Реферати українською » Краеведение и этнография » Дотримання здорового способу життя у Кіївській Русі


Реферат Дотримання здорового способу життя у Кіївській Русі

Київськийуніверситет ім. Б. Д.Грінченка

>Інститутдошкільної,початкової ймистецькоїосвіти

>Реферат на задану тему:

>Дотримання здорового способу життя уКиївськійРусі

>Роботувиконала:

Студенткагрупи

>ДОБ-1-08-4-0-д

>БакшанськаМарія

>Роботуперевірила:

>Вертугіна Валентина

>Миколаївна

>Київ-2010


>Зміст

>Вступ

>Поняття «>здоровийспосіб життя»

>Особливостівиникненнятерміну «>здоров'я» уКиївськійРусі

>Впливхристиянства наЗСЖ

>ЗасобиЗСЖ уКиївськійРусі

>Місцефізичнихвправ вКиївськійРусі

>Народніігри якчастинаЗСЖукраїнців

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>ВченийІ.П.Павловстверджував:

«>Здоров'я –цебезцінний дарприроди, воно тадається, на шкода, ненавіки, йоготребаберегти. Аліздоров'ялюдини багато вчомузалежить віднеїсамої, відїї способу життя, умів роботи,харчування,їїзвичок...»

Сама позначкагармонійного (>всебічного)розвиткуособистостіє продуктомісторіїрозвиткулюдства. Аліумови дляїїреалізаціїособистістьодержуєлише напевномуетапіісторичногорозвитку.

>Зважаючи наісторичнікореніукраїнського народу,вважаю особливоактуальнимознайомлення ізвалеологічнимвихованням уКиївськійРусі,зокремадотриманням здорового способу життя нашими предками.

>Київська Русь (ІХ – ХІІІ ст.), азгодом йГалицько-Волинськекнязівство (ХІІ –ХІV ст.) булимогутнімидержавнимиутвореннями ізвисокорозвиненимвиробництвом,освітою,медициною,військовоюсправою.Окреміаспектифізичноїпідготовки уКиївськійРусі буливисвітлені унауковихпрацях. УдисертаціїВ.А.Старкова (1997) наосновіфольклорнихданихпрокласифікованоокремірізновидидавньоруськихвправпобутового,змагального тавійськово-прикладногоспрямування. УпрацяхЄ.Н.Приступи (1996)дослідженопедагогічніаспекти народноїфізичної культуриукраїнців. ПредметомдослідженняЯ.В.Тимчака (1998) буввійськово-фізичнапідготовка в Україні ІХ –ХVІІІстоліть:порівнювалисясистемивійськово-фізичноїпідготовкивоїнівперіодуКиївськоїРусі та добикозаччини.Ігрова культура слав'янпроаналізована упрацяхА.В.Цьося (2000).Водночасцідослідженнялишеепізодичновисвітлюютьсутністьфізичноговиховання уКиївськійРусі.


>Поняття «Здоровийспосіб життя»

(>ЗСЖ)Здоровийспосіб життя –це діяльність,спрямована наформування,збереження тазміцненняздоров'я людей якнеобхідноїумови дляпрогресивногорозвиткусуспільства в всіх йогонапрямках.Здоровийспосіб життяпередбачаєзнання йдотримання режимунавчання тавідпочинку, правилхарчування іособистоїгігієни,визначення іобов'язковевиконанняфізичнихвправ, котрізабезпечуютьоптимальнийруховий режим, атакожусвідомленняшкідливостівживаннянаркотиків, алкоголю,тютюну. При цьомувеликезначеннямаєправильнийвибіріндивідуальнихоздоровчих систем чиїхнєпоєднання тапрактичневикористання ізметоюзміцненняздоров'я (>самомасаж,загартовування,дихальнівправи,аутогеннетренування тощо).

>СкладовіЗСЖмістятьрізноманітніелементи, щостосуються всіх сферздоров`я -фізичної,психічної,соціальної йдуховної.Найважливіші із них -харчування (до того числиспоживанняякісноїпитної води,необхідноїкількостівітамінів,мікроелементів,протеїнів,жирів,вуглеводів,спеціальнихпродуктів йхарчових добавок),побут (>якістьжитла,умови дляпасивного й активноговідпочинку,рівеньпсихічної йфізичної безпеки на територїжиттєдіяльності),умови роботи (безпека вфізичному, а іпсихічномуаспекті,наявністьстимулів й умівпрофесійногорозвитку),руховаактивність (>фізична культура й спорт,використаннязасобіврізноманітних системоздоровлення,спрямованих напідвищеннярівняфізичногорозвитку, йогопідтримку,відновлення сил послефізичних йпсихічнихнавантажень) тощо.

>Особливостівиникненнятерміну «>здоров'я» уКиївськійРусі

яксвідчатьлітературні йфольклорніматеріали,національнийідеалздоров'яформувався системоюобрядів,повір'їв,порівнянь,приказок.Характерноюособливістюсвітогляду населення було бототожненняідеалуздоров'ярослинами,тваринами,природноюстихією.Результатидослідженнясвідчать, щотермін ">здоров'я"дуже раноз'явився уписемнихджерелах.Наприклад,руськікняжичінадсилалиполовецькому хануБонякупобажанняздоров'я (1140 р.), апослиполовецького ханазичилиздоров'я князю Святославу (1147 р.). У словникудавньоруськоїмови подановеликукількістьслів, щохарактеризувалифізичнупідготовленістьлюдини.Доситьґрунтовний їхніаналізвиконавВ.Старков (1997).Результати йогодосліджень показали, що в тихчасицінувалисятакіякостілюдини, як сила,швидкість,спритність, накомбінації яких, можнапобудувати практично усірухилюдини й таким чиномописатиїїруховуактивність.

>Впливприйняттяхристиянства наЗСЖ

У 988роцівідбулосяхрещенняКиївськоїРусі.Прийняттяхристиянствасуттєвовплинуло на усісторони життядавньоруського населення, у томучислі і надотриманняукраїнцями здорового способу життя .Християнствоспрямовувалоувагу верховенства духу надтілом, навнутрішній світлолюдини, навідмову відматеріальних благ зазарадидуховних.Аналізісторичнихджерелсвідчить, щолітописиКиївськоїРусі булисвоєрідноюлітературноюантологієюреальнихподій вісторіїрозвиткусуспільства. Так, ">Повістьминулихліт",укладена на початку ХІІ ст.,змальовуєподіїпопередніх років. Унійвідображеновелич й силу народу,поєднання духовного іфізичноговиховання наприкладахсамовідданихвчинків,патріотизму,непохитності духу як окремих людей, то й народу вцілому, показано образ життяукраїнців –який вбільшостівідповідаєЗСЖ. У ІХ –ХІV ст. уКиївськійРусі було бстворенозначнукількістьлітературнихпраць.Вони малірелігійнийзміст й міткуутвердитиправославнувіру. Великогозначення вони надавалипитанням здорового способу життя, щозабезпечувалопідготовкумолоді дотрудової йвійськовоїдіяльності. ">Поучення"Володимира Мономахапоєдналовіковічнийдосвід народноїпедагогіки ізосновнимиположеннямиправославноївіри тазахідноєвропейськоїлітератури.Володимир Мономах подавшиуніверсальну систему здорового способу життя, щовключає:продуктивнутрудову діяльність,психічнездоров'я,руховуактивність,загартування,раціональнехарчування, особистугігієну.

>ЗасобиЗСЖ уКиївськійРусі

>ЗасобиЗСЖ уКиївськійРусіподіляються втричіосновнігрупи:фізичнівправи,природнісили,гігієнічнічинники.Фізичнівправиподіляються напідгрупизалежно відспецифікируховоїактивності:народніігри,танці тарозваги (>хороводи,танці,рухливіігри,розваги,ігри із предметами),кулачнібої йборотьба (>кулачнібої,боротьба,культовібої,рукопашнийбій),вправи із предметами (>палицями,зброєю, арканом,стрільба із цибулі),вправи ізвикористаннямзасобівпересування (>верховаїзда,веслування,пересування налижах,катання наковзанах, санках,крижинах),природнілокомоції (ходьба,біг,стрибки,лазіння,перелізання,повзання,пірнання,плавання).

>ФормиЗСЖ уКиївськійРусі булизумовленісвітоглядом,звичаями та способом життя населення.Результатидослідження дозволиливизначититакіформи:народно-побутові (>сім'я, батьківщина,парубочі йдівочігромади, ">вулиці",вечорниці),релігійно-культові (>весняна,літня,осіння,зимовакалендарнаобрядовість),освітні (>княжі школи,монастирі, товариствастрільців, школиверховоїїзди,фехтування),змагальні (">руськіігрища",народнізмагання),військово-фізичнапідготовка (>військово-прикладна практика,військові походи,полювання,лицарськітурніри). Напідставіаналізунауковоїлітератури,давньоруськихлітописів,етнографічнихзаписів,археологічнихзнахідок,фольклорнихматеріалів тарезультатіввласногодослідженнявизначеноосновнізакономірностіфункціонуванняфізичноговиховання уКиївськійРусі:зв'язокфізичноговихованнязісвітоглядом, способом життя тамісцемпроживання населення;взаємопроникненняміжнаціональнихелементівфізичноговиховання;взаємозв'язоксвятково-ігровоїдіяльності тавійськово-фізичноїпідготовки;поступовийперехід доорганізованих формфізичноговиховання.

>Місцефізичнихвправ вКиївськійРусі

>Одне ізнайвагоміших місцьсередЗСЖ вперіодКиївськоїРусіпосідалифізичнівправи ізвикористаннямпредметів,насампередрізноманітноїзброї (>списи, луки,мечі,бойовіпалиці тасокири,ножі,щити тощо), атакожпредметів, котрі могли бутивикористані якзброя (>каміння,палиці,мотузки,аркани). Доцієїгрупизасобівфізичноговиховання вартозарахуватифізичнівправи ізвикористаннямзасобівпересування (коней,човни,лижі тощо).Значнемісцесеред такихвправпосідалаверховаїзда.Загаломверховаїзда,кінніристалища-перегони булирозповсюдженими й всередовищікняжоїдружини, йсеред широкихверств населення.Вони булиосновнимелементомвійськово-фізичноїпідготовкимолоді, щовідображено вдисертаційнійроботіЯ.Тимчака (1998).

Неменшважливимизасобамифізичноговихованнямолоді тавоїнівзалишалисяприроднілокомоції (ходьба,біг,стрибки,лазіння,перелізання,повзання,пірнання,плавання).Вонизастосовувалися длярозвиткуфізичнихякостейлюдини йзмалку, й узріломувіці,зокрема уфізичномувихованні та увійськовомувишколірусичів.Середрізновидівприроднихлокомоцій дляфізичноїпідготовкивикористовувавсябіг на 20-25 верст.Крім того,розповсюдженими булишвидкіснелазіння подеревах,перенесення насобі одного чи двохтоваришів.Використовувалисятакожстрибки удовжину тависоту ізжердиною.Поширеним наРусі було бплавання йпірнання, особливосеред населення, що жило на берегахприроднихводойм.Плавання було бважливоюскладовоюфізичноїпідготовкимолоді ідорослого населення.Використовувалисястрибки тапірнання у воду,плавання ">навперегін"протитечії й затечією.

>Засобизагартуванняорганізму уперіодКиївськоїРусі

УперіодКиївськоїРусііснуваличіткосформованізасобизагартуванняорганізму, котрізастосовувалися ізранньоговіку йвпродовжусього життя булиневід'ємноюзапорукоюзбереження йзміцненняздоров'якожноїлюдини.Реалізаціязавданьфізичноговиховання уКиївськійРусівідбувалася упроцесісвятково-ігровоїдіяльності таспеціальноорганізованої практики.Під годину зайнятидіти й молодьоволодівалиспеціальнимизнаннями,вміннями йнавичками, щозабезпечували їхньогопідготовку дотрудової йвійськовоїдіяльності. ДляКиївськоїРусі характерна великакількість формфізичноговиховання, що нелишезабезпечували збільшенняруховоїактивності населення, а іспрямовуваливплив навиховання необходимихякостейособистості.Тобтозаняття маліспецифічнийзміст, щодозволявцілеспрямовановирішуватипевні заподіянняфізичноговиховання.Народно-побутовіформиЗСЖпов'язані ізповсякденнимжиттям народу. Длядітейвиготовлялирізноманітнііграшки,здебільшого ізглини (>датуються Х-ХІІІ ст.), до які належатикулястібрязкальця ізконічнимивиступами тафіґуркивершників,виявлені уДорогиничі,фраґментиполив'янихорнаментованих писанок із Белза, Береста йЧервена. УВолодимирі-Волинськомузнайденопошкодженуфіґурку коня, наякій виднозброю йнижнючастину вершника.Аналогічнііграшкивідомі ізрозкопок уКиєві. Широкого поширеннянабулидитячірухливіігри, котріумовноподілялися за порами року,статтю тавіком.Традиційноюформоюсамоорганізаціїмолоді булипарубочі йдівочігромади.Прийняття впарубоцтвосупроводжувалосявипробуваннямфізичноїпідготовленостікандидатів.М.Грушевський писавши, що ">церемоніявступу нового члена допарубочоїгромадиподекуди йдосізветься ">коронуванням",імітуючи ">висажання на коня",піднесення накнязівство, наватажківство..."

>Життя йпобутмолодіпостійносупроводжувалисявиконаннямфізичнихвправ йдоведеннямсвоєїсили,спритності,витривалості тасміливості. Великакількістьфізичнихвправ таігорсупроводжуваларелігійно-культові свята.Вони булипов'язані ізуявленнямлюдини пронавколишній світло, провзаємозв'язкиміж йогочастинами, промісцелюдини у цьому світі.Складовоючастиною святий булирухливіігри,змагання,одноборства. З годиноюкалендарні святавтратилисвоємагічнезначення, аобряди, щовиконувалися,трансформувалися вмолодіжні йдитячіігри тазабави. Длявійськово-фізичноїпідготовкивоїніввикористовувалисяспеціальнівійськовіігри,тренування,поєдинки. Увільний годинувоїнипостійновправлялися устрільбі із цибулі чисамостріла,володінні мечем,сокирою чишаблею,метаннісписа й ножа.Військово-фізичневиховання уКиївськійРусі мало незамкнутий й необмежений характер. На йогорозвитоквпливаликультурнінадбаннясусідніхнародів. В частностивідомо, що вРусіпроводилисясвоєріднілицарськітурніри – ">руськіігрища", девоїнинабуваливправності тавідваги. УперіодКиївськоїРусі надостатньовисокомурівніфункціонувала школанаставництва. Рольнаставниківвиконувалиматері,пестуни йдидаскали –шанованідосвідчені люди,яким громададоручалаважливусправу:доглядаючидітей,турбуватися проїхнійфізичнийрозвиток,допомагатиїмзасвоюватизнання йнавички,необхідні для роботи йзахисту Батьківщини.

>Народніігри якчастинаЗСЖукраїнців

>Народніігри тафізичнівправивідображали,насамперед,виробничу діяльність людей (>полювання,землеробство,тваринництво,риболовство),Такожнародніігри особливовесняні,відображали, із одного боці,побут людей, а ізіншого – своїмзмістомвпливали нанавколишній світло йлюдину, а томувиконувалисвітоглядніфункції (>родинно-побутову,профілактичну,оздоровчу,хвалебну,вегетаційну,спонукальну,релаксаційну).

