Реферати українською » Краеведение и этнография » Світоглядні уявлення та вірування


Реферат Світоглядні уявлення та вірування

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Контрольна робота

із предмета "Українськенародознавство"

на задану тему: ">Світоглядніуявлення тавірування"


>Зміст

>Вступ

1.Людина. Частка. Душа

2.Демонологія

3.Довколишній світло

Списоклітератури


>Вступ

Кожна людинавизначаєсвоєставлення до собі, людям, до світу.Воназамислюється надсвоїмивчинками,намагаєтьсяусвідомити їхнього наосновівласногодосвіду.Водночас людинауспадковуєбагату ">пам'ятьвіків"попередніхпоколінь, їхнітрадиції,вірування. Такстихійноформуєтьсясвітоглядлюдини,якийохоплюєзнання,переконання,прагнення,сподівання.

>Втілюючизагальнебачення йрозуміннямісцялюдини в світі,світоглядвпливає наїїжиттєвіпозиції тавчинки. Отже,світогляд необмежуєтьсяпізнанням.Крімпізнання йдій,вінпередбачає яксамооцінкулюдини, то йоцінкуїїдовкілля. Зогляду наце можнавирізнититакі трискладовісвітогляду:пізнавальну,вартісну йповоджувальну.

>Поряд ізіндивідуальнимсвітоглядомлюдиниіснуєсвітогляд великих чималих груп людей (>націй,соціальнихверств,етнографічних груп, родини тощо),який упроцесіісторичногорозвиткузазнаєпевних,нерідкозначних,змін. Таким чином,світогляд населеннярізнихрегіонів Українипопри всеспільне, щовластиве нашомународові,відзначаєтьсяпевноюспецифікою. Так самевін неоднаковий длярізнихісторичнихперіодів.Наприклад,світогляд нашихпредківдохристиянськихчасів нетотожнийсвітоглядовікозацької доби чисьогодення,хоча не можназаперечувати їхньогоспадковості. Томуцюфілософськукатегоріюслідтрактувати ізпозиційконкретно-історичних,соціальних йрегіональнихособливостей.


1.Людина. Частка. Душа

Ужиттєво-практичномусвітоглядіважливемісцепосідаютьуявлення тавірування.

>Уявлення —це образякогось предмета чиявища,якиймігсприйматисяраніше йвідтворився впам'яті чистворенийуявою.Воностосується нелишеминулого ітеперішнього, а імайбутнього. У народномусвітоглядіпереважаютьуявлення якплідвласнеуяви, щостосується такихситуацій, які людинаповністюніколи нереалізовувала вдійсності. Отже,йдеться проперетворювальне, атакожспотворене .відображенняреальнихпредметів йявищ.Релігійніуявлення людейназиваютьсявіруваннями.Вонисприймаються заістинні безперевірки, навіру.Вірастановить основурелігійногосвітогляду.Релігійні людипереконані віснуваннінадприродних сил та в їхньоговизначальнійролі у світі.

>Світоглядукраїнського народузавждимавяскравовираженерелігійнеспрямування, щопідтверджували яквітчизняні, то йчужоземнівчені.Швейцарськийетнограф й письменник ГансЦбінден,якийпобував 1932 р. на храмовомусвяті угуцульськомуселіКриворівня, писавши: "Зпізнанняцихнайпростіших (як йнайбагатших)розгалужень культуримаєзначення ті, до чого ми із тяжкою працею нановодоходимо, що лише наживійосновірелігійного життя, якуєднає всіхчленів урізноформнуодиницю,можливенайбагатшевиявленнясвоєрідного життязрілоїіндивідуальності,повнийрозвитокправдивої влади".

>Віруваннянеобхідновідрізняти відповір'їв —своєрідних народнихуявлень про залежністьлюдини таїїдолі відявищнавколишнього світу.Народніповір'я широковідображені вуснійнародній творчости,зокрема впереказах, легендах тощо.

>Світоглядукраїнського народумаєвластивістьпереносити насвітобудовуякостілюдини.Ще у 30-хроках XX ст. ГансЦбінден записавшипереказ про Землю,якийпобутувавсеред людейстаршогопокоління наГуцульщині. Зацимпереказом, наша планетанагадуєвелетенськийлюдськийорганізм,різнічастиниякогоасоціюються ізпевниммістом чирегіоном: голова — ізцісарськиммістомВіднем, пуповина — ізпапськиммістом Римом, грудях іробочі руки — ізбагатимирівнинамиПокуття,Поділля таНаддніпрянської України, ачерево — ">шляхетчиною",тобтоПольщею.

якглибокорелігійний народукраїнцівірили употойбічне життя, де людиназнаходитьутіху.Проте подивися на свою душу незалишалисьсталими. Удохристиянськічасинаші предки не малієдиногоуявлення про душу.Припускалосьіснуван-82някількох душ воднієїлюдини.

>Післяприйняттяхристиянствауявлення про душузазналодокоріннихзмін.Якщо запереконаннямязичників світломерців був безликим, то "захристиянськимивіруваннями душазберігає своїіндивідуальніособливостінавіть у загробному жита. Однак загріхи вонможенабиратиіншоговигляду.

У народнихвіруваннях немаєчіткогопогляду тих,звідки скидатися душа, де вонперебуває, якпокидаєтіло.Душіпомерлихсприймались якреальніістоти: смердотірозмовляють,п'ють,їдять.Праведним душам употойбічному світіведеться добро.Душігрішниківкараються: смердотіголодують чизмушеніїсти золу.

>Вірування узагробне життя було бвсеохоплюючим, але йінколипрості люди й неуявлялисобі життя употойбічному світі.НаприкінціминулогостоліттяселяниКиївщини частовідповідали натакізапитання словами: "А Бог йогознає:ніхто із того світу невертався".Навітьпобожні людивважали, що у тому,абипотрапити до раю,требазаробитисвоїмидобримиділами, а чи не лишевідправляннямрелігійнихобрядів.

>Побутувало ііншетрактуваннядуші.Наприклад,ще на початкунашогостоліття наСлобожанщині душаототожнювалась ізДолею,щодоякоїіснувалирізні подивися: Частка — душапредків; Частка — ангел; Частка — душалюдини, чиїїдвійник.

Частка як душапредків — не щоінше якзбереженийстаровинний культпредків,охоронцівродинноговогнища. Людивважали, що Часткавмирає разом ізлюдиною.Хочтакийпоглядпереважав, були ііншіповір'я, заякими Часткапомерлогоживе в йогомогилі чиспочиває наній.Щобвикликатиїї,требаперескочити через могилу,хоча невиключенаможливістьпоявизамістьщасливоїДолілихої,тобтоНедолі.

УдеякихвипадкахДоліпомерлихототожнювались ізживими людьми.Побутувала думка, щопомерлінавідуютьживихродичів. Цестосується,насамперед,померлихматерів, котрі ">доглядають"осиротілихдітей.Улюблений годину для такихвідвідин —ніч.

>Уважалось, щопомерліродичіприсутні і насвоїх поминках.Вониможутьприходитинапередодні великих святий, томуїмтребазалишати послевечеріїжу.ІнколиДоліпомерлихможутьз'являтися увиглядізлих чипримхливихістот, щонагадуютьдомовиків.Якщо смердоті незнаходятьсвоїхулюбленихстрав,якимихочутьполасувати, томожутьнавітьпобитиживих людей.ЩобипозбутисьтакоїДолі,їїнеобхідноспіймати чивідслужити намогилі "заклять"молебень.

>Релігійністьукраїнціввиявляється до того, що заїхнімивіруваннями Часткадається Богом.Проте незаперечується, що батько і матіртакожобдаровуютьсвоїхдітейДолею.Згадаймо пісня проматір, Яка не могладатисинові аніщастя, аніДолі.

ЛюдидотримувалисьрізнихпоглядівщодомісцяперебуванняДолі.Однівважали, щоДолі не можна аніпродати, аніобміняти,бо вонзавждизнайделюдину,якійналежить.Віднеї несховаєшся й невтечеш.Інші,навпаки,вірили, щобільшість людеймаєзнайти свою Частку.Вонауявлялась духом,якийздатнийнабуватирізнихобразівлюдини читварини. Частказавждиполишаєдітей, які прокляли батько чи матір.

Часткавимагаєпошани від людей.Вониповиннізайматисьсаметієюсправою,якій служити Часткакожноїлюдини.

>ЦікаветрактуванняДолі-ангела.Ще вматеринськомулоніангел-охоронецьнавчаєдитинувсього того, що вонамає знаті вмайбутньому земномужитті. Принародженнідитиницей ангелб'є пальцем поїїверхнійгубі, тому воназабуває ті, чогонавчилась донародження. Отже, в земномужиттілюдині доводитися всепригадувати.Нарешті Часткасприймається як душалюдини, чиїїдвійник.Така часткапопереджає своговласника пронещастя, яку наньогочатує.Тоді людинасумує,нудиться,відчуває втрачуфізичних сил. Часткаможеплакати,кликатилюдинутуди, де виннесповнитисьпризначенеїй. Заповір'ями, Частка, як йНедоля,з'являєтьсялюдиніпротягом року.Протелише впевнідні (>Різдво,Щедрийвечір,Великдень) можнапобачитиїї увиглядідвійника.Якщо наРіздво людинавийде удвір ізложкою,якоюобідала, топобачить свою Частку.Останняз'явиться навулиці йпокличелюдину поімені. Так саме можнапобачити свою Частку і наЩедрийвечір. НаВеликдень Часткаявляєтьсялюдині, Якавийшла на ворота ізосвяченоюкрашанкою, после того, колиперейдутьусі люди із церкви. Ряд народнихповір'ївпов'язано ізпомерлими, їхнімандрівками по світу.Причини цогоможуть бутирізні. У однихвипадках — за життяця людина не обходиланіколинавколо церкви ізпроцесією, вінших —її невідпоминали.Жінка приходити,боїй невклали до руксвічку под годину смерти.Найчастіше такою причиноюєжурба заполишеноюродиною,насампередосиротілимидітьми,намаганняполегшитиїхнє життя.Буває,померлийхочепомститися живому —мерці, яквідомо,здатніробитиживимзбитки йнавітьвчинятизлочини.

Упевнідні року (наВсіхСвятих, наПоклони, взадушнідні тощо)мерцісходяться набогослуження. НаСтрастіпомерлийсвященик не лише правити СлужбуБожу, а ісповідає йпричащаємерців.

>Позбутисьнадокучливихмерців можнарізними способами.Наприклад, намерцякидають подушку,ловлять йогосвяченим поясом,намагаютьсячимосьздивувати. Танайпевнішийспосібприпинитивідвідини —вбити намогилімерцяосиковийкіл,боосикавважаласьнечистим, :заклятим деревом.

>Середнебіжчиківвиділяютьсяпокутники,потопельники йповісельники.

>Покутники не так на тому світіспокою загріхи в земномужитті. Часїхньоїсповіді неозначений, але йзалежить відміри їхньогоскоєного.Вониходятьдоти, доки сам неспокутують свогогріха чи докихтось ізрідних чизнайомих не загладитиїхньоїпровини.Потопельники йповісельникимають правосім роківходити по світу йлякати людей.Вониз'являються влюдськійподобі.Повісельникиперевтілюються,можутьженитися йзапрошувати насвоє весілляживих людей.

Утрадиційнихповір'яхпростежуєтьсянегативнеставлення довтручанняпомерлих люди. НаБойківщинівживалисярізніритуальнізасоби,абизапобігти такомунебажаномувтручанню.Приміром, у рукипокійника клалигроші, а домовину — йогоулюбленіречі,виносили домовину ізхати так,щоб небіжчик лежавши ногами наперед, задомовиною докладовищасипали подорозі мак.Різнізамовляннятакожоберігали відпокійників.Ще в нашомустолітті околицях України булипоширенівірування проосіб ізнадприродною силою "йнадприроднимивластивостями.Йшлося прочарівників йвідьом, котрізналися ізнечистою силою, тазнахарів, що моглизнятивроки тавилікувати худорбу.Вониволоділи такимитаємницямиприроди, котрі булиневідомі ">звичайним" людям.

На початкунашогостоліттягуцуливірили у ті, що колисяіснувалитакісторожірелігійнихтрадицій, яквіщуни,ясновидці,мудреці чипримівники, що жили, в горах. якдуховнівиховники народу, щовідзначаютьсяглибокоюпобожністю, смердотіутверджували вньому дух світу йлюбові,захищали людей від хвацьких сил, котрі.походять віддеякихпоганськихбогів, атакож відмавок та русалок, щоблукали полісах йзачаровувалилюдськихдітей, та від хвацьких людей.Таківіщуни,провидці,мудреці чипримівники добро зналитаємну науку прочудодійнісили, щодрімають уземлі,камінні,воді,деревах тощо.

Удеяких селахБойківщини ">незвичайною" силоюнаділялись ">хмарники", ">тучники", якізадобрювалигрішми чисільськогосподарськими продуктами.Горяни буливпевнені, щотакі людиздатнівідвернути град, бурю,іншістихійні лиха.Надзвичайнимиякостямиобдаровувалисятакож ">ворожильники",майстри-будівельники, мірошники. Забойківськимиповір'ями, ">ворожильники"відгадували часткулюдини,майстри-будівельники маліздатністьпобудуватищасливу хату, а мірошникилише задопомогою ">нечистоїсили" моглиприборкатистихію води.

