Реферати українською » Культура и искусство » Вікорістовування кольорової гами, макiяжу, зачісок i конструктивних рiшенням костюма у спортсменiв-танцюрістiв


Реферат Вікорістовування кольорової гами, макiяжу, зачісок i конструктивних рiшенням костюма у спортсменiв-танцюрістiв

Страница 1 из 2 | Следующая страница
>Курсова робота

іздисципліни

Методикавикладанняєвропейськоготанцю

>Використовуваннякольоровоїгамми,макіяжу,зачісок іконструктивнихрішень костюма успортсменів-танцюристiв

 


План

>Розділ 1.Літературнийогляд

>Розділ 2. Мета,задачі,методи й організаціядосліджень

>Розділ 3.Результатидосліджень. Діякольору налюдину.Чинникисприйняттякольору вкостюмі

1.Впливсвітловогосередовища насприйняттякольору

2.Сприйняттякольору костюма ізпоглядупсихології

>Висновки

>Література


>Розділ 1.Літературнийогляд

>Актуальність тимивизначаєтьсяважливістю таких зрозуміти, якзовнішнійвигляд й стиль костюма, манераповедінки (>назвемо всеце одне слово -імідж),колірна гама,макіяж,зачіска припідборі йстворенні спортивного костюма.

>Успіх спортивноготанцю увеликіймірівизначається не лишеправильнимтехнічнимвиконаннямрухів, але й й добро йвдаловиконаним костюмом,якийдодаєвиступуяскраве,емоційнезабарвлення й подчеркивает йогосамобутність.Украйважливовраховуватитакепоняття, якімідж, пристворенні костюма й образуспортсмена-танцюриста.

>Сучаснатанцювальна практикадозволяєконстатувати фактнедостатньоїобізнаності провпливкольору йстворенняіміджу прироботі над костюмомтанцюристів-спортсменів.Необхіднествореннягармонії парі вспортивнихтанцях надтехнічномувиконанні, але й й взовнішньомувигляді.

>Поняття «>імідж»достатньоємко.Воновключає йзовнішнійвигляд, й стиль костюма, й манеруповедінки.Успіх чиневдача й вділовій, й вособистій сфері багато вчомувизначається тімвраженням, яку мипроводимо наінших людей.Імідж служити задлязалученняуваги. Ми незавждивіддаємособізвіт,чомувибираємо тієї чиінший образ.Імідж -прояввнутрішніхвідчуттів йвласнихуявлень про собі ізурахуваннямстереотипівсприйняттяоточуючих людей.Імідж виненпідкреслюватисильністорони йприховуватинедоліки.

>Певнітипиіміджускладаються всуспільстві подвпливоммоди,мистецтва й т.д.Іміджможескладатися й наосновіемоційних ролей, котрі миграємо.Іміджзалежить не відсоціальних ролей, а відпсихологічних характеристик -зокрема, самихвиражених рисвдачі.Іміджміняєтьсявідповідно доти, якоїсоціальну чиемоційну роль віграєте чизбираєтесязіграти в даний момент.Імідж -цеякийсь образ, Яка людина, щопредставляє світу, свого роду формасамопрезентації.

Кожна людинамає своюіндивідуальнутілеснуконституцію. Уморфологіїіснує триосновнітипипропорційтіла:Доліхоморфний –довгі ноги, короткийвузькийтулуб.Брахиморфний -короткі ноги,довгий й широкийтулуб,Мезоморфний -середнійваріантрозмірівтіла.

У психолога Кречмератакожвиділено тритипистатури:

-мезоморфи - люди, щомаютьатлетичнустатуру,м'язисті,сухорляві,необтяженізайвоюмасою - 30% відзагальногонародонаселення;

-ендоморфи - люди, про яких, можнасказати, що смердоті «>більшоюміроюкруглі, ніжвисокі», -такожтретина всіхгромадян світу;

-ще 30% -ектоморфи - ізвитягнутоюстатурою,худорляві, ізвузькоюкісткою.

>Останнім годиноюсамеектоморфи «>правлять бал»Іншівиснажують собіварварськимидієтами, голодуваннями йфізичнимивправами.Протеконституціюдієтами йвправами незмінити.Єдине, до чогоможе привестигонитва заідеалом, -це страшназакомплексованістьщодо своготіла.Звідси йтілесні «>затиски», йскутість, йпорушення пластики,постави йін.

>Мабуть, некожна людина у наш годинузадоволена своїмтілом.Аджесаме ізньогопочинаєтьсяімідж. Моватілапередаєнабагато понадінформацію про нас,хочемо ми цого чи ані. Манерарухатися,тобто ходу, манерасидіти, поставу,особливостіжестикуляції ймімікидуже багаторозкажуть про вашуіндивідуальність.Вониможутьпрацювати на вашімідж чипротинього.

>Недолікифігури можнаприховати задопомогоюодягу.Визначивши тип (подеяких характеристиках:волосся,очі,відтінокшкіри), доякоговідноситься людина, можназавуалюватинедоліки йпідкреслитидостоїнства.

Знезапам'ятнихчасіводяг,окрімосновнихсвоїхфункцій -захисту йприкраси -несеінформацію провласника;своєрідний код,якийтребаумітипрочитувати.Досвідчене оковідразувідзначить,наскількивміло віодягнені: чипідходить костюм довашоїфігури, чивідповідає характеру й темпераменту,допомагає чи аніприховатинедоліки. Ваш статус,психологічніособливості,соціальна роль, думи йвідчуття - всезнайдевіддзеркалення вкостюмі.

>Існують двадужеважливихпоняття,запропонованішвейцарським психологом Максом Лютером: «>естетичнаелегантність» й «>психологічнаелегантність».Естетичнаелегантність - коликожнийелемент костюмапідібраний закольором,формі,малюнку й усіелементиузгоджуються один із одним.Психологічнаелегантність -уміннястворювативласнугармонію, «>родзинку»,властиву вам йлише вам.

>Об'єднавшиці двапоняття, візможетеконструювати костюміндивідуально й з смаком, комфортновідчувати собі у «>другійшкірі», знаючи, що віхочетесказати світу про собі й якоїреакціюодержати увідповідь.

А теперпоговоримо проколір,колірнійгаммі,оскількиколірграєважливу роль пристворенні костюма.Колірвідноситься до числанайважливішихпоказників, щохарактеризуютьвластивостіпредметівнавколишнього насматеріального світу.Сприйняттякольорунеселюдинівеличезнуінформацію пронавколишній його світло.

>Спортсменам-танцюристамтреба знатіосновисприйняттякольору для правильного,науковообґрунтованого йестетичноповноцінноговикористовуваннякольору врішеннісвоїх завдань.

>Кольори незалишають насбайдужими.Вонисвідчать про життя, статок йбагатство,пожвавили,наповнюють йзбагатили нас.Кольорипанують над промовами, якчарівництво, смердоті взмозізачарувати йзачарувати нас.

>Колір -цевідчуття, щодозволяєрозрізнятибіструктурнікомпонентизоровоїінформації,розрізненої оком одномоментно вполізору.Кольориемоційновідображаютьдушевний стан й таким чиномвпливають на нас.Вониконтактують не лише із нашими тазами, але й й врівномуступені ізрештоювідчуттів.Їхдія на насзавждицілісна. Укольорівєемоційна, сила,щрвикликаєнастрій,впливає налюдину,лякає,заспокоює,підбадьорює,шокує,можевикликати чиподавитибажанняпрацювати,любити.

Отже,кольоривизначаютьнавколишній нас світло в такомуступені, проякий миможемо лишепідозрювати.Вонибудять мивідчуття йреакції,порушуютьбажання йвикликаютьнастрої,інтерес чиогиду.

>Природно, мирозрізняємовеселі йпохмурікольори,теплі йхолодні. Мирахуємо усівідтінки червоного йжовтогокольорівтеплими,синій йзеленувато-голубийсприймаємошвидше якпрохолодні.Колірмає своювласну ваги.Світлікольори мивважаємолегенями,темні жсприймаються нами якважкі.

>Кожнийпрофесійниймодельєр костюмазнає, як простодопомогоюкольорувикликатимеланхолійний чи веселощнастрій,значнообважнювати чидодатилегкість тому чиіншому костюму,незалежно відобставин.Особливезначенняправильнийвибіркольорукостюмівпридбаває у такомувигляді спорту, якспортивнітанці.Важливо матірсистематизованіпізнання в цьому напрямку йумітизастосовувати їхні напрактиці припідготовцівиступу йстворенняіміджу парітанцюристів (>акцентуючиувагу нажіночомукостюмі,оскількичоловічий костюм, як правило, болеетрадиційний йчастішевиконуєпризначеннявідтіняти костюмжінки-танцюриста).

>Кольори -цевипромінююча сила,енергія,дія які налюдинубуває йпозитивним, йнегативним,незалежно від того,усвідомлюємо мице чи ані.Якимсьнез'ясовним чиномкольорупов'язані із нашимосновнимжиттєвимнастроєм, нашимвідчуттямбуття. Нашесприйняттякольорузалежить не лише відсвітловиххвиль йсвітлочутливихрівнівсітківки, але йзагадковим чиномпов'язано із нашимнастроєм.Кольори мибачимо болееінтенсивними йяскравими,якщознаходимося вгармонії.

>Всікольоризаслуговують,щоб їхнього любили йзахоплювалисяоднаковоюмірою.Перевага, щовіддається намиякому-небудь одномупевномукольору,залежить віджиттєвихобставин,віку йстаті. як вдзеркалі, мизнаходимосвоєвіддзеркалення в кольори,якимвіддаємоперевагу, точнотакожвідображаються йкольори, щовпливають на нас й щозалишаютьсвійвідбиток.

>Симпатії, котрі мивипробовуємо доякогосьпевногокольору, непостійні, смердотінерідкоміняютьсяпротягомвсього життя подвпливомсамоїепохи чи жрізногоперебігумоди.

>Який вашулюбленийколір?Зрозуміло,улюбленийколіріснує.Припущення, що улюдиниєулюбленийколір,нікого некривдить,хочаце говорити про ті, щорештакольорівподобаєтьсяйому менше ніжвибранийїм. Тім самимзвужується широкий, спектр особинилюдини, щозробилавибір. Цеобмеження,проте,дещозменшується йчастковоусуваєтьсязавдяки бопротягомвсього життя, ізалежно віднашого настрою миміняємо своїулюбленікольори.Якщовищейшлося просприйняття йвраження, тотепер ми маємосправу ізвиразом, асаме із тім, якколірхарактеризує нас самих, як вньомувідображається наша особа й що вонавиражає.

>Дилему, щостосуєтьсявиборукольору,належитьвирішити й нам: чивибираємо ми тієїколір,якийвідповідає нашійприроді,виражаєнашіспонуки, нашенеусвідомленеєство йїївнутрішнюдинаміку, чи мивіддаємоперевагукольорам,яким, так бімовити,хотіли бвідповідати, про котрімріяли йєства якіпрагнули.Кольоривідображаютьповедінку йєстволюдини, аперевагаякого-небудь одногокольору чикомбінаціїрізнихкольорівсвідчить про душу й характер.

Природа -ценайкращиймайстеркомбінаціїкольорів, так якколірнагармоніяполягає вузгодженнірізно-розташованихрядівтонів, котрі усі разомскладаютьколірнемистецтво.

Костюм - свого роду реклама парітанцюристів. Реклама винназбудитиувагу,викликатиінтерес.Кольорова рекламапримушуєлюдинуемоційносприйматипредмети,полегшуєпізнавання йможезавдякисимволічномузмістувпливати напідсвідомість.

>Звичайно ж, длядосягненняпоставленихцілейзміст йколірповиннідіятипогоджено. Люди вбільшостіздатнідуже добросприйматимовукольору.Окремовзятікольори й впоєднанняхміж собоювиражають абсолютноособливізначення, щоґрунтуються наодержаномудосвіді йведучі доасоціацій

>колірпсихологічнийіміджтанцюрист


>Розділ 2. Мета,задачі,методи й організаціядосліджень

>Людинавинайшлаодяг у тому,щобстворитисобі другушкіру, Яка данатваринам відприроди.Вона винна бувзахищати віднегоди,служитипотребі красивовиглядати йсприятисамовираженню.Цю другушкіру людинапостійнозмінювала,переробляла,удосконалювала,підганяв подсоціальні йпрофесійнімірки,міняючиматеріал, фасон йколір.

>Одяглюдиниможе багато щорозказати пронього й йоговнутрішній світло.Завдякинійвінможе підвищити свою безпечу,відчуттявласноїгідності,поліпшитисамопочуття,збільшитирадість чивідчути, у переносномурозумінні,своєнародження. І,навпаки, людина, щомаєневідповідний,простий,несучасний костюм,можевідчувати собіневпевнено,принижений чи невідповідатиобставинам.

>Існуєприслів'я: «>одягробить людей», але йперефразувавшиїї, можнасказати: «>коліродягуробить людей».

Часдозріваннявласної особини,пошуківіндивідуальності приводити акращомувипадку довпевненоговиборукольорів,якийвідповідаєєству, образу й особини, агіршому - доневпевненості йневідповідностізовнішньоговигляду йєствалюдини.

>Інодіперевагуодержуєпевнийколір, щосвідчить проперебігмоди чи про пору року.Виникає запитання, як сильно мидозволяємомоді йпануючимнапрямамдиктувати намколір, тім паче, що моданашого годинидужемінлива йздатна сильновпливати наспоживача.Вонатипове дитяспоживацьких маснашогосуспільства.

Чиповинні мипідкорятисяуявленням мас про смак,поступати так, якнаказують смердоті,протинашоїволі й думиміняти тих, щолюбилися нам ізнародження чивідповіднівнутрішньому світукольори лише бо такдиктує мода цого року?

>Можливо,кращезалишатисявірнимисвоємуіндивідуальномучуттю йвикористовувати лишеаксесуари тогокольору,який тепермодний!

Чи будемо мистворюватитанцювальний костюм всвітлихпастельних тонах,навіть недивлячись тих, що смердотіпідкреслюють нашуповноту йокругліформи, знаючи, щокольорицілкомможутьзробити настовстими? І чипотрібновзагалізамислюватися провибіркольорів пристворенні костюма вспортивнихтанцях?

Числідспостерігати замодою як зарадісноюгрою йбрати доля вній чивідноситися донеї як дочогосьдругорядного? Наці запитання,мабуть, виннавідповісти для собікожна людина.

Аліщоброзібратися в цьому,требадокладнішезупинитися на такихпоняттях, як мода ймасовий смак.

Так що жтаке мода?

Про модувсерйоз сталиписати порівняно недавно, й ми все малознаємо прозакони, котрівизначаютьїї рух.Моделюванняодягу -мистецтво.Протемодельєр не диктатор, ашвидшепорадник,вчительсмаку.Він не виненнав'язувати всім, ікожномусвоєсприйняття прекрасного,вінлишепідказуєшляхивдосконаленняіндивідуальності шкірного.

>Людинизовнімоди неіснує -цеаксіома. Модахоча йтимчасовий, але й закон.

>Розмова провихованнясмакунеосяжна. Івін неможеобмежуватисяякими б то ми не було бпрактичними,конкретнимипорадами. Смак - сума знань,виховання,внутрішньої культурилюдини.Вибираючисвій стиль,кращевідстати відмоди.Найцікавішірішеннявиникають намежі «модного» й ганьби «немодного», але й свого. Весь секрет до того,щоб несліпопідкорятисямоді, апідпорядковуватиїїсобі,підбираючисаме ті, щойде лише вам.Адженавітьнедолікисвоєїзовнішності можна такобіграти, що смердотістанутьгідністю,своєрідною «>родзинкою».

Модаживемо своїмжиттям й посвоїх законах:гармонія,єдністьзмісту йформи. Моданікого неможе облишитибайдужим,спокійним.Вонарозбурхує нашусвідомість,примушуєвигадувати,фантазувати. Модабагатолика,мінлива,непостійна.

Мода ймасовий смак

Смак -здатністьрозрізняти задопомогоювідчуттівестетичнодоцільніявища йпредмети.Розвиваючись впроцесіпізнання,відчуттястають йогоневід'ємнимелементом.

>Підвпливомсмаківскладаютьсяестетичнінорми,уявлення продосконалість.Смакипевним чиномформуютьідеали,випробовуючи насобі, у своючергу,впливостанніх. Природасмаку - в йогомасовості, котра невиключає, а,навпаки,припускаєіснуваннярозвиненихіндивідуальнихоцінок, котрі, у своючергу,соціальнообумовлені.

Знакмоди -виразвнутрішнього йнеобхідного зв'язкуміжявищами -розкривається всвоїхпровіднихтенденціях

Смак -загальнопоширений йпануючий,вінємодою.

Позасумнівом, що людивизнають занайкрасивіший тієїколір,який смердотівважаютьнайефектнішим.Кольорироблятьможливим контраст,дозволяютьслабкістьперетворити на силу й,звичайно,можутьвиразити ті, чого немає на самом деле:губна помада чирум'янаможутьстворитивраженнярум'янцю,кольоровий лак длянігтів чиштучний засмагу -життєвості йздоров'я, протеприховуюча мода -будь-якийбажанийблиск йвидимістьщастя. дія, Якакольоринадають налюдину,виявляєтьсяпоступово, але йпротенастирливо.

>Безпосередньофізіологічноюдією наорганізмлюдини присприйняттікольорупояснюєтьсяявищезбудження,заспокоєння, щовизначається багато вчому темпераментом,душевним станомлюдини, йоговіком,здоров'ям.

>Приведемодекількаприкладів діїкольору на станлюдини:червоний,жовтий, оранжевий -порушуютьнервову систему,кольориекстраверсії,імпульсобернутийназовні.Синій,фіолетовий,зелений -пасивнаінтроверсія йімпульсобернутий усередину.

Метадослідження -вивчити, яквпливаєколір налюдину,чому мивибираємопевнікольори, як задопомогоюкольоруприховати чипідкреслити своїнедоліки йдостоїнства.

Завданнядослідження:

1.Вивчити наосновіпсихологічних характеристикцентральноїнервовоїсистеми (ЦНС)діюкольору налюдину.

2.Розглянутичинникисприйняттякольору вкостюміспортивнихтанцюристів йзастосуватиодержанідані напрактиці.

У нашихдослідженняхвикористовувалисяметодианалізулітературнихданих,нагляду йаналізукіно-відеоматеріалів.

Наосновіпроведенихнаглядів йаналізу можнаконстатувати, щозовнішнійвигляд парі незавждивідповідає,гармонує ізїїтехнічнимрівнем.Зовнішнійвигляд парійдеврозріз ізєством. Пристворенні образу костюма невраховуютьтакіпоказники, якімідж йвпливкольору налюдину.

>Існуєвеличезнакількістьградаційлюдського настрою йасоціацій,величезнакількістьвідтінківкольору. Усізалежить відсвітовідчування, способу життя, іемоцій спортсмена, йогоздібностісприйматиколір.

>Психологічнадіякольорудужерізноманітна.Розрізняютьпрямудіюкольору,здатнудодатисередовищу чи костюмувигляд,якийсправлятиме на насвраженнялегкості читяжкості,викликативідчуттявеселощів чипечалі.

>Спершутребапрослідитисприйняттякольору вкостюмі ізпоглядуфізіології.

Мирозрізняємоадаптацію чипристосованість ока дояскравості (>світло, темрява) чи докольору полязору; тут ми маємо увиглядідіюкольору начутливістьсітківки йрозширення чизвуженнязіниці.Колірнаадаптація -явище болееслабке, ніжсвітловаадаптація, йпротікає в более короткийпроміжок години. Най-більший годинуадаптаціїспостерігається для червоного йфіолетовогокольорів,якнайменше - дляжовтого й зеленого.Адаптація добілогознижуєвідмінностіміжсинімикольорами впорівнянні ізтемновоюадаптацією.Адаптація добілогопідвищуєвідмінностіміжзеленими впорівнянні ізтемновою, ацілому призниженніяскравостівідмінностікольорівпогіршуються.Явищеколірноїадаптаціївизначаєоптимальнупомітністьколірноїплями повідношенню до фону (>деталі костюма).

>Оптимальнапомітність:

-жовтий начорному;синій набілому;

-білий на синьому;чорний на помаранчевого;

- оранжевий начорному;чорний набілому;

-білий начервоному;білий начорному;

-червоний нажовтому;зелений набілому;

- оранжевий набілому;зелений начервоному.

>Посередняпомітність:

>червоний на зеленому.

>Етапиформуваннязоровогосприйняття

1.Оптико-фізичніпроцеси:

-Об’єкт щовідображає,поглинаючий йрозсіюючийвипромінювання відджерелавипромінювання;

-зміненийпотіквипромінювання, щовідображаєоптичнівластивостіоб'єкту;

2.Фізіологічніпроцеси:

-роздратуванняприймачасітківки ока (>формуваннякольору);

- передачазбудження вголовниймозок;

3.Психологічніпроцеси:

-виникнення всвідомостівідчуття;

-виникненнязоровихвідчуттів;

-виникненнявідчуттівіншихорганівчуття;

-виникненняелементівпам'яті;

>Логічнаобробкавідчуттів йсприйняттяоб'єктунагляду (>зосередженняуваги насприйняттікольору).

>Аналізмоднихсилуетів ймоднихкольорів заперіод 1993-1999 рр. показавши, що й ізнедолікамифігури можнапідходити докомпромісногорішення пристворенні костюма,тобто невідставати відмоди йпідкреслити своюіндивідуальність.

>Силуети йколірна гамакостюмів вспортивнихтанцяхдостатньорізноманітні. З 1993 по 1995 рр.силуетидостатньоспокійні йстандартні. Уєвропейськійпрограмі (>St)цедовгі,помірногооб'ємуплаття.Лініяталії наліфі намісці. Аліліф й горуплаттядостатньоскромні, вмірувідкриті, невеликакількістьшарфів. Улатиноамериканській (La)програмісилуети костюмазакритого горі (>плечі, руки),спідниця -різана, «>хвости» ізшматківрізноїдовжини, нарівнітрохивищеколіна.Колірнапалітра представленаоднотонними,достатньояскравимикольорами:переважаютьрожевий,жовтий,червоний,голубий,білий.

З 1995 рокусилуети в костюмахміняються. УSt костюмахдовжинаплаттякоротшає, але й недуже.Об'їмспідницізбільшується, горуплаттяврівноважується зарахунокоб'ємнихповітрянихшарфів.Силуети в La костюмахміняються,довжинакоротшає,замістьрізанихспідницьз'являютьсякрупнірюші,оголяютьсяплечі, спина.Колірна гама відоднорідної переходити докомбінованої,поєднанняяскравихтонів йпівтонів.Переважаннябілого, зеленого, блакитного,фіолетового,поєднаньяскравихкольорів ізчорним. Уостаннійрікситуаціяпомінялася всилуетах. УStкостюмілініяталіїдостатньо сильно занижено,об'їмспідниці ставши болееспокійним,кількістьшарфівзменшилася. У La -цемаленькіплаття,побудовані наосновіасиметрії.З'являютьсяелементибахроми.Колірна гамарізноманітна, багатокомбінацій,кольорів,контрастів,переважаннятемнихтонів:фіолетового,темно-синього,чорного, червоного, зеленого, блакитного.

Пристворенні костюмаспортивнихтанцюристів йіміджу парі не можна незгадати й протипівзовнішності, на якітакожґрунтуєтьсяпобудова костюма.

Жінками темного типу:темно-осінній читемно-зимовий.

>Волосся:чорні,червоно-коричневі;темно-русяві ізсивиною.Очі:карі чикольоригоріха.Відтінокшкіри:слонячоїкістки;соковито-бежевий,темно-оливковий;бронзовий;чорний.світло-весняний чисвітло-річний.

>Волосся:біляві чисвітло-русяві.Очі:голубі;сірувато-голубі;водянисті;ясно-зелені.Відтінокшкіри:світлий -слонячоїкістки чифарфоровий,персиковий.

Жінками типутріски:Теплийвесняний читеплийосінній.

>Волосся:ягідно-світлі,руді чикаштанові.Очі:кольоритопазу;горіха;темно-зелені,зеленувато-голубі.Відтінокшкіри:кольорислонячоїкістки ізластовинками;золотисто-коричневий;персико-фарфоровий;жовтувато-бежевий.

Жінкамипом'якшеного типу:Пом'якшенийлітній чипом'якшенийосінній.

>Волосся:середньо-русяві,середнє чимишачо-каштанові;попелясто-біляві.Очі:голубувато-зелені,карі,сірувато-голубі.Відтінокшкіри:кольорислонячоїкістки,рожево-бежевий чисвітло-бежевий,світло-оливковий.

Пристворенні костюма не можназабувати й проосвітлення, приякомузнаходитимуться костюм й йоговолодар под годинувиступуспортивноїтанцювальної парі,оскількикольори прирізнійосвітленостімаютьтенденцію дозміникольору,відтінку.Представимоце увиглядітаблиці.Змінакольорутканинизалежно відоточення йосвітлення всвітлі

>Тканина Червоній >Оранжевий >Жовтий Зелений >Голубий >Фіолетовий
>Чорний >чорно-пурпурний >коричневий >блідо-оливковий >зелено-коричневий >голубувато-коричневий >фіолетово-чорний
>Білий >червоний оранжевий >жовтий >зелений >голубий >фіолетовий
Червоній болееінтенсивний >яскраво-червоний оранжевий >коричневий >фіолетовий >пурпурний
>Оранжевий

более

>інтенсивний

болееяскравий болееяскравий >жовтий >коричневий Червоній
>Жовтий оранжевий оранжевий >яскравийжовтий >зелено-жовтий >зелений >коричнево-червоний
Зелений >сірий чичорний >жовто-зелений >зелено-жовтий >яскравийзелений >голубувато-зелений >Пурпурний
>Голубий >фіолетовий >сірий >грифово-сірий >голубувато-зелений болееяскравий >голубувато-фіолетовий
>Фіолетовий >пурпурний >коричневий >темно-коричневий >буро-зелений >голубуватофіолетовий >Фіолетовий

Характер йвиразністькольоруможутьзначномінятисязалежно відрізнихасоціацій.Кожний із наснамагаєтьсяпояснитиемоційну характеристику того чиіншогокольору характеромпредметів, на які мизвичайносприймаємоцейколір. Цедужеіндивідуальнаособливістькожноїлюдини,залежна відпридбаногоїмдосвіду.

>Колірнадіяколірнихпоєднань налюдинутіснопов'язана ізпризначенням йфункцією костюма.Самеце йвизначаєгармоніюформи йкольору вкостюмі.Колірволодієпевноювиразністю, Яка виннаузгоджуватися ізфункцією чипризначенням костюма.Колірможепідкреслитиструктурні характеристикиданоїформи чи жстирати їхні.Колірнадаєсильнуемоційнудію напсихологічне,фізіологічнесприйняттяформи. Характерколірнихпоєднанніробитьзначнийвплив надушевний станносія костюма йможезмінити йогонастрій.Будь-якийемоційний станможеактивізуватися чиослабитисявідповідноколірнимпоєднанням.

>Застосовувативказаніпринципи йположення впрактицістворенняіміджу паріспортивнихтанцюристівнеобхідно йможливо.


>Розділ 3.Результатидосліджень. Діякольору налюдину.Чинникисприйняттякольору вкостюмі

1.Впливсвітловогосередовища насприйняттякольору

>Розрізняють тривиди діїкольору налюдину:фізичне,оптичне йемоційне.

Прифізичній діїйдеться продіюкольору нафізіологіюлюдини.Об'єктивнадіякольорупідтвердженаекспериментальним шляхом йзалежить відкількостікольору,якостікольору, години дії,особливостейнервовоїсистеми,підлоги йіншихчинників.Безпосередньоюфізіологічноюдією всеорганізмлюдинипояснюєтьсяявище, щовикликаєтьсячервоними йсинімикольорами, особливо примаксимальній їхньогонасиченості. Трипервинніосновнікольори:червоний,жовтийсинійрівновидалені один від одного йєосновоюскладової шкірногокольору,тобто їхнього не можназмішувати. Тривториннікольори: оранжевий,зелений йфіолетовийповиннізмішуватися врозрахованих,кількіснорівнихчасткахпервиннихкольорів.Піддодатковимиколірними парамимаються наувазічервоний йзелений,синій й оранжевий,жовтий йфіолетовий.Їхвзаємодія проводитигармонійнудію.

Червонійколірпорушуєнервову систему,викликаєпочастішаннядихання й пульсу йактивізує роботумускульноїсистеми.Синійколірнадаєгальмуючедію нанервову систему. Червоній,жовтий, оранжевийкольориєкольорамиекстраверсії,тобтоімпульсу,оберненогоназовні.Групасинього,фіолетового, зеленого -навпроти дляпасивноїінтроверсії йімпульсів,обернених усередину.Оранжевий йчервонийкольорипорушують попутно ззоровим йслуховий центрмозку, щовикликаєуявне збільшеннягучностішумів. Непозбавленопідстави, щоціактивнікольори частоназивають «>кричущими». Зелений йсиній,заспокійливікольори,ослабляютьзбудження слухового центру,тобто як біослабляють чикомпенсуютьгучністьшумів.

>Кольори:

>збудливі -червоний, оранжевий,жовтий;

>заспокійливі -зелений,голубий;

>пригноблюючі -фіолетовий,темно-сірий,чорний.

>жовто-коричневийколірздається сухим,зеленувато-синій -вологим,рожевий -солодкуватим,червоний -теплим, оранжевий -кричущим,фіолетовий - важким,жовтий -легенею.Цюдіюкольору не можнапояснитиасоціаціями.Воновикликаноолітезією,тобтозбудженням одного органучуття прироздратуваннііншого.

>Основні характеристикиуявної діїкольорів:

>білий - легкий;

>жовтий - легкий,теплий,сухий;

оранжевий -теплий,сухий,кричущий,гучний;

>червоний -важкий,теплий,сухий,кричущий,гучний;

>фіолетовий -важкий;

>синій -важкий,холодний,вологий, тихий,спокійний;

>зелений -прохолодний,вологий,спокійний;

>голубий - легкий,вологий, тихий,спокійний;

>коричневий -важкий,теплий,вологий;

>чорний -важкий,сухий.

>Оптичнадіякольору

Доцієї діївідносятьсяілюзії чиоптичніявища, щовикликаютьсякольором йзмінюютьзовнішнійвиглядпредметів.Розглядаючиоптичніявищакольору, усікольори можнаумовнорозділити надвігрупи:червоні йсині,оскільки в основномукольори посвоїхоптичнихвластивостяхтяжітимуть доякої-небудь ізцих груп.Виключенняскладаєзеленийколір.

>Світлікольори,наприкладбілий чижовтий,створюютьефектіррадіації, смердоті як бірозповсюджуються нарозташованіпоряд із ними болеетемнікольори йзменшуютьзабарвлені вцікольориповерхні. Для приклада:якщо черезщілинудощатоїстінипроникаєпроміньсвітла, тощілиназдаєтьсяширше, ніж на самом деле. Колісонцесвітитькрізьгілкидерев,гілкиздаються более тонкими, ніжзвичайно.

>Основніоптичніособливості групчервоних йсиніхкольорівпредставлені в табл.

Червоній,жовтий, оранжевий

>Фіолетовий,синій,голубий

 

>теплі,важкі,матеріальні,міцні,плоскіфактурні,шорсткі,матовірозширення, поширення погоризонталіпідлеглідузіглухі,галасливі йнизькі >легкість, нематеріальність,проникність,простірбезфактурні,гладенькістиснення, поширення повертикаліхолодні,гострі йколючі,підлеглікутутихі,дзвінкі,високі

>Жовтийколірзорово як біпідводитьповерхню.Воназдається доти ж болееобширною. Червонійколір наближається до нас,голубий,навпакивіддаляється.Площини,забарвлені втемно-синій,фіолетовий йчорнікольори,зоровозменшуються йспрямовуються донизу. Зеленийколір -найспокійнішийзі всіхкольорів.

>Великезначення припроектуванні костюмамаєоблік умівсвітло-повітряногосередовища, при яківінсприйматиметься. Івідповідно до цогонеобхіднопроводитикоректуванняколористичноїгами костюма. Прирізкомусвітлікольорусприймаютьсясвітлими,малонасиченими. Прислабкомуосвітленні -малонасиченими, але йтемними. Прияскраво-сліпучомуосвітленні око несприймаєнюансівкольору йтіньовихградацій. Отже,кольорилокалізуються йформиузагальнюються. Наперший планвиступаєграсвітла-тіні. Прияскравомуосвітленніпредметиздаютьсяяскравими, але й на їхньогоосвітленійсторонімайженепомітнонюансів, смердотівиднілише втіні.Темнікольористають болееяскравими,якщо на їхніповерхні понадколірнихградацій. Приосвітленнісередньоїінтенсивності наповерхняхвідчуваютьсянайбагатшіколірні переходь йнюансикольору.Барвистістькольорівінтенсивна йзначна. Уумовахрозсіяногосвітлакольорисприймаютьсякращевсього.Колірмаєвеликунасиченість. Грасвітла-тінівідступає.Всебічнеосвітленняпредметів,значеннявласногокольору предметазростають.

>Колір фону, наякомузнаходиться предмет,такожробитьвплив насприйняттяколірнихградацій.Ніж фонтемніше чисвітліше за предмет, тім менше наньомунапівтіньовихпереходів.

2.Сприйняттякольору костюма ізпоглядупсихології

>Психологічнадіякольорудужерізноманітна.Розрізняютьпрямудіюкольору,здатнудодатисередовищу чи костюмувигляд,якийсправлятиме на насвраженнялегкості читяжкості, тепло чихолоди,викликативідчуттявеселощів чипечалі.Можлива йвториннадіякольору,пов'язана ізявищемсинтезації,суб'єктивними чиоб'єктивнимиасоціаціями, щовиникають від діїкольору.Явищесинтезації -цезбудження одного органучуття прироздратуваннііншого.

>Кольори «>теплі» - «>холодні».Теплимизвичайноназиваютькольори, щовідносяться дочервоно-оранжевоїгамми й до їхньогосвітлих йтемнихвідтінків. До «>холодних»відносятьсякольорифіолетово-голубоїгамми.

>Кольори «>легкі» - «>важкі».Всісвітлікольориздаються более легкими,повітряними, й,навпаки,темнікольори - болеещільними,важкими,грунтовними.Темнікольори як бі твердопокояться папідставі,відчуттяпосилюється,якщорозглядаютьсятемні «>теплі»кольори. Інавпроти,зростаєвідчуттялегкості длясвітлих ">холодних"кольорів.Вониздаютьсяширяючими, болеенезалежними.

>Кольори «>сухі» - «>вологі».Всітеплікольориздаються сухими.Відчуттяпосилюється длятемнихвідтінків -охристих йкоричневих.Холоднісвітлікольорисправляютьвраженнявологих.

>Кольори «>активні» - «>пасивні».Світлі,чисті,теплікольориєнайактивнішими;темні,ненасичені,холодноїчастини спектру -найменшеактивними.Яскравий оранжевий -найактивнішийколір,протилежниййомупасивнийколіррозташований взелено-голубійобласті.

>Кольори «>гучні» - «>тихі».Яскраві,чистітеплікольорисправляютьвраження «>гучних»,майжекричущих.Холодні,ненасиченіздаються болееспокійними, тихими.

>Кольори «>близькі» - «>далекі».Всітеплікольори приденномуосвітленнісправляютьвраженняблизьких;цекольорипереднього плану.Вони як бінаближаються до нас. Це жвідноситься донайяскравіших,чистих,нав'язливихкольорів, котріздаютьсяближче,знаходячись наоднійвідстані ізменшнасиченими (>нав'язливими)кольорами.Близькістькольору до спектральногосприяє йоговиступу й,навпаки,зниженнянасиченостікольорівграєзворотну роль.Темнікольори тімближче, ніж смердотічорніше,активніше.

>Кольори «>м'які» - «>тверді».Поверхневітеплікольористворюютьвраження болеещільних,міцнозчеплених,твердих,масивних. Цевідноситься й дотемнихкольорів.Холодні йсвітлікольорисприймаються як болеем'які,прозорі.

>Кольори «>розповсюджуються» - «>концентруються». Червоній йжовтийкольористворюють болеерізкийсилует,яснішезмальовуютьфігуру,теплікольоримаютьоформляючудію,сприймаються як болеесконцентровані,чіткооформлені.Вониясніше,визначений, ніжхолодні.Холодні -повітряні,газоподібні, у якихє щосьрозтікається,випромінююче.Вониволодіютьмалоюорганізуючоюздатністю.Темнікольори, щоконтрастують ззвичайним тлом,такождодаютьвеликучіткість контурам, й ніж смердотіближче дочорного, тімсильнішевиявляєтьсяцядія.Білий,навпаки,здаєтьсявипромінюючим, як й усісвітлікольори.

>Кольори «>фактурні» - «>незалежні».Поверхневітеплікольористворюютьвраженнявеликоїматеріальноїфактурності,нерівностіповерхні,відтіняють фактурутканини. Ті жсаме можнавідмести донасичених «>середніх»кольорів, котрідужечуйновідносяться до характеруповерхнітканини. Так,сірівідтінкикольорутяжіють догострихфактурнихефектів.Холодні жкольоривідволікаютьувагу відфактури,нівелюютьїї, смердотінезалежні відповерхнітканини,здаютьсяменшматеріальними.Також добро «>маскують» фактурунасиченіінтенсивнікольори,близькі доспектральних.Білий йчорнийкольоринадають ту ждію,приховуючи фактуруповерхні.

>Кольори «>веселі» - «>сумні».Теплісвітлічистікольоривикликаютьвідчуттярадості,бадьорості,веселощів,благополуччя.Вонидаютьнадію нащастя,успіх,створюютьгарнийнастрій.Такізолотистий,жовтий, оранжевий,рожевийкольори. Колистосуєтьсяхолодних йтемнихкольорів, то, разом ізсірими,бляклими,тьмяними, смердотівикликаютьвідчуттямонотонності,печалі,здаютьсясумними,стриманими.Протесвітлі йсередніхолодні тониможутьсприйматися якмрійливі.

>Цівластивостікольорівслідвикористовувати прирішеннікомпозиції костюма.

>Існуєвеличезнакількістьградаційлюдського настрою йасоціацій, як йвеличезнакількістьвідтінківкольорів. Усізалежить відсвітовідчування, способу життя, іосновноїгрупиемоцій дляданоїлюдини,здатноїсприйматикольори.Колірнадіяколірнихпоєднань налюдинутіснопов'язана ізпризначенням йфункцією костюма.Самецевизначаєгармоніюформи йкольору вкостюмі. Характерколірногопоєднанняробитьзначнийвплив надушевний станносія костюма йможезмінити йогонастрій.Будь-якийемоційний станможеактивізуватися йпоєднуватися ізвідповіднимиколірнимипоєднаннями.

Приствореннііміджузвичайноумовчують протакепоняття, як особа.Згодіться, безпсихологічних характеристик, як то:індивідуальнірисивдачі, темперамент,самооцінка,схильності йпрагнення,неможливостворитиповноціннийімідж.Іміджнапрямупов'язаний ізпсихологічними характеристиками. Наш образ багато вчомувизначається нашим темпераментом. Моватіла:міміка,жестикуляція -пов'язаний ізпереважанням того чиіншого типу темпераменту (>екстраверт,інтроверт). Не можна незгадати протипицентральноїнервовоїсистеми (флегматик,меланхолік,сангвінік, холерик), напідбір костюма.

>Дамокоротку характеристикукожному типу йподивимося, котрікольорипідходять типам ЦНС.

>Флегматик.Типовий флегматикдостатньоурівноважений йспокійний.Жестикуляція,міміканеквапливі йповільні. Характернарівність увідносинах ізоточуючими йпостійність. Повиразуобличчя флегматикаважковизначити, щовіндумає йвідчуває, що йогохвилює, котрі йогопереживання.Кольори:синій,фіолетовий,зелений,жовтий,білий.

>Меланхолік. У типовогомеланхолікаміміста,жестикуляціястримані йневиразні, повиразуобличчяоточуючимнеможливоздогадатися, якої бурювідчуттівця людинапереживає.Виразобличчямайжезавждисумний.Кольори:голубий, вохра,червоний,рожевий,пурпурний.

>Сангвінік.Типовийсангвінік, як правило, людинатовариська,невимушена,життєрадісна.Йогоміміка йжестикуляціярухомі йбагаті,відрізняютьсяособливоювиразністю йсвоєрідністю.Виразобличчясангвініка сильнозалежить відситуації,оточення.Кольори -найоптимальніший тип,підходять усікольори.

холерик.Типовомухолерикувластивірізкість,поривчаста йстрімкістьрухів. Уньогодужеактивні йжвавіжестикуляція йміміка.Холерикижахливоімпульсні.Всіемоціївідображаються наобличчі.Йоговиразпостійноміняється.Кольори: оранжевий, вохра,зелений,голубий,фіолетовий,білий.

Вочевидь, що тих чиіншірисивдачівиражені явно й неявно. Упоєднанні ізіншимиякостями смердотідаютьіндивідуальну картинукожноїлюдини. На однихрисахвдачі можнастворити один образ, наінших -інший.Взнавши собі, можнасміливоприступати допідкресленнясвоїхнайпривабливішихвластивостей.Або,можливо,задуматися над тім, що жпотрібнозмінити,щоб наблизитись добажаного результату.

Припсихологічній діїкольоруйдеться провідчуття,переживаннях, котрі миможемо випробувати подвпливом того чиіншогокольору. Абсолютнозеленийєнайспокійнішийколір.Віннікуди нерухається й немає ані звуку, анірадості, аніпечалі.Цяпостійнавідсутність руху благотворнодіє настомлених людей, але йможе йнадокучити із годиною. Привведенні взеленийколіржовтогокольорувінпожвавлюється,стає болееактивним. Придодаваннісинього,навпаки,починаєзвучатиінакше,вінробиться болеесерйозним,вдумливим. З іншого боці,жовтийколіртурбуєлюдину,коле його,порушує.Порівняно з станомлюдськоїдуші, його можна б було бспожити якбарвистийвираз шаленства,сліпого розповіді.Синій жсхильний допоглиблення.Чимглибше,темнішестаєсинійколір, тім понадвінзвелюдину донескінченної, будити вньому голод дочистоти йнадчутливому.Дужетемно-синєстворюєелементспокою.Доведений до міжчорного,синійколіродержує призвукпечалі.Стаючи болеесвітлим,синійнабуваєбайдужого характеру йстаєлюдині далеким йбайдужим. Частобілийвизначається як не «>фарба».Віндіє на форумі нашупсихіку якмовчання.Мовчання -цяповнавідсутністьможливостей.Чорнийколір,навпаки,впливає як щось безможливостей, як мертвапляма.Рівновагабілого йчорногонароджуєсіре, природносірийколір неможедати ані руху, ані звуку.Сіре - беззвучно йнерухомо. Червонійколір мисприймаємо якхарактернийтеплийколір,впливаєвінвнутрішньо якжиттєвий,живий,неспокійнийколір, що немаєпроте,легковажності -жовтого. Навідміну віджовтогочервонийпалаєусередині собі. Аліідеальночервонийколірдуже сильноміняєсвійвплив призмінівідтінку.Фіолетовий

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація