Реферати українською » Кулинария » Енергетичні напої


Реферат Енергетичні напої

>Реферат

іздисциплінитоварознавство

На тему «>Енергетичнінапої»

>Виконав:

КурсантгрупиП09-3

>Дніпропетровськ

2010


>Енергетичнінапої (>енергетики,енерготоніки) —безалкогольнінапої, урекламнійкампанії якіробиться акцент наїхнюздатністьстимулюватицентральнунервову системулюдинита/абопідвищуватипрацездатність, але в ті, що смердоті недаютьлюдинізаснути.

>Оригінальний рецептRedBullз’явився вАзії й бувадаптований доєвропейськогоринку. І ті, що мибачимо йп’ємосьогодні, детальнорозроблялось йтестувалосьпротягомтрьох років із 1984 до1987рр.

Уцейперіодз’явилосьпозиціонуванняRedBull як наспіваю,якийбадьоритьтіло й дух.

ДопоявиRedBull 1987-го р.Ніхто невірив, щоцей абсолютноновий йневідомийфункціональнийнапій позиціпреміальніпозиції назахідномуринку.

Уданійтабличці янавівперелікнапоїв, котріє наринку таїхнюенергетичнуцінність та склад.

>енергетичнийнапій

>Всіенергетичнінапоїмаютьтаківластивості:

·Всі безвиключення “>енергетики”містятькофеїн .

· Діяенерготонікутриваєвпродовж 3-4 часів навідміну відкави, котравистачаєвсього разом часів.

·Всіенерготонікиділяться надвікатегорії : тільки в понадкофеїну, вінших -вітамінів йвуглеводів.

· “>Кавові”напоїпідходятьзавзятимтрудоголікам й студентам, котріпрацюють чизаймаються ночами, а “>вітамінно-вуглеводні” -активним людям, щовважають закращепроводитивільний година заспортзалі.

·Енергетичнінапоїмістятьрідкіснівітамінигрупи У .

·Пригніченість йсонливістьвикликані шлюбом ворганізмінейромедіаторів -речовин, котріпередаютьімпульси відоднієїнервовоїклітини доіншої.Амінокислоти , щовходять у складенергетичнихнапоїв,заповнюютьцейнедолік.

·Кращепитиенергетичнінапої ізгуараною ,чимрозчинна кава,оскількигуарана неподразнюєслизовуоболонкушлунку.

·Вітаміни, щомістяться венерготониках, неможутьзамінитимультівітамінний комплекс.

·Енергетичнінапої не можнапитидітям,вагітнимжінкам й людям,страждаючимзахворюваннямисерцево-судинноїсистеми.

· З алкоголеменерготонікикраще незмішувати.Аджекофеїн й алкоголь -цеантиподи:першийбадьорить, адругийрозслабляє. Доти жкофеїнпідсилюєдію алкоголю намозок.

· Уенергетичнихнапояхєкарнітін . Цеприродний компонентклітоклюдини,сприяючийшвидкомуокисленнюжирних кислот.Карнітінпідсилюєобмінречовин йзнижуєстомлюваністьм'язів.

·Ще венергетичнихнапояхєтаурін . Цеамінокислота, щонакопичується вм'язовихтканинах.Щодня людина із продуктамихарчуванняотримує 200-300міліграмтауріна.Вважається, щовінпокращує роботусерцевогом'яза.Протеостаннім годиною всередовищімедиківз'явилися думи, щотаурінвзагалі неробитьніякоговпливу налюдськийорганізм. Щодо коговін дійснокорисний, такце длякішок:таурінмістять практично усіконсерви дляпухнастихвихованців.

·Гуарана й женьшень , щотакожзустрічаються вцихнапоях, -лікарськірослини, щоволодіютьтонізуючимивластивостями. Олександр Власов, науковий консультанткомпанії “>Нутрі-фарм”:Збудливівластивості,приписуванігуарані й женьшеню, непідтвердженідослідженнями.Можливо, людивірять в їхнього силувиключноіз-заекзотичноїназви.

·Є ускладі “>енергетиків”речовина ззагадковоюназвоюінозит .Проте, якз'ясувалося,інозит -цевсьоголише один ізрізновидів спирту.Виробникиенергетичнихнапоївстверджують, щовінпримушуєпечінкуефективнішеперероблятижири,вуглеводи йбілки.МінкаїлГапаров:Якщопосадитищурів надієту ізнедостатнімзмістомінозиту, смердотіотримаютьжирнішупечінку.Протеце ужодномувипадку неозначає, щододатковийінозит позитивновплине напечінку йдодасть ваменергії.

>Виробникиенергетичнихнапоївзапевняють, що їхніпродукція приносити лишекористь. Секретуспішності ">енергетиків" надрекламі, а й ухімічномускладі.Крім води,барвників йароматизаторів, перед тим входитиціла низькакомпонентів, котрі сам пособістимулюютьфізичну ірозумову діяльність:

->Таурин -амінокислота,необхідналюдині.Знижуєрівень холестерину йцукру вкрові,знімаєстрес йзаряджаєенергією.

->Гуарана -тропічнийчагарниксімействасапиндових.Росте вБразилії йВенесуелі.Їїлистя широкозастосовується вмедицині:виводить ізм'язовихтканинмолочну кислоту,зменшуючибіль прифізичнихнавантаженнях,перешкоджаєвиникненню атеросклерозу йочищаєпечінку.Завдякикофеїну, щоміститься вгуарані, вона заліченісекундизбадьорить.

->Мелатонінміститься ворганізмі йвідповідає задобовий ритмлюдини.Найчастішелікаріпризначають його тім, хто маєпроблемизі сном.Крім того,вінзнижуєрівень "поганого" холестерину вкрові.Кофеїндодаєбадьорості йпідвищуєпрацездатність.

->L-карнитинпідвищуєрезультативність роботи,покращуєсерцеву діяльність,активізуєобмінречовин,знижуєвідчуття голоду.Цяречовина переносити жир впрацюючім'язи,завдякичомувідбуваєтьсязменшення жировогопрошарку.

->Матеїн входити у склад знаменитого чаю маті.Вінсприяєсхудненню,оскількиефективноусуваєвідчуття голоду йспраги.

->Женьшень -екстракт знаменитогокореня.Женьшеньефективнобореться ізвтомою,депресією йстресом.

->Фолієвая кислота (>вітамін У)бере доля вобміні йсинтезіаміно- йнуклеїнових кислот, тім самимпокращуючи роботу головногомозку.

>Класифікація

>Всіенерготонікиділяться надвікатегорії: тільки в понадкофеїну, вінших -вітамінів йвуглеводів. ">Кавові"напоїпідходятьзавзятимтрудоголікам й студентам, котріпрацюють чизаймаються ночами, а ">вітамінно-вуглеводні" -активним людям, щовважають закращепроводитивільний..час..в..спортзалі.

>RedDevilякраз для таких. Ценегазованийтонізуючийнапій з смаком лимона й апельсина.Фитнес-інструкторирадятьпити його натренуваннях, а особливоледачим - послещільногообіду, колихилить до сну.Вітаміни В2, щомістяться вньому, В6 йРРдопомагаютькращезасвоювати їжу.Енергетичнацінність наспіваювсього 31 Ккал.

>Борцям,плавцям йбігунам надовгідистанції співучесподобаєтьсяЛідер марафон -висококалорійнийнапій (250 Ккал),який вліченісекундивідновлюєвитраченуенергію й прифізичнихвправахпідтримуєм'язи втонусі.Пийти йогопотрібно до чи под годинутренування, але йніяк незамістьнеї.

>Sport &fitness -енерготонікшвидкогореагування,оскільки вньоговходятьвідразу двакомпоненти, що ">бадьорять", -гуарана йкофеїн.Цей коктейлькращевсьогоприймати под годинусиловихнавантажень. При цьому прозайвікалорії можна недумати: у 100 млміститьсявсього 17 Ккал.

>EnergуPlus 19 -енергетичнийнапій,приготований із виноградногоконцентрату йзбагаченийбезліччювітамінів. Цесправжнязнахідка для тихий,хтомрієнароститим'язовумасу,виховавши з йвитривалість. Коливходять в його складцукру (4різнихвигляду)забезпечуютьрівномірненадходженняенергіїпротягомвсьоготренування.Енергетичнацінність - 372 Ккал.

>Найпопулярнішимиенергетичниминапоямиє:RedBull,Monster,XS,Boost,Crunk,Rockstar,CrunkJuice,FullThrottle,Spark,Amp , Rush,SoBe,PimpJuice,Shark,Piranha,Red Line,Bookoo,Socko,Fuze,Hype,Guru, йAtomicX.

>Відвживанняенергетичнихнапоївє якпозитивні то йнегативнінаслідки:

>Плюси :

+енергетичнінапоївідміннопіднімаютьнастрій йстимулюютьрозумову діяльність.

+коженможезнайтиенергетичнийнапій посвоїхпотребах.Відповідно до їхніпризначення,енергетичнінапоїумовнорозділяють нагрупи: самімістять понадкофеїну,інші -вітамінів йвуглеводів. «>Кавові»напоїпідходятьтрудоголікам й студентам,яким доводитисяпрацювати йвчитися ночами, а «>вітамінно-вуглеводні» - дляактивних людей, щовважають закращепроводитивільний одну годину наспортзалі.

+дія чашкикавизберігається 1 - 2години,діяенергетичного наспіваю -години 3 - 4.Крім того,майже усіенергетичнінапоїгазовані, щоприскорює їхнідію.

+завдякизручнійупаковціенергетичнінапої можнаносити із собою йвживати вбудь-якійситуації (натанцполі, вмашині), чого не можнасказати прокаву чи чай.

>Мінуси:

-енергетичнінапої можнаспоживати встрогійвідповідності іздозуванням.Максимальна доза - 2 банки наспіваю надобу.Перевищеннядозиможепризвести допідвищенняартеріальноготиску чирівнявмістуцукру вкрові;

-енергетичнінапоїофіційнозаборонені уФранції,Данії йНорвегії, де смердотіпродаються лише в аптеках,оскількивважаються заліки

-вітаміни, котрімістяться венергетичнихнапоях, неможутьзамінитимультивітамінний комплекс;

- людям, щостраждають насерцево-судиннізахворювання,гіпо- чигіпертонію, неслідвживатиенергетичнінапої;

-заява, щоенергетичнийнапійзабезпечуєорганізменергією,єголослівною.Вмістзаповітної банки лишевідкриває шлях довнутрішніхрезервіворганізму. Самнапійніякоїенергії немістить, а лишевикористовує нашувласну. Таким чином, мивикористовуємовласніенергетичніресурси,простішекажучи,беремо у собіенергію уборг.Проте рано чипізноцейборгдоведетьсяповернути ізвідсотками увиглядівтоми,безсоння,дратівливості йдепресії;

- якбудь-якийінший стимулятор,кофеїн,якийміститься венергетичнихнапоях, приводити довиснаженнянервовоїсистеми.Йогодіязберігається всередньому 3 - 5 часів, после чогоорганізмупотрібенвідпочинок;

-енергетичнийнапій, щоміститьпоєднанняглюкози йкофеїну,дужешкідливий для молодогоорганізму;

-любителі спортумаютьпам'ятати просечогіннівластивостікофеїну. Це означати, що послетренуваньенергетичнийнапійпити не можна,адже впроцесіфізичнихнавантаженьорганізм й таквтрачає багаторідини;

- багатоенергетичнихнапоївмістятьвеликукількістьвітаміну У, щовикликаєприскоренесерцебиття йтремтіння вкінцівках;

->енергетичнінапоїмістять таурин йглюкуронолактон.Вмісттаурину удекількаразівперевищуєдопустимийрівень, акількістьглюкуронолактона, щоміститься у два банках наспіваю,перевищуєдобову нормумайже на 500 гривеньразів;

Думкаекспертів:

>Мінкаїл МагометГаппаров,професор, заступник директораІнститутуживлення РАМН:

-Компоненти всіхенергетичнихнапоївпідібрані невипадково.Вуглеводизаряджаютьенергією,вітаміниактивізують роботум'язів, акофеїнбадьорить.Міжіншим,кофеїну у якихміститьсяприблизно скільки ж, стільки вчашцікави.

Алі ві ж неноситиметеся ізгарячим кавапротягом дня й,звичайно, непідете із ним на дискотеку. Аенерготонікипродаються в російських банках.Здається,цедужезручно, особливо для тихий,хто Ведеактивнийспосіб життя.

МихайлоІвльов, президентАсоціаціїспортивноїаеробікиРосії, заступник директоракомпанії ">АкадеміяWellness":

- Не рекомендую вамзахоплюватисяенергетичниминапоями, тім понадпити їхніщодня. Поза всякимсумнівом,бувають вжиттіситуації, коли людина працює намежі, ізостанніх сил. У цьомувипадку можнавипитиенерготонік,добитися разовогоефекту йзаспокоїтися.

Одного разу начемпіонаті світу мипробували одинтакийенерготонік -Isostar,причому пили його й до, й послетренувань.Дужеприємнийгрейпфрутовийвкусѕ Апотім наспознайомили ізданимишведськихдосліджень.Виявилось, щоцейнапій некращим чиномвпливає намозок. Так чикоштуєграсвічок?

>ЛіляСавосина,фітнес-директорMarinaclub:

-Пам'ятаєте, що,вживаючиенергетичнінапої, людина «>одурює»власнийорганізм.Вони дійснобадьорять,протецештучнабадьорість. Аліякщо ві їхньогоприймаєте, торобітьцепринаймні грамотно.

>Якщомрієтезберегтихорошу форму, тодіпийтеенергетичнікоктейлі лише дотренування,оскільки багатохто із них дійснодужекалорійний.Якщо увашіплани входитилишевідновитисили й при цьомухуднути ві незбираєтеся, можетевживатитакітоніки й до, й после зайняти.

>Проте незабувайте, що,зловживаючи ними, віпіддаєтенебезпеці вашуцентральнунервову систему. Томуособисто явіддаюперевагускладнимвуглеводам, котрімістяться,наприклад, вгречці, бананах й виноградномусоці.

>Показникиякості йсучасніметоди їхньоговивчення

>Показникиякостіенергетичнихнапоїввизначаєтьсявідповідно доінформації напляшці.Наприклад,цеінформація про рядківзбереження, датавиготовлення, склад,харчовацінність, адреси виробника наспіваю.

        Такожможливідеякіпротипоказання:

1) Нерекомендуєтьсявживатиенергетичнінапоївагітнимжінкам йдітям до 12 років;

2)Дорослим йдітямдорослішедванадцяти років нерекомендуєтьсявживати понадоднієї баночкикожні 2-3години;

3) Невикористовувати вякості стимулятора;

4) Нерекомендується людям, котрівживають чи- котріліки,продуктихарчування, котрімістятькофеїн;

5) Нерекомендуєтьсявживатиенергетичнінапої людям, котрімаютьпідвищенийартеріальнийтиск;

>Пакування ймаркування

>Пакуванняенергетичнихнапоївздійснюється таким чином.Виробникивиготовляютьнапої валюмінієвих йсклянихтарахмісткістю від 100 мл до 500 мл.

>Щодомаркуванняенергетичнихнапоїв, то їхніпляшка багато про що говорити.Перш наценазва, Яка говорити сама про собі, вона болееприваблива, томубільшістьмолодінамагаютьсяскуштуватицейнапій.

>Далі,малюнок,якийнамальований натарі.Віндуженезвичайний,яскравий, щозвичайнопривертаєувагулюдини.

Склад самого наспіваю, йогоспоживчівластивості,протипоказання, щосвідчать проякість товару, йогокорисність чинавпаки.

>Назва підприємства, його адреси таіншівідомості, девиготовлявсянапій.

УЄСвимоги домаркування такихнапоїввстановленіДирективою промаркуванняхарчовихпродуктів, котрімістятьхінін йкофеїн. Нормамивстановлено, що наетикетці продуктумає бути написано – «>Високийвмісткофеїну». На шкода, на продуктах, котріреалізуються в Україні,такоїінформації ми незнайдемо.


>Висновки

>Сьогоднісучаснезахопленнядосягло того апогею, колизахоплюватисяенергетикамипочинають ізранньоговіку. Раноксучасного школярапочинається із походу до супермаркету, деокрім ужезвичнихжувальнихгумок тачіпсівколишню кока-колузамінюють їхньогосильнішіродичі -енергетичнінапої. Нацеспокійнореагуєнатовп,продавці у магазинах.

>Ситуація із болеедорослимнаселеннямщецікавіша. Чи в шкірноготраплялисявипадки, коли нароботісуцільна “>темрява”,сили йнерви намежі, акінця-краюзвітуще немає.Інший день - послехорошоготренування успортзалі, колим‘язи намежівиснаження йхочетьсялише одного -дістатися до канапі тазаснути,з‘являєтьсяновий партнер,зустріч ізяким “>загрожує”тобіпершиммільйоном.Саме втакімоменти, коливласнісилиорганізму уже нездатнісамовідновлюватися,приходять надопомогусолодкі,газовані,ароматні,освіжаючіпомічники -енергетичнінапої. І вісь после 1-2 баноктизновуготовий до новихподвигів - уголовісвітліє, тонуспіднімається, атілоздатнепробігтищекілометрів ізп’ять. “Вау, аце ж на самом деле працює” -думаєшти йрадієшвласномувідкриттю -маючи усвоїйсумцітакийнапій-енерджайзер нестрашнініякідедлайни тапізнізустрічі.Отож ізкожнимковткоменерготонікумаєшпостійнозапитувати собі,чиєздоров‘ятивиставляєш подобстріл.Немає жаднихсумнівів -виключносвоє.Потрібнодбати пронього й невживативеликоїкількостіцихнапоїв,адже,цеможепризвести дотрагічнихнаслідків.Оберігай собі,аджездоров'яважливіше на!


Схожі реферати:

Навігація