Реферат Ліногравюра

>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

>ЧЕРКАСЬКИЙДЕРЖАВНИЙТЕХНОЛОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дизайну

>Пояснювальна записка

іздисципліни “>Робота вграфічномуматеріалі”

на задану тему:

“>Ліногравюра”

>Навчальнийкерівник:

КовальН.Г.

>ЧікалоБ.П.

доцент

>Храмова-БарановаО.Л.

>Виконала:

студентка грн.ДЗ-51

>Гродзь О.С.

>Черкаси

2008


План

1 .>Вступ

2.Розділ I.Естамп

3.Розділ II. Зісторіїгравюри

а) Короткийнарисісторіїгравюри

б)Гравюра нарубежі XIX-XX ст

в)Японська гравюра

р)Ліногравюра вРосії.

4.Розділ III.Різновидигравюри.

5.Розділ IV.Робота ізліногравюрою.

а) Методика роботи надгравюрою полінолеуму.

б)Способидруку

6.Висновок

7.Додаток 1

8.Додаток 2

9. Списоквикористаноїлітератури

>Вступ

Мистецтво -одне ізнайважливіших йцікавішихявищ в життясуспільства,невід'ємначастиналюдськоїдіяльності, щограєзначну рольрозвитку не лишеокремої особини, але й йсуспільства. Сутьмистецтвавизначається тім, що воно таєякнайповнішим йдієву формуестетичногоусвідомленнянавколишнього світу. Зрозуміломистецтвоповинне було бприйнятирізноманітніформищобутілити усі ідеї думи,відчуття увиглядівідвернутих зрозуміти, ацілкомконкретноюформі.Існуєвеличезнакількість абсолютнорізнихвидівмистецтва, причимкожен їхні нихволодієсвоїйспецифікою, ставитивласні заподіяння йстворює для їхнівирішення своїзасоби йприйоми.Всімистецтвамаютьсвійвласна мова йпевнасвоєрідністьхудожніхможливостей.

Уданійроботі япостараюсяякомогаточнішевідобразитиособливості одного ізнапрямівгравюри -ліногравюри. Ярозповім, у-перших, проїїісторіювиникнення.По-друге, котрівидигравюриіснують у наш годину, й, по третє,зупинюся наетапахстворенняліногравюрзагалом.

 >Ліногравюра - гравюра,тобтовідбиток ізмалюнкавирізаного налінолеумі чи насхожому із нимпластичномуматеріалі.

 >Взагалістворенняліногравюри -це поістиніцікавезаняття. Зданим виглядоммистецтва язнайомиласяще вхудожнійшколі під час уроківграфіки. І Менідужесподобався сам процесвирізування налінолеумірізних картинокрізнимифактурами.Тому явирішиларозглянутицюгалузігравюридокладніше. Ітепер ставлю собі за заподіяннязацікавити васцим виглядоммистецтва.


1.Розділ I. «>Естамп»

>Ліногравюра,ксилографія, офорт,літографія - усіціформи Сучасноїграфікиоб'єднанізагальнимпоняттям «естамп».Масовістьтиражів, невеликий форматроблятьестампсучасним, таким, що легко входити вобласті життя.Інтер'єри квартир,готелів, кафе,бібліотек,виставкинемислимі тепер безестампів.Спочаткуестампвиник якспосібрепродукції, але йнадалізавдякибагатющимможливостямсвоїйтехнікарозвинувся увеликесамостійнемистецтво ізбагатимитрадиціями.

 >Малюноквиконується художником напапері чиіншомуматеріалі в одномуекземплярі йєунікальним.Всіавторськіповторення й тім понадкопії, як правило, гірше заоригінал. Аліграфічнезображенняможе бутивиконане художником й на такомуматеріалі, ізякого шляхомобробки можнаотримативеликукількістьвідтисненькожний із яківважаєтьсяоригіналом. Цеестампи йгравюри.

>Естампєоднією ізгалузейграфіки.Підестампомрозуміютьграфічнийтвір,відтиснений ізякою-небудьдрукарськоїформи,обробленої тім чиіншим способомдрук: уверстаті чиуручну, йсамостійнезначення, щомає при цьому. Накладотриманихвідтисненьможеколиватися віддекількох штук додекількохтисячекземплярів,причому усівідтисненнявважаютьсяоригіналами. Таким чиноместампомназиваютьсукупністьвживанихзасобівграфічноїтехнікипризначеною дляцієї мети, то й сам лист ізнанесеним наньогозображенням. У такомуразіестамп-цесамостійнийтвірпризначене дляприкрасиінтер'єрів чиальбомів.Виконуєтьсявінзазвичай в одному ізтрьохосновнихвидів: угравюрі, влітографії чиофорті.

 >Деякімистецтвознавці, особливостаршогопоколіннясхильнівважатигравюрою всі ті, щоотримане шляхомвідбитку ізякою-небудьформи,незалежно відтехнікивиконання.Іншими словами,гравюрою в цьомувипадкуназивають йлітографію, й офорт, йнавітьцинкографію, де вполіграфічномувиробництвівикористовуютьсяфотомеханічніспособиперекладумалюнка вдрук,звідки йвідбувсязастарілийтепертермін «>геліогравюра».

 Усучасномурозумінні подтерміном «>естамп»мається того, щомаєсамостійнезначенняграфічний лист.Гравюриєщерізновидом, разом ізлітографією й офортом. Отжетерміни «гравюра» й «>естамп» неідентичні:естампможе бутивиконаний як угравюрі, то й віншійтехніці, а гравюра, у своючергу,може й не бутиестампом.Такігравюри,зроблені для книжок, -це уже неестампи,оскільки смердоті немаютьсамостійногозначення.

 Длядрукуванняестампів вполіграфічнійпромисловостізастосовуютьспеціальнідрукарськіфарби.


2.Розділ II. Зісторіїгравюри.

Короткийнарисісторіїгравюри

Історіягравюри - іздавніхчасів до початку XXстоліття -цеісторіяподовжньої йторцевоїгравюри надереві,різцевоїгравюри наміді,офортузі всіма йогорізновидами, апізніше йгравюри вскладнійкомбінаційнійтехніці. Не можна незгадати тут йлітографія. Безвсієїційпередісторії не могла біснувати йліногравюра.Ліногравюраіснуєще не понад ста років. Коли бкраще «>відчути»її,потрібно знаті й всюісторіюгравюри.

 >Першазгадка про гравюрузустрічається в VIстолітті нашійери вісторіїобразотворчогомистецтва Китаю, де гравюра малаприкладнезначення йіснувала увигляді клейм,друку вбуддійських храмах й яктрафарети длякольоровихтканин.

 УЄвропі уже із XVстоліттяіснувалигральнікартивіддруковані іздерев'янихдощок.Перша гравюра надереві бувзроблена вНімеччині в 1423році. УФранції,Італії,Фландрії йіншихкраїнах вонвиникладекількапізніше, аРосії - в 1464році.Поштовхом дорозвиткугравюри яксамостійного видумистецтва послужило, яквідоморозвиток наук, культури,освіти, - тоді жвиникланеобхідністьпропагандицихдосягнень, що й послужилопідставою длявинаходудрукарськоговерстата йрозвиткукнигодрукування.

 На ряду із книжками й гравюрамирелігійногозмістудрукувалисягеографічнікарти,букварі,технічнімалюнки.Паралельно ізгравюрою надеревірозвивалася гравюра намідь й офорт,причомуцівидиіснувалитакож й якприкладнемистецтво увигляді орнаменту назброї йметалевомупосуді, увиглядіхудожніхшрифтів нанадгробках й т.д.Точноїдативиникненнягравюри наметалі немає, але йїївідносять досередини XVстоліття.

УРосії призбройовійпалаті бувцілий штабграверів щопрацювали в прикладномумистецтві, із якінадалівийшли Перші художники -професіонали.

 >Самостійнезначеннямає йкнижкова гравюра Якаєспадкоємицеюкнижковоїмініатюри.Найстародавнішімініатюриробилися напергаменті.Воницікаві покомпозиції йкрасиві пофарбах. З годиною, XVIIстолітті,малюнокмініатюрускладнився,лінії у якихстаютьвіртуозними,фарбипестрєє,яскравіше, вводитися позолота.

 Упершодрукованих гравюрах художникспочатку не бравшискладних,багатофігурних сцен, а виходив зспрощенихкомпозиційнихпобудовах,обмежувавсязображеннямоднієїфігури вцентрі аркушапоміщаючи по краяхкрасивий орнамент, анижчезаголовнубуквицю й шрифт.Зображеннябудувалися в основному зарахунокчорнихліній.Білим штрихомінодіробили лише орнамент.Зображеннярезалісьнадзвичайноретельно й точно. Шрифт доброчитався,оскільки упресівін буводнійнасиченості.Титульнілисти таким книжок булидостовірнохудожнімитворамикнижковогомистецтва.Заголовна літера частодрукуваласячервоноюфарбою й красивовиділялася насторінці.Раніше вмініатюрі художники від рукималювалискладніпереплетення ізокруглихліній. Угравюріцеробитинедоцільно, а томуз'являютьсярубаніпрямокутніформи. Так саме як й вмініатюрах,букви в гравюрахзображалитварини, але йформи їхніспростилися, сталисприйматисячіткіше.

 Зрозвиткомтехнікигравюри впізнішийперіодускладнюютьсякомпозиціїлистів,зображення йорнаменти,з'являютьсядужехитромудрі заставки йвіньєтки, але й усі смердоті добро «>виглядають» із текстом. Улисті із книжки «>ЖітієІсаакиячудотворця»почала XVIIIстоліття видно, що як йранішеголовнадійова особазображається вцентрі, а, по краяхзамість орнаментуробитьсяцілихшість сцен назагальну тематику. Цеприйом щозастосовується віконі.

 >Лубок -це гравюра надереві до одногоколір,виконана як правило, художником із народу.Лубокрозфарбовувався від рукиакварельнимифарбами. Цемистецтвовиникло вКитаї в VIIIстолітті йотрималошироке поширення вбагатьохкраїнах. УРосії воно тавиникло всередині XVстоліття йзробиловплив наподальшийрозвитокгравюри.Більшістьдослідників -мистецтвознавціврахує, щотермін «лубок» скидатися відлубового короби, вякомупродавці носили для продажцігравюри.Спочатку лубкивиготовляли лише вМоскві, апотім смердотіотрималиширше поширення, коливиниклодекількашкіл:київська,новгородська йінші. Усередині XVIстоліття лубок широкорозповсюдився вЗахіднійЄвропі.

 НаЗаході лубок ненабув такого широкогопоширення як вРосії. Часто вкраїнахЗахідноїЄвропизапозичували тематику йкомпозиціїросійськихлубків.Бувало йзворотне, при цьомумінявсялише текст. Незавжди лубокробився втехніцігравюриобріза надереві: були лубки й утехніцірізцевоїгравюри,мецо-тінто й влітографії.

 >Самостійнезначенняросійська гравюрапридбала XVII й на початку XVIIIстоліть, вепоху Петра I. Широке поширення уграфіківотримала тема архітектури Петербургу.

 Уцейперіод взахіднійЄвропікрімживопису ймалюнкарозвивається й гравюра. Унімецькімайстри багатоувагиприділялигравюріобріза йрізцевої . Великийвплив наподальшийрозвитокмистецтва вГолландії йФландріїнадав ЛукаЛейденський (1494-1533).Він то й багато йогосучасниківпрацював вживописі й вгравюрі.Переводив своїмалюнки втехнікурізцевоїгравюри наміді. Великийголландський художникРембрендт ван Рейн (1603-1669) був новатором йпродовжувавподальшішляхирозвиткумистецтва.Вінстворювавшедеври як вживопиши, то й вграфіці.Зівсієїтехнікивінвибрав офорт, вякому можнайти відживописності, відплями й втеж годину відмалюнка, відлінії.Середіталійськихмайстріввиділяється великийзнавець архітектури Дж. Бі.Піранезе (1720-1778), щостворивдекількаальбомівкрупнихдекоративнихофортів.Офортнатехнікавільніша, ніж гравюра наміді, дозволилайому широко й мальовничозображати натуру йархітектурніфантазії,зберігаючи суворийлінійниймалюнок. УАнглії один ізвидатниххудожників -живописців - Хогарт .У йогоєбезліч гравюр ізрізнимисатиричними сюжетами. Мицінуємо цого художника, яктворця критичногореалізму. Уобластіофортупрацював великийіспанський художник Гойя.Йогоофортивиконані іззастосуваннямакватинти,дужеживописні.

 ЗграверівіншихкраїнНеобхідновідзначити француза Ж. Калло,найбільшогомалює й гравера XVI-XVIIстоліть. Однак саменімецького художника й гравера - Д.Ходовецкого.

>Гравюра нарубежі XIX-XX ст.

 >Інтерес людей догравюри із XVIIIпочавзатихати йвелику роль у відродженнягравюри яксамостійного видумистецтвавідігралатехнікарепродукції у ХІХ й на початку XXстоліттяспочатку назаходіпотім й вРосії.Цятехнікаотрималаширокоюрозвиток вбагатьохкраїнах. Це було б годинувиникнення ряду нових областейграфіки, у томучислі йліногравюри. У ХІХ й початку XXстоліття гравюраотримала подалірозвиток, особливо уФранції. Намцікавішийсамецейперіодоскількивінпов'язаний ізвиникненнягравюри налінолеумі.

 >Цікавий тієї факт, що вПарижііснувало в тієї годинубезлічсуспільствхудожників -граверів, а так самелюбителівгравюри.Професійнийрівеньгравірування бувдоситьвисокий; художники необмежувалисяяким-небудь одним виглядомгравюри, апробували своїсили й всуміжних областяхграфіки .Колиторкаєтьсявиникненняпершихліногравюр, то ми не маємо всвоємурозпорядженніточнихвідомостей про тому кім й коли смердоті булизроблені. Уісторіїмистецтваще не написано аніоднієїкапітальної роботи поісторіїліногравюри, а щоє пронеївідомості як наросійському, то й наіноземнихмовахукрайскупі йдаються узагальних відомостях ізестампами взагальнихмонографіях. Коливиникла за годину гравюра звлінолеумі невідразунабулапоширення. Це бувперіод колифотомеханічнийспосібдруку ставшивитіснятирепродукційну гравюру.Шукаючиновішляхи вмистецтві, художникиприйшли донеобхідностівідродити гравюру яксамостійний видграфіки.Відсухоїманерипоширеною в тих рокта врепродукційнійштриховійгравюрі, смердотіперейшли дотональнихсуцільнихпокриттів, досвітлотіні.Перші роботи вційобластіробилися вксилографії.

 >Перехід відксилографії доліногравюрезовсім неосвяченийспеціальнійлітературі. Уусякомуразі,специфікалінолеуму дозволиладосягтищебільшоїлегкості пригравіюванні,свободивикористання в чорно-біломузображенні, а дешевизнаматеріалу малапозитивнезначення длярозвиткукольоровоїгравюри, де було бпотрібно багатодощок. Художникипрацювали втій йіншійтехніці, а, поманерізображенняксилографіїдеколивиглядали якліногравюри.

 Нарозвитокліногравюри у ХІХстоліття великийвпливнадалияпонськіксилографії, котрі за годину сталикористуватисяширокоюпопулярністю.Досвідяпонськихмайстрівпредставляєінтерес для всіх,хтовивчає гравюру, тому нанійнеобхіднозупинитися.

>Японська гравюра

 ДоЯпонії гравюра надереві проникла із Китаю, де вона буввідома ізглибокоїстаровини й в основному бувприсвяченарелігійноютематиці. З початку XVII в. уяпонськомумистецтвівиникла новатечія. Художникизверталися доприроди, людям, до життя, щооточує їхні, йстворювалиреалістичні твори.Розквітмистецтва бувчастковообумовлений тім то стране послетривалихміжусобнихвоєн був надовгийтермінвстановлений світ.

 >Культурним центром країни стало містоЕдо,тобтоТокіо депрацювалаблизькотисячіхудожників -граверів.Розквітомусесвітньовідомоїяпонськоїгравюриприйняторахуватиперіодприблизно вдвісті років: відсередини XVII досередини XIXстоліття.

 >Якщо вЄвропі й вКитаї гравюразародилася якрепродукційна, тоЯпонії вон сталасамостійним виглядоммистецтва.Японськігравюривідразу можнадізнатися по точномумалюнку,витонченійлініїдекоративнійумовності вкольорі,красивимпоєднаннямквітів.Цікавий метод їхнівиконання:робивмалюнокзазвичай художник,якийставив своюмонограму, авирізував гравюру майстер-різьбяр йдрукував.Цімайстриволоділи, як правило,крімдосконалості всвоїймайстерності йхудожнім смаком.

 >Друкувалисяяпонськігравюриводянимифарбамирозмішаними на рисовому,клеї,який недававрозтікатисябарвистомушарую.Фарбинаносилося широкимгроном типуфлейц, адрукувалисягравюриуручну, задопомогоюкістяноїгладилки, заформоютієї, щонагадуваладовжину флакона. Великоготиску невимагалося,оскількипористий папір легковбиравфарбу.

 >Спочатку вЯпоніїіснувалачорна гравюра. РодоначальникомїїприйнятовважатиМоронобу,якийзображавнескладніжанровісцени йокреміфігури.Впершезастосувавкольоровугравюри яксамостійний видмистецтваХоронобу.Своїмрозквітом гравюразобов'язана таким художникам, як Утамаро,Хироге,Хокусай й багатоінших.

 >Девізом для їхнього творчости можнаузяти слова великого художникаХокусаї: «ані що не винне бутизалишено безуваги».

>Ліногравюра вРосії

 УРосіїліногравюравиникладекількомарокамипізніше, ніж віншихкраїнахЄвропи.Початок XXстоліття -цеперіод, коли ми гравюрамайжецілком сталарепродукційною чивиконувала заподіяннякнижкового й журнальногооформлення. Знайбільшихмайстрів, щопрацювали вксилографії й вофорті,слід впершучергуназвати У. У.Матеякийвиховавцілепоколіннячудовихграфіків.Першим ізросіянхудожниківзастосувавліногравюру М. А.Шевердяєв,який за годинуперебування вПарижі в 1906роцівиставив свої роботи вційтехніці ймавуспіх. У 1907році доліногравюрезвернувся, що ставшинадаліросійським художником - гравером, І.Н.Павлов,який уже до цогомаввеличезнийдосвід вроботі надрепродукційноюгравюрою. І. М. Павловзацікавивсягравюрою налінолеумі. За свідченнямиШевердяєва: «уПарижілінолеум ужевитіснив гравюруобріза. Ілишезастаріліестетипрізіраліцейновийгнучкийматеріал». Павловсамостійнорозробивтехнікугравірування налінолеумі йприйомидруку. Уісторіюграфіки художникувійшовперш насвоїмизнаменитимисеріямикольоровихліногравюр.

 >Ще ізепохи Відродженняпочаввиявлятисяінтерес доекслібрисам.EXLIBRIS- словолатинськогопоходження,набуває внашідні всевеликупопулярність.Воноозначає "із книжок..." й часто в цьомусенсіуживається,наприклад: ">Exlibris А. А. Сидорова". Алі воно тамає й болеезагальнийсенс,позначаючикнижковий знак ізбудь-яким текстом.Екслібрисможе бутинамальований від руки, по трафаретом,відштемпельованим,витиснутим накришціпалітурки чикорінці книжки (>суперекслібрис) чи жнаклеєний.Наклеюютьсянайчастішелиститиражноїграфіки.Екслібрисможе бутипов'язаний іззмістом тихий книжок, для яківінпризначений, ізособливостями характеру зайняти їхньоговласника.Вже ізвинаходомкнигодрукуваннякнижний знак ставши бути схожим насучасний: маленькийестамп,відтиснений ізгравірованою наміді чидеревідошки. У ХІХ - початку XXстоліттяекслібриси все болееохочегравірують надереві й новомуматеріалі -лінолеумі.

 >Ліногравюроюзаймалисязнаменитіросійський художники Б. М.Пустодієв, М. В.Маторін,Суріков, У. А.Фаворській й багатоінших.Захоплювалисяліногравюрою й багаторосійськиххудожників -живописці.

 >Блискучимофорістом був йНівінській, щостворивцілу школумосковськихграверів.Середіншиххудожників, що внесли великийвнесок врозвитокрадянськоїграфіки був А.І. Кравченка, що так самепрацював вобластіілюстрації йгравюри надереві, а так самеіншівидатнірадянські художники.

 >Традиціїхудожниківстаршогопоколінняпродовжуютьмолодіграфіки.Більшість із нихпройшлагрунтовнупрофесійнупідготовку вхудожніх вузах.


>3.Розділ III.Різновидигравюри

>Гравюраможе бути надереві, наметалі чикамені, налінолеумі.

>Гравюра надеревіотрималаназвуксилографії, відгрецького слова «>ксилос» (дерево).Існує двавидигравюри надереві:обріз (чиподовжня) йторцева. Самтерміннайчастішепозначаєчорно-білуторцеву гравюру надереві,набагаторідше -подовжню, якоїприйнятоназивати гравюра «>обріза надереві».Кольорову гравюру то йназивають: «>кольорова гравюра надереві». Длягравюриобрізаберетьсягрушевасливова чилиповадошкаподовжньогорозпила;зображеннявирізуєтьсяножем чирізцями йстамескамирізноївеличини. Дляторцевоїгравюриберетьсяпоперечнаплощина дереватвердихпорід, в основномукавказькоїпальми, причомузображення ріжетьсярізцямирізноїконфігурації.

 >Гравюри налінолеумівиконуютьсярізцямирізнихперетинівкоженрізецьмаєжолобоквсередині. Для роботинайзручніше «>пробковий»лінолеум,хоча можназастосовувати йінші сорті. На цьомувидігравюри. Язупинюсятрохипізніше.

 >Гравюри намідіроблять наміднійдошцірізцямианалогічними тім,якимикористуються вторцевійгравюрі.

 >Термін «>літографія» скидатися відгрецького слова «>літос» (>камінь). Уційтехніцізображення наноситисям'якимграфічнимолівцемособливого складу на,різнихрозмірів,вапнянийкаміньбілогокольору, щомаєплоскупрямокутну форму йзернисту фактуру.Потімкаміньобробляється таким, щотруїть.Літографія, як й гравюра надереві й налінолеумі,витримує великий тираж - додекількохтисячвідтиснень.

 Успорідненості ізлітографієюстоїтьальграфія. У цьомувипадкукаміньзамінюється наалюмінієву платівку. Аліцезастарілатехніка.Їїнедолік -малий тираж.

 >Офортвключаєбезлічрізновидів.Власне офорт -цезображення,нанесене намідну чицинкову платівку,покритукислототривким грунтом темногокольору.Малюнокпродряпуєтсяголкамирізноїтовщини, после чоготруять вкислоті.

 >Інший видофорту - «сухаголка». Тутзображенняпродряпуєтся надошці, позбавлену грунту, йпотім непіддаєтьсятруїть. Доофортувідноситься й «>акватвань» -спосіб, задопомогоюякого до контуру,зробленому таким, щотруїть чисухоюголкою,додається тон позасобампокриттявідповіднихповерхоньрозчиномтієї, щороз'їдає цинккислотою.

 >Монотипієюназиваєтьсявідтиснення,отримане напапері іззображення,нанесеного наметалевудошку чи наскломаслянимифарбами.

 >Останнімироками частозастосовуютьновийвиглядгравюри. Алі усівиконуються за принципами гравюра надереві,ліногравюри чиофорту.


>4.Глава IV.Робота із >ліногравюро

Методика роботи ізгравюрою полінолеуму

>Лінолеум -благодатнийматеріал длябудь-якихтворчихзадумів: відекслібриса йкнижкової заставки довеликоїстанковоїгравюри якчорною, то йкольоровою.Гравюра налінолеумісприяєрозвитку пластичногобачення.Заняттяліногравюрою не лишецікаво, але й йкорисно тім, щопривчаєпрацювати вматеріалі,примушує багатомалюватипостійнотренувати руку, око.

 Для роботи надгравюроюнеобхіднілінолеум,різці чиштихеля, валик,фарби й папір, а так саметакіпідсобнізасоби, якножі, скло,оліфа йін. Длягравюри потрібенпробковийлінолеум,середнійщільності,завтовшки 2,5-3 мм. Передроботою йогошліфуютьпемзою чинаждачнимпапером,поливаючи водоюспочаткууподовж, апотімупоперек.Чимкраще йрівнішевідшліфованийлінолеум, тімлегше нанімпрацюватиме, тім понад тонкий штрих можнаотримати ввідтисненні. Натакийлінолеум добронакочується валикомфарба, а означатилегшеотримати йхорошівідтиснення.Післяшліфовкилінолеумслідскласти йнакласти нанього през,щобвін незавертавсяпотім в трубку.Висохлийлінолеумнеобхіднопротертиоліфою й насуховитерти.

 першийетап роботи -цестворенняескізу.Ескізвинен бути добропродуманий йпропрацював,обов'язковопотрібнорозібрати, де якщосвітло, а де -темнімісця.Бажанозробитицечорнимифарбами чи хоч біолівцем. Ценайвідповідальнішийетап роботи. Тутпотрібноумітиграфічномислити,перекладатиоб'ємнезображення «мовою»чорного йбілого. Зарахунокштрихів, їхнітовщини,частоти,розмірів,напрямівпередається не лише формапредметів, але й йрізниця в їхніматеріалах.Ескіз

>роблять врозмірмалюнка. Напершійстадіїсвій роботипотрібнопрагнезнайтизагальнеграфічнерішення.

 >Після того, якрішеннязнайдене,переводятькомпозицію налінолеум.

 Це можназробитипо-різному. Задопомогоюолівця перевестималюнок кальку (калькадаєможливістьзворотногозображення).Покластиїїлінолеум,натертий воском,малюнком вниз йгладкоюпластинкою (>зворотнимкінцем ручки)передавитизображення по контуру.Віскдаєможливістьчіткого контуру.Можнапокласти под кальку налінолеум щокопіює папір, тоділінолеум необов'язковонатирати воском, й обвестималюноколівцем.Переведениймалюнокпотрібно обвеститушшю,щобвін не стерся впроцесі роботи.Тонкілініїобводяться пером, авеликічорніплямизакрашуютьсякистю.Переводячималюнок,требапам'ятати, що все,зображене налінолеумі, придруцівийде взворотному, ">дзеркальному"зображенні.

 >Поглиблення налінолеуміроблятьсяштихелями -різцямирізнихпрофілів йрозмірів (>грабштихель,мессерштіхель,шпіцштіхельболтштіхель,флахштіхель,фаденштіхель,тонштіхель). Половинауспіху вгравіруваннізалежить відгостротирізця.Необхіднопам'ятати протехнікубезпеці,щобуникнутиможливихнеприємностей. ). Уподібнійсправівеликезначеннямаєправильнерозташуваннягрон рук.Прийнятоліва (неріжучу) руку, щопритримуєлінолеум под годину роботи,триматинижчеправої,робочої руки. Ценеобхідно борізецьможезірватися, а такомуположенні руквін ненанесепошкоджень

 >Перш ніжприступити досвоєї роботи,необхіднонебагатопотренуватися на маленькомушматочкулінолеуму,відпрацюватиглибину й форму штриха.Вправиможуть бути такими: 1)розташуватидекількаліній -спочатку наоднаковійвідстані один від одного,потім,поступовозбільшуючицювідстань, довести частотуцихліній домаксимальноїрозрідженості (>тобто доповноїщільностікольору увідтисненні); 2)лінії, щоперехрещуються; 3)хвилястілінії; 4)точковілінії (>глибокий тиск йслабкий); 5)лінії із широкого кола й т.д.; 6) роботарізнимі запрофілемрізцями.

 Уроботінеобхіднапослідовність.Гравіруваннялінолеумукращепочинативідразу ізвідповідальних місць.Спочаткуобрізають тонкимлінії,прорізаютьштрихування, апотім широкимрізцемвибираютьнепотрібнімісця фону.Корисночергуватидрібну, «>ювелірну» роботи ізвибіркою великихплощин.Тодівідпочиває око й роботайде продуктивно.Вирізуваннягравюривимагаєакуратності,посидючості,терпіння, надякомувипадку не можнапоспішати.Корисно знаті, щочим понад штрих, тімглибше заньогопотрібнопрорізати.

 Длядрукування Першого пробноговідтисненняберетьсячорнадрукарська чимаслянафарба, котра валиком наноситися налінолеумрівномірно, так. Коли б не було бгрудочок йнерівностей.Надрукуватидекількавідтиснень наверстаті чиуручну. Один їхнього їхніслідберегтинезалежно відякості, але в іншомувиправлятитушшю чибілилами,моменти котрінедопрацьовані.Після,виправляється сама робота налінолеуму йробитьсячерговепробневідтиснення.Відтисненнявважається хорошим,якщо тонфарбитемний йглибокий, а кулю недужегустий й нерідкий, коли добро йчіткопротягнутий впресікожен штрих, незабитіфарбоюдрібнібілі штрихи, немаєслідівподряпин йіншихдефектівлінолеуму, папір непом'ятий й ненадірвана.Свіжевідтиснення на гладкомупапері не можнавідразускладати в пачку,якийсь годину смердотіповиннісохнути.

 >Післязакінчення роботи форма й валикретельнопромиваються скипидаром йпротираютьсяганчірочкою.

>Способидруку

 За способамидруку всерізноманіттяприйомів йрізновидівтехнікизводиться до трьом видам.

 >Першим із нихєвисокийдрук. Уційтехніцівідбитокдають тих ділянки, котрізалишаються наплощинідошки. Уполіграфіїдошка, ізякоюдрукується великий тирахвідтиснень,називаєтьсякліше.

 Іншим способомєглибокийдрук. Приційтехніцізображення напаперідають тихмісця, котрі надошцізаглиблюються.Такі,наприклад,гравюри наметалі чи офорт.

 >Третійвигляд - пласкийдрук (>літографія)досягається тім щозображенняобробляється утакийспосіб, коли самі ділянкиприймаютьфарбу, аінші - ані.Друкарську форму влітографіїназиваютькаменем.

 >Верстати длядрукуваннягравюриіснуютьразнихконструкцій. Длявисокогодрукузастосовуєтьсяверстат увиглядіпаралельних плит, котріз'єднуються задопомогоюважеля йпритискують лист додошки.Також вліногравюрізастосовуєтьсяручний методвисокогодруку. Лістпаперунакладається нанакатануфарбоюповерхнюлінолеуму, апотімобережнопротираєтьсястоловоюложкою.Верстати дляглибокогодрукувлаштовані так, щоверхня плитазамінюєтьсяциліндром, щообертається, одякимпрокатуєтьсянижня плита разом іздошкою. При цьому папірвдавлюється впоглиблення надошці. Тій-таки принципдрукуваннявикористовується й влітографії лишетиск тут менше. Привисокому й плескатомудруціфарба наобробленуповерхнюнакочується валиками, аглибокомудруцівтирається тампоном йдолонею руки.


>Висновок

Умоїйроботі впершомурозділірозкриваєтьсятакепоняття, як «>естамп»,тобто щомаєсамостійнезначенняграфічний лист. Іншийрозділвключаєдеякіфакти ізісторіївиникнення, якгравюризагалом, там йліногравюри.Третійрозділміститьінформацію провиди гравюра.Існуєвсього тривиди гравюр - надереві, наметалі чикамені, налінолеумі. Аліцівидиділятьсяще напідвиди.Гравюра надеревіможе бутиподовжня чиобріз йторцева.Гравюра наметалі - офортвключаєбезлічрізновидів.Взагалі -цезображення,нанесене намідну чицинкову платівку,покритукислототривким грунтом темногокольору.Малюнокпродряпаєтсяголкамирізноїтовщина, после чоготруять вкислоті.Інший видофорту - «сухаголка». Тутзображеннявидряпуєтся надошці, позбавлену грунту, йпотім непіддається ботруїть. Причому,потрібновраховувати, що й гравюра налінолеуму, й надереві, й наметаліможе бутинадрукованатрьома способам:високийдрук,глибокий й плаский. Уційроботі я детальнозупинялася наліногравюрі. Алі тему можнапродовжити йрозповісти не лише проліногравюрі, але й й проособливостіофорту й проксилографію.

 Недивлячись тих, щоліногравюра -цепорівняльноновийнапрям вмистецтві, вонотрималавизнання якмистецтвознавців йхудожників, то й люди далекі відмистецтва повсьому світу. Неоднепоколінняхудожників -граверівприсвятили собіданому видумистецтва. Урізнихкраїнахщорічнопроводятьсявиставкиробіт, якмайстрів, то йдітей.Наприклад, вЯпонії 2001-гороціпроводилася великавиставкарізнихвидів гравюр :ксилографія (>різьблення з дерева),літографія ( покаменю) офорт (>зображення,нанесене намідну чицинкову

платівку),ліногравюра (налінолеумі).Роботи,представлені навиставці,Буливиконані надужевисокомурівні,-діло руксправжніхмайстрівсвоєї справ.


>Додаток 1

>Гравіруванняштихелем

 

 >Кутивідриву

 

  


>Додаток 2

>Видиштихелів

 -грабштихель

 -мессерштихель

 -шпіцштихель

 -флахштихель

 -тонштихель

 -фаденштихель

 -болтштихель


Списоквикористаноїлітератури

1.Староносов П. М.,Гравюра на лінолеумі, М. - >Линогравюра, 1938;

 Павлов І.;

2.Маторин М., Техніка гравюри на дереві і лінолеумі, М., 1952;

3. Лєвітін Є. З., Сучасна графіка капіталістичних країн Європи - й Америки, М., 1959;

4. Леонтьєва Р. До., Дорогий пошуку, >Линогравюра - М., 1965.

5.in1.com.ua


Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Літні Звичаї та обряди
  >Реферат на задану тему: >Літні >звичаї та >обряди ПЛАН >1.Особливості >літніх світло: >Івана
 • Реферат на тему: Літопісання Київської Русі
  >Вступ >Видатним >явищем культурного життя не >лише >Київської >Русі, але й і середьновічної
 • Реферат на тему: Лозоплетіння і ажурне різьблення по дереву
  Міністерство культури >Пензенской область >ГОУ >СПО «>Пензенского училища культури» Комісія
 • Реферат на тему: Аматорські руху
  План 1. Сутність аматорського руху....................................... 3 2. Негативні тенденції
 • Реферат на тему: Любов - ерос
  Федеральне >агенство за освітою Російської Федерації Саратовський державний університет імені

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація