Реферат Походження календаря


>Походження календаря

 


Історія календаря -цеісторіягеніальногоз'єднанняастрономії і математики. Цетакожісторіяконфліктів,релігійноїзапопадливості іборотьби за уладові.

>Твердження, щокалендар буввинайденийхліборобами длясвоїх потреб,щоб знаті, колизорювати землю, а колизбиративрожай,проіснувалодоситьдовго,хоча воно та і невитримуєніякої критики - як ізпоглядулогіки, то й ізпоглядуфактів.Хліборобам не потрібенформальнийкалендар,щоб знаті прозмінупір року, йпримітивніспівтовариствапротягомбагатьохпоколіньумудрялисягодувати собі безусякого календаря.Історично доведено, щокалендар буввинайдений у тому,щобпророкуватиточний годинунастання святий на честь того чиіншого бога.Інакшекажучи,календармаврелігійнепризначення.Першіназвимісяців уДревньомуШумері маліпрефіксЕЗЕН. Це словоперекладається як «свято», а чи не як «>місяць».Місяці -цеперіоди, колипроводилися святоЕнлиля, святоНинурти і святаіншихголовнихбогів.

Ті, щокалендарслуживрелігійнимцілям, неповинневикликатиподиву.Прикладомможеслужитизвичайнийхристиянськийкалендар, що як йранішеуправляєплиномнашого життя.Йогоголовне свято і осередок -цеВеликдень,святкуваннявоскресіння Христа -відповідно до НовогоЗавіту - натретій день послерозп'яття.ЗахідніхристиянисвяткуютьВеликдень упершунеділю послеповні, щовипливає завеснянимрівноденням. Цестворювало проблему дляпершиххристиян уДревньомуРимі, де бувприйнятийсонячнийкалендар із 365днів, атривалістьмісяцівмінялася ізалежала від фазмісяця. Таким чином,обчислення дняВеликоднявимагалозалученняєврейського календаря, боТаємна вечеря, відякоїпочинаютьвідраховуватиднівеликодніх святий, на самом деле бувтрапезою у святоседер,якимєвреїпочинаютьвідзначатисвійВеликденьнапередоднічотирнадцятого днямісяцяНисан под годинуповні. Урезультаті в ПершісторіччяхристиянськоїериВеликденьсвяткувався поєврейському календареві. І лише после того, якримськіімператориКостянтинприйнявхристиянство і в 325роцінашоїерискликав першийВсесвітній Собор уНикеї,ця залежність відєврейського календарязникла.Християнствоперетворилося всамостійнурелігію.

Таким чином,ця зміну - як йсамепоходженняхристиянського календаря -євідбиттямрелігійнихпереконань йодночаснозасобом длявизначеннядатирелігійних святий. Ті жсамевідбулося і у понадпізнічаси, колимусульманипотужним потокомзаюшили ізАравійськогопівострова,щобсиломіцьзброїскоритиземлі інароди наСході і наЗаході. Одним ізпершихїхніхактів було бвведеннячистемісячного календаря, що малоглибокірелігійнінаслідки:відлік годинипочинався із моментупереїздузасновникаісламу Мохаммеда із Мекки у Медіну (в 622році).

Історіяримсько-християнського календаря,цікава у нассобі,можеслужититакожілюстрацієюдеяких проблем, щодісталися вспадщину від недужевдалогозмішаннясонячного імісячногокалендарів, урезультаті чогопотрібні були неприпинялисяцілетисячоріччяреформи календаря.

сучаснийхристиянськийкалендар бувуведенийтатомГригорієм XIII в 1582році івідповідно здобувшиназвугригорианського календаря.Він перебувши собоюреформованийюліанськийкалендар, усвій годину назв на честьримськогоімператораЮлія Цезаря.

>Цей великийімператор Риму, втомившись відримського календаря, щовикористовувався у тому годинунепослідовного, запросивши астрономаСосигена ізєгипетськогомістаОлександрії,щоб тієїпровів реформу календаря.Сосигенпорадивзабути провирахування годинивідповідно до фазмісяця іприйнятисонячнийкалендар, якцезробилиєгиптяни. Урезультатітривалість рокта сталарівнятися 365 дням, акожнийчетвертийрікмав усвоємускладі 366днів. Однактакийкалендар невраховувавдодаткові 11 1/4хвилини, котрікрім 365днів й 6 часів булиприсутні вастрономічномуроці.Тодіцяпогрішністьздаваласянезначної,однак до 1582 року, коли бувприйнятийгригорианськийкалендар,перший деньвесни,зафіксований Собором у Нікеї як 21березня,пересунувся до 10днів тому за 11березня.ТатоГригорій XIIIвиправивпомилкудуже просто:вінвидав указ,щобнаступний за 4жовтня 1582 року деньуважався 15жовтня. Урезультатіцієїреформи бувуведенийсучаснийкалендар,іншимнововведеннямякогоз'явився перенесення початку року на 1 января.

>Пропозиція астрономаСосигенаприйнятиєгипетськийкалендар незустріло вРиміособливого опору,оскількиримляни, й особливоЮлійЦезар, були добрознайомі ізЄгиптом, із йогорелігійнимизвичаями і календарем. У тієї годинуєгиптяникористувалися сутосонячним календарем, уякомурікскладався із 365днів,поділених надванадцятьмісяців по 30днів укожному. Доцим 360 днямнаприкінці рокудодавалосяп'ятиденнерелігійне свято,присвячений богам Осірісу, Гору,Сету,Изиді іНефтис.

>Єгиптяни знали, щосонячнийріктрохи понад 365днів -причомурізниця у якихстановила чимало денькожнічотири рокта, як уЮлія Цезаря, що призводило дозрушення тому за одного дня за 120 років чи наповнийрік за 1460 років.Священним цикломєгипетського календаря бувсамеперіод із 1460 років, щозбігався з цикломгелиакального одразу жСиріуса (>Септєгипетською чи Сотісгрецькою) под годинущорічного розливу Ніла, що, у своючергу,доводився на деньлітньогосонцестояння (уПівнічнійпівкулі).

>Едвард Майєр («>AgyptisheChronologie»)дійшоввисновку, що привведеннієгипетського календарятакийзбіггелиакального одразу жСиріуса і розливу Ніладоводилося на 19 июля.Ґрунтуючись нацихданих, КуртСеті («>UrgeschichteundaltesteReligionderAgypter»)обчислив, щоцяподія могла матірмісце чи в 4240, чи в 2780році донашоїери, йспостереження занебеснимисвітиламипроводилися чи вГелиополисі, чи вМемфісі.

Уцей годинудослідникиєгипетського календарязгодні із тім, щосонячнийкалендар із 360+5днів не бувпершим календарем на землі.Цей «>цивільний», чимирський,календар бувуведений лише послевстановлення вЄгиптідинастичногоправління,тобто после 3100 року донашоїери. На думку Річарда Паркера («TheCalendars of theAncientEgypt»),цевідбулосяприблизно в 2800році донашоїери, й,можливо, при цьому «>переслідувалисяадміністративні іфіскальніцілі».Цивільнийкалендарвитиснув, чи,скоріше,замінивперший «>священний»календарстародавності. На думку «>Британськоїенциклопедії»,древнієгиптяниспоконвічнокористувалисямісячним календарем. Р. А Паркер думавши («>AncientEgyptianAstronomy»), щоцейкалендар «був настільки ж, як й у всіх стародавніхнародів»,тобтоскладався здванадцятимісячнихмісяців йтринадцятогододатковогомісяця, що недозволявзрушуватисяпорам року.

>Цейпершийкалендар, на думкуЛокьера, бувприв'язаний домоментіврівнодення імав ставлення донайдавнішого храму вГелиополисе,орієнтаціяякоготежвідповідалакрапкамрівнодення.Всіціособливості, атакожзв'язокмісяців ізрелігійнимисвятамивказують наподібністьдревньогоєгипетського календаря зшумерським.

Отже,корінняєгипетського календаряйдуть уепоху,ще допоявицивілізації на територїЄгипту, йце означати, щоєгипетськийкалендарвинайшли неєгиптяни.Цейвисновокзбігається ізвисновками,зробленимищодопоявиЗодіаку вЄгипті, атакожЗодіаку і календаря вШумері: всеце булимитецьківинаходи «>богів».

УЄгиптірелігія іпоклоніння богамзародилися вГелиополисі,поблизу відпірамід Гізі.Оригінальнаєгипетськаназва цогомістаГанну (якім'яправителівНибиру), й проньогозгадується вБіблії: коли фараонзробивЙосипанамісникомусьогоЄгипту (>Буття, глава 41), ті «давшийому в дружинуАсенефу, дочкаПотифера,жерцяИлиопольского».Самийдревній храм цогоміста бувприсвяченийПтаху («>Засновникові»), що,відповідно доєгипетськихпереказів,піднявЄгипет над водами Великого потопу ізробивцю землюнаселеної задопомогоюширокомасштабнихробіт ізосушення.Потім влада надЄгиптом був переданоПтахомсвоємусинові Ра («>Сяючий»),якоготакожназивали Тім («>Чистий»). Уокремомухрамі,такожрозташованому вГелиополисі,зберігавсяНебеснийЧовен Ра,конічнийБен-Бен, що одного разу урікпоказувавсяпрочанам.Відповідно дозаписівєгипетськогожерцяМането (>написанеієрогліфами, йогоім'яозначає «>дарунокТота»), що утретімстолітті донашоїерисклав списокправителівЄгипту, Ра був главоюпершоїбожественноїдинастії.Правління Ра й йогоспадкоємців,богівШу,Геба, Осіріса,Сету і Гора,тривало понадтрьохтисяч років. Назмінупершоїприйшла друга божественнадинастія,засновникомякої був Тієї,ще один сін Птаха;цядинастія перебувала привладі у два рази менше години,чимперша.Потімпротягом 3650 роківЄгиптом правиладинастія зтридцятинапівбогів. Усукупності, засвідченнямМането,божественнеправління Птаха,династії Ра,династіїТота ідинастіїнапівбогівтривало 17 520 років.

Карл Р.Лепсиус («>KonigsbuchderaltenAgypter»)звернувувагу, щоцейпроміжок годині наточностірівняєтьсядванадцяти цикламСиріуса по14б0 роківкожний, щопідтверджуєгіпотезу продоісторичнепоходженнякалендарно-астрономічних знаньЄгипту.

Упопередніхсвоїх книгах ядійшоввисновку – напідставічисленнихсвідчень, – що Птах й Равідповідали богамЕнки іМардуку месопотамського пантеону. Колі после Великого потопу Земля бувподіленаміжануннаками,самеЕнки й йогоспадкоємцямдісталисяафриканськіземлі, аЄДИНИЙ (>біблійний Їдемо)залишився до рукЕнлиля й йогонащадків. БогаТота, що був братомРа/Мардука,шумериназивалиНингишзида.

>Основною причиноюзапеклихсуперечок, щопішли зарозділом землі, сталавідмоваРа/Мардукавизнатицейрозділ.Він бувпереконаний, що батька незаконнопозбавили влади надвсієюЗемлею (про що говорити йогоім'я-епітетЕНКИ - «Пан землі») й щовін сам, а чи неспадкоємецьЕнлиляНинурта виненуправлятиЗемлею із Вавилона,міста вМесопотамії,чияназва означала «Воротабогів».АмбіційнийРа/Мардукпосварився не лише зприхильникамиЕнлиля, але й і іздеякимизісвоїхбратів,втягши їхнього уцейжорстокийконфлікт.Спочаткувін залишившиЄгипет, апотімповернувся,щобпред'явити права накеруваннякраїною.

>Під годинуцієїборотьби, щойшлазізміннимуспіхом,Ра/Мардук ставши причиною смерти свогомолодшого братаДумузи, передавшикермо владисвоємубратові Тоту, апотімвідправив його впосилання,змусивще одного братаНергала перейти набіксупротивника уВійнібогів, що в залишковомупідсумку привело доядерноїкатастрофи. Дляісторії календаря особливоважливі йогомінливівідносини ізТотом.

яквказувалосявище, уєгиптян був чималокалендар, а через два.Основою Першого,чиєпоходженняйдекоріннями вдоісторичнічаси, бувМісяць.

Іншийкалендар,уведений черезкількасторіч послевстановлення владифараонів, бувзаснований насонячномуроцітривалістю 365днів.Всуперечдумці, щоновий «>цивільний»календар бувадміністративнимнововведенням фараона, минасмілимосяприпустити, що івін,подібнопершому, бувмитецькимдітищембогів -різницяполягалалише втім, щоперший буввинайденийТотом, адругий Ра.

>Важливою іунікальноюособливістю «>цивільного» календаря буврозподілтридцатидневнихмісяців на «>декани»,тобтоперіоди за десятьмаднів,кожний із якіпочинавсягелиакальним сходомпевноїзірки. Даназірка (>зображена увигляді бога, щопливе вчовні небом) винна буввказувати наостаннійперша година ночі, а послезакінчення десятиднівспостереженняпереносилися наіншузірку.

>Можнаприпустити, щовведення календаря, восновіякого лежалидесятиденніперіоди, було бнавмисним актом Ра в йогоконфлікті, що неприпиняється, ізТотом.

>ОбоєминулогосинамиЕнки, великоговченогоануннаков, й можнасмілоприпустити, щобільшучастинусвоїх знань смердоті здобули від батька.Виявлений археологамимесопотамський текстпідтверджуєцюгіпотезу увідношенніРа/Мардука. ТекстпочинаєтьсязіскаргМардукабатькові нанедолік знань вобластімедицини. НацеЕнкивідповідає, щойому понад немає чогодатиМардуку і щовін вженавчив йоговсьому, що знавши сам.

>Бутиможе, увідносинахбратів булиприсутняревнощі?Обоє здобулизнання поматематиці іастрономії,обоєминулогонавченімистецтвубудівництва святилищ;свідченнямдосягненьМардука в західних областях служитивеличний зіккурат уВавилоні, що - затвердженням «>Енумаелиш» - бувспроектованийїм самим. Однак, яксвідчить наведеньвище текстзіскаргами, вобластімедициниМардукуступавбратові:він невміввоскрешатимертвих, а Тієїумів. Процеговорять якмесопотамскі, то йєгипетськіджерела. Нашумерськихмалюнкахвінзображується іземблемою ізпереплетенихзмій.Цяемблема належала йогобатьковіЕнки, щоволодівмистецтвомгенноїінженерії -цілкомможливо, щоце було бзображенняподвійноїспіралі ДНК.Шумерськеім'яТота,означає «Владика чистого дерева» йсвідчить про йоговміннявоскрешатимертвих. У одному зшумерськихгімніввін назв «>Паномзцілення», «>Паном, щотримає за руку», «>Владикою чистого дерева».Йогоім'япостійнозустрічається вмагічнихзаклинаннях,присвяченихлікуванню, й везотеричеських текстах. Усеріїзаклинань ймагічних формулМаклу «Проспалювання»йомуприсвяченаціла табличка под номеромсім. У одному ззаклинань,присвяченихмореплавцям, що потонули,жрецьволає до формул «>Сирис йНингишзиди,чарівників ймагів».

>Сирис -цеім'ябогині, що не входити ушумерський пантеон й,цілкомможливо,якосьзв'язаної ззіркоюСиріус, аєгипетськомупантеоніСиріусасоціювався ізбогинеюИзидою. Уєгипетськихміфахсаме Тієїдопомігдружині Осірісавзяти врозчленованого начастинічоловіканасіння, відякогоИзидазавагітніла, апотім народила Гора. Алі іцеще в повному обсязі. Унаписі на такзванійСтелі Меттерніха богиняИзидарозповідає, як Тієї воскресившиїїсина Гора, щовмер, укусуотрутнимскорпіоном.Почувшиїї плач, Тієїспустився із небес -вінмавмагічну силу, щостворилацей світ - йстворив диво. До ночіотрута залишилатіло Гора, йвінповернувся до життя.

>Єгиптянивірили, що «Книжкамертвих»,уривки ізякоївирізалися настінахгробницьфараонів,щобдопомогтипомерлий перейти взагробне життя, буввласноручно написанаТотом. У понадкороткійпраціі, щоєгиптяниназивали «>Книгоюподиху»,затверджувалося, що Тієї, «>самиймогутній бог», написавшиїї «>своїмивласнимипальцями»,щобподихКатриваловічно і життя на землі некінчалася.

Зшумерськихджерел намвідомо, що такимиважливими дляфараонівзнаннями -уміннямвоскрешатимертвих -володівЕнки. Удовгійпоемі проподорожИнанни/Иштар уНижній Світ (Африку), що бувволодіннямїїсестри, що був була одружена зіншимсиномЕнки,незвану гостювбивають. Увідповідь наблаганняїї батькаЕнкивпливає натіло задопомогоювипромінювання і звуку, йИнаннаоживає.

Вочевидь, що вцютаємницю не бувприсвяченийМардук, й батько,вислухавши йогоскарги,даєухильнувідповідь.Цього було бдосить,щобчестолюбний йрветься до владиМардуквідчувревнощі до Тоту.Відчуттяобрази інавітьпогрози, як видно, було бще болееглибоким.По-перше,саме Тієї, а чи неМардукдопомігИзидепожвавитирозчленованого Осіріса (>онука Ра) й урятувати йогонасіння, апотімвоскреситиотруєного Гора (правнука Ра).По-друге, усіціподії - яксвідчатьшумерськітексти - привели до союзуТота іСиріуса,основиєгипетського календаря іпровісникадоброчинного розливу Ніла.

Чивичерпувалисяцим заподій дляревнощів, чи вРа/Мардука були понадвагоміпідставибачити вТотесуперника,погрозусвоєму верховенству? ЗасвідченнямМането,довгийперіодправлінняпершоїдинастії, щопочалася із Ра,закінчивсяраптово - после короткоготрьохсотрічногоправління Гора іконфлікту, що ми назвалиПершоювійноюпірамід.Потім правителемЄгипту ставши нечерговийнащадок Ра, а Тієї,чиядинастія перебувала привладі (затвердженнямМането)протягом 1570 років. Це бувепоха світу іпрогресу, щозбіглася за годиною ізпізнімкам'янимвіком (>неолітом) на територїБлизькогоСходу -першоюфазоюцивілізації, що був дарованаануннакамилюдству.

>Чомусаме Тієї, а чи неінший сінПтаха/Енки бувобраний длязмінидинастії Ра вЄгипті? Ключ дорозгадки можназнайти вроботі У.Осборна-Молодшого «>Religion of theAncientEgyptians», щозатверджуєнаступне: «>Незважаючи тих що вміфології Тієїналежав добогів іншого рангу,вінзавждизалишавсяпрямимпородженням йчастиною Птаха –первістком верховного бога».Може бути,самескладнізакониспадкуванняануннаков, колизаконнимспадкоємцемставав сін відєдинокровноїсестри,відтискуючи надругий планпервістка (>якщо йогоматір'ютеж не бувєдинокровна сестра батька) –саме нимиобумовленінескінченнітертяміжЕнки (>первістком Ану) йЕнлилем (>сином відєдинокровноїсестри Ану), – стали причиною того, щообставининародженняТотаякимсь чиномзагрожувалипретензіямРа/Мардука верховенства?

>Відомо, щоспочаткудинастіябогівулаштувалася вГелиополисе, азгодомнеїперемінила божественнатріадаМемфіса (после того якМемфіс ставши столицеюоб'єднаногоЄгипту). Однакміж ними у владиперебуваладинастіябогів начолі ізТотом. Центром його «культу» бувГермополис («місто Гермеса»),єгипетськаназваякого,Хеменну,означає «>вісім». Один ізепітетівТотазвучав як «Пан восьми», що, на думкуГенріхаБругса («>Religion andMythologiederaltenAegypter»),указує навісімнебеснихнапрямків, у котрівходять,чотиристоронисвітла.Можливо,цейепітетпов'язаний ізуміннямТотавизначитивісімкрапок «>зависання»Місяця - небесноготіла, ізякимасоціювався бог Тієї.

>Мардук, «БогСонця»,асоціювався з числом десять. Учисловійієрархіїануннаков Анумавнайвищий ранг,шістдесят. РангЕнлилярівнявсяп'ятдесятьох, аЕнки - сорока (>тобто менше).Мардукмав ранг,рівний десяти, йсамецієюобставиною могло бутиобумовленепоява «>деканів». І дійсно,вавилонськаверсіяміфуутворуприписуєМардукувинахід календаря, уякомурікскладався здванадцятимісяців,поділених втричічастини.

>Вінрікрозділив -накресливмалюнок: Дванадцятимісяцівзорянихрозставиввін потрьох.

Церозбивка небес натридцятьшістьчастин - явнавказівка навведення календаря зтридцятьмашістьма «деканами». У «>Енумаелиш»цейрозподілприписуєтьсяМардуку,тобто Ра.

>Міфутвору, щомає явношумерськепоходження,відомий нам увавилонськомупереказі (>сімтаблиць «>Енумаелиш»).Цейпереказ - заодностайнимвисновкомучених - бувпризначений дляпрославляннявавилонського богаМардука. Томуім'я «>Мардук» було б уставлено воригінальнийшумерський текст,замінившиприбульця із далекого космосу планетуНибиру, що здобулаім'я «Пана небес»;крім того, приописіподій, щовідбувалися на землі,верховний богЕнлиль бувтежзамінений Марчуком. Таким чином,Мардук ставшиочолювати як наНебі, то й на землі.

>Поки не будутьзнайдені таблички ізоригінальнимшумерським текстомміфуутвору (чихоча б йогофрагменти),неможливосудити, чи булитридцятьшість «>деканів»винаходомМардука, чи такарозбивка простозапозиченаїм зШумеру.Основним принципомшумерськоїастрономії бувподілнавколишню Землюнебесноїсфери втричі «>шляхи» - шлях Ану вцентральнійчастині, шляхЕнлиля впівнічнійчастині неба і шляхЕа (>тобтоЕнки) напівдні.Уважалося, щоцішляхиявляють собоюекваторіальний пояс уцентрі і двапояси,обмеженіпівнічним йпівденнимтропіком. Уодній ізмоїхпопередніх книжок було б показано, щозахоплюючийекватор шлях Анупростирається на 30градусів допівночі і допівдня, а йогозагальна ширинастановить 60градусів; на шляхуЕнлиля іЕатеж доводитися по 60градусів. Отже, усумі усі тришляхипокривають весь180-градуснийнебеснийзвід відпівночі допівдня.

>Якщоцейрозподіл небесногозводунакласти нарозподіл року надванадцятьмісяців, торезультатівийдесаметридцятьшістьсегментів.Такарозбивка - урезультаті чогоутворилися «>декани» - було б придумано уВавилоні.

У 1900роцісходознавець Т. Дж.Пинчес,виступаючи назасіданніКоролівськогоастрономічногосуспільства, представивши своюреконструкціюмесопотамськоїастролябії. Це бувкруглий диск,розділений,подібнорозрізаному пирога, надванадцятьсекторів й трикільця, урезультаті чого все небовиявлялосяподіленим натридцятьшість областей (малий. 102).Круглі Iсимволипоруч зназвамивказували нанебесні Iтіла, а самназви (>широкозахватні) булиназвамизодіакальнихсузір'їв,зірок й планет -усьоготридцятьшість. Тієї факт, щоцейрозподілпов'язане із календарем,підтверджувалиназвимісяців,написані уверхнійчастині шкірного сегмента (>маркування I від I до XII,починаючи відвавилонськогомісяцянисанну,зробленаПинчесом).

Археологивиявили наоколицяхСаккарикруглу «>кришкувівтаря» ізалебастру, формаякоїдаєпідставуприпустити, що вона служиласвященнимсвітильником, щозапалювали насемиденнийперіод.Іншазнахідка -цекам'яне «колесо» (>деяківважають йогопідставоюомфалоса,віщого «>кам'яного пупа»),розділене начотирисегменти зсьомаоцінками вкожному.Цілкомможливо, що на самом делеце бувкам'янийкалендар - поза всякимсумнівом,місячний, - уякому буввтіленаконцепціясемиденного тижня йякий (задопомогоючотирьохроздільників)дозволявваріюватитривалістьмісячногомісяця від 28 до 32днів.

>Кам'янікалендарііснували вдалекійдавнині, йсвідченням томуможутьслужитиСтоунхендж уБританії ікалендарацтеків уМексиці. Томуєгипетськазнахідка не виннавикликатиподив. За нашимпереконанням, за всімацими календарями,розкиданими порізнихкуточках світу,стоїть одингеніальнийвинахідник:людськийрозум.

>походженнярозвитоккалендар


>Література

1.Тайлор Є.Первісна культура. - До., 1989

2. Спенсер Р.Соціологія як предметвивчення. – До., 1997

3.Артановський С.Історичнаєдністьлюдства івзаємнийвплив культур. - До., 1997

4. Соколов Е.В. Культурологія. Теорія культур. М., 1994


Схожі реферати:

Навігація