Реферати українською » Кулинария » Застосування лікарськіх рослин в дитячому и дієтічному харчуванні


Реферат Застосування лікарськіх рослин в дитячому и дієтічному харчуванні

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>ЗМІСТ

 

>ВСТУП

>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИДОСЛІДЖУВАНОЇТЕМИ

1.1Значення ймісце вхарчуваннілікарськихрослин

1.2Асортимент йтехнологіястрав йнапоїв вдієтичному йдитячомухарчуванні

1.2.1Напої йстрави длядієтичногохарчування

1.2.2Напої йстрави длядитячогохарчування

1.3Огляднауковихдосліджень поефективностівикористаннялікарськихрослин

>РОЗДІЛ ІІ.АНАЛІЗПРОБЛЕМИ,ЩОВИВЧАЄТЬСЯ, НАБАЗІ КОНКРЕТНОГООБ’ЄКТА

2.1 Характеристика підприємства

2.2Аналізтехнологічногопроцесувиготовленнястрав танапоїв

2.3Аналіз меню

>РОЗДІЛ ІІІ.РОЗРОБКАРЕКОМЕНДАЦІЙ ІЗАХОДІВВИРІШУВАНОЇПРОБЛЕМИ

3.1 Характеристикавпровадження новихтехнологій повиробництвустрав йнапоїв ізлікарськихрослин

3.2Переваги новихтехнологій

3.3Розробкапроектівнормативноїдокументації нановістрави танапої

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

>ДОДАТКИ


>ВСТУП

 

>Актуальність тими. >Відомо, щохарчуванняє одним знайважливішихфакторів, щопов’язуєлюдину ізнавколишнімсередовищем.Вонозабезпечуєорганізменергією,необхідною дляпроцесівжиттєдіяльності.Відновленняклітин йтканин ворганізмівідбувається зарахунокнадходження ізїжеюпластичнихречовин –білків,жирів,вуглеводів,вітамінів,мінеральнихречовин.Крім того,їжа –джерелоутворенняферментів,гормонів таіншихрегуляторівобмінуречовин ворганізмі.Правильнехарчування, ізурахуванням умів життя, роботи,побутузабезпечуєсталістьвнутрішньогосередовищаорганізмулюдини, діяльністьрізнихорганів й систем,гармонійнийрозвиток,високупрацездатність.

Одним іздіючихшляхівпідвищеннярівняздоров’я населенняслідвважатистворенняпродуктівхарчуванняспеціальноїгрупи.

У цьомувідношеннілікарськарослиннасировина (>ЛРС)єневичерпнимджереломнатуральнихбіологічноактивнихречовин (>БАР), котрінавіть умінімальнійкількостівпливаютьблагодійно наорганізмлюдини.Рослинніпрепарати добропереносяться людьминезалежно відвіку,мають широкий, спектр дії й,головне –активні увідношеннівірусів, котрі ужездобулистійкість доантибіотиків йсинтетичнихліків.Ціпрепаративпливають неокремимиречовинами, а комплексомсполук,дозованихприродою, щоважкостворитиштучнимшляхом[13].

>Лікувальнедієтичнехарчуванняєважливоюскладовоюкомплексноїтерапії.Йогопризначають упоєднанні ізіншими видамитерапії. У однихвипадках, призахворюванніорганівтравлення чихворобахобмінуречовин,лікувальнехарчуваннявиконує роль одного зосновнихтерапевтичнихфакторів, аіншихстворюєсприятливий фон дляефективногопроведеннярізнихтерапевтичнихзаходів.

>Лікувальнедієтичнехарчування можнавизначити якхарчування,якеповністювідповідаєпотребамхворогоорганізму впоживнихречовинах йвраховує якособливостіобміннихпроцесів, то й стан окремихфункціональних систем.

>Лікарськірослиниздавнавикористовувалисялікарямипоряд іздієтичнимирекомендаціями.Лікувальні труйдоповнюютьдієтотерапію,підсилюютьїїефективність.

Заостаннєдесятиліттяпідсилилосьпрагнення довикористання в комплексномулікуваннілікарськихрослин. При цьомудужеважливозвернутиувагу наможливістьїхньоготривалогозастосування безістотнихпобічнихявищ порівняно ізбагатьмахімічними препаратами.

>Природно, щодозування йкурсовезастосуваннялікарськихрослинвизначаєтьсялікарем.

>Буваютьситуації, колидеякімедикаменти,наприкладантибіотики,сульфаніламіди,гормональніпрепаратиєнезамінними улікувальномупроцесі. У тієї ж годину при хвацьких формахбагатьоххронічнихзахворюванняхслідвіддатиперевагулікарськимрослинам,фітотерапії, здатну разом іздієтотерапією забезпечитипрофілактикузагострення йлікуваннябагатьохнедугів[6].

>Керуючисьтезою, щопопередитизахворюваннялегше, ніж йоголікувати, й ізогляду в роліхарчування уформуванні здоровогоорганізму, можнавважати, щосвоєчасноює проблема розробки йвпровадженнятехнологійвиробництвапродуктівхарчуванняфункціональногопризначення наосновівикористаннябіологічноактивних добавок ізнетрадиційнихвидівмісцевихлікарськихрослин.

>Вибірфітодобавок й напрями їхнівикористаннябазуються начастотізахворювань йвимогах,розробленихдієтологами йпедіатрами.Відповідно доданихорганівохорониздоров’я,останнім годиною узагальнійструктурізахворюваньзростаєпитома вагихвороб,пов’язаних ізпорушеннямдіяльностіімунноїсистеми йобміннихпроцесів,зокрема,цукровогодіабету (в Україніхворієблизько 1мільйона Чоловік йщорічно їхнічисельністьзбільшується на 10-15 %) тазастуднихзахворюваньверхніхдихальнихшляхів йорганівдихання вцілому, особливо в зимовищперіод[9].

Узв’язку ізвищевикладенимособливоїактуальностінабуває завданнястворення дляпрофілактикизахворюваньорганівдихання,дієтичнихпродуктів тапродуктів длядитячогохарчування.

>Метою >курсової роботиєрозробкатехнологійвикористаннялікарськихрослин удитячому йдієтичномухарчуванні.

>Об’єктомдослідження >єстудентське арт-кафе «Новинка».

Предметдослідження – >виготовлення тареалізаціястрав ізлікарськихрослин удитячому тадієтичномухарчуванні.


>РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИДОСЛІДЖУВАНОЇТЕМИ

 

1.1Значення ймісце вхарчуваннілікарськихрослин

У наше годинулікарськірослинизаймаютьзначнемісце взагальномуасортиментіліків, особливо,якщоврахувати, що їхньоговикористовують впоєднанні ізлікамиіншогопоходження. Усучасніймедицинілікарськірослинивідіграютьважливу роль, адеякихвипадках,наприклад, прилікуваннінедостатностікровообігу, вякостіжовчогінних чипротиглистовихзасобів,залишаютьсяосновнимизасобами[20].

Здавніх -давен народна медицинавикористовувалалікарськірослинипереважно в сіромувигляді.Кулінарнаобробка,консервування йдеякііншіспособипереробкипродуктівприводять до великихвтратбільшоїкількостібіологічно-ціннихпродуктів,викликаючи при цьомузміну їхньогоприроднихвластивостей.

>Останнім годиноюкористуютьсяпопулярністю соки зсвіжихфруктів йягід.Їхзначення якпрофілактичного йлікувальногозасобуважкопереоцінити. Сокибагатьохрослинволодіють широкий спектрфармакологічнихвластивостей, смердоті іздавніхчасіввикористовувалися длялікування йпрофілактикибагатьохзахворювань.

>Сучасна наукапідтвердилалікувальнівластивостібільшостірослин, уточнила й вбагатьохвипадкахрозширила область їхнівикористання.Розширення новоговідростку народноїмедицини –фітотерапії,викликаєнеобхідність детальноговивченнянетрадиційнихлікувальнихзасобів, до тогочислі йсоківлікарськихрослин[18].

>Лікувальні йвідновлювальнівластивостілікарськихрослин й їхньогосоків можнахарактеризувати наприкладі:

>кропиву >використовують пригіпсохромнійанемії, дляпрофілактикиішемічної недугисерця, пригіпертонічнійнедузі,кольках, пригіпогалактії, якмочогіннийзасіб, призахворюваннінирок,сечівників,сечовогоміхура,ожирінні,хронічнихзапальнихзахворюванняхдихальнихшляхів;

>кульбабу – пригіпо- таавітамінозах,анацидних,гіпацидних таатрофічних гастритах,атеросклерозах,хронічнихзакрепах, привуграх, фурункулах,обміннихполіартритах,остеохондрозах,запальнихзахворюванняхверхніхдихальнихшляхів;

любистоклікарський – прирозладахкровообігу,набрякахсерцевогопоходження,асцитах,епілепсії,шизофренії, дляпопередженнястресовихстанів, призапальнихзахворюванняхдихальнихшляхів,атонії кишечника;

>меліса – припорушенні сну, особливо людипохилоговіку,серцебитті,стресових станах, передскладнимиопераціями,іспитами,значнимирозумовими тапсихічниминапруженнями, прикольках укишковомутракті,порушенні перистальтики кишечника,метеоризмі,кашлі;

>медунка – призапальнихзахворюванняхдихальнихшляхів,екземах,обміннихполіартритах,набрякахсерцевогопоходження, циститах,остеохондрозі,ревматизмі, люмбаго,фурункульозі;

>огірочник – призапальнихзахворюванняхверхніхдихальнихшляхів таротовоїпорожнини,нефритах, циститах,обміннихполіартритах,ревматизмі,виразковійнедузішлунка тадванадцятипалої, гастритах,кардіосклерозі, дляполіпшеннядіяльностіцентральноїнервовоїсистеми;

>первоцвіт – прилікуваннізапальнихзахворюваньверхніхдихальнихшляхів,сечостатевихорганів,анациднихігіпациднихгастритів,захворюваньпечінки,підшлунковоїзалози,обміннихполіартритів,тривалихінфекційнихпроцесів;

подорожник – прилікуванніалергічнихзахворювань,зокремаядухи,ядушнихбронхітів,нейродермітів,діатезів; длялікуваннязахворюваньнирок,печінки,жовчногоміхура,гіпертонії;

ромашка – приепілепсії,істерії,шлункових йкишковихкольках,запальнихзахворюванняхверхніхдихальнихшляхів, приатонії кишечника,захворюванняхпечінки,підшлунковоїзалози,запальнихзахворюванняхсечостатевоїсистеми.

>Такожвикористовуютьтисячііншихлікарськихрослин, котрівідіграютьважливу роль увідновленні,лікуванні,профілактиціорганізму й окремих йогоорганів.

Удитячомухарчуванні широковикористовуються:

подорожникланцетолистий – йогосікєвідхаркувальним,протизапальним,бактерицидним йзагальнозміцнюючимзасобом.Застосовують йоготакож прикишково-шлункових недугах;

>мелісалікарська – >даютьнервовим, слабеньким,зізниженимімунітетомдітямнастій ізїїлистя,якийдієзаспокійливо нанервову систему ймозок(завдякичомуполіпшується сон), але втравний тракт;

липа,квіткичорноїбузини,квітки ромашки,ягодималини –діють якпротигарячковий,знеболювальнийзасіб длядитячогоорганізму;

>чебрець,листяомели, травамедунки длялікуванняангіни йкоклюшу;

>крижовник,обліпиха,шипшина – >представляють вдитячомухарчуваннізначнийінтерес взв’язку ізвисокимвмістомвітаміну З.Вонитакожбагаті на-каротин.Використовують, в основному, дляприготуваннявітаміннихвідварів,киселів,компотів.

>Лікарськірослинизабезпечуютьправильнехарчування,нормальнийфізичнийрозвитокдитини,попереджаютьвиникнення такихвідхилень, яквідставання врості,розвитокрахіту,малокрів’я,ожиріння,алергічнихпроявів,розладитравлення.

>Самекінцеве забезпеченнядитини всімахарчовимиречовинами, а особливовітамінами,мінеральнимиречовинами ймікроелементамивиконуютьлікарськірослини[10].

>Лікарські труй —це незасібшвидкоїдопомоги. Цеспосіб природногооздоровленняорганізму йпрофілактики самихрізнихзахворювань.Лікарські труй просто більше не можнапорівнювати посилі дії ізхімічними препаратами. діябільшостілікарських травм’яка,поступова, але йстійкіша йтриваліша.

>Повернення дотрадиційноговикористання вїжілікарських трав насучасному світідоситьскрутно.Найпростішийспосібвикористовувати усікориснівластивостілікарських трав —приймати їхні увиглядіспеціальниххарчових добавок.

>Основноювластивістюрослинє ті, що ізнеорганічних,мінеральнихречовинґрунту, води йвуглекислого газуповітря смердотіутворюютьорганічнісполуки, котріцілющедіють наорганізмлюдини йтварин.Пояснюєтьсяце із одного боці,спільністюосновнихжиттєвихфункційтваринних йрослинихклітин, а із іншого – тім, щовищітваринипротягоммільйонів роківрозвивалися на землі утісномузв’язку ізвищимирослинами, котрі були їмосновнимиджереламихарчування. Таким чином,рослинивідіграютьважливу рольпосередникаміжорганічним йнеорганічнимсвітом[5].

Упроцесіасиміляціїрослинисинтезуютьвуглеводи (>цукри,крохмали),безазотисті (>глікозиди,ефірніолії,таніни) йазотовмісні (>амінокислоти,алкалоїди таін.)речовини. Для цогопотрібні не лишевуглець, азот,водень йкисень, а ісірка та фосфор.Крім того, дляпідтримання життярослиннеобхіднізалізо,кальцій, хлор,натрій,кремній,марганецьтощо[12].

Зрослиннихсполук, щомаютьлікувальнезначення,фармакологіїактивнимиєвуглеводи (моно-, ді- таполісахариди),дубильніречовини:глікозиди (>сапоніни,фенольні,серцеві,гіркі),ефірніолії,алкалоїди,вітаміни.

>Вуглеводи –перший продуктасиміляціїрослин. Зцукрів урослинспочаткуутворюєтьсятріоза, апотім (приполімеризації) –тетроза йпентоза якхарчовий таенергетичнийзасібважливезначеннямаютьгексази – глюкоза,галактоза,мальтоза йфруктоза. Зостанньоїутворюєтьсяінулін.

>Найважливішимпредставникомдисахаридівє сахароза (>утворюється вцукровихбуряках),трисахаридів –генціоза (>тирличжовтий) йрамноза (>жостір).Полісахариди –цецукроподібнісполуки (>крохмаль,інулін й пектин). Крохмаль широковикористовується не лише як продуктхарчування, а й укосметиці тадерматології. Унауковіймедицині йогозастосовують якобволікуючийзасіб, щозахищаєслизовіоболонки відподразнення.Інсулінвживають прилікуваннідіабету.Вінміститься вкореняхоманувисокого,цикорію дикого,кульбабилікарської.Пектини –церечовини, із якібудуютьсярослиннітканини.Використовуються,наприклад, прилікуваннідитячихпоносів, длявиведеннярадіонуклідівтощо[24].

>Дубильніречовиниявляють собоюпохідніфенолу йдужепоширені врослинах.Вонибувають двохвидів:глюкозидозв’язанігаловоюкислотою (>галотаніни,депсини) й тих, що належати догрупиконденсованихтанінів –катехінів.

>Дубильніречовинипершоїгрупимістяться вбрусниці,ревені,чорниці, адругої – враковихшийках,перстачіпрямостоячому,родовикулікарському.

>Глікозиди –сполукицукрів ізрізниминецукристими компонентами – продуктамиобміну врослинномуорганізмі. До них належати-,зокрема,сапоніни –поверхнево-активніречовини. Призбовтуванні смердотіутворюютьстійкупіну,подібну домильної, щозумовилоїхнюназву[4].

>Агліконисапоніновихглікозидівподіляють нанейтральнісапоніни, щомістяться в аркушах наперстянкивеликоквіткової тасапогеніновоїкислоти (>наприклад,примулова, якоївиявлено вкореняхпервоцвіту, чиполісалова кислота – вкореняхцукровихбуряків тощо).

>Доситьвеликугрупустановлятьфенольніглікозиди:арбутин –діючаречовинабрусниці,баданутовстолистого,вересулікарського –маєвираженузнезаражувальнудію й ізуспіхомвикористовується призапальних процесівсечовивіднихшляхів;саліцин–міститься вкорірізнихвидів верб та вбруньках тополя;спірацин,виявлений вгадючникушестипелюстковому. Дваостанніглікозиди прирозпадіутворюютьметиловийсаліцилат,який позитивнодіє приподагрі таревматичнихзахворюваннях.

>Серцевіглікозиди –сполуки, котрідіють насерцевийм’яз.Вони –похіднігідрованогоциклопентанофенантрену.

>Дужеважливими длялікуваннясерцевихзахворюваньєглікозиди наперстянкивеликоквіткової,горицвітувесняного,конвалії таін.

Убагатьохрослинахвиявленогіркіглікозиди.Вонистимулюютьвиділенняшлункового соку, тому їхньоговикористовують припорушеннітравлення тапідвищенніапетиту.Гіркимглюкозидомєабситинполинугіркого,аритауринзолототисячниказвичайного,генціїн йгенціопікринтирличужовтого,вербеналінвербенилікарськоїтощо[22].

>Ефірніолії –цесумішорганічнихлеткихсполук. До їхні складувходятьтерпени,вуглеводи,дитерпени,сесквітерпени,спирти,альдегіди,кетони,феноли,складніефірнікислоти,лактони таін.Ефірніоліїнагромаджуються вспецифічних дляпевного видузалозахлистків,насіння,плодів, вназемних органах й неберутьучасті вобмініречовин.

>Алкалоїди –складніазотовміснісполукилужного характеру, щовиробляються врослинах,нагромаджуютьсяпереважно внасінні, аркушах йкоренях.Наприклад,берберинміститься вбарбарисі,хелідонін – учистотілі великому,аконітин – ваконіті й т.д.

>Вітаміни –специфічнодіючіречовини,необхідні для життя, ітварин.Відсутність їхнього у продуктаххарчуванняпризводить дозахворювання –>гіповітамінозу йавітамінозу.

>Вітаміниподіляються надвігрупи:жиророзчинні (A, D, Є) йводорозчинні (У, З).Вітамін Дорозчиняється уводі й в жирах.Вінзустрічається лише яккаротиноїд,тобтопровітамінвітаміну А.

>Вітамінигрупи У йвітамін Звиявленомайже вкожнійрослині.Вітамін Увиглядікаротиноїдуміститься впетрушці (26 мг%),кульбабілікарській (17 мг%),шипшині (5 мг%) йбагатьохінших.Нестача йогопризводить дозахворювань очей (>ксерофтальмія,гемеролопія),порушення зростанню,функціїпечінки,обміну холестерину тощо.

>Вітамін В1 (>тіамінубромід)виявленопереважно внасіннізлакових йбобовихрослин. Призменшенні йогокількості ворганізмілюдинипорушуєтьсявуглеводний таліпіднийобмін,виникаютьзахворюваннянервовоїсистеми (>поліневрити,невродегенерація).

>Вітамін В2 (>рибофлавін)бере доля ввуглеводному,білковому і жировомуобміні,відіграєважливу роль уполіпшенніфункції очей.Гіпорибофлавіноз йарихофлавінозвикликаютьпогіршенняапетиту,головнийбіль,різь в очах таін.

>Вітамін В6 (>піридоксин)міститься внеочищених зернахзлакових культур, укартоплі,овочах.Відіграєважливу рольобмініречовин.Нестача його,зокрема удітейранньоговіку,можевикликатизатримку зростанню,шлунково-кишковізахворювання,підвищенузбудливість; удорослих – втрачуапетиту,нудоту,кон’юктивіт; увагітних –дратівливість,блювоту, стоматит тощо.

>Вітамін В12 (>ціанкобаламін)синтезуєтьсяголовним чиномбактеріями йсиньозеленимиводоростями; ворганізмілюдини –мікрофлорою кишечника.Він –найкращийпротианемічний препарат.

>Вітамін З –аскорбінова кислота. Це –протицинготнийзасіб.Дужебагаті навітамін Зшипшина,кропива,суниці, смородина таін.Зменшення йоговмісту ворганізмілюдинизнижуєстійкістьпротиінфекційнихзахворювань.

>Вітамін D – комплексвітамінів.Вважають, що їхньогошість. В частности,D2 –>похідніергостерину, aD3,D4,D5 –дигідроергостерину. Урослинахвиявляють лишепровітаміни D.Вітамінміститься продуктитваринногопоходження.

>Вітамін Dрегулюєобмінкальцію й фосфору.Йогозастосовують припроявахрахіту,туберкульозішкіри тощо.

>Вітамін Є (>токоферол)міститься в проростізлаковихрослин.Нестача його ворганізмізумовлюєпорушенняфункціїстатевихзалоз[26].

>Дужеважливезначення убіологічних процесів, щовідбуваються ворганізмілюдини,маютьмікроелементи,зокремамідь,марганець, цинк, хром,нікель, кобальт, йод, бром таін.Кожний ізхімічнихелементіввиконуєвідповіднуфізіологічну роль й один одного незамінює.Наприклад,мідьбере доля вобмініречовин, у процесівтканинногодихання, а разом ззалізом й марганцем – укровотворенні,марганець – вокисно-відновнихреакціях, хром тамиш’якстимулюють діяльністькровотворнихорганів,сріблодієантисептично[7].

 

1.2Асортимент йтехнологіястрав йнапоїв вдієтичному йдитячомухарчуванні

>Дієтичнехарчування –целікувальнехарчуванняхвороїлюдини.Воноєобов’язковоючастиною комплексноголікування. У однихвипадкахдієтичнехарчування –цеосновнийлікувальнийзасіб, вінших –необхідний, нафоніякогозастосовуютьусііншілікувальні заходь.

У основудієтичногохарчуванняпокладенатеоріязбалансованогохарчування.Дієтичнехарчуванняґрунтується напринципімаксимальноїзбалансованостіосновниххарчовихречовин удобовомураціоні ізурахуванняммеханізмівперебігухвороби та стануферментативних системхворого.

>Лікувальнадіядієтичногохарчуваннязабезпечується:

1)спеціальнимпідборомхарчовихпродуктів;

2)визначенимиспіввідношеннямиміжосновнимихарчовимиречовинами;

3)відповідноютехнологієюприготуваннядієтичнихстрав.Наприклад,виключенням іздієти окремиххарчовихпродуктів можназначнознизити внійвмістхолестеролу,жирів,натрію,цукру, авідварюваннямм’яса тариби –вмістпуринів таекстрактивнихречовин.

Пролікувальнівластивостібагатьоххарчовихпродуктіввідомо давно, але й докінця XIX ст.лікувальнехарчуваннязастосовувалиемпірично.Тільки ізвідкриттямакад.І.П.Павловим законівтравленнядієтичнехарчування здобулонауковеобґрунтування. У 20-50-хроках XX ст. проф.М.І.Певзнером буврозроблена так кликанагруповадієтна системахарчування, згідно ізякоюкожна групаспорідненихзахворювань здобула своюдієту.Нинііснує 16основнихдієт: № 0 –рідкадієта, № 1- 14 –дієти прирізнихзахворюваннях, № 15 –загальнийстілраціональногохарчування вумовахлікувально-профілактичнихзакладів. У рамкаходнієїдієтиіснуютьпіддієти (>наприклад,дієта № 1а, № 16), томузагальнакількістьдієтдосягає 60[28].

>Основнимидіючими компонентамилікарськихрослинєкомплексифармакологічноактивних йсупутніхречовин, котріутворюються упроцесіпервинного йвторинного синтезу.Ціречовини (>переважновторинного синтезу),надходячи ворганізмлюдини, йвизначаютьфізіологічну,власнелікувальну,діюрослин наокреміоргани тасистеми й наорганізм уцілому(Таблиця 1.Додаток 5.) [16].

Удієтичномухарчуваннівикористовують,зазвичай,напої,коктейлі,чаї наосновілікарськихрослин.

>Листя йягодималинизаварюють припростуді йгрипі, смердоті добрознижують температуру.Смородиновелистядопомагає приавітамінозі йнедокрів’ї.Відварлистяожиникорисний пригрипі йангінах,знімаєнервовунапругу.

Привисокійтемпературі,захворюванняхнирок,недокрів’їкориснопитивідвар ізлистясуниці.Липовийцвітзаварюють при застудах, головномуболі,конюшиналугова — прислабкості,загальнихнездужаннях; материнку прибезсонні;відвар ромашки,випитий наніч,даєміцний сон;шипшинакорисна присерцево-судиннихзахворюваннях йгіпертонії[19].

Наука пролікарськірослиниіснуєблизько 6тисяч років. Удругійполовині XIX ст.інтенсивнийрозвитокхімії привели доти, щолікарськірослини стали одним ізосновнихоб’єктівінтересухіміків того години.Вонивиділяличистіречовини й на їхньогоосновісинтезувалиречовини, щозамінювалирослиннусировину. Такз’явилися Першісинтетичніліки.

>Народна медицинаєневичерпнимджерелом дляотримання новихлікарськихпрепаратів. Пофізіологічнихвластивостяхлікарськірослиниділять нанаступнігрупи:заспокійливі;знеболюючі;снодійні;збуджуючі;послаблюючі;відхаркувальні;терпкі йсечогінні;кровоспинні;протиглистові;шлункові; щознижуютькров’янийтиск,діють насерцево-судинну систему й томуподібне. Злікарськихзборівзазвичайготуютьнастої,відвари,настоянки, соки,мазі.Найбільшпопулярнічайнізбори, котріприймаються увиглядівідвару чи настою.Лікарський чаймаєрізноманітний складзалежно відпризначення.Їхосновнагідність —впливвсього комплексуречовин, щодіють[3]. Дляприготування чайногозборулистязав’ялюють,скручують,складають вкупки,накриваютьмокроютканиною йвитримують від 5 до 9 рік.Протягом цого годинивідбуваютьсяпроцесиферментації,листятемніє, ароматполіпшується.Потімлистярозкладають тонким кулею йсушать насонці, впечі чидуховці.Можнапоєднуватичайну заварку ізлимонною йапельсиновоюцедрою,м’ятою,пелюсткамитроянди,квіткамилипи,листяммалини,лісовоїсуниці,чабрецю,прянощами.Лікарський чайзазвичайп’ють безцукру,іноді упоєднанні із медом.Існуютьособливі правилазборулікарськоїсировини.Вонидостатньоточні йповинні сувородотримуватися.

>Можнаприготуватинапої ізвичавківдикорослихрослин (>фруктів,ягід,овочів й їхнілистя, атакож із трап іздеякихпряно-ароматичнихрослин), щонаполягли нахолодній чигарячійкип’яченійводі. Дляприготування наспіваюнеобхіднорослиннікомпонентизалитиокропом,остудити,закупорити,дативодівідстоятися, после чогорозлитинапій попляшках. По старих рецептахцінапоїготуютьтакож й іздодаваннямцукру,дріжджів йгорілки.Збереженнюотриманихнапоївсприяєнаявність урядірослинприроднихконсервантів:наприклад, вбрусниці,журавлині йзвіробоїміститьсябензойна кислота, щоволодієбактерицидноюдією; угоробині —аскорбінова кислота, щопригнічуєрозвитокцвілі[8].

З трав можнаготувати не лишенастої йвідвари.Травинезамінні дляприготуваннядужесмачнихсвіжихсалатів, длядодавання всупи.Будь-яка іздикоростучихрослинчудовопідходить дляоздоровчоговітамінного салату.Ретельновимийте йнарізуйтемолоді листочки стоноги, подорожника,кульбаби (можнапотриматиїї всолонійводі длявидаленнягіркоти), атакожмолодукропиву,лободу (щоє рекордсменом завмістомбілка).Заправте салатлимонним соком,волоськимигоріхами,насіннямсоняшнику, медом.Також ві можетевикористовувати для заправкитрадиційнірослинне олію йсметану[16].

Зкульбабвиходитьсмачне йкорисневарення, щоволодієжовчогіннимивластивостями.Зберітьблизько 350 великихсуцвітькульбаби йзалийте їхнього 0,5 локропу, дайтепостояти 30-40хвилин йповаріть наповільномувогніпівгодини. Укінціваривадодайтесік половинки лимона чипокладіть уварення 2-3гілочкимеліси. Водузлийте вокремийпосуд,квітки, щозалишилися,відіжміть йвикиньте. Уотриманійрідині зеленоговідтінкурозчиніть 1 кгцукровогопіску йпрокип’ятітьрозчин наповільномувогні,знімаючипіну. Колі сироп станісвітлим йпочнестікати із ложкитоненькоюниткою,додайтесікдругоїполовини лимона, после чогоостудітьварення йрозлийте його по банках.

>Сироп із подорожникавикористовують прихворобахверхніхдихальнихшляхів, атакож призахворюванняхшлунково-кишкового тракту. Алімайте наувазі, що не можнавикористовувати подорожник пригастриті йвиразцігиперацидного характеру, атакож присхильності дотромбоутворення йпідвищеногозгортаннякрові.Промийтемолоделистя,вимийте йобсушіть їхні.Поріжте листочки йукладіть в банку кулями,посипаючикожен ізшарівцукром, ащекраще – медом. Куля винен матірвисотублизько 1 див.Приминатикожен кулю,щоблистя лежало замкнене вбанціщільно.Заповнити такцілу банку йдатисумішінастоятися в темномумісці 10днів, после чогозлити сироп йпити його по 1чайнійложці 3 рази усунь за 20хвилин доїжі.

як заправка длям’ясних,рибних страв йсупіввикористовують пюре ізкульбаб.Потримати листочки вхолоднійводі ізсіллю,обсушити й перемолоти вм’ясорубці.Додати за смакомкріп,яблучний оцет чипосипатиневеликоюкількістюсолі йперцю.

>Зісвіжихвеснянихсоківготують коктейль,наповнениймікроелементами йвітамінами.Змішати 200 р сокукропиви, 200 р сокухріну й 15 р сокуріпчастоїцибулі,додати 2 кубикильоду йсіль насмак[27].

 

1.2.1Напої йстрави длядієтичногохарчування

Салат ізкартоплі ізмелісою.

Рецептурастрави:

>Відвареноїкартоплі – 75 р

>Зеленоїцибулі – 10 р

>Меліси – 10 р

>Сметани – 10 р

>Сіль

>Технологіяприготування:

>Відваренукартоплю,нарізану кубиками,перемішують ізмілконарізаноюзеленоюцибулею,мілконарізаноюмелісою йзаправляютьсметаною.Солять за смаком.

Салат ізчервоноголовоїкапусти й подорожника.

Рецептурастрави:

>Червоноголовоїкапусти – 50 р

>Подорожника – 25 р

>Яйце – 1

>Рослинноїолії – 10 р

>Сіль

>Технологіяприготування:

>Крутозвареніяйця,обережноочищують відшкарлупи.Розрізають надвічастини йвикладають на страву.Нашаткованучервоноголову капустуз’єднують ізмілконарізаним подорожником,солять.Отриманумасувикладають на половинкияєць йполиваютьрослинним олією.

Салат зкропиви.

Рецептурастрави:

>Листякропиви – 50 р

>Листялопуха – 8 р

>Яйця –

Зелень петрушки – 15 р

>Сметани – 15 р

3-%оцту – 3 р

>Сіль

>Технологіяприготування:

>Кропиву пропускаю укип’ячу воду п'ятьхв.,відкидають надрушляк,обсушуютьчистоюсерветкою,мілконарізають. Донарізаноїзеленідодаютьмілконарізанівареніяйця чиваренукартоплю,нарізану кубиками,заправляютьсметаною,змішаною ізоцтом,солять за смаком,посипаютьмілконарізаноюзеленню петрушки.

Салат з подорожника ізцибулею.

>Молодихлистків подорожника – 50 р

>Ріпчастоїцибулі – 30 р

>Тертогохріну – 20 р

>Кропиви – 20 р

>Яйця –

>Сметани – 15 р

3-%оцту – 3 р

>Технологіяприготування:

>Приготовленілистя подорожника йкропивизакладають вкип’ячу воду на 1–2хв.,відкидають надрушляк,дають,щоб скла вода,шинкують,додаютьнарізануріпчастуцибулю,тертийхрін,сіль.Посипаютьмілконарізанимваренимяйцем,поливаютьсметаною.

>Щі м>ясні ізкалендулою.

Рецептурастрави:

>Яловичини – 50 р

>Ріпчастоїцибулі – 12 р

>Свіжоїкапусти – 50 р

>Помідорів – 50 р

>Моркви – 25 р

>Квіткових кошиківкалендули – 8 р

>Картоплі – 50 р

>Сметани – 10 р

>Маргарину – 10 р

>М’ясногобульйону – 250 р

>Сіль

>Технологіяприготування:

>Нашатковану капусту йнаразі на докамикартоплюзакладають укип’ячийбульйон,варять 10хв.,потімдодаютьпасерованіцибулю йморкву,свіжіпомідори,нарізані часточками, йпокільчені кошикикалендули. За 5хв. дозакінчення варіннякладутьлавровий лист, шматоквідвареноїяловичини.

Суп змедунки.

Рецептурастрави:

>Медунки – 75 р

>Картоплі – 50 р

>Ріпчастоїцибулі – 15 р

>Моркви – 15 р

>Свинноїтушонки чияловичої – 75

>Води – 270 р

>Сіль

>Спеції

>Технологіяприготування:

Укип’ячу водузакладають крупнонарізанукартоплю,доводять докипіння,додаютьморкву йцибулю,пасеровані нажирі,відділеному відтушонки. За 10хв. дозакінчення варіннякладутьнашаткованумедунку йм’ясотушонки,сіль,спеції.

>Відварнакартопля ізкропивою.

Рецептурастрави:

>Картоплі – 60 р

>Ріпчастоїцибулі – 12 р

Зеленікропиви – 12 р

>Рослинноїолії – 4 р

>Води – 80 р

>Солі

>Технологіяприготування:

>Картоплювідварюють,викладають натарілку, вотриманийвідвардодаютьнашатковануцибулю,мілконарізану зеленькропиви,солять,варять 3–5хв. йотриманоюпідливоюполиваютькартоплю[16].

>Кульбабовийнапій.

Рецептура наспіваю:

>Відварукоренівкульбабилікарської – 3 л

>Медуранньовесняного – 2 кг

>Спирту 96° - до 10 л.

>Технологіяприготування наспіваю:

200 рсвіжихкоренівкульбабилікарськоїретельномиютьхолодною водою,подрібнюють,заливають 3 л води,кип’ятять 10хв. на маломувогні,настоюють 4 рік.,фільтрують,доводять дооб’єму 3 л.

>Застосування.Напійрекомендується пригіпо- таавітамінозах,антацидних,гіпацидних таатрофічних гастритах,атеросклерозі,хронічнихзакрепах, привуграх, фурункулах,різноманітнихмедикаментозних таалергічних дерматитах,обміннихполіартритах,остеохондрозах,спонділозах,радикулоневритах,запальнихзахворюванняхверхніхдихальнихшляхів.Застосовують длялікуваннядіабету (тоді внапійдодають мед).

>Вживають по 1–3столові ложки 3–4 рази надобу за30хв. доїди. Зметоюполіпшеннявиглядушкіруобличчя ташиїпротираютьнапоєм 3–4 рази натиждень перед сномупродовж 10–15днів.

>Любистківнапій.

Рецептура наспіваю:

>Настоюлюбисткулікарського – 3 л

>Медуранньовесняного – 2 кг

>Спирту 96° - до 10 л.

>Технологіяприготування наспіваю:

100 рсвіжихквіток талистківлюбисткулікарськогозаливають 3 локропу,настоюють 4 рік.,фільтрують,доводять дозагальногооб’єму 3 л.

>Застосування.Напійзастосовують прирозладахкровообігу,набрякахсерцевогопоходження,асцитах,епілепсії,шизофренії, дляпопередженнястресовихстанів, призапальнихзахворюванняхверхніхдихальнихшляхів,атоніїкишко вика. яккосметичнийзасібпроти веснянок,пігментнихплям,гноячковихзахворюванняхшкіри, длязміцненняволосся.Вживають постоловійложці 2–3 рази надобу за 30хв. доїди.Вживання наспіваюпротипоказаневагітнимжінкам, атакожхворим нагострий гломерулонефрит тапієлонефрит[6].

>Компот зяблук йаїру.

Рецептура наспіваю:

>Сушених – 8 р чисвіжихкореніваїру – 30 р

>Свіжихяблук – 60 р

>Цукру – 25 р

>Технологіяприготування:

Яблукамиють,видаляютьсерцевину,нарізають часточками.Щоб плоди нетемніли наповітрі, x до варінняпоміщають ухолодну воду,злегкапідкисленулимонноюкислотою.Сиропготуютьнаступним чином: вгарячійводірозтоплюютьцукор,додаютьлимонну кислоту,доводять докипіння,проварюють 10–15хв. йпроціджують. Угарячий сиропкидаютьпідготовленіяблука йварять прислабкомукипінні не понад 5хв.,додаютьпромитінарізані часточкамикореніаїру,настоюють 5–10хв. йдоводять докипіння,охолоджують.

Чай ізпервоцвіту йзвіробою.

Рецептура наспіваю:

>Сушенихлистківпервоцвіту – 5 р

>Сушенихлистківзвіробою – 5 р

>Води – 200 мл

>Технологіяприготування:

>Сушені аркушіпервоцвіту йзвіробоюперемішують йвикористовують якзварку.Заварюють вфарфоровому чайнику.

Чайшиповнико-медовий.

Рецептура наспіваю:

>Ягід шипшини – 20 р

>Меду – 15 р

>Лимонного соку – 5 р

>Води – 200 мл

>Технологіяприготування:

>Сушені плоди шипшиниподрібнюють,додаютькип’ячу воду,варять 10хв. призакритійкришці,настоюють 10хв. Упроцідженийвідвардодають мед,лимоннийсік.

>Кефір ізкропом йромашкою.

Рецептура наспіваю:

>Води – 200 мл

>Кефіру – 160 р

Зеленікропу – 7 р

>Сушенихквітів ромашки – 3 р

>Технологіяприготування:

>Сушені квіти ромашкизаливаютьгарячою водою,настоюють 30хв.Відварпроціджують,додаютьпастеризованийкефір,нарізане зеленькропу,збивають 3хв.

Коктейль зкефіру із шипшиною.

Рецептура наспіваю:

>Сушенихплодів шипшини – 20 р

>Води – 100 мл

>Кефіру – 100 р

>Цукру – 10 р

>Технологіяприготування:

>Промитіхолодною водою плоди шипшинизаливаютькип’ятком,варять взакритомупосуді прислабкомукипінні 5–10хв. йнастоюють 2год.,проціджують. Уотриманийвідвардодаютьпастеризованийкефір,цукор,збивають 1хв.,розливають вбокали йподають до столу.

Квасрябиновий.

Рецептура наспіваю:

>Сокурябинового – 80 р

>Цукру – 12 р

>Дріжджів – 2 р

>Води – 120 мл

>Технологіяприготування:

Укип’ячу водукладутьцукор,доводять докипіння,вливаютьрябиновийсік,охолоджують докімнатноїтемператури.Потімвводятьрозведенітеплоюкип’яченою водою йставлять длябродіння.

Квас ізчебрецем.

Рецептура наспіваю:

>Готового квасу – 200 мл

>Сушеногочебрецю – 4 р

>Цукру – 10 р

>Технологіяприготування:

Уневеликійкількості готового квасукип’ятятьпротягом 2хв.сушенілистячебрецю йвливають в квас, щозалишився,додаютьцукор,настоюють 10–12 рік.,проціджують йохолоджують[23].

 

1.2.2Напої йстрави длядитячогохарчування

Зелений салат ізогірочником.

Рецептурастрави:

1 голівка салату;

1пляшкакефіру;

2 ложкигустоїсметани;

1 ложкаглюкози;

>Кріп, зеленацибуля,огірочник (>листя) –порізати.

>Технологіяприготування:

>Додати докефіру сметану, глюкозу йнарізану зелень.Залишити на 15хв.Додативимитий йподрібнений салат (>листярозриватипальцями).Перемішати йвідразуспоживати.

Так саме можнаприготуватицикорний салат,мласкавець (>велеріанелу),головчастий салат,крес-салат (>жеруху),пекінську капусту й салат з диких трав –кульбаби,кропиви,деревію тощо, атакожквасолі (>настурції)[14].

>Кисіль з ревеню.

Рецептурастрави:

>Ревінь – 35 р

>Цукор – 15 р

Борошнокартопляна – 6 р

>Вихід – 200 р

>Технологіяприготування:

>Ревіньнарізати на шматочки,відварити уводі дом’якості,протерти через сито,додатицукор, довести докипіння,влити под годинупомішуваннякартопляну борошно,ще раз довести докипіння йзняти із вогню.

>Кисіль з настою шипшини.

Рецептура наспіваю:

>Сухашипшина – 20 р

>Цукор – 15 р

>Лимонна кислота – 0,2 р

>Картопляна борошно – 7 р

>Вихід – 200 р

>Технологіяприготування:

>Плодишипшини (>сухої)промитихолодною водою,залитикип’ятком,кип’ятити подкришкою 10хв. йпоставитинастоюватися прикімнатнійтемпературіпротягом 6–8 рік.Потімпроцідити черезскладену вчетверо марлю, довести докипіння,додатицукор,лимонну кислоту,влити припомішуваннірозведену вхолоднійводікартопляну борошно,ще раз довести докипіння йзняти ізвогню[26].

Удитячехарчуваннявходятьтакожлікувальніконсерви, котріпризначені длялікуваннядітейрізноговіку, тому смердотіможуть бутипюреподібними,протертими чигомогенізованими, увиглядікусочків.Використовують їхні дляхарчуваннядітей,хворих напієлонефрит,анемію,захворюванняобмінного характеру (>паратрофія,ожиріння).

Привиробництвіконсерви,призначених дляхарчуваннядітей,хворих напієлонефрит,можуть бутивикористанічотиризбори трав:

1 –листябрусніки,звіробій, ялівець;

2 – плоди шипшини, ниркиберези, мучниця;

3 –спориш,кропива, багно;

4 – петрушка (>корінь), ниркиберези,кропива.

Привиробництвіконсерви,призначених дляхарчуваннядітей ізпорушенимобміномречовин,можуть бутивикористанінастої одного ізчотирьохлікарськихзборів трав:

1 –листям’яти,корінькульбаби,кукурудзянірильця;

2 –листям’яти,корінькульбаби, плоди шипшини, коракрушини;

3 –листям’яти,корінькульбаби, плоди шипшини;

4 –кукурудзянірильця, коракрушини, плоди ялівцю.

>Приготуваннянастойок з травпроводятьвідповідно дорекомендаційорганівохорониздоров’я.

>Трави,корінь петрушки й ниркиберезизаливають водоютемпературою96…100°С йкип’ятятьаонастоюють.Співвідношеннямаси труй йоб’єму води 13,5:100.

>Плоди шипшинироздавлюють,заливають водоютемпературою98°С,кип’ятять 15хв. йнастоюють 24 рік.

>Отримані настойкифільтрують нафільтрі через сито.Фільтратидоводять допотрібногооб’єму увідповідності 1:1:1 йпередають навиготовлення соусу чи заливання.Настої травдодають в соус чизаливку[11].

 

1.3Огляднауковихдосліджень поефективностівикористаннялікарськихрослин

>Використаннялікарськихрослин: якгалузь народноїмедицинистоїть намежі двох наук –медицини таетнографії йпривертаєувагу якмедиків, то йетнографів.Цяділянка народної культуривимагає комплексногодослідження,тісної співпрацюетнографів,медиків,біологів. Бонайраціональнішимзасобомлікування внародніймедициніє «>рослинний» .Назви окремихрослинвикликаютьподив. Це йведмежевушко, чиіншаназва –дивина,любисток-любця,любець,любчик;чебрець – чепчик.Дослідженнярослин умедичномуруслідаєматеріал длярозв’язанняважливих проблем, таких як:народніметодилікування,пошуки йспособиприготуванняліків, їхніасортимент тазастосування.Адже народна медицина така ждавня, як йлюдство. Початківлікування травамисягаютьдоісторичнихчасів йвикликаніінстинктомсамозбереження. Вжепервісна людиназмушена бувнадаватисобілікарськудопомогу прирізного роду травмах тазахворюваннях. І,зрозуміло, щозасобів для цогошукала внавколишнійприроді,насамперед у

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація