Реферати українською » Культура и искусство » Розробка зачіски на Основі фольклору народів Африки


Реферат Розробка зачіски на Основі фольклору народів Африки

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Вступ

 

>Волосся –це дарприроди,унікальнийінструментсамовиявленнялюдини. Упошукахіндивідуального стилю людинапротягом життяекспериментуєзісвоєюзовнішністю. Завиглядомволоссявизначаютьрівень культури,естетичногорозвитку йсмакулюдини,їїсоціальний статус.

Зрештоюволосся – предмет роботиперукарів,модельєрів,дизайнерівзачісок, всіхкваліфікованихфахівців,послугами які багатохто із наскористується.

>Вимоги досучасногомайстраперукарської справдужевисокі.Основні із них –глибокітеоретичнізнання,володінняприйомами й методамипрактичної роботи ізвиконаннястрижок,завивання йукладанняволосся, йогофарбування,моделюваннязачісок.

>Перукармає бутиосвіченим упитаннях,гігієни, безпеки роботи,володітизнаннями ізматеріалознавства,хімії,анатомії,біології; знатізакони колористикипросторовоїкомпозиції.Важливим компонентомпрофесійного портретаперукаряє культура,уміннядоброзичливоконтактувати із людьми,знання ізетики тапсихології,історіїперукарської справ.

Уперукарськійсправітворчіобрази длястворення новихзразківзачісок, новихколекційтребашукати вминулому. Длядосягнення,найвищого результатуслідспиратися наосновнітези,викладенітеоретично йперевірені напрактиці.

>Завданнямого дипломного проекту –виконатизачіску наволоссі чи –якоїдовжини устилі «>FOLK». Яспробуювиконати його,використовуючи усі своїнавики тазнанняперукарськогомистецтва


1.Сучаснітренди таколекціїстрижок тазачісок 2010-2011

>Аналізуючи роботипровіднихзарубіжнихмайстрів,спочаткупотрібновиділитинайбільшпопулярних танайбільшвідомихперукарів світу.НимивважаютьсяЛуїЛонгерас,ВідалСосун, Олександр деЛарі,ТоnуGuy,Pivot Point,АльдаКопола,PatrickCameron.

>Нагороджений титулом «людина легенда»ВідалСосун.Вінсправдівідомий повсьому світу,навіть поза межамиперукарськоїмайстерності.

>PatrickCameronвважаєтьсянайталановитішимстилістом повиготовленнюзачісок іздовгоговолосся.

Наступного дняперукарімодельєрипропонуютьлаконічність форм увікторіанськомустилі.Стрижки наосновівидовженого квадратногосилуету ізвикористаннямтехніки «>слайсінга».Виконуються завивки задопомогоюрізноманітних накрутокстворюютьсяоригінальніформи,насиченікольори.Такожмоднимиєприродні,плавнілінії.

>Єновіспособистрижок –це «>поінтінг», «>слайсінг».Такожз’являютьсяновіметоди укладання – «>брашінг», «>бомбашінг», «>полішінг».

>СемМакнайт (Лондон)запропонував завитки, котріповинні бутиблискучимирозділеними.

>JeanMarcJoubert (>Франція)пропонуєчотириваріанти ультрасексуальності длявечора:гладке йпряме,витягнуте задопомогоюпраскиволосся чисупернакручене, вбезпорядкумілке тахвилясте чивикликаючий контрастміжпрямою тагустоючолкою йначесаними пасмами, котріпідібрані напотилиці.

>Щодо українськихцентрівмоделюваннязачіски, то перед тим можнавіднести школи Тарасюка таДюденка. Усучасному світі смердотінайбільшвіддані із всіхінших.

>Звертаючиувагу на модузачісок не можнаігноруватинапрямимоди наодяг тааксесуари.Жодназачіска неможеіснувати без цого.

>Всітехнологічніприйомизмінилисязавдякиновимтехнологіям,новимкосметичним препаратів, котрі сталидоступними увикористанні й легкими узастосуванні.

Узачісцінайяскравішепроявляєтьсяподихепохи, вонавідтворюєнаціональні тарасовіриси,класовуприналежність,соціальний стан усуспільстві, атакожознакистаті тавіку.Завдякизачісці можнапідкреслитипривабливістьобличчя йзавуалюватидеякінедоліки.Певнийвідбитокнакладають назачіскуособистісмаки таіндивідуальні подивисяїївласника.Сукупністьцих зрозумітивизначає стильлюдини.

Стиль –це конкурентна,стійка,складна модаепохи, вякій модавиражаєекономічний стан,політичні подивися,розвиток культури,ставленнязовнішнього світу.Нинірозрізняютьдекількастилів.

1.Класичний.Характернийстриманістю,відсутністюекстравагантних,гостромоднихкольорів йліній як умакіяжі, то й водязі тазачісках.Прикрасиповинні бутистриманими івишуканими. Стильстворюєвраженняелегантності,рівноваги,впевненості всобі.

2.Романтичному стилюпритаманнілегкість, свобода,поривність йпристрасність. У романтичномустилізавждиє щосьчисте,непідкупне і ізелементамитеатральності.Головноюознакою цого стилюєгаптування,вишивки,вуалі іхустинки,рюші та оборки,копицікучерів,водоспадихвиль, що природноспадають неплечі.

3.Спортивний стильпоєднує всобідинамічнікольори,простіформи.Відсутність деталей,надмірного декорузабезпечуєлегкість йзручність руху.Цей стильдужефункціональний, непотребуєвеликоїкількостіаксесуарів, але й навідміну відкласичного його не можнавважатиуніверсальним.

4.Діловий стильстворюється задопомогоюпростихобрисів,обмеженоїкількості деталей,передбачаєвідсутністьнадмірного декору. У цьомустилірозкішнедоречна.Усемаєстворювативраженняділового настрою,відданостіроботі,стриманості,коректності,елегантності тапунктуальності.

5.Фольклорний стильзумовлюєгеографічнимрозташуванням того чиіншого народу,історичнимитрадиціями таекономічними станом країни.Вінхарактеризуєтьсянародним колоритом.

6.Екзотичний стиль –це стиль свята і карнавалу.Йогоосновніриси:складність форм йліній,яскравість,еротичність.Дужетіснопов'язаний ізфольклорним йромантичним стилями.

7.Авангардний стиль – стильмайбутнього, стильпошуку.Вінніколи незупиняється,завждипрямуєпопереду всіхстилів йможепоєднуватиосновніриси шкірного із них.

Так, яктемоюдипломної роботи передбачене розробказачіски устилі «>FOLK», а яобрала фольклорнародів Африки,спробую донести вам основуафриканськоїзачіски.

Модапостійнозмінюється,звертаючись до фольклорународів світу.

>Останнім годиноюафриканськінароднітрадиції взачіскахзначновпливають не так наєвропейську, а ісвітову моду.Ще на початку 80-х років XX ст. узачіскахз'явилось «>віяння» Африки.Надзвичайнопопулярною сталахімічна завивка «>афро».Дрібнікучеріукладали вформі кола.Деякістилістиназивалицюзачіску «АнжелаДевіс».Подібназачіска мала багатомодифікацій, томутривалий годину був умоді.Наприкінці 90-х років XX ст.виникла мода наафриканськідреди,кіски,збитеволосся.Африканськесучаснеплетінняволосся сталодужескладним,фантазійно-вигадливим йодночаснопривабливо-гарним.

Яка ж основаафриканськоїпривабливості?Можецеекзотичнасамобутність чиісторичніособливостірізнихнародів Африки? Так чиінакше, а іздавніх-давенафриканськіжінкивикористовувалисвоєрідніматеріали дляприкріплення «>зачісок-капелюхів» чи «>зачісок-шоломів». Для цоговикористовували глину, жир,кізяки, січу.Зверхузачіскуприкрашалимушлями,пір'ям,камінцями,гілкамирослин. Жінкаминадзвичайнодбайливоставилися до такихспоруд,навіть спали наспеціальнихпідставах для голови.Щоб утакійзачісці незавелисядрібнікомахи,волоссядодатковозмазувалиолією й утираливапно.Різнінароди Африкимають своїідеаликраси, але йзагальніриси у чоловіківзводяться досміливості,витривалості,спритності.Вониповинні булитакожуміти гарноспівати ітанцювати.Африканськіжінкиврівноважені,привабливі,працьовиті.

Іхоча ународів Африки багатоспільних рис, убагатьох з нихзбереглися своїіндивідуальніособливості. УЕфіопіїжінки короткострижутьволосся,прикрашають собі великоюкількістюбраслетів,намиста, сережками. УжінокплеменіСурма бувпопулярноюдеформаціявух йнижньої губи, в котрі вставляли диск.Йогопоступовозбільшувализалежно відвікудівчини. На початкузародженняцієїтрадиціїдеформація означалакаліцтво. Таким чиномжінокзахищали відзазіхання чоловіківінших племен.Поступово до цогозвикли й така «прикраса» сталаобов'язковою вплеменіСурма.Чоловіки наголенійголовізалишали невеликий пучокволосся.Тілорозмальовувалитатуюванням йфарбуванням, умалюнкахпереважали ризики.Ангельськіжінкиприкрашають собіекзотичноюзачіскою. Надчоломвиголюютьтім'я таскроні, а ізмаківки наобидвабокиспускаютьдрібнозаплетенікіски.Ангельськікрасуніприкрашаютьшию великоюкількістюнамиста таким чином, що воно танагадуєсвятковийошийник.

УНамібіїжінкивіддавалиперевагуголовнимуборам, подякимиховалипишневолосся.Головніуборироблять зкольоровоїтканини,доповнюютьброшками.

Жінками із племенМалівіддаютьперевагузолотим прикрас, котрікріплять нанамисто,головніубори, сережки,браслети.

Іякщо вповсякденномужиттіафриканціздебільшого носилисплетене чи короткостриженеволосся, то, на свята смердотіприкрашали собівигадливо,додаючи до свого образурізнідрібнички,амулети,розмальовки натілі тататуювання.

>Взагаліжіночізачіски порівняно ізчоловічимивиглядали не такимивигадливими, але й неменшоригінальними.Зустрічалисяжіночізачіски ізголенимипроділами увигляді кола чиборозенок чи всеволосся було бвистрижене. Жінкамизапліталивеликукількістькісок, котрістирчали врізнібоки,неначепромені,плелися по палі,закручувались уджгути,укладались увиглядівеликоїджгутоподібноїпетлі тощо. Мистецтвоплетіння тазакручуванняволоссяунаслідувалося ізпокоління впокоління. Удеяких племенахіснувалинавітьпрофесійніперукарі-лікарі.Вони милі йрозчісуваливолосся великимидерев'янимигребінцями.

Уплемені «>рендилі»жінки носилизачіску, щонагадуваладуже великийгребіньпівня.Починаласязачіска напотилиці йзакінчувалася надчолом.Цюзачіскужінки носили від днянародження і дозрілостісина.

>Африканськіжінкинамагалисявипрямлятисвоєдужезакрученеволосся задопомогоюгарячихножів.Фарбуваливолосся задопомогоюглини,соківрослин.

Уафриканських племеніснувалазачіскавдови.Якщо уродиніпомирав батько, тодіжінка носиладужепростузачіску ззакрученого в пучокволосся,якийпокривалитканиною.

>Дитячізачіски булидужепрості:дівчаткам йхлопчикамволосся стригли,залишаючи натім'їневеликі пучки, щостирчали.Дівчата таюнакизапліталидрібнікіски,укладаючи одну доодноїдужещільними рядами.Інколи ічоловікиповністюголили голови.

УЕфіопії у чоловіків можна було бпобачитизачіски, щонагадували головупавіана,якийвважавсясвященноютвариною.Волоссязбивали у формушолома йприкрашали.Деякічоловікиробили відчола дошиї у центрівигадливі валикидіаметром до 10 див. їхньоговкриваликурячимпослідом тапопелом.

УПівденнійАфрицічоловікирозділяливолосся надвічастини,скручували його вджгути, котріспрямовували вниз,догори,вліво чи вправо.

УЗахіднійАфрицічоловікистворювализачіскипротягомдекількохмісяців,користуючисьглиною,тваринним жиром,попелом.Ці «>витвори»мистецтванагадувалиширокікапелюхи.

>Чоловіки племен «туркана»зверху наголовіліпили ізглини корж й вставляли вньогопір'я страуса.Вонивважали,якщо наголові не якщоцієїспоруди, товітер йсонцевиб'ють знеї все, що духивклали.

>Заможні люди носилизачіски ізрівнопідстриженоговолосся,гладенькі,змазаніглиною, жиром,прикрашеніквітами,стрічками, шнурами,гілками.

>Найпопулярнішоюафриканськоюзачіскою був така:пасмаволосся намаківціховали подглиняноюформою, інші ж, щозалишалося позаформою, стригли.

>Воїниплемені бантуприкрашалиодяг великоюкількістюдзвоників, напальці рук йнігнадівали багатокілець. Жінкаминадівали нашиюкільця,кількість які з годиноюзбільшувалася, на руках й ногах носилибраслети увиглядізмій.

Жінками вБенині носилиприкраси ізкоралів та агата. Це булиособливіприкраси, котрі вручаливождіплемені, їхнінеможливо було бгубити,бо зацесуворо карали.

>Крімначіпних прикрас, ународів Африкивеликезначення малотатуювання.Кожнеплем'я мало своїмалюнки,узори.Татуюванню надавали великогозначення, воно та переходило ізпокоління впокоління. Це булисправжнівитворимистецтва.Поступовозмісттатуюваннявтрачався йзалишалася лишетрадиціярозмальовуватитіло. Процедурататуювання бувдужеболісною.Майстер бравшигострукістку чимушлю,малював нею візерунок нашкірілюдини, апотімзасипавдеревнимвугіллям,кольоровим порошком.

У Конгодівчата тажінкиприкрашализачіскиширокоюстрічкою.Волоссяприховували відстороннього ока подконусоподібнимголовним убором, а вдомаобмежувалисякруглимкапелюшком,прикрашенимбісером.

>Жінка вождяплемені носила наголовінезвичайнекубло. Це булискладені вдекількаярусівширокісмугитканини, до якіприкріплювалиікла собак,кольоровепір'я.

>Взагаліафриканськізачіскиприваблюютьсамобутніммистецтвомплетіння таоформлення.

>Макіяж (>фр.maquillage «>прикрасити собі») –ценанесення нашкіруобличчярізнихвидівдекоративної косметики ізметоюприкрасити, атакожкорекціїіснуючихвад. Ставши широкозастосовуватися удругійполовині XXстоліття.Тодіз'явилисяспеціальнірозділи у товстих часописах мод, апопулярних журналах.Сьогоднімакіяж ставшичастиноюжіночоїзовнішності. Це вид Сучасноїдекоративної косметики,якийвиконується задопомогоюрізнихкосметичнихзасобів.Застосовуючимакіяж, можна не лишеосвіжитилюдину,надатиїйздоровийвигляд, але й і,враховуючиневеликііндивідуальнінедолікиобличчя (мала форма очей,короткі брови,світлівії,вузькі губи і т.п.),виправити їхні задопомогоюдекоративної косметики.

>Макіяжзалежить від пори року, години доби (ранок, день,вечір), аголовне – від свогопризначення,вимагаєповноїгармоніїзі усімзовнішнімвиглядом, ізодягом,аксесуарами,біжутерією.Макіяжпов'язаний ізмоднимихудожніминапрямами, –саме смердотізадаютьколірну гамору, формубрів, губ, очей.Сьогоднімакіяжпідкоряєтьсятрьомнапрямам вмоді:класичному, романтичному й авангардному.Більшспокійні тони йвідтінкивластивікласичному й романтичномумакіяжу,контрастність,химерність йзухвала гамакольорів – авангардному. Заколірноюгамоюприйняторозділятимакіяж на «>теплий» (>переважанняжовтих,зелених,коричневих йбежевихвідтінків) й «>холодний» (>рожеві,сірі,сині йфіолетовівідтінки).

Длямоделі яобрала «>теплі»відтінкимакіяжу бо смердотінайбільшпідходять до типушкіри.Також такихвідтінківвимагає тематика диплома.

2.Визначенняпочатковихданихмоделі длявиконаннярозробленої

>зачіски

>зачіскаперукарськийафриканськийволосся

>Корекціяформиобличчя й голови

Упершучергу,зачіска виннапідходити дообличчя.Серед всіх людей, щонаселяють нашу планету,виділяється 5типівобличчяовальне,кругле,квадратне,прямокутне йтрикутне.

>Овальнеобличчяідеальнеобличчя.Володарямданого типу особини можнапозаздрити,боовальна формадозволяєноситизачіскибудь-якого виду від самих коротких додужедовгих.Вибір винен уданомувипадкуґрунтуватися наособливостяхволосся,прихильності тому чиіншому стилю,віковому таіншихкритеріях. Коротка стрижка ізоб'ємнимфіліруваним чубчикомрівня очейдастьможливістьвиглядатимолодше,зачіска іздовгимикучерявимиволоссямпідкреслитьжіночність, апишна коротка шапочкадодастьелегантність й шарм.

>Круглеобличчяхарактеризується широкимивилицями,переходять впідборіддя й лоб.Воновиглядаєпласким йдосить великим.Приховатицінезначнінедоліки можна іздопомогою грамотнопідібраної йвміловиконаноїзачіски.

>Володарям круглогообличчярекомендуєтьсянаступне:

1.Дотримуватисявисокихзачісок, бо смердотіоптичновитягаютьобличчя,роблячи йогоовальним,тобтоідеальним.

2.Носитизачіску ізпишноюкосою, чубчиком, котравізуальноврівноважуєпропорції особини.

3.Відпуститиволоссявеликоїдовжини,краще,щоб смердоті при цьому булипрямі.

4.Віддатиперевагу косимопроділах, смердотіприховуютьнеправильніпропорції особини.

5.Філіруванніпасмаукладати наобличчя,підкручуючи їхньогозлегка усередину. Цеприховаєшироківилиці йзробитьобличчявужче.

6.Обсягзачіски перенести наверхнючастину голови.

7.Використовувати взачісціасиметричніелементи,проділи,довжину, завивку й т.д.

Нерекомендуєтьсяробитипряміпроділи (смердотізбільшуютьнеправильніпропорції особини),зачісувативолосся тому йноситиширокізачіскицеще понадзбільшитьобличчя.Круглізачіски, щоповторюють формуобличчя, категоричнозаборонені.

>Квадратнеобличчявідрізняється широкимичолом йщелепою.Вонотежвиглядаєдоситьоб'ємним й доти ждекількакутастим.

>Приховатинедоліки квадратногообличчядопоможевиконаннянаступнихрекомендацій.

1.Віддайте взачісціперевагум'яким йасиметричнимлініях, косомупроділу.

2.Перенесітьосновнумасуволосся однією зсторін,цевізуальноврівноважитьпропорції особини.

3.Відростітьволоссявеликоїдовжини йзробіть завивку,кучерявеволоссязгладятьнезграбність особини.

4.Використовуйте взачісцідеталі, щомаютьрізнеспрямування,цепом'якшитьгрубілініїчола іпідборіддя.

5.Обсягволоссянайкраще перенести напотилицю чибічні ділянки голови.

Нерекомендуютьсязачіски іздовгимпрямим чубчиком й гладеньким,зачесаним томуволоссям,церобитьобличчявідкритим,виставляючи йогонедоліки на показ.

>Прямокутнеобличчяхарактеризуєтьсявисокимчолом йвитягнутоїщелепою.Такіпропорціїроблятьобличчядужедовгим.Скраситицінедоліки можнанаступним чином.

1.Дотримуйтесясередньоїдовжиниволосся допідборіддя.

2.Віддайтеперевагузачісці ізоб'ємнимгустим чубчиком, вонадопоможеприкрити лоб.

3.Кінціволоссяпідкрутіть усередину,цевізуальнорозширитьобличчя.

4.Носітьзачіски ізпрямимпроділом,він дозволитизгладитинедолікиданого типу особини.

5.М'якізачісування йлоконивиконуйтелише на боках.

6. Самуоб'ємнучастиназачіскирозташуєте нарівнібрів.

7.Вуха можнаприкритизовсім чиукластиволосся по них таким чином,щобпідкрученікінчикивизирализнизу.

Нерекомендуютьсявисокізачіски ізпіднятим ізчолаволоссям йзачіски ізпрямимволоссямвеликоїдовжини. І ті ііншелишезбільшитьнедолікипрямокутного особини.

>Трикутнеобличчявідрізняютьшироківилиці, щозбільшуютьверхню йогочастину, йвузенькийпідборіддя,звужуючий його донизу.

>Скраситинедолікиобличчя йнаблизити його доідеальноїформи можна задопомогоювиконаннянаступнихрекомендацій.

1.Дотримуйтесязачісок ізпишнимдовгим чубчиком, вонавізуальнозменшитьшироківилиці.

2.Підкрутіть усерединуволосся нарівніпідборіддя, смердотізроблятьобличчя болеепропорційним.

3.Виберітьтакузачіску, вякійнайширшачастина якщорозташовуватися нарівнімочоквух.

4.Вухазалиштенапіввідкритими.

5.Віддайтеперевагувисокійзачісці, котранаблизитьцей тип до овального.

Нерекомендуютьсязачіски ізкороткою чубчиком, так как оназбільшує лоб,посилюючи тім самим контрастміжнижньою йверхньоючастинами особини, атакожзачіски ззачесаним томуволоссям.

>Ціпорадиносятьзагальний характер, але й перед тим вартоприслухатися, так якзачісказдатнапідкреслити якгідності особини, то й йогонедоліки.Уникайтеелементів, котріроблятьнеправильніпропорціївідкритими, йвикористовуйтелінії,скрадає їхнього.

>Крім особини привиборізачіскислідзвернутиувагу на форму голови,рисиобличчя,зріст йфігуру.Адже люди із одним й тім ж типомобличчярозрізняються, як правило,кольором очей йволоссям,формоюшиї й голови й т.д.

>Правильнірисиобличчя чияскравовираженінедолікизустрічаються нечасто, як віддрібнінесуттєвіпорушення впропорціяхємайже накожномуобличчі.Умілопідібрана ймайстерновиконаназачіска всоюзі ізпрофесійниммакіяжемдопоможевирішитицімаленькіпроблеми.

Отже:

1.Власникам великого зростаннюслідуникативисокихзачісок йдовгогорозпущеноговолосся, смердотівитягуютьфігуру вдовжину. Гладкозачесаневолоссяоптичнопринижуєоб'єм голови, томутеж нерекомендуютьсявисоким.

2. Людям маленькогозроступідходятьвисокізачіски. При цьому смердоті неповинні бути великогооб'єму,інакше головаздаватиметьсянепропорційноюстосовноіншихчастинтіла.

3.Повним нерекомендуютьсязачіски із гладкозачесаним томуволоссям,виглядмаленької головизбільшуєобсягтіла.

4. Великим йвисокимжінкам нерекомендуютьсявисокізачіски, котрівізуальновитягаютьпостать.Довжинаволосся винна бутисередньоїдовжини,приблизно до мочкивуха.Основнийоб'ємволоссякраще перенести наскроневучастину.

5. Маленьким йповнимпідходятьлегкікучері,хвилястіволосся, щойдуть утім'яну зону.Рекомендуються пучки йвузлики.

6.Малим й худимрекомендується «каре» короткій нозі йподовжене.Віддайтеперевагусереднійдовжиніволосся.Бажанооб'ємволосся перенести наобластібілявух йскронь.

7. Прикороткійшиїрекомендуютьсязачіски ізвимощеними вгоруволоссям.Вонидопомагаютьоптичнозробитишиюдовше. При цьомуважливо,щобзачіска малавертикальнілінії,цетежвізуальнозбільшитьдовжинушиї.Уникатисліддуже короткихстрижок тазачісок із великимоб'ємом нарівнішиї. Уційзоніволоссякращепідстригти уформіподовженогомису.Коротку йхудорлявудовгушиюрекомендуєтьсяприкривати легкими локонами чиспадаючими нашиюволоссям.

8.Довгушию можнавізуальнозробитикоротше іздопомогою великихлоконів. У цьомувипадкуідеальна стрижка «каре»середньоїдовжини (допідборіддя) ізпідкрученими усерединукінцями.Наявністьчубчика вданомувипадку неграєпринциповоїролі. Нерекомендуютьсябудь-якізачіски, щовідкриваютьдовгушию. Худудовгушию можнаприкритипишноюзачіскою дорівня плечей.

9.Стисла форма головивимагаєзачіски іздовжиноюволосся допідборіддя.Об'єм при цьомутребарозташувати нарівнівух, котрікращеприкрити. Допідборіддяобсягнеобхіднозменшити,філіруванікінчикиволоссятребазачесати навилиці.Найважливіше формазачіски винна бутиовальною ізбічнихсторін.Можливоскраситинедолік зарахуноквиконаннязачіски ізцікавими деталями напотилиці.Вертикальнілінії притакійформі головислідуникати.

10.Приплющену форму голови можнавізуальнополіпшити іздопомогоювисокоїзачіски із чубчиком. Самуоб'ємнучастинучубчикарозташуйте нарівнілініїрозрізу очей.Вуха можнаприкритиволоссям чицілком облишитивідкритими.Небажанізачіски безчубчика.Довгеволосся нерекомендуються.Прямихліній йпроборівслідуникати,інакшенедолікформи головилишезбільшиться.

11.Профіль ізвидатнимпідборіддямвимагаєзачіски ізбільшимоб’ємом уверхнійчастині голови. Цеможе бутигустийчубчик,покладений налобі увиглядіхвилі. Таким чиномверхнячастина голови якщоврівноважена ізвидатноюнижньоючастиною.Волоссябічних зонзачешіть завуха.Уникайтезачісок із гладкозачесаним томуволоссям.

12.Профіль ізутисненимлобомробитьобличчярізконепропорційним.Основначастинаобличчяконтрастує ізвдавленнямлобу, томулобову областьпотрібновізуальнозбільшити.Цього можнадомогтися задопомогоюоб'ємногочубчика.Довжинаволосся над цьомувипадкуважливу роль, тому вонаможе бутибудь-яка.

13.Прямийпрофільідеальний, тому при йогонаявності можнаноситибудь-якузачіску.

14.Великівідстовбурченівуха нефарбуютьобличчя, анавпаки сильнопсують, тому їхніобов'язковотребазакривативолоссям.Можнапідібратизачіску, Яка якщоврівноважувати їхньогообсяг. Для цогопідійдетакий фасон, приякомувуха не будутьвиступати заосновний контурзачіски.Цілкомнеприпустимізачіски із гладкозачесаним томуволоссям,асиметричнимилініями.Уникайтезачісок,лінії якіповторюють формувух.

15.Великірисиобличчявимагаютьспокійнізачіски. Уньому немає бутирізкихпереходів, усіелементиповинні плавнопереходитиодне в одного.Обличчя можнаповністю облишитивідкритим,зосередившиосновнідеталізачіскиподалі віднього.Віддайтеперевагузачісці ізнедовгимнапівпрямим чубчиком.

16.Дрібнимрисамиобличчячудовопідійдутьмаленькі завитки.Вонидодадутьособівитонченості.Будь-яка детальзачіскимаєвідповідати рисамобличчя.Тільки тодізачіска йобличчя будутьгармоніювати один із одним.Залиштетрохивідкритими мочкивух,цедасть вамможливістьвиглядатиефектніше. Приправильнихпропорціяхтіла можнавіддатиперевагупишнимзачіскамневеликоїдовжини.

17.Низький лоб можнавізуальнозбільшити іздопомогоювисокогоначосу уверхнійчастині голови чиприховатиоб'ємної чубчикомсередньоїдовжини.Вухазалиштевідкритими.Основнідеталіперенесіть натім'яноїділянку голови.Можливікаблучки йлокони, смердотізроблятьзачіскуповітряною. Нерекомендуютьсязачіски безчубчика й із гладкозачесаним томуволоссям.

18.Високий лоб можна облишитивідкритимлише до тоговипадку,якщовінприкрашаєобличчя (вепохуРенесансу багатохтонавітьзбриваливолосся налобі,щобоптичнозробити його болеевисоким). Колі жвисокечолошвидшепсує, ніжприкрашаєобличчя, його можнаприкритидовгою чубчиком.

Нерекомендуються в цьомувипадкулишедужекороткі стрижки тазачіски ізрівнообстриженимволоссям нарівнішиї.

19. Широкорозставленіочівізуальнороблятьобличчя понад.Віддайтеперевагузачіскам ізкосимипроділами.Чубчикнайкращеукласти однією бік.

20.Близькопосадженіочівитягаютьобличчя йроблять його болеевузьким.Скраситицейнедолік вамдопоможутьвисокізачіски ізвідкритимчолом.

21. Довгийніс маленькийнедолік,якийдоставляєвеликінезручності своїмвласникам.Йогодовжинудуже простовізуальнозменшити задопомогою правильнопідібраноюзачіски. Упершучергууникайтебудь-якісиметрії, смердотілишепідкреслятьцейнедолік.Проділи,чубчика ііншідеталіповинні бутинеодміннокосими.Віддайтеперевагупишнимзачіскам із чубчиком.Кінчикиволоссяукладіть наобличчя,цевідвернеувагу віддовгого носа. Нерекомендуютьсязачіски із гладкозачесаним томуволоссям чивеликукількістьлоконів.

22. Широкий пласкийніс можнавізуальнозменшитивисокоюзачіскою. Таким чином,великірисиобличчя будутьвиглядати болеевузькими йздаватися менше.

23.Кирпатий маленький носиквимагаєтакої жвідповідності й взачісці. Для цоговнесіть донеїдрібніелементи,наприкладлокони йчубчик.Основнийоб'ємволоссязачешіть тому. Таким чином людина якщо болеевідкритою, щовізуальнозбільшить йогориси. Чудовопідходятьлюдиніподібного типудужекороткі стрижки. Нерекомендуютьсязачіски із великимихвилями йдужеоб'ємним чубчиком.

24.Маленькеобличчя ізвисокимчолом можнаврівноважити іздопомогоюзачіски із чубчиком.Вухазалиштеприкритими наполовину.Уникайтестрижок ізвідкритимчолом йповністюзакритимивухами.

>Крімобличчя йпостаті, одним ізнайважливішихкритеріїв привиборі правильного фасонузачіскиє типволосся. У силухарактернихособливостей шкірного із нихіснуєцілий рядрізного родурекомендацій із приводу того, Яказачіскапідходить тому чиіншому типу.

Дляотриманняпозитивнихрезультатів примоделюваннізачіскинеобхіднокеруватись принципами Сучасноїмоди узачісках ймакіяжі, атакожураховуватинедоліки тапозитивнірисиобличчяклієнта.

Перед тім, якпочати роботу надзачіскоюпотрібновизначитипочатковіданімоделі.

Моя модельмаєовальнеобличчя.Волосся внеїгусте,жорстке таледвехвилясте.Потилицяпласка.Кольоровий типмоделі – зима.Вікова група –молодіжна.Фігуратрохиповна.

>Тепер яможуприступати доствореннязачіски.

3.Розробкатехнологічноїпослідовностівиконаннязачіски

>Після того, як було бвизначеноданімоделі можнапочинатиствореннязачіски:

1)Миємоволоссямоделі;

2)Потімвисушуємо феном тащітками;

3)Волосянийпокрив головирозділяємо назони відвуха довуха черезмаківку;

4)Тім'яну таскроневізонирозділяєморадіальнимипроділами таплетемо кіски, котріпідкреслятьгарнірисиобличчя;

5)Волосся напотилиці легкотупіруємо;

6)Опрацьовуємоволоссящипцями «гофре» тарозчісуємо, щовізуальнопридаєоб'єммаківці

7)Волосся напотилицізбираємо втугийхвіст, причомузалишаємо не багатоволосся намаківці,щобпотімприкритизайве;

8)Викладаємоволосся впотрібну форму;

9)Волосся, якузалишилося послеплетіннякосичокнакручуємо натонкушпицю тарозчісуємо;

10)Викладаємоволосся впотрібну форму;

11)Фіксуємо лакомзачіску.

>Доповнюємо образмакіяжем таодягом.

4. Характеристика таобґрунтуванняінструментів таобладнання

необходимих длявиконаннязачіски

>Під годинунаданняперукарськихпослуг дляздійсненняоперацій ізволоссямкористуютьсярізноманітнимиінструментами, котріумовноподіляють нагрупи:

– длярозчісуванняволосся;

–ріжучіінструменти для стрижкиволосся;

– дляукладанняволосся;

– для завивкиволосся.

>Інструменти –цезнаряддя роботиперукаря, котрізастосовуються длявиконаннярізноманітнихоперацій ізволоссям.

>Професійнийінструментвиготовляєтьсязіспеціальних йнатуральнихматеріалів затехнологіями, котрізабезпечуютьміцність,пружність йгладкістьповерхніінструмента,стійкістьпротивзаємодії ізхімічними препаратами гапротипідвищених температур,запобігаютьнамагнічуванню таелектризації.

>Пристосуваннявідіграютьдопоміжну роль,забезпечуючиякісневиконанняперукаремсвоєї роботи.


>Групаінструментів >Призначення тазастосування >Технічні характеристики >Примітка
1 Длярозчісуванняволосся

1)Гребінці.

>Залежно відпризначеннягребінцірозподіляють на виборах 4основнігрупи:

-комбіновані (>рідкі тачастізубці);

-однорідні (>зубцірівномірні);

- ізгостроюручкою (хвостиком);

-зізвичайноюручкою.

>Комбінованігребінціпоєднують наробочійповерхні ділянкигустих йрідкихзубців.Застосовуються вжіночих йчоловічих залах.

Уодноріднихгребінцях повсійповерхні частотарозміщеннязубціводнакова.Використовуються длярозчісування,укладання та стрижки.

>Гребінцями ізгостроюручкою «хвостиком»зручнорозподілятиволосся напасма, нимипрацюють под годинунакручування набігуді, коклюшки.Звичайна ручкагребінцяможе бутизаокруглена чи увигляді «вилочки».Першимгребінцемкористуються прифарбуванніволосся, іншим – приукладанні.Функціональністюгребінцівобумовлені їхньогонові розробки:

>Складаються ізобушка тазубців,розрізняються задовжиною,шириною,частотою тарозміромзубців.

>Гребінцібувають:

-металеві –алюмінієві,дюралеві;

-неметалеві – ізпластмаси,капрону,ебоніту,кістки,целулоїду,

Прироботі ізхімічними препаратамизастосовують лишенеметалевігребінці. Черезушкодженнялусокнебажанопрацюватиметалевимгребінцем ізвологимволоссям.

>Гребінець ізгостроюручкою (хвостиком)використовувався приствореннізачіски бо ним було бдужезручноділити назониволосянийпокрив голови.Гребінець ізручкою увигляді «вилочки»використовувався длязачісування тавичісуванняволосся.

-гребінці ізгачками длямелірування;

-фігурнігребінці дляствореннярельєфнихліній укладання;

-гребінцізіспеціальними насадками «>страйпер»,гребінці-щіточки дляфарбування;

-гребінці «арфа» – длякучерявоговолосся;

-гребінці із «>рівнем» для контролюнахилуінструментавідносноповерхніпідлоги, длястрижок зплатформою «>флатопер»

2)Щітки.

Запризначеннямщіткиподіляються на:

-пласкі длярозчісуванняволосся тамасажу голови;

-круглі «>брашинг» дляукладанняволосся феном,формуваннялоконів;

-пласкікаркасні «>бомбаж» дляукладанняволосся феном;

-щітки-шари дляукладання феномдовгоговолосся.

>Щіткиможуть бутипласкими,круглими, ізпластмасовими,металевими чищетинистимизубцямисилікону.

>Потрібнодезінфікуватищітки после шкірногоклієнта,наприкінціробочого дня,митимильною водою тадезінфікуючимзасобом. Наринкуперукарськогоінструментупредставленітермощітки, котріводночасІонізуютьволосся,здійснюючи йогооздоровлення.

>Пласкащіткавикористовувалась длярозчісуванняволосся послемиття. «>Бомбаж» та «>брашинг» дляукладанняволосся феном.

2 >Ріжучіінструменти для стрижкиволосся

1)Ножиці.

>Пряміножиціпризначені для стрижки,окантування,тушування,філіруванняволосся, стрижкивусів,борід.

>Якість стрижкизалежить відгостротиножиць.

>Перукарськіножицібуваютьпрямі (>прості) тазубчасті -філірувальні,прапорні.

>Ножицівиготовляють ізвисокоякісноїлегованоїсталі ізантикорозійнимпокриттям з хрому, титану тощо.Сучаснізразкиножицьпередбачаютьантиалергічнепокриття.

>Обидва полотнаножицьпрямі йріжучі.Ножицібувають ізмікронасічкою,алмазнимнапиленням чи без них.Перші –високоточні й непотребуютьдодатковогозаточування,другі -періодичнозаточують.Ножиціможуть матір полотназавдовжки 4,5-6 див,гостру читупу формукінців,обмежувач,упор-підсилювач накільці длямізинця.

2)Філірувальніножиці.

>Застосовують дляпроріджуванняволосся.

>Буваютьоднобічні ідвобічні ізрізноюформою тачастотоюзубців.

>3)Прапорніножиці.

>Застосовують дляодночасної стрижки іфіліруванняволосся.

>Одне полотноножиць зфігурноюнасадкою, а одномуможе бути як упрямих,філірувальнихножиць чи іздекількомазубцями.

>Після стрижки такиминожицямипасма накінцяхмаютьмалюнок,якийвідповідаєформі насадки.

Не можнакористуватисьперукарськиминожицями впобуті.Потрібнозберігатиножиці уфутлярі!Стежити за їхнічистотою,берегти відударів, діївологи,хімікатів, регулярнопросушувати,змащувати,заточувати.

4)Бритви.

Уперукарняхвикористовуютьнебезпечні табезпечнібритви.

>Небезпечнібритвизастосовують лише для стрижки,філіруванняволосся.Голіннянебезпечними бритвамивідповідно досанітарно-гігієнічнихвимог нездійснюється.

>Звичайнібезпечнібритви ізвідкритимлезомзастосовують для стрижки тапідбриванняпушковоговолосся.

>Безпечнібритвимаютьзміннелезо.

>Філірувальнимибезпечними бритвами,філірувальними ножами ззубчатими насадкамипрацюють пристрижці тафіліруванні. У комплект дофілірувального ножавходять насадки длярізнихтехнік стрижкиволосся.

>Потрібнодезінфікувати бритву после шкірногоклієнта,щоразузастосовуватиіндивідуальнелезо.

5)Електричні машинки.

>Машинкоювиконуютьпервиннуобробкуволосся передстрижкоюножицями (>зведенняволоссянанівець), стрижку «наголо»всієїповерхні голови чиїї окремих зон.Стрижкумашинкоюздійснюють по сухомуволоссю,рухаючисьпроти зростаннюволосся відкрайовоїлінії зростанню.

>Ножі та насадки до машинокнумеруютьсявідповідно довисотизрізанняволосся:

1/20 – длязняттяпушковоговолосся,окантування;

1/10 – дляокантування;

1 мм –перехідний ніж;

3 мм – для стрижки.

>Професійні машинкиукомплектовані насадками, котрідозволяютьстригтиволосся надовжину до 9,5 мм йнавіть до 15 мм.

>Буваютьтрьохвидів:вібраційні,роторні,акумуляторні.

>Машинкипрацюють відмережпостійного йзмінногострумунапругою220В.

>Вібраційні машинкимаютьсуцільний ізріжучоючастиною корпус,електричнийвібромотор. Занаявності одногонезнімного ножарегулюваннявисотизрізуванняволоссяпроводять задопомогою насадок чиспеціальнимважелем.

>Роторні машинкизавдякиелектричному мотору ізчерв'ячноюпередачеюпрацюють безвібрації.Маютьчотиривидизміннихножів.

>Акумуляторні машинкипрацюють як відмережіелектропостачання, то й відбатарейок, щопідвищуєїхнюпрактичність.

Передроботою:

->перевіряйтесправність машинки,цілістьшнурів;

-неберіть машинкумокрими руками;

-нестрижітьмокреволосся;

->вмикайте машинку вмережу, непризначену дляпобутовихелектроприладів;

->працюйтемашинкоюбезперервно не понад ЗОхвилин;

-передзаміноюножіввимкніть машинку ізмережі;

->кожні 3місяцізабезпечуйтеоглядтехнічного стану машинкиспеціалістами.

3 Дляукладанняволосся

>1)Бігуді.

Уперукарняхзастосовуютьсятакіосновнітипибігуді длянакручуванняволосся:

-металеві увиглядіпорожнистогоциліндра ізотворам я наповерхні, ізпритискноюпланкою йпрогумованоютасьмою. Планкаутримуєкінціволосся;

–пластмасові без планки,фіксуютьсяпрогумованоютасьлгою чиспеціальноюшпилькою;

–пластмасові липучки з шипами наповерхнізаввишки 1-5 мм;

–металевібігудізіщетинистим «>їжаком»усередині;

– для вертикальногонакручуванняволосся. Дляфіксаціїпасмабігудімаютьрівномірнорозміщенізубці,спрямовані до одного бік.

>Пропонуютьсясучаснімоделібігуді беззатискачів й гумок – зкулісою,м'які,виготовлені із поролонові,гумовібігуді (>папільйотки),хвилеподібніперфоровані,спіралеподібні.

>Потрібноутримуватибігуді учистоті,митимильнимрозчином,дезінфікувати.

2)Термощипці.

>Сучаснімоделіелектричнихщипцівмаютьрізнуконфігурацію; їхньоговиготовляють укомплекті ізрізними насадками:щипці ззатискачемтрикутноїформи (нимиформуютьлокони ізрізкими заломами тапрямимикінцями);спіральніщипці;щипці ізрельєфними пластинами,щипці-випрямлячі із пласкими пластинами.

>Електричніщипціскладаються ізкорпусу-стержнядіаметром 10-20 мм,важеля ізжолобом,якийпритискає таутримуєкінціволосся, ручкизі шнуром та виделки.

Не можнанакручуватищипцямимокре ібрудневолосся.

>Систематичнопотрібнознімати ізповерхніщипцівзалишки лаку табруд.

>Требаберегтищипці відпотраплянняволосся усередину.

3)Термощітки,щітки-щипці.

>Застосуванняцихінструментів новогопокоління іздекількоматемпературними режимамидозволяєстворитилокони,хвилі,розгладжуватипасмаволосся,надаватийомуоб'єму.

4)Фени.

>Сучаснімоделіфенівпередбачаютьлікувальнудію наволосся,наприклад, шляхомвикористанняозонових ламп.

>Професійні фенівиготовляютьрізноїконструкціїпотужністю від 1200 до 1800 Вт.

Фенскладається із корпусу, вякомурозміщеніелектродвигун,нагрівач увиглядіспіралі, вентилятор, шнур ізвилкою.Доповнюються феніспеціальнимизнімними насадками увигляді:

–гребінця;

–щітки;

–щипців;

– форсунки ізповздовжньоющілиною (соплом);

–дифузора.

>Усівидилагодженняелектроінструментуповиннівиконуватисьвиробниками чикваліфікованимимайстрами.
4

Для завивки

>волосся

>Класичні коклюшки –церівнігладенькістержні,звуженіпосередині, ізрозширенням накінцях чи зхвилястоюповерхнею, від завивки на котріутворюється завитокприродноїформи.

>Видозмінені коклюшкидозволяютьотримати завитокоригінальноїформи, Якавідрізняється відприродної.

>Сучаснітехнологіїпередбачаютьзастосуванняспіральнихкоклюшок дляотриманняспіральнихзавитків,шпилькоподібних – длягофрованихзавитків. Дляотриманняоб'ємнихзавитків ізлегкоюзміноюструктуриволоссявикористовуютьм'якібігуді –папільйотки.

>Буваютькласичної тавидозміненоїформи, їхньоговиготовляють з дерева,пластмаси,стійкоїпроти діїхімічнихпрепаратів.Фіксують коклюшкипрогумованоютасьмою.

>Коклюшкивиготовляютьзавдовжки 6-10 див,діаметромпосередині 5-15 мм.

>Підприємствами –виробникамипрепаратів дляхімічної завивкипропонуютьсяновіметодихімічногопроцесу ззастосуваннямспеціальнихінструментів –фермерів.

>ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯПЕРУКАРСЬКИХРОБІТ

До нихвідносяться:

– пульверизатор длязволожуванняволосся пристрижці,укладанні, ананесеннязасобів дляукладання;

– мисочки дляприготуваннябарвників,засобів длялікування,фіксажу для завивки;

–шейкери длязмішуваннябарвників;

–пензлики длярозведення йнанесенняпрепаратів

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація