Реферат Історія селища Добротвір

ПочатківісторіїДобротворусягають 13-го ст. У тихчасиДобротвірналежав доХолмськоїземлі, а14-ому доБелзькоїземлі.

>Добротвірлежить надрічкою Бугом, напівнічний схід відКамінкиСтрумилової.Спочатку буврозсташований на правомуберезі Бугу, але й черезчасті напади татармешканціпереселилися налівий берег. ріка Буг тапоблизькіліси булидобримсхоронищем переднападамиворогів.

Уісторіїзгадуютьсятатарські йтурецькі напади в 1498 й 1509 рр., від які населенняДобротвору іоколиць сильнопотерпіло. Через тіпольський корольЖигмонт йзвільнивмешканців відусякихподатків навісім років.Вінтакож встановившищорічний ярмарків на день восьмоговересня йщотижневий учетвер.

УДобротворі було б два замки, один із нихоборонний, щостояв на правомуберезі Бугу.Від того замкузберегласяназваоколиці „>Замчисько” йобороннийрів до 1955 року, колибільшовицька владапобудувала греблю й затопила тучастинуЗамчиська. Історіязгадуєтакож що у 1417році в замкуперебувавлитовський князь Вітовт.

>Добротвірєоточенийприсілками:Бірок,Забужжя,Воротна,Язвин, Долина,Маїки,Матяші,Мусії,Рогалі,Рокети.Назви тихийприсілківпоходять відпрізвищбагатихгосподарів, котрі малібільшігосподарствадовкругиДобротвору.

>Згідно ізпереписом населення в1564-65роках,Добротвір бувмістечком.Тоді вньому було б 161 хат йтаківулиці:Мостова,Надбужна,Млинова йВолоська. У томучасіДобротвірналежав доКамінецького староства.Згадується там, що тоді вмістечку було б двохсвященників, 16рибалок, 5боднарів, 2гончарі, 2шевці, 3ковалі, 1дігтяр й 6різних яток.Решта населеннязаймаласясільськимгосподарством йвипасомхудоби.

>Сім роківпізніщепереписзанотовує 195домів, але й великачастина населеннявимирає відхолери.Пізнішийперепис з1662рокуподаєлише 15 хат. Ценаслідкитодішніхвоєн.

НаприсілкуЯзвин бувмонастирСестерВасиліянок, йоголіквідовано1784р., ацерква св.Дмитрія із цогомонастиря перенесено в 1792році нацвинтар уДоброворі.

У1870р.Ще разприйшла пошестьхолери й забрала багато жертв.Тоді удеякідніховали до десятьохосіб.

На початку20ст.Добротвірпочинаєвідроджуватися йрозбудовуватися.Тоді приходитиновенещастя: вчервні1906рокупожежанищить 48господарств, у томучисліпарафіяльнібудинки, але й300-літняцерквазалищиласяцілою.Вона стоялащедев’ять років. Улипні1915р.російськівійська,відступаючи ізГаличини,спалили центрДобротвору, до тогочилі йстариннуцеркву тадзвіницю.

>ПісляПершоїсвітовоївійниорганізовується вДобротворікультурно-освітнє життя.Засновано читальню „Просвіти”,драматичнийгурток,атакож кооператив таіншімалі підприємства.

У1931р. вДобротворі було б 606житловихбудинків й 3325мешканців. Занаціональним складом було б: 2508українців, 588поляків й 229євреів.

>Старанням про.ВолодимираПашковського вроках 1933-38побудованоновуцеркву вукраїно-візантійськомустилі.Церкву названо на вшануваннясвятихВолодимира йОлбги.Її присвятивши владикаІ.Бучко,який бувтоваришем про.Пашковськогозістуденськихчасів. Недовгосудилося про.Пашковськомуслужити вновійцеркві.Прихідбільшовиків йпереслідування нимиприневолюють йоговтекти ізродиною до Кракова, девінперебував до1941року. З приходомнімців йпроголошеннямнезалежності України Актом від 30червня 1941 рокуДобротвірзновувідроджується. Однак недовго населенняраділовідносновільномужиттю,боновийокупантпочавзабиратимолодих людей напримусовупрацю донімеччини, а й заполітичну діяльністьарештовували йзасилали втюрми таконцтабори.

>Ранньою весною 1944 рокуфронтовалініянаблизилась до Добротвора й 21березня Про.Пашковський ізродиною таІ.Харко, іздвомамалолітнімисинамиподплися вдалеку шлях доеміграцію.Спершуопинилися вселищіЛіщин колоГорлиць наЛемківщині, де про.Пашковський ставшипарохом, адітиобох батьківщин вписалися догімназії в м.Криниці.

На початкувересня1944рокунімецько –більшовицький фронтпосувається узахідному напрямі.Обидві родини булиприневоленіподатися далі назахід. 10вересня 1944 рокуприбули доСтароїЛюбовні наСловаччині, апізніше доТренчіна й далі доВайнарбіляБратислави. Тутперебулт до апреля 1945 року. Колі большевикинаблизились доБратислави, про.Пашковський ізродиноюподався черезАвстрію до Риму, аІ.Харко ізсинамиопинилися вм.Авгсбурзі вБаварії.

>Післяпоновного приходубільшовиків уЗахідну Україну 1944 року вДобротворіпочалирозбудовуватиновучастинуміста йспоруджуватиелектростанцію...

Удругійполовиніминулогостоліття Галичиназалишалась малоелектрифікованою. По селахсвітилигасовими лампами,лягалиспати ізвідходом дня. УЛьвівській йсусідніх областях не було бпотужноїгенеруючоїстанції, тому було бприйнятеурядоверішення –спорудитиДержавнурайоннуелектростанцію.Місце длянеївибрали ізурахуванням двохвирішальнихфакторів:поруч –вугільнийбасейн йрікаЗахідний Буг.

>Отожпостановою Заради міністрів СРСР від 10 июля 1950 року було бзатвердженорішення пробудівництвоДобротвірськоїДРЕС наберезіЗахідного Бугубіля селаДобротвір. У цьому жроціЛьвівськимвідділеннямінституту „>Теплоелектропроект” булирозпочатідослідні роботи,розробленопроектне заподіяння набудівництвостанціїпотужністю 50 тис. кВт ізперспективоюдальшогоїїрозширення.

У 1960роцідавнючастинумістаперейменовано наСтарийДобротвір, ановійчастині даноназвуДобротвір.

>ПочалосябудівництвопершоїчергиДТЕС у 1951 р.Монтажні роботи тутвиконувались:монтажноюдільницею тресту „>Київпроменергомонтаж”,монтажноюдільницею „>Електромонтаж”,монтажноюдільницеюуправління „>Південьенергомонтаж”,Львівськоюоб’єднаноюмонтажноюдільницею тресту „>Південьенергомонтаж”,спеціалізованоюдільницею монтажногоуправління „>Південьенергомонтаж” тресту „>Південьенергобуд” таспеціалізованоюдільницею тресту „>Залізобетонобуд”.

>Від початкупершоїчерги й докінцятретьоїкерувалибудівництвомДобротвірськоїДРЕС: >Новіков БориславФранцович,Меркулов МиколаМиколайович, Степаненко Петро Семенович, ПивоваровВолодимир Степанович,КойнашГригорійВасильович, СавченкаІванПіменович.Головніінженерибудівництва: ШульцЄвгенійЄвгенович, МихальчукЗеновій Михайлович, Карпов ДмитроОлексійович.

>Будівельна організаціяДРЕС буворганізована 22 июля1952р. Одним зпершихорганізаційнихпитань було бкомплектуванняробітничими кадрами.Основне їхні ядроскладалиробітники таспеціалістиЛьвівської ТЕЦ, котріпройшлистажування наКраснодарській ТЕЦ й булинаправлені вДобротвір.Керівнимиінженерно –технічними кадрамиДРЕСкомплектувались зарахунокелектростанцій СРСР.Спочаткуколективбудівельниківскладавсяздебільшого ізприїжджихкадровихробітників, котрі малівідповіднийдосвід роботи.Згодомвінпоповнювався жителями Старого Добротвора танавколишніхсіл.

Упроцесібудівництваготувалисявисококваліфікованікадрибудівельників, які доводилосянавчатибезпосередньо набудівельномумайданчику.Вчорашніколгоспники Добротвораохочеоволодівалимайстерністюштукатурів,теслярів,монтажників. Уветеранівновобудови були: З. Мудрик, П. Олія, Р.Муран, Про.Бусуєк, Про.Веретельник, У. Клим. таінші.Вже в 1958 р. Набудовімісцеві жителістановилимайже половинувсього складуробітників.

>Будівельники Добротвораурочистовідсвяткували своюпершутрудовуперемогу – турбогенераторпотужністю 25тис.кВт ізкотлогенераторомпаропродуктивністю120т/год було б введеноексплуатацію 15грудня 1955 року. З введенням вексплуатаціюгрудні 1958 р.третього турбогенераторапотужністю 50 тис. кВт було бзакінченобудівництвопершоїчергиДобротвірськоїДРЕС.Всізусиллямонтажників йзварників бригад >І.Сенкевича йП.Смаглюка булиспрямовані напідвищеннятемпів йякостіробіт.Сумліннопрацювали йщоденноперевиконувализмінні заподіянняслюсарі-монтажники >А.Макар,М.Максименко,С.Паламар,зварникиМ.Бартшин таінші.

Зкінця 1955 рокурозпочавсяновийетап вжиттіновобудови:поряд ізподальшиммпорудженнямнаступноїчергиелектростанціїзначначастинаінженерів,техніків таробітників приступила доексплаутаціїпершоїчергиелектростанції. Узв’язку ізцимвідчутною сталанестачакадрів, особливодосвідченихенергетиків. У 1955роцісюди буввідрядженийзагіндосвідченихенергетиків. З Львоваприбувінженер >І.М.Станичний,майстри й начальникизмін котельного цеху >м.Зінченко, З. Лапшин, У. Чабан,м.Верещагін,М.Боєчко.прибуліспеціалістизуіли протягом годинипідготуватичималоздібнихмонтерів,машиністів,майстрів.

З року врікрозширюваласябудовастанції.Протягом 1959-61 роківбудівельникиздали вексплуатацію тригенератори по100тис. кВт.Кожний. Накінець 1961 рокузагальнапотужністьвведених вдіюагрегатів ужеперевищувала половинупроектної.

У1963р.Почавдаватиструм генераторпотужністю150тис. кВт.Кожний. У 1964роціДобротвірськаДРЕСдосягласвоєїпроектноїпотужності.

На початку 60-х років проДобротвір знали чи надкожномумістінашої країни.Сюди заводівідправлялиустаткування,потрібне длябудівництва й монтажу. УДобротвірщоденноприбувалотеплоенергетичне таелектричнеобладнання із всіхкінців СРСР –Москви,Ленінграда, Ташкента, Києва,Харкова. ТакпершачергаДобротвірськоїДРЕС бувустаткована казанами ізПодільськогомашинобудівного заводуМосковської обл., генераторами ізХаркова, таін.

>Урядвисокооцінив роботупередовиківновобудови. У 1958році орденом ленінанагороджено бригадирабетонників >П.Дацишина, штукатура >К.Гарасюка. Орденом „Знакпошани” – штукатурабудівництваелектростанції >О.Маїка. 5 Чоловікмедаллю „Затрудову доблесть”, 7 – „Затрудовувідзнаку”.

14 июля 1962 рокуДобротвірськаелектростанція даластрум полініївисокоїнапругиДобротвір – Стрий – Тиса вУгорськуНароднуРеспубліку. Черездеспетчерський пункт уПразі,якийпочавдіяти із января1963р.,західноукраїнськаенергосистема бувз’єднана ззагальноюенергосистемоюУгорщини,Польщі, НДР таРумунії – „Світ”

>Накопиченийдосвідзгодився й за кордоном.Висококваліфікованийспеціаліст –машиніст блоку >С.Лапшинпідготувавсімначальниківзмін,багатьохмашиністівкотлів, йколективстанціїдоручивйомувідповідальнусправу –поїздку вКорейськуНародно-ДемократичнуРеспубліку длядопомоги венергетичномубудівництві.Чималоспеціалістівпрацювали набудівництвіенергетичнихпідприємств вінщихкраїнах. В частности – >Ю.Кулик,Б.Божко, Б.Скоринпобували вІндії.А.Заяць,В.Зубрило вУгорщині.

З початкубудівництваелектростанціїгосподарські тапрофспілковіорганізаціїдбали провпорядкування села таселища.піднесенняосвітнього та культурногорівня таохорониздоров’я йогомешканців. Уходібудівництваполіпшувавсяблагоустрійжителів. З року врікздавалися вексплаутаціюжитловіплощі. У всіхбудинках Добротвораєхолодне тагарячеводопостачання,каналізація,центральнеопалення, газ.

Для забезпеченнядітейробітничихсімейнавчанням то в1953році було бпобудованозагальноосвітнюсередню школу.Кількістьучнівзбільшувалася зарахунокдітейнавколишніхсіл та розбудові селища. Узв’язку ізцим у1967р.Буловідкритоновий корпус, а й у1988р.Добудованоще два блокинавчальнихкорпусів,їдальню,актовий зал,басейн таін. Зараз на територї селищарозташовананайбільша урайоні школа, денавчається понад1тис.300учнів.Щемайже 400молодих людейє студентамиДобротвірськоготехнічноголіцею. У1971-74рр. У СтаромуДобротворі застараннямитодішнього директора школи, ЯрославаМудрика,побудовановосьмирічну школу на 320учнів.Також було бпобулованодитячий садок,якийзгодом перенесли у селище.

УДобротворі наналежномурівні системаохорониздоров’я. Угрудні1960р.Закінченобудівництволікарні уселищі. Узв’язку ізцимлікарню в СтаромуДобротворіліквідвано, персонал переведено уселишнулікарню. Уцей годинустворено пунктшкидкоїдопомоги. У 1980-хДобротвірськулікарнюрозширено до 100ліжок. Прилікарніорганізованобальнеологічнелікування. Зростало селище,збільшувалось його населення. У1966роцівідкрився ужедругийдвохповерховийдитячий садок на 120 місць.

>Окремоюсторінкою вісторію Добротвораувійшладитячамузична школа.СамезавдякипідтримціадміністраціїДобротвірської ТЕС 1вересня 1995 року вселищівідкривсядитячиймистецький заклад. Тутдітиможутьздобуватимистецькуосвіту,виховуватись накращихзразкахвітчизняної йсвітовоїмузичної культури.

>Прикрашає село йодночасно служитимісцемвідпочинкуНароднийдім.Будівництвоякогорозпочалосяще укінці 80-х, але йрозвалився союз й проспорудузабули более як на 10 років.Будівництво було бвідновлено у 1999 й черезрік завершено накошти >В.Петраха, односельця щопоїхавшукатидолі за океаном, деслужив США.Також засприяння його фонду було бповністювідреставровано школу, купленокомп’ютернийклас,побудованодзвіницю табібліотеку уселищі.ТакожНароднийдімєзбудований й уселищі але й закоштиДобротвірської ТЕС. Цепросвітницькіустанови, котріздатнізберегтитрадиції й культуру.Працює 16гуртківхудожньоїсамодіяльності:хоровий,вокальний,естрадний,танцювальний,драматичний таін. Угурткахзайнято понад 300 Чоловік.

>Великевиховнезначеннямаєісторико-краєзнавчий музей,якийзасновано художникомпромисловоїестетикиДобротвірської ТЕСпенсіонером >Й.Брикайлом йвідкритий 22жовтня 1995 року. Умузеїєекспонати не лише із Добротвора йнавколишніхсіл, але й і ізТернопільщини,Івано-Франківщини,Рівненщини.

Впродовж годиниексплуатації ТЕС із1955р. по2005р.включновироблено146млрд. кВт. рік.електроенергії,спалено:40млн. тоннвугілля, 20,1млрд.н.м.3 газу, 1 млн. тонн мазуту,зекономлено 262 тис.Тоннумовногопалива, наякомудодаткововироблено 700млн.кВт.год.електроенергії.

>Минають рокта йдесятиліття, настанції ужепрацюютьтрудовідинастії утретьомупоколінні.Всі смердотізбагатили йзбагачуютьенергетикутрудовимиздобутками,новимитехнічнимирішеннями,цепідверджується результатами роботи в новомутисячолітті. Знагоди10-їрічниціНезалежності Україниколективелектростанції бувнагородженийювілейноюмедаллю Президента, в 2003роціДобротвірська ТЕСвизнанафіналістомВсеукраїнського конкурсу „>Лідерпаливо-енергетичного комплексу – 2003” ізврученням диплома таспеціальноївідзнаки.

>Добротвір – селище тихий,хто творити добро.Нехай „>Добротвірськівогні”щоразяскравішеосвітлюють шляхволелюбного народу, щобудує державу подмирнимголубим небом Вітчизни –ім’яякійСувереннаНезалежна Україна.


Схожі реферати:

Навігація