Реферати українською » Культура и искусство » Сучасна Західна культура


Реферат Сучасна Західна культура


>СучаснаЗахідна культура


План

1.Загальна характеристика Сучасноїзахідної культури

2.Модернізм вкультурі ХХ ст.

3.Постмодернізм вкультурі ХХ ст.


>1.Загальна характеристика Сучасноїзахідної культури

>Наприкінці XX ст.людство перейшло лишеновустадію свогорозвитку -стадіюпобудовиінформаційногосуспільства.Найбільшрозвинутіпромислові країниПівнічної Америки,ЗахідноїЄвропи йПівденно-СхідноїАзії ужепіднялись на йогопершусходинку.Розуміння того, щоце сус-пільствознаменуєстворенняновоїцивілізації йпризводить досуттєвихтрансформацій усистемісучасних культурєхарактерноюрисоюновоїмасовоїсуспільноїсвідомості.Протепередчуття іусвідомленняневідворотностірізкого повороту вісторичних часткахлюдства,пов'язаного із переходом доновоїцивілізації,помітне уже впрацяхмислителівпершоїполовини XX ст. у20-ті рокта XX ст. Про. Шпенглерпроголосивзанепаднинішньоїіндустріальноїцивілізації, але йще невизначивобриси йзмістнової. Укінці 50-х роківамериканськийекономіст Ф.Махлунвисунувтезу пронастанняінформаційноїекономіки йперетворенняінформації внайважливіший товар, акінці 60-х роківлідерпостіндустріалізму Д. Белл ужепрогнозувавперетворенняіндустріальногосуспільства наінформаційне. На початку 80-х роківвиникненняінформаційногосуспільства було бзафіксовано внайбільшрозвинутихкраїнахЗаходу та вЯпоніїамериканськимпрофесором Дж.Морганом,японськимпрофесоромЙ.Масудою таін.

У XX ст.європейський тип культурипоширився далеко замежіЄвропи,охопившиіншіконтиненти - Америку,Австралію йввійшовпевноюмірою в життяазіатських йафриканськихкраїн, - таких якЯпонія,Сінгапур, ПАР. Культураєвропейського типу уже характерна задляЄвропи,їїтеперназивають «>західноюкультурою».

>Сучасназахідна культуравиключнодинамічна.Практицизм,індивідуалізм, гонитва заматеріальними благами,специфічне ставлення до години («годину –гроші») багато вчомуруйнуютьусталені впопередніепохиідеалилюдськоїповедінки,людськихвзаємовідношень.Ця культураґрунтується напідприємництві,бізнесі,діловитості.Їїголовнігерої - люди, щовміютьзароблятигроші. Унійцінятьсяактивність,раціональність,професіоналізм.

Великийвплив назмістовнунаповненість Сучасноїзахідної культури справилиусі тихдосягнення, щовідбулись урізних формахматеріальної йдуховної культури:винаходи угалузіелектроннихзасобів зв'язку,освіти,побутовоїтехніки,відкриттів вгалузігенноїінженерії,заглиблення умікросвіт й космос,створення новиххімічнихматеріалів ізнезвичайнимивластивостями тощо).Усіціреволюційнізмінипозначалиперехід до нового типусуспільства (якуназивають «>постіндустріальним», «>електронним», «>інформаційним» тощо).

Уподібнихсоціокультурнихумовахосновним принципом у всіх сферахсуспільного життястаєплюралізм.

>Подібнийплюралізм,появумножинності нових ідеї мипомічаємо й всучасномузахідномумистецтві, вньомувиниклирізнітечії йнапрями (>експресіонізм,кубізм,абстракціонізм,сюрреалізм,неореалізм,гіперреалізм),новіформи йжанримистецтва,пов'язані ізвикористаннямтехніки (>цифровафотографія,електроннамузика,комп'ютернаграфіка),набулипопулярністьмасовіхудожнівидовища,отрималарозвитоктенденція до синтезурізних мистецтв.Цінапрями вмистецтвіпов'язані ізновим -модерністськимсвітоглядом.Модернізм (від франц.moderne -сучасний)протиставляв собітрадиціоналізму вякостієдиного ">мистецтвасучасності" чи «>мистецтвамайбутнього».

 

>2.Модернізм вкультурі ХХ ст.

>Модернізм -цесукупністьнапрямів, щосклалися умистецтві XX ст.Точнічасовімежі цогоявищавизначитиважко,аджемодернізм -явищенеоднорідне.Характернимиособливостямимодернізмує:

-відсутністьєдиногостабільного початку (>модернізмнеможливовизначити як стиль умистецтві -цескорішесукупністьстильовихнапрямів);

-філософія життя,неокантіанство,феноменологія,інтуїтивізм, фрейдизм яктеоретична базамодернізму;

-відмова вмистецтві віднаслідуванняприроді,зображенняїївидимоїреальності,спроба, як унауці,проникнути впотаємне,невидиме;

-елітарний характер культури, щопоєднується ізнамаганнямперебудовисуспільства тапрагненням домасовості.

>Умовнимичасовими рамкамиіснуваннямодернізму можнавважатиперіод із 1907 р. (годинивиникненнякубізму) по60-ті рокта XX ст. (початкупостмодернізму). ЦентрамимодернізмудослідникивважаютьФранцію,Німеччину,Італію йРосію.

>Модернізм якявище культури XX ст.включаєтакінапрями вмистецтві;

1. >Кубізм (від франц.сubе - куб) -авангардистськийнапрям вобразотворчомумистецтві початку XX ст. (П.Пікассо, Ж. Шлюб, Л. Попова),особливостямиякого буликонституюванняоб'ємноїформи наплощині,використанняпростих,усталенихгеометричних форм (куб, конус,циліндр). «>Точкоювідліку» длякубізму стала робота П.Пікассо «>Авіньонськідівчата» (1907).Кубізм ненамагавсянавмисновідійти відреальності,він простошукавновіспособиіїрозуміння.

2.Футуризм (від латів.futurum -майбутнє)виник яксуспільно-політичний рух вІталії в 1909 р.,ідеологомякого бувлітератор Ф.Марінетті. Усвоїхманіфестахфутуристипропонувалиідею „>повстанняпротитираніїслів «>гармонія» та «>гарний смак»,пропонувализнищититеатри,музеї, «>вимести» ізживопису усі вжевикористанісюжети,зображуватисучаснединамічне життя.Наслідуючи Ф.Ніцше (>якийстверджував, що «світло неєчимосьфактичним,вінрухається,перебуваючи устанірозвитку»),футуристи всімазасобаминамагалисяпередати рух,прискорений темп життя. Цедосягаєтьсязасобамиритмічногоповторення окремихфігур та їхньогочастин,наприклад -збільшуєтьсякількість рук,ніг улюдини, щобіжить,зображуєтьсямигтіннявідповіднихфрагментів.

3.Експресіонізм (від латів.ехрressio -вираз) -напрям улітературі тамистецтві початку XX ст., щопроголосивєдиноюреальністюсуб'єктивний духовний світлолюдини, а йоговираз -головноюметоюмистецтва. Умежахекспресіонізмувиникли Перші твори абстрактногомистецтва. Удеякиххудожників,насампереднімецьких,експресіонізмнабувяскравогоантивоєнного характеру (Є.Барлах, Ж. Гросс, Про.Дікс).

4.Абстракціонізм (від латів.аbstractio -відстороненість) -художнійсвітогляд,напрям умистецтві XX ст.,якийвідзначаєтьсязаміноюнатуралістичноїпредметностівільноюгроюкольорів,ліній й форм.Середзасновників абстрактногомистецтва - У.Кандінський, П.Мондріан,майстриорфізму.Абстракціонізмвиникає в 1910 р. йстаєкульмінаційноюточкоюмодернізму впланівідходу відпредметності.Першимабстрактнимтворомвважається акварель У.Кандінського (1910), наякій, слова одногофранцузького критика, «>перший разів уісторіїживопису не можна було бщо-небудьпомітити чивзнати».Абстракціонізмвідрізняєтьсявинятково вибачимомалюнком:основнаувагазосереджується насвітлі йкольорі. Дорізновидівабстракціонізмувідносятьгеометричнуабстракцію,абстрактнийекспресіонізм, ташизм таін.

5.Супрематизм (від латів.suprematie -панування,перевага) -напрям умистецтві,заснований у 1913 р. До. Малевичем.Філософськоюосновою супрематизму сталовчення А.Бергсона та Б.Кроче проінтуїцію.Супрематизмвказує напануванняінтуїтивного, чистогопочуття, щооперує чистимокольором йплощиннимигеометричними формами привідображеннізовнішнього світу.Найбільшвідомим супрематичнимтвором До. Малевичає його «>Чорнийсупрематичний квадрат набіломуфоні». Приповномузануренні всубстанціючорного квадратасвідомість, укінцевомурахунку, досягатикрайніх міжусвідомленнячорного як Абсолюту. «>Квадрат» - символ землі йвсього земногоперетворюється уційточцівиміру на болеефундаментальний символ - символ неба. «>Чорний квадрат» До. Малевича ставшилегендою вмистецтві XX ст.

6. >Сюрреалізм (від франц.surrealisme -надреалізм) -напрям умистецтві XX ст., щопроголосивджереломмистецтва сферупідсвідомого (>інстинкти,сни,галюцинації), а його методом -розривлогічнихзв'язків, котрізамінюютьвільніасоціації.Сюрреалізмвиникає у роботівхудожників 30-х років XX ст. -

З.Далі, П.Блума, І.Тангі. Неостанню роль увиникненні цогонапрямуналежить 3. Фрейду.Головноюрисоюсюрреалізму вживописістає парадоксальнаалогічністьпоєднанняпреметів йявищ.Найяскравішийпредставниксюрреалізму - З.Далі.Йоготворчість можнавважатиризиковимиекспериментами зсмислами йцінностями вєвропейськійтрадиції.

>Звертаючись досферипідсвідомого,цікавлячисьеротикою,нездійсненимибажаннями,гроюфантазії, З.Даліпоєднуєрізнорідніоб'єкти,протиставляє їхні якнадприроднихситуаціях.Серед найвідомішихобразів З.Далі -розплавленийгодинник,телефоннийапарат ізтрубкою увигляді лангуста,диван-губи, рояль, щозвисає абидрапіровка таін.Використовуєвін йприйом «>зникаючихобразів», котрінібиторозчиняються внавколишньомупросторі.

7.Еклектизм (відгрец.eklektisos- тієї,хтовибирає) -художнійнапрям (>головним чином - вархітектурі),якийвикористовує входіствореннятворівбудь-якіспіввідношення формминулого,національнихтрадицій,відвертогодекоративізму,взаємозаміну тарівнозначущістьелементів утворах,порушенняієрархії вхудожнійсистемі тапослабленнясистемності йцілісності.Еклектизмувластиві: великакількість прикрас;втратарізниціміжмасовою таунікальноюзабудовою вміськомуансамблі;відсутністьстильовоїєдності;використання принципу «nonfinito» (>незакінченістьтвору,відкритістькомпозиції);звільнення відантичноїтрадиції та опора для культурирізнихепох йнародів, потяг доекзотики; демократизм,тенденція достворенняуніверсального,позастановий типміськоїжитлової приміщення.

8.Примітивізм -художнійнапрям, щовідображаєспрощенийпогляд налюдину й світло ізнамаганнямпобачити світлоочимадітей,радісно й просто, поза «>дорослою»складністю.Такенамаганняпороджуєсильні йслабкісторонипримітивізму.Примітивізм -атавістичнаностальгія заминулим, туга за доцивілізаційним способом життя. Це -протидіяреальності: світлоускладнюється, а художник йогоспрощує.

9. >Поп-арт -новефігуративнемистецтво.Поява поп-артупов'язана зтворчістюнеодадаїстів Дж. Джонса та Р.Раущенберга - у50-ті рокта XX ст. смердотівводять умистецтвопредметиповсякденноговикористання. Таким чином,абстракціоністськійвідмові відреальності поп-артпротиставляєгрубий світломатеріальних промов,якомуприписуєтьсяхудожньо-естетичний статус. Теоретики поп-артустверджують, що увідповідномуконтекстікожен предметвтрачаєсвоєпочатковезначення йстаєтвороммистецтва. Тому заподіяння художниказводиться донаданнябуденному предметахудожніхякостействореннямвідповідного контексту йогосприйняття.Естетизація предметного світустає принципом поп-арту.Поп-арт –цекомпозиціяпобутовихпредметів,іноді успіввідношенні змуляжем чискульптурою.Художнімиекспонатами поп-артустаютьзафарбованібілоюолійноюфарбоюпорванічеревики,старішини чигазовіплити,пом'ятіавтомобілі,обривки газет чиафіш тощо.

>Середхудожників поп-арту можнавиділити Є. Ворхола, Дж.Дайна, Д. Чемберлена таін.Поп-артмаєдекількарізновидів: п>оп-арт (>художньоорганізованіоптичніефекти,геометризовані (>композиції,художня організаціясередовища, щооточуєглядача) та >ел-арт (>предмети таконструкції, щорухаються задопомогоюелектромоторів), щовиділився всамостійнийхудожнійнапрям -кінетизм.

10.Гіперреалізм -художнійнапрям,інваріантомхудожньоїконцепціїякогоєзнеособлена жива система вжорсткому й грубому світі.Гіперреалізмстворюєживописні понаднатуралістичні твори, щовідображаютьнайменшіподробиціоб'єкту.Сюжетигіперреалізмуумиснобанальні,підкресленооб'єктивні.Головними темами картингіперреалістівстаєрукотворна, «друга» природаміськогосередовища: бензоколонки,автомобілі,житловібудинки,телефонні будки, котрізображуються яквідчужені відлюдини.Гіперреалізмпоказуєнаслідкинадмірноїурбанізації,знищенняекологічногосередовища;доказує, щомегаполісстворюєнесприятливе для життялюдинисередовище.

11.Хеп>пенінг - один ізвидів Сучасноїзахідної культури. Авторомперших постановокхепенінгового характеру («>Подвір'я», «>Творіння») був А.Кепроу.Хуппенінгпередбачаєзагадкові (>інодіалогічні) діїакторів йхарактеризується великоюкількістюреквізиту із вжевикористаних промов йнавітьузятих насмітнику.Учасникихуппенінгувбираються уяскравінедоладнікостюми, щопідкреслюютьбездушністьвиконавців (їхньогоподібність доящиків,відер тощо).Концепцію світу йособистості,запропонованухеппенінгом, можнасформулювати так: світло -цепотіквипадковихподій,особистість виннасуб'єктивновідчуватиповну свободу, але й на самом делепідкорятисьодній дії, бутиманіпульованою.

3.>Постмодернізм вкультурі ХХ ст.

>сучасний культурамодернізм

На початку XXI ст.західна культура всенаполегливішешукаєшляхивиходу ізназванихпротиріч. У 70-80роках XX ст.відбуваєтьсяширокомасштабний «>соціокультурнийзсув», щоотримуєназву постмодерн – (від латів. post - после та франц. >moderne -сучасний).Саме за годину бувусвідомленаобмеженістьраціоналізму й того, щонаслідкипрогресу поставили подзагрозузнищення години йпросторусамої культури.

>Характернимирисами постмодернує:

- принцип «>подвійногокодування», щополягає водночаснійорієнтації намаси таеліту;

-звернення до далекиххудожніхтрадицій;

-стильованийплюралізм (>відео,інвайроменталізм,хепенінг таін.);

-звернення догротескнихтипівхудожньоїобразності,іронії,ілюзії;

-художнійекспансіонізм,якийрозширює йототожнюєрозуміннямистецтва із позахудожніми сферамидіяльності (>наприклад,екологія, політика,інформатика тощо).

Постмодерн –цеособливий типсвітогляду,зорієнтований наформування такогожиттєвогопростору, вякомуголовнимицінностямистає свобода вусьому, до тогочислі й вдіяльностілюдини.Постмодерністськасвідомістьспрямована назапереченнябудь-яких норм йтрадицій –етичних,естетичних,методологічних тощо, навідмову відавторитетівбудь-якого рангу,починаючи від держави,великої національної ідеї,етичних парадигм йзакінчуючиповедінкоюлюдини успілкуванні.

>Позбавитись відпретензії набудь-якувсезнання – одна ізголовних установок постмодерну.Визнаєтьсяможливістьбезмежноїкількості картин світу,жодна із які неможепретендувати наістину,бо неіснуєспособів йметодівосягненнядійсності, котрі були бвільними відвпливулюдськихбажань, потреб,мотивацій.

>Постмодерністськіписьменникистворюютьхудожні твори, в які немаєанігероїв,аніособистостей,анілідерів, де всеспрямоване наруйнуванняієрархіїцінностей,змішуваністьстилів, забуттяімен й дат.


>Висновки

1.Сучасназахідна культуравідзначається такимирисами, якдинамізм, практицизм,індивідуалізм,активність,раціональність,професіоналізм.Цірисивплинули наформування нового –модерністського тапостмодерністськогосвітогляду.

2. У XIX ст. модерн ставшинабуватистійкутенденцію,протиставляти собіісторії йтрадиціївзагалі,пориваючиісторичнізв’язки.Модернізм –сукупністьнапрямів, щосклалися вмистецтві ХХ ст.:кубізм, футуризм,експресіонізм,абстракціонізм, супрематизм,сюрреалізм, поп-арт таін.

3. Постмодерн якнапрям усучаснійкультурі йкультурологіїсформувався в 70-80 рокта ХХ ст.Характернимирисами постмодернує: принципподвійногокодування,звернення до далекиххудожніхтрадицій,стильовийплюралізм,звернення догротескнихтипівхудожньоїобразності,художнійекспансіонізм.


Схожі реферати:

Навігація