Реферати українською » Культура и искусство » Продюсер Як суб'єкт мистецької сфери


Реферат Продюсер Як суб'єкт мистецької сфери

>Міністерствоосвіти й науки

>ЛьвівськийнаціональнийуніверситетіменіІвана Франка

Факультет культури й мистецтв

Кафедратеатрознавства йакторськоїмайстерності

 

>Есе на задану тему:

«Продюсер яксуб’єктмистецькоїсфери»

продюсерзіркавиробництворозкрутка

Львів 2011


>Головниммеханізмом, щодиктує «правилагри» вшоу-бізнесіспочатку України, а ужепотім Львова,єринок.Власне, ми немаєшоу-бізнесу,протеє ток-шоу. І гостем цого номериєунікальна усвоємуродіособистість -Єдиний продюсер - вповномусенсі цого слова,якийнамагаєтьсяперетворитинаціональнийшоу-алвер вміжнароднийшоу-бізнес.

>Інакшекажучи,об'єктмистецтвавиступає як товар;суб'єкт, йогосприймає - якспоживач.Сприйняттямистецтваперетворюється утоварно-грошовийобмін регулятором й стимуляторомякого служити реклама. Праворуч до того, щопоняття продюсер у нашій стране немаєнічогоспільного ізрозуміннямвзагалі слова продюсер вшоу-бізнесі, яку було бстворене наЗаході. Направду слово «>produce» було бстворено відпоняттякіно-виробник,тобто людина, щозаймаєтьсявиробництвомфільмів. Ізгодом наЗаході усіпроекти,пов'язані ізмузикою, маліпродюсерів, й продюсером ставшиназиватися та людина, котраproduceмузичнийматеріал,тобто буввиробникоммузичногоматеріалу. У нашій странецепоняття було бспотворене, й продюсером сталиназивати тулюдину,котра, Яка,вкладаєгрошісаме умузичнийбізнес, й зацігрошіхочеотриматищебільшігроші із цогобідного артиста. Направду, ті, щоробитьльвівський продюсер, наЗаходіназивається просто менеджментом,тобтовінєперсональним менеджером. Коли жробитьльвівський продюсер,якщовін небере доля вмузичномуматеріалі? (Небереучасті бовін засвоєюприродою,вінхочаєтворчоюособистістю, але й неєаранжувальником чимузикантом, й неможе самстворитимузичний продукт, анаймає для таких людей).

>Звісно, що нашльвівський продюсер працюєзалежно відспецифіки проекту:рок-н-рольної чипопсової.Якщовінберерок-н-рольний проект, то, як правило,вінопосередковановпливає намузичнийматеріал.Він вже узявшицей проект,Наприклад,розкруткаЛіліїВаврін, котра із собі щосьпредставляє, йпочинаєпрацювати над нею - надїїіміджем, надрозкручуванням цого проекту. Від вікажете -концертна діяльність, але й у тому,щоб матірконцерти,потрібноспочаткустворитиякийсь товар, яккажуть наЗаході (чиякийсь продукт),який можнапродавати. Це неозначає, щоякщохтосьвмієстояти насцені,грати,володітиінструментами, товін ужеможепродаватися,тобтозайматисяконцертноюдіяльністю. Продукт, щопродаєтьсяпотрібностворити,тобтодатихорошіінструментимузикантам,дати хороший звук,придумати хорошийімідж - щоєроботою продюсера.Зробитиколективвідомим -цевеличезна робота, щовключає у собіповний промоушн,PR-роботу,зйомкукліпів,розкрутку їхнього нателевізійних каналах, доля чи неталан великі фестивалях,заняттятієї чиіншоїпозиції (чинезайнятого).Тобто, усіці запитання - робота продюсера, й нацейде всередньомурік-півтора.

Ті жсамевідбувається ізусіма. Тому продюсер у нашій стране - людина, Яказаймаєтьсяпромоцією,розкручуванням колективу, аконцертноюдіяльністюзаймається, як правило,інша людина - тієї, коговіннаймає йназиваєконцертним директором,тур-менеджером.

>Потрібнорозмежувативидимистецтва. Укіно продюсердаєрежисеровігроші назйомку,інодісперечається із ним провибіракторів-зірок й сценариста,оскільки уразіуспіху чи провалурахунокйде намільйонидоларів. Утеатрі, на радіо йтелебаченні продюсер -цепостановникпрограми. У кожномуразі так смердотіназиваються наЗаході. Зарадянськихчасів в Україні директорам (>адміністраторам, менеджерам)артистівсподобалосязаморськеслівце "продюсер" - (анг.producer, від латів.Produce -виробляю,створюю), вкінематографії США й рядуін.західнихкраїндовірена особакінокомпанії, щоздійснюєідейно-художній йорганізаційно-фінансовий контроль надпостановкоюфільму. Уролі П.інколивиступаютьтакожвідомірежисери,актори,сценаристи,створюютьвласнікінофірми)..

>Звичайно, що уЛьвові ХХІ ст.шоу-бізнесрішучепотіснив болееелітарнівидимистецтва.Створиласяситуація, колинавіть «>високе»мистецтвозмушеневикористовуватидосвідшоу-бізнесу: навряд чибудь-якеявище культури,мистецькаподія,твірмистецтва й т.д. якщовідміченогромадськістю йотримаєвизнання,якщо воно та незнайде форму шоу. На думкубагатьохдіячів відмистецтва,успішновбудувалося до системи,ринковівідносини - Єдинийспосіб «урятувати» культуру. Тому,передусімпродюсеримаютьздійснюватитакіфункції:

Художник: Продюсера, можнаназвати художником, лише йогопалітрамузична, йзамістькольорів на звуковомуполотнівінзавдає звуки чи,вірнішезвукові партіїінструменталістів чиспіваків. І тутдоведетьсяхоча б короткорозповісти прозапис всучаснійстудії.

Звукорежисер: Зарідкіснимвинятком усіпродюсери добрознаютьтехніку.Основнафункція продюсера -тримати око йвухогостро завсієюкартиною:концепцією того, як відеалі винназвучатизапис.Студіявимагаєграничноїуваги детально, але й продюсерсвідомотримається від нихподалі.Співак чимузикантзайнятий нотами,звукорежисерукладає звуки наплівку, а продюсерстоїтьпозаду,дивлячись за тим, щобкожназвуковафарбаприкрасила всюмозаїку.

Організатор:Запис настудії частопланується. Продюсермаєяснепоняття протехнічніпараметри проекту -скажімо, форматплівки - йтворчихфішках -включаючи стиль,інструментування йступіньпрофесіоналізму,якоготребадосягти.Наприклад, продюсервиступає, якорганізаторзапису - в самомукращомуположенні.Вибірстудії - справаважлива. як йвибірапаратури - чивистачає у тому, щоє?Або вартокупити,орендувати чистрельнути уякого-небудь "зубра"зайвийревер? Тісаме ізмузикантами: читреба привезтипіаніно чинайнятивокаліста?Якщо так, з дохідними статтямипотрібенвиконавець. Запровадитивіолончель в ">Yesterday"запропонував продюсер.Він жможевзагалівирішити, чи готова група дозапису?Прийнявши всі урозрахунок, продюсерзамовляєстудійний годину.Він пояснитимузикантам, що від нихвимагається, й якщочекати від всіхповноївіддачі.

Плановик:Фінанси на проектрозписують навсякірізниці:найманіталанти,чиступлівку,орендуапарату, транспорт,можливонавітьїжу йтелефонні переговори, знай лишевкладайся до бюджету. Ухорошійстудії годину - буквальногроші: від $ 10 до $ 100 за годину. Продюсервідводить годину попри всі -вокальні таінструментальні партії, їхнінакладення, ">зведення" (чифінальнемікшування) таперезаписготовоїфонограми наплівку.Віннаглядає,щоб всейшло гладко,щобзатяжнідрібниці -наприклад, колигітаристпробуєнову "примочку" - незатьмарили головного.Або,клавішний угонитві зановими тембрамизабуде про ">лічильник".Головне -щобмузикант здоровозіграв.

Натхненник:Виконавцівідповідають замузику, а продюсер увідповіді свої,щоб їхні талантвикористовувавсяефективно. Однадужеважливаріч: продюсер практичновиконує усівимогиартистів,технічно-етичні таособисті, й тоді смердотітворять невідволікаючись. Продюсернадихаємузиканта,накачуючи йогопсихологічно,підтримуючи йоготворчуенергію,фокусуючи йогоувагу наконкретнихшматках, доки тієїшліфує своїдублі. Продюсеркультивує атмосферу співпрацюміж звукооператором ймузикантом, чи головоюфірмиграмзапису - всімазацікавленими сторонами. Одне слово,треба підгримувати хорошийстудійнийетикет.

>Головна робота й дар продюсера -вгадатикращий дубль.Якщовінзнайомийзіздібностями артиста, то ми не можна йоговідпускати ізпоганимвиконанням (>звичайно, увідведений годину). Зіншого боці, стількимузикантів "закопали"продюсери,вимагаючи від нихнаступного дублі, колинайкращий давно ужезіграний.

Творець: Продюсера частоасоціюютьзізвучанням, "саундом", чи із такимпідходом дозапису, заяким йоговпізнають.Зазвичай продюсер працює в конкретномустилі.

музичнийвнесок продюсерамалий й великий.Вінможе все: тонкозмінитимікс,приводячимузику увідповідністьзі стилем.Вінможезмінитиаранжування пісня,її темп,маніпулювати ізформою,переписатиприспів.Багатопродюсери,пройшовшиорганізаційнібар'єри, не стояти наддушею умузиканта, азадовольняютьсячитанням газет.

Менеджер:Іноді продюсерможе довести проект відстудії донаміченоїаудиторії.Стильовий продюсерзнаєсвійринок йдопоможезаписупотрапити до рук тихий,хтодоведеїї докомерційногоуспіху.Наприклад,якщоцедемо, товінзвернеться докерівництвоклубів чифірмиграмзапису. Продюсерзнає, якдатикасету.Якщофірма працює із артистом, то продюсер -цепосередникміж ними;вінмає контракт, заякимздаєготову роботуфірмі.Цейзаписназивається ">майстер-тейп", продюсерсхвалюєцей ">майстер", ізякоготиражуютьсяплатівки,касети й компакт диски.

>Звичайно, щошоу-бізнесзаснований наексплуатаціїпопулярностівидатнихвиконавців таартистів («>зірок»), наімеджмейкерстві (>створеннііміджу) якрізновидупідприємницькоїдіяльності.Головноюособоюстає не артист, а продюсер (від анг.Produce -продавати),який не лишефінансуєпроекти, а ідиктує артистамімідж й репертуар,підбираєтехнічне забезпечення, Веде переговоризіЗМІ й т.д.Виконавцівиступають якнайманіпрацівники, щопідкоряютьсявказівкампідприємця-продюсера йотримують, як правило, недужевисокігонорари.Успіхбудь-якогошоу-проектузалежить від йоговідповідностімінливимсмакамглядачів, тому продюсер винен не лише бутифахівцем ізінвестицій тарекламі, але й йглибокорозбиратися вмасовійкультурі, «>відчуватиглядача».

>Тобто,виробництво «>зірок»відбуваєтьсятрьомашляхами.Буває, щоталановитіартисти сампідвищують своюмайстерність,заробляючигрошіклубними концертами, на своїгрошізаписуютьуспішний альбом йлишепотімпідписують контракт ізякою-небудьвідомоюфірмою.Іншийваріант -цепошук продюсерамипотенційнохітовихвиконавцівнавмання (вприватних клубах, взаписах, котрінадходять «>самопливом» взвукозаписнікомпанії).Основнимваріантом,однак,є конкурсвиконавців подконкретнийпродюсерський проект, коли невиконавецьшукаєпідходящого продюсера, а,навпаки, продюсервибираєвідповідного претендента в ролі «>зірки».Тобто людивважають, що смердотіприйшли доякогосьфінансиста,котрий внесок своїгроші й щосьзробить, чи винендужехотітизробити,щобхтось ставшизнаменитим. Направду продюсер часто вже неволодієцимизасобами, але йвінмаєзнання ймізками із приводу того, якзробитилюдину чи проектвідомим.Інша справа, що продюсер винензнайтиджерела,звідки виненфінансуватися проект.Наприклад,знайтикомпанію,якій якщоцікаво доляданого проекту врекламноїкомпанії.Простий,вдалий прикладтакоїкомпанії -цеБутч й чи ж,Відій. Ащоб продюсерспромігся тих,щобзнайтиджерелофінансування, проект винен бутинастількизахоплюючим,настількизахопити йогоуяву, щовінскаже: «То будуцимзайматися».Тодівінбере под свою відповідальністьмузиканта йбередругий відповідальність - запошук грошей, йвідповідає зацігроші йрезультати їхнівитрат.Лишенайбільшпопулярні «>зірки»можутьрозраховуватизамістьфіксованого гонорару на відсоток від чистогоприбутку пригарантованомумінімумі. Урезультаті їхнідоходидосягаютьпіднебеснихвисот.

>Негативнівитратиподібногопідходу видно ужесьогодні.Особливоочевидніціпроцеси вкласичних видахмистецтва.Коло широковідомих йогодіячівскладаютьтепер немайстри, котрітворять длязнавців йцінителів, а тих,хтоотримавсхвалення вколективнійсвідомості,хтопозначив своютворчість яктоварний бренд.Успіх артиставиявляєтьсязабезпечений не лише (часто - не скільки) його талантом ймайстерністю, стількивідповідністювіртуальнимкультурнихцінностей, додостоїнств самогомистецтва часто вже немаютьніякого ставлення.


Схожі реферати:

Навігація