>Народніігри тафізичнівправивідображали,насамперед,виробничу діяльність людей (>полювання,землеробство,тваринництво,риболовство),військовий йсімейнийпобут,світогляд. До них належатиігризіспівом йпримовками,ігри із предметами,ігри безпредметів. Провеликупоширеність уКиївськійРусіігор із предметамисвідчатьархеологічнізнахідки,серед якізначнемісцепосідаютьшкірянім'ячірізнихрозмірів та ваги,кістки дляігор у ">Паці",ковзани,фішки длягри у шашки. ЗачасівКиївськоїРусіпродовжувалирозвиватисякулачнібої, котрі частозастосовувалися под годину військовихдій. У ХІІІстолітті князь "МстиславУдатний передбитвоюзапитавсвоїхвоїнів, як смердотіхочутьбитися:пішими чи на конях.Вони дружновідповіли: "Ми не так на конях, а й за прикладомпредків нашихпіши й на кулакахбитися". Умирний годинукулачнібоївідбувалися нальодурічок,ставків, озер,нерідко там, девідбувався обрядводохрещення.

>Нероздільні напершихетапах свогорозвиткуборотьба йкулачнібої удавньоруськийперіодвиступають якцілкомсамостійнівидифізичнихвправзмагального характеру.Вже ізХ-ХІІстолітьбійвівнатовп подкерівництвомстаршого із роду,хочаінколизіткненнязводилося доодноборстванайсильніших.Технічний арсеналдавньоруськихєдиноборств бувдоситьзначним,складався іздесятківприйомів, анавички кулачного бою йборотьбивиховувалися іздитячих років.Боротьба уКиївськійРусі буврозповсюджена практично у сфері життя людей.Поєдинки булизвичайнимявищем под годину святий, на ярмарках,урочистихподіях.Боротьба частовикористовувалася якзасібвирішеннясуперечок таспірнихпитаньміж людьми йсприймалася яксправедливий суд.Середдавньоруськихпрофесійіснувалибійцісудовихпоєдинків – ">полівники", а сампоєдинок – суд –мавназву "полі".


>Висновок

>Національнийідеалтілесної йдуховноїдосконалості, системапобутових тасвятковихобрядів,вірувань,уявлень,звичаїв йритуалівщодотіловихованнявизначалисвітоглядніосновиЗСЖКиївськоїРусі .Усвідомостідавньоруського населенняЗСЖ,здоров'я йфізичніздібності малінадзвичайноважливезначення,забезпечувалиповноцінне життя,високопродуктивнупрацю та захист Батьківщини.Ідеалбогатиря,якийпоєднує всобівисокіморальніякості йфізичнудосконалість, подано уфольклорнихматеріалах,зокрема убилинах,веснянках та колядках.Прийняттяхристиянствавплинуло на усісторони життядавньоруського населення, у томучислі й надотриманняЗСЖ.Доступність,емоційнанасиченість таефективністьдотриманняЗСЖ уКиївськійРусідаєможливість широкоговикористанняцієї спадщини усучасних формахфізкультурно-оздоровчої,спортивно-масової таіндивідуальної роботи. Отже, зачасівКиївськоїРусі бувсформованийЗСЖукраїнців,якийдотримувався задопомогоюрізнихзасобів та форм.Досвідминулих роківсуттєвовплинув нарозвиток йудосконаленняпоняття «>ЗСЖ».


Списоквикористанихджерел талітератури:

1. Лозка Р. З. Українськенародознавство. - До., 1995. - 368 з.

2.Наулко У. І. Культура йпобут населення України. - До., 1993. - 288 з.

3. Паламарчук Л. Культураздоровя втрадиціяхукраїнського народу //Хімія.Біологія. - 2004. - №24. - З. 49-53.

4.Пономарьов А. Українськаминувшина:ілюстрованийетнографічнийдовідник. - До., 1993. - 256 з.

5. Українськаетнологія. За ред.. У. Борисенко. - До., 2007. - 400 з.

6. Українськенародознавство / За ред.. З. П. Павлюка. - До., 2006. -568с.


Схожі реферати:

Навігація