Реферати українською » Культура и искусство » Історія театрів Санкт-Петербурга


Реферат Історія театрів Санкт-Петербурга

ПЛАН

 

1Театри Санкт-Петербурга

2Ермітажний театр

3МаріїнськийДержавнийакадемічний театропери й балету

Списоклітератури


1Театри Санкт-Петербурга

>Місто наНеві.кожен,хто хоч бі разпобував вСанкт-Петербурзі,назавждизалишає тутчастинку свогосерця.Зустрічі із Петербургомчекають, як свята, -це містознають йлюблятьзадовго дозустрічі із ним. Санкт-Петербургвідомийвсьому світу. Це місто ">Трьохреволюцій", ">колиска Великогожовтня", ">місто-герой", ">ПівнічнастолицяРосії", ">вікно вЄвропу", "культурнастолицяРосії", ">ПівнічнаВенеція", "музей просто неба", "містобілих ночей", ">архітектурнаперлина" -це далеко ще неповний списокепітетів,якими заусю своютрьохсотрічнуісторію бувнагороджений Петербург.Можевикликатиздивування, що один, ненайбільше містомає скількиназв. Алі тих,хтоколи-небудь був вПетербурзі,погодяться, щоцедивне містозаслуговує назахоплення.

Санкт-Петербург -одне ізкрасивих міст у світі. Не можна невіддатиданинузахоплення йогонеповторній,чарівливійкрасі,мистецтвувидатнихархітекторів, талантуросійськихмайстрів-умільців, щозводили "місто наНеві",майстерностіреставраторів, котрівідродилизруйновані в роктавійнипрекраснийпалацово-парковіансамблі.Вишуканепоєднання архітектурирізнихепох,заворожливіпалаци йсобори,численнірічки йканали, мости йнабережні, красавулиць йпарків,прекраснібілі ночі - усеценадаєСанкт-Петребургуякийсьнеповторний шарм.Численніпам'яткиміста,таємничісадиби йпередмістя, упоєднанні із йогознаменитою йінтригуючоюісторієюнезміннопритягують в "місто наНеві"величезні потокитуристів із всіхкуточківпланети.

">Місто наНеві" справедливовважають одним ізнайпрекраснішихєвропейських міст й одним ізнайбільшпопулярнихсвітовихтуристичнихцентрів.Адженедаремно Петербург входити увісімкукращихтуристичнихкурортів світу. Санкт-Петербургзавждиславивсягостинністю. Зроками вмістісклалася своя культураобслуговування, щовідрізняєтьсявисокоюякістю,різноманітністю й великоюкількістюелементівтуристичногосервісу.Відпочивати тут можнапо-різному.Хтось любитиактивнийкультурнийвідпочинок -вивченняпам'яток,відвідуваннявсілякихекскурсій, походи по театрах йхудожніхвиставках,відвідуванняісторичнихпам'ятників.Комусь длявідпочинку потрібен тихий,відокремленийкуточок,можливістьспоглядати йроздумувати.Хтось,переважно молодь,віддаєперевагушумним тусовок,нічним клубам,романтичнимпрогулянкам. УСанкт-Петербурзі,якістю, щославиться, йкультуроюобслуговування -створені найкращіумови для всіхвидів йкатегорійвідпочинку. Длясвоїх гостей Петербургпропонуєнадзвичайно великийвибірспособівпроведеннядозвілля.Багато вчомузавдяки театрам -хорошому йрізному, які вПетербурзі багато. Театр -територія, де можна нелише добровідпочити,повеселитися йрозважитися, але й й провести годину ізкористю.Всьому культурному світувідомо, що вРосіїє, щоподивитися натеатральних сценах.Серед містРосії Санкт-Петербург особливовиділяється покількостітеатрів йактивності театрального життя.

Санкт-Петербург -особливе місто,це містозі своїм характером,харизмою.Недаремно,ПівнічнаПальміра, якщеназивають Санкт-Петербург,отрималазваннякультурноїстолиціРосії.Сьогодні вСанкт-Петербурзі понад 100театрів відвсесвітньовідомих (великийдраматичний театр,малийдраматичний театр таін.) до такихекзотичних, як "Театрдощів", демолодіекспериментаториграють Чехова, чидитячого театруБродяча собачка.Тільки заминулийрікз'явилося понад 60 нових постановок й показано вмістіблизько 5000спектаклів. Театрвиник вСанкт-Петербурзінезабаром послезаснуванняновоїстолиці, заучастюсестри молодого Петра IНаталіїОлексіївни.Цікаво, що вона бувтакож йпершим авторомп'єс.Цікаво, що Першіп'єси булиполітичними, смердотівисміювалисупротивниківпетрівських реформ. перший театр йпоміщавсяпоряд ізпалацомцарственоїпокровительки наСтрілціВасильєвського острова. Унайзнаменитішихтеатрів Петербургудавняісторія.

У 1785 р. буввідкритийЕрмітажний театр вЗимовомупалаціце стара театральнабудівля ізнинііснуючих вСанкт-Петербурзі. У деньосновиАлександринського театру вРосіїзародивсяпрофесійний театр. ДатазаснуванняАлександринського театрувважається днемнародженняРосійськогопрофесійного театру.Будівля бувпобудована за проектом великого До.Россі йвважаєтьсядорогоціннимпам'ятникомсвітової архітектури. Урепертуарі театру ізчасів йогостворенняголовнаперевагавіддаєтьсяросійськійкласичнійдраматургії.

>Першим йнайголовнішим театром всучаснійРосії тепервважаєтьсяМаріїнський театр, йогокерівникВалерій Гергієвєвсесвітньовідомоюлюдиною.Будівля театрувиконана ізцарськимрозмахом ймає своюдавнюісторію.Якщо вібажаєтепобачитишедевриросійськоїопери й балету, то, вамобов'язково вартосюдизаглянути. Тут візможетевідчути собі уцентрі самихостанніхкультурнихподій.Академічний Театропери й балетузамикаєтрійкуімператорськихтеатрів, щостворених йзнаходяться под контролемцарюючихосіб. Театр нетакиймасштабний, якМаріїнський, о 19-йстоліттінавіть носившиназвумалоїсцени, але йпрофесіоналізм й масштабспектаклів васздивують.Будівля театру укладатиархітектурний ансамбль ізМихайлівськимпалацом йплощеюМистецтв, томумає другуназвуМихайлівський.

Зтеатрівзаснованих зачасіврадянськоїРосіївеличезнупопулярністьмає Великийдраматичний театр ім. Товстоногова -це один ізгігантівсучасного театральногомистецтва. Так саме великийінтереспредставляєДержавнаАкадемічнакапела - старамузичнаустанова,історіяякоїбересвій вухо в 15столітті.Природнимвважатиме, що таканевід'ємначастина культури, як театр, тутмаєособливийрозвиток, своюісторію,різноманіття.Відвідавши, м. Санкт-Петербург,обов'язковоприділитеувагу театру. Тутпроходятьнайзнаменитіші постановкиопери, балету,спектаклівзарубіжної йросійськоїкласики,сучаснихавторів.


2Ермітажний театр

петербургермітажниймаріїнський театр

Катерина II, якої Вольтеріменував усвоїхвіршах ">ПівнічноюМінервою",покровителькою ремесел й мистецтв, щоздавнавважалася, виявлялаособливутурботу прокультурнуосвітуРосії. Необійшлаімператрицясвоєюувагою йтеатральнемистецтво.Вонаініціювалабудівництвотеатральнихбудівель,всілякозаохочуваладраматургів йхудожників,опікалавітчизняних йіноземнихакторів й, яквідомо, самаскладала й перекладалаісторичнідрами йкомедії.

І впершучергу вонвідчуваланеобхідністьстворення придворного театру компактного,витонченого, убудь-який момент готового доїїпослуг.СаметакийКамерний театр, назвзгодомЕрмітажним, йпобудувавзнаменитийархітектор ДжакомоКваренги. Це бувкращим на тихчаси театр,будівляякоговідмінновписалася в Єдиний ансамбль ізпалацом,Малим й ВеликимЕрмітажами.

>Оформлення приміщення театру й йогозалів чудово йє шедевромкласичноїпалацової архітектури. Це невеликийпридворний театрмісткістю 250 місць,розрахований наімператорськусім'ю йневелике колообраних йнаближенихосіб.

Сам зал дляглядачівунікальний: невеликий заоб'ємом,вінвлаштований так і невимагаєвикористаннятеатральнихбіноклів. Коли усєвідбувається насцені видно добро ізбудь-якогомісця. Залмаєунікальну, ізантичнимвідтінком, форму йособливийоб'єм ізприродноюпрекрасноюакустикою.Ціособливості театруще разпідкреслюютьмайстерність йприродний дар йогоархітектора.

>Ермітажний театр -найстаріше ізтеатральнихбудівель Санкт-Петербургу, щозбереглися. Улистопаді 2005 рокуйомувиповнилося 220 років. А вісь його фундамент, наякомувінстоїть, посвоємувіку ровесник самомумісту.Архітекторвикористовує основу йстінипопередніхспоруд.Кам'яний театр приЕрмітажібудується намісціприміщень старого, четвертого порахунку,Зимовогопалацу. Передпочаткомбудівництвацябудівля перебувала уведеннідирекціїІмператорськихтеатрів, й носиланазву ">Театральний корпус".

>Отримавшизамовлення набудівництво театру,Кваренгиспроектував його наантичний манер - ізнапівкруглимамфітеатром, однимцентральним йдвомабічними маршамисходів. Зал обходилаокружна галерея,відокремлена відньогопарними колонами й балюстрадами. разом ізнапівкруглимивікнамиверхнього ярусуценадалоінтер'єрулегкість йповітрянунаповненість.Між колонами внішах - як взалі, то й насцені -архітекторпомістивскульптурнізображення Аполлона йдев'яти муз, а з нихбарельєфизнаменитихдіячів мистецтв -своїхсучасників.Вониоточували завісься зал йзамикалися надсценою головоюМедузиГоргони, як символумагіїмистецтва, щозачаровує. І усепрекраснеприміщенняосвітлювалосядесятьма люстрами,розвішеними попарно йпов'язаними вєдинузакінченукомпозицію. Самаімператрицяскоректувала проект,прибравши галерею йпоставившикріслазамість крамниць.

16 листопаду 1785 рокупрем'єроюкомічноїопери А.Аблесимова ">Мірошник,чаклун, ошуканець й сват" театрвідкривсвійперший сезон.Представлення проходили два-три рази втиждень, адніурочистихприйомів йчастіше. У зв'язку ізвідсутністю фасадугості відбувалися у зал ізЕрмітажу черезарку-перехід,перекинутуархітектором Ю.Фельтеном надЗимовоюканавкою.

>Одночасно ДжакомоКваренгипродовжував роботу, побудівництву фасаду.Новий фасад ізкласичноюколонадою іншого зверху йскульптурнимифігурами й бюстамигрецькихпоетівгармонійнодоповнивпалацову панорамуневськоїнабережної.

Катерина Велика ">найвищезавітала" одну із двох лож "подпартерамизбоку" вдовічнекористування придворномуархітекторові йКваренгиспускавсясюди прямозісвоєїквартири уфлігелі, щовиходитьвікнами наЗимову канавку, йміг бутиприсутнім накожномуспектаклі із всім своїмчисленнимсімейством.

>Відразу послевідкриття театрпочавбурхливе йдуженасичене життя.Прем'єрислідували одна заодною. Тутвиступализапрошеніімператрицеюсвітовізнаменитості:композитори ДоменікоЧимароза й ДжузеппеСарти, художники йдекоратори П'єтро Гонзага й ТомасДампьери,танцівник Карл ЛеПік йактор ЖакОфрен. Упридворних спектакляхбере доляросійська,італійська,французька,німецькатрупи й балет. Театр бувсправжньоюшколоюросійського театральногомистецтва XVIIIстоліття.Протепідйом театрузакінчується разом зсмертюКатерини ІІ 1796році.

Другачастина. У XIXстоліттіправителіРосії - відОлександра I до Миколи II -безуспішнонамагалисявідродитиминулу славупридворноїсцени. Умістірозвивалисяпрофесійнізагальнодоступнітеатри, й рольЕрмітажного, як Першого театру країни, все понадйшла вісторію.

>Післяреволюціїзновувикористовувати театр для народнихпредставлень ізподачі наркома А. Луначарського,спробував У. Мейєрхольд.Віннамітив репертуар й спискидіячівмистецтва, щопритягалися, : У.Соловйова, З.Радлова, М.Крокувала, А. Головіна, М. Добужинського, Про.Книппер, Ф. Шаляпіна.Почалисярепетиції йпройшлипробніпредставлення в залах музею.Проте укінцітравня 1919 року було бвирішеновідкластивідкриття сезону у зв'язку ізнеобхідністювідгородити театр відмузейнихекспозиційживопису. На цьомуідеявідродження театрузатихнула.

>С1927 рокуприміщення театрупочаливикористовувати, яклекторій музеюЕрмітажу. У 1932 - 1935роках насцені театру проходили ">тематичніконцерти" подкерівництвом З Гінзбурга. Але вони брали доляопернісолісти,музиканти,артисти балету. На концертахдемонструвалифранцузьку йнімецькумузику,розповідали протворчістьПаганіні, Вагнера, Перголезі,показувалиєвропейськітанці XVI - XVIIвіків.Лекції -концерти малі постійнауспіх упубліки, але й булируйнівні дляЕрмітажу, й томуприпинилисвоєіснування.

>Відтоді театр переставшивикористовуватися за прямимпризначенню. Тутчиталисялекції ізісторіїмистецтва,проводилисянауковіконференції йзасідання.Усіпідсобніприміщення театру булизайнятінауковимивідділами, службами йлабораторіями.Проте віднепрофільноговикористаннявентиляція,повітрянеопалювання,конструкціїсцени йсамої приміщенняпочалируйнуватися, й на вухо 80-хпостало запитання провиселенняспівробітників йзакриттяприміщень.

У зв'язку ізцим було бприйняторішення провестиповнуреконструкцію йреставраціюусієї приміщення. Для цогоурядом буливиділенікоштиДержавномуЕрмітажу йув'язнений контракт ізфінськоюбудівельноюфірмою ">Пуолиматка".РеставраційніРоботи взалі театру й врозташованих под ним залахПетрівськогопалацу провелимайстерні музею.Буливідновлені йвідреставрованіобробка залі, виряджайкрісел,стеля,системиосвітлення й акустики.Додатковозмонтувалисучаснесценічнеустаткування, система синхронногоперекладу (до 5моводночасно),кіноустановка ізапаратуроюзворотноїпроекції,звукопідсилюючі йсвітлові установки ізкомп'ютерним Управлінням.Основні роботи булизавершені до 1989 року.

>Третячастина. 7 января 1991 рокуЕрмітажний театрзновурозкрив своїдвері передпублікою.Продовжив роботулекторій музею,зновупроводятьсянауковіконференції,семінари,симпозіуми.

На тому годину, сценаЕрмітажного театру стала одним ізнаймоднішихмайданчиків Санкт-Петербургу. Наній був проваджень фестиваль "СкрипкаПаганіні вЕрмітажі", наякомувідомийскрипаль З. Стадлервиконавкласичні твори наскрипціПаганіні,спеціальнодоставленій ізГенуї. Відразувідбувся фестиваль,присвячений100-річчюфінського композитора Я. Сібеліуса, ">Поверненнялегенди". 1 января 1995 року ізЕрмітажного театрутранслювалися все світловиступи М. Ростроповича впрограмі ">Симфонія світу". Насцені театрупройшли рядчудовихпрем'єр,серед які "Бориса Годунова" М. Мусоргського впостановці Театрукамерноїопери Санкт-Петербургу, ">Соломія" Р. Штрауса, представлена увиконаннісолістів, хору й оркеструМаріїнського театру.ПостійнопроходятьконцертивипускниківАкадемії балету ім.А.Я.Вагановой. Сталитрадицієювиступу ОркеструДержавногоЕрмітажу.

>Зараз, втеатральний сезон вЕрмітажномутеатрі практичнощодняпроводятьсяоперніспектаклі йконцертиартистів балету. Частовиступаютьзісвоїми постановкамитрупиМаріїнського,Александринськоготеатрів, театру ">Санктъ-Петербургъ опера".Середглядачів багатоіноземних гостейнашогоміста. Та усе ж таки длявідтворенняминулоїслави театрчекає своювласну трупу йсвійвласнийнеповторний репертуар.

 

3МаріїнськийДержавнийакадемічний театропери й балету

 

ІсторіятрупиМаріїнського театрупочинається в 1783році, коли вПетербурзі бувпобудований Великий театр (тепер вцій приміщенняконсерваторія).

У 18столітті вПетербурзіз'явиласяплоща Карусель. Такназивалося ті, що любитись придворномусуспільствутеатралізованакіннавистава. Націй жплощі проходилинароднігуляння й стояланепоказнадерев'янабудівля ізсценою, девиступалидраматичніартисти, трупаіталійськоїопери заучастюучнівПетербурзькоїтанцювальної школи.

Намісцідерев'яної приміщення, за наказомКатериниДругої, бувпобудований Великий (>Кам'яний) театр длястворення придворного театру. Новабудівля, словасучасників,своєюпишністю йпишнотоюперевершувавкращієвропейськітеатри.Йоговідкриттявідбулося в 1783роціоперою Дж.Паизиелло "світмісяця",площа Карусель назвалиТеатральною.Придворний театрвиступав тут досередини 19віків, трупаоб'єднувала якмузичних, то йдраматичнихартистів.

перший одну годину нарепертуарі були, в основному,італійськіопери, але йпотім стализ'являтися й твориросійськихкомпозиторів : "Орфей" й ">Ямщики напідставі" Є. Фоміна, ">Мірошник -чаклун, ошуканець й сват" М. Соколовського, ">Нещастя відкарети" У.Пашкевича. Уцей годинуйшлоформуванняросійської школивиконанняопери й балету,становлення свого стилю.

Укінці 18 - початку 19віків насцені Великоговиступаливидатніопернівиконавці: М. Семенова, Я.Горобців, А. Пономарьов, А. Рамазанов, П.Злов, Є.Сандунова, П.Булахов; йартисти балету І.Вальберх, Є. Колосова, А.Истомина, А. Глушковський, М.Гольц, А. Новицька йінші.

До початку 19віків театргравзначну роль культурномужиттістолиці.Оперна йбалетна трупа сталисамостійнимиколективами, а 1803році драматична трупавідокремилася відмузичних.

У тієї годинуоперноютрупоюкерував капельмейстер,оперний йбалетний композитор До.Кавос,балетнийколективочолювавШ.Дидло. Усвоїх роботів смердотіпрагнуливийти далеко за межі придворного репертуару. У 1813роціз'явився балет намузику До.Кавоса ">Ополчення, чиЛюбов довітчизни" І.Вальберха й Огюста пропатріотизм уВітчизнянійвійні 1812 року. У 1815роцівідбуласяпрем'єраопери До.Кавоса ">Іван Сусанін",попередницітвору Глінки.В1823 року Ш.Дидлопоставлений балет ">Кавказькийполонений" потвору О.С.Пушкіна, намузикуК.Кавоса.

>Знаковим дляросійськогомузичногомистецтва ставши 1836рік. З Великого театру драматична трупапереїжджає вАлександринський.Оперно-балетна трупаотримуєсамостійність йвизнанаоднією ізкращих вЄвропі. 27 листопаду 1836 рокувідбуласяпрем'єраопери М. Глінки ">Життя за царя",цюподіюприйнятовважатинародженнямросійськоїкласичноїопери.

У 1942роцівийшла друга опера Глінки "Руслан й Людмила".

>Найбільшпопулярнібалети в 40-хроках 19віків були "Жізель", ">Есмеральда", "Катаріна, дочкарозбійника", "Корсар"Ж.Перро.

У 1843році дляопери насталискрутнічаси. Недивлячись тих, щооперніспектаклі Великого театрукористувалася великимуспіхом углядачів, до Петербургазапрошенаіталійська трупа йїйвіддана сцена театру. Постановкавітчизнянихкомпозиторівофіційнозаборонена.Частинуросійськихспіваків перевели доіталійців, аіншийколективопери в 1846переводять у Москві.

29 января 1849 рокувідкрився,побудованийнавпроти Великого театру,кінний цирк.Дерев'янабудівля бувспроектована так, що його можна було бвикористовувати й длятеатральних постановок.

У 1850роціоперна трупаповернулася до Петербурга, але йприміщення то й неотримала.Спектаклі відбувалися у цирку, в тихдні, коли сцена буввільною відцирковихвиступів.

>Зісходженням на престолОлександра Іншого,почалосяреформування йдемократизаціясуспільства. Коду в 1859році, циркзгорів, то Олександрповелів на йогомісціпобудувати театр длямузичнихвиступів. Черезрікархітектор А.Кавосвідновлюєбудівлю.Сюдипереїхалиоперна, апотім йбалетнатрупи.

>Урочистевідкриттявідбулося 2жовтня 1860 рокуоперою ">Життя за царя". Театр назвалиМаріїнським, на честьдружиниОлександра ІншогоМаріїОлександрівни.

За словамисучасників,це був театр ">прекрасний вЄвропі".Проте, в приміщеннявиявилисянедостатньопродуманіслужбовіприміщення,дерев'яніконструкціїзастарівали, щовикликалонеобхідністьпроводитиреконструкції. У 19століттібудівлядвічіпіддаваласяреконструкціям - в 1884-1886рокахпереробленізакулісніприміщення, а 1894-1896 роктапіддаласяперебудовіглядацькачастина, долицьового фасадуприбудувалиновий корпус із вестибулем,параднимисходами йфойє, а ізбоків відосновної приміщенняз'явилисяфлігеля.

До нашихднівзбереглисябілосніжніскульптури,оббивки йдрапіровки вблакитних тонах, позолота. Поескізахпрофесора До.Дузивиконанийчудовий плафон живописцем Є.Фрачиоли.Величезнабронзова люстра ізтрьохярусів ізкришталевимипідвісками йканделябривиготовлені напожертвуваннякупця До.Плескоті.

>Першимголовним капельмейстеромМаріїнського театру ставши До.Лядов,потім із 1863 по 1016 рокта йогозмінивЕ.Направник. За роктасвоєї роботи, Є.Направникствориввидатнийтворчийколектив,якийуспішноконкурував ізіталійськоютрупою, щопропрацювала у Великомутеатрі докінця 19століття.Неймовірноюпопулярністю углядачівкористувалися Про. Петров, М. Степанова, перед тимприєдналисямолодепоколінняопернихспіваків Ю. Платонова, М.Сариотти, Ф.Комиссаржевский, І.Мірошників, Ф.Стравінський, Є.Мравина, М. Славіна, М. й М.Фигнери, М. Долина, Є.Павлівська,пізніше У.Куза, М.Фріді, М.Забілу, М.Корякин, Ф. Литвин, А.Давидов, І. Алчевський, У. Касторський йінші.ВисокийпрофесійнийрівеньМаріїнського театрустворивумови дляпояви втрупі такихгеніальнихопернихвиконавців якІван Єршов йФедір Шаляпін.

На початку 20століття репертуар театру бувнасиченийвидатнимитворамивітчизняних йєвропейськихкомпозиторів.Середросійськихтворів ">Кам'янийгість" й "Русалка" А.Даргомижского, ">Юдіфь", ">Рогнеда" й ">Вража сила" А. Сєрова, ">Псковитянка", ">Оповідь проневидимий градКітежі" йінші твори М. Римського-Корсакова, "Бориса Годунова" й"Хованщина" М. Мусоргського, "КнязьІгор" А. Бородіна, "Демон" А.Рубінштейна,усіопери П.Чайковського (напрем'єрі ">Чародійки" в 1887диригував сам автор). Зєвропейськихкомпозиторів: "Пророк"Дж.Мейербера, "Кармен" Ж. Бізе, "Ромео йДжульєта" Ш. Гуно, "Мефістофель" А. Бойто, "Манон" Ж. Массне,декілька опер Дж.Верді,опери Р. Вагнера,серед яківиділяється постановкаусієїтетралогії ">Кільценібелунга".

>Першіексперименти врежисуріоперипочавпроводити Про.Палечек. На початку 20століттягеніальніноваторськіспектаклі поставивши Всеволод Мейєрхольд - "Трістан йІзольда" Р. Вагнера, "Орфей" й ">Евридика"К.В.Глюка, "Бориса Годунова" М. Мусоргського, ">Електра" Р. Штрауса, ">Кам'янийгість" А.Даргомижского, ">Снігуронька" М. Римського-Корсакова, "Соловей" І.Стравінського.

Укінці 19 початку 20віківблищитьбалетна трупа театру,якоюкеруваввидатнийпостановник М. Петіпа.Йогоприголомшливібалети, особливо намузику П.Чайковського й А. Глазунова,розкрилидаруваннябагатьохтанцівницьрізнихпоколінь. На початку 20століття втрупітанцювалитакізірки балетусвітовоївеличини як А. Павлова, М.Кшесинская, Про. Преображенська, Т. Карсавіна, Про. Спесивцева, А. Ваганова, У. Ніжинський, М. й З.Легато.

Нове слово в театральномуживописі сказалигеніальні художники Олександр Бенуа,Костянтин Коровін, Олександр Головін, Валентин Сєров.

ПоескізахОлександра Головіна, в 1914році,створеназавіса, що сталаемблемою Маріїнки. У 1952році, художник З. Вірсаладзезмінивтемно-червону гамузавіси насиньо-блакитну, в тонобробки залі дляглядачів.

Разом ізреволюцією до театруприйшливажкічаси.Маріїнський театрпереданий увідомство народногокомісаріату поосвіті, в 1919році назвакадемічним, а 1920перейменований вДержавний театропери й балету.

З приходомрадянської влади із театруйдутьмайжеусіпровідніартисти балету, але й все-такивдаєтьсязберегтикласичний репертуар. Театрпіддаєтьсябільшовистським рейдам,інструкціям йциркулярам, артистамурізаютьсянормипродовольства й томуподібні лиха.

Уопернійтрупі вякійсьміріположенняврятувавФедір Шаляпін,якийповернувся до театру в 1918році й ставши йогохудожнімкерівником.Вінпритягнув втворчийколектив театруталановиту молодь,зумівзберегтикостюми йреквізит театру, котрі большевикизбиралисяроздатинезаможним селянам. Шаляпінвідновивдекількаросіян йєвропейськихкласичних опер, багатовиступав сам. У 1922році Шаляпінемігрував ізРосії,залишивши вМаріїнськомутеатрісильнийколективартистів йдиригентів.

У 1922роцібалетну трупуочолив Ф.Лопухів,якийзуміввідродити багатокласичнихбалетнихспектаклів йстворитинові. З 1917 року вхореографічномуучилищівикладає А. Ваганова,чиїталановитіучніпоповнюютьколектив театру.Багатохто із нихздобуввсесвітнюпопулярність - Про.Іордану, Т.Вечеслова, Р.Уланова, М.Дудинская, Ф.Балабина, А. Шелест, У. Чабукіані, А. Єрмолаєв, До. Сергєєв,Н.Зубковский.

>Дужеплідноювиявиласяспівпраця театру із композиторомБ.Асафьевим.

У 1934році театруприсвоєноім'я З. М. Кірова.

>Під годинуВеликоїВітчизняноївійни, театревакуювали вПерм, девінпродовжувавпрацювати йвипускатиновіспектаклі.Частинаартистівзалишилася вЛенінграді йпрацювала вконцертних бригадах.Під годинублокадиЛенінграда вбудівлюМаріїнського театрупотрапило понаддвадцятиснарядів, але й доосені 1944 року воно та уже було бвідновлене.

Упіслявоєнні рокта втеатрі поставленабезліччудових опер йбалетнихспектаклів,виступаютьталановитівокалісти,танцівники,режисери,балетмейстери,диригенти,музиканти.Найбільшвідомими операми стали ">Дуенья" (>Заручення вмонастирі) З. Прокоф'єва, ">Декабристи" Ю.Шапорина, ">Чарівна флейта" У. А. Моцарта, ">ПітерГраймс" Б.Бритену;балети ">Попелюшка" З. Прокоф'єва; ">Мідний вершник" Р.Глиера, ">Бахчисарайський фонтан" Б.Асафьева, ">Гаяне" й "Спартак" А. Хачатуряна таін.

>Видатним балетмейстером в 60-70 xроках 20віків ставши Ю. Григорович, насценіблищалиартисти балету І. Колпакова, М. Макарова, А. Осипенко, І.Генслер, А. Сизова, Р. Нурієв, М.Баришників, У.Панів, Ю.Солов'їв таін.

У 1976-1988рокахголовнимдиригентом був Ю.Темирканов, вколективіпрацюваливокалісти І.Богачева, Р. Ковальова, Л. Філатова, Б.Штоколов, У.атлантів, Є.Гороховская, Л.Казарновская, Л.Шевченка, До. Плужников, М.Мисливців, З. Лейферкус, Ю.Марусин таін.

У 1992році театрнабуває свогоколишньогоімені -Маріїнський,тепер йогоповнаназва -МаріїнськийДержавнийакадемічний театропери й балету.

>Новийетап вжитті театрупочався із приходом вньогоВалерія Гергієва. У 1988році увіці 35 роківвінобираєтьсяхудожнімкерівникомоперноїтрупи, а із 1996 рокустаєхудожнімкерівником-директоромМаріїнського театру.

>ВалерійГергієв - один ізкращихдиригентів у світі,талановитий йенергійнийорганізатор,прагнезробити трупуМаріїнського театрукращою у світі.

>Окрімвихованняартистівсвітовогорівня,головноюзаслугою Гергієваєрозширення йоновлення репертуару, особливоросійськихкласичнихтворів. разом ізтрадиційними спектаклями,вінстворивновіформитворчихвиступів. Цемонографічніфестивалі,присвячені творчости М. Мусоргського, З. Прокоф'єва, М.Римского-Корсаков.Починаючи із 1993 року, подкерівництвом Гергієва,щорічно проходитиміжнародний фестиваль"Зіркибілих ночей",однією ізосновнихособливостейякогоєтрадиційний показ всіхпрем'єр поточного сезону. З 2000 рокулюбителі балетузівсього світуз'їжджаються до Санкт-Петербурга на цей фестиваль балету ">Маріїнський".

У 2005році театрупершепровів фестивальдротівросійськоїзими ">Масниця".

>Зараз ізМаріїнським театромспівробітничаютьнайбільшіопернітеатри світу : КовентГарден,Метрополітен опера, Опера де Бастіль, ЛаСкеля,опернітеатриТель-Авіва й Сан-Франциско.Зарубіжніопери стализвучати намовіоригіналу.

З 1998 року, заініціативоюВалерія Гергієва вМаріїнськомутеатрі працюєакадеміямолодихспіваків.Учніакадеміїберуть доля воперних спектаклях театру,виконуючи якневеликі, то йпровідніролі.

>Незважаючи начисленніреконструкції, на початку 21століттяназріланеобхідність вперебудові приміщення театру йоновленнітехнічногооснащення. У 2003роціпройшовміжнародний конкурс на проектнової приміщення,переможцемякого ставшифранцузькийархітекторДомінік Перро.Його проектоб'єднавостаннідосягнення архітектури йкласику Санкт-Петербургу.

>Цього рокуМаріїнський театрзакрився нареконструкцію, його трупавиступає наіншихсценічнихмайданчиках Санкт-Петербург.

Списоклітератури

1. Російський театр.Иллюстрированная історія театрального життя

2. Одеський М.П. Урядові агітаційні моделі і рання російська драма //Давня Русь. Питання медієвістики. 2006. № 2 (24). З. 30-35.

3. Юрій Москаленко. Хто й коли поставив першу п'єсу у Росії?

4. Купріянов А.І. «Міська культура російської провінції. Кінець XVIII — перша половина ХІХ століття». Новий хронограф. М. 2007 стор. 129—132

5. Як виник російський придворний театр? Автор ТетянаМаркинова


Схожі реферати:

Навігація