапори,документи,. У іншомузалірозміщенийінтер'єркімнатимайстракравця, втретьому -кімнатаміщанської родини із предметамипобуту XIX ст. Інший поверхбудинкувідведено подвиставку "Історія народноїосвітиАстрахані". УАстраханськоїгуберніїнаприкінці XIX ст.налічувалося понад двохдесятківрізнихтипівнижчихшкіл, вАстрахані -п'ятьсередніхнавчальнихзакладів,чотиригімназії йреальне училище. У 1912 р. вАстраханськійгуберніїналічувалося 530початковихшкіл, 238міністерських, 217церковнопарафіяльних, 21козача.


2.5 МУЗЕЙБОЙОВОЇСЛАВИ

Музей бувзаснований врічницю30-річчяПеремоги надфашистськоюНімеччиною 8травня 1975 в приміщення, де уднібоїв напідступах доАстрахані бувполітвідділ28-їармії,урочистовідкрився музейбойовоїслави. . У годинуВеликоїВітчизняноїВійни в 1942році вцій приміщеннярозміщувався штаб 28армії.

>Документи,бойовінагороди,особистіречірозповідають промужність йгероїзмАстраханцев на фронтахвеликоїВітчизняноївійни й втилу. Уднівійни 103астраханці булиудостоєнівисокогозвання ГерояРадянського Союзу, 1 -двічі ГерояРадянського Союзу, 13 -повнихкавалерів орденаСлави, понад 35тисячастраханцівнагороджені орденами й медалями замужність,виявлену на фронтахвійни.

>Експозиція музеюбойовоїславиналічує понад двохтисячекспонатів йрозміщується за сім залах,загальноюплощеюблизько 800 кв. м. перший залрозповідає простворення тастановленнязбройних сил.другий залприсвячений початкуВеликоїВітчизняноївійни. Утретьомурозповідається про28-їармії, Яказупинилазагарбників урайоніХалхути й не допустила їхнього доАстрахані.Експозиція четвертого заліназивається ">Тил - фронту", вонрозповідає прогероїчнітрудові подвигиастраханців, проформування тут військовихчастин,створеннярізних військовихшкіл та училищ.П'ятий залприсвячуєтьсякорінному перелому входіВеликоїВітчизняноївійни,шостий -завершеннювійни,експозиціясьомого заліназивається ">Пам'ятьпоколінь". Тутекспонуютьсяматеріали про доляастраханців вборотьбі за. Через усіекспозиції музею проходити думка про ті, що світ напланеті бувзавойованийдужедорогоюціною. "Світ - безвійни" - вісьдевіз музею.

>Щороку 21 лютого вмузеїпроходятьтрадиційнізустрічівоїнів, котрі брали доля вбойовихдіях вАфганістані,Чечні таінших ">гарячих точках"планети тавійськовослужбовцівастраханськогогарнізону, омону,СОБРу.

>Також вмузеїпроходятьвиставкимолодиххудожників.

>Експозиція музеюрозповідає прогероїзмвоїнів-астраханців у військовихкампаніяхХVII-ХХ ст., Про рольАстраханськогогарнізону узахистіпівденно-східнихкордонів держави, промужність нашихсучасників -воїнів-афганців,учасниківбойовихдій на територїЧечні.

>Основначастинаекспозиціїприсвячена подвигамастраханців на фронтахВеликоїВітчизняноївійни йтрудівникамтилу.

Замужність йгероїзм 117астраханцівудостоєнізвання ГерояРадянського Союзу. І. М. Скоморохів ставшидвічігероємРадянського Союзу, 14 Чоловік сталиповними кавалерами орденаСлави.

2.6АСТРАХАНСЬКАКАРТИННА ГАЛЕРЕЯІМЕНІБ.М.КУСТОДІЄВА

>Астраханськакартинна галереязнаходиться вбудинку Бориса МихайловичаКустодієва,видатногоживописцяРосії. Унійзібранабагатюща колекціятворівросійського йрадянськогообразотворчогомистецтва.Картинна галерея бувзаснована 15грудня 1918 Павлом МихайловичемДогадіна.Вінколекціонувавпредметимистецтвакінця XIX початку XXстоліття й послереволюціїподарував своюколекціюмісту.КультопросвітовідділАстраханськогогубвиконкому,прийнявши творимистецтва,зайнявсяствореннямробочогохудожнього музею.

B 1907Третьяковська галереяпридбалапершукустодієвської картину "Ярмарків". З тихийпір в знаменитомумузеї країниєблизькотридцятитворівКустодієварізнихжанрів,створених нимще до 1917 року (>портрети,картини,ескізитеатральнихдекорацій).

>Сьогодні увісімнадцяти залахгалереїрозміщенаекспозиціятворівживопису таграфікипредставниківвітчизняногомистецтва зсерединивісімнадцятогостоліття й до відома нашихднів. Тутпредставлені роботичудовихпортретистів Ф.Рокотова, Д.Левицького, У.Боровиковського,картини Про.Венеціанова, І.Левітана, А.Саврасова, І.Рєпіна, М. Нестерова, До.Коровіна, Б. М.Кустодієва, І.Горюшкіна-Сорокопудова, П. Власова.

2.7 МУЗЕЙВЕЛІМИРАХЛЄБНИКОВА

19жовтня 1993 бувзаснований музейВелімираХлєбникова, щорозташовувався наколишнійквартирі йогобатьків. З 1914 по 1931 рокта в цьомубудинку жиласім'яХлебнікових йсюдищорокуприїздивВелімирХлєбніков.

Уосновіекспозиції музеюлежить ">Хлєбніковська" колекція, 1994-го року передано у дарунокастраханцівплемінникомВелімираХлєбникова -народним художникомРосіїМаєм ПетровичемМітуричу-Хлєбниковим. Унеївходятьособистіречіпоета,іменніпримірники йоготворів,живопис йграфікаВіриХлебникової,сестрипоета,фамільнабібліотека,предметипобуту йпобуту родини,дитячіхудожні роботи -всього понадтисячіекспонатів. Авторекспозиції музею -астраханськийхудожник-експозиціонерКалеріяЧернишова.

Уметодичномукабінеті музеюзібрано широкий ">хлєбниковський"матеріал -антикварні тасучаснівиданняпоета,переклади йоготворів наіншімови,подарунки музею.

Уосновіекспозиціі музеюлежить ">Хлєбніковська" колекція, 1994-го року передано у дарунокастраханцівплемінникомВелімираХлєбникова -народним художникомРосіїМаєм ПетровичемМітуричу-Хлєбниковим. Унеївходятьособистіречіпоета,іменніпримірники йоготворів,живопис йграфікаВіриХлебникової,сестрипоета,фамільнабібліотека,предметипобуту йпобуту родини,дитячіхудожні роботи -всього понадтисячіекспонатів. Авторекспозиції музею -астраханськийхудожник-експозиціонерКалеріяЧернишова.

Умузеї - понадсімдесятзарубіжнихвиданьВелімираХлєбниковаанглійською,німецькою,французькою,японською,португальською,чеською,голландською таіншихмовах.

Умузеї працюєМетодичнийкабінет, дезібрано широкий ">хлєбниковський"матеріал -антикварні тасучаснівиданняпоета,переклади йоготворів наіншімови,подарунки музею.

>Сюдиприходятьзайматисявикладачі,студенти,школярі.Пишутьсядоповіді,реферати,дипломні роботи затворчістюХлєбнікова.

2.8МУЗЕЇПІДВІДКРИТИМ НЕБОМ

УАстраханськійобластіє музей подвідкритим небом,розташований намісціпроведенняархеологічнихрозкопок врайоні з.Селітрених - населитрених городище. У XIV-XVIстоліттях тут буврозташований місто,столицяЗолотоїОрди, Сарай-Бату.

Сампам'ятник дало великийархеологічнийматеріал, що дозволило на йогобазістворити музей, вякомупредставленіпобут, культура,релігія населенняміста.

>Самосдельске городище.

Уперіод із 2000 по 2003рік на територїСамосдельского городищаведутьсяактивнірозкопки. Однак,розвідувальні роботи нагородищі й воколицях булирозпочатіще 1990-гороці йпродовжуються доцихпір.Активнідослідження дозволилиуточнитидатування пам'ятки - XII-XIII ст.Основначастина городищарозташовувалася вдавнину наостровіпосеред Волги,якийвідокремлювавсяпротокою відсхідноїчастини городища врайоні Сучасноїпоромноїпереправи,тобто городищескладалося із двохчастин якмінімум -північнійправобережній (>головної,розташованої наострівці) йпівденноїправобережної (>низинної).Знятий у 1994-1995рокахтопографічний план городища показавши наочнорозміщенняголовноїчастини городища наострівці,оточеномупересохлими протоками.Передбачуваноюсхідним кордоном городищаєсучасне руслорічки,північній йпівнічно-західній -старепересохле русло Волги -єрикволожка.Довжина ">острівця" -близько 2 км, ширина -близько 500 - 700метрів. На йогоповерхнівідзначенанайвищаконцентраціяпідйомногоматеріалу.

Весьцейматеріалдаєможливістьвідкрити тут музей подвідкритим небом,якийприваблюватиметуристів таісториків ізіншихрегіонів йкраїн.

2.9 МУЗЕЙКАВУНА

ЗініціативиВсеросійськогонауково-дослідногоінститутузрошуваногоовочівництва йбаштанництва вАстраханськійобластіпочалася активнапопуляризаціякавуна. Усерпніминулого року вАстрахані був провадженьперший фестиваль ">Російськийкавун", вякому брали долябаштанники ізАстраханськоїобласті,Калмикії,Краснодарського краю таіншихрегіонів.Передбачається, щоподібніфестиваліпроводитимутьсящорічно.

Один зрозділів музею якщоприсвячений тім,хтовирощує всенародноулюблену ягоду,повідомляє Regnum. Днямиделегація із числанауковихпрацівників,журналістів, якоїочолив директорВНІІОБа, докторсільськогосподарських наук ВалентинКорінець,побувала вселіПромисловкаЛиманського району, дезустріласязізнатнимбаштанники,ГероємСоціалістичноїПраціІваномДідовим.ІванАндрійовичрозповів про своюбагаторічну роботу вбаштанництва,поділився секретамиотриманнявисокихврожаїв.


>ВИСНОВОК

На територїАстраханськоїобластіємузеї, що належатирізниморганізаціям чиустановам. Так, набазіДраматичного театрустворено музей,присвячений йогоісторії. Умузеїпредставленіекспонати,пов'язані іздіяльністю театру:костюми,предметидекорацій,портретиакторів йвидатнихдіячів культуриперіоду із 1810 й понашідні.Існуютьмузеїрізнихпідприємств,наприкладмузеї Газпрому, заводу ім. IIIінтернаціоналу, ім. леніна таінших. Але вони як правиломіститьсяінформація,присвяченаісторії цого підприємства.Подібні перед тиммузеїАГТУ й АМУ.

Таким чином,музеї вАстраханськійобластірізноманітні,мережа їхні широка й внашіднінамічаєтьсятенденція до збільшенняїхньоїкількості.

Миживемо в одному ізнайдревніших йпрекрасних містРосії. УцітепліосіннідніАстраханівиповнюється 450 років.Святкуючичерговурічницю, ми ізновою силоювідчуваємо собіпричетними додоліулюбленогоміста,схиляємося перед йогосамобутністю, ізболемпомічаємо усінедосконалості, котрізалишили на його "особу" годину йнеувага людей.Сьогодніситуаціяпочалазмінюватися.Відлікцимдобримзмінпоклав указ президентаРосіїВолодимираВолодимировичаПутіна від 12жовтня 2005 року "Провідзначення450-річчязаснуваннямістаАстрахані". Длямешканціврегіонумайбутнійювілей - хорошийпривід появитипатріотизм, впорядкувати,зробитичистіше йкрасивішедвори,будинки, приміщення, в якіживемо йпрацюємо. ДлякерівництваАстраханськоїобластіпідготовка до450-річчяміста -можливістьпривернутиувагувсієїРосії донашогорегіону, до його потреб й до йогоможливостей. Результатом якщошвидкийрозвитокекономіки,соціальноїсфери, культури.


СПИСОКЛІТЕРАТУРИ

1.АрхітектураАстраханського кремля.Під ред.Ж.Ж.Саричева.Астрахань, 2001

2.Астраханський кремль.Під ред. А.В.Бондарева.Астрахань, 2003

3.БогатирьовА.І.Астрахань:вулиці, рокта,долі.Астрахань, 1999

4.Брюшкова Л. П.Колекціїгеологічнихмузеїв якчастинакультурної спадщини. М., 1993

5.Гнедовский М.Профіль музею // Український музей. 1985. № 5

6.Єремєєв О.Р.Астрахань:історія йсучасність.Астрахань, 1999.

7. ІсторіяАстраханського кремля.Під ред.І.Р.Рубцево.Астрахань, 2001

8. ІсторіяАстраханського кремля.Під ред.І.Ф.Райкова.Астрахань, 2002

9.Калугіна Т.П.Художній музей як феномен культури. СПб., 2001

10. КультураАстрахані.Під ред.І.А.Мітченко.Астрахань, 2001

11. Марков О.С.Астрахань настаровиннихлистівках.Астрахань, 1999

12.МузеїмістаАстрахані.Під ред. П.О. Морозова.Астрахань, 2000

13. Природа таісторіяАстраханського краю.Астрахань, 2002

14.Соціально-економічне становищеАстрахані.Під ред.І.В.Звєрєва.Астрахань, 2002


Схожі реферати:

Навігація