Реферати українською » Культура и искусство » Етикет Як Умова виховання и Формування цілісності особістості


Реферат Етикет Як Умова виховання и Формування цілісності особістості

>Зміст

>Вступ

1. Історіяетикету

2.Основніпоняття проетикет

2.1.Видиетикету        

3.Етикет якумовавиховання йформуванняцілісностіособистості

3.1.Одяг йзовнішнійвигляд

3.2.Прийомпідлеглих

3.3.Бесіда ізвідвідувачами

3.4.Підготовка доспілкування

>Висновок

>Використаналітература


>Вступ

>Етикетє одним ізяскравовираженихфеноменів культури, щоторкаєтьсявсієїгамипочуттів іемоційлюдини,збагачуєсамелюдськеспілкування. Рольетикету всуспільствізавжди бувдуже велика, щопідтверджується йоготривалоюісторичною ісоціальноюеволюцією,функціями всуспільстві,багатоплановоюструктурою,різноманітними видами і формами.

Навідміну від ритуалу,обрядовіцеремоніїякогоносятьдемонстративний характер,етикетзаснований напрактичнійсуспільнійдоцільності.Найважливішоюособливістюетикетує і ті, щовінзавждипідлеглийсформованійсистемікультурнихцінностей.Прийнятиетикетнінорми –виходить,визнати собі членомданоїсоціальноїгрупи чисуспільства вцілому іпідкоритисясформованим туткультурнимцінностям.

>Соціальназначимістьетикетупроявляється до того, щовінпроявляєрівність йнерівністьіндивідів й груп, щосклала всуспільствісоціальнуієрархію, демократизм чи консерватизмсоціальнихвідносин.Етикетдозволяє людяморієнтуватися вповторюванихсоціокультурнихситуаціях (>вітання,знайомства,поводження вгромадськихмісцях й т.д.).Етикетпроявляє ізагальнийкультурнийрівень людей (>освіченість,вихованість,конформізм).

>Незважаючи тих, щонормиетикетупов'язані ізістотнимобмеженнямегоїзмуокремогоіндивіда,більшістю смердотісприймаються якналежне. У цьомутакожпроявляєтьсясвоєрідністьетикету,здатноговпливати насвідомість людей, наїхніморальніорієнтири.

>Найважливішоюсоціальноюфункцієюетикетуєпопередженняконфліктнихситуацій уміжособистісномуспілкуванні. Тутетикетздатнийзнятипсихологічнунапруженість. Уконфліктнихситуаціях (>сімейні,міжособистісніконфлікти)нормиетикетувиконуютьфункцію «>синтона» («>психологічногозглажування»).Тактовність, як знакповаги доконфліктуючоїсторони,створюєумови дляцивілізованоговирішенняконфлікту.

>Нормиетикетудопомагають людямзнайтизагальнумову,гідноповодитися вскладнихситуаціях.Відмова відвикористанняетикетупогіршуєвідносиниміж людьми, Веде долюдських драм.


1. І>сторіяетикету

 

"Великийтлумачнийсловник Сучасної українськоїмови"подаєтакевизначенняетикету: ">Установленінормиповедінки й правилаввічливості вякому-небудьтоваристві".

Слово ">етикет"дуже схоже слову ">етикетка". Колиміж нимиспільного?Вважається, що слово ">етикет"французькогопоходження ймає двазначення: ">ярлик" (">етикетка") й ">церемоніал". Хоча, на самом деле, й дофранцузівце словоприйшло ізголландськоїмови, де воно таспочатку означалокілочок, доякогоприв'язувалипапірець ізназвою товару, апізніше -папірець ізнаписом-етикеткою, якої ми йсьогоднібачимощодня на всіх товарах. Наосновізначення ">напис"розвинулось болеевузькезначення - ">церемоніал",тобто, правилаповедінки.Їх багато, й урізнихнародів смердотінеоднакові. Слово ">етикет" прижилося убагатьохмовах. Алі вукраїнськіймовіє своїслова-синоніми до цого слова, асаме:ґречність,чемність,нормиповедінки.Першізгадки проґречністьсягаютьтисячолітніхглибинлюдськоїісторії. Улітературних текстахстародавньогоШумеру (>сучаснатериторіяІраку таІрану) було бвикладено Першіморальніпринципи, котрі, на думкушумерів, були наданіі людям богами. У правилахповедінкирізнихнародіввідображаютьсярізніумовиїхнього життя. Вісьдеякіприклади. Зчасівстародавнього Риму до насприйшовзвичайгостинності. УстародавньомуЄгипті дляміжнароднихпереговоріввпершепочалипризначатиспеціальних людей -послів, а сам переговорипроводилися вурочистійобстановці. Доречі, вЄгиптівпершез'явивсязвичайзамикатидвері на ключ. Алі лише із того боці, де був замок. УстародавнійГреціїпосли носили присобіспеціальніжезли Гермеса, доти ж,їм вручалиінструкції ізповедінки, що маліназву "дипломах". УантичнійГреціїнавчилисьвідмикати замки, аключі тоді були понад метридовжиною, й носили їхні через плечі. Іздаля було б видно, щойде людина, котранікому недовіряє. Уцій ж странебіднякові жити зарахунокбагатія невважалосьганебним.Бідняк був убагатія напобігеньках,розважав його, а й зацебагатійдававйомухарчі.Грецькою мовою слово ">дармоїд" звучало так: ">парасит", азгодом воно таперетворилося у "паразит".Жителіскандинавськихкраїнпершими запровадили до правилґречноїповедінкизвичайнадаватипочеснімісцяжінкам йнайбільшшанованим гостям. Устародавньомускандинавськомуепосі ">Едда" детальнорозповідається проповедінку заобіднім столом, а правилапроголошеннятостів у цого народу булирозроблені додрібниць. Запорушенняетикетупризначалисьштрафи. першийпосібник ізґречності було бстворено 1204 рокуіспанцем Педро Альфонсо йназивавсявін ">Дисциплінаклерикаліс". Уньомувикладалися правилаповедінки за одним столом, прийому гостей,проведеннябесіди.

У Україні Першіписемні правилаповедінки було бвикладено у ">Поученняхдітям..." великимкиївським княземВолодимиром Мономахом.Він писавши: "У домі своїм нелінуйтеся, а й за усімдивіться… Ніпиттю, аніїді непотурайте, аніспанню…Лжібережіться… Акудипідете й де станете,напоїте,нагодуйте,кращестороннього; аще понадвшануйте гостя,звідкивін до вас Прийде.Недужогоодвідайте, замрецемідіте, бо усі мисмертнієсмо. Ічоловіка неминіть, непривітавши, добро словойому подайте". УРосії уХVІІстоліттіз'явилася книжка ">Юностічесне дзеркало...", уякій подавалисянастановимолоді проповедінку на погостинах, наслужбі, за одним столом. УХIV-XVIIстоліттях при дворахєвропейськихправителів було бзапроваджено посадицеремоніймейстерів, котрі малі знаті усі правила придворногоетикету - відзачісок дозастібок навзутті та прийому гостей.

>Пам'ятаємовислів: ">розводитикитайськіцеремонії"? Такихцеремоній устародавньомуКитаї було бблизько 30тисяч.Звичайно, їхнірокамививчали лишезаможні люди,бобідняки було неможливогаяти годину на їхньогозасвоєння тадотримування. Так, колися призустрічікитайці тицяли руки самсобі. Убільшостікраїнприйнятотиснути руки один одному. Упівденнихкраїнах, де у людейвологі від поту,такі жерсті непопулярні.Натомість, вафриканськихнародів призустрічахприйнятодарувати один одномугарбуза.Калмики,вітаючись уколишнічаси, відщирогосерця терлися носами.Лапландці,виявляючиповагу ташанобливість, крутилиязиками на усібоки.Японців іздитинствапривчаютьпосміхатись,щобнікому непсувати настрою своїм ">кислимвиглядом". Тому наобличчіяпонцязавждипосмішка, й коливінпригнічений, й колийомусоромно чиболяче.Сьогодні вбагатьохнародіввидобуватирешткиїжі ззубів при людяхвважаєтьсянепристойним. Алі надНімеччині, де часто-густо можнапобачититаку картину:ошатноодягнені люди послеїжі ">приводять у порядок" своїзуби задопомогою зубочистки, йніхто їхнього за межі незасуджує.Абоамериканці, котріполюбляютьсидіти,поклавши ноги настіл. Іценікого недивує,бо такдопускається заїхніми правиламиповедінки.Або вісь котрінедоречностіспостерігались колися ународів Кавказу. Одна й та ж людина могла ізрадістюприймати гостей у собівдома, апотімпограбувати їхні удорозі.

>Великезначення в правилахґречностінадається словами.Придворнийетикетмови був колисядуже ">кучерявим",вигадливим. Вісьтакийкумедний приклад.Наприкінці років ХІХ стАнглії директоромКоролівськогополітехнічногоінституту був ДжонПеппер. Одного разу доінститутуприїхала королеваВікторія.Вченийвирішивпродемонструватиїйдослід, але й при цьомубоявсяпорушитипридворниймовнийетикет. Тому,пояснюючидослід, сказавши: "А теперкисень таводень будуть матір честьз'єднатись перед лицемВашоїВеличності".

>Зізміною умів життя багато правил,приписівґречностізникають,натомістьз'являютьсянові. Так,поряд ізпобутовимз'явивсяділовийетикет. Іподібнихприкладів можна навестибезліч.Зрозуміло, що правилаґречності неєчимосьназавждиусталеним, але йвсюдицінуютьсятактовність,чуйність,повага дозвичаїв. Знанняетикету -необхіднаознакавихованості.


2. >Основніпоняття проетикет

 

>Сформованінормиморальностіє результатомтривалого за годиноюпроцесустановленнявзаєминміж людьми. Бездотриманняцих нормнеможливіполітичні,економічні,культурнівідносини, бо не можнаіснувати, неповажаючи один одного, ненакладаючи у собіпевнихобмежень.

сучаснийетикетуспадковуєзвичаї практично всіхнародів відсивоїдавнини до відома нашихднів. Уосновісвоєїці правилаповедінкиєзагальними,оскільки смердотідотримуютьсяпредставниками не лишеякогосьданогосуспільства, але й йпредставникамивсілякихсоціально-політичних систем, щоіснують усучасному світі.Народикожної країнивносять ветикет своївиправлення йдоповнення,обумовленісуспільним ладом країни,специфікоюїїісторичноїбудови,національнимитрадиціями йзвичаями.

 

2.1.Видиетикету

 

>Розрізняютькількавидіветикету,основними ізякийє:

-придворнийетикет - суворорегламентований порядок йформиобходження,установлені при дворахмонархів;

-дипломатичнийетикет - правилаповедінкидипломатів йіншихофіційнихосіб у разі контактів одногорізнихдипломатичнихприйомах,візитах, переговорах;

-військовийетикет -звідзагальноприйнятих вармії правил, норм й манерповодженнявійськовослужбовців у всіх сферахїхньоїдіяльності;

-загальногромадянськийетикет -сукупність правил,традицій йумовностей,дотримуванихгромадянами приспілкуванні один із одним.

>Більшість правилдипломатичного, військового йзагальногромадянськогоетикетутією чиіншоюміроюзбігаються.Відмінністьміж нимиполягає до того, щодотриманню правилетикету дипломатамипридається понадзначення,оскількивідступ від них чипорушенняцих правилможезавдатишкоди престижу країни чиїїофіційнимпредставникам й привести доускладнень увзаєминах держав.


3.Етикет якумовавиховання йформуванняцілісностіособистості

 

Умірузмін умів життялюдства, зростаннюутворень й культури самі правилаповедінкизмінюютьсяіншими. Ті, щораніш вважалосьнепристойним,ставатизагальноприйнятим, йнавпаки. Алівимогиетикету неєабсолютними:дотримання їхнізалежить відмісця, години іобставин.Поводження,неприпустиме в одномумісці й за однихобставин,може бутидоречним віншіммісці й заіншихобставин.

>Нормиетикету, навідміну від нормморалієумовними, смердотіносять аби характернеписаної догоди про ті, уповодженні людейєзагальноприйнятим, а що ані. Кожна культурна людина винна не лише знаті йдотримуватисяосновних норметикету, але й йрозумітинеобхідністьвизначених правил йвзаємин.Манери багато вчомувідбиваютьвнутрішню культурулюдини, йогоморальні іінтелектуальніякості.Умінняправильнеповодитися всуспільствімаєдужевеликезначення: воно таполегшуєвстановленняконтактів,сприяєдосягненнювзаєморозуміння,створюєгарні,стійківзаємини.

сучаснийетикетрегламентуєповодження упобуті, наслужбі, угромадськихмісцях й навулиці, у гостях й нарізного родуофіційних заходах -прийомах,церемоніях, переговорах.

Отже,етикет -дуже велика йважливачастиназагальнолюдської культури,моральностіморалі,виробленоїпротягомбагатьохстоліть життя всіма народамивідповідно доїхніхпредставлень про добро,справедливість,людяність - вобластіморальної культури й про красу, порядок,благоустрій,побутовійдоцільності - вобласті культуриматеріальної.

Упитанняхзагальногромадянськогоетикету немалемісцезаймаєетикетділовогоспілкування, азокрема –етика прийомувідвідувачів йпідлеглих йбесіда із ними.Діловаетикаскладає не лишерепутацію самогокерівника, але й йрепутаціюфірми в очахділовихпартнерів йпотенційнихклієнтів.


3.1. >Одяг йзовнішнійвигляд

 

Хоча йговорять, щопроводжають порозуму, але йприймають поодежинці –ці жпринципидіють й коли людина приходити до вас наприйом. Іодяг одна ізнайголовніших умів того,наскількигарноюскладеться влюдини думка про вас. Рокфеллерпочавсвійбізнес із того, що купившисобі наостаннігрошідорогий костюм й ставши членомгольфа-клуба.

>Одягповинний бутиохайним,вичищеним йвигладженим.Чоловікам можнанадягатибудь-якікостюми неяскравихкольорів. Уофіційнійобстановціпіджакповинний бутизастебнутим. Узастебнутомупіджацівходять укабінет, дознайомих, у ресторан, у залі театру,сидять упрезидії чивиступають іздоповіддю, але й при цьому варто знаті, щонижнійґудзикпіджаканіколи незащібають.Розстебнутиґудзикапіджака можна наобіді,вечері чисидячи вкріслі.

>Колірчоловічихносківповинний бути вбудь-якомувипадкутемніше, ніж костюм, щостворюєперехід відкольору костюма докольорувзуття.Лакованевзуттяпотрібновзувати лише досмокінга.

>Жінкакористаєтьсязначнобільшою волею увиборі фасонуодягу йтканини,чим Чоловік.Основне правило, яку вартодотримувати привиборіодягу, -цевідповідність години і обстановки. Тому неприйнятоприходити на роботу вофіс урозкішнихплаттях. Для такихвипадківпідійдеелегантнеплаття, чи костюмплаття-костюм.

3.2. >Прийомпідлеглих

 

>Успішнекерівництвонерозривнопов'язане ізефективноюкомунікацією.Якщо ві неумієтевитягти максимумможливогозіспілкування із людьми, то, вам невдасться йзмусити їхнівикладатися нароботі вповну силу.

Напершийпогляд уседуженавіть просто –потрібнопояснитилюдині, щосаме ві віднеїхочете,додатикількаслів похвали, чи,якщопотрібно,навпаки – але йякбиусі було б так усе просто!Недостатньовідповідальне ставлення до тихий формкомунікації, ізякимимаєсправукерівник –усної,письмової,невербальної,можесерйозноускладнити його роботу.

У прямомуконтакті йбезпосереднійрозмовінайбільшезначеннямаютьусна йневербальнакомунікації.

>Розмова чи передачаповідомлень телефономєнайрозповсюдженішими формамикомунікацій; їхньоговідрізняєбезпосередній контакт й великарозмаїтістьспособівспілкування, щодозволяє без роботисполучитиділову (>формальну) й особисту (>неформальну)частини будь-якогоповідомлення.

>Ефективністьусноїкомунікаціїзалежить від рядуфакторів, у число яківходять,зокрема:підбірслів, стильспілкування, «>сигналипідтримки».

>Вступаючи в контакт зпідлеглиминеобхідностежити засвоєю мовою, бо від того, як говоритикерівникзалежить, тінаскільки точно його будутьрозумітипідлеглі.Правильний йлітературний стильмовивикликаєповагу йпривертаєувагу доти, щовін говорити.

Часто ми незвертаємоувагу тих, як миговоримо. На запитання,пов'язані ізвибором стилюмови,якоюсьміроюдастьвідповідьвивчення стилюрозмови.Дослідження вційобласті показали, щоіснує триосновнихстиліведеннярозмови.

перший стиль - людинаможерозмовляти, як «батько» іздитиною. Інший стиль - «>дитина»звертається до «батька» запідтримкою.Звичайно,це невиходить, що людина говоритипо-дитячому, але йвідносини, щопов'язують його із тім, про що й комувін говорити,нагадуютьвідносини «батька» й «>дитини».

І,нарешті,третій стиль – стиль «>дорослого», що коли невиражаючисвоє ставлення доти, щовін говорити, йочікує відспіврозмовникаемоційнонейтральноївідповіді.

>Ці тристиліведеннярозмовиумовно можнапозначититрьомапересічними окружностями.Протягомдекількоххвилин та сама людинаможевикористовувати вспілкуванні усі тристилі.Якщоспіврозмовникпочуває стиль йвідповідає згідно цого, такакомунікаціяназиваєтьсярівнобіжною.Рівнобіжневикористаннястилівдозволяєдомогтисянайбільшоїефективності под годинубесіди ймобілізуватисилипідлеглих.

Люди не лишеслухають, щоїмговорять, але й іуважностежать за жестами,якимисупроводжується мова.Звичайно, багато про щорозповістьвиразобличчя, але йположеннянашоготілаусе-такиважливіше.

>Перелічимоосновні жерсті, щовидаютьнастрійспіврозмовника:

Знакисхваленнядій партнера:

- пожвавлень,зацікавленийпогляд,розкутістьпози (партнер як біподаєтьсяназустрічспіврозмовнику,розстібаючипіджак,ледвенахиливши голову);

-розкриті йрозгорнутіубікспіврозмовникадолоні рук.Мимовільніледвепомітні кивки головою, легкийдотик до руки чи плеча партнера, щосупроводжуєсхвальнурепліку;

-теплийповажний тонмови.

>Оцінюючі жерсті йпози:

-замислене (>міркування)вираженняобличчя, щосупроводжуєтьсяхарактернимположеннямдолоні вщоки (>свідчить про ті, щоспіврозмовника щосьзацікавило,залишаєтьсяз'ясувати, що жспонукало йогозосередитися наякійсьпроблемі);

- партнерсвідомовідводитьочі відспіврозмовника. Це жестдосади чиневдоволення. Партнербоїться бутивикритим усвоїхсумнівах.

Приспілкуванні ізпідлеглимивідіграє рольще одиннемаловажливий аспект –цевиникнення чинаявністьконфліктноїситуації. У цьомувипадку,щобвмітизалагодитиконфлікт,безболісно для підприємства й його колективу,необхідно знаті природуконфлікту йвміти неюкерувати.

>Сучасна точказоруполягає до того, щонавіть ворганізаціях ізефективнимкеруваннямдеякіконфлікти не лишеможливі, але й йбажані.Звичайно,конфлікт незавждимаєпозитивний характер. Удеякихвипадкахвінможезаважатизадоволенню потреб йдосягненнюцілейорганізації.Наприклад, людина, що назасіданнісперечається лише бо несперечатися неможе,ймовірнознизитьступіньзадоволенняпотреби вприналежності йповазі й,можливо,зменшитьздатністьгрупиприйматиефективнірішення.Членигрупиможутьприйняти його точкузору лише у тому,щобуникнутиконфлікт й всіхпов'язаних із нимнеприємностейнавіть який буввпевненими, щовчиняють правильно. Алі вбагатьохвипадкахконфліктдопомагаєвиявитирозмаїтістьточокзору,подаєдодатковуінформацію,допомагаєвиявити понад число альтернатив чи проблем й т.д. Церобить процесприйняттярішеньгрупою болееефективним, атакождає людямможливістьвиразити свої думи й тім самимзадовольнитиособистіпотреби вповазі йвладі. Цетакожможе привести до болееефективноговиконанняпланів,стратегій йпроектів,оскількиобговореннярізнихточокзору нимивідбувається доїхньогофактичноговиконання.

Таким чином,конфліктможе бутифункціональним й вести допідвищенняефективностіорганізації.Вінможе бутидисфункціональним й приводити дозниженняособистоїзадоволеності,груповогоспівробітництва іефективностіорганізації. Рольконфлікту, в основному,залежить від того,наскількиефективно нимкерують.Щобкеруватиконфліктом,необхідно знаті заподій йоговиникнення, тип,можливінаслідки у тому,щобвибратинайбільшефективний метод йоговирішення.

3.3. >Бесіда ізвідвідувачами

 

>Усім безвиняткупідприємцям доводитисявступати в контакт із партнерами побізнесу –постачальникамисировини чиготовихвиробів, атакожзіспоживачами.Від того,наскільки добровмієпідприємецьорганізувати й вести переговори,залежитьуспіх його справ, йогорепутація.Мистецтвуведенняпереговорівспеціальнонавчаються вусьому світі.

Правильнопідготовлена допереговорів людиназможедомогтисясвоєї мети, нескривдивши при цьому партнера йзалишивши про собіприємневраження.Підготовка допереговоріввключає дваосновних напрями роботи:рішенняорганізаційнихпитань йпророблення основногопроцесупереговорів.

>Гарнапідготовка допереговорівприпускаєпопереднійрозгляд максимальноможливого числаваріантіввирішення.

>Важливимелементомпідготовки до основногопроцесупереговорівє організаціяділового прийому.Діловийприйом проводитися нараннійстадії партнерства ізіншоюфірмою, послевстановлення із неюконтактів, щовиявляютьвзаємнузацікавленість.

>Готуючись дозустрічі із партнеромнеобхіднонамітити своютактичнулінію. Для цогокориснозасвоїтитактичніприйоми, котрі можназастосувати входіпереговорів,домагаючисьсвоєї мети.

>Прийом «>відходу» чи «>відхилення відборотьби» -застосовується, колизачіпаються запитаннянебажані дляобговорення,щоб недавати партнеруточнуінформацію,однозначнувідповідь.

>Прийомполягає до того, що партнерапросятьвідкластирозгляд того чиіншого запитання, перенести його наіншезасідання й т.п. При цьомупроханнясупроводжуєтьсяпереконливими аргументами.

>Близькі зазмістом до «>відходу»іншітактичніприйоми – «>затягування», «>вичикування», «>салямі» (за принципомнарізуванняковбаси тонкимишматочками).Ціприйомивикористовують, колихочутьзатягти процеспереговорів,щобпрояснитиситуацію,одержати понадінформації від партнера й т.п.

«>Пакетування» – дообговоренняпропонується неодне запитання, адекілька. При цьомузважуютьсязадачі двоякого роду (>привабливі йнепривабливіпропозиції чипропонується пакет вчинок).

«>Завищеннявимоги» –вінполягає до того,щобвключити у складобговорюваних проблемпункти,щобпотім можнабезболіснозняти,зробившивигляд, щоцеєпоступкою, йзажадати взамінаналогічнихкроків із боці партнера.

«>Розміщенняпомилковихакцентіввласноїпозиції» -вінполягає до того,щобпродемонструвати партнерукрайнюзацікавленість увирішенніякогось запитання, що вдійсностієдругорядним.Інодіцеробиться у тому,щоб,знявшице запитання із порядкуденного,одержатинеобхіднірішення поіншому, болееважливомупитанню.

«>Висуваннявимог востаннюхвилину» -наприкінціпереговорів, колизалишається лишепідписати контракт, один ізпартнеріввисуваєновівимоги.Якщоінша сторонадужезацікавлена вконтракті, вонприймецівимоги.

>Усіділові людиповинніопануватитехнікою живого контакту. Мова винна бутикрасивою йправильною,потрібнонамагатися,якнайменшевикористовуватислів “>паразитів” –церозсіюєувагу йвідволікає від тимирозмови.

3.4. >Підготовка доспілкування

 

Передпочаткомрозмовипотрібночіткосформулювати для собі, чогонеобхіднодосягти врезультатізустрічі.Щоббесіда бувпродуктивною з самого початку,треба:

-установити контактзіспіврозмовником;

-створитисприятливу атмосферу длябесіди;

-привернутиувагу партнера;

-розбудитиінтерес добесіди;

- «>перехопити»ініціативу,якщоценеобхідно.

>Існуютьтакіспособи початкурозмови, щозакривають шлях доуспіху чи сильноутрудняють йогодосягнення.Вартоуникати їхньогощоб вашарозмова буврезультативною:

-проявознакнепевності всобі і унеобхідностізустрічі;

-проявнеповаги на початкузустрічі,навіть ум'якійформі;

-порушенняоборонноїпозиціїспіврозмовникапершими жпитаннями.

>Нерідко стильведеннярозмовивпливає наїїрезультати, йнавіть припозитивнійнастроєностіпартнерів наспілкування,щиромубажаннідосягтидомовленостіїхнябесіда нескладається, более того,їхнізусиллявиправитиположеннялишепогіршуюють його.

>Найважливішою причиною цого частоєрозходженнястилівведеннярозмови впартнерів.

Стильведеннярозмови –комплекснепоняття, щовключає, ізоднієї,сторони, щоздаються «>елементарними», «>технічними»компонентимови,такі як:висота тону, тембр;голосність;тривалість, частота пауз;швидкість;наявність й характержестів;інтонація;повторення й т.д.

Однак,ці характеристики ажніяк неелементарні йдужеважкопіддаютьсязміні, бо смердотіреалізуються вмові, в основному,автоматично, частонесвідомо.Крім того,їхнєзначення йвраження, що смердотісправляють на партнера,дуженеоднозначне.

Проблемауспішноївзаємодії людейзбільшуєтьсяще йнаявністю болеескладних йглибиннихскладових стилюведеннярозмови, таких, як:схильність висловлюватись чи прямонатякати;розпитувати чинадаватиіншимініціативу внаданніінформації про собі;комфортнийрівеньформальності –простоти;припустиміжарти; ставлення дообмінускаргами.


>Висновок

сучаснийетикетсприяєвзаєморозумінню упроцесідипломатичного іділовогоспілкування,забезпечує йогодоцільність йпрактичність.Такожєгарантієюпроявувзаємоповагисуб'єктівспілкування, служитиформуванню позитивногоіміджуділовихпартнерів іє в цьомузмісті,крімусьогоіншого, ">прибутковоюсправою". Уетикетівисокоцінуютьсявмінняуправлятисвоїмиемоціями,приховуватидурнийнастрій (восновідевіз - ">вчитисяопановувати собі”).

 Таким чином,сучаснийетикетрегламентуєповодження упобуті, наслужбі, угромадськихмісцях й навулиці, у гостях й нарізного родуофіційних заходах -прийомах,церемоніях, переговорах.Етикет -дуже велика іважливачастиназагальнолюдської культури,моралі,виробленоїпротягомбагатьохстоліть життя всіма народамивідповідно до їхнірозуміння про добро,справедливість,людяність - вобластіморальної культури і про красу, порядок,благоустрій,побутовудоцільність - вобласті культуриматеріальної.

>Інтелігентність надзнаннях, але й і уздатності людям.Вонапроявляється втисячідріб'язків: вуміннішанобливосперечатися,поводитися скромно за одним столом, вуміннінепомітнодопомогтиіншому,берегти природу, несмітитинавколо собі не єсмітитинедокурками чилайкою,дурнимиідеями.

>Інтелігентність -цетерпиме ставлення до світу і людям.

Уоснові всіхгарних манерлежитьтурбота про ті,щоб людина незаважалалюдині,щобусі разомпочували собі добро.Требавміти незаважати один одному.Виховувати всобіпотрібно не скількиманери, стільки ті, щовиражається в манерах,дбайливе ставлення до світу, досуспільства, доприроди, до свогоминулого.


>Використаналітература:

 

1. Альохіна І. Імідж і етикет ділову людину. М.:Анкил,1996.

2.Байбурин А. До.,Топорков О.Л. Біля джерел етикету.

3.Вандербильт Еге.Этикет. У 2 кн.: Пер. з анг. М.: «>Авиаль», 1995.

4. Усі про етикеті. – М.: Віче, 2000.  

5. Курочкіна І. М.Этикет для дітей і дорослих:Учеб. посібник длястуд.висш.пед.учеб. закладів. – М.: Видавничий центр «Академія», 2001.

6. Мірзоян А. Світ етикету: Енциклопедія. УралЛ.Т.Д., 2001. – 327 з.

7. Соловйов Еге. Я. Сучасний етикет і ділової протокол. – 2-ге вид. – М.: Видавництво «>Ось-89», 1999.

8.Энджел Д. Ф.Этикет. – М.:Цитадель-Триада, 2000.


Схожі реферати:

Навігація