Затрадиційнимиповір'ями,великоїшкоди людямзавдавалиупирі. їхнівважали людьми іздвома душами.Якщо за життя смердотіприносять людям хвацько, то после смертиупиріщенебезпечніші.Тоді однаїхня душапокидаєтіло, а іздругою смердотівиходять змогили.Різнінещастя (>пошесті,повені,посухи тощо) — справа рукупирів. Удеякихмісцевостях Україниупирямприписувавсявампіризм (>висмоктуваннякрові із людей под годинуїхнього сну).

як йіншінароди,українці надавали великогозначеннясновидінням. Занароднимиповір'ями, Сон —цедобрий й нестрашнийкудлатий Чоловік ізчотирмаочима.ЙогопомічницеюєДрімота.Вонимаютьдивовижну силу.Снитлумачились на двохрівнях —побутовому йзнахарському. Пропершийрівеньйдеться тоді, коли сонтлумачить тієї,хто сам йогобачив.Поясненняснівзалежало відтижневого календарясновидів. Народвірив урізнімагічні дії та заговори напоганісни. Іншийрівеньґрунтувався напевнихзнаннях йспостереженнях тазалежав відмісячного календаря.

>Різніваріантитлумаченняснів вже у нашомустолітті булизібрані вселіГудзівкаЗвенигородського району наЧеркащині.Вони булипокладені основою короткогоукраїнськогосонника. Зацимсонником,бачити бабу усніозначаєрадість уродині, батька —щастя, бандуриста —веселідні, вареники —гості,зілля —довге життя, а бурю —погані новини чи зварювання, вербу —нещастя укоханні,освітленевікно —смуток,затяжнийдощ —неприємності,жовтелистя —слабість й т.ін.Дещо в цьому сонникузбігається ізподібнимипоясненнями віншихнародів.Йдеться,зокрема, прозв'язокзмін уприродізі снами пропокійників.Вважалосьтакож, що сон проходіння поснігуозначає похорону.

2.Демонологія

>Піддемонологієюрозуміютьсяуявленняукраїнців прозлихдухів (>демонів), щодійшли іздавніхчасів.Демонічніістотислідвідрізняти від ">непростих".Наприклад,гуцуливідносили доостанніхзнахарів,примівників,градівників,віщунів таінших,вважали їхніземнимвтіленнямуявнихнезвичайнихвластивостей — якфізичних, то йдуховних.Демони —цефантастичніістоти.

>Найпопулярнішимдемонічним персонажем унашого народу бувчорт. Занароднимивіруваннями,чорт уже був передстворенням світу, колипанував хаос. Богпобачив його впіні та. узявшизі собою, але йнезабаромчортзбунтувавсяпроти Бога.Йогоназвапішла віддавньоїназви волхва.Підвпливомхристиянськоїрелігіїволхви, котріначебтоволоділиязичницькимитаємницями,почалитрактуватись у новомусвітлі.

У народнихуявленняхчортинаділяютьсярисамипобутового характеру,спільними длябагатьохрегіонів України.ВідомийетнографВолодимир Гнатюк такописував образчорта в народнихуявленнях: ">Чортауявляютьчорнимчоловіком ізгачкуватим носом, здвома рогами й ізкігтями на руках,ліктях,колінах й ногах.Чортмаєсобачу морду,загненийхвіст, арогиховає подкруглимкапелюхом з широкимикрисами.Вбраний вкоротеньку куртку йвузькіпанталони".Інколи народ ">одягає"чорта у ">німецький"одяг.

Людивірили, щочорти належати допевнихрангів.Гуцуливважали, щонайголовнішийчортназивається ">арідником" ййомупідпорядкованічортинижчого рангу: ">дідьки", ">біси", ">юдники", ">щезники". НаПолтавщинінаприкінціминулогостоліттячортівназивалиіменами: ">сатанаїл", ">сатанюк", ">ідол", "демон", ">нечистий", ">куций", "лукава" таін.Такірізніназвизумовленіще і тім, що в Українівимовлятиім'ячортаважалосьнепристойним, тому укра-їнськіселяни,перш ніжвиголоситице слово, просилипробачення.

>Чорти, занароднимиповір'ями, моглиперевтілюватись урізнихтварин (>цапа, коня, собаку тощо),з'являтись вобразіпарубків йсвататись додівчат. НаЛубенщинічортамприписуваливинахідгорілки йтютюну, атакожрозведеннябур'янів.Вважалось, щочорти, як й люди,народжуються,одружуються, але йніколи невмирають. Тамперетворюютьсянехрещеніпомерлідіти.Дуже часточортивикрадаютьлюдськихдітей йпідкидаютьсвоїх.Багатічортиможутьдопомогтирозбагатіти людям. Для цого людина виннавіддатичортові душу,підтвердивши своюзгодузапискою,написаноюкров'ю ізмізинця.Відчортапішли усінечисті духи наземлі (>водяники,болотяники,лісовики,польовики таін.).Усімслов'янським народамвідомий образ блуду.Оригінальністювідзначається знаньлише взахіднійчастиніГуцульщиничугайстер (">чугайстрин", ">чугайстрик") —лісова людина.Вінвищий зростанням від смерек йз'являється вбіломуодязі. До людей переноситидоброзичливо, але йхарчуєтьсям'ясомнявок (">лісовиць"), якупече навогні. Образчугайстразмалював МихайлоКоцюбинський уповісті ">Тіні далекихпредків". Про домовика ународіпоширювалисьрізніповір'я. То вцентральнійчастині Українивінбуцімтоз'являвсялише уСтраснийчетвер нагорищі.ЖителіХарківщинивважали, що домовика можнапобачити подНовийрік, наРіздво чиВеликдень, аіншідні.Трактування цого образу далеко ще неоднозначне,навітьпротилежне: тільки ввипадкахвіндопомагаєгосподареві вроботі, вінших —нічим невідрізняється віддиявола.

Загуцульськоюверсією,коженбагачмаєхатньогочорта йкористується йогопослугами. Доречі,ці подивися булипоширенінаприкінціминулогостоліття й наБойківщині.Якщовіритиїм, то лишезаможнігосподарі маліпоміч віддідька (">хованця", ">вихованка"),якийдопомагавїм урізнійроботі,доглядавдітей й худорбу.

Усхідних областях Українипобутували ііншітрактування домовика (">домівника"), чи будинковогодідька.Вінприходив яксажотрус ймігскоїтичимало лиха (>мордувати коней,лякатидітей,душити господаря тощо).

>Середіншихпредставників ">нечистоїсили"дуже частозгадуютьсявовкулаки, русалки, мавки,лісниці тощо.Безумовно, упроцесі свогорозвитку Український народ, неміг непереосмислюватирізнихдемонічнихістот.Протезалишкидавніхуявленьдійшли й до відома нашихднів.

>світоглядвіруванняуявленнясновидіння

3.Довколишній світло

Упервіснихвіруванняхживіістоти —тварини, птахи,рослини —нагадували людей; смердоті жили,відчували,сприймали світло.Наші предкивірили, щонапередодні Нового року волірозмовляютьлюдською мовою. Чайкавважаласьперевтіленоюжінкою-удовицею, Яка после смертичоловікалітає ікигикає над йогомогилою. Інавпаки,зозуля —цежінка, котра убила свогочоловіка й томуприреченаблукати іпоневірятись. Заіншимиповір'ями, на чайку ізозулюперетворенодівчат, котрінаважилисьлякати Спасителя за його земного життя.

Людивірили, що усіперетвореннявідбуваються за волею Бога.Протеприпускається, щотаку силумають йчорти, атакожчарівники,відьми таін.

Людипо-різномутлумачилипоходженнятварин.Уважалось, щокінь —цеперевтіленийдиявол,ведмідь —лісова людина, Яка колися не впустила дохати наночівлюченців. Заповір'ями,зайця й козустворивчорт, а вовка самїдятьчортів. За добруістотувизнававсякіт,якогостворив Бог як другалюдини.Деякітварининаділялисьчародійнимивластивостями. До таких належалиящірки,оскількиїхні .яєчкадопомагаютьдівчатам йжінкампричаровувати чоловіків.

>Цікавівіруваннянашого народупов'язані із конем,появаякогосягаєчасів початкухліборобствавигнаних із раю Адама йЄви. Послань святого ангелперетворив на конядиявола, щозаважавАдамовіпрацювати вполі.Кінь неможенаїстися запровину,оскільки под годинународженняІсуса Христаївсіно із йогоясел. Такще вминуломустоліттівважали наХарківщині,Поділлі і Волині. Навідміну від коня, волістворені Богом,який благословивши їхнього свої, що смердотізігрівали своїмдиханнямнародженуБожудитину в яслах.Волів недозволяєтьсябитикоромислом.Лагідно ішанобливо ставилися удавнину докорови. НаСлобожанщині ізкоровоюнавітьхристосались наВеликдень,підкурювали, давалиїйсвячене тощо.Побутувала думка, що коровавідчуває ">лихе око".її можназурочити, але й людиздавна знализасоби як цьомупротидіяти.

>Уважалось, щовівцістворені Богом,який благословивши їхнього дляїжі людям свої, що смердотізігрівалинародженого Спасителя. У тієї ж годину до вживаннякози йцапавиробилосьпротилежнеставлення.МешканціПоділля йХарківщинивірили, щоцедиявольськісотворіння: коза —невдаласпробастворити, за прикладом Бога, корову, а цап —відтвореннядияволомвласного образу іподоби.Різніповір'я народилися унашого народу про дикихзвірів. як не чудово,вовк — ворогдиявола. НаПолтавщинірозповідали, щововків, собак,лисиць, дикихкіз,кабанів,зайців таіншихзвіріввиліпивчорт ізглини. Колі Богприйшовподивитись на роботучорта, тієївигукнув: ">Гужа!".Проте вовка й собаки непослухали — заповелінням Бога смердоті накинулися начорта. З того години вовкаїдятьчортів.

>ВовкамиопікуєтьсясвятийЮрій,якийпризначаєїм у поживу нелишетварин, а і людей. УОлександрійському 90повітіще вминуломустоліттівовківназивали ">Юріївими собаками".Подібніповір'я прововківіснуютьтакожсередестонців таалбанців.

>Існувалирізні подивися напоходженняведмедя. як вжезазначалось, людивірили, щоведмідь —цеперетвореналісова людина, котра нехотілавпустити дохатиченців. Так колисярозповідали наКиївщині. УЖитомирськомуповіті стверджували, щоведмідьвиник ізлюдини-чаклуна. НаХарківщинівважали, щоведмеді —цеперетворені Чоловік йжінка, котрі булинадмірножадібними.

>Певнемісце вуявленняхукраїнського народупосідаютьзаложнітварини, котріперебувають урозпорядженнінечистоїсили чинавітьстаютьїїпосланцями,охороняютьрізніскарби. Це коней, вовка,ведмеді,леви,козенята,квочки таін.Подібніуявленнявиникли,мабуть, богрошінерідкоховали вшкуритварин.Інколи наскарби клализабитихтварин, щонавмисне забивалися длязароку. Надзаклятим скарбомзамордовувалитварину,переважно барана,бо така ж смерть малачекати і того,хтонаважитьсяпоцупити скарб.

>Скарби моглиз'являтись намісці, де їхньогозаховано, увиглядітварини чиїї голови. Задеякимиповір'ями,тварини-скарби моглиприходити сам доти, кому смердотісуджені.

>Чималоповір'ївпов'язувалось ізптахами та їхньогопоходженням.Причому смердотірізнилисянавіть в однієї району.Наприклад, услободіБіло-КуракинійСтаробільськогоповіту наЛуганщині куркушанували якБожуптицю, аслободіМікільській того жповітуїївважали запрокляту Богом.Проте курка благословенна уже свої, щонесеяйця і смердотіосвячуються ізпаскою.Щоби курка мчала,требаїїпогодувати наНовийрік йВодохрещакутею таще на одному святоокропитисвяченою водою.

Зптахамипов'язувалися ірізноманітніприкмети. Так, сороки,ворони,синиці,горобці,пугачі,лелекиприносять людям Новини. Коліскрекоче сорока,стукає ушибкусиниця — будутьгості. Інавпаки,якщоб'ється вшибкугоробець чизакряче ворон чизакричить надхатою пугач,требачекатимерця.Навітьспівсоловейкапізньої пори року людисприймали завеликенещастя.Натомість півеньшанувався якохоронецьгосподарства віднечистоїсили. Прорелігійний характерсвітоглядуукраїнського народусвідчатьповір'ящодопоходженнярізнихптахів.Одні із нихвважаютьсяБожими (>лелека, дятел,інодізозуля),інші —зловісними чипроклятими (>крук, сова, пугач).Аналогічнеставлення і дорослинного світу. Так,походженнялісупов'язується ізБожимпрокляттямзмія послегріхопадінняпрабатьків. НаПоділлі .>вірили, що прокльонівзмій прийшов под землю: девінлазив, тамвироставліс. УСтаробільськомуповітівважали, щофруктові деревастворені Богом, ашипшина — лукавимо. Усухійвербі таочереті, заповір'ями,сидятьчорти.Дивнеставленнявиробилося до каштана:якщо дереводосягаєзростулюдини, що його посадила, то вон,мовляв,умирає.Благословенні дерева — липа і сосна. Липавідвертаєпрокляття, котріжінкипосилаютьчоловікам; а соснушанують боїїдеревинає непридатною длявиробленняцвяхів,якими прибивали Спасителя дохреста.

Натакі жгрупи, як й дерева, можнаподілити квіти, труй й злаки.Усе ті, щокориснелюдині, насадивши Бог, протешкідливе — від лукавого.Цілий рядрослиннаділявсяцілющимивластивостями, щотеперпідтверджуєтьсянаукою.

>Вогонь й вода були нашимпредківсвятими.Плювати увогонь чи воду, як йвживатилайливі слова,вважалось за тяжкийгріх.

Вода іздеякихджерел бувцілющою. УГаличинітакіджереланазивались ">криничками". У всіхмісцевостях Українибіля водиздійснювалисьрізніобряди,насамперед, на святоКупали. На Йордан на берегахрічок й озервідправлялисьбогослужіння ізосвяченням води.Така водазберігалась укожнійхаті, адеякихмісцевостях (>приміром, наХарківщині)їїніколи перешкоджалисторонньому.Крімйорданської,цілющоїсили, занароднимивіруваннями, набиралатакожсвятвечірня йстрітенська вода.Свяченою водоюскроплювали хату,господарські приміщення,двір,абивигнати із них ">нечисту силу".

>Окрімсвяченої води,цілющівластивості малітакож ">непочата вода" й вода ">Єлена". ">Непочата вода"зачерпуєтьсящоранку до одразу жсонцяпершою ізріки,колодязя чикриниці чинавіть зтрьохкриниць.Щоби така вода невтратиласвоїхвластивостей, тієї,хтоїїніс, помиляюсярозмовлятизізустрічними людьми. Удеякихмісцевостях наХарківщині таПоділлі людивірували, що така водарятує відхвороби йвикористовувалиїї длякупаннянедужихдітей.

>Абинабрати води ">Єлена",требайти понеїнатщесерце, аповертатись то й із ">непочатою водою". УЛітинськомуповіті наПоділлі людипримовляли: ">ВодоЄлено!Очищаєшлуги і бережи,очисть мене відусього лютого,болісті іслабості".Така вода маладопомагати відпристріту,курячоїсліпоти, ">підвію чуприни" таіншиххвороб.

>Різніуявленняпоширювались проджерела,ріки, озера, ставки та моря. НаХолмщинівважали, що усі смердотіберуть вушко ізморів, аЛуцькомуповітівірили, щорікипочинаються ізкриниць.Цікавеповір'я було б вГрубешівськомуповіті на Волині. Тамрікипорівнювались із жиламилюдини, атакож показували, щовночі передВодохрещами уцілому світі вода одну годинустає вином. НаПоділлівірили, що моремає удні відчини, через котрійдедощ упідземному світі. УдеякихмісцевостяхПоділля йЛівобережжя України стверджували, що ставки та озераутворюються намісці, дескоєно тяжкийзлочин.

як вжезгадувалось,вогоньвважався святимо, але ймстивим. ПавлоЧубинський записавши від людейтакі слова: "Мишануємовогонь як Бога.Він — нашдорогийгість.Він якрозгнівається івізьме, то іншому уже того і недасть". Ународі неіснувалоєдиногопоглядущодопоходження вогню. Так,мешканціЖитомирськогоповіту ставилися до вогню як до ангела й показували, щовін скидатися відкаміння. НаПоділлі тільки вмісцевостяхвинахід вогнюприписуваличортові, вінших —староєврейському царюСоломонові. Задеякимиповір'ями,виникнення вогнюпов'язувализіземнимжиттям Христа (>Луцькийповіт).

>Вогоньпосідавважливемісце увіруванняхгуцулів, прикладом чогоєватра.їїзапалювалибіляхатинапередодні всіх великих святий.Вогоньвикористовувався урізних обрядах якохороннийзасіб відчарів.Вінвважавсяталісманом,опікуном дому.Неодмінним ритуалом урізних заходах був ">живийвогонь", щодобувавсятертямшматків дерева.

Удеяких селахГаличинивогонь йдосізапалюєтьсябіля церкви усуботу передВеликоднем йгоритьупродовж всіх святий.

>Відвогнівтребавідрізнятивогники, котріз'являються накладовищах й болотах.Пояснюють їхніпо-різному.Наприклад, вУшицькомуповітіблукаючівогники нацвинтарях саміприписуваличортам таупирям,інші — ангелам, котрізапалюють їхнього на могилахправедників. НаПоділлі показували, щотаківогникиспалахують на могилахдуже великихгрішників.Вогники на болотах,вважали жителірізнихрегіонів України,запалюютьсядияволом йвказують намісце йогопроживання.Протенайпоширенішимсереднашого народу було бповір'я, щоцівогникиспалахують намісцізакопаних скарбів.

>Наші предки було неможливо нецікавитисьЗемлею, наякій смердоті жили. Пронеї говорилирізне.їїуявляликруглою, як корж, щоплаває наводі.Гуцуливірили, що Землястворена Богом ізґрунту,якийвинесений ізморськихглибин,стоїть наводі,оточена нею із всіхбоків. Удеякихповітах наЛівобережжі

України та Волині Землюпорівнювали ізжовткомяйця,навколоякого — вода (>білок). Тому Земляніколи не сходитися із небом. В кінці землірозташована Америка, деживутьтакібагаті люди, щопокриваютьдахибудинківсріблом й золотом.

>Площиноювважали Землю упереважнійбільшостірайонів України,хоча врізнихмісцевостях булипевнівідмінності вуявленнях.

>Оригінальні подивисяпобутували вминуломустолітті наХолмщині. Тут Землюуявлялипівкулею, крайякоїживуть люди, щохарчуютьсялишерибою,назбираною наберезі моря.

Задеякимиповір'ями (Холмщина,Київщина), усередині землізнаходиться пекло, де увічномувогні — аж до Страшного Суду —мордуютьсягрішники. УГрубешівськомуповітівважали, що внадрах землііснуєінший світло,мешканціякогомають нас забогів. Урізнихрегіонах України булипоширені подивисящодорахманів —особливогохристиянського народу,який не знавшивідліку години, а чи неорієнтувався, колитребасвяткуватиВеликдень. Звіруванням українурахманів було бпов'язанесвяткування гуцулами ">РахманськогоВеликодня",якийвідзначався черезмісяць посленайбільшогохристиянського свята. НаВеликденьгуцули кидали ухвиліпотоків йрік писанки, на якізображенохрести,церковнібані,образиКальварійської міські тощо.Цігуцульськіпосланці маліпотішатидобрихсвятихістот —рахманів,посередниківміж небом йЗемлею.Приклавшивухо доземлі,гуцулислухалирахманськідзвони. Уцей деньрахманиначебто благословлялиниви,хати й худорбу селян. На ">РахманськийВеликдень"заборонялосяпрацювати —щоби земля неспливлакров'ю.

>Гуцули малі своїуявленнящодорозташування пекла і раю.Брама до пеклазнаходиться далеко наСході, в краюсироїдів. Напротивагуїйінша брама до раю — далеко за морем, коло Риму, відякогонебесні сходиведуть на горуСіон, до небесногомістаЄрусалиму. Нанайвищих горах,між небом йземлею,лежитьРахманська земля,країнадосконалості. Заіншимиповір'ямирахмани,живуть подземлею. Такстверджують,зокрема, на Волині таПоділлі.

>Повсюдним в Українієвірування умножинність небес. Мибачимо не небо, алишеоболоки. їхніналічуєтьсясім, йлише по нихзнаходитьсясправжнє небо.Воно червоногокольору й ужецимвідрізняється відсиніхоболоків.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Горбатов
  Горбатов Місто Горбатов розташований на місцевості >Мещерская >порость, назва якої пов'язані з
 • Реферат на тему: Історичне значення острова Хортиця
  >ЗМІСТ >Вступ 1. >Основні >географічні >відомості про >острів >Хортицю 2. >Версії >виникнення
 • Реферат на тему: Етнонім "татари"
  Федеральне агентство за освітою Державне освітнє установа Вищої професійної освіти >Камская
 • Реферат на тему: Різновіді українських народніх пісень
  >Контрольна робота По >дисципліні Українське >народознавство Тема >Різновиди українських народних
 • Реферат на тему: "Нівхи"
  Московський державний обласної університетКонтрольна робота. Предмет: Етнологія. Тема:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація