Реферати українською » Кулинария » Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан Ринку коньяку


Реферат Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан Ринку коньяку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

яквинайшли коньяк

>Початок виноградарства врайонісучасноговиробництва коньякувідноситься доостанньоїчверті IIIстоліття, колиримськийімператорПробусдозволив галлам матір виноградники йзайматисявиноробством, дотипоширенимлише вдекількохмістах.

У XIIстоліттізавдякиГильому XгерцоговіГайеннському йграфові Пуатьєдовкола ЛаРошеліутворивсявеличезний виноградник, назв виноградникомПуату. Унаступномустолітті з його виноградувироблялись вина, щопоставляються в країни,розташовані на берегахПівнічного моря, йголландськими, щоперевозяться, йскандинавськими кораблями. Усереднівікиствориласясприятливаситуація длявстановленняміцнихзв'язківміжтериторіями, щознаходяться вбасейнірічкиШаранти йіншими землямиЄвропи.Проте в годинувиноробствозаймало одномумісце векономіціШаранти послеторгівлісіллю. Добудівництвафортеці Рошфор продажів винні у основномуздійснювався вТонне-Шаранте –точцізустрічіморської йрічковоїнавігації.

Нарічцібулубезліччовновихстанцій,розташованих відморськогоузбережжя доАнгулема. Одна із них, кликана Коньяк,відрізнялася відіншихсвоєюстародавньоюісторією (>ще в XIстолітті тутзнаходилисясолянісклади) йякістювиноградників. Удругійполовині XVIстоліттяголландськікораблі заходилисюди зазнаменитими винамиШампані йБордері.

У XVIстоліттімісцевівиноградаріпочаливиготовлятитакукількість вина, що сталоважко йогозбувати.Якість наспіваю впала.Слабоалкогольні йкислі,ці винна могливитриматидовгогоморськогоперевезення.

>Вонипсувалися вдорозі й впідвалахвиноторговців. Доти жперевезення в бочках було бтрудомістким йекономічноневигідним.Приблизно у 1630роцівиникла думказастосувати великі масштабах процес перегонки,відомий в годинуалхімікам й аптекарям, щопрактикували його внезначнихкількостяхпереважно дляотримання спирту влікувальнійметі.

До 1641 рокувідноситьсявинахідфранцузькимиумільцями з департаментуШарантаспеціальногоперегінногоапарату дляотримання коньячного спирту, щоєосновноюсировиною привиробництві коньяку.Шляхом перегонки з винапочалиотримувати абсолютноновийнапій.Його можна було бперевозитикудизавгодно, йвін непсувався вдорозі.

Докінця XVIIстоліттяголландські йанглійськіторговціпочалививозити ужезвичайнийспиртнийнапій безяких-небудь добавок,меншоб'ємний йменшдорогий.Цей продукт,розбавлений водою, назвалибрендуайн (>brandewijn).

>Існуєпринаймнідвіверсіїпоходження коньяку. Пооднійще впершійполовині XVIстоліття наурочистостях із приводуодруженняфранцузького короляГенріха II ізКатериноюМедічііталійським посломсередіншихдарунків було бпіднесеномолодійпарі йвинограднебренді.

Заіншоюверсієюконьячневиробництвовиникло впівденно-західних районахФранції понад 300 років тому. як йбудь-якийвидатний продукт, коньяк своїмпоходженнямпов'язують ізлегендарним персонажем.Йдеться проуродженцевіміста Бордошевальє делаКруа-Мароне.Пішовши звійськовоюслужби,віноселивсяпоблизуСегонзака йзайнявсяулюбленоюсправою –перегонкою вина. При цьомувін такпричастився донизькоградусного спиртуодноразової перегонки, що уньогопочалисягалюцинації. Одного днявночійомуприснивсяжахливий сон:диявол,щобзабрати унього душу, кинувши його вокріп. Неотримавшибажаного результату,біс доручившиповторитиоперацію, але йякраз уцей моментшевальєпроснувся.Підвраженням снуКруа-Мароннегайно прийшов до свогоперегінногоапарату, сказавшисобі, щоякщодияволхотівзабрати душу улюдини после іншого йогокип'ятіння, товін,відповідно,можеспробувати «>вийняти душу»зі свого вина последругоїдистиляції.

як бі там не було б, докінця XVIIстоліттяпочалипроводити коньяк уФранції вмісті Коньяк (департаментШаранта),звідкинапій йотримавсвоєнайменування.Кризазбуту коньяку, що настала на початку XVIIIстоліття, дозволилавиявитипарадоксальнеявище:якість наспіваю, щозберігався вдубових бочках, умірустаріння нелише непогіршується, але йзначнопокращується.

>Тривалувитримкувідкрилинаступними чином. У 1701роцівибухнулавійнаФранції йАнглії заіспанськийспадок.Франція бувблокованаанглійським флотом, щоперервалотранспортуванняконьячнихспиртів доАнглії.Значначастина спиртузберігалася вдубових бочках.Буловідмічено, щовнаслідоктривалоївитримки спирту вдубових бочкахвідбуваєтьсяявнеполіпшення йогосмаковихякостей.

>Теперторговці сталинавмисновитримувати коньяк в бочкахтривалий годину, атакожвдосконалюватитехнологіюкупажування наспіваю.

У 1713роцівійна,нарешті,закінчилася, йсаме за годину, после того, як буввиробленадовершенаконьячнатехнологія, сталиосновуватися Першіконьячніфірми –виготовлювачі (>коньячнібудинки).

>Протягом XVII й XVIIIстоліть вКоньяку йіншихмістахрегіонубудуютьсяконтори із продажспиртнихнапоїв.Деякі із нихіснують йнині. Коньякшвидкостає центромторгівлізісвітовоюпопулярністю. У XIXстоліттіз'являютьсяновіторговідоми.

>Значначастина винШарантивикористовувалася на перегонку.Природно,шукалися дорогиїї покращання. Урезультаті в 1801році буввдосконаленийперегіннийапарат,виноробипочализастосовувативідбірфракцій спирту.

>Наполеонівськівійнинеабиякоюміроюсприялипоширеннюфранцузькихалкогольнихнапоїв (особливо коньяку йшампанського),придбанню нимисвітовійпопулярності.

У ті часи коньяк перевозиливинятково в бочках, йім'я виробниказалишилосяневідомимспоживачеві.Лише до 1860 року коньякпочалипостачати воригінальнихпляшках,забезпеченихетикетками. Цеспричинилостворенняпідприємств повиробництвусклотари,ящиків,корків йнавітьдрукарні.

У 1890році виноградникиуразилаепідеміяфілоксери, щознищиламайже всю лозу.Лише на вушко XXстоліттяпочаловідроджуватисяконьячневиробництво, щозабезпечуєрозквітрегіону.

Унашідніторгівля коньякомперебуває напідйомі.Франціязалишаєтьсязагальновизнаноюкраїноюкласичноговиробництва коньяку,їїдосвідретельновивчається йвикористовується вбагатьохкраїнах світу.

Девиготовляють коньяк

А,щобзатвердитипріоритетстворення коньяку, 1 января 1909 року уФранції буввиданийспеціальний декрет.Відповідно донього буливстановленімежі територї,продукціяякої увигляді виноградногобрендімає правоноситиназву коньяк.ЦятериторіязаймаєдепартаментиПриморськаШаранта йШаранта, щоотримали своїназви відтієї, щопротікає нихневеликоїтихоїрічкиШаранта.

>Територіяцязнаходиться на самомузаходіФранції,тягнучись відЖиронди й затокиБіськайського вглиб країни на 200 км. У самомуцентріобласті коньячноговиробництварозташовано місто Коньяк, що далоназву цьомуславетному наспіваю.Середіншихзнаменитих містрегіону – порт йфортецяЛа-рошель йАнгулем.

>Місцевийклімат,обумовленийблизькістю Атлантики,надзвичайносприятливий для виноградарства.Влітку тутволого й незанадто спекотно, авзимкувідсутнілютіморози.

>Протеголовноювідмітноюособливістюцієїобластівиноробстваєунікальніiзвестковiґрунти.

>Кращі із нихзнаходяться вцентральнійчастиніобласті врайоні Гран Шампань (>GrandeChampagne). З місцевого виноградуотримуютьнайніжніші,ароматніші по букета коньяки.

>Південніше,опоясуючи Гран Шампаньпівкільцем,розташований районПті Шампань (>PetiteChampagne). Тутвиробляються коньякидужевисокоїякості,проте ненастількиелегантні.

>Самеці дварайонимають праворозміщувати наетикетках свого коньякуназвуФінь Шампань (>FineChampagne) ізумовою,проте, що наспіваю з Гран Шампань всуміші якщо не меншеполовини.

>Коньяки районуБордері,розташованого допівночі від Гран Шампань, правому березірічкиШаранти,повнісмаку йдоситьніжні,протемаютьменшвиражений аромат.

Триіншихрайони – БуаОрдінер,Фін Буа, Бон Буадоситьлісисті, що йвідбилося в їхньогоназвах.Тутешні коньякименштонкі, виноградвикористовується в основному навиробництводешевихнапоїв.Молодіконьячніматеріалискуповуютьсязнаменитимифірмами длявикористання яккупажнийматеріал.Загалом на територївиробництва коньяку под виноградникамизайнято понад статисячгектарів. Цетретій заплощеювинограднийрегіонФранції.

>Згідноіснуючомузаконодавству проконтрольованінайменування запоходженням,міцнінапої з спирту,отриманідистиляцієювиноградних вин, але й щовиготовляються околицяхФранції чиіншихкраїнах, неможутьвипускатися подназвою коньяк. Урізнихкраїнахнапої типу коньякназиваютьсяпо-різному:арманьяк,виньяк,бренді, йвикористовуваних навнутрішньомуринку. У годинуцяназва практичновтратиласвоєгеографічнепоняття йсприймається як тип наспіваю.Зрозуміло, що усе ж такисправжній,дійсний коньяк проводитисясаме йлише напевних земляхдовколафранцузькогоміста Коньяк.


якотримуютьдивнийнапій

>Технологія коньячноговиробництва задекількастолітьзначноудосконалилася, але й сутьзалишиласяколишньою. Здобірнихсортівбілого винограду (>Уні Блан,Коломбар,Фоль-Бланш,Сент-емільон),зібраного вжовтнімашинним способом вмісцевостіШаранта,вичавлюєтьсясікспеціальнимипресами.

>Зброджування сокувідбуваєтьсяприблизнопротягом3–4-хтижнів послезбору винограду. Урезультатіотримуютьмолодесухе виноблан-де-блан (>В1апсdеВ1апс).

>Необхідновідзначити, що вина,назначені длядистиляції,відрізняються від вин,використаних в чистомувигляді.По-перше, смердотіповинніволодітинизькоюміцністю (>менш 10°),щоб послепершоїдистиляціївийшовнапій як, можнаменшимвмістом алкоголю (>близько 28%), щоробить коньякврешті-рештароматнішим.По-друге, коньякодержуютьвиключноперегонкоюбілих вин.По-третє, вина длявигонкиконьяківмають бутидужекислими й як можнаменшсолодкими.

>Тепернастаєнайбільшважливийетап коньячноговиробництва –перша перегонка.Воназдійснюється уже внаступному послезбору врожаюроці, але йобов'язково до 31березня. якперша, то й друга перегонказдійснюється вспеціальномуперегінномуапараті, так званому «>шарантском»перегінномукубі (>alembiccharentais).Традиційновінвиготовляється ізміді,оскількицей метавстійок до діївинних кислот.Перегонка 9літрів винадаєприблизно одинлітр коньячного спирту,досить непоказного закольором йкаламутного.Початковийдистилят, звань «голови» (>teles), йкінцевий «хвостики» (>guenes) невикористовують йвиливають,оскільки смердотімістять багатонебажанихароматичнихречовин.

Друга перегонкавимагаєособливоїретельності ймайстерності.Вонаназивається «>бон-шофе» (>bonnechaaffe), щоозначає «добронагрівання».Протягом 12 часівповільно йакуратнозновперегонюєтьсяспирт-сирець. як й припершійдистиляції,зберігаєтьсялишеодне «>серце».Лишецейспиртнийрозчинфортецею від 69 до 72градусівнадалівитримуватиметься.Наступнийважливийетап –витримка коньяку.

>Вважають, що вонаєвирішальним чинником длядосягненнянапоємвищоїміриякості.

Коньяквитримується в350-літровихдубових бочках від 3 до 25 років й понад.Матеріал, ізякогозроблені бочки,маєособливезначення. У коньякахміститьсяблизько 500компонентів, адуже старих – понад 2000. І усі смердотіпереходять в спирт від дуба.

>Виробництво бочок – саме пособіціла наука.Роблятьчинять їхнього з дубалісівЛімузена, щознаходяться в 150кілометрах на схід відміста Коньяк, атакож дуба, щовиріс влісіТронсе. Бочкивиготовляють безєдиногоцвяха.Вважається, щочимстаріше бочка, тім вонакоштовніша.Такийантикваріатцінується буквально на ваги золота, йогоретельнооберігають,навітьспеціальнорозводятьпавуків, котріобплітають бочкипавутиною йзахищають їхні відшкідників

>Післядекількохдесятилітьексплуатаціїверхній кулю дереваусередині бочки «>виробляється», й йогоакуратнозіскоблюють (1–2 мм), после чого бочказновдопомагаєнароджуватися наспіваю.

>Термінзберігання коньякузалежить віддекількохфакторів йможедосягати ста років. Призберіганнінапійвипаровується зшвидкістю 2–4відсотка врік, атакожвтрачаєміцність до 40°.

>Нарешті, коли, на думкуексперта-дегустатора, спирт «>дозрів»,починається,можливо,самийскладний процес –купажування,тобтозмішуванняконьячнихспиртіврізноївитримки,різнихурожаїв,оскількижоденокремий врожай винограду неможенаділити коньякрізноманітнихсмакових йароматичнихякостей.

Укожноїфірми (>вважай, сім'ї,оскількивиробництво коньяку, як правило,єродиннимбізнесом)є своїтехнологічнісекрети, щопередаються від батька досина.

>Спочаткузазвичайзмішують коньякиприблизнооднаковоговіку, від одного дотрьох, але й ізрізнихвиноградниківШаранта.Цейетапназивається «>Перша марка» (>соиреpremiere).

>Потімнастаєетапкупажуванняконьяківрізнихвіків –етап «>материнська чарка» (>coupemere) й,нарешті,завершальнийетап (>сoupefinale) –остаточнезмішування длядодання наспіваюзадуманих характеристик.

Назавершенняпроцесувміст спирту в коньякузнижують до 40% про.,доливаючидистильовану воду, атакождодають вньогопевну дозукарамелі,щобнадаватисвоєму наспіваю болеенасиченийколір.Цяопераціяцілкомзакінчена йвідповідаєпереконаннюспоживачів, котрівважають, щочимтемніше коньяк, тімстаріше.Протеця думка абсолютнаневірна,оскількиспиртнийнапій, щопровів сорок років в слабкообпаленійбочці,набуває бурштиновогокольору,стаємайжесвітлим.

>Класифікація наспіваю

>НаціональнимМіжпрофесійним Бюро Коньяквстановленіжорсткістандарти й система контролювікуконьячнихспиртів.Вибираючифранцузький коньяк,необхідно знаті, що,наприклад, «Наполеон» – неназва, а марка.Вонаозначає, щокожен ізвхідних в купажкомпонентівмаєвитримку не менше 6 років,починаючи ізгодини ночі 1 апреля,наступного заофіційнимприпиненням перегонки винаданого врожаю.

>Якість коньякувизначається поспеціальномупозначенню наетикетці.Наступнінаписиозначаютьрізнувитриманістьнапоїв, щопродаються:

>V.S. (>VerySpecial) чиTroisEtoiles («Тризірочки») – коньяки, щомаютьвитримку вбочці не менше 2,5 років;

>V.S.О.Р. (>VerySuperiorOldPale), V. Про. (>VeryOld),Reserve – коньяки ізвитримкою вбочці неменш 4-х років;

>V.V.S.О.Р. (>Very-VerySuperiorOldPale),GrandeReserve – коньяки ізвитримкою вбочці не менше 5 років;

X. Про. (>ExtraOld)Napoleon,Extra,Horsd'age,TresVieux,VieilleReserve – коньяки ізвитримкою вбочці 6 років.

>Класифікаціяконьяків, щомаютьвитримку понад 6 років,заборонена. Цепов'язано із тім, щозмішуванняспиртнихнапоїв, будучипостійноюпрактикою, недозволяєконтролюватицей процес. Алі, ізіншого боці,цязаборонаускладнює заподіянняспоживачу, бо занаписом,наприклад, «X. Про.»,можеховатися як8–9-річний, то й более ніж20-річний коньяк.Необхіднопідкреслити, що тепер не усілюбителі йзнавці коньяку, атакожфахівці коньячноговиробництварозділяють думку про ті, щочимстаріше коньяк, тімвінкращий.

яквживають коньяк

Коньяк –напій,який, як правило,подають после інших страв, передсервіровкоюкави чи чаю послезавершенняобіду чивечері. Не можнавідчутисмаку й букета коньяку,якщопити його под годинувживанняіжі. Коньяк неохолоджують, якгорілку.Подаєтьсявінкімнатноїтемператури 16 °З чипідігрівається тепломдолоні вконьячнійчарцімісткістю 25 див3, щомає форму маленького бочки.Чаркавиготовляється із тонкогобілогопрозорогоскла,щоб був добровиднийзолотистийколір коньяку,маєнизькуніжку йзвужується вгорістінки, щодозволяєкращеутримувати аромат наспіваю.Застосовуєтьсятакожкулястийкелих, звань вдеякихкраїнахінгалятором,місткістю 100–125 див3. Уньогоналивають 25 див3 коньяку.

Коньякп'ють некваплячись, втихій йскромнійобстановці, вдужевузькомуколіблизьких за духом людей. Цеособливийнапій, непризначений, навідміну відшампанського, длябагатолюдних йгаласливихювілеїв, урочистостей,вшановувань.

>Якщопропонуютьдекілька марок, то тут дляякнайповнішогосприйняттясмаковихдостоїнств всіхконьяківнеобхіднообполіскувати роттеплимчаєм послевипробування шкірногозразка.Існуєособливийетикетдегустації коньяку.Зазвичайналивають 15–20 див3 наспіваю.Оптимальна температурадегустації – 20–25 °З. Тому переддегустацією коньякнеобхіднопотримати вчарціблизько 10хвилин.

>Насолодившисьвсієюгаммою коньячногоаромату, маленькимиковточкамипробуютьнапій на смак,відчуваючи,наскільки добровін (смак)поширюється вроті,справляючивраження «хвостапавича» («>guene depaon»), так, як абивінрозкривається вроті.

Дляприготуваннязмішанихнапоїввикористовуютьзазвичайординарний коньяк.Віннайбільшвдалопоєднується із молоком,вершками,морозивом, кавою,апельсиновим йлимонним соками, сиропами йлікерами,безалкогольнимигазованиминапоями.

Коньяк незакусюють. Нахудийкінецьзаїдаютьяблуками, акраще – шоколадом.Непогано, некваплячисьпригублюючи коньяк йрозмовляючи іздрузями, матірможливістьнасолодитисятакожчашкоючорноїкави.

>КоньякиРосії йкраїн, що входили у склад СРСР

>Росіямаєдавнітрадиції повиробництвуміцнихалкогольнихнапоїв типу коньяк. Поархівним документахвстановлено, щоперший коньяк вРосійськійімперії бувотриманий в 1865році в р.Кутаіси,тобто на 44 роктаранішеофіційноїреєстраціїконтрольованоїназви «коньяк» уФранції.

Довиникненнявітчизняного коньячноговиробництва вКизляре (>Терськая область)існуваловиробництво виноградного спирту. З сорту винограду «>АлийТерський», щодає винонизькоїякості,виноробиКизляраготуваливинограднугорілку – «>кизлярку», щонагадує послевитримки в бочках коньяк.Готувалася вонпримітивним способом.

>Перші заводі повиробленнюконьяків булиорганізовані наКавказі в 188 1році вКизляре йТбілісі, в 1890році – вЄревані.Виробництво коньякувиявилосьнастількивигідноюсправою, щопротягом 5 років наКавказівиникло понад 10коньячнихзаводів.Одночасно було борганізованоконьячневиробництво вБесарабії йКишиневі.

>Найбільшкрупнимимонополістами вина й коньякуРосії, були Д. 3.Сараджішвілі й Н.П.Шустов.Фірма Д. 3.Сараджішвілірозроблялатехнологію коньячноговиробництва,використавшифранцузькийдосвід.Коньякиросійськоговиробництва широкопоставлялися за кордон. Так,грузинські коньякиСараджішвілі вРосії й за кордономнеодноразовонагороджувались: із 1890 року по 1901рік ним було бприсвоєно 12різних медалей йдипломів.

>Недостатнійдосвід вприготуванніцихнапоїв,відсутністьналежногообладнаннястворювалоперепонирозвиткувиробництваконьяків йпокращенню їхніякості.Певної, точно установленоїтехнології цого наспіваю в годину неіснувало.

>Першасвітовавійна, революція йгромадянськавійна привели дозгортання коньячноговиробництва, якупочалозновурозвиватисялише после 1924 року. У 1936році булизатвердженнієдинітехнологічні правилавиробництваконьяків, 1940-гороцірозробленадетальнатехнологія. У 1948роціконьячневиробництвовиділилося всамостійнугалузьвиноробноїпромисловості. До 1988 року в СРСРвироблялося 73назви марочного коньяку й 3 маркиординарнихконьяків.Багато з них як наміжнароднихдегустаціях булиудостоєнізолотих йсрібних медалей.

>Основними районами коньячноговиробництва в СРСР булинаступні:

>Росія.Виробництвоконьячнихспиртів вРосійськійФедераціїздійснюється вДагестані,Ставрополі,Краснодарському краю, вЧечні йІнгушетії.Поряд ізординарнимивипускаютьсямарочнінапої, котрінеодноразовонагороджувалися наміжнародних конкурсах винзолотими йсрібними медалями, а коньякКизляр бувудостоєнийвищоївинагороди – Гран При.

Україна.Виробництвоконьячнихспиртів на Україні було босвоєне вОдеській йХерсонській областях, вЗакарпатськійобласті, а Кріму.

Наміжнародних конкурсах винмарочні коньяки Українинеодноразовонагороджувалисязолотими йсрібними медалями.

>Грузія.Основними районамивиробництваконьячнихвиноматеріалівєКахетія,Імеретія,Мегрелія,Карталінія.Кращимигрузинськими коньякамивважаються маркиЕніселі,Тбілісі, Сакартвело,Вардзія.Марочні коньякиГрузіїнеодноразовоудостоювалисявисокихвинагород наміжнародних конкурсах вин.

Азербайджан. Заслуги Азербайджану врозвиткувиробництваконьячнихспиртівочевидні. Наміжнароднихвиставкахазербайджанські коньяки (>бренді)мазкийГек-гель, Баку, Азербайджанзавоювали багатозолотих,срібних йбронзових медалей.

Молдова. Тут проводитися великакількістьвисококласнихконьяків:Сонячний,Сюрпризний,Дойна,Кодру,Кишинів,Святковий таінші. Уціломумолдавські коньякизавоювали понад 50 медалей напрестижнихміжнародних конкурсах вин,великучастину із якіскладаютьзолотівинагороди.

>Вірменія.Коньячневиробництвозаймає увиноробствіВірменіїзначнупитому ваги.Вірменські коньяки заслуженозавоювалисвітову славу. Маркивірменського коньякуДобірний,Ювілейний,Вірменіяанглійськийпрем'єр-міністрУїнстон Черчілльвважав закращеіншимспиртнимнапоям,запасаючи врік по 400пляшок.

>Коньячневиробництвоуспішнорозвивалосятакож вУзбекистані,Таджикистані,Казахстані,Киргизії.

першийкрупнийзахід такзваної «перебудови» –урядовапостанова проборотьбі ізпияцтвом 1986 року –з'явилосятрагічним посвоїхнаслідкахдилетантськимекспериментом М.Горбачова. Не знаючисвітового йросійськогоісторичногодосвіду із цого запитання, невраховуючиекономічнихнаслідківсвоєїволюнтаристичної політики,цейгоре-керівникпривів докатастрофивітчизнянуспиртогорілчанупромисловість,спричинивширокеневдоволеннякожноїсвідоморозуміючоїлюдини.

>Розпад СРСР, щопослідкувавпотім,зруйнувавнапрацьованірокамигосподарськізв'язки,боляче ударивши заоб'ємомвиробництва йзбутуалкогольнійпродукції, у томучислі йконьяків.

>Наприклад,обсягвиробництвавірменськихконьяківскоротився у трьох рази впорівнянні із «>доперестройним» годиною.

>Утвореннянезалежних держав,встановленняринковихстосунківкорінним чиномзмінилимеханізмзбутупродукції.Ринокзахлеснулипідробки подякісний продукт. Затвердженнямфахівців,близько 80відсотківвсього коньяку,виробленого вкраїнах, щораніше входили до СРСР, й щопродається в даний одну годину наРосії,єфальсифікованим продуктом, частонічогоспільного із коньяком немає. Широкогорозмахудосяглапідробкаконьяків марокСвятковий,Ахтамар,Ювілейний,Васпуракан,Наїрі й рядуінших.Виробництво фальшивокз'явилося одним ізнегативнихмоментіввідміни 1992-гороці державноїгорілчаноїмонополії –щеоднієїпомилки,допущеноївладою йвиправленою внаступному, 1993 року.

>Протеросійськіспиртовики йвинарі, то й їхніколеги ізкраїнближньогозарубіжжя,поступововиходять із шоку. Поступовонарощуютьсяобсягивиробництва,розробляютьсянові маркиспиртнихнапоїв.Успішнопрацюють в цьому напрямкумолдавськівиробники коньяку,вірменськімайстри. Останні,наприклад,готовізапропонуватиринку своїнові розробки – коньяки марокЕребуні (>витримка – 25 років),Килі кия (>витримка – 30 років),Спарапет (>витримка 4 року,фортеця 50% про.), щоволодіютьвідмінним ароматом й смаком.

>Дагестанськімайстри довідомих марок додалинові:Старафортеця, Кавказ.

Цевселяєупевненість до того, щовеличезнідосягненнямайстрівконьячної справ будутьпримножуватися, а чи незалишатьсялишенадбаннямісторії.

Посвоїйякості коньяки, щовипускаються вРосії йкраїнахближньогозарубіжжя,діляться наординарні,ординарні коньякиспеціальнихнайменувань,колекційні ймарочні.

>Ординарні коньякивитримуються в бочках від 3 до 5 років; числозірочокозначаєтермінвитримки.Вміст спирту вординарних коньякахскладає 40–42%.

>Ординарні коньякиспеціальнихнайменувань готують зконьячнихспиртів 3,5–4,5 –річнійвитримки.

>Коньякиколекційні готують змарочнихконьяків,додаткововитриманих не менше 3 років вдубових бочках.

>Марочні коньякивитримуються в бочкахзазвичай від 3 до 10 й понад років. Потермінахвитримкимарочні коньякирозділяються втричігрупи:

1. коньякивитримані (КВ) – 6–7 років;

2. коньякивитриманівищоїякості (>КВВК) – 8–10 років;

3. коньякистарі (КС) йдужестарі (ОС) – понад 10 років.

Умарочних коньякахміститься 42–57% про. спирту.

Привиробництвіконьяків КВ,КВВК й КСвирішуєтьсявведення в купажмолодшихконьячнихспиртів:

дляконьяківгрупи КВ – немолодше 5 роківвитримки;

дляконьяківКВВК – немолодше 6 роківвитримки;

дляконьяківгрупи КС – немолодше 7 роківвитримки.

Посмаковихякостях усі коньякикраїнспівдружби можнарозділити втричігрупи.

Допершоївідносятьсявірменські,азербайджанські,дагестанські йузбецькі коньяки, щовідрізняютьсясильним ароматом,ванільними тонами,підвищеною.

Додругої –грузинські коньяки,меншекстрактні,легені,свіжі, ізквітковими тонами. До цого типу можнавіднеститакожкраснодарські коньяки.

Дотретьоїгрупивідносяться укра-їнські ймолдавські коньяки.Вонигармонійні,мають тонкийванільний аромат,своєрідний букет, ніж коньякипершоїгрупи.

11.Оглядукраїнськогоринку коньяку 2005 – початку 2006 рр.

>Спільнийпогляд

>Після заходженнюсоціалізму йвиходукапіталізму, щовикликалисередньостатистичнезростаннядоходів,співвітчизникипереглянули своюалкогольну карту,поволі, Алівірноосягаючипостулатизагальносвітової культурипиття. У зв'язку ізцимвживання коньяку (азвідсимісткістьринку)збільшуєтьсяприблизно на 20% врік.обсягукраїнського коньячногоринку-2005 в натуральномувираженніоцінюється в 2,4–2,6 млн. дол., агрошовомувираженні – в 0–200 млн. (>зріст на 8,6–10%). «>Динамікаринку вельмивражає тім, щопродовжуєзакладену удвічі роктапозитивнутенденцію.Цікаво, щозростанняринкузабезпечуютьагресивніновачки,яким прийшов ужедругийрік», –відмітилаЮлія Комарова, начальник відділенняреклами й маркетингуОдеськогоКЗ.Збільшенняобсягуринку в «коньячному»вираженніекспертипояснюють нелишепідвищеннямпопиту, але й йзаміщеннямлегальнимвиробництвомтіньового сектора, атакожохолодженнямінтересуукраїнців догорілки. «>Грошове»зростанняринкуобумовлюється виткомінфляції (>співвідношеннягривні доєвро), атакожзалежністювітчизняноїконьячноїіндустрії відпостачаньсировини (зближнього й далекогозарубіжжя),пляшки, пробки,примноженнямрекламнихбюджетів й так далі.

Умайбутньомуучасникиринкуочікують тотальногопідвищення всіх «>коньячних»показників:об'єміввживання йвиробництва (у натуральному йгрошовомувираженні),собівартість йрентабельності,цін й квот,митнихзборів насировині,відрахувань реклами й так далі. Коли довартостіліцензії на розлив коньяку, то 2005 р.зросла удесятероразів.

Необійшлося на коньячномуринку й безсенсацій. Так, один ізнайбільшихдистриб'юторів України – 000 «ТД «>Мегаполіс» (>горілчані ТМ «Благов», «>Хортиця» й «>Медовуха», винаФеодосівськогоЗМВ,обіг-2005 -8,4 млн) влипні-2006приступає добудівництва коньячного заводу в Кріму (5 км. відФеодосії). Цеспільний проект зкомпанієюL'Empireduvin (>Франція,ріквипуску – 2005-й),інвестиції вякийскладаютьмайже млн.Потужність підприємства, де Перші три роктарозливатиметься коньяк з 3-х й5-річнихфранцузькихспиртів,складається із 1,5 млн бут. 0,5л/мес.Створитивласнеконьячневиробництво «>Мегаполіс»вирішив послевідмовиОдеськогоКЗвідновити контракт наексклюзивнудистрибуціюпродукції ТМ «>Шустов».Свої коньяки «Мегаполіс»маєнамірпредставляти вцінових сегментах,аналогічних «>шустовським»,збираючись упродовж трьох роктазайняти не менше 14–18%ринку.Експертивважають, що призаявленихінвестиціях можнадосягтипоставленої мети,наводячи прикладуспішноїринковоїдолі ТМ «Жан-Жак».

«>Цифрове»виробництво

Заданимипровіднихгравців, за 2005 р. в Україні було б «законно»розлито понад 2,39 млн. давши коньяку, що на 21,1% (понад 0,42 тис.давл)перевищуєпоказники 2004 року.Коньячнуіндустрію Українисьогодніпредставляютьблизько 15підприємств,забезпечуючиринокпродукцією подвласними ТМ, чи щопрацюють поботлерським контрактах. Отже,п'ятьконьячнихзаводів працює в АР Крім,чотири – вОдеськійобласті, два – вЗакарпатськi,поодинці – вДніпропетровській,Донецькій,Херсонській,Миколаївській областях.

УавангардіконьячноїгалузівиступаєОдеськийконьячний завод (ТМ «>Шустов»), щовипустив 530 тис. дол. коньяку, щоприблизно на 2% (9 тис. дав)перекриваєрівень 2004 р. Частка вгалузевомувиробництвіперевищила 22,1% (>даніпредставленіучасникамиринку). У 2006 р. заводпланує підвищитиобсягвиробництва на 35–40% (до 610 тис. дол.), що дозволитищеміцнішеосвоїтися у всіхціновихнішахринку.ОбсягінвестиційОКЗ в січні 2005 р.досяг 50 млн. грн., у томучислі намодернізаціювиробництвапішломайже 6,7 млн. грн.Засобивикористані дляреконструкціїлінії розливу коньяку йЛВІ,придбання бочок йбудівництвовисокотехнологічноговиноробницького заводу. У 2006 р.запланованаперекурка 2700 тис. давшивиноматеріалів, для цогопоміщенийдоговір на доставку 2600 тис. давши, котрі будутьзакладені навитримкуконьячнихспиртів. На даний годинуперекурено уже понад 1600 тис. давшивиноматеріалів (>раніше всередньомуперекурювалось 1100 тис.дал/год).

>Під ТМ «>Шустов» наринок Українипоставляється 11найменуваньординарних ймарочнихконьяків, щозаймають усіціновісегменти. Доречі, Першімарочні коньяки,наприклад, «Чайка», буливипущеніОдеськимКЗще в 1952 р. А Першіколекційні коньяки – «>Золотий Дюк», «>Київ», «Україна», «Русь»разливаються з 1992 р.Є вКоньячномубудинку»Шустов» йелітні коньяки, котрівипускаються уже понад 50 років. Основа длявиготовленнязнатнихконьяківбагаторічніспирти –справжнійЗолотий фондОдеськогоКЗ.Цідорогоцінніспиртичекають свогозоряного розливу в цехахвитримки підприємства. Паркдубових бочокОдеськогоКЗсьогодніналічує 15 000одиниць.Необхідновідзначити, що внинішньомуроціпідприємствопоповнитьасортимент ТМ «>Шустов»щеоднієюконьячноюпозицією, Яка «>віллється» вціновий сегмент 25–30 грн., атакож под «>парасольколю» ТМ «>Французький Бульвар»виведедвіновіпозиціїконьяківкатегорії VS йVSOP, щоотрималиbrandname «Француз».Крім того, своюпросвітленуувагу «>шустовці»звертають наперспективнийпреміальний сегмент,оскільки, яквідзначаєЮлія Комарова, «>сьогодні в Українівоістинусправдігідніелітніконьяків негаразд уже багато черезнестачі старихколекційнихспиртів убільшостівітчизнянихвиробників.Аджетакі коньяки, як «>Золотий Дюк»,можуть наміжнародних конкурсахупевненовідстоювати правоназиватися «коньяком». Анаявністьподібнихконьяків васортиментіпідвищує престижвсієїпродукції підприємства й говорити про йогобагатуісторичнуспадщину й справжність продукту».

АПФ «>Таврія» (першийНациональнийВиноробницький Холдинг) хоч йграє другу скрипку вгалузевому «>оркестрі» (частка угалузевомурозливі понад 21,8%),проте в січні 2005 р.продемонструвалависокудинамікузростання,піднявшипоказники на 23%, щовідповідаєобсягу в 523 тис. дав коньяку. якповідомляєкерівництвоПНВХ, За 12місяців 2005 р. усіторгові марки, щовходять в портфельПершогоНаціонального, показалиприрістпродажі,зокрема:обсягиреалізаціїконьяків ТМ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація