Реферати українською » Кулинария » Моделювання процесу підготовкі та проведення дегустації абсенту


Реферат Моделювання процесу підготовкі та проведення дегустації абсенту

>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.Загальна характеристика абсенту

2.Приготування абсенту

3.Способипроведеннядегустації абсенту

4.Популярні марки абсенту

>ВИСНОВОК

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

У ресторанномубізнесіалкогольнінапої –найважливішастаттяприбутку, Якаскладаєосновнучасткутоварообігу,подаєтьсяпротягомвсього дня, азбитки прироботі із ниминевеликі.

Прироботі ізалкогольниминапоями ресторанубажано матір усвоємуштатісомельє –фахівця,якийвідповідає заалкогольнупродукцію заставі.Вонистворюють заставінеобхідний престиж в очахвідвідувачів таводночасдопомагаютьпідвиситикомерційнурезультативність роботи підприємства.

>Сучасніумовигосподарюваннявимагають відфахівцівгалузі матіртеоретичні тапрактичнізнання ізнаукових основдобору,зберігання тавживанняалкогольнихнапоїв,психологічнихаспектівуправлінняпроцесомвживанняцихнапоїв,впливати для культуриспоживання їхнівідвідувачами, атакож бутиздатнимивирішувативиробничіситуації,відповідати заякістьпродукції тапослуг.

Длявідповідності довимогсьогоденнямайбутніфахівціповиннівмітиоцінюватиякістьалкогольнихнапоїв для грамотногоформуваннявинотеки заставі.

>Завданняданої роботиполягає ввивчені характеристик абсенту та врозробціпроцесупідготовки тапроведеннядегустаційнихзаходів упідприємствах ресторанногогосподарства.


1.Загальна характеристика абсенту

Абсент (>фр.absinthe -полин) -міцнийалкогольнийнапій, щоміститьзазвичайблизько 70% (аінодівище, 75% чинавіть 85%) алкоголю.Найважливіший компонент абсенту -екстрактгіркогополину, вефірних мастилаякогоміститься великакількістьтуйону.Саметуйон -головнийелемент,завдякиякому абсентславиться своїмефектом.Іншікомпоненти абсенту:римськаполин,аніс,фенхель,аїр,м'ята,меліса,лакриця,дягель йдеякіінші труй.

Абсентнайчастішемаєсмарагдово-зеленийколір, але йможетакож бутипрозорим,жовтим,коричневим,червоним. Зеленийколірпояснюєтьсяхлорофілом. Так яквінвицвітає подвпливомсвітла, абсентрозливають упляшки із темно-зеленогоскла.

>Завдякисвоємукольору, абсентотримавназву «Зелена фея». Абсенткаламутніє віддодавання води, боефірніоліїполину прирозведенні спиртувипадають в облог. У 1792році докторП'єрОрдіньєр записавши рецепт абсенту й ставшипершовідкривачемвластивостейполинового наспіваю. Абсент буввинайденийОрдіньєром якуніверсальнийзасіб, йоговикористовували як панацею. Тому в тихчаси абсентотримавназву «Зелена Фея» (>фр. laFeVerte).Цяназвазакріпилася за абсентом досіпір. Задопомогою абсентупорушувалимлявийапетит йстимулювалитравлення. Абсентдодавали у вино,щобзробити його болееп'янким. У тієї годинуназва абсенту «Зелена Фея»асоціювалося із дівами,міфологією йспокушаннямжінок. Цепрацювало напопулярністьконцентрату,виробленогоОрдіньєром, йпідвищувалопопулярність абсенту.

>Іноді привживанні абсентувиникаютьгалюцинації, котрізазвичайпов'язують звмістом уабсентітуйона.

>Туйонміститься врізнихрослинах,включаючиполин,Римськаполин,гіркапижмо йшавлія, адеревахТуя чибілий кедр.

>Змісттуйона взробленомуабсенті:

>Скількитуйонаміститься всаморобномуабсенті?Сублімаціяполинупоромдає 0.27-0.40%гіркого, темно-зеленого олії. Утипових рецептах дляприготування 1літра абсентувикористовується 25грамполинугіркого.Зазвичайвитрачається 1.5унції (~ 42.5 р.) (>розведених із водою) дляприготування наспіваю. Цееквівалентно 4.4 мголіїполину на чарку чи до 2.6 мгтуйона (до 62 мгтуйона налітр). Ценабагатонижчерівня, ізякогоспостерігаютьсяявніфармакологічніефекти.Навітьпостійнедодаваннятуйонащурам (10 мг / кг) не змінилосяспонтанноїактивностіумовноїповедінки.Література ізфармакологіїтуйона, грубокажучи,другосортна йзакінчується доти, якефекти могли б бутиекстрапольовані поекспериментальнійбазі.

2.Приготування абсенту

>Формули йспосібвиробництва абсенту на продажів непіддаютьсяпідрахунку -залежно від того, щохочутьотриматиспоживачі, атакожзавдякипримхамвиробників, котріможуть привнести у процес чи уформулизміни, котрівважатимутьпідходящими чи длязниженняціни, чи ізякоїсьіншої заподій.

Алі котрі бформули незастосовувалися, й Яка бякістьматеріалів невикористовувалася,принципивиготовленнязавждиоднакові. Абсентотримуютьдвома способами -дистиляцією йзмішаннямесенцій.Останнійспосібдає абсентгіршоїякості,небезпечніше дляфізіологічнихнаслідків через запахпідгорілихефірнихолій, котрізавждиприсутні векстрактах й котрініколиповністю нерозчиняються врідинах.Такийспосіб мало, дезастосовується,навіть у заставахнизького класу, котріпрацюють дляпевного типуклієнтів, щолюблять абсентсаме черезпалючийгіркий смак й у якілужна ковтка.

 *Примітки. Присучаснихтехнологіяходержанняефірних маселніякогопригорання невідбувається,отже,цейспосібсьогодніцілкомзастосовується йвикористовуєтьсявиробниками. Ос-кількинабагатоекономічнішезмішатизакуплений спирт ізесенціями,підфарбувати йпродати за абсент.Здається, що вдомашньомувиготовленнітакийспосібтежмає декларація проіснування для тихий,наприклад, комуважливий ритуалвиготовлення. Тім понад, що впроцесісублімаціїхімічнихреакцій невідбувається.

«>Кращі абсент - тих, щовиробляються ізнайбільшоюретельністю вPontarlier,Montpellier andLyon (>Понтальє,Монпельє йЛіоні), й котрікласифікуються подзагальноюназвою «Швейцарський абсент ».

>Всікласичні методикиприпускаютьнаступний процес:

>1.Розмочування в 85-95%спирті - незовсімнастоювання;

2.Розведення йДистиляція,сиріч перегонку;

3.Фарбуваннядистиляту -настоювання.

1.Розмочування.

>Важливімоменти:

-Сухістьсировини,щоб вода ізрослин нерозбавляла спирт й урозчин не переходиликолоїди;

-Подрібненнясировини -занадто велика недастьповністю перейтиефірним маслам врозчин,дужедрібнапогіршуєподальшу перегонку йвитягує при цьому багатобаластнихречовин -наприкладжирноїолії.

>Оптимальнеподрібненнявважаєтьсянаступне: трава йлистя -5-7мм,коріння йкореневища3-5мм,насіння - (від 0,3 мм до натуральногорозміру).

- Часрозмочування -аналогічно -занадтотривалий годинудаєвисокийвитягбаластнихречовин;

-Нагрівання прирозмочуванні -дозволяєприскорити процес закілька часів - оптимальна температуравважається до 30 З;

-Перемішування -такожпокращуєперехідкориснихкомпонентів у спирт.

2.Дистиляція.

Придистиляціївідбуваєтьсявипаровування йподіллетких йнелеткихкомпонентів, із якінайважливішими намєефірнілетючі олії й спирт. Переддистиляцією спиртрозбавляють водою доміцності,якщобратистаровинну методику,приблизно 58%.

 3.Сублімація.

Іякщо спирт мичистий йгарноїякості можнапереганяти дозникненнягорінняпроби.

 >Якщо мисумніваємося вчистоті спирту,відбираємо лишесереднюфракцію, бо:

 -Поганий спиртмістить всобі метанол,альдегіди таін.легшеетанолу, котрі йлетять впершучергу;

- Тій-такипоганий спиртмістить всобібагатоатомніспирти, котріважчеетанолу йзалишаються в «>хвостах».

 >Якщо спиртвідмінноїякості,тобтометанолу вньому практично немає, то:

 - разомзі спиртомпершої тасередньоїфракціїлетятьпотрібні намефірні олії;

- Ухвостахзалишаютьсябаластніречовини,частковоефірні ж олії йжирніолії.

4.Конденсація.

>Сенсїї до того,щоботриматиконцентрованийрозчинефірнихолій успирті.Немаєособливоїрізниці взастосуванні прямого йзворотногохолодильників, як від форма холодильникамаєзначення - у болеезвивистому холодильникаефірні оліїшвидше, ніж спиртконденсуються йзалишаються настінках, чого нам нетреба. Атреба нам,щоб смердоті разомзі спиртом капали в баночку.Тобто призанадто сильному йшвидкомуохолодженнівихідолійзменшиться,якщозвичайнопотім непромивати холодильник спиртом.Концентраціяефірних масел така, щодистилятвиходитьпрозорим, йякщодистилятпочавкаламутніти - означатипішлихвости й часзав'язуватизбиратиякісний продукт.

разом, урезультатідистиляції ми маємо двапродукти -напівфабрикат абсенту -розчинефірнихолій вміцномуспирті.

Усі, щозалишилося вдистиляторі - «>хвости» йзалишковийвибракуванийдистилятпотрібнооб'єднати ізподальшоюнастояноюпорцією - так мипідвищимовитягефірного олії.Якщо такого заподіяння нестоїть,зберігати «>хвости» не варто.

5.Фарбування.

Тут, яккажуть,простору дляексперименту понад - нампотрібнонадатиостаточнуобробкусмаку йкольору. Уданомувипадку ми маємоменшконцентрований алкоголь, ніжспочатку,якийкращерозчиняєколірні йсмаковікомпоненти трав. Усвіжих траваххлорофілу понад. Тому йфарбують смердотікраще.

Незабути пробаластніречовини йнастоювати ненадтодовго.

>6.Остаточнедоведення.

Методикищепередбачали «>старіння» абсенту,щобкомпоненти йсмаки «>перейнялися» якпідсумкузробилипотрібневраження насмаковірецептори, означатипотрібновідфільтрувати йпоставитивистоюватися хочненадовго. Алі над холодильник! Призниженнітемпературиефірні олії і усе, щоще у нашійрозчиніпочнутьвипадати в облог, боці олії засвоєюприродоютверднуть.

Абсентвиробляютьдвома способами:традиційним (наведеновище) йпромисловим.Промисловий методпростий - ветиловий спиртдодаютьекстракти йвитяжкирослинноїсировини, атакожбарвник.

Вісьфранцузький рецептприготування абсенту із книжки,виданої в 1855році: 2,5 кг сухогополину, 5 кганісу, 5 кгфенхелюзалити 95літрамиетанолу 85%.Настоювати не менше 1 – 2 часів ізпідігрівом.Додати 45 л води іперегнати.Зібрати 95 лдистиляту.

До 40 лдистилятудодати 1 кгполину, 1 кгісопу й кглимонноїкірки, усіінгредієнтиповинні бути добропросушені.Датинастоятися припомірнійтемпературі,відфільтрувати,з'єднати ізрештою 55літрамидистиляту йрозвести водою,довівшиобсягрідини до 100літрів. Урезультатівийде абсентміцністю 74%.

>Існуєбезлічрізнихрецептівприготування абсенту. «>Всіформули в рецептахможуть бутизмінені -наприклад, можнаскоротитикількістьзазначенихінгредієнтів,зменшити градус алкоголю вкінцевомупродукті й т.д.,слідуючиконкретнимкомерційнимумовамвиробництва йбажаннямспоживачів.

>Внесення всіхможливих поправок до рецептомзалишається нарозсуд виробника после того яквінвизначить для собі їхніважливість йнеобхідність.Проте, усірецептимаютьосновніпринципипідбору трав длявиробництвасамепевного сорту абсенту, й неповинніігноруватися,наприклад бо якзазначалося в одномутрактаті,фенхельвиправляєпікантнийсолодкий ароматанісу, у тій годинудоповнюючиобсягнасіння, щоісопвиконує ту ж роль,даючиосновнийчудовийзеленийколір,якиймелісащепокращує,нарешті,римськаполин ізїїжовтуватоюнотоютрохипом'якшуєглибокийзеленийколір йнадаєневеликугірчинку та аромат,поєднуючи його із ароматомгіркогополину йнадаючивсьому абсенту йогохарактернийспецифічний аромат доброзробленого наспіваю.

«>Споживачвважає, що абсентгарноїякості,якщо придодаванні води,вінстає молочногокольору йдаєопалесцентнийефект.Цейефектвиникаєзавдякиефірним маслам, котріотримані ізнасіння йкомпонентів смолрослин, котрізнижують своюрозчинність всуміші, Якамістить менше алкоголю, ніж сам абсент. Унедобросовіснихвиробництвахціпринципичистоти таякостісировини недотримуються, але йщобдосягтипотрібногоефекту,компенсуються добавкамибензоїну,гуаціна й т.д.

3.Способипроведеннядегустації абсенту

якбудь-якийміцнийалкогольнийнапій, абсентвимагає до собіпевноїповаги й культурипиття. Процедуруприготуванняпорції абсенту можнапорівняти із ритуаламисервіровкитекіли. Абсент -дужегіркий йдужеміцнийнапій,вміст спирту вньому -близько 70-80%,пити його в чистомувигляді неприйнято, та ізізрозумілих причинважко.

>Середдосвідчених людейіснуєдекількаспособіввживання абсенту - тутпотрібнавправність йособливийпідхід.

>Французькийспосіб

>Налити вкелих однучастину абсенту,поставити крайкелиха спе-ціальнуабсентну ложечку, нанеїпокласти кубикцукру.Вилити вкелих тричастиникрижаної води черезцукор вложці.Цукоррозчиниться уводі, а сироп,змішується із абсентом.

>Цей жспосібпрактикувавсяфранцузькимифеміністками ізвиключеннямцукру.Продовженням цого способуєвживання абсенту ізтовченимльодом в тихий жпропорціях.

>Чеськийспосіб

Черезшматочокцукру навстановленій берегахкелихаабсентнійложечціпропустити великимикраплями однучастину абсенту.Підпалитицукор йнакапати карамель в абсент.Потімрозбавититрьомачастинами води.Цей,найбільшвідомий,спосібнебезпечний тім, що абсент всклянціможе легкоспалахнути, йвимагаєобережності. (Уподібнихвипадкахдеякіцінителівважаютьце одним зсигналів для початкурозведення абсенту водою -напій,втрачаючиміцність,потухне сама собі). Іншийспосібполягає до того, що нанагріту ложку ізотворами, якоїтримають надкелихом,кладеться шматокцукру. На ложкуллєтьсянапій.Виходитьсуміш (>цукор, щорозтанув, йзлегкапідігрітий абсент).

>Російськийспосіб

>Зробитицукровий сиропокремо,змішавшицукор із водою.Потімрозбавити абсент сиропом впотрібнійпропорції. У склянкуналивають абсент,підпалюють його.Даютьтрохипрогоріти.Потімнакриваютьдругоюсклянкою,полум'ягасне. Абсентшвидкопереливають у другу склянку, апершунакриваютьсерветкою йперевертаютьдогори дном.Нагрітий абсентвипивають, а подперевернутий склянкузасовуютькоктейльну соломину йвдихають парі.Черговістьвдиханняпарів алкоголю йвипивання його можназмінювати.

>Суворийспосіб

>Чотиричастиникрижаного абсентуналити в склянку.Підпалити його. Наабсентну ложечкупокластишматочокцукру,триматиїї надполум'ям.Цукорпочнетанути йкапати в склянку,кристалізуючись на йогодні. Колікількістькруглихкоричневихкристалівзаповнитьп'ятучастину склянки, котразалишилася, ложечку ізцукромприбрають.Приготуватикоктейльну трубочку.Задутиполум'я й відразу, опустивши в склянку трубочку, невідриваючись,кількомашвидкими великимиковткамивипити крізь усерідинувміщену в склянку,обов'язковопропускаючи його повсьомуязику,щобглибшевідчути смак.Якщо всезробитишвидко й правильно,різкийперехід відпалючекрижаного абсенту надні донестерпногарячого наповерхні,супроводжуванийприємнимсолодкуватимприсмаком, стані одним з самихнезабутніхвідчуттів, якузахочетьсявідчуватизнову йзнову.Обсяг склянкивизначаєтьсясміливістю абсенту.Можнавикористовувати чаркиобсягом не менше 50 мл.Запобіжні заходь:ретельновибиратиємність, вякій абсент якщогоріти - багатосклянихсудинможуть невитриматитемператури,лопнути чидеформуватися.Такожуважнопідходити довибору трубочки - вонможепочатиплавитися,зіткнувшись із сильнонагрітоюповерхнею наспіваю. Інайголовніше - нерекомендуєтьсявипивати разом понадтрьохстограмовихпорційприготованогоданими чином абсенту.

>Програмістськийспосіб

>Наливаємо абсент в склянку,підпалюємо його,чекаємотрохи,покивінпрогорить,потімостудимополум'я ...Чекаємокілька секунд,покикелихтрохиохолоне, й залпомвипиваємо абсент,попередньо взявши закуску й склянку ізчистою водою.

>Спосіб «Доопрацьованийпарашут»

>Наливаємо 40 мл абсенту вконьячний фужер.Спрайт чисікналиваємо встаромодну склянку, та, що длявіскі.Коньячку бокомкладемо на склянку,підпалюємо абсент йкрутимо фужер (>щоб фужер нелуснув).Палаючий абсентшвидкопереливаємо в склянку, плавнопідводячиконьячку вгору;швидконакриваємо фужером склянку, вщільнонакритійсклянці абсентгасне.Післянахиляємоконьячний фужер, й вщілину, щоутвориласявставляємо трубочку;куримо.Вдихаючи носом,видихаючи ротом.Поки людина курити парі, вблюдціпідпалюєтьсязаздалегідьзаготовленийцукор,готується так: до центрублюдцякладеться два кубикицукру, одногоінший.Просочується абсентом доутвореннякалюжки впоглибленні для чашки (>знаходитися всередині). Усіскуривши,піднімаєтеконьячку йп'єте абсент залпом (>якщо із соком),якщозі спрайтом, тоспочаткувисаджуємо яктекіла-бум йп'єте залпом. Колідопиваєте - віцією жконьячкоюпоступово водите надцукром, що плавитися,накриваєте, тім самим гасіть.Якщоробили правильно, то коньячкузалишаєтьсяцілою. За 5 див доблюдця винен бутивибух увиглядіспалахугазів,це супер.Підсовується трубочка йзнову куритися. Людиною зле,тобто добро, але йєодне але й -гіркота вроті, вісьвін приз - нехай закуситицукром.Ефект відданого способувживаннядоситьцікавий - легкаейфорія,замішана нафізичнихвідчуттях,підвищенепотовиділення йсповільненість врухах.Необхідновибратиточнумузику для правильноговідчуття всіхсмаковихвідтінківданого рецептом.Перевіркапроводилася притестуванні 7осіб.Коженпридбавпідвищенийбар'єрспокою,умиротворення,почуттялегкості йприхильність доправильнихдіалогів.

>Чеськийсуворийспосіб

>Встановлюємоабсентну ложечку крайвеликої склянки,ставимошматочоктростинногоцукру на ложечку,наливаємопорцію (>наприклад, 50 грн.) У чарку, ізякої можнапроливати абсенттоненькоюцівкою,проливаємокількаграм нацукор,підпалюємо,чекаємопокизгасне,тоненькоюцівкоюллємокількаграм нацукор,цукорвимивається ізшматочка йопиняється надні чарки,розчинений вабсенті,підпалюємоцукор,стежимо за тим, щоб абсент всклянці негорів,повторюємопоки нескінчитьсяпорція абсенту чи нерозчинитися весьцукор,п'ємодрібнимиковтками.

>Коржевкійсуворийспосіб

>Назва скидатися відлюдиничиєім'я нерозголошується, але й багатохтознає його як «Коржа».Наливаємо 50 грн абсенту в склянку через 2шматочкирафінаду, одинкладемо на ложку,другийкладемопоряд на мисочку.Підпалюємо абсент всклянці,полум'я від абсентупідпалюєцукор, задопомогою ложкирозчиняємопалаючийцукор, упалаючомуабсентіакуратнозмочуючирафінад абсентом доповногорозчинення йкристалізації всклянці.Гасимополум'я всклянці задопомогоюблюдця (>ставимо мисочку на склянку).Підпалюємопромоченийзаздалегідьрафінад на мисочку,даємопогоріти пару секунд, йзбиваємополум'ярізкимвидихом.Випиваємошвидкощетеплий абсент,акуратнобереморафінад ізблюдця (>можерозсипатися до рук),закушуєморафінадом.Основнийефектполягає до того, що багатохточекає после закускирізкогополегшення від чистогогарячого абсенту, але йцевідчуттяоманливе!Післявживаннявідчуттясупроводжується легкимрозслабленням ...

>Можнапити абсент в чистомувигляді, сильноохолодженийпорціями по 30грамів.Даний,якийвтративзізрозумілих причинритуальність дії,спосібвиростає ізепідеміїпияцтвафранцузькихробітниківкінця XIXстоліття, коли абсентстрімкоздешевів й ставшизагальнодоступним. Убільшості абсентмаєрізко-негативнівідгуки.

>Спосіб «>Цитрусовий абсент»

>Взятичасточку апельсина / мандарин ізшкіркою,очистити відвнутрішньоїплівки, «>оголивши»м'якоть фрукта.Обвалятичасточку всумішіцукровогопіску йкориці (за смаком). 50грам абсентупідпалити увідповіднійпосуді (>кращевикористовувати чарку ізтовстимистінками),взятищипцямиранішепідготовленучасточку апельсина / мандарин йтримати надвогнем,щобсуміш ізцукру,кориці й соку капала в чарку. Начасточку можнатрохинатискатищипцями дляряснішогосоковиділення.Загаситинапій, (>ВАЖЛИВО!)датичарцітрохиохолонути йвипититеплий абсент. На закуску -розсмоктатикристали смаленогоцукру ізкорицею.

Рецепт «Абсент»

>Традиційно в абсентллютьхолодну воду через кубикцукру, щолежить наспеціальнійдірявійложечці. Водарозчиняєцукор,якийзмішується із абсентом.Солодка водадопомагаєприховатигіркий смак абсенту.Існує думка, що солодець водаєкаталізатором діїтуйона. Колі водазмішується із абсентом,напійкаламутніє йнабуваєрайдужнийбілийколір ізвідтінками зеленого йжовтогокольору.Такийефектотримавназвуlouche.Помутніннявідбувається через ті щорозбавлений водою спирт надзмозіутримуватиефірні олії, щомістяться вабсенті, й смердотівипадають ізнього.Найкращимспіввідношенням длярозведення абсенту водоювважається 5частин води до 1частини абсенту.

>Перебитигіркий смак абсентудопомагаєчасточка лимона.

абсент рецептдегустація

4.Популярні марки абсенту

>Xenta -найпоширеніша марка абсенту вРосії.Спочаткувироблялася вІспаніїспеціально длянашогоринку назамовленнядистриб'ютора -компанії Васко (віспанськомуваріантіназиваєтьсяTunnel). АбсентXenta (>Ксента)виробляється вІспанії (>останнім годиноютакож й вІталії).Міцність - 70%.Вмісттуйона не понад10мг/1л, щовідповідає нормамбільшостікраїнЄвросоюзу.Володієпом'якшенимполинно-анісовим смаком. У даний момент абсентXentaєнайбільшпоширеним абсентом наросійськомуринку.Його можнакупити як в супермаркетах, то й вінтернет-магазинах.Також його можнаспробувати в барах й клубах.Орієнтовнаціна в барах: 20 - 30 грн. за 50 грн., що,відповідно,дещодорожче, ніж у магазинах, але йдаєможливістьскуштуватинапій передпридбанням «>більшої партії».Єнадія, що бармені в заставахосвоятьзгодомприготуваннякоктейлів заучастю абсенту.Поки ж, убагатьох клубах й барах абсент уявлень якекзотичнийнапій.

>Hills -ймовірно, марка, щоз'явиласяпершою вофіційномупродажі вРосії. Одна ізнайпопулярніших йелітних марокчеського абсенту. Це один ізнайдорожчихабсентів, щопоставляються доРосії.Змісттуйона - не понад 10 мг / л.Міцність - 70%. Неприпиняютьсясуперечки,натуральні чиштучнікомпонентивходять у склад цого абсенту, але йцей брендмає багатошанувальників. Цесмарагдовийнапій ізхарактерним смаком трав.Виготовляється наосновіекстрактуполину іздодаваннямялівцю,анісу,фенхелю тамеліси.Виробляєтьсяфірмою ">Hill'sLiqueur", котра бувзаснована в 1920році вЧехії. Вісь ужемайже як 100 роківвиробляється АбсентHills,батьківщиноюякогоєЧехія. Кожнапляшка абсентуHills -це абибезкінечноглибокийсмарагдовий океан, вякомузаховані десятки трав.Традиційнодужеміцний, абсентHills усе ж такипо-своємуоригінальний.Йогоособливий характер непіддаєтьсяопису, а томунапійподвійногідний того,щоб йогоспробувати!

ФеяГіпно -назва «ФеяГіпно»виникло ізтрадиційвживання абсенту. УкінціXIX-початку XX ст. уФранції (де абсентотримавнайбільше поширення) й самнапій йполин ізякоговінвиготовлений,називали «>ЗеленоюФеєю».Зображенняфеї взахідно-європейськійміфології сильновідрізняється віднашого, йвиглядає як око зсяйвомзамістьвій.Саме слово «>Гіпно»єпохідним від «>гіпноз» -давньогрецький бог сну йвидінь. ФеяГіпно - Феявидінь.Змісттуйона - 15 мг / л.

Смакісторії (>срібний) -цей абсентроблять уРосії заліцензією й под контролеманглійськоїкомпанії. Уньогооригінальна рецептура йвитончений смак.Змісттуйона - 10 мг / л.

Смакісторії (>золотий) -другийрізновид абсенту того ж виробника, ізвмістомтуйону 20 мг / л.Деякими дегустаторамицей абсентоціненийвище, ніж King ofSpirits.

>Вінсент Ван Гог -перша марка абсенту,виробленого вРосії ізчеськоїсировини.Вмісттуйона:данірізні зарізнимиджерелами,можливо 16 мг / л.

>Вінсент Ван ГогПреміум - марка абсенту того ж виробника.Можнаприпустити, що по слову «>преміум»ховається не лишепокращенаякість, а ікільказбільшенийвмісттуйона.Дійсно, дана марказроблена наспирті «Люкс»,доданідеякіінгредієнти, авмісттуйонаблизько 30 мг / л.

>Absente -це бренд ізФранції,батьківщини абсенту,призначений в основному дляамериканськогоринку.Його складрозроблений самимМішелем Рю (>горілка «Абсолют» таін.).Важкосказати, чиє в цьомуабсентітуйон, на смаквіндужеблизькийПерно, але йкрасивийзеленувато-жовтийколірмерехтливогорозведеного водою наспіваю незалишить Васбайдужим. Тім понад, що у продажєподарунковийнабір ложечка дляцукру йспеціальний склянку, ізякогоприйнятопити абсент уФранції.

King ofSpiritsOriginal - на думкубільшості,хтопробувавцейнапій,це одна із самихавтентичних марок абсенту. Пронатуральнікомпонентиговорятьлистяполину надніпляшки. Неміститьбарвників таконсервантів.Змісттуйона - 10 мг / л.міцність - 70%.Єрізновид (>золотий абсент)заборонений вЄвропі.Ще недавно «>королівський» абсент можна було бзамовитилише ізЧехії, але йтепервінз'явився й вРосії. Надніпляшки абсенту КорольДухівОригінальний (>Absinth King ofSpiritsOriginal)знаходиться невеликакількість трав - кулюзаввишки у два див.Завдяки цьомуделікатний процеснастоюванняпродовжується й после розливу наспіваю. King ofSpiritsчітковиділяєтьсянабагато болееприроднимкольором. Уінших марок -хімічнісиньо-зеленівідтінки, ацієїколірзеленоїоливковоїолії. «King ofSpirits» веселобулькає впляшці,поки вірозглядаєтеетикетку, як й виннелеткійрідині ізвисокимвмістом спирту. Надні, яккупка компосту, лежатилистя,стебла,насіння таінше до того ждусі.

King ofSpirits Gold - Абсент КорольДухівЗолотий носититакуназву боконцентраціятуйона, вньомудуже велика -100мг/кг. Цезближує його із абсентом 19століття.Міцність - 70%.Він неміститьбарвників таконсервантів йдуженасиченийтрав'яними компонентами.Виробникирекомендуютьвживатицей абсент ізльодом чи ізсодовою.

>ВИСНОВОК

>Absinthe (абсент) вперекладі ізфранцузькоїозначає «>полин». І дійсно,самегіркийполин, Яка полатинізвучить якАртемісіяАбсентум (>Artemisiaabsinthium), далаім'я цьомузагадковому наспіваю,зводячи ізрозуму на початкуминулогостоліттяпаризькихписьменників,поетів,артистів йхудожників.

>Нічого особливотаємничого вабсенті немає -звичайневинограднебренді,настояне наполині,анісі йароматичних травах. Алі яківластивостей неприписували абсенту -він йпорушувавтворчуактивність, йнавітьрозпалювавлюбовний запал (>останнє, доречі,має под собоюцілкомреальний грунт, так якбільшістьвходять до абсенткомпонентівздавнавважаютьсясильнимиафродизіаками -засобами, щопідсилюютьсексуальний потяг).Особливогрішилацієюпристрастю богема, Яка,мабуть,частіше заіншихпотребуваластимуляторі, йнавіть придумала абсентуромантичнеім'я - «lafeeverte» (зелена фея).Мабуть,ця сама фея, Яка сталасвоєрідноюмузою новогостоліття, йнадихала їхнього натворчі подвиги, породилацілусеріюживописних йпоетичнихобразів, частотрагічних.НавітьЕдуард Манеприсвятив своюзнамениту картинусаме абсенту, полотноназивалося «>Любителька абсенту».

>Незважаючи напоширенупомилкову думку, що абсентбуває лише одного виду ймає лишезеленийколір, на самом делеіснує великакількістьвидів «>зеленоїфеї».


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1. Ю. Іванов «Міцні духи». – З.: Вид. «>Русич», 1997.

2.mlmstyle.com.

3.ru-patent.info/21/95-99/2198214.html.

4.kuralesovblog.wordpress.com/2011/04/08/absinth-king-of-spirits-original-первое-знакомство-с-«зеленой-фе.

5.nopym4uk.narod/text/absinthe2.html.

6.alky.su/Статьи/Полезние-совети/Абсент-культура-пития.

7.tmgame.

8.bibliard.

9.luxurynet.

10.tmgame.

11.luxurynet.

12.pisheblog.wordpress.com/2009/10/19/абсент-absinthe-или-что-такое-зеленая-фея-и.

13.ru.wikipedia.org/wiki.

14.bestwine/index.php?action=info_view&name=absinthe.

15.planetz.com.ua/championship/champ/Xenta_Cocktail_Cup_2011/Xenta_Absenta.

16.dolyaangela.ucoz/publ/absent/king_of_spirits_gold/25-1-0-54.


Схожі реферати:

Навігація