Реферати українською » Культура и искусство » Електронні бібліотекі в Мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвітку


Реферат Електронні бібліотекі в Мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвітку

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Міністерствоосвіти й науки України

>Курсова робота

на задану тему:

>Електроннібібліотеки вмережіІнтернет:сучасний стан таперспективирозвитку


>Рівне 2010


>Зміст

 

>Вступ

>Розділ І.ЕлектроннібібліотекимережіІнтернет як чинникформуванняінформаційногоринку

1.1Електроннабібліотека яквеб-сегмент вмережіІнтернет

1.2 Історіявиникненняелектроннихбібліотек

>Розділ ІІ.Електроннібібліотеки в Україні

2.1Електроннібібліотеки в Україні:створення,розвиток тавикористання

2.2Авторське право всередовищіелектроннихбібліотек України

>Висновки

Списоквикористанихджерел


>Вступ

 

>Актуальність тими.Новийісторичнийетапрозвиткусуспільства в 80-90-хроках ХХ ст.докорінновпливає нарозвитокбібліотечної справ,вимагає нелишевідповіднихзмін унауково-практичнійдіяльностісучаснихнауковихбібліотек, а івдосконалення тарозвитку окремихположеньбібліотекознавства,узгодженнябібліотечноїтеорії та практики ізосновнимисучаснимивимогами добібліотечного танауково-інформаційногообслуговування науки тасуспільства.

>Необхідністьінформаційного забезпеченнярозвитку в Українідержавотворчихпроцесів,економіки, науки йтехнікизумовлює постановку передбібліотеками якключовимиелементамисистемидокументальнихкомунікацій заподіяннястворення національноїінформаційноїінфраструктури,котрасприяла боптимізаціїформування тавикористаннянаціональнихдокументальнихресурсів. НацеспрямовуютьЗакони України "Проінформацію" (1992 р.), "Пронауково-технічнуінформацію" (1993 р.), "Пронаукову йнауково-технічну діяльність" (1992 р.), "ПроНаціональнупрограмуінформатизації" (1998 р.) таУкази Президента України "Проневідкладні заходьщодорозвиткубібліотек України" (2000 р.), "Про заходьщодорозвитку національноїскладовоїглобальноїінформаційноїмережіІнтернет та забезпечення широкого доступу доцієїмережі в Україні" (2000 р.).Крім того,посталанеобхідністьформуваннясоціокультурногосередовища, щобазуватиметься нанаціонально-культурнихцінностях йрозвиватиметься вгармоніїзісвітовоюкультурою. Наєдинуправовуполітику всправіобліку,збереження,використанняісторико-культурної спадщиниспрямовано Закон України "Проохоронукультурної спадщини" (2000 р.),діяякогобезпосередньопоширюється набібліотеки йбібліотечніфонди (БФ).

>Процесрозширенняфункційбібліотек йрозвитокновітніхтехнологійзумовилипояву в БФпоряд із документами натрадиційнихносіяхінформації йелектроннихінформаційнихресурсів (>ІР). Цепоєднаннямаєзначноюміроюсинкретичний характер, невідпрацьованаінструктивно-нормативна базаорганізаціїкомплектування,опрацювання,зберігання тавикористанняелектроннихдокументів (>ЕД),відсутнявзаємоузгодженістьцихтехнологій ізтрадиційнобібліотечними.

Насьогодні уженакопиченийрізноманітнийпрактичнийдосвід устворенніелектроннихсховищінформації,однаквін немаєналежногонауковогоузагальнення вконтекстіобраної нами тими. Отже,постала нелишетеоретична, а і практичнанеобхідністьрозв'язання низькібібліотечно-технологічнихпитаньподальшогорозвиткуелектроннихбібліотек (>ЕБ) й,зокрема,технологіїкомплектування,зберігання таефективноговикористанняелектроннихбібліотечно-інформаційнихресурсів (>БІР), атакожз'ясуваннябібліотекознавчихмеханізмівпобудовиінфраструктури для забезпеченняакумуляціїінформації.

Станнауковоїрозробленості тими.

>Курсова роботабазується наосновівивченняопрацьованоїлітератури, щоміститьінформацію іздосліджуваної тими.

>Середвиявленихджерелслідвиділити роботиГіляревськогоР.С.,Павлуші І.

>НауковціРезніченко В.А., Захарова О.В., Захарова О.Г. усвоїхпублікаціяхдокладновисвітлилимоделіінформаційнихресурсів йсервісів, котріможутьрозглядатися як основа дляпроектування та розробкиконкретнихелектроннихбібліотек.

>Шемаєва Р.висвітлила стан таперспективирозвиткуелектроннихресурсів убібліотеках України таінформаційному забезпеченню науки.

Шейко У.розглянувперспективирозвиткуелектроннихбібліотек в Україні.

Метакурсової роботи >полягає вдослідженніелектронноїбібліотеки якінформацйного ресурсу XXIстоліття та якорганічноїчастинибібліотечноїдіяльності ісистемидокументальнихкомунікацій.

>Завданнякурсової роботи:

>Досягненняпоставленої метипередбачаєрозв’язання такихзавдань:

-Виявити тапроаналізуватилітературу із тимикурсової роботи;

-Розкритисутністьелектронноїбібліотеки якефективногозасобу оптимальногоінформаційного забезпеченнясуспільства вумовахінформатизації;

-Дослідитиісторіюстворенняелектроннихбібліотек;

-ПроаналізуватиЕБ щофункціонують внаціональномусегментімережіінтернет;

-Проаналізуватиавторське право всередовищіелектроннихбібліотек України.

>Об'єктомєелектроннабібліотека.

Предметдослідження:створення,особливостіфункціонування таперспективиподальшогорозвиткуелектронноїбібліотеки.

>Методидослідження >обумовленніоб’єктом та предметомкурсової роботи. Длявизначенняелектроннихбібліотек якновітніхінформаційнихресурсів,дослідження їхньогоісторіїстворення йрозвитку ,сучасного стану,застосованосистемно-діяльністнийпідхід якзагальнонауковий принципдослідження.Робота написана ізвикористаннямелементівякісногоаналізу. ДлядослідженняісторіїрозвиткуЕБ, буввикористаний методузагальнення.

Приопрацюваннівихідноїінформації буливикористанізагальнонауковіметодиабстрагування,аналізу та синтезу.

>Теоретична та практичнацінністькурсової роботи >полягає до того, щоузагальнюєтьсяматеріал просутність,історичнийрозвиток,сучасний станелектроннихбібліотек якефективногозасобуінформаційного забезпечення науки вумовахінформатизації.

>Складено списоклітератури затемою роботи.

>Практичнацінність до того, що авторкурсової роботи, впроцесіїїпідготовки,набуваєвмінь йнавичокінформаційногопошуку, роботи із великиммасивомінформації,їїузагальнення,відбору.

Структура роботи.

Дана роботаскладається ізвступу, двохрозділів, з висновками й спискувикористанихджерел.

>Вступкурсової роботиміститьобгрунтуванняактуальності тими, станїїрозробленості,визначеніоб’єкт й предмет,головна позначка таосновні заподіяннякурсової роботи,методи,наукове тапрактичнезначення.

першийрозділкурсової роботирозкриваєсутністьпоняттяелектроннабібліотека,електроннібібліотеки яквеб-сегмент вмережіІнтернету таісторіювиникненняелектроннихбібліотек.

Іншийрозділприсвяченийелектроннійбібліотеці в Україні тазахистуавторських правелектронноїбібліотеки.

>Висновкивідбиваютьсучасний станелектроннихбібліотек, їхністрімкийрозвиток тазміни.

Списоквикористанихджерелвключає 24джерел із тимикурсової роботи.


>Розділ І.ЕлектроннібібліотекимережіІнтернет як чинникформуванняінформаційногоринку

 

1.1Електроннабібліотека яквеб-сегмент вмережіІнтернет

 

Усучасномуінформаційномусуспільствібібліотекивідіграютьнадзвичайноважливу роль надпросвітницькій танавчальнійдіяльності, але й і уформуваннігромадянськогосуспільства, щоєдужевагомим аспектомреалізаціїдемократичних реформ. Навідміну відсистемизасобівмасовоїінформації таосвіти, котріпропонуютьгромадянамвибірковий принцип доступу доінформації,бібліотекиєтимиінституціямисучасногосуспільногопроцесу, денадбання культури та знаньподаютьсявільно унайбільш широкомурозмаїтті.Завданнямбібліотек таїхніхпрацівниківєнайбільшповнерозкриттязмістунаявнихресурсів шляхомствореннябібліографічних базданих,каталогів та картотек, якізначноскорочуютькористувачам шлях доінформації.Новітніінформаційнітехнології усучаснихбібліотекахнадаютьможливістьзначнополегшити тарозширитицей шлях,зокрема, задопомогою доступу добібліографічнихресурсів черезмережуІнтернет тарозміщення їхні навеб-сторінцібібліотеки [14,c.19].

>Соціальні йекономічнізміни, щовідбуваються всуспільстві,знаходятьсвоєвідображення й вдіяльностібібліотек, якустанов, що стояти наперехрестіінформаційнихпотоків.Реаліїсьогоденнясвідчать провідсутністьєдиногоінформаційногопростору, втрачустійкого йдостатньогофінансування,необхідного длякомплектуваннябібліотечнихфондів.

>Різкеподорожчання й, якнаслідок цого, маладоступністьтрадиційнихканалів зв'язку йдрукованихвиданьпризвели донеобхідностістворення нових умів для забезпеченнякористувачівсвоєчасною,достовірною таповноюінформацією шляхом широкогозастосуванняновітніхтехнологій.

>Трансформаціяфункційкнигозбіреньвідбилась і впрофесійнійтермінології.З'явилисяновіпоняття -віртуальнабібліотека,цифрова таелектронна,запозичені ізінформатики.Сьогодні смердоті неєусталеними,досить частоїxнавітьвважаютьсинонімами. Томудоцільнозвернутиувагу натрактуванняцихтермінів.

>Назва «>віртуальнабібліотека» (>Virtuallibrary)використовується длявизначення комплексуінформаційнихджерел,доступних черезглобальнікомп'ютернімережі, що всукупностіутворюють Internet.Віртуальнабібліотека немаєєдиногомісцезнаходження -їїресурсирозподілені повсьому світі, аінформаційнийпотенціал накількапорядківперевищуєдокументніресурсибудь-якоїкнигозбірні.

>Під «>цифровоюбібліотекою» (Digitallibrary)розумієтьсябібліотека, вякій всяінформаціязберігається воцифрованомувигляді та непередбачаєнаявностідокументів натрадиційнихносіях.

Уелектроннійбібліотеці (>Electroniclibrary)основніпроцесиздійснюються ізвикористаннямкомп'ютерів,однак такимбібліотекахдокументи намашиннихносіяхспівіснують ізаудіо-,аудіовізуальними таіншимиматеріалами.

Отже,електроннабібліотекавключає у собі іцифрову, вній,окрімсуто дискретногоподаннядокументів,допускається й їхньоговідбиття віншійелектронній (>наприклад,аналоговій)формі.Цифрова таелектроннабібліотеки, навідміну відвіртуальної,являють собоюсукупністьдокументів, щомаютьконкретнемісцезнаходження.

>Електроннібібліотеки, вцілому, можнакласифікувати задекількомаознаками, такими як:

- учредительелектронноїбібліотеки,тобтоініціаторпроцесуїїстворення;

- вид (>види)літератури,представленої вколекції, й колочитачів, на які вонарозрахована;

-принципикомплектування (>відбірвидань);

- характернаданихпослуг (у т.ч.наявність йякістьелектронного каталогу);

-форматипредставленихелектроннихвидань.

>Електроннабібліотека (>digitallibrary) –інтегрованаінформаційна система, Якадозволяєнакопичувати,зберігати таефективновикористовуватирізноманітніколекціїелектроннихповнотекстових тамультимедійнихдокументів, щодоступні взручному длякористувачавигляді.Крімелектроннихдокументівоб’єктамиопрацювання вЕБєтакожбазиданих,мапи,картикористувача,посилання,іншіЕБ тощо.

ЗафункціональноюспрямованістюрозрізняютьЕБзагального характеру таспеціалізовані.Першізберігаютьінформаційніресурси побагатьохнапрямках знань йвикористовуютьпереважномінімальнийінструментарій, щозабезпечуєреалізаціюстандартнихфункційінформаційноїсистеми.СпеціалізованіЕБзберігають танадають доступ доінформаційнихресурсів впевнійпредметнійобласті.Вонибагатофункціональні й,поряд із наборомстандартнихпослуг,надаютьможливістьнетрадиційного характеруобробки,задоволенняспецифічнихвимог (>зберіганнярезультатів таархівівекспериментів,підтримкачасових тапросторових характеристикданих,спеціальніформизаданнявхідних тавихіднихданих –картографічні,графічні,оцифрованіфотографії, звукозапису тощо).

Ресурс (>resource) – все, щомаєідентифікатор.Прикладамиможуть бутидокументи,електронніоб’яви,колекціїресурсів. Не усіресурсиможуть бутидосягнуті вкомп’ютерніймережі (>наприклад,людськіресурси,зв’язка книжок набібліотеці), але й їхньогоопистежможерозглядатися як ресурс.

>Інформаційний ресурс (informationresource) –будь-якасутність (>електронна чиінша), Якаспроможнапередавати чи підгримувати (>зберігати)інтелектуальнуінформацію чизнання;наприклад, книга, лист, картина, скульптура, базаданих.Інформаційний ресурс –цеодиницяінформації, котраєунікальноіменованоюсукупністюданих,структурованих увиглядііменованихатрибутів.

>Електроннийінформаційний ресурс (>electronic informationresource) –інформаційний ресурс, щозберігається велектронному чикомп’ютеризованомуформаті йможе бутидосягнутий,знайдений таперетворенийзасобамиелектронноїмережі чиіншоїелектронноїтехнологіїобробкиданих (>наприклад, CD-ROM).

>Кожномуінформаційному ресурсувідповідаєпевнамножинасервісів, щозабезпечують доступ до ресурсу та йогоопрацювання вінтересахкористувача ресурсу.

>Сервіс (service) – система, щореалізує (>забезпечує) одну чидекількафункцій, котрімаютьцінність длякінцевогокористувача [16, з 61].

На даний годину одним зефективнихзасобівпідтримкинауковихдослідженьєвикористанняавтоматизованихбібліотечних систем. У цьомуаспектіактуальноює проблемастворення внауковихорганізаціяхелектроннихбібліотек.Вонизначнопідвищуютьрівеньнаданняфахівцямбібліотечнихпослуг, асаме:

-сприяютьефективному доступу доіснуючих одну годинуелектроннихінформаційнихресурсів вмережіІнтернету,насамперед добібліотек таперіодичнихвидань, атакож дозарубіжнихелектроннихресурсів;

-забезпечуютьякісноновийрівеньзадоволенняінформаційних потребнауковцівзавдякивикористаннюновітніхбібліотечно-інформаційнихтехнологій (>кількістьдоступнихінформаційнихджерел,ступінь їхнірелевантності,актуальність,повнота іоперативністьотриманняінформації) [17, з 27].

>Переважнабільшістьсучаснихвиданьмаєелектронний аналог увиглядіоригінал-макету,підготовленого додруку задопомогоюкомп'ютерноговерстання. Убільшостіці аналогивтрачаютьсяодразу чи черезпевний годину послепублікаціївидання.

>Термінзберіганнядрукованихвиданьобмежуєтьсястрокомексплуатаціїпаперу, ізякоговиготовленовидання, йзалежить від умів йогозберігання іінтенсивностівикористання.Електронний аналогдрукованоговиданняможезберігатисябезстроково йексплуатуватися безобмежень заумовиперіодичногоперезапису його нановіносіїінформації йретрансляції вактуальніформатипредставленняданих. Зелектронного аналогу убудь-який годинуможе бутиздійсненоперевидання особливоцінних,рідкісних танауковихвидань.

>Такийспосібпоповненнянаціональногоінформаційного фондумаєсуттєвіпереваги як для держави,суспільства вцілому, то й длясуб'єктіввидавничої справзокрема.

>Переваги длясуспільства:

1.Оперативне забезпеченняповнотекстовоюелектронноюінформацією просучаснувидавничупродукцію України.

2.Забезпеченняоднієї точки доступу (>електронногодепозитарію) доелектроннихверсій всіхвидань України.

3.Полегшенняпошукуповнихтекстіввидань задопомогоюінформаційно-бібліографічноїсистеми,створеноїКнижковоюпалатою України.

4.Збереженняможливостівідтворення через великийпроміжок годининайціннішихвидань у їхніпервісномувигляді.

>Переваги для держави:

1.Значнезменшеннявитрат ізДержавного бюджету наоцифруванняфондівбібліотек таархівів.

2.Презентаціявітчизняноївидавничоїпродукціїсвітовомуспівтовариству.

3.Інтеграція вєвропейське сус-пільство,рівеньінформатизаціїякогозначновипереджає Україну.

>Переваги длясуб'єктіввидавничої справ:

1.Отриманняприбутку яквидавцем, то й автором завикористанняелектроннихдокументів.

2.Зменшеннявитрат накомп'ютернутехніку длязберіганняелектроннихоригінал-макетіввидань.

3.Уникненняризикувтратиелектроннихоригінал-макетіввидань уразівиникненняаварійнихситуацій навиробництві.

4.Безплатна рекламапродукціївидавництва.

5.Можливість убудь-який годинуотриматиелектроннийоригінал-макет своговидання дляперевиданнятвору.

6.Гарантіядотриманняавторських прав под годинувикористанняелектроннихоригінал-макетіввидань.

>Становленняінформаційногосуспільствастворилоумови длятрансформаціїбібліотечнихустанов всистемоутворюючу ланкуінформаційноїсфери.Засвоєннябібліотекамиінтернет-технологій,вивченняінформаційних потребкористувачів умережіІнтернет дозволилобібліотекамзапровадитинову формуінформаційноїдіяльності –обслуговуваннявіддаленихкористувачів.Заразпереважнабільшістьвітчизнянихбібліотек уже неєпасивнимикористувачамиінформаціїІнтернету, азаймаєтьсяствореннямвласнихінформаційнихресурсів йнаданням їхні широкому палікористувачіввсесвітньоїглобальноїмережі.Значноюміроюцереалізується черезствореннявеб-сайтів,покликанихвсебічнопредставлятибібліотеку всвітовомуінформаційномупросторі.Їхвикористаннядозволяєзробитибібліотекувідкритою для шкірногопотенційногокористувача,значнорозширити колоспоживачівпослуг й таким чиномзайнятивизначальнемісце всвітовійінформаційнійінфраструктурі.

>Необхідністьствореннявеб-сайтівбібліотекамиобумовлена тім, що смердотіє:

-ефективнимзасобомрекламуваннябібліотеки вміжнародномуінформаційномуспівтовариствіІнтернет;

-забезпечують доступ довласнихбібліотечнихпродуктів широкому палікористувачів умережі;

-сприяютьрозвитку новихінформаційнихпослуг;

-сприяютьефективнійреалізаціїінформаційної такультурно-освітньоїфункціїбібліотеки;

-підвищуютьінформаційну культурукористувачів.

>Зміст сайту, йогоструктурнеформуваннявизначаєтьсябібліотечнимипрацівниками в співпрацю ізпрограмістами. Дляефективної роботи веб-сайтмає бути доброструктурованим,змістовним йзрозумілим длякористувача.

>Зрозуміло, щоствореннябібліотечнихсайтів неєодноразовоюакцією:сайтиповинніпостійнопідтримуватись вробочомустані, про щосвідчатьдати їхньогоостаньогооновлення.Кількістьвідвідуваньсайтівпевноюмірою говорити про їхньогозатребуваність, але й у тій годину неєсвідченнямналежногозадоволенняінформаційнихзапитівкористувачів.

>Бібліотечнівеб-ресурсифахівціхарактеризують задвомаознаками:

-структурою;

-інформаційнимнаповненням.

У своючергу заструктуроювеб-сайтиподіляються на

-багаторівневікорпоративні (>повнофункціональніресурси ізвласнимдоменниміменем);

-багаторівневірозділи на веб-сайтах (як, правило, таким чиномпобудованіресурсивідомчихбібліотек);

-веб-сайти, котрімаютьмінімумдовідковоїінформації пробібліотеку та доступ доелектроннихресурсів (ізвласнимдоменниміменем).

Заінформаційнимнаповненнямвеб-ресурси можнарозподілити на:ілюстративні (влаконічнійформінаводятьсядані пробібліотеку), таінформативні (де,крімінформації пробібліотеку,користувачамдоступнівторинні йпервинніінформаційніресурси).

Зацимикритеріями можнавизначити, щовеб-сайтиобласнихуніверсальнихнауковихбібліотекєбагаторівневими,інформативними, авеб-сайтиЦентралізованоїбібліотечноїсистеми усвоїйбільшостічастішеілюстративні,тобтотакі, щопредставляютьінформацію пронаявніресурси, але й ненадають їхнього укористування.

>Фахівцізісайтобудуваннявважаютьосновнимикритеріямипобудовивеб-сайтівтакі:

-глибиназмісту (навеб-сайті винна бути представлена:бібліографічна,фактографічна,реферативнаповнотекстоваінформація);

-зовнішнідинамічнізв’язки (>відсилки доіншихелектроннихдокументів,джерел,сайтів);

-надійність (>ознакаминадійності йзначимості веб-сайта якджерелаінформаціїє знаккопірайту таінформація пропоновлення);

-стабільністьінформаційнихресурсів (>вважається, щонавіть тихматеріали, котрівтратилиактуальність,повинніпереводитися вархівнучастину сайту. Цезабезпечуєнеобхіднуінформаційнуміцність);

-оперативністьвідновленняінформації (>створення сайту –цебезперервний процес,якийтриваєдоти,поки веб-сайтзнаходиться вІнтернеті);

-мовнікритерії (>коректнимвважаєтьсянаявністьіншомовнихверсій);

-наявністьзворотногозв’язку ізкористувачем;

-легкістьнавігації тадоступність длякористувачів;

- Єдиний дизайн (>найпростіше,лаконічнішеоформленісторінкисайтів, на думкуфахівців,є болеепривабливими длякористувачів, ніж тих, у яківикористана великакількістьмультимедійних таграфічнихдодатків, щоуповільнює доступ.Необхіднийрозумний балансміжоб’ємамиграфічної татекстовоїінформації) [8, з 275-278].

>Поступоворозвитоквеб-сайтівнабуватиме вдіяльностібібліотек всебільшогозначення. Томудужеважливовизначитиосновні напрями цогорозвитку йнамагатисякоординувати такооперуватизапровадження новихвидівсервісів таких, «яквіртуальнадовідка»,електронна доставкадокументів.


1.2 Історіявиникненняелектроннихбібліотек

>електроннабібліотекаінтернет

Одним зпершихпроектівствореннязібранняелектроннихверсій книжокє проект «Гутенберг»,започаткований 1971 р.М.Хартом уЛабораторіїдослідженняматеріалівІллінойськогоуніверситету(США). У його основупокладенотехнологіювідтворення,тобто все, що введено впам’ятькомп’ютера,може бутивідтворено убудь-який годину, убудь-якомумісці. Проектзакладений нааматорських засідках таіснує принезначнійспонсорськійпідтримці.

У 1995 р.створеноНаціональнуфедераціюцифровихбібліотек, в якоїоб’єдналися 15університетськихбібліотек йБібліотекаКонгресу США.Головнийїї результат у цьому напрямі - банкданих «>Пам'ять Америки» (44історичніколекціїзагальнимобсягом понад 1 млн.документів, котрівсебічновідбиваютьетапистановлення йрозвитку США).Необхідносказати, що проект «>Пам'ять Америки»свідчитьлише провисокийрівеньрозвиткуінформаційнихтехнологій у стране. Однаквизначнихколекційпам'ятокписемності тадруку, щостановили бособливуцінність длясвітової культури,цеісторичнезібрання немає. Уньомупереважаютьелектроннікопіїфотографійвизначнихдіячів США,архітектурнихспоруд тощо.

>Суттєвовідрізняється проект -DLI (>Ініціативацифровихбібліотек),започаткований США запідтримкиNSF (>Національний науковий фонд),DARPA (>Відділагенціїперспективнихдосліджень угалузі оборони) й NASA (Національнаагенція ізаеронавтики йкосмічногопростору).Метою цого проектуєвстановлення болеедосконалихзв'язківміжфундаментальниминауковимидослідженнями таінноваційнимитехнологіями.Слідвідзначити, щоперша фаза проекту (1994-1998) малашістьбагатогалузевихнауковихнапрямків, на котрівиділялось млн., тазалучалисьгрупидослідників, робота якікоординувалась одним із шестиуніверситетів -визнанихпровідними впевному напрямі.Також понад 75різнихорганізацій США у рамках роботи над проектомвиступали партнерами. Ісеред них -провідніфірми вгалузівиробництвакомп'ютерноїтехніки йтелекомунікаційногообладнання,навчальнізаклади всіхрівнів,бібліотеки,видавничіорганізації,урядові тадержавніагенції,професійніасоціації таіншіустанови,зацікавлені устворенні тапідтримці великихсховищінформації й знань.

Друга фаза проекту,розпочата 1999-гоp.,передбачала вушковикористанняінформаційнихресурсівцифровихбібліотек у всіхсуспільнозначущих сферахдіяльностісуспільства.

>Потрібнозазначити, щокінцевий результат проекту невідповідав великомуобсягуфінансування,оскількинавітьуніверситети, щокоординували проект,створилиінформаційнісховищаобсягомлише вкількадесятківтисячдокументів.Причиною цого сталиобмеження, щовипливають ізавторського права [13, з 13-15].

УЄвропіздійснюється проект «>BibliothecaUniversalis», що ставити за міткустворенняглобальноїмережіелектроннихбібліотек.Започаткований подегідою ЗарадиЄвропи у 1995 р., проектреалізується под дротомкраїн «>Великоїсімки».Булозапланованосформувативелику,розподіленуколекціюнаукових знань, й забезпечитиможливістьнадання доступу донеїкористувачам черезвсесвітнюмережу.Основноюконцепцією проекту «>BibliothecaUniversalis»єміжнароднаспівпрацяпровіднихбібліотеккраїн «>Великоїсімки». Однак, у рамках цого проекту, як йамериканського «>Ініціативацифровихбібліотек»,поки що недосягнутовагомихрезультатів,оскільки нерозв'язано проблемуавторського права [>13,с 23].

>Певногопрогресудосягнуто вРосії, деєдосить «>ліберальний»підхід допроблемиавторського права.Наприклад, «Бібліотека Максима Мошкова»,створена нааматорських засідках,єоднією ізнайбільшихелектроннихбібліотекРосії і світу.Започаткована у 1994році,бібліотекапоповнюєтьсяелектронними документами, щонадсилаються авторами,зацікавленими довести своюінтелектуальнупродукцію досвітової спільнотизасобамиІнтернету такористувачами-ентузіастами.Також можнавідзначити «Публічну електронну бібліотекуЄвгенияПескина», щонараховуєблизько 1 тис.творівкласиківросійськоїлітератури табібліотеку «Російська фантастика», котраіснує із 1996p. ймає понад 1,5 тис. книжок 280авторів.

>Вартауваги й «Національна електронна бібліотека»Росії -найбільший у світіелектроннийархівросійськомовнихдокументів,матеріалів газет,журналів, радіо- йтелестанцій, атакожінформаційно-аналітичнихагенційРосії,країн СНР,Балтії та далекогозарубіжжя. Проектзародився 1994-го р. як проект НаціональноїслужбиновинРосії, й проблемаавторського праварозв'язувалася у межахєдиногоінформаційногооб'єднання. яктехнологічнийзасіб для роботи із фондамипридбано системуповнотекстовогопошукуTextract,програмне забезпечення, що було брозроблене дляаналітичних системправозахиснихорганів США,Європи таАвстралії.Основнаінформаціянадаєтьсякористувачам Національноїелектронноїбібліотеки накомерційних засідках, дебібліотекавиступаєпосередником.Постачальникисамостійновизначаютьвартістьсвоїхматеріалів [4, із 16-го].

У Україні роботи ізформуванняелектроннихбібліотеклишенабираютьобертів.

>Однією ізпершихініціатив у цьому напрямку сталорішенняінформаційно-бібліотечної заради НаціональноїАкадемії наук, вякомудоручилиНауковійбібліотеці України ім.В.Вернадськогоорганізувати передачу внауково-дослідніустанови НАН Україникопійелектронного каталогу йвідповідноустановаморганізувати передачу до НБУВсвоїхзагальнодоступнихелектроннихінформаційнихресурсів (каталоги й картотеки,комп'ютерніфайли-версткиакадемічнихжурналів,електронніверсіїпрацьспівробітниківнауково-досліднихустанов НАН України) длястворенняелектронноїнауковоїбібліотеки НАН України [2, з 204].

>Ще однимкроком урозвиткуЕБ в Українієстворення Національноїсистемиелектронногоінформаційно-бібліотечного ресурсу,складової Національноїпрограмиінформатизації. Цепередбачало, на свійчергу,формуваннязведенихелектроннихкаталогіввідомчих йтериторіальнихоб'єднаньбібліотек, базданихретроспективної національноїбібліографії України та комплексутематичних базданих ізреферативною,фактографічною,оглядово-аналітичноюінформацією; забезпечення доступу доінформаційнихресурсівсистеми черезІнтернет йвходження українськихбібліотек доглобальноїмережіелектроннихбібліотек.

>Більшачастинаробіт ізінформатизації умежахНПІспрямована настворенняінформаційно-аналітичних системорганів державної влади.Важливимнапрямком роботиєкоординаціядіяльностівладних структуррізногорівня ізпитаньвиконанняНПІ, у томучислі забезпеченнясумісності таінтеграціївідповіднихмереж.

>Ще один проект, ">Створеннярегіональнихінформаційнихпорталів таінформаційнихцентрів набазіпублічнихбібліотек",здійснюютьспільноМіжнародний фонд "Відродження" таМіністерство культури й мистецтв України. У рамках цого проекту було бвизначено, щозагальнийобсяг базданих,створенихнауковимибібліотеками,сягає понад 2,5 млн.записів. З них понад 1,2 млн.складаютьелектронні каталоги. У 11бібліотекахчитачімаютьможливістьсамостійнокористуватисянаявними вцихустановах базамиданих.Власнівеб-сайтирозробили 14бібліотек.Електроннівиданнянаявні у фондах 21бібліотеки.Представлені смердоті якелектронними аналогамидрукованихвидань (75%), то йсамостійнимиелектроннимивиданнями (25%).Основнумасуелектроннихвидань убібліотекахрозміщено наCD-ROMax таDVD-ROMaxзагальноюкількістю понад 2,2 тис.дисків.

>Слідвідзначитиінформаційно-аналітичнуправову базуданих ">Ліга-Закон", якоївикористовують 16бібліотек, та сайтВерховної Заради України, базаданихякогоналічуєблизько 70 тисдокументів. сучасний станфункціонуваннявеб-сайтівбібліотекзасвідчує їхніготовність бутигідними партнерамизарубіжнихбібліотечних системмережіІнтернет [22, з 31-34].


>Розділ ІІ.Електроннібібліотеки в Україні

2.1Електроннібібліотеки в Україні:створення,розвиток тавикористання

 

Історіясуспільногорозвиткулюдствасупроводжуваласядекількомаінформаційнимиреволюціями,кожна із яківпливала наспособиоброблення івикористанняінформації тасприялакардинальнійзмінісуспільнихвідносин. Цевинахідписемності,друкарства, радіо тателебачення,електроннообчислювальних машин.Сьогоднілюдствопереживаєп’ятуінформаційнуреволюцію,пов’язану ізформуванням йрозвиткомтранскордоннихглобальнихінформаційно-телекомунікаційнихмереж, щоохоплюють усіконтиненти іодночасновпливають як накожнулюдину, то й на сус-пільство вцілому.Інформаційне сус-пільство, вякому широковикористовуютьсяінформаційнокомунікаційнітехнології,дозволяє:

–досягти новогорівня забезпечення прав й свободгромадян;

–встановитивисокітемпиекономічногорозвитку;

–надаватигромадянамякнайширший доступ досуспільноїінформації,освіти, культури;

– забезпечитиїхню доля ввиробленні тареалізації державної політики.

>Безсумнівно,формування структурінформаційногосуспільствавимагаєпідтримкивсьогосуспільства, атакерозуміння йпідтримка в Україніє. Процесвідчать йурядовірішення, іактивністьгромадськості, щобере доля вформуваннінормативно_правовоїбази,розробці національноїстратегіїпобудовиінформаційногосуспільства. У Українідіє ряднормативно-правовихактів, щостосуютьсяінформаційноїсфери:Цивільний кодекс,закони «Проінформацію», «Протелекомунікації», «Проавторське право йсуміжніправа»,«ПроНаціональнупрограмуінформатизації», «ПроКонцепцію Національноїпрограмиінформатизації», атакожпостановиКабінету міністрів України,накази центральнихорганіввиконавчої влади [3,c.4]

>Створенняелектроннихбібліотек в Україні було брозпочато 1998-гороці [18].Першими нацей шлях наосновіповнотекстовогорозширенняелектронного каталогу стала НБУВ,пізніше, із 2000 р., –бібліотеки вищих навчальних закладів танауково_досліднихустанов України.Вивченняелектроннихресурсівсвідчить, щоствореннянауковихелектроннихбібліотек в Українівідбувається, в основному, нанаціональному йгалузевомурівнях, йрозвиваються смердоті як:

- >складніінформаційнобібліотечнісистеми;

- >повнотекстовібазиданих;

- >мультимедійнібібліотеки;

- >віртуальнібібліотеки;

-чиявляють собоюповнотекстоверозширенняелектронного каталогу [21,c.23]

Ащоброзглянутирозвиток тавикористанняелектроннихбібліотек мипроаналізуємоелектроннубібліотекуімені У. І.Вернадського таелектроннубібліотеку України.

>Найбільшабібліотека України,головнийнауково-інформаційний центр держави. Входити до числа десятинайбільшихнаціональнихбібліотек світу.

>Заснована 2(15)серпня 1918 року як НаціональнабібліотекаУкраїнської держави, із 1988 року носитиім'я У. І.Вернадського.

>Обсягфондів —близько 15 млн.одиницьзберігання. Цеунікальнезібранняджерелінформації, щовключає книжки,журнали,продовжуванівидання,карти,ноти,образотворчіматеріали, рукописи,стародруки, газети,документи нанетрадиційнихносіяхінформації.Бібліотекамаєнайповніше вдержавізібранняпам'ятокслов'янськоїписемності тарукописних книжок,архіви такнижковіколекціївидатнихдіячів української ісвітової науки та культури.Складовіфондів —бібліотечно-архівна колекція "ФондПрезидентів України",архівнийпримірниктворівдруку України із 1917 р.,архівний фонд Національноїакадемії наук України.

>Щорічно дофондівнадходять 160-180 тис.документів (книжок,журналів, газет тощо).Бібліотекакомплектується всімаукраїнськимивиданнями,отримуєпримірникдисертацій, котрізахищаються на територї України, Ведеміжнароднийкнигообмін із понад 1500науковимизакладами йбібліотеками 80країн світу. ДоБібліотеки якдепозитаріюдокументів йматеріалів ООН в Українінадсилаютьсяпублікаціїцієїорганізації таїїспеціалізованихустанов. З 1998 р.здійснюєтьсяцілеспрямованекомплектуванняелектронними документами, із 2005 —вибірковеархівуваннянауково-інформаційнихресурсівІнтернет.

>ПошуковийапаратБібліотекимає всвоємускладі системубібліотечнихкаталогів та картотек й фонддовідково-бібліографічнихвиданьобсягом 200тисячпримірників.Цей фондвключаєдокументи нормативного характеру (>закони,укази,постанови тощо),енциклопедії,тлумачнісловники,довідники,бібліографічніпосібники. Системубібліотечнихкаталогів й картотекутворюютьгенеральнийалфавітний каталог,читацькіалфавітний йсистематичний каталоги та понад 30каталогів й картотекпідрозділівбібліотеки. З 1994 р.наповнюєтьсяелектронний каталог, із 1998 —загальнодержавнареферативна базаданих ">Україніканаукова".

УлокальнихінформаційнихмережахБібліотекизнаходиться 700комп'ютерів; наІнтернет-порталі — 3,5 млн.бібліографічних й 320 тис.реферативнихзаписів, атакож 300 тис.повнихтекстівдокументів; уІнтранет-середовищі — 700 тис.публікацій.

>Універсальнимиінформаційними ресурсамиБібліотекикористуєтьсяблизько 500 тис.читачів,якимщорічновидається до 5 млн.документів.Інтернет-порталБібліотекищодобивідвідують 40-50 тис.користувачів.Особливакатегоріяабонентів —інформаційніслужбиорганів державної влади,серед якіВерховна Рада України,Адміністрація Президента України йКабінет міністрів України [9,c.2]

>Електроннабібліотека України (>БібліотекаUA)-цебагатофункціональнаінформаційнаПошукова система, котраміститьтекстовуінформацію велектронномувигляді ізрізнихджерел (книжки,журнали, газети й т. п.) в західних областях (>архітектура,біологічні,ветеринарні,військові,географічні,геолого ->мінералогічні,державнеуправління,мистецтвознавство,історичні,медичні,національна безпека,педагогічні,політичні,психологічні,сільськогосподарські,соціологічні,технічні,фармацевтичні,фізико-математичні,фізичневиховання й спорт,філологічні,філософські,хімічні,економічні,юридичні,інші) .

>Електроннабібліотека Українипредставляє собоюзібраннятекстів (>джерел,дослідницької тадовідковоїлітератури), атакожефективнийінструмент для їхніаналізу.

>Електронна формаподанняінформаціїбібліотеки Україну разом ізновітнімпрограмнимзабезпеченнямнадаютьдослідникам йчитачамякіснонові, упорівнянні ізтрадиційними,засоби роботи ізвеличезнимиінформаційними базамиданих ймасивами.

>Електроннабібліотека Українистворена дляповноговідображенняінформації повведених внеїматеріалами.Використовуються самновіспособи таметодипошуку, котрі невимагають відкористувачадодаткових знань, йєінтуїтивними.

>Електроннабібліотека України -динамічна система, котрапоповнюєтьсяновиминадходженнямикожен день.

>Електроннабібліотека Українипокликанавиконуватитакіфункції:

-збереження велектронномувиглядіінформаційнихресурсів йакумуляціярезультатівнауковихдосліджень;

-наданняусьомунауковомуспівтовариству й усімкористувачаммережіІнтернетшвидкого доступу доінформаційнихресурсів;

-створеннябагатофункціональноїпрограмно-інформаційногосередовища для активногопошукунеобхідної йзберіганнязібраноїінформації;

-сприяннягуманітарноїосвіти всіхрівнів;

-підвищенняефективностівикористаннянауковихдосліджень зарахуноквисокошвидкісного доступу перед тим йзменшенняобсягурутиннихробіт,характерних для роботи вбібліотеці.

ПроектБібліотекаUAєкомерційним йрозрахований нанаданняінформаційно-бібліотечнихпослугнайбільшої в Українубібліотеки [10,c.2]

СтруктураБібліотек:

Насайті Національноїелектронноїбібліотеки Україниімені

У. І.Вернадськогорозміщеніінформаційніресурси до яківходять:

- системакаталогів й картотек;

-електронний фонд;

-тематичнізібрання;

- ФондПрезидентів України;

-АналітичніматеріалиСІАЗ;

-Бібліотечні новини;

-Науковаперіодика України;

-Передплаченіресурси;

-Реферативна базаданих;

-Науковібібліографіївчених;

-Науковіустанови;

- Пробібліотеку.

Доінтернетпутівниківвходять:

-Пошуковісистеми;

-Електроннібібліотеки;

-Енциклопедії,словники;

-Газети таІнтернет-видання;

-Органи державної влади;

-Національніуніверситети;

-Бібліотеки України;

-Національнібібліотеки.

>ТакожрозміщеніНаціональнідоповіді НАН України:

-Новий курс:реформи в Україні. 2010-2015;

-Соціально-економічний стан України:наслідки для народу та держави.

УбібліотеціВернадськоговідіграєважливу рользовнішнійвигляд сайту, його структура танеяскравість стилю.Важливимє ті, щоінформацію пробібліотекукористуваціможутьпрочитати натрьохрізнихмовах -українській,російській таанглійські. Добрерозташованопошукову системуІнтернету. Інасамкінецьрозміщено статистикувикористанняінформаційнихресурсів порталу.

Сайтелектронноїбібліотеки Українимістить рядпошукунищерозміщенокатегоріїпошуку,сортуванняготовихробіт.

-Головна;

- Про нас;

-Послуги;

- новини;

-Корисне;

-Контакти.

Наголовнійсторінці сайтурозміщенаінформація пробібліотеку таінформація проправильністьподаннязапиту.Такожєссилки насайтипартнерівбібліотеки:

- Аспірант України;

- Наукова ступінь;

-Аспирантура України;

- Кандидат наук;

- Доктор наук.

>Проаналізувавши структуруданихелектроннихбібліотек, можназробитивисновок, щоНацінальнабіблітека Україниімені У. І.Вернадськогомістисьбільшукількістьінформації, вній легкоорієнтуватися та навідміну відЕлектронноїбібліотеки Україниєзручнішою тадоступнішою увикористанні.

 

2.2Авторське право всередовищіелектроннихбібліотек України

>Досягнення у сфері науки й практики всіхгалузей знаньвідбивається урізних видахдокументів нарізнихносіяхінформації,переважначастина якізберігається вбібліотечно-інформаційнихустановах.Більшістьдокументівзберігаєзнання, котріє результатомінтелектуальноїдіяльностіпевної особини читворчого колективу, йможерозглядатися якоб’єктавторського права.Основоюсучасногоінформаційного праваєположення проневід’ємне декларація провільний доступ доінформації.Водночасдужеважливимєстворення правовогозахистуінтелектуальноївласності всистемівикористанняінформаційнихресурсів,тобтозбереженняавторських прав.

>Авторське право в Україні —цечастинацивільногозаконодавства, й воно тарегулюєвідносини звикористаннятворів науки,літератури ймистецтва.

То вНаціональнійбібліотеціімені У. І.Вернадського (НБУВ) 2008 р. забажаннямкористувачіввиготовлено понадмільйонкопійдокументів.Якщо донедавна вбібліотекахйшлося прокопіюванняпереважнодрукованоїпродукції, тоінформатизаціясуспільства внесласуттєвікорективи до системиформуваннябібліотечнихфондів таобслуговування. Зрозвиткомбібліотечнихінформаційнихелектроннихресурсів,зокремаформуваннямповнотекстових базданих,копіюванняелектроннихдокументів сталозагальнодоступним. У НБУВщодобикористувачіЕРроблятьблизько 135 тис.копійдокументів.Активнестворенняелектроннихбібліотек, у фондах

якієдокументи, щопідпадають подюрисдикціюавторського права,використовуються увільномудоступі,протее процескопіюваннядокументів (як йможливе подалітиражування)бібліотечними службами неконтролюється та,зрештою, і неможе.Організаціюелектроннихбібліотек,наповнення тавикористанняїхніхповнотекстових базданих,чиннезаконодавство Україниповноюмірою незабезпечує, як йправомірністьїхньогофункціонування (у томучислі вІнтернеті).Можнасказати, щонаразі в нашомусуспільствівідбувається, із одного боці,апробаціякористуванняцимновим виглядомінформаційного ресурсу, із іншого — проходитиперевіркунормативно-правове забезпеченняпроцесу йогофункціонування.Проблемивикористаннядокументноїелектронноїінформації, щовиникли,знаходяться у правовомуполі країни.Серйозноозначилася така, як захиставторських прав,зокремамайнових прав наінтелектуальнуелектроннупродукцію.Увагасуспільства доіснуючогозаконодавства: упресі та напрофесійних форумах всечастішевиникаютьдискусіїщодоправовоїбази держави йнеобхідностівведення нових законів.Безперечно,окремінормативніактичинногозаконодавства вцій сферіпотребуютьзмін, але йспочаткутребанавчитисявиконувати тихположення, що ужеприйняті таздатніупорядкувати таузгодитианалізованіправовінорми. У цьому насьогодніполягає сутьпроблеми як в Україні, то й вінших державах.

>Якщозвернутися до практикикопіюваннядокументів убібліотекахіншихкраїн, тоця проблемавирішуєтьсяпо-різному. То в СШАприйнятий закон пропродовженнятерміну діїавторських прав (>CopyrightTerm ExtensionAct), до70 років. Однакєвиняток (>стаття108(h)), щодозволяєбібліотекам,архівам чинекомерційнимосвітнімустановам заостанні 20 років діїкопірайтавідтворювати,копіювати документ ізметою забезпечення йогозбереження чи внауковихцілях. Для цогобібліотеціпотрібно довести, щоця робота не носитикомерційного характеру, азробленакопія документа неє товаром [23].

УВеликобританії 31жовтня 2003 р. булиприйняті поправки до Закону проавторське право, дизайн йпатенти (TheCopyright.Designs andPatentsAct),який було бдоповнено "Нормами ізкопірайту йсуміжних прав" (>Copyright andRelatedRightsRegulations). Поправки вньомуаналогічні Тімположенням, щостосуютьсяамериканського законузахистуавторських прав уцифровуепоху [24].Головнізміниторкнулисяперелікувинятків. Так,будь-якекопіювання внаукових,комерційних чиприватнихцілях, щовиконується длякомерційноїпотреби,вимагаєдозволу відвласника прав (>авторизації) чиліцензії від Агентства ізавторських прав.

Зпозиції права,будь-яканаукова робота, щовиконуєтьсянауковимиорганізаціями, котрівходять у складприватних (>комерційних)компаній,є результатомкомерційноїдіяльності.Робота, щоздійснюється внекомерційнійорганізації назамовлення приватного підприємства,такожвважаєтьсякомерційною. Длябібліотекєвибір —укладати догоди із агентствами, щоздійснюютьцентралізованевирішення проблемавторського права йвідрахувань чи незайматися такими видамибібліотечно-інформаційноїдіяльності